Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser."

Transkript

1 Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse 5. Forretnings og sparebanker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 6. Private kredittforetak. Balanse 7. Private finansieringsselskaper. Balanse 8. Livsforsikringsselskaper. Balanseutdrag 9. Private og kommunale pensjonskasser og fond. Balanseutdrag 1. Skadeforsikringsselskaper. Balanseutdrag 11a. Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi 11b. Verdipapirfondenes andelskapital. Markedsverdi Verdipapirstatistikk 12. Beholdning av aksjer registrert i VPS fordelt på eiersektorer. Markedsverdi 13. Aksje og grunnfondskapital registrert i VPS fordelt på utstedersektorer. Pålydende verdi 14. Nettokjøp og nettosalg i 1. og 2. håndsmarkedet av aksjer registrert i VPS fordelt på kjøper, selger og utstedersektorer. Markedsverdi 15. Beholdning av obligasjoner i NOK registrert i VPS fordelt på eiersektorer. Markedsverdi 16. Beholdning av obligasjoner i NOK registrert i VPS fordelt på utstedersektorer. Pålydende verdi 17. Nettokjøp og nettosalg i 1. og 2. håndsmarkedet av obligasjoner i NOK registrert i VPS fordelt på kjøper, selger og utstedersektorer. Beregnet markedsverdi 18. Beholdning av sertifikater i NOK registrert i VPS fordelt på eiersektorer. Markedsverdi 19. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi Kreditt og likviditetsutvikling 2. Markedslån. Beholdningstall 21. Kredittindikator og pengemengde 22. Innenlandsk kreditt til publikum etter kilde. Beholdningstall i mill. kr. Vekst siste 12 mndr. i prosent 23. Sammensetningen av pengemengden 24. Husholdningenes finansregnskap. Finansinvesteringer og beholdninger etter finansobjekter 25. Pengemarkedets likviditet Rentestatistikk 26. Nominelle rentesatser i norske kroner 27. Kortsiktige rentesatser for sentrale valutaer i euromarkedet 28. Effektive renter på norske obligasjoner 29. Effektive renter på statsobligasjoner i sentrale valutaer 3. Forretnings og sparebanker. Gjennomsnittlige rente og provisjonssatser på disponerte utlån i norske kroner 31. Forretnings og sparebanker. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i norske kroner 32. Livsforsikringsselskaper. Gjennomsnittlige rentesatser etter utlånsform 33. Kredittforetak. Gjennomsnittlige rentesatser, inklusive provisjoner på utlån til publikum Resultat og kapitaldekningsdata 34. Resultat og kapitaldekning for forretningsbanker 35. Resultat og kapitaldekning for de største sparebanker 36. Resultat og kapitaldekning for finansieringsselskaper 37. Resultat og kapitaldekning for kredittforetak Valutakurser 38. Den norske krones internasjonale verdi og kurser overfor en del enkeltvalutaer 39. Internasjonale kursforhold Utenriksøkonomi 4. Utenriksregnskap for Norge 41. Norges fordringer og gjeld overfor utlandet Internasjonale kapitalmarkeder 42. Endringer i bankenes internasjonale fordringer 43. Bankenes internasjonale fordringer, valutafordelt. Prosent av samlede internasjonale fordringer 44. Nye internasjonale lån, fordelt på låneinstrument 45. Nye internasjonale lån, fordelt på låntakerland. Prosent av samlet opplåning Valutahandel 46. Valutabanker. Valuta kjøpt/solgt på termin mot oppgjør i norske kroner 47. Valutabanker. Totalposisjon i valuta 48. Motpostene til Norges Banks valutatransaksjoner med bankene Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null Mindre enn en halv av den, brukte enhet } 283 Merk: Hvis annen definisjon ikke er gitt, omfatter publikum «foretak, kommuner og privatpersoner», dvs. sektorene i Kredittmarkedsstatistikken. Penger og Kreditt 4/

2 Balanseutdrag for finansinstitusjoner Tabell 1. Norges Bank. Balanse (Mill. kroner) 3/6 31/1 3/11 EIENDELER Fordringer på utlandet Internasjonale reserver 1) 2) Plasseringer for Statens petroleumsfond Andre fordringer på utlandet Fordringer på norske finansinstitusjoner Utlån til private banker Andre fordringer i form av innskudd, verdipapirer, utlån og overtrekk Fordringer på statsforvaltningen Ihendehaverobligasjoner Andre verdipapirer Andre fordringer Fordringer på andre norske sektorer Verdipapirer og utlån Andre fordringer Varebeholdning produksjonsbedrifter Varige driftsmidler Kursreguleringer Kostnader SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til utlandet NOKgjeld til IMF Annen gjeld til utlandet Sedler og mynt i omløp Innenlandske innskudd Statskassen Statens petroleumsfond Annen offentlig forvaltning (ekskl. kommuner) Private banker Andre finansinstitusjoner Andre norske sektorer Påløpne, ikke forfalte renter til statskassen Annen innenlands gjeld 3) Motverdi av spesielle trekkrettigheter i IMF Egenkapital Kursreguleringer Inntekter SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen : Valuta solgt på levering Valuta kjøpt på levering Derivater solgt Derivater kjøpt Tildelte, ikke betalte aksjer i BIS ) Internasjonale reserver inkluderer obligasjoner underlagt gjenkjøpsavtaler. 2) Verdipapirer og gull er verdsatt til virkelig verdi. 3) Overføringsfond er klassifisert som annen innenlandsk gjeld. Penger og Kreditt 4/

3 Tabell 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 1 (Mill. kroner) 3/6 31/1 3/11 Gull Spesielle trekkrettigheter i IMF Reserveposisjon i IMF Lån til IMF Bankinnskudd i utlandet Utenlandske statskasseveksler Utenlandske ihendehaverobligasjoner Utlån utenlandske banker Opptjente, ikke forfalte renter Kortsiktige forandringer 29 Totalt ) Verdipapirer og gull er verdsatt til virkelig verdi fra desember. 2) Inkluderer obligasjonene underlagt gjenkjøpsavtalen. 285 Tabell 3. Statlige låneinstitutter. Balanse (Mill. kroner) 3/6 Kassebeholdning og bankinnskudd Utlån i alt Til publikum Andre fordringer på statskassen Andre eiendeler Eiendeler i alt Ihendehaverobligasjonslån I norske kroner I utenlandsk valuta Andre lån Statskassen Annen gjeld m.v. Aksjekapital, fond Gjeld og egenkapital i alt Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Penger og Kreditt 4/

4 Tabell 4. Forretnings og sparebanker. 1) Balanse (Mill. kroner) 3/6 Kassebeholdning Innskudd i Norges Bank Innskudd i forretnings og sparebanker Innskudd i utenlandske banker Statssertifikater Andre sertifikater Stats og statsbankobligasjoner Andre ihendehaverobligasjoner Lån til utlandet Utlån til publikum I utenlandsk valuta Utlån til finansieringsforetak og forsikring m.v. 2) Utlån til stats og trygdeforvaltningen Andre eiendeler 3) Eiendeler i alt Innskudd fra publikum I utenlandsk valuta Innskudd fra forretnings og sparebanker Innskudd fra finansieringsforetak og forsikring m.v. 2) Innskudd fra stats og trygdeforvaltn. og statsbanker m.v. Innlån i form av banksertifikater Lån og innskudd fra Norges Bank Lån og innskudd fra utlandet Annen gjeld Aksje/grunnfondskapital Avsetninger, fond etc. Nettoinntekt Gjeld og egenkapital i alt Spesifikasjoner: Fordringer overfor utlandet Gjeld overfor utlandet ) Omfatter også Postbanken. 2) Omfatter kredittforetak, finansieringsselskaper, liv og skadeforsikring samt finansielle hjelpeforetak m.v. 3) Omfatter uspesifiserte tapsavsetninger (negative tall) samt utlån og andre fordringer som ikke er spesifisert over. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Tabell 5. Forretnings og sparebanker. 1) Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer (Mill. kroner) 3/6 Utlån til: Kommuneforv., inkl. kommuneforetak Foretak 2) Husholdninger 3) Utlån til publikum i alt Innskudd fra: Kommuneforv., inkl. kommuneforetak Foretak 2) Husholdninger 3) Innskudd fra publikum i alt ) Omfatter også Postbanken 2) Omfatter private selskap med begrenset ansvar m.v. og statlig eide foretak. 3) Omfatter private foretak, personlig næringsdrivende og lønnstakere m.v. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Penger og Kreditt 4/

5 Tabell 6. Private kredittforetak. Balanse (Mill. kroner) 3/6 Kassebeholdning og bankinnskudd Sertifikater Stats og statsbankobligasjoner Andre ihendehaverobligasjoner Utlån til: Finansielle foretak Publikum Andre Andre eiendeler Eiendeler i alt Sertifikater Ihendehaverobligasjonslån i norske kroner 1) Ihendehaverobligasjonslån i utenlandsk valuta 1) Andre innlån Egenkapital Annen gjeld Sum gjeld og egenkapital ) Egne oppkjøpte ihendehaverobligasjoner er trukket fra. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Tabell 7. Private finansieringsselskaper. Balanse (Mill. kroner) 3/6 Kassebeholdning og bankinnskudd Sertifikater Ihendehaverobligasjoner Utlån 1) (brutto) Utlån til publikum (netto) Utlån til andre sektorer (netto) Andre eiendeler 2) Eiendeler i alt Sertifikater Ihendehaverobligasjonslån Lån fra andre enn banker Lån fra banker Annen gjeld m.v. Kapital, fond Gjeld og egenkapital i alt ) Inkl. ansvarlig lånekapital og leiefinansiering. 2) Omfatter spes. og uspes. tapsavsetninger (negative tall). Tabell 8. Livsforsikringsselskaper. Balanseutdrag (Mill. kroner) 3/6 3/6 Kassebeholdning og bankinnskudd Norske sertifikater Utenlandske statskasseveksler og sertifikater Norske ihendehaverobligasjoner Utenlandske ihendehaverobligasjoner Norske aksjer og andeler Utenlandske aksjer og andeler Eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper Utlån til publikum Utlån til andre sektorer Andre spesifiserte eiendeler Eiendeler i alt Kilde: Statistisk sentralbyrå Penger og Kreditt 4/

6 Tabell 9. Private og kommunale pensjonskasser og fond. 1) Balanseutdrag (Mill. kroner) 3/6 3/6 Kassebeholdning og bankinnskudd Norske ihendehaverobligasjoner Utlån til publikum Andre spesifiserte eiendeler Eiendeler i alt ) Anslag basert på et utvalg av institusjoner som står for ca. 5% av total forvaltningskapital. Tabell 1. Skadeforsikringsselskaper. Balanseutdrag (Mill. kroner) 3/6 3/6 288 Kassebeholdning og bankinnskudd Norske sertifikater Utenlandske sertifikater Norske ihendehaverobligasjoner Utenlandske ihendehaverobligasjoner Norske aksjer Utenlandske aksjer Eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper Utlån til publikum Utlån til andre sektorer Andre spesifiserte eiendeler Eiendeler i alt Kilde: Statistisk sentralbyrå Tabell 11a. Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi (Mill. kroner) 3/6 Bankinnskudd Stats og statsbanksertifikater Andre norske sertifikater Utenlandske sertifikater 5 Stats og statsbankobligasjoner Andre norske obligasjoner Utenlandske obligasjoner Norske aksjer Utenlandske aksjer Andre eiendeler Eiendeler i alt og Verdipapirsentralen Tabell 11b. Verdipapirfondenes andelskapital fordelt på eiersektorer. Markedsverdi (Mill. kroner) 3/6 Stats og trygdeforvaltningen Forretnings og sparebanker Andre finansforetak Kommuneforvaltning og foretak Andre foretak Husholdninger Utlandet Andelskapital i alt og Verdipapirsentralen Penger og Kreditt 4/

7 Verdipapirstatistikk Tabell 12. Beholdning av aksjer registrert i VPS fordelt på eiersektorer. Markedsverdi (Mill. kroner) Eiersektor 3/6 Stats og trygdeforvaltningen Statlige låneinstitutter Forretnings og sparebanker 1) Forsikringsselskaper m.v. Finansieringsforetak Kommuneforvaltning og foretak Statsforetak m.v. Verdipapirfond Andre foretak Husholdninger Utlandet Ufordelt I alt ) Bankenes sikringsfond er inkludert i denne sektoren. Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank 289 Tabell 13. Aksjeog grunnfondskapital registrert i VPS fordelt på utstedersektorer. Pålydende verdi (Mill. kroner) 3/6 Sparebanker Forretningsbanker Forsikringsselskaper Finansieringsforetak Statsforetak m.v. Andre foretak Utlandet Ufordelt I alt Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank Tabell 14. Nettokjøp og nettosalg( ) i 1. og 2.håndsmarkedet av aksjer registrert i VPS fordelt på kjøper, selger og utstedersektor 1). Beregnet markedsverdi (Mill. kroner) 5) 1.3. kvartal Kjøper /selgersektor Stats og Norges B. Forretn. Forsik Finansi Komm. trygde og statlige og spare ringssel erings forv. og Andre Hushold Utstedersektor forv. låneinst. banker 2) skaper mv. foretak foretak foretak 3) ninger Utlandet Ufordelt I alt 4) Forretningsbanker Forsikringsselskaper Finansieringsforetak 1 1 Statsforetak m.v Andre foretak Utlandet Ufordelt I alt ) Emisjoner til emisjonskurs + kjøp til markedsverdi salg til markedsverdi innløsninger til innløsningsverdi. 2) Bankenes sikringsfond er inkludert i denne sektoren. 3) Inkludert verdipapirfond og statsforetak 4) Sumlinjen gir nettoemisjoner i 1. håndsmarkedet. Kjøp og salg i 2. håndsmarkedet gir omfordelinger mellom eiersektorene, men summeres opp til. 5) Tallene i denne tabellen er korrigert i forhold til feil som har oppstått i tilsvarende tabell (tabell 1) i publikasjonen «Statistikk over verdipapirer som er registrert i VPS» nr. 4/. Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank Penger og Kreditt 4/

8 Tabell 15. Beholdning av obligasjoner i NOK registrert i VPS fordelt på eiersektorer. Markedsverdi (Mill. kroner) 3/6 Stats og trygdeforvaltningen Norges Bank Statlige låneinstitutter Forretnings og sparebanker 1) Forsikringsselskaper m.v. Finansieringsforetak Kommuneforvaltning og foretak Statsforetak m.v. Verdipapirfond Andre foretak Husholdninger Utlandet Ufordelt I alt ) Bankenes sikringsfond er inkludert i denne sektoren 29 Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank Tabell 16. Beholdning av obligasjoner i NOK registrert i VPS fordelt på låntakersektor. Pålydende verdi (Mill. kroner) 3/6 Stats og trygdeforvaltningen Statlige låneinstitutter Forretnings og sparebanker Kredittforetak Andre finansforetak Kommuneforvaltning og foretak Statsforetak m.v. Andre foretak Husholdninger Utlandet Ufordelt I alt Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank Tabell 17. Nettokjøp og nettosalg() i 1. og 2. håndsmarkedet av obligasjoner i NOK registrert i VPS fordelt på kjøper, selger og utstedersektor 1). Beregnet markedsverdi (Mill. kroner) 1.3. kvartal Kjøper /selgersektor Stats og Norges B. Forretn. Forsik Finansi Komm. trygde og statlige og spare ringssel erings forv. og Andre Hushold Lånetakersektor forv. låneinst. banker 2) skaper mv. foretak foretak foretak 3) ninger Utlandet Ufordelt I alt 4) Stats og trygdeforvaltningen Statlige låneinstitutter Forretnings og sparebanker Kredittforetak Finansieringsforetak Kommuneforvaltning og foretak Statsforetak m.v Andre foretak Husholdninger Utlandet Ufordelt I alt ) Emisjoner til emisjonskurs + kjøp til markedsverdi salg til markedsverdi innløsninger til innløsningsverdi. 2) Bankenes sikringsfond er inkludert i denne sektoren. 3) Inkludert verdipapirfond og statsforetak 4) Sumlinjen gir nettoemisjoner i 1. håndsmarkedet. Kjøp og salg i 2. håndsmarkedet gir omfordelinger mellom eiersektorene, men summeres opp til. Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank Penger og Kreditt 4/

9 Tabell 18. Beholdning av sertifikater i NOK registrert i VPS fordelt på eiersektorer. Markedsverdi (Mill. kroner) 3/6 Stats og trygdeforvaltningen Norges Bank Statlige låneinstitutter Forretnings og sparebanker 1) Forsikringsselskaper m.v. Finansieringsforetak Kommuneforvaltning og foretak Statsforetak m.v. Verdipapirfond Andre foretak Husholdninger Utlandet Ufordelt I alt ) Bankenes sikringsfond er inkludert i denne sektoren. Kilde: Verdipapirsentralen og Norges Bank 291 Tabell 19. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi (Mill. kroner) 3/6 Statssertifikater Banksertifikater Kredittsertifikater Finanssertifikater Lånesertifikater Herav utstedt av: Statlige låneinstitutter Kommuneforvaltning inkl. kommuneforetak Statlig eide foretak Private foretak Utlandet I alt Kreditt og likviditetsutvikling Tabell 2. Markedslån. Beholdningstall (Milliarder kroner) 3/6 Garantert av: Private finansieringsselskaper Skade/kredittforsikringsselskaper Forretningsbanker Sparebanker,1,1 1,4 1,4,1,1 1,4 1,4,1,1 1,4 1,4,1,1 1,4 1,4,1,1 1,4 1,4 Lån med garanti 3, 3, 3, 3, 3, Lån uten garanti formidlet av: Megler Bank,1,,1,,1,,1,,1, Markedslån i alt 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 Penger og Kreditt 4/

10 Tabell 21. Kredittindikator og pengemengde Beholdningstall ved utgangen av perioden Vekst siste 12 måneder 3måneders vekst, årlig rate Milliarder kroner Prosent Prosent K2 K3 1) M2 2) K2 K3 1) M2 2) K2 M2 2) Desember 1993 Desember 1994 Desember 1995 Desember 1996 Desember 1997 Desember 1998 Desember Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November 882,3 875,5 893,5 931,3 99,9 1 11, , , ,8 1 22, , , , , ,8 1 28, , , , , , , , , , , , , ,6 1 69,5 1 74,1 1 73, , , 1 361,8 1 54, 1 573, , ,3 1 68, 1 616, 1 625, ,5 1 64, , , ,4 1 68, ,8 1 71, , , , , , ,5 466,2 465,3 488,5 528,9 563,4 577,8 64,3 613,8 62,8 623,4 625,8 637,1 648,1 649,2 642,3 66,2 66,6 67,2 669,5 675,3 684,2 692,8 71, 74,8 79,6 714,7 723,7 716,4 729,2 3,3 1,8 2,3 4,9 6,2 1,2 8,3 7,9 7,2 7, 7,4 7,3 7,1 7, 8, 8,3 8,4 8,4 8,9 9, 9,6 1,4 1,2 1,6 11,2 11,7 12,1 11,5 12,7 1,7 1,7 1,2 5,1 6, 1, 12,1 11,8 11,6 1,8 1,5 1,1 9,9 9,6 1, 1,4 9,1 7,3 6,9 6,4 6,9 7,1 6,7 7,2 7,7 9,7 1,7,4 4,7 8, 6,4 2,6 4,6 3,3 4,4 4,6 3,1 6,5 7,9 8,2 7,4 1,5 9,7 1,9 8,4 1, 1,2 11, 12, 1,6 9,5 1,2 12,7 8,5 1,4 4,5 1,1 2,7 5,7 7,5 1,2 6,7 7,5 7,2 6,4 7,1 8, 8,4 8,7 9,2 1,1 1,4 1, 1,3 1,6 11,4 11,5 11,9 11,8 12,6 13,6 13,7 14,1 2,3 2,5,3 4,3 3,4 6,3 11, 7,7 7,7 7,6 11,9 14,5 11,8 8,8 6,1 11, 1,3 11, 7,9 1,8 13,1 14,5 12,9 1,2 9,7 7,7 7,8 K2 = Kredittindikator. Innenlandsk kreditt, dvs. publikums innenlandske bruttogjeld; sesongjusterte tall. K3 = Samlet kredittvolum, dvs. sum av publikums innenlandske bruttogjeld og gjeld til utlandet; faktiske tall. M2 = Pengemengde; sesongjusterte tall. 1) K3 er ikke korrigert for reviderte K2 tall. 2) Det ble foretatt definisjonsendringer i pengemengdestatistikken f.o.m november, og i den forbindelse ble bl.a. ubenyttede kredittmidler som tidligere inngikk i pengemengden (M2) tatt ut. Tabell 22. Innenlandsk kreditt til publikum etter kilde.beholdningstall i mill. kroner. Vekst siste 12 mndr. i prosent /11 Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Private banker Statlige låneinstitutter Norges Bank Kredittforetak Finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Pensjonskasser og fond Skadeforsikringsselskaper Obligasjonsgjeld 1) Sertifikatgjeld Markedslån ,8,2 2,5 17,6 22,6 3,6 12,3 15,1,4 6,9 22, ,7 4,4 3,9 31,5 22,8 15,4 5,2 16,9 4, 31,5 22, ,5 5,3 6,4 2,5 28,4 11,3 57,2 59,6 2,9 82,8 6, , 4,9,5 14,3 13,3 8,3 2,1 62,9 6,6 49,1, Sum innenlandsk kreditt (K2) 2) , , , ,7 1) Korrigert for utlendingers beholdning av norske publikumsobligasjoner utstedt i Norge. 2) Svarer til Norges Banks kredittindikator (K2). Penger og Kreditt 4/

11 Tabell 23. Sammensetningen av pengemengden (Mill. kroner) 1) Faktiske beholdningstall Sedler Innskudd Endring siste ved utgangen og på Andre 12 mndr. i M2 av perioden mynt transaksjonskonti (M1) 2) innskudd 3) Banksertifikater (M2) 4) i alt Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November ) F.o.m november ble det innført nye defenisjoner i pengemengdestatistikken. Den viktigste endringen fra tidligere publisering av pengemengden er at ubenyttede kredittmidler som inngikk både i M1 og M2 går ut. I tillegg er det gjordt omklassifiseringer i forhold til de tidligere definisjonene av M1 og M ) Med det smale pengemengdebegrepet (M1) menes pengeholdene sektors beholdning av norske sedler og mynter samt sektorens innestående på transaksjonskonti i Norges Bank, forretnings og sparebanker (i norske kroner og utenlandsk valuta). 3) Ekskl. bundne bankinskudd (BSU, IPA, skattetrekkskonti mv.). 4) Med det brede pengemengdebegrepet (M2) menes summen av M1 og pengeholdende sektors øvrige bankinnskudd (i norske kroner og utenlandsk valuta) utenom bundne bankinnskudd (i norske kroner og utenlandsk valuta) utenom bundne bankinskudd (BSU, IPA, skattetrekkskonti mv.), samt banksertifikater. Tabell 24. Husholdningenes finansregnskap. Finansinvesteringer og beholdninger etter finansobjekt (Milliarder kroner) Finansinvesteringer Finansinvesteringer Beholdning Året 1.2. kvartal Året Beholdning pr. 3/6 pr. 3/6 Bankinnskudd m.v. 1) Obligasjoner m.v. 2) Aksjer m.v. 3) Verdipapirfondsandeler Forsikringskrav Utlån og andre fordringer 4) 6,5,2 17,8 14, 25,3 6,4 23,6,5 25,,5 2,7 1, 33,7 2,2 5,9 8,8 19,9 5,3 31,9,1 5,4 4,6 12,2,7 3,1 1,9 6,6 6,5 13, 1,3 35,3 8,9 133,6 59,9 347,1 9,3 374,1 8,4 145,3 5,1 369,1 1,3 47,7 1,9 172,6 76,7 425,2 15,6 46, 8,7 156,4 6,5 398,4 11, 437,9 12,4 184,3 87,1 441,9 14,2 Fordringer i alt 7,2 8,3 75,9 54,9 56,8 989,9 1 47, , , 1 267,8 Lån i forretnings, sparebanker og Postbanken Lån i statlige låneinstitutter og Norges Bank Lån i private kredittforetak og fin.selskaper Lån i forsikringsselskaper Annen gjeld 5) 54,4 1,2 3,3 13,3,2 34,2 6,4 9,7 5,5 8,7 49,8 5,7,6 3,6,9 14,3 2,4,8,8 1,3 33,2 4,3 2, 1,1,9 44,7 122,2 37, 28,6 72,9 475,2 128,7 46,7 23,1 81, 525,2 134,3 47,4 19,5 81, 489,6 131,1 47,5 22,4 81,9 558,3 138,4 49,3 18,4 81,7 Gjeld i alt 43,1 53,5 53,4 18, 39,2 71,4 754,7 87,4 772,5 846,1 Netto 27,1 26,8 22,4 36,8 17,6 288,5 292,6 391,3 358,5 421,7 1) Sedler og skillemynt, bankinnskudd og innlån til finansieringsselskaper. 2) Ihendehaverobligasjoner, spareobligasjoner, premieobligasjoner, sertifikater og statskasseveksler. 3) VPSregistrerte og ikke VPSregistrerte aksjer og grunnfondsbevis. 4) Utlån, påløpte, ikke utbetalte renter, feriepengekrav og skattefordringer. 5) Andre lån, obligasjons og sertifikatgjeld, skattegjeld og påløpte, ikke betalte renter. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Penger og Kreditt 4/

12 Tabell 25. Pengemarkedets likviditet. Likviditetsvirkning fra 1. januar til dato (Mill. kroner) 1/1 1/13/11 Likviditetstilførsel+/inndragning 1998 Staten og andre offentlige konti (ekskl. statspapirer) Statspapirer Kjøp av valuta til Statens petroleumsfond Andre valutatransaksjoner Beholdning av sedler og mynt 1) (anslag) Norges Banks andre transaksjoner 1) (anslag) Dlån Flån Annen sentralbankfinansiering Reserver i alt Folioinnskudd i Norges Bank Statskasseveksler Øvrige reserver (anslag) ) Tallene bygger hovedsakelig på Norges Banks regnskap. Blant annet på grunn av ulik periodisering kan det oppstå avvik fra bankenes egne oppgaver til bankstatistikken. Rentestatistikk Tabell 26. Nominelle rentesatser i norske kroner. Gjennomsnitt (Prosent p.a.) Renter Renter på bankenes på bankenes 1 måned 3 måneder 12 måneder dagslån i folioinnskudd i NIDR NIBOR NIDR NIBOR NIDR NIBOR Norges Bank Norges Bank Desember 6,2 6,1 6,1 6, 6,2 6, 7,5 5,5 Januar 5,9 5,8 6, 5,9 6,2 6,1 7,5 5,5 Februar 5,9 5,8 6,1 5,9 6,4 6,3 7,5 5,5 Mars 6, 5,9 6,2 6, 6,6 6,5 7,5 5,5 April 6,2 6,1 6,4 6,2 6,8 6,7 7,6 5,6 Mai 6,4 6,3 6,7 6,5 7,1 7, 7,8 5,8 Juni 6,7 6,5 6,9 6,7 7,3 7,2 8,1 6,1 Juli 6,7 6,6 7,1 6,9 7,6 7,5 8,3 6,3 August 7, 6,9 7,3 7,1 7,6 7,5 8,6 6,6 September 7,3 7,1 7,5 7,3 7,8 7,7 8,8 6,8 Oktober 7,5 7,4 7,7 7,5 7,9 7,8 9, 7, November 7,4 7,3 7,6 7,4 7,7 7,5 9, 7, Desember 7,6 7,5 7,6 7,4 7,5 7,3 9, 7, Merk: NIDR = Norwegian Interbank Deposit Rate; ren kronerente. NIBOR = Norwegian Interbank Offered Rate; dannes ved hjelp av valutabytte. Penger og Kreditt 4/

13 Tabell 27. Kortsiktige rentesatser 1) for sentrale valutaer i euromarkedet. (Prosent p.a.) Rentedifferanse DEM DKK FIM FRF GBP JPY SEK USD EURO NOK/EURO NOK/DEM Desember.. 3, ,,4 3,5 6,1 3,4 2,4.. Januar.. 3, ,1,1 3,6 6, 3,4 2,3.. Februar.. 3, ,1,1 4, 6,1 3,5 2,3.. Mars.. 4, ,2,1 4,1 6,2 3,7 2,1.. April.. 4, ,2,1 4,1 6,3 3,9 2,2.. Mai.. 4, ,2,1 4, 6,7 4,3 2,1.. Juni.. 5, ,1,1 4, 6,8 4,5 2,1.. Juli.. 5, ,1,2 4,1 6,7 4,6 2,2.. August.. 5, ,1,3 4,1 6,7 4,8 2,2.. September.. 6,.... 6,1,4 4, 6,6 4,8 2,4.. Oktober.. 5, ,1,5 4, 6,7 5, 2,4.. November.. 5, ,,6 3,9 6,7 5,1 2,3.. Desember.. 5, ,9,6 4,1 6,5 4,9 2,4.. 1) 3måneders renter, månedsgjennomsnitt av daglige noteringer. 2) Differansen mellom renten på NOK og teoretisk ECU. 3) Fra Januar Kilde: OECD og Norges Bank Tabell 28. Effektive renter på norske obligasjoner. 1) (Prosent p.a.) år 5 år 1 år Stat Privat Stat Privat Stat Privat Desember 5,9 6,5 5,9 6,5 6,1 6,8 Januar 6,1 6,7 6,1 6,8 6,4 7,1 Februar 6,2 6,8 6,2 6,9 6,3 7,1 Mars 6,3 6,9 6,2 7, 6,1 7,1 April 6,4 7,1 6,2 7,1 6,1 7,1 Mai 6,6 7,3 6,4 7,3 6,2 7,3 Juni 6,6 7,4 6,3 7,3 6,1 7,2 Juli 6,9 7,5 6,5 7,5 6,2 7,3 August 6,9 7,4 6,5 7,4 6,2 7,2 September 7,1 7,7 6,7 7,7 6,3 7,4 Oktober 7, 7,7 6,6 7,7 6,4 7,5 November 6,7 7,4 6,4 7,5 6,2 7,3 Desember 6,4 6,9 6,1 7, 6, 7, 1) Helårlig etterskuddsrente, månedsgjennomsnitt. Fra er rentene beregnet ut fra renten på representative obligasjoner vektet med gjenstående løpetid. Tabell 29. Effektive renter på statsobligasjoner i sentrale valutaer. 1) (Prosent p.a.) Rentedifferanse DEM DKK FIM FFR GBP JPY SEK USD ECU NOK/ECU 2) NOK/DEM 3) Desember 5,2 5,6 5,4 5,3 5,3 1,7 5,7 6,6....,8 Januar 5,6 6, 5,8 5,7 5,7 1,7 6, 6,8....,7 Februar 5,6 5,9 5,8 5,6 5,6 1,8 6, 6,4....,7 Mars 5,4 5,7 5,6 5,5 5,3 1,8 5,6 6,3....,7 April 5,3 5,7 5,5 5,3 5,2 1,7 5,5 6,1....,8 Mai 5,4 5,9 5,6 5,5 5,3 1,7 5,4 6,4....,8 Juni 5,2 5,8 5,5 5,3 5,2 1,7 5,2 6,2....,9 Juli 5,3 5,9 5,5 5,4 5,2 1,7 5,4 6,1....,9 August 5,3 5,7 5,5 5,4 5,3 1,8 5,4 5,9....,9 September 5,3 5,7 5,6 5,4 5,3 1,9 5,3 6,.... 1, Oktober 5,3 5,7 5,5 5,4 5,2 1,8 5,3 6,.... 1,1 November 5,2 5,6 5,5 5,3 5,1 1,8 5,2 5, , Desember 5, 5,3 5,2 5,1 4,9 1,6 5, 5, , 1) Statsobligasjoner med gjenstående løpetid på 1 år. Månedsgjennomsnitt av daglige noteringer. 2) Differansen mellom effektiv rente på norske statsobligasjoner med gjenstående løpetid på 1 år og teoretisk ECU rente på 1 år. 3) Differansen mellom effektive renter på norske og tyske statsobligasjoner med gjenstående løpetid på 1 år. Penger og Kreditt 4/

14 Tabell 3. Forretnings og sparebanker. Gjennomsnittlige rente og provisjonssatser på disponerte utlån i norske kroner til publikum ved utgangen av kvartalet (Prosent p.a.) Alle utlån Utlån ekskl. nullstilte lån 1) Rammelån Nedbetalingslån Utlån Rammelån Nedbetalingslån Utlån Kassekreditter Utlån med Andre i alt Kassekreditter Utlån med Andre i alt og byggelån pant i bolig utlån og byggelån pant i bolig utlån 3. kvartal Forretningsbanker 9,66 7,2 7,6 7,63 9,74 7,21 7,73 7,69 Sparebanker 1,58 7,41 8,23 7,93 1,69 7,42 8,26 7,95 Sum banker 1,5 7,31 7,88 7,78 1,14 7,32 7,97 7,82 4. kvartal Forretningsbanker 9,39 7,7 7,4 7,44 9,46 7,9 7,5 7,48 Sparebanker 1,61 7,18 8, 7,71 1,73 7,19 8,4 7,73 Sum banker 9,92 7,13 7,68 7,57 1,1 7,14 7,75 7,61 1. kvartal Forretningsbanker 9,37 7,2 7,33 7,39 9,45 7,3 7,41 7,43 Sparebanker 1,54 7,13 7,94 7,65 1,66 7,14 7,97 7,66 Sum banker 9,86 7,8 7,61 7,52 9,96 7,9 7,67 7, kvartal Forretningsbanker 9,49 7,21 7,68 7,65 9,59 7,22 7,74 7,68 Sparebanker 1,94 7,49 8,3 8, 11,6 7,49 8,33 8,2 Sum banker 1,8 7,36 7,96 7,83 1,2 7,37 8,1 7,85 3. kvartal Forretningsbanker 1,8 7,95 8,32 8,34 1,18 7,96 8,37 8,38 Sparebanker 11,3 8,22 8,99 8,7 11,44 8,22 9,3 8,72 Sum banker 1,58 8,1 8,62 8,52 1,7 8,1 8,67 8,55 1) Nullstilte lån er utlån som inngår i beregningene av de gjennomsnittlige satser med null i rente og provisjonssats som følge av at de er misligholdte og at banken derfor har stoppet å inntektsføre renter, provisjoner og gebyrer fra dem. Tabell 31. Forretnings og sparebanker. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i norske kroner fra publikum ved utgangen av kvartalet (Prosent p.a.) Ordinære Spesielle Innskudd Anfordring Tidsinnskudd vilkår vilkår i alt 3. kvartal Forretningsbanker 4,23 5,66 4,51 4,18 5,59 Sparebanker 4,9 5,64 4,44 3,96 5,47 Sum banker 4,16 5,65 4,48 4,8 5,51 4. kvartal Forretningsbanker 4,18 5,54 4,48 4,14 5,47 Sparebanker 4,6 5,51 4,39 3,95 5,34 Sum banker 4,12 5,52 4,43 4,5 5,38 1. kvartal Forretningsbanker 4,21 5,41 4,48 4,16 5,36 Sparebanker 4,6 5,47 4,37 3,94 5,3 Sum banker 4,14 5,45 4,43 4,6 5,32 2. kvartal Forretningsbanker 4,38 5,88 4,66 4,34 5,77 Sparebanker 4,24 5,84 4,59 4,13 5,63 Sum banker 4,32 5,85 4,62 4,24 5,67 3. kvartal Forretningsbanker 5,28 6,66 5,57 5,24 6,54 Sparebanker 4,96 6,53 5,32 4,85 6,3 Sum banker 5,13 6,57 5,45 5,6 6,38 Penger og Kreditt 4/

15 Tabell 32. Livsforsikringsselskaper. Gjennomsnittlige rentesatser pr. utgangen av kvartalet (Prosent p.a.) Utlån til Andre utlån Utlån i alt boligformål 3. kvartal 7, 6,4 6,7 4.»» 6,9 6,3 6,6 1. kvartal 6,9 6,3 6,6 2.»» 7, 6,5 6,8 3.»» 8, 6,8 7,4 Tabell 33. Kredittforetak. Gjennomsnittlige rentesatser, inklusive provisjoner, på utlån til publikum ved utgangen av kvartalet (Prosent p.a.) Utlån til Utlån til Utlån i alt husholdninger private foretak 3. kvartal 6,8 7, 6,8 4.»» 6,8 7, 6,8 1. kvartal 6,8 6,9 6,5 2.»» 7, 7,2 6,7 3.»» 7,4 7,6 7,1 297 Resultat og kapitaldekningsdata Tabell 34. Resultat og kapitaldekning: Forretningsbanker. 1) Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3. kvartal ) Renteinntekter 6,5 7,2 7,2 7,1 Rentekostnader 4,5 5,2 5,2 5,3 Netto renteinntekter 2, 2, 2, 1,8 Sum andre driftsinntekter 1, 1,2 1,3 1,2 Andre driftskostnader 2,2 2, 2, 1,8 Driftsresultat før tap,8 1,2 1,3 1,1 Bokførte tap på utlån og garantier,1,,1,1 Resultat av ordinær drift (før skatt),7 1,2 1,3 1,1 Kapitaldekning 2) 1,9 1,9 1,6 9,6 Kjernekapital 8, 8, 7,9 7,3 1) Morbanker (ekskl. filialer i utlandet) inkl. Postbanken og utenlandskeide filialer. Eksklusive Gjensidige Bank f.o.m 2) I prosent av beregningsgrunnlag for kapitaldekning 3) Nye regnskapsregler fra 1. jan. Tabell 35. Resultat og kapitaldekning: Sparebanker. 1) Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3. kvartal ) Renteinntekter 6,9 7,7 7,9 7,3 Rentekostnader 4, 4,8 5, 4,6 Netto renteinntekter 2,9 2,9 2,9 2,7 Sum andre driftsinntekter,7 1,,9,8 Andre driftskostnader 2,2 2,1 2,1 1,9 Driftsresultat før tap 1,4 1,7 1,7 1,5 Bokførte tap på utlån og garantier,2,2,2,2 Resultat av ordinær drift (før skatt) 1,2 1,6 1,7 2, Kapitaldekning 2) 14,3 13,6 12,6 12,3 Kjernekapital 11,7 11,2 1,5 9,9 1) Inkl. Gjensidige Bank fra 2) I prosent av beregningsgrunnlag for kapitaldekning 3) Nye regnskapsregler fra 1. jan. Penger og Kreditt 4/

16 Tabell 36. Resultat og kapitaldekning: Private finansieringsselskaper. 1) Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3. kvartal ) Netto renteinntekter 4,9 5,4 5,2 4,9 Sum andre driftsinntekter 2,7 2,6 2,5 2,2 Andre driftskostnader 4,7 5, 4,7 4,5 Driftsresultat før tap 2,9 2,9 3, 2,6 Bokførte tap på utlån og garantier,4,6,6,4 Resultat av ordinær drift (før skatt) 2,6 2,4 2,4 2,2 Kapitaldekning 2) 13,7 12,1 13,5 12, Kjernekapital 12,3 11, 13,1 1,6 1) Alle norske morselskaper og utenlandskeide filialer. 2) I prosent av beregningsgrunnlag for kapitaldekning 3) Nye regnskapsregler fra 1. jan. 298 Tabell 37. Resultat og kapitaldekning: Private kredittforetak. 1) Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3. kvartal ) 4) Renteinntekter 6,4 6,3 6,3 6,8 Rentekostnader 5,7 5,5 5,5 6, Netto renteinntekter,7,8,8,7 Sum andre driftsinntekter,,1,1, Andre driftskostnader,2,2,2,2 Driftsresultat før tap,5,7,8,6 Bokført tap på utlån og garantier,,,, Resultat av ordinær drift (før skatt),5,8,8,6 Kapitaldekning 2) 16, 16,4 15,8 15,6 Kjernekapital 12,8 13,4 12,9 12,9 1) Alle norske morselskaper. 2) I prosent av beregningsgrunnlag for kapitaldekning 3) Nye regnskapsregler fra 1. jan. 4) Kommunalbanken rapporterer som kredittforetak f.o.m. 1.kv. Valutakurser Tabell 38. Den norske krones internasjonale verdi og kurser overfor en del enkeltvalutaer. Månedsgjennomsnitt av representative markedskurser Industriens effektive ECU 2) / DEM DKK FIM FRF GBP JPY SEK USD kronekurs 1) EURO 3) Desember 16,54 8, ,98 18,82 136,18 123,43 12,928 7,81 94,31 8,11 Januar 16,77 8, ,24 19,1 136,59 123,81 13,136 7, ,47 8,129 Februar.. 8, ,1 18,78 136,22 123,47 13,177 7, ,16 8,2361 Mars.. 8, ,71 18,91 136,42 123,65 13,284 7,977 96,7 8,4111 April.. 8, ,9 19,44 137,14 124,3 13,63 8, ,62 8,681 Mai.. 8, ,34 19,99 137,94 125,3 13,638 8, ,49 9,471 Juni.. 8, ,43 11,49 138,63 125,66 13,95 8, ,12 8,6788 Juli.. 8, ,5 19,62 137,51 124,65 13,124 8,651 97,26 8,724 August.. 8, ,94 18,56 136,16 123,42 13,336 8, ,48 8,9556 September.. 8,266 41,4 17,56 135, 122,37 13,28 8, ,39 9,256 Oktober.. 8,32 49,2 17,47 134,6 122,1 13,582 8, ,88 9,3613 November.. 7,995 48,78 17,22 134,47 121,88 13,317 8, ,66 9,3369 Desember.. 8, ,86 19,6 136,79 123,99 13,26 8,894 93,9 9,662 1) Kursen på norske kroner mot et veid gjennomsnitt av valutaene til våre 16 viktigste handelspartnere. Basiskursene i denne indeksen er valgt slik at indeksverdien 18. oktober 199 er lik verdien til den daværende kursindeksen. Stigende verdi angir svakere krone. Den enkelte valutas vekt er fastsatt på grunnlag av de ulike lands betydning som konkurrent til norsk industri. Vektene oppdateres årlig. 2) Kronens internasjonale verdi uttrykt ved kroneverdien av den teoretiske (offisielle) ECU, som er en regne og valutaenhet som beregnes med utgangspunkt i faste valutaenheter. Denne verdien kan avvike fra markedsverdien av ECU (også kalt privat ECU), som er en selvstendig transaksjons og oppgjørsvaluta. 3) Fra Januar Penger og Kreditt 4/

17 Tabell 39. Internasjonale kursforhold. Månedsgjennomsnitt av representative markedskurser DEM/USD DEM/GBP FRF/DEM JPY/DEM JPY/USD Desember 1,9351 3,1229 3,354 53,9 12,58 Januar 1,9299 3,1637 3,354 54,469 15,1 Februar 1,989 3,1822 3,354 55,36 19,45 Mars 2,282 3,232 3,354 52,454 16,38 April 2,648 3,2694 3,354 51,143 15,57 Mai 2,1577 3,2529 3,354 5,155 18,21 Juni 2,594 3,173 3,354 51,455 15,96 Juli 2,817 3,1394 3,354 51,838 17,9 August 2,1636 3,2219 3,354 49,983 18,12 September 2,2432 3,2185 3,354 47,64 16,76 Oktober 2,288 3,3195 3,354 47,42 18,45 November 2,2841 3,2578 3,354 47,683 18,91 Desember 2,184 3,1888 3,354 51, ,1 Utenriksøkonomi 299 Tabell 4. Utenriksregnskap for Norge (Mill. kroner) Jan.okt Varebalansen Tjenestebalansen Rente og stønadsbalansen A. Driftsbalansen Fordelt på: Oljevirksomhet 1) Utenriks sjøfart 1) Annet B. Netto kapitaloverføringer C. Kapitalutgang, ekskl. Norges Bank Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen Forretnings og sparebanker Forsikring Andre finansinstitusjoner Utenriks sjøfart Oljevirksomhet Andre private og statlige foretak Uforklart differanse D. Norges Banks netto kap. trans. (A + B + C) Utgang (+) E. Omvurderinger i Norges Banks netto fordringer på utl Endring i Norges Banks netto fordringer på utlandet (D+E) ) Internasjonale reserver Plassering av Statens petroleumsfond ) Spesifisert i Norges Bank på grunnlag av poster i utenriksregnskapet. 2) Spesifikasjoner fra Norges Banks balanse Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Penger og Kreditt 4/

18 Tabell 41. Norges fordringer og gjeld overfor utlandet (Milliarder kroner) /1 Fordringer Gjeld Netto Fordringer Gjeld Netto Fordringer Gjeld Netto Statsforvaltningen 1) 13,4 41,4 28, 13, 48,1 35,1 11,8 65,6 53,7 Norges Bank 2) 331,4 24,6 36,8 462,6 78,5 384,1 79,5 174,5 535, Statlige låneinstitutter 1,1 1,4,3 1,2, 1,2 1,4, 1,4 Forretnings og sparebanker 3) 88,9 225,3 136,4 94,7 252, 157,3 139,1 33,3 191,1 Kredittforetak 26,5 59,7 33,2 27,1 69,3 42,3 47,4 13,7 56,2 Finansieringsselskaper,8 13,2 12,4 5,3 14,3 9, 7,9 15,3 7,5 Forsikringsselskaper 18,8 16,4 92,4 14,9 34,1 16,8 158,3 36,5 121,9 Kommuneforvaltning,,2,2,,,1,1,1,3 Kommuneforetak,2 4,8 4,6,2 4,9 4,8,2 5,4 5,3 Statsforetak 75,5 15,6 3,1 91,1 113,8 22,8 121,5 168, 46,5 Andre norske sektorer 187,4 277,4 9, 218,6 329,8 111,2 291,3 398,2 16,9 Uforklart differanse 4) 3,3, 3,3 27,5, 27,5 7,6, 7,6 Alle sektorer 865,4 77,1 95,3 1 82,2 944,9 137, , ,4 261,7 Beholdningstallene er beregnet i Norges Bank med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås årlige finanstelling og sektorstatistikk for finansnæringene. Dette er kombinert med endringstall i form av transaksjoner og omvurderinger fra utenriksregnskapet og sektorstatistikk for forsikringsselskap og kredittforetak. 3 1) Inkluderer også utlandets beholdning av NOK gjeld utstedt av statsforvaltningen. 2) Norges Banks aksjebeholdning er vurdert til markedsverdier, og vil kunne avvike fra Norges Banks offisielle balanse. Norges Banks kjøp av derivater er inkludert i utenriksregnskapet, men ikke i den offisielle balansen, og vil kunne gi differanser. 3) Inklusiv Postbanken. 4) Omfatter nettobeløp som på det angitte tidspunkt ikke har vært mulig å sektorisere, samt statistiske feil. For enkelhets skyld er nettobeløpet henført til fordringer. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. Internasjonale kapitalmarkeder Tabell 42. Endringer i bankenes internasjonale fordringer. 1) Milliarder USD 2. kvartal Utestående juni Total 1 286,2 279,5 245,6 11,4 19, ,2 Av dette visavis: ikkebanker 37,6 134,2 275,4 11,6 56,6 3 48, banker (og ufordelt) 915,6 145,3 29,7 113, 53, 6 844,2 1) Med internasjonale fordringer (external positions) menes det utlån over landegrensene i alle valutaer utlån til innlendinger i fremmed valuta tilsvarende fordringer utenom utlån Kilde: BIS Tabell 43. Bankenes internasjonale fordringer, valutafordelt. Prosent av samlede internasjonale fordringer Desember 2. kvartal Amerikanske dollar (USD) 35,1 34,3 39,5 34,1 4, Tyske mark (DEM) 1,6 11, Sveitsiske franc (CHF) 2,6 2,6 2,4 2,4 2,3 Japanske yen (JPY) 1, 1,1 7,5 7,9 8,8 Britiske pund (GBP) 4, 4,2 4,2 4,3 4,3 Franske franc (FRF) 3,3 3, Italienske lire (ITL) 3,7 4, ECU/EURO 1) 1, 1,4 27,7 27,8 28,2 Ufordelt 2) 29,7 28, 18,7 23,5 16,4 Totalt i mrd. USD 9 36, ,4 9 96, , ,2 1) Fra januar 2) Inkluderer andre valutaer enn de som er med i tabellen, og også fordringer hos banker i andre land enn hjemlandene til de syv valutaene som er spesifiserte. Kilde: BIS Penger og Kreditt 4/

19 Tabell 44. Nye internasjonale lån, fordelt på låneinstrument. Milliarder USD Emisjoner av obligasjoner 481, 428,6 467,3 78,8 831,6 av dette med flytende rente 69,8 96,3 78,9 165,7 213,1 Bankutlån 136,7 236,2 37,2 345,2 39,4 Annen internasjonal opplåning 8,2 4,9 3,8 4,5 2,7 Samlet opplåning 625,8 669,7 841,3 1 58, ,7 Kilde: OECD Tabell 45. Nye internasjonale lån, fordelt på låntakerland. Prosent av samlet opplåning OECDområdet 86,3 87,7 9,1 88,3 85,8 IkkeOECD land 9,9 1,5 7,8 9,4 11,9 Internasjonale institusjoner og andre land 3,8 1,8 2,1 2,3 2,3 Kilde: OECD Valutahandel 31 Tabell 46. Valutabanker. Valuta kjøpt/solgt på termin mot oppgjør i norske kroner 1) (Milliarder kroner pr. utg. av måneden) Netto kjøpt fra: Kjøpt, bto. fra: Solgt, bto. til: Sentralmyn Andre Pub Ut Sum Pub Ut Pub Utdighetene 2) finansinst. 3) likum landet likum landet likum landet November, 36,2 42,9 8,3 7,8 68,3 39,3 25,4 317,6 Desember, 37,6 43,8 12,6 68,8 69,1 298,4 25,4 311, Januar, 42,2 51, 21,1 72,1 77,4 248,1 26,4 269,2 Februar, 3,3 59, 16,7 39, 84,9 227,7 25,9 244,4 Mars, 8,8 48,6 1, 38,8 77,9 243,1 29,3 244,1 April, 28,9 5,9 18,3 61,5 81, 244,4 3,1 262,7 Mai, 39, 53,2 21,2 71, 82,1 28,1 28,9 31,3 Juni, 2,8 55,8 12,2 4,8 86,4 328,6 3,6 34,8 Juli, 27, 61, 17, 71, 88, 297,1 27, 314,1 August, 31,4 63,3 6,6 88,1 92,4 38,8 29,2 315,4 September, 26,8 62,5 5,4 83,9 97,5 324,9 35, 33,3 Oktober, 28,8 62,4 3,5 6,7 96,6 339,1 34,2 369,6 November, 3,1 66,2 2,6 93,7 12,2 4,7 36, 43,3 1) Ekskl. kurskorreksjoner 3) Inkl. eventuelle avvik mellom terminaktiva og terminpassiva innen gruppen av 2) Statsforvaltn., trygdeforvaltn. og Norges Bank. valutabanker. Kilde: Oppgaver fra forretnings og sparebanker (registrerte valutabanker) til Norges Bank Tabell 47. Valutabanker. Totalposisjon i valuta (Mill. kroner) 3/6 Valutaaktiva, spot Valutapassiva, spot Spotbalanse, netto Terminbalanse, netto Opsjonsposisjon mot NOK Totalposisjon (1+2+3) Penger og Kreditt 4/

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK

DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK 58 Hovedstyrets regnskapsberetning for 2002 Netto internasjonale reserver er Norges Banks dominerende eiendel, når en ser bort fra Petroleumsfondet, som ikke har innvirkning

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2006

Noter til årsregnskapet 2006 Noter til årsregnskapet 2006 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier. Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap... 10 Balanse... 11 Kontantstrømanalyse... 12 Noter til regnskapet... 13 5-års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall...

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

REGNSKAP 2003 FOR NORGES BANK

REGNSKAP 2003 FOR NORGES BANK 3 REGNSKAP 2003 FOR NORGES BANK 78 Hovedstyrets regnskapsberetning for 2003 Netto internasjonale reserver er Norges Banks dominerende eiendel, når en ser bort fra Petroleumsfondet, som ikke har innvirkning

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2005

Noter til årsregnskapet 2005 Noter til årsregnskapet 2005 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler Tap på utlån og garantier 2.b Verdsettelse beskrivelse

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 22015 Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19. Beregnet estimatavvik

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS 2 Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport 2015 Innhold Innhold Side

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Gunnar Almklov, seniorrådgiver, og Espen Tørum, rådgiver i Statistikkavdelingen, og Marita Skjæveland, konsulent i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

NORGES BANK BERETNING OG REGNSKAP 1998 Kapittel 1. Vedlegg A

NORGES BANK BERETNING OG REGNSKAP 1998 Kapittel 1. Vedlegg A 74 Vedlegg A. Tabeller B. Norges Banks ledelse og organisasjon C. Norges Banks rundskriv i 1998 til landets kredittinstitusjoner D. Diverse brev og uttalelser avgitt av Norges Bank i 1998 NORGES BANK BERETNING

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer