INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2."

Transkript

1 Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet Norges Bank. bankinnskott, etter sektor Postgiro. bankinnskott, etter sektor Folketrygdfondet. Balanse. 31/ Veiviser STATISTISK, SENTRALBYRÅ

2 FORORD Statistisk Sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 5 for 1983 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder løpende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaner, Folketrygdfondet og dessuten statistikk over aksjeemisjoner. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar Byrået sikte på å publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir foreløpige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredittmarkedstatistikk. Spørsmål om dette heftet kan rettes til forstekonsulent Robert von Hirsch, Statistisk Sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller førstesekretær Marlys Bergersen, Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) Statistisk Sentralbyrå, Oslo 9. mars 1983 Arne Oien Liv Bjørnland

3 Tabell 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. aesember og Mill.kr Aktiva 2 Postsparebankebanker Forretnings- Norges Bank Postgiro IT Sparebanker Statsbanker 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Gullbeholdning IMF Spes. trekkrettigheter i IMF Reserveposisjon i IMF Lån til IMF ^ 2. Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Norges Bank Postgiro Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid Norges Bank Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksler Markedspapirer 6. Ihendehaverobligasjoner Statsobligasjoner, norske Statsgaranterte obligasjoner Andre ordinære partialobligasjoner Konvertible partialobligasjoner Aksjer _ Omløpsmidler Anleggsmidler Utlån før avskrivning (disponert) Veksler Utlån mot avbetalingskontrakter Kassekreditt Byggelån Byggelån vedr. statens boligbanker Med konverteringstilsagn Med attest Andre boligbyggelån Byggelån til bergverk og industri Andre byggelån Andre utlån med løpetid under 1 år Andre utlån med løpetid 1 år og over Utlån i norske kroner til oljevirksomhet Valutalån etter lisens Andre fordringer Remburser Renter I regn. med hovedktr.el.filial2) Statens konsoliderte konto Stateq grunnfondsobligasjoner Annet 3 ) Andre aktiva Leieboerinnskott Maskiner, inv.,transp.midleretc Bankbygn. og andre faste eiend. ekskl. funksjonærbol iger og overtatte faste eiendommer Funksjonærboliger _ Overtatte faste eiendommer Immaterielle eiendeler _ Annet _ Utgifter I alt før en bloc-avskrivninger en bloc-avskrivninger I alt etter en bloc-avskrivninger Spesifikasjoner Kontolån til statskassen Garantier for kunder i alt Garantier netto ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskaper med Norges Bank. 2) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskapet med Postverket. 3) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost 18.9.

4 Tabell 1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember og Passiva 3 Mill.kr 1) Postspare- Forretningsbanken banker Norges Bank Postgiro Sparebanker Statsbanker 12. Sedler og skillemynt i omløp Sedler i omløp Skillemynt og skillemyntsedler i omløp Bankinnskott på anfordring Fra kunder Folioinnskott i alt Lønnskonti Fra andre banker Postgiro Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid Fra kunder På oppsigelse måneder måneder Langtidssparing Termininnskott Innskott på andre vilkår.4, Bundne innskott Banksparing med skattefradrag Andre bundne innskott Fra banker Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Markedspapirer _ 16. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta Andre lån Aksepter Lån i Norges Bank2) Andre lån med løpetid under 1 år Forvaltningsbevis/andelsbevis Ansvarlig lånekapital 3 ) Andre lån med lopetid 1 årog over Annen gjeld Bankremisser Bankgiro til disposisjon Remburskreditorer Skatteinnbetalinger Skatter Ikke hevet utbytte for tidl. år Renter I regn. med hovedktr. el. filial 4 ) IMF's beholdning av norske kr _ Annet Aksjekapital Motverdi av spes. trekkrett.iimf Avsetninger Utbytte for siste år Andre avsetninger ) Fond Sparebankens fond Reservefond Betinget skattefrie fond Andre bundne fond Gavefond Disposisjonsfond Grunnfond Fond til bortskriving av statens konsoliderte konto Andre fond Inntekter I alt Spesifikasjoner Banksparing med skattefradrag,belop Tallet på konti, _ Lønnskonti, tallet på konti, _ Sparing med lånerett, belop r, Ansvarlig lånekapital altd) Lån i statskassen Konverteringsinnskott fra Norges Bank ) Se note 1 under aktiva. 2) Posten omfatter 308 og 894 mill,kr pr for henholdsvis forretnings- og sparebankene som er innskott og konverteringsinnskott fra Norges hank. Tilsvarende tall pr. var 346 og 710 mill.kr. 3) Ikke medregnet ihendehaverobligasjonslån. Se under spesifikasloner. 4) Se note 2 under aktiva, 5) Medregnet ansvarlig lånekapital i ihendehaverobligasjons form.6 ) Avsetnin til nctsriving av løn til statskassen.

5 Tabell 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter 0(1 byggelån til foretak, kommuner og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. desember og Mill.kr og prosent Norges Bank Postgiro 31/1Z 31/)2 --Postspare- Forretningsbanken banker Sparebanker Statsbanker 1. Disponerte utlan 1) til foretak, Mill.kr kommuner og privatper- soner 2 ) Veksle, Utlån mot avbetalingskontrakter Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån ved r. statens boligbanker Med konverteringstilsagn Med attest Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri , Andre byggelån Andre utlän med løpetid under 1 år Andre utlån med løpetid ett år og over Parter i ansvarlig lånekapital Böliglån med attest fra statens boligbanker Andre utlån Kassekreditter og byggelån 1) til foretak, kommuner og privatpersoner 2 ) 1. Bevilgede belop a_ 1. Kassekreditt tro 2. Byggelån Boligbyggelån ved r. statens boligbanker Med konverteringstilsagn Med attest s Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri Andre byggelån Disponible kredittmidler , Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån vedr. statens boligbanker Med konverteringstilsagn ^ Med attest Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri Andre byggelån Prosent 3. Utnyttingsgrad av kassekreditter og byggelån Kassekreditt _ Byggelån Boligbyggelån vedr. statens boligbanker Med konverteringstilsagn Med attest Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri Andre byggelån ) Utlånene er for en bloc-avskrivninger og ekskl. valutalån etter lisens. 2) Omfatter kommuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikke-personlige foretak, personlige foretak, personlig næringsdrivende, lønnstakere etc. og andre private sektorer.

6 5 Tabell 3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. og Mill.kr 31. desember Fordringer på utlandet Postspare- Forretningsbanken banker Norges Bank Postgiro Sparebanker Sta. - banker 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Statskasseveksler Ihendehaverobligasjoner Aksjer Utlån for avskr. (disponert) Andre fordringer Andre aktiva I alt Gjeld til utlandet 13. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Ihendehayerobligasjonslåni) Andre lån Annen gjeld Aksjekapital - _ Avsetninger I alt I utenlandsk valuta.

7 6 Tabell 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor. 31. desemper og Mill.kr Debitor- og kreditorsektor Ihendeh.- obligasjoner, bokført verdi Fordringer (inkl. bevilgede utlån),utlån i alt (inkl. bevilgede) Utlån Bevilgede kassekreditter Disponerte utlån i alt og by9gelån I alt A. Offentlig forvaltning 1. Statsforvaltningen 2. Trygdeforvaltningen ^ 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak B. Finansinstitusjoner Norges Bank - 5. Postgiro og Postsparebanken Forretningsbanker -, 07. Sparebanker 8. Bankenes sikringsfond 9. Statsbanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper _ C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak 15. Private ikke-personlige foretak 16. Personlige foretak 17. Personlige næringsdrivende 18. Lønnstakere o 20. Andre private sektorer D. Utlandet Utenlandske banker 212. Utlandet ellers J Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20)

8 7 Disponerte kasse kreditter og byggelån Gjeld (inkl. disponible kredittmidler) Disponible kredittmidler Innskott Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Debitor- og kreditorsektor I alt A } _ B. C. D Foretak, kommuner og privatpersoner

9 8 Tabell 5. Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån, bankinnskott på anfordring, etter sektor. 31. aesember og Mill.kr Debitor- og kreditorsektor ihendeh.- obligasjoner, bokfort verdi 1982' Fordrinqer Disponerte utlån i alt 1982' Gjeld Bankinnskott på anfordring' alt 2 753, , , , , ,2 A. Offentlig forvaltning 2 504, , , , , ,8 1. Statsforvaltningen 2 394, , , , , ,4 2. Trygdeforvaltningen ,1 649,9 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak 110,6 103, ,7 684,5 B. Finansintsitusjoner ,5 185, ,5 703,8 04. Norges Bank ,6 178,3 5. Postgiro og Postsparebanken ,5 101,8 6. Forretningsbanker ,7 120,5 07. Sparebanker ,6 114,3 9. Statsbanker ,7 138,1 10. Private kredittforetak 199,5 185, ,7 1,0 11. Private finansieringsselskaper 10,5 9,5 12. Livsforsikringsselskaper my ,1 25,8 13. Skadeforsikringsselskaper 48,1 14,5 C. Andre innenlandske sektorer.. 49,0 46,9 2,9 2, , ,0 14. Statsforetak 49,0 46, ,1 466,3 15. Private ikke-personlige foretak - - 2,9 2, Personlige foretak..., Personlig næringsdrivende , ,7 18. Lonnstakere o.l Andre private sektorer - -_: D. Utlandet ,2 15, Utenlandske banker 212. Utlandet ellers 16,2 15,6 E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 159,6 150,0 2,9 2, , ,5

10 9 FOLKETRYGDFONDET. BALANSETALL PR. 31. JANUAR 1983 Ifølge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås finansstatistikk utgjorde Folketrygdfondet ved utgangen av januar mill.kr. Av den totale forvaltningskapitalen var mill.kr plassert i statsobligasjoner, mill.kr i andre ihendehaverobligasjoner 442 mill.kr i forretningsbanker, 806 mill.kr i sparebanker og 143 mill.kr som pantelån. Tabell 6. Folketrygdfondet. Balansetall i). Mill.kr AKTIVA /1 Bankinnskudd Forretningsbanker2) Sparebanker 2 ) Norges Bank ihendehaverobligasjoner (bokført verdi) Statskassen Statsbanker Kommuner og fylker Kredittforeninger Kraftverk og elektr.-formål Industri Midlertidig kontolån til statskassen Andre utlån Andre fordringer Aktiva i alt PASSIVA Fond Passiva i alt ) Den del av folketrygdens midler som holdes tilbake av Rikstrygdeverket i likviditetsøyemed, er ikke tatt med i statistikken. 2) Termininnskudd.

11 10 Veiviser til tabeller publisert i 1982 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring 7 19 Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 20 Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Sparing med skattefradrag 22 3 NORGES BANK bankinnskott, etter sektor POSTGIRO bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt Utlån og innskott, etter sektor.. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor bankinnskott etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter 14 Disponible kredittmidler, etter 14 Bankinnskott på anfordring, etter 14 Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring 14

12 11 Veiviser til tabeller publisert i 1982 (forts.) Tabelloversikt Oppgavetidspunkt /1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/931/10 Hefte nummer FORRETNING- OG SPAREBANKER (forts.) Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån 22 Gjennomsnittsrenter for innskott 22 Utlån etter kontienes størrelse Innskott etter kontienes størrelse Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål 27 Resultatregnskap etter finansobjekt 1/83 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt 25 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finans- 'objekt 25 Inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktivaog passivaposter 28 Eiendeler, gjeld og egenkapital 25 Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor 9 STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån etter sektor n AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Årsregnskap 17 Utlån etter låntakersektor 6/17 21 Utlån etter låntakernæring 6/17 21 Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap 17 PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt 8/ Ihendehaverobligasjoner, utlån mv. etter sektor Utlån etter næring 8 25 Kvartalsbalanser Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt 18 FOLKETRYGDFONDET 17 Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring 8 25 Aksjeemisjoner etter utstedernæring 25

13 12 Veiviser til tabeller publisert i 1983 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt 2 5 Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe 2 5 Fordringer og gjeld overfor utlandet 2 5 Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Sparing med skattefradrag 30/9 31/10 30/11 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Hefte nummer NORGES BANK bankinnskott, etter sektor 3 5 POSTGIRO bankinnskott, etter sektor 3 5 POSTSPAREBANKEN bankinnskott, etter sektor 1 4 Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Bevilgede utlån etter lantakerns FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt. Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskabitalens størrelse og finansobjekt Utlån og innskott, etter sektor. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor bankinnskott etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter Disponible kredittmidier, etter Bankinnskott på anfordring, etter Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring

14 13 Veiviser til tabeller publisert i 1983 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt FORRETNING- OG SPAREBANKER (forts.) Rentesatser på nye utlån... Rentesatser på nye innskott Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter for innskott Utlån etter kontienes størrelse 1980 Innskott etter kontienes størrelse Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål..., Resultatregnskap etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktivaog passivaposter Eiendeler, gjeld og egenkapital Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån etter sektor AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Årsregnskap Utlån etter låntakersektor Utlån etter läntakernæring Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats... Resultatregnskap PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt 1 Ihendehaverobligasjoner, utlån mv. etter sektor 1 Utlån etter næring Kvartalsbalanser 1 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter seiskapskategori og objekt FOLKETRYGDFONDET Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor eg -næring Aksjeemisjoner etter utstedernæring 30/9 31/10 30/11 8/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 2 4 Hefte nummer

15 ISSN

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 r. 13/79 28. mars 1979 INNHOLD Byggevirksomheten i februar 1979 Salg av petroleumsprodukter i februar 1979 Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere

Detaljer

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta Tabeller 220 %DODQVHXWGUDJIRUILQDQVLQVWLWXVMRQHU 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner 1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land 2. Norges Bank. Spesifikasjon

Detaljer

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER I NORSK FINANSSTATISTIKK Del I kke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell illatelse

Detaljer

Side 1. Innledning 3. 6. Avstemte finansielle sektorbalanser til pålydende verdi og markedsvurdi. Bruk av det tredimensjonale regnearket

Side 1. Innledning 3. 6. Avstemte finansielle sektorbalanser til pålydende verdi og markedsvurdi. Bruk av det tredimensjonale regnearket Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/2 23. FEBRUAR 88 OOKUMENTASJON AV SYSTEM OG BEREGNINGMETODER TIL FINANSIELLE SEKTOR- BALANSER AV Anna ROmo og Geir Avitsland* Side 1. Innledning 3 2. Formal og

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry. - 63. Lønnsstatistikk 95. Wage statistics.

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 5. april 2004 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2003 Grouped

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer