Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser."

Transkript

1 Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse 5. Forretnings og sparebanker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 6. Private kredittforetak. Balanse 7. Private finansieringsselskaper. Balanse 8. Livsforsikringsselskaper. Balanseutdrag 9. Private og kommunale pensjonskasser og fond. Balanseutdrag 1. Skadeforsikringsselskaper. Balanseutdrag 11a. Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi 11b. Verdipapirfondenes andelskapital. Markedsverdi Verdipapirstatistikk 12. Beholdning av aksjer registrert i VPS fordelt på eiersektorer. Markedsverdi 13. Aksje og grunnfondskapital registrert i VPS fordelt på utstedersektorer. Pålydende verdi 14. Nettokjøp og nettosalg i 1. og 2. håndsmarkedet av aksjer registrert i VPS fordelt på kjøper, selger og utstedersektorer. Markedsverdi 15. Beholdning av obligasjoner i NOK registrert i VPS fordelt på eiersektorer. Markedsverdi 16. Beholdning av obligasjoner i NOK registrert i VPS fordelt på utstedersektorer. Pålydende verdi 17. Nettokjøp og nettosalg i 1. og 2. håndsmarkedet av obligasjoner i NOK registrert i VPS fordelt på kjøper, selger og utstedersektorer. Beregnet markedsverdi 18. Beholdning av sertifikater i NOK registrert i VPS fordelt på eiersektorer. Markedsverdi 19. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi Kreditt og likviditetsutvikling 2. Markedslån. Beholdningstall 21. Kredittindikator og pengemengde 22. Innenlandsk kreditt til publikum etter kilde. Beholdningstall i mill. kr. Vekst siste 12 mndr. i prosent 23. Sammensetningen av pengemengden 24. Husholdningenes finansregnskap. Finansinvesteringer og beholdninger etter finansobjekter 25. Pengemarkedets likviditet Rentestatistikk 26. Nominelle rentesatser i norske kroner 27. Kortsiktige rentesatser for sentrale valutaer i euromarkedet 28. Effektive renter på norske obligasjoner 29. Effektive renter på statsobligasjoner i sentrale valutaer 3. Forretnings og sparebanker. Gjennomsnittlige rente og provisjonssatser på disponerte utlån i norske kroner 31. Forretnings og sparebanker. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i norske kroner 32. Livsforsikringsselskaper. Gjennomsnittlige rentesatser etter utlånsform 33. Kredittforetak. Gjennomsnittlige rentesatser, inklusive provisjoner på utlån til publikum Resultat og kapitaldekningsdata 34. Resultat og kapitaldekning for forretningsbanker 35. Resultat og kapitaldekning for de største sparebanker 36. Resultat og kapitaldekning for finansieringsselskaper 37. Resultat og kapitaldekning for kredittforetak Valutakurser 38. Den norske krones internasjonale verdi og kurser overfor en del enkeltvalutaer 39. Internasjonale kursforhold Utenriksøkonomi 4. Utenriksregnskap for Norge 41. Norges fordringer og gjeld overfor utlandet Internasjonale kapitalmarkeder 42. Endringer i bankenes internasjonale fordringer 43. Bankenes internasjonale fordringer, valutafordelt. Prosent av samlede internasjonale fordringer 44. Nye internasjonale lån, fordelt på låneinstrument 45. Nye internasjonale lån, fordelt på låntakerland. Prosent av samlet opplåning Valutahandel 46. Valutabanker. Valuta kjøpt/solgt på termin mot oppgjør i norske kroner 47. Valutabanker. Totalposisjon i valuta 48. Motpostene til Norges Banks valutatransaksjoner med bankene Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null Mindre enn en halv av den, brukte enhet } 283 Merk: Hvis annen definisjon ikke er gitt, omfatter publikum «foretak, kommuner og privatpersoner», dvs. sektorene i Kredittmarkedsstatistikken. Penger og Kreditt 4/

2 Balanseutdrag for finansinstitusjoner Tabell 1. Norges Bank. Balanse (Mill. kroner) 3/6 31/1 3/11 EIENDELER Fordringer på utlandet Internasjonale reserver 1) 2) Plasseringer for Statens petroleumsfond Andre fordringer på utlandet Fordringer på norske finansinstitusjoner Utlån til private banker Andre fordringer i form av innskudd, verdipapirer, utlån og overtrekk Fordringer på statsforvaltningen Ihendehaverobligasjoner Andre verdipapirer Andre fordringer Fordringer på andre norske sektorer Verdipapirer og utlån Andre fordringer Varebeholdning produksjonsbedrifter Varige driftsmidler Kursreguleringer Kostnader SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til utlandet NOKgjeld til IMF Annen gjeld til utlandet Sedler og mynt i omløp Innenlandske innskudd Statskassen Statens petroleumsfond Annen offentlig forvaltning (ekskl. kommuner) Private banker Andre finansinstitusjoner Andre norske sektorer Påløpne, ikke forfalte renter til statskassen Annen innenlands gjeld 3) Motverdi av spesielle trekkrettigheter i IMF Egenkapital Kursreguleringer Inntekter SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen : Valuta solgt på levering Valuta kjøpt på levering Derivater solgt Derivater kjøpt Tildelte, ikke betalte aksjer i BIS ) Internasjonale reserver inkluderer obligasjoner underlagt gjenkjøpsavtaler. 2) Verdipapirer og gull er verdsatt til virkelig verdi. 3) Overføringsfond er klassifisert som annen innenlandsk gjeld. Penger og Kreditt 4/

3 Tabell 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 1 (Mill. kroner) 3/6 31/1 3/11 Gull Spesielle trekkrettigheter i IMF Reserveposisjon i IMF Lån til IMF Bankinnskudd i utlandet Utenlandske statskasseveksler Utenlandske ihendehaverobligasjoner Utlån utenlandske banker Opptjente, ikke forfalte renter Kortsiktige forandringer 29 Totalt ) Verdipapirer og gull er verdsatt til virkelig verdi fra desember. 2) Inkluderer obligasjonene underlagt gjenkjøpsavtalen. 285 Tabell 3. Statlige låneinstitutter. Balanse (Mill. kroner) 3/6 Kassebeholdning og bankinnskudd Utlån i alt Til publikum Andre fordringer på statskassen Andre eiendeler Eiendeler i alt Ihendehaverobligasjonslån I norske kroner I utenlandsk valuta Andre lån Statskassen Annen gjeld m.v. Aksjekapital, fond Gjeld og egenkapital i alt Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Penger og Kreditt 4/

4 Tabell 4. Forretnings og sparebanker. 1) Balanse (Mill. kroner) 3/6 Kassebeholdning Innskudd i Norges Bank Innskudd i forretnings og sparebanker Innskudd i utenlandske banker Statssertifikater Andre sertifikater Stats og statsbankobligasjoner Andre ihendehaverobligasjoner Lån til utlandet Utlån til publikum I utenlandsk valuta Utlån til finansieringsforetak og forsikring m.v. 2) Utlån til stats og trygdeforvaltningen Andre eiendeler 3) Eiendeler i alt Innskudd fra publikum I utenlandsk valuta Innskudd fra forretnings og sparebanker Innskudd fra finansieringsforetak og forsikring m.v. 2) Innskudd fra stats og trygdeforvaltn. og statsbanker m.v. Innlån i form av banksertifikater Lån og innskudd fra Norges Bank Lån og innskudd fra utlandet Annen gjeld Aksje/grunnfondskapital Avsetninger, fond etc. Nettoinntekt Gjeld og egenkapital i alt Spesifikasjoner: Fordringer overfor utlandet Gjeld overfor utlandet ) Omfatter også Postbanken. 2) Omfatter kredittforetak, finansieringsselskaper, liv og skadeforsikring samt finansielle hjelpeforetak m.v. 3) Omfatter uspesifiserte tapsavsetninger (negative tall) samt utlån og andre fordringer som ikke er spesifisert over. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Tabell 5. Forretnings og sparebanker. 1) Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer (Mill. kroner) 3/6 Utlån til: Kommuneforv., inkl. kommuneforetak Foretak 2) Husholdninger 3) Utlån til publikum i alt Innskudd fra: Kommuneforv., inkl. kommuneforetak Foretak 2) Husholdninger 3) Innskudd fra publikum i alt ) Omfatter også Postbanken 2) Omfatter private selskap med begrenset ansvar m.v. og statlig eide foretak. 3) Omfatter private foretak, personlig næringsdrivende og lønnstakere m.v. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Penger og Kreditt 4/

5 Tabell 6. Private kredittforetak. Balanse (Mill. kroner) 3/6 Kassebeholdning og bankinnskudd Sertifikater Stats og statsbankobligasjoner Andre ihendehaverobligasjoner Utlån til: Finansielle foretak Publikum Andre Andre eiendeler Eiendeler i alt Sertifikater Ihendehaverobligasjonslån i norske kroner 1) Ihendehaverobligasjonslån i utenlandsk valuta 1) Andre innlån Egenkapital Annen gjeld Sum gjeld og egenkapital ) Egne oppkjøpte ihendehaverobligasjoner er trukket fra. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Tabell 7. Private finansieringsselskaper. Balanse (Mill. kroner) 3/6 Kassebeholdning og bankinnskudd Sertifikater Ihendehaverobligasjoner Utlån 1) (brutto) Utlån til publikum (netto) Utlån til andre sektorer (netto) Andre eiendeler 2) Eiendeler i alt Sertifikater Ihendehaverobligasjonslån Lån fra andre enn banker Lån fra banker Annen gjeld m.v. Kapital, fond Gjeld og egenkapital i alt ) Inkl. ansvarlig lånekapital og leiefinansiering. 2) Omfatter spes. og uspes. tapsavsetninger (negative tall). Tabell 8. Livsforsikringsselskaper. Balanseutdrag (Mill. kroner) 3/6 3/6 Kassebeholdning og bankinnskudd Norske sertifikater Utenlandske statskasseveksler og sertifikater Norske ihendehaverobligasjoner Utenlandske ihendehaverobligasjoner Norske aksjer og andeler Utenlandske aksjer og andeler Eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper Utlån til publikum Utlån til andre sektorer Andre spesifiserte eiendeler Eiendeler i alt Kilde: Statistisk sentralbyrå Penger og Kreditt 4/

6 Tabell 9. Private og kommunale pensjonskasser og fond. 1) Balanseutdrag (Mill. kroner) 3/6 3/6 Kassebeholdning og bankinnskudd Norske ihendehaverobligasjoner Utlån til publikum Andre spesifiserte eiendeler Eiendeler i alt ) Anslag basert på et utvalg av institusjoner som står for ca. 5% av total forvaltningskapital. Tabell 1. Skadeforsikringsselskaper. Balanseutdrag (Mill. kroner) 3/6 3/6 288 Kassebeholdning og bankinnskudd Norske sertifikater Utenlandske sertifikater Norske ihendehaverobligasjoner Utenlandske ihendehaverobligasjoner Norske aksjer Utenlandske aksjer Eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper Utlån til publikum Utlån til andre sektorer Andre spesifiserte eiendeler Eiendeler i alt Kilde: Statistisk sentralbyrå Tabell 11a. Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi (Mill. kroner) 3/6 Bankinnskudd Stats og statsbanksertifikater Andre norske sertifikater Utenlandske sertifikater 5 Stats og statsbankobligasjoner Andre norske obligasjoner Utenlandske obligasjoner Norske aksjer Utenlandske aksjer Andre eiendeler Eiendeler i alt og Verdipapirsentralen Tabell 11b. Verdipapirfondenes andelskapital fordelt på eiersektorer. Markedsverdi (Mill. kroner) 3/6 Stats og trygdeforvaltningen Forretnings og sparebanker Andre finansforetak Kommuneforvaltning og foretak Andre foretak Husholdninger Utlandet Andelskapital i alt og Verdipapirsentralen Penger og Kreditt 4/

7 Verdipapirstatistikk Tabell 12. Beholdning av aksjer registrert i VPS fordelt på eiersektorer. Markedsverdi (Mill. kroner) Eiersektor 3/6 Stats og trygdeforvaltningen Statlige låneinstitutter Forretnings og sparebanker 1) Forsikringsselskaper m.v. Finansieringsforetak Kommuneforvaltning og foretak Statsforetak m.v. Verdipapirfond Andre foretak Husholdninger Utlandet Ufordelt I alt ) Bankenes sikringsfond er inkludert i denne sektoren. Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank 289 Tabell 13. Aksjeog grunnfondskapital registrert i VPS fordelt på utstedersektorer. Pålydende verdi (Mill. kroner) 3/6 Sparebanker Forretningsbanker Forsikringsselskaper Finansieringsforetak Statsforetak m.v. Andre foretak Utlandet Ufordelt I alt Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank Tabell 14. Nettokjøp og nettosalg( ) i 1. og 2.håndsmarkedet av aksjer registrert i VPS fordelt på kjøper, selger og utstedersektor 1). Beregnet markedsverdi (Mill. kroner) 5) 1.3. kvartal Kjøper /selgersektor Stats og Norges B. Forretn. Forsik Finansi Komm. trygde og statlige og spare ringssel erings forv. og Andre Hushold Utstedersektor forv. låneinst. banker 2) skaper mv. foretak foretak foretak 3) ninger Utlandet Ufordelt I alt 4) Forretningsbanker Forsikringsselskaper Finansieringsforetak 1 1 Statsforetak m.v Andre foretak Utlandet Ufordelt I alt ) Emisjoner til emisjonskurs + kjøp til markedsverdi salg til markedsverdi innløsninger til innløsningsverdi. 2) Bankenes sikringsfond er inkludert i denne sektoren. 3) Inkludert verdipapirfond og statsforetak 4) Sumlinjen gir nettoemisjoner i 1. håndsmarkedet. Kjøp og salg i 2. håndsmarkedet gir omfordelinger mellom eiersektorene, men summeres opp til. 5) Tallene i denne tabellen er korrigert i forhold til feil som har oppstått i tilsvarende tabell (tabell 1) i publikasjonen «Statistikk over verdipapirer som er registrert i VPS» nr. 4/. Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank Penger og Kreditt 4/

8 Tabell 15. Beholdning av obligasjoner i NOK registrert i VPS fordelt på eiersektorer. Markedsverdi (Mill. kroner) 3/6 Stats og trygdeforvaltningen Norges Bank Statlige låneinstitutter Forretnings og sparebanker 1) Forsikringsselskaper m.v. Finansieringsforetak Kommuneforvaltning og foretak Statsforetak m.v. Verdipapirfond Andre foretak Husholdninger Utlandet Ufordelt I alt ) Bankenes sikringsfond er inkludert i denne sektoren 29 Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank Tabell 16. Beholdning av obligasjoner i NOK registrert i VPS fordelt på låntakersektor. Pålydende verdi (Mill. kroner) 3/6 Stats og trygdeforvaltningen Statlige låneinstitutter Forretnings og sparebanker Kredittforetak Andre finansforetak Kommuneforvaltning og foretak Statsforetak m.v. Andre foretak Husholdninger Utlandet Ufordelt I alt Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank Tabell 17. Nettokjøp og nettosalg() i 1. og 2. håndsmarkedet av obligasjoner i NOK registrert i VPS fordelt på kjøper, selger og utstedersektor 1). Beregnet markedsverdi (Mill. kroner) 1.3. kvartal Kjøper /selgersektor Stats og Norges B. Forretn. Forsik Finansi Komm. trygde og statlige og spare ringssel erings forv. og Andre Hushold Lånetakersektor forv. låneinst. banker 2) skaper mv. foretak foretak foretak 3) ninger Utlandet Ufordelt I alt 4) Stats og trygdeforvaltningen Statlige låneinstitutter Forretnings og sparebanker Kredittforetak Finansieringsforetak Kommuneforvaltning og foretak Statsforetak m.v Andre foretak Husholdninger Utlandet Ufordelt I alt ) Emisjoner til emisjonskurs + kjøp til markedsverdi salg til markedsverdi innløsninger til innløsningsverdi. 2) Bankenes sikringsfond er inkludert i denne sektoren. 3) Inkludert verdipapirfond og statsforetak 4) Sumlinjen gir nettoemisjoner i 1. håndsmarkedet. Kjøp og salg i 2. håndsmarkedet gir omfordelinger mellom eiersektorene, men summeres opp til. Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank Penger og Kreditt 4/

9 Tabell 18. Beholdning av sertifikater i NOK registrert i VPS fordelt på eiersektorer. Markedsverdi (Mill. kroner) 3/6 Stats og trygdeforvaltningen Norges Bank Statlige låneinstitutter Forretnings og sparebanker 1) Forsikringsselskaper m.v. Finansieringsforetak Kommuneforvaltning og foretak Statsforetak m.v. Verdipapirfond Andre foretak Husholdninger Utlandet Ufordelt I alt ) Bankenes sikringsfond er inkludert i denne sektoren. Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank 291 Tabell 19. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi (Mill. kroner) 3/6 Statssertifikater Banksertifikater Kredittsertifikater Finanssertifikater Lånesertifikater Herav utstedt av: Statlige låneinstitutter Kommuneforvaltning inkl. kommuneforetak Statlig eide foretak Private foretak Utlandet I alt Kreditt og likviditetsutvikling Tabell 2. Markedslån. Beholdningstall (Milliarder kroner) 3/6 Garantert av: Private finansieringsselskaper Skade/kredittforsikringsselskaper Forretningsbanker Sparebanker,1,1 1,4 1,4,1,1 1,4 1,4,1,1 1,4 1,4,1,1 1,4 1,4,1,1 1,4 1,4 Lån med garanti 3, 3, 3, 3, 3, Lån uten garanti formidlet av: Megler Bank,1,,1,,1,,1,,1, Markedslån i alt 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 Penger og Kreditt 4/

10 Tabell 21. Kredittindikator og pengemengde Beholdningstall ved utgangen av perioden Vekst siste 12 måneder 3måneders vekst, årlig rate Milliarder kroner Prosent Prosent K2 K3 1) M2 2) K2 K3 1) M2 2) K2 M2 2) Desember 1993 Desember 1994 Desember 1995 Desember 1996 Desember 1997 Desember 1998 Desember Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November 882,3 875,5 893,5 931,3 99,9 1 11, , , ,8 1 22, , , , , ,8 1 28, , , , , , , , , , , , , ,6 1 69,5 1 74,1 1 73, , , 1 361,8 1 54, 1 573, , ,3 1 68, 1 616, 1 625, ,5 1 64, , , ,4 1 68, ,8 1 71, , , , , , ,5 466,2 465,3 488,5 528,9 563,4 577,8 64,3 613,8 62,8 623,4 625,8 637,1 648,1 649,2 642,3 66,2 66,6 67,2 669,5 675,3 684,2 692,8 71, 74,8 79,6 714,7 723,7 716,4 729,2 3,3 1,8 2,3 4,9 6,2 1,2 8,3 7,9 7,2 7, 7,4 7,3 7,1 7, 8, 8,3 8,4 8,4 8,9 9, 9,6 1,4 1,2 1,6 11,2 11,7 12,1 11,5 12,7 1,7 1,7 1,2 5,1 6, 1, 12,1 11,8 11,6 1,8 1,5 1,1 9,9 9,6 1, 1,4 9,1 7,3 6,9 6,4 6,9 7,1 6,7 7,2 7,7 9,7 1,7,4 4,7 8, 6,4 2,6 4,6 3,3 4,4 4,6 3,1 6,5 7,9 8,2 7,4 1,5 9,7 1,9 8,4 1, 1,2 11, 12, 1,6 9,5 1,2 12,7 8,5 1,4 4,5 1,1 2,7 5,7 7,5 1,2 6,7 7,5 7,2 6,4 7,1 8, 8,4 8,7 9,2 1,1 1,4 1, 1,3 1,6 11,4 11,5 11,9 11,8 12,6 13,6 13,7 14,1 2,3 2,5,3 4,3 3,4 6,3 11, 7,7 7,7 7,6 11,9 14,5 11,8 8,8 6,1 11, 1,3 11, 7,9 1,8 13,1 14,5 12,9 1,2 9,7 7,7 7,8 K2 = Kredittindikator. Innenlandsk kreditt, dvs. publikums innenlandske bruttogjeld; sesongjusterte tall. K3 = Samlet kredittvolum, dvs. sum av publikums innenlandske bruttogjeld og gjeld til utlandet; faktiske tall. M2 = Pengemengde; sesongjusterte tall. 1) K3 er ikke korrigert for reviderte K2 tall. 2) Det ble foretatt definisjonsendringer i pengemengdestatistikken f.o.m november, og i den forbindelse ble bl.a. ubenyttede kredittmidler som tidligere inngikk i pengemengden (M2) tatt ut. Tabell 22. Innenlandsk kreditt til publikum etter kilde.beholdningstall i mill. kroner. Vekst siste 12 mndr. i prosent /11 Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Private banker Statlige låneinstitutter Norges Bank Kredittforetak Finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Pensjonskasser og fond Skadeforsikringsselskaper Obligasjonsgjeld 1) Sertifikatgjeld Markedslån ,8,2 2,5 17,6 22,6 3,6 12,3 15,1,4 6,9 22, ,7 4,4 3,9 31,5 22,8 15,4 5,2 16,9 4, 31,5 22, ,5 5,3 6,4 2,5 28,4 11,3 57,2 59,6 2,9 82,8 6, , 4,9,5 14,3 13,3 8,3 2,1 62,9 6,6 49,1, Sum innenlandsk kreditt (K2) 2) , , , ,7 1) Korrigert for utlendingers beholdning av norske publikumsobligasjoner utstedt i Norge. 2) Svarer til Norges Banks kredittindikator (K2). Penger og Kreditt 4/

11 Tabell 23. Sammensetningen av pengemengden (Mill. kroner) 1) Faktiske beholdningstall Sedler Innskudd Endring siste ved utgangen og på Andre 12 mndr. i M2 av perioden mynt transaksjonskonti (M1) 2) innskudd 3) Banksertifikater (M2) 4) i alt Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November ) F.o.m november ble det innført nye defenisjoner i pengemengdestatistikken. Den viktigste endringen fra tidligere publisering av pengemengden er at ubenyttede kredittmidler som inngikk både i M1 og M2 går ut. I tillegg er det gjordt omklassifiseringer i forhold til de tidligere definisjonene av M1 og M ) Med det smale pengemengdebegrepet (M1) menes pengeholdene sektors beholdning av norske sedler og mynter samt sektorens innestående på transaksjonskonti i Norges Bank, forretnings og sparebanker (i norske kroner og utenlandsk valuta). 3) Ekskl. bundne bankinskudd (BSU, IPA, skattetrekkskonti mv.). 4) Med det brede pengemengdebegrepet (M2) menes summen av M1 og pengeholdende sektors øvrige bankinnskudd (i norske kroner og utenlandsk valuta) utenom bundne bankinnskudd (i norske kroner og utenlandsk valuta) utenom bundne bankinskudd (BSU, IPA, skattetrekkskonti mv.), samt banksertifikater. Tabell 24. Husholdningenes finansregnskap. Finansinvesteringer og beholdninger etter finansobjekt (Milliarder kroner) Finansinvesteringer Finansinvesteringer Beholdning Året 1.2. kvartal Året Beholdning pr. 3/6 pr. 3/6 Bankinnskudd m.v. 1) Obligasjoner m.v. 2) Aksjer m.v. 3) Verdipapirfondsandeler Forsikringskrav Utlån og andre fordringer 4) 6,5,2 17,8 14, 25,3 6,4 23,6,5 25,,5 2,7 1, 33,7 2,2 5,9 8,8 19,9 5,3 31,9,1 5,4 4,6 12,2,7 3,1 1,9 6,6 6,5 13, 1,3 35,3 8,9 133,6 59,9 347,1 9,3 374,1 8,4 145,3 5,1 369,1 1,3 47,7 1,9 172,6 76,7 425,2 15,6 46, 8,7 156,4 6,5 398,4 11, 437,9 12,4 184,3 87,1 441,9 14,2 Fordringer i alt 7,2 8,3 75,9 54,9 56,8 989,9 1 47, , , 1 267,8 Lån i forretnings, sparebanker og Postbanken Lån i statlige låneinstitutter og Norges Bank Lån i private kredittforetak og fin.selskaper Lån i forsikringsselskaper Annen gjeld 5) 54,4 1,2 3,3 13,3,2 34,2 6,4 9,7 5,5 8,7 49,8 5,7,6 3,6,9 14,3 2,4,8,8 1,3 33,2 4,3 2, 1,1,9 44,7 122,2 37, 28,6 72,9 475,2 128,7 46,7 23,1 81, 525,2 134,3 47,4 19,5 81, 489,6 131,1 47,5 22,4 81,9 558,3 138,4 49,3 18,4 81,7 Gjeld i alt 43,1 53,5 53,4 18, 39,2 71,4 754,7 87,4 772,5 846,1 Netto 27,1 26,8 22,4 36,8 17,6 288,5 292,6 391,3 358,5 421,7 1) Sedler og skillemynt, bankinnskudd og innlån til finansieringsselskaper. 2) Ihendehaverobligasjoner, spareobligasjoner, premieobligasjoner, sertifikater og statskasseveksler. 3) VPSregistrerte og ikke VPSregistrerte aksjer og grunnfondsbevis. 4) Utlån, påløpte, ikke utbetalte renter, feriepengekrav og skattefordringer. 5) Andre lån, obligasjons og sertifikatgjeld, skattegjeld og påløpte, ikke betalte renter. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Penger og Kreditt 4/

12 Tabell 25. Pengemarkedets likviditet. Likviditetsvirkning fra 1. januar til dato (Mill. kroner) 1/1 1/13/11 Likviditetstilførsel+/inndragning 1998 Staten og andre offentlige konti (ekskl. statspapirer) Statspapirer Kjøp av valuta til Statens petroleumsfond Andre valutatransaksjoner Beholdning av sedler og mynt 1) (anslag) Norges Banks andre transaksjoner 1) (anslag) Dlån Flån Annen sentralbankfinansiering Reserver i alt Folioinnskudd i Norges Bank Statskasseveksler Øvrige reserver (anslag) ) Tallene bygger hovedsakelig på Norges Banks regnskap. Blant annet på grunn av ulik periodisering kan det oppstå avvik fra bankenes egne oppgaver til bankstatistikken. Rentestatistikk Tabell 26. Nominelle rentesatser i norske kroner. Gjennomsnitt (Prosent p.a.) Renter Renter på bankenes på bankenes 1 måned 3 måneder 12 måneder dagslån i folioinnskudd i NIDR NIBOR NIDR NIBOR NIDR NIBOR Norges Bank Norges Bank Desember 6,2 6,1 6,1 6, 6,2 6, 7,5 5,5 Januar 5,9 5,8 6, 5,9 6,2 6,1 7,5 5,5 Februar 5,9 5,8 6,1 5,9 6,4 6,3 7,5 5,5 Mars 6, 5,9 6,2 6, 6,6 6,5 7,5 5,5 April 6,2 6,1 6,4 6,2 6,8 6,7 7,6 5,6 Mai 6,4 6,3 6,7 6,5 7,1 7, 7,8 5,8 Juni 6,7 6,5 6,9 6,7 7,3 7,2 8,1 6,1 Juli 6,7 6,6 7,1 6,9 7,6 7,5 8,3 6,3 August 7, 6,9 7,3 7,1 7,6 7,5 8,6 6,6 September 7,3 7,1 7,5 7,3 7,8 7,7 8,8 6,8 Oktober 7,5 7,4 7,7 7,5 7,9 7,8 9, 7, November 7,4 7,3 7,6 7,4 7,7 7,5 9, 7, Desember 7,6 7,5 7,6 7,4 7,5 7,3 9, 7, Merk: NIDR = Norwegian Interbank Deposit Rate; ren kronerente. NIBOR = Norwegian Interbank Offered Rate; dannes ved hjelp av valutabytte. Penger og Kreditt 4/

13 Tabell 27. Kortsiktige rentesatser 1) for sentrale valutaer i euromarkedet. (Prosent p.a.) Rentedifferanse DEM DKK FIM FRF GBP JPY SEK USD EURO NOK/EURO NOK/DEM Desember.. 3, ,,4 3,5 6,1 3,4 2,4.. Januar.. 3, ,1,1 3,6 6, 3,4 2,3.. Februar.. 3, ,1,1 4, 6,1 3,5 2,3.. Mars.. 4, ,2,1 4,1 6,2 3,7 2,1.. April.. 4, ,2,1 4,1 6,3 3,9 2,2.. Mai.. 4, ,2,1 4, 6,7 4,3 2,1.. Juni.. 5, ,1,1 4, 6,8 4,5 2,1.. Juli.. 5, ,1,2 4,1 6,7 4,6 2,2.. August.. 5, ,1,3 4,1 6,7 4,8 2,2.. September.. 6,.... 6,1,4 4, 6,6 4,8 2,4.. Oktober.. 5, ,1,5 4, 6,7 5, 2,4.. November.. 5, ,,6 3,9 6,7 5,1 2,3.. Desember.. 5, ,9,6 4,1 6,5 4,9 2,4.. 1) 3måneders renter, månedsgjennomsnitt av daglige noteringer. 2) Differansen mellom renten på NOK og teoretisk ECU. 3) Fra Januar Kilde: OECD og Norges Bank Tabell 28. Effektive renter på norske obligasjoner. 1) (Prosent p.a.) år 5 år 1 år Stat Privat Stat Privat Stat Privat Desember 5,9 6,5 5,9 6,5 6,1 6,8 Januar 6,1 6,7 6,1 6,8 6,4 7,1 Februar 6,2 6,8 6,2 6,9 6,3 7,1 Mars 6,3 6,9 6,2 7, 6,1 7,1 April 6,4 7,1 6,2 7,1 6,1 7,1 Mai 6,6 7,3 6,4 7,3 6,2 7,3 Juni 6,6 7,4 6,3 7,3 6,1 7,2 Juli 6,9 7,5 6,5 7,5 6,2 7,3 August 6,9 7,4 6,5 7,4 6,2 7,2 September 7,1 7,7 6,7 7,7 6,3 7,4 Oktober 7, 7,7 6,6 7,7 6,4 7,5 November 6,7 7,4 6,4 7,5 6,2 7,3 Desember 6,4 6,9 6,1 7, 6, 7, 1) Helårlig etterskuddsrente, månedsgjennomsnitt. Fra er rentene beregnet ut fra renten på representative obligasjoner vektet med gjenstående løpetid. Tabell 29. Effektive renter på statsobligasjoner i sentrale valutaer. 1) (Prosent p.a.) Rentedifferanse DEM DKK FIM FFR GBP JPY SEK USD ECU NOK/ECU 2) NOK/DEM 3) Desember 5,2 5,6 5,4 5,3 5,3 1,7 5,7 6,6....,8 Januar 5,6 6, 5,8 5,7 5,7 1,7 6, 6,8....,7 Februar 5,6 5,9 5,8 5,6 5,6 1,8 6, 6,4....,7 Mars 5,4 5,7 5,6 5,5 5,3 1,8 5,6 6,3....,7 April 5,3 5,7 5,5 5,3 5,2 1,7 5,5 6,1....,8 Mai 5,4 5,9 5,6 5,5 5,3 1,7 5,4 6,4....,8 Juni 5,2 5,8 5,5 5,3 5,2 1,7 5,2 6,2....,9 Juli 5,3 5,9 5,5 5,4 5,2 1,7 5,4 6,1....,9 August 5,3 5,7 5,5 5,4 5,3 1,8 5,4 5,9....,9 September 5,3 5,7 5,6 5,4 5,3 1,9 5,3 6,.... 1, Oktober 5,3 5,7 5,5 5,4 5,2 1,8 5,3 6,.... 1,1 November 5,2 5,6 5,5 5,3 5,1 1,8 5,2 5, , Desember 5, 5,3 5,2 5,1 4,9 1,6 5, 5, , 1) Statsobligasjoner med gjenstående løpetid på 1 år. Månedsgjennomsnitt av daglige noteringer. 2) Differansen mellom effektiv rente på norske statsobligasjoner med gjenstående løpetid på 1 år og teoretisk ECU rente på 1 år. 3) Differansen mellom effektive renter på norske og tyske statsobligasjoner med gjenstående løpetid på 1 år. Penger og Kreditt 4/

14 Tabell 3. Forretnings og sparebanker. Gjennomsnittlige rente og provisjonssatser på disponerte utlån i norske kroner til publikum ved utgangen av kvartalet (Prosent p.a.) Alle utlån Utlån ekskl. nullstilte lån 1) Rammelån Nedbetalingslån Utlån Rammelån Nedbetalingslån Utlån Kassekreditter Utlån med Andre i alt Kassekreditter Utlån med Andre i alt og byggelån pant i bolig utlån og byggelån pant i bolig utlån 3. kvartal Forretningsbanker 9,66 7,2 7,6 7,63 9,74 7,21 7,73 7,69 Sparebanker 1,58 7,41 8,23 7,93 1,69 7,42 8,26 7,95 Sum banker 1,5 7,31 7,88 7,78 1,14 7,32 7,97 7,82 4. kvartal Forretningsbanker 9,39 7,7 7,4 7,44 9,46 7,9 7,5 7,48 Sparebanker 1,61 7,18 8, 7,71 1,73 7,19 8,4 7,73 Sum banker 9,92 7,13 7,68 7,57 1,1 7,14 7,75 7,61 1. kvartal Forretningsbanker 9,37 7,2 7,33 7,39 9,45 7,3 7,41 7,43 Sparebanker 1,54 7,13 7,94 7,65 1,66 7,14 7,97 7,66 Sum banker 9,86 7,8 7,61 7,52 9,96 7,9 7,67 7, kvartal Forretningsbanker 9,49 7,21 7,68 7,65 9,59 7,22 7,74 7,68 Sparebanker 1,94 7,49 8,3 8, 11,6 7,49 8,33 8,2 Sum banker 1,8 7,36 7,96 7,83 1,2 7,37 8,1 7,85 3. kvartal Forretningsbanker 1,8 7,95 8,32 8,34 1,18 7,96 8,37 8,38 Sparebanker 11,3 8,22 8,99 8,7 11,44 8,22 9,3 8,72 Sum banker 1,58 8,1 8,62 8,52 1,7 8,1 8,67 8,55 1) Nullstilte lån er utlån som inngår i beregningene av de gjennomsnittlige satser med null i rente og provisjonssats som følge av at de er misligholdte og at banken derfor har stoppet å inntektsføre renter, provisjoner og gebyrer fra dem. Tabell 31. Forretnings og sparebanker. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i norske kroner fra publikum ved utgangen av kvartalet (Prosent p.a.) Ordinære Spesielle Innskudd Anfordring Tidsinnskudd vilkår vilkår i alt 3. kvartal Forretningsbanker 4,23 5,66 4,51 4,18 5,59 Sparebanker 4,9 5,64 4,44 3,96 5,47 Sum banker 4,16 5,65 4,48 4,8 5,51 4. kvartal Forretningsbanker 4,18 5,54 4,48 4,14 5,47 Sparebanker 4,6 5,51 4,39 3,95 5,34 Sum banker 4,12 5,52 4,43 4,5 5,38 1. kvartal Forretningsbanker 4,21 5,41 4,48 4,16 5,36 Sparebanker 4,6 5,47 4,37 3,94 5,3 Sum banker 4,14 5,45 4,43 4,6 5,32 2. kvartal Forretningsbanker 4,38 5,88 4,66 4,34 5,77 Sparebanker 4,24 5,84 4,59 4,13 5,63 Sum banker 4,32 5,85 4,62 4,24 5,67 3. kvartal Forretningsbanker 5,28 6,66 5,57 5,24 6,54 Sparebanker 4,96 6,53 5,32 4,85 6,3 Sum banker 5,13 6,57 5,45 5,6 6,38 Penger og Kreditt 4/

15 Tabell 32. Livsforsikringsselskaper. Gjennomsnittlige rentesatser pr. utgangen av kvartalet (Prosent p.a.) Utlån til Andre utlån Utlån i alt boligformål 3. kvartal 7, 6,4 6,7 4.»» 6,9 6,3 6,6 1. kvartal 6,9 6,3 6,6 2.»» 7, 6,5 6,8 3.»» 8, 6,8 7,4 Tabell 33. Kredittforetak. Gjennomsnittlige rentesatser, inklusive provisjoner, på utlån til publikum ved utgangen av kvartalet (Prosent p.a.) Utlån til Utlån til Utlån i alt husholdninger private foretak 3. kvartal 6,8 7, 6,8 4.»» 6,8 7, 6,8 1. kvartal 6,8 6,9 6,5 2.»» 7, 7,2 6,7 3.»» 7,4 7,6 7,1 297 Resultat og kapitaldekningsdata Tabell 34. Resultat og kapitaldekning: Forretningsbanker. 1) Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3. kvartal ) Renteinntekter 6,5 7,2 7,2 7,1 Rentekostnader 4,5 5,2 5,2 5,3 Netto renteinntekter 2, 2, 2, 1,8 Sum andre driftsinntekter 1, 1,2 1,3 1,2 Andre driftskostnader 2,2 2, 2, 1,8 Driftsresultat før tap,8 1,2 1,3 1,1 Bokførte tap på utlån og garantier,1,,1,1 Resultat av ordinær drift (før skatt),7 1,2 1,3 1,1 Kapitaldekning 2) 1,9 1,9 1,6 9,6 Kjernekapital 8, 8, 7,9 7,3 1) Morbanker (ekskl. filialer i utlandet) inkl. Postbanken og utenlandskeide filialer. Eksklusive Gjensidige Bank f.o.m 2) I prosent av beregningsgrunnlag for kapitaldekning 3) Nye regnskapsregler fra 1. jan. Tabell 35. Resultat og kapitaldekning: Sparebanker. 1) Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3. kvartal ) Renteinntekter 6,9 7,7 7,9 7,3 Rentekostnader 4, 4,8 5, 4,6 Netto renteinntekter 2,9 2,9 2,9 2,7 Sum andre driftsinntekter,7 1,,9,8 Andre driftskostnader 2,2 2,1 2,1 1,9 Driftsresultat før tap 1,4 1,7 1,7 1,5 Bokførte tap på utlån og garantier,2,2,2,2 Resultat av ordinær drift (før skatt) 1,2 1,6 1,7 2, Kapitaldekning 2) 14,3 13,6 12,6 12,3 Kjernekapital 11,7 11,2 1,5 9,9 1) Inkl. Gjensidige Bank fra 2) I prosent av beregningsgrunnlag for kapitaldekning 3) Nye regnskapsregler fra 1. jan. Penger og Kreditt 4/

16 Tabell 36. Resultat og kapitaldekning: Private finansieringsselskaper. 1) Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3. kvartal ) Netto renteinntekter 4,9 5,4 5,2 4,9 Sum andre driftsinntekter 2,7 2,6 2,5 2,2 Andre driftskostnader 4,7 5, 4,7 4,5 Driftsresultat før tap 2,9 2,9 3, 2,6 Bokførte tap på utlån og garantier,4,6,6,4 Resultat av ordinær drift (før skatt) 2,6 2,4 2,4 2,2 Kapitaldekning 2) 13,7 12,1 13,5 12, Kjernekapital 12,3 11, 13,1 1,6 1) Alle norske morselskaper og utenlandskeide filialer. 2) I prosent av beregningsgrunnlag for kapitaldekning 3) Nye regnskapsregler fra 1. jan. 298 Tabell 37. Resultat og kapitaldekning: Private kredittforetak. 1) Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3. kvartal ) 4) Renteinntekter 6,4 6,3 6,3 6,8 Rentekostnader 5,7 5,5 5,5 6, Netto renteinntekter,7,8,8,7 Sum andre driftsinntekter,,1,1, Andre driftskostnader,2,2,2,2 Driftsresultat før tap,5,7,8,6 Bokført tap på utlån og garantier,,,, Resultat av ordinær drift (før skatt),5,8,8,6 Kapitaldekning 2) 16, 16,4 15,8 15,6 Kjernekapital 12,8 13,4 12,9 12,9 1) Alle norske morselskaper. 2) I prosent av beregningsgrunnlag for kapitaldekning 3) Nye regnskapsregler fra 1. jan. 4) Kommunalbanken rapporterer som kredittforetak f.o.m. 1.kv. Valutakurser Tabell 38. Den norske krones internasjonale verdi og kurser overfor en del enkeltvalutaer. Månedsgjennomsnitt av representative markedskurser Industriens effektive ECU 2) / DEM DKK FIM FRF GBP JPY SEK USD kronekurs 1) EURO 3) Desember 16,54 8, ,98 18,82 136,18 123,43 12,928 7,81 94,31 8,11 Januar 16,77 8, ,24 19,1 136,59 123,81 13,136 7, ,47 8,129 Februar.. 8, ,1 18,78 136,22 123,47 13,177 7, ,16 8,2361 Mars.. 8, ,71 18,91 136,42 123,65 13,284 7,977 96,7 8,4111 April.. 8, ,9 19,44 137,14 124,3 13,63 8, ,62 8,681 Mai.. 8, ,34 19,99 137,94 125,3 13,638 8, ,49 9,471 Juni.. 8, ,43 11,49 138,63 125,66 13,95 8, ,12 8,6788 Juli.. 8, ,5 19,62 137,51 124,65 13,124 8,651 97,26 8,724 August.. 8, ,94 18,56 136,16 123,42 13,336 8, ,48 8,9556 September.. 8,266 41,4 17,56 135, 122,37 13,28 8, ,39 9,256 Oktober.. 8,32 49,2 17,47 134,6 122,1 13,582 8, ,88 9,3613 November.. 7,995 48,78 17,22 134,47 121,88 13,317 8, ,66 9,3369 Desember.. 8, ,86 19,6 136,79 123,99 13,26 8,894 93,9 9,662 1) Kursen på norske kroner mot et veid gjennomsnitt av valutaene til våre 16 viktigste handelspartnere. Basiskursene i denne indeksen er valgt slik at indeksverdien 18. oktober 199 er lik verdien til den daværende kursindeksen. Stigende verdi angir svakere krone. Den enkelte valutas vekt er fastsatt på grunnlag av de ulike lands betydning som konkurrent til norsk industri. Vektene oppdateres årlig. 2) Kronens internasjonale verdi uttrykt ved kroneverdien av den teoretiske (offisielle) ECU, som er en regne og valutaenhet som beregnes med utgangspunkt i faste valutaenheter. Denne verdien kan avvike fra markedsverdien av ECU (også kalt privat ECU), som er en selvstendig transaksjons og oppgjørsvaluta. 3) Fra Januar Penger og Kreditt 4/

17 Tabell 39. Internasjonale kursforhold. Månedsgjennomsnitt av representative markedskurser DEM/USD DEM/GBP FRF/DEM JPY/DEM JPY/USD Desember 1,9351 3,1229 3,354 53,9 12,58 Januar 1,9299 3,1637 3,354 54,469 15,1 Februar 1,989 3,1822 3,354 55,36 19,45 Mars 2,282 3,232 3,354 52,454 16,38 April 2,648 3,2694 3,354 51,143 15,57 Mai 2,1577 3,2529 3,354 5,155 18,21 Juni 2,594 3,173 3,354 51,455 15,96 Juli 2,817 3,1394 3,354 51,838 17,9 August 2,1636 3,2219 3,354 49,983 18,12 September 2,2432 3,2185 3,354 47,64 16,76 Oktober 2,288 3,3195 3,354 47,42 18,45 November 2,2841 3,2578 3,354 47,683 18,91 Desember 2,184 3,1888 3,354 51, ,1 Utenriksøkonomi 299 Tabell 4. Utenriksregnskap for Norge (Mill. kroner) Jan.okt Varebalansen Tjenestebalansen Rente og stønadsbalansen A. Driftsbalansen Fordelt på: Oljevirksomhet 1) Utenriks sjøfart 1) Annet B. Netto kapitaloverføringer C. Kapitalutgang, ekskl. Norges Bank Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen Forretnings og sparebanker Forsikring Andre finansinstitusjoner Utenriks sjøfart Oljevirksomhet Andre private og statlige foretak Uforklart differanse D. Norges Banks netto kap. trans. (A + B + C) Utgang (+) E. Omvurderinger i Norges Banks netto fordringer på utl Endring i Norges Banks netto fordringer på utlandet (D+E) ) Internasjonale reserver Plassering av Statens petroleumsfond ) Spesifisert i Norges Bank på grunnlag av poster i utenriksregnskapet. 2) Spesifikasjoner fra Norges Banks balanse Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Penger og Kreditt 4/

18 Tabell 41. Norges fordringer og gjeld overfor utlandet (Milliarder kroner) /1 Fordringer Gjeld Netto Fordringer Gjeld Netto Fordringer Gjeld Netto Statsforvaltningen 1) 13,4 41,4 28, 13, 48,1 35,1 11,8 65,6 53,7 Norges Bank 2) 331,4 24,6 36,8 462,6 78,5 384,1 79,5 174,5 535, Statlige låneinstitutter 1,1 1,4,3 1,2, 1,2 1,4, 1,4 Forretnings og sparebanker 3) 88,9 225,3 136,4 94,7 252, 157,3 139,1 33,3 191,1 Kredittforetak 26,5 59,7 33,2 27,1 69,3 42,3 47,4 13,7 56,2 Finansieringsselskaper,8 13,2 12,4 5,3 14,3 9, 7,9 15,3 7,5 Forsikringsselskaper 18,8 16,4 92,4 14,9 34,1 16,8 158,3 36,5 121,9 Kommuneforvaltning,,2,2,,,1,1,1,3 Kommuneforetak,2 4,8 4,6,2 4,9 4,8,2 5,4 5,3 Statsforetak 75,5 15,6 3,1 91,1 113,8 22,8 121,5 168, 46,5 Andre norske sektorer 187,4 277,4 9, 218,6 329,8 111,2 291,3 398,2 16,9 Uforklart differanse 4) 3,3, 3,3 27,5, 27,5 7,6, 7,6 Alle sektorer 865,4 77,1 95,3 1 82,2 944,9 137, , ,4 261,7 Beholdningstallene er beregnet i Norges Bank med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås årlige finanstelling og sektorstatistikk for finansnæringene. Dette er kombinert med endringstall i form av transaksjoner og omvurderinger fra utenriksregnskapet og sektorstatistikk for forsikringsselskap og kredittforetak. 3 1) Inkluderer også utlandets beholdning av NOK gjeld utstedt av statsforvaltningen. 2) Norges Banks aksjebeholdning er vurdert til markedsverdier, og vil kunne avvike fra Norges Banks offisielle balanse. Norges Banks kjøp av derivater er inkludert i utenriksregnskapet, men ikke i den offisielle balansen, og vil kunne gi differanser. 3) Inklusiv Postbanken. 4) Omfatter nettobeløp som på det angitte tidspunkt ikke har vært mulig å sektorisere, samt statistiske feil. For enkelhets skyld er nettobeløpet henført til fordringer. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. Internasjonale kapitalmarkeder Tabell 42. Endringer i bankenes internasjonale fordringer. 1) Milliarder USD 2. kvartal Utestående juni Total 1 286,2 279,5 245,6 11,4 19, ,2 Av dette visavis: ikkebanker 37,6 134,2 275,4 11,6 56,6 3 48, banker (og ufordelt) 915,6 145,3 29,7 113, 53, 6 844,2 1) Med internasjonale fordringer (external positions) menes det utlån over landegrensene i alle valutaer utlån til innlendinger i fremmed valuta tilsvarende fordringer utenom utlån Kilde: BIS Tabell 43. Bankenes internasjonale fordringer, valutafordelt. Prosent av samlede internasjonale fordringer Desember 2. kvartal Amerikanske dollar (USD) 35,1 34,3 39,5 34,1 4, Tyske mark (DEM) 1,6 11, Sveitsiske franc (CHF) 2,6 2,6 2,4 2,4 2,3 Japanske yen (JPY) 1, 1,1 7,5 7,9 8,8 Britiske pund (GBP) 4, 4,2 4,2 4,3 4,3 Franske franc (FRF) 3,3 3, Italienske lire (ITL) 3,7 4, ECU/EURO 1) 1, 1,4 27,7 27,8 28,2 Ufordelt 2) 29,7 28, 18,7 23,5 16,4 Totalt i mrd. USD 9 36, ,4 9 96, , ,2 1) Fra januar 2) Inkluderer andre valutaer enn de som er med i tabellen, og også fordringer hos banker i andre land enn hjemlandene til de syv valutaene som er spesifiserte. Kilde: BIS Penger og Kreditt 4/

19 Tabell 44. Nye internasjonale lån, fordelt på låneinstrument. Milliarder USD Emisjoner av obligasjoner 481, 428,6 467,3 78,8 831,6 av dette med flytende rente 69,8 96,3 78,9 165,7 213,1 Bankutlån 136,7 236,2 37,2 345,2 39,4 Annen internasjonal opplåning 8,2 4,9 3,8 4,5 2,7 Samlet opplåning 625,8 669,7 841,3 1 58, ,7 Kilde: OECD Tabell 45. Nye internasjonale lån, fordelt på låntakerland. Prosent av samlet opplåning OECDområdet 86,3 87,7 9,1 88,3 85,8 IkkeOECD land 9,9 1,5 7,8 9,4 11,9 Internasjonale institusjoner og andre land 3,8 1,8 2,1 2,3 2,3 Kilde: OECD Valutahandel 31 Tabell 46. Valutabanker. Valuta kjøpt/solgt på termin mot oppgjør i norske kroner 1) (Milliarder kroner pr. utg. av måneden) Netto kjøpt fra: Kjøpt, bto. fra: Solgt, bto. til: Sentralmyn Andre Pub Ut Sum Pub Ut Pub Utdighetene 2) finansinst. 3) likum landet likum landet likum landet November, 36,2 42,9 8,3 7,8 68,3 39,3 25,4 317,6 Desember, 37,6 43,8 12,6 68,8 69,1 298,4 25,4 311, Januar, 42,2 51, 21,1 72,1 77,4 248,1 26,4 269,2 Februar, 3,3 59, 16,7 39, 84,9 227,7 25,9 244,4 Mars, 8,8 48,6 1, 38,8 77,9 243,1 29,3 244,1 April, 28,9 5,9 18,3 61,5 81, 244,4 3,1 262,7 Mai, 39, 53,2 21,2 71, 82,1 28,1 28,9 31,3 Juni, 2,8 55,8 12,2 4,8 86,4 328,6 3,6 34,8 Juli, 27, 61, 17, 71, 88, 297,1 27, 314,1 August, 31,4 63,3 6,6 88,1 92,4 38,8 29,2 315,4 September, 26,8 62,5 5,4 83,9 97,5 324,9 35, 33,3 Oktober, 28,8 62,4 3,5 6,7 96,6 339,1 34,2 369,6 November, 3,1 66,2 2,6 93,7 12,2 4,7 36, 43,3 1) Ekskl. kurskorreksjoner 3) Inkl. eventuelle avvik mellom terminaktiva og terminpassiva innen gruppen av 2) Statsforvaltn., trygdeforvaltn. og Norges Bank. valutabanker. Kilde: Oppgaver fra forretnings og sparebanker (registrerte valutabanker) til Norges Bank Tabell 47. Valutabanker. Totalposisjon i valuta (Mill. kroner) 3/6 Valutaaktiva, spot Valutapassiva, spot Spotbalanse, netto Terminbalanse, netto Opsjonsposisjon mot NOK Totalposisjon (1+2+3) Penger og Kreditt 4/

20 32 Tabell 48. Motpostene til Norges Banks valutatransaksjoner med bankene (Milliarder kroner) ) Uke i ,1 48,46 4,55,,, 1,85 1,85, 1,85 1,85, 1,85 1,85, 1,77 1,77, 1,75 1,75, 1,75 1,75, 1,75 1,75, 1,63 1,63, 1,45 1,45, 1,45 1,45, 1,45 1,45, 1,45 1,45, 1, 1,, A. Norges Banks netto salg av valuta til bankene 1. Spot 2. Termin 37,7 63,93 26,86 18,89 25,22 6,33 2,48 12,74 1,26 8,13 19,45 11,32 18,25,17 18,42 13,55 14,94 1,39 2,16 9,22 11,38 16,13 9,7 6,43 24,6 9,9 15,51,25,8,55 9,33,16 9,49 6,6 6,55,49 7,44 8,31,87 3,7 9,51 21,19 21,55 8,55 13, Anvendt til å dekke opp, dvs. motposter: B. Utlandet 1) 1. Spot 2. Termin 22,2 2,19 32,51 19,17 1,36 5,39,5,7 6,33 7,95 4,11 3,13 2,27 16,91,41 13,86 13,13 6,89 4,19 2,13 7,44 18,5 24,35 3,1 23,98 24,74 1,49 3,33 7,7 5,1 11,84 6,91 6,6 6,11 5,7 7,8 5,73 8,1 2, 27,2 41,27 3,11 12,97 22,3, ,7 3,42 6,13,71 3,77 7,62 9,5 9,4,73 5,93 1,13 4,73 4,28 11,14 9, C. Norske sektorer utenom bankene 1) 1. Spot 2. Termin 3. Nedbygging av bankenes netto valutafordringer overfor kunder 6,9,26 4,82 1,66,16 2,8 4,6,17 1,14 1,93 1,6 1,4,25 5,12 7, ,32 6,31 6,3,51,12,2,2,16,12 2,49 1,16 1,29,12,89,4,49,12 1,46,44 1,94,12 3,78 4,2 2,44,12 1,6 1,7 2,35,12 1,98 1,51,42,12,98 2,53,29,12 4,71 5,95,57,12,32,33,95,12 1,9 2,31,3,12 2,7,77 1,17,12,66 1,93 3,97,12 1,61 2,69 3, D. Annet 1. Bankenes inntektsunderskudd i valuta, utland 2. Kurstap spot, utland 3. Kurstap ellers samt korreksjoner 4. Økning i bankenes totalposisjon 4,92 39,69 16,44 2,88 63,93,92 24,28,3,5 25,22 3,92 7,98,35,49 12,74 19,93,3,49,4 19,45 1,34,7,65 2,23,17 13,86,69 1,8,3 14,94 1,2,1 1,11,12 9,22 9,72,54,5,6 9,7 7,8,44,6,91 9,9,83,39,48,6,8 2,49 2,22,55,12,16 8,34 1,35,47,3 6,55 7,45,35,61,6 8,31 9,23,18,44,2 9,51 8,8,61,11,3 8, Spesifikasjon: Utlandets netto salg av NOKfordringer knyttet til: Netto NOKfordringer på bankene VPSregistrerte aksjer VPSregistrerte obligasjoner VPSregistrerte sertifikater Sum (Lik NOKmotstykket til B1 ovenfor) 17,35 14,94 12,92 14,26 16,57 3,7 1,2 1,8 18,5 3,94 5,18 14,91 3,34 29,53 16, Memo: Økning i bankenes spotposisjon (netto) overfor utlandet (Svarer til A1B1C1D1D2) 1) Positive tall innebærer valutasalg fra bankene til nevnte sektorer. Negative tall innebærer således at bankene har kjøpt valuta. 2) Basert på tall fra bankstatistikken Penger og Kreditt 4/

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta Tabeller 220 %DODQVHXWGUDJIRUILQDQVLQVWLWXVMRQHU 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner 1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land 2. Norges Bank. Spesifikasjon

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. 12 Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. 224 Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. 32 Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene Oppstillingen på de følgende sider gir en oversikt over bankenes lån og innskudd i Norges Bank den nærmeste foregående perioden. I tillegg refereres

Detaljer

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene Oppstillingen på de følgende sider gir en oversikt over bankenes lån og innskudd i Norges Bank den nærmeste foregående perioden. I tillegg refereres

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 4. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nokkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balansetall 31.12.1997 (med spes.) Folketrygdfondet Åpnede

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 3.kvartal Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 3.kvartal Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 3.kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 3.kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 3. kvartal

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner Balanse 2. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Balansetall. 1997 (med spes.) Folketrygdfondet

Detaljer