Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11"

Transkript

1 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe: Post, innhold Frekvens Frist Rapportørgruppe Post 25 Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån i NOK til publikum Post 26 Gjennomsnittlige rentesatser på bankinnskudd i NOK fra publikum Måned Kvartal Måned 15 dager (30 dager i kvartalsmåned) 30 dager 15 dager (30 dager i kvartalsmåned) Et utvalg av banker og kredittforetak rapporterer månedlig. Øvrige banker, og kredittforetak, de statlige låneinstituttene og finansieringsselskapene rapporterer hvert kvartal. Et utvalg av banker rapporterer månedlig. Post 27 Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på nye utlån til ikkefinansielle foretak og husholdninger Kvartal Måned 30 dager 15 dager (30 dager i kvartalsmåned) Øvrige banker kvartalsvis. Et utvalg av banker og kredittforetak Kriterier for månedlig rapportering Utvalget er satt sammen på grunnlag av tilsvarende kriterier som benyttes av rapportører til den europeiske sentralbanken (ECB). Utvalget skal dekke minst 75 prosent av totale utlån/innskudd til publikumssektorene og utgjøre minst 30 prosent av selskapene i populasjonen. Beregnede rentesatser for utvalget skal ikke avvike med mer enn 10 basispunkter fra beregnede renter for hele populasjonen. Banker og kredittforetak som inngår i utvalget får særskilt beskjed om månedlig rapportering og rapportering av art 25 og 27. Utvalget vil oppdateres årlig, og rapportører vil få beskjed fra Statistisk sentralbyrå dersom de blir inkludert i utvalget. Rentebinding Rentesats og utlånsbeløp under post Nedbetalingslån med pant i bolig og Andre nedbetalingslån fordeles etter gjenværende rentebindingstid (jf. tabell med løpetidsinndeling). Med rentebindingstid menes tid fra rapporteringstidspunktet (periodens slutt) og fram til neste renteregulering (jf. post 23). For rentesats og utlånsbeløp under post Nedbetalingslån med pant i bolig og Andre nedbetalingslån er hovedregelen at opprinnelige rentebindingstid skal benyttes. Rapportørene kan benytte gjenværende rentebindingstid som et tilnærmet estimat på opprinnelig rentebindingstid for disse postene. Løpetid inndeling art 25 og 27 Kode LPX Inntil 3 måneder 31 Fra 3 måneder tom. 1 år 32 Fra 1 år tom. 3 år 33 Fra 3 år tom. 5 år 34 Over 5 år 35 1

2 Beregning av helårlig etterskuddsrente Alle rentesatsene i beregningene skal både for utestående beholdninger av utlån og innskudd og for nye utlån omregnes til helårlige, etterskuddsvise satser (prosent pro anno) før de gjennomsnittlige satsene beregnes. Helårlig etterskuddsrente = [(1 + nominell rente/antall terminer) opphøyd i antall terminer] minus 1: x rag n = n x = helårlig etterskuddsrente r ag = avtalt årlig rente n = antallet terminer = 1 for årlige betalinger, 2 for halvårsbetalinger, 4 for kvartalsbetalinger og 12 for månedsbetalinger. Ved daglige rentekapitaliseringer og rentebetalinger benyttes 365 dager ved beregning av helårlig etterskuddsrente også ved skuddår. Eksempel: Kunden tar opp ett lån med 10 % rente pr. år (r ag ) der renten betales kvartalsvis. n 4 rag 0,10 x = = = 0, = 10,3813 % n 4 Tekniske forhold ved rapporteringen Rente- og provisjonssatsene skal rapporteres med to desimaler multiplisert med 100, f.eks. skal satsen 7,39 % rapporteres som 739 i beløpsfeltet (høyrejustert). Ved rapportering av rentesats der den beregnede rentesatsen for en utlånskategori og sektor blir 0 %, skal rentesatsen rapporteres som 0,01 prosent (dvs. i beløpsfeltet for rentesats rapporteres tallet 1 ). Alle beløp skal oppgis i 1000 kroner dersom ikke annet er oppgitt. Merk at siden beløp mindre enn 500 kroner da ikke skal rapporteres, skal heller ikke tilsvarende rentesatser rapporteres. 25. GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ UTESTÅENDE UTLÅN I NORSKE KRONER TIL PUBLIKUM Underpost 10 Rentesats Underpostene skal for hver utlånskategori i post 25 inneholde den gjennomsnittlige, veide rentesats ved utgangen av måneden/kvartalet (vektene er de tilhørende utlånsbeløp). Det rapporteres én gjennomsnittlig rentesats for hver sektor. Merk at lån hvor inntektsføringen av renter er stoppet, eller hvor renten som inntektsføres ligger under markedsrenten, som følge av konstatert/forventet tap eller mislighold, ikke skal være med i beregningen. 2

3 For utestående beløp beregnes renten for det trukne/utnyttede beløp. Renten reflekterer da den faktiske rentebetalingen. Om det ikke er trukket noe av et bevilget utlån, skal det heller ikke rapporteres noen rente. Veid gjennomsnittsrente for utestående utlån beregnes som: D R D D = Trukket/disponert beløp R = Rentesats i prosent Underpost 20 Provisjonssats Underpostene skal for hver utlånskategori inneholde den gjennomsnittlige, veide provisjonssats ved utgangen av måneden/kvartalet (vektene er de tilhørende utlånsbeløp). Bare løpende provisjonssatser skal inngå i beregningen. Løpende provisjoner er tilknyttet utlånet i hele dets løpetid enten disse utgjør en prosentandel av lånekapitalen (bevilget eller disponert) eller et fast kronebeløp pr. periode. Slik omfatter løpende provisjoner, f.eks. provisjoner tilknyttet bevilgede rammelån, utnyttelsesprovisjoner og løpende administrasjonsgebyr. Dersom provisjonen utgjør et fast kronebeløp pr. periode, skal denne regnes om til kroner pr. år og så til prosent av lånesaldo på oppgavetidspunktet. Ordinære provisjoner knyttet til rammelån skal føres som prosent av bevilgede beløp. Engangsprovisjoner, etableringsgebyrer og termingebyrer og årsavgift skal ikke være med. Underpost 50 Utestående beløp Underposten skal inneholde de trukne brutto, nominelle utlånsbeløp i norske kroner ved utgangen av måneden/kvartalet fratrukket lån utenom rentestatistikken som føres i underpost 90. Beløp skal rapporteres med ett beløp pr. utlånskategori og pr. sektor. Underpost 90 Beløp utenom rentestatistikken Lån der rentene ikke inntektsføres eller den inntektsførte renten ligger under markedsrenten som følge av konstatert/forventet tap eller mislighold, rapporteres i underpost 90 for å opprettholde avstemmingsmuligheten mot totale utlånsbeløp i r10. Underpost 91 Ikke rentebærende studielån, beløp Posten gjelder kun Statens lånekasse for utdanning. Denne posten inneholder de studielånene der renten ikke har begynt å løpe, jf. Lånekassens regler for dette. Kun sektor lønnstakere mv. er gyldig her. Avstemming mellom post 25 i rapport 11 og post i rapport 10 Utlånsbeløp som er rapportert i underpost 50 og har inngått i vektgrunnlaget i gjennomsnittsrenteberegningen pluss sum av underpost 90, skal tilsvare summen av motsvarende detaljerte brutto, nominelle utlånsbeløp i rapport 10 balansen (altså balansepostene f.o.m. post 2.51 og t.o.m. post 2.54). 3

4 26. GJENNOMSNITTLIGE RENTESATSER PÅ BANKINNSKUDD I NORSKE KRONER FRA PUBLIKUM Posten skal inneholde data om gjennomsnittlige, veide rentesatser for innskudd i norske kroner fra hver detaljerte publikumssektor. I beregningene skal alle innskuddskategorier med, unntatt post Skattetrekkskonti, post Innskudd med børsavkastning og post Verdireguleringspost for innskudd som vurderes til virkelig verdi. Bakgrunnen for disse tre unntakene er: Post Skattetrekkskonti skal ikke inngå i beregningene av rentesatser eller som veiegrunnlag eller i beløp for avstemming i underpost 10 (veid gjennomsnittlig rentesats) eller i underpost 50 (beløp). Skattetrekkskonti forrentes ofte ikke som ordinære innskuddskonti og skal derfor ikke være med i beregningene. Post Innskudd med børsavkastning skal ikke inngå i beregningen verken av rentesatser eller som veiegrunnlag eller i beløp for avstemming i underpost 10 eller underpost 50. Dette skyldes at slike innskudd vanligvis ikke forrentes som ordinære innskuddskonti. Post Verdiregulering for innskudd som vurderes til virkelig verdi skal ikke inngå i beregningene verken av rentesats i underpost 10 eller i veiegrunnlag eller i beløp (underpost 50). Det skyldes at rentestatistikken skal måle de rentesatser kundene står overfor på sine innskudd og dermed ikke bruker data justert for endring i virkelig verdi. For hver av kategoriene Innskudd på transaksjonskonti og Andre innskudd (ekskl. data for balansepostene /28/99) skal underpostene 10 og 50 spesifiseres. Underpost 10 Rentesats Underpost 10 for hver av de to innskuddskategoriene og for hver publikumssektor skal inneholde den gjennomsnittlige, veide (vektene er de relative innskuddsbeløp) rentesats ved utgangen av måneden / kvartalet Underpost 50 Beløp Underpost 50 skal inneholde sum av de innskuddsbeløp på hhv. transaksjonskonti og på andre innskudd (ekskl. postene /28/99) i norske kroner fra publikum ved utgangen av måneden/ kvartalet. Dvs. de samme beløp som er benyttet i veiegrunnlaget for gjennomsnittsrentesatsene. Avstemming mellom post 26 og rapport 10 Beløpene i underpost 50 som nyttes i beregningene av gjennomsnittsrentesatsene skal avstemmes mot sum av motsvarende innskuddsbeløp i post 6.27 og 6.28 (ekskl. postene /28/99) i rapport 10 balansen. 27. GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ NYE UTLÅN I NORSKE KRONER TIL IKKE-FINANSIELLE FORETAK OG HUSHOLDNINGER Nye utlån omfatter alle finansielle avtaler der vilkår og forutsetninger som påvirker renten bestemmes for første gang. Lånebeløp som er kjøpt eller overført fra andre långivere skal ikke rapporteres som et nytt lån dersom rente- og lånebetingelsene ikke er endret. 4

5 Det er det bevilgede beløpet med medfølgende rentesats som skal rapporteres på art 27, og ikke det faktisk trukne/utnyttede beløp/rentesats som i art 25. Det skal kun rapporteres nye utlån for kasse-, drifts- og brukskreditter, rammelån- og nedbetalingslån med pant i bolig og andre nedbetalingslån gitt til de enkelte ikke-finansielle foretak og husholdninger. Hovedregelen er at opprinnelige rentebindingstid skal benyttes. Rapportørene kan benytte gjenværende rentebindingstid som et tilnærmet estimat på opprinnelig rentebindingstid. Underpost 10 Rentesats og 20 Provisjonssats Postene skal inneholde data om gjennomsnittlige, veide rente- og provisjonssatser for nye utlån. Det er kun det beløpet og rentesatsen som opprinnelig avtales som skal inngå i beregningen. For nye utlån beregnes den gjennomsnittlige rentesatsen ut fra bevilget beløp. Gjennomsnittlig rente/provisjonssats = B = Bevilget utlånsbeløp i perioden R = Rente- og provisjonssats i prosent B R B Underpost 50 Nye utlån (beløp) Underposten skal inneholde summen av nye, bevilgede utlånsbeløp i norske kroner i måneden. Beløp skal rapporteres med ett beløp pr. utlånskategori og pr. sektor. 5

6 Ny kodeliste for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Endringene er merket med blått i kodelisten. Sektorfordelingen i art 25, 26 og 27 Art 25 og 26 rapporteres fordelt for hver detaljerte publikumssektor, markert med P1 i kodelisten. Art 27 rapporteres fordelt på hver av sektorene under ikke-finansielle foretak og husholdningene markert med P3 i kodelisten. Frist for innsending av art 25, 26 og dager etter månedsslutt i mellomliggende måneder for et utvalg av banker og kredittforetak (art 25, 26 og 27). 30 dager etter kvartalsslutt for alle rapportører (art 25 og 26). Endringene i spesifikasjonene Felt 2: Ny art 27: Nye utlån (rapporteres bare fra et utvalg av banker og kredittforetak) Felt 6: Løpetid: LPX omfatter fordeling etter gjenværende rentebindingstid i intervaller Kode 31 (tom. 3 mnd (= flytende rente)), Kode 32 (fra 3 mnd tom. 1 år), Kode 33 (fra 1 tom. 3 år), Kode 34 (fra 3 tom. 5 år) og Kode 35 (fra 5 år). Felt 7: Sektorgruppering: P1 = Publikumssektorene, omfatter sektorene fom og tom fom og tom P3 = Omfatter ikke-finansielle foretak, sektor fom tom og husholdninger, sektor samt fom tom

7 11. TILLEGGSSPESIFIKASJONER TIL KVARTALS- OG MÅNEDSRAPPORTERINGEN Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til kvartals-/ månedsrapporteringen) Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 F. 7 F.10 Felt 11 Tilleggsspes. Korr. til Objekts-/postkoder Underpost i balansen (Underobjekt) Løpe Sektor Valuta Beløp i art balan- tid 1000 kr. sen 2 pos. 1 pos. 2 pos. 2 pos. 2 pos. 3 pos. 2 pos. 10 pos. 25. GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ UTLÅN I NORSKE KRONER TIL PUBLIKUM (månedlig for et utvalg og kvartalsvis for alle) Diskonteringskreditt (Kode 2.51 i rapport 10) 10 Rentesats (%) * P Provisjonssats (%) * P Beløp i rentestatistikken 00 P Beløp utenom rentestatistikken 00 P Kasse-, drifts- og brukskreditt 10 Rentesats (%) * P 1 10 (kodene i rapport 10) Provisjonssats (%) * P Beløp i rentestatistikken 00 P Beløp utenom rentestatistikken 00 P Rammelån med pant i bolig 10 Rentesats (%) * P 1 10 (kodene i rapport 10) Provisjonssats (%) * P Beløp i rentestatistikken 00 P Beløp utenom rentestatistikken 00 P Byggelån (rammelån) (kode 2.53 i rapport 10) 10 Rentesats (%) * P Provisjonssats (%) * P Beløp i rentestatistikken 00 P Beløp utenom rentestatistikken 00 P Nedbetalingslån med pant i bolig 10 Rentesats (%)*100 LPX P 1 10 (kodene i rapport 10) Beløp LPX P Beløp utenom rentestatistikken LPX P Nedbetalingslån ellers 10 Rentesats (%) * 100 LPX P 1 10 (kodene 2.54.(21->29+88->99) i rapport 10) Beløp i rentestatistikken LPX P Beløp utenom rentestatistikken LPX P Ikke rentebærende studielån, beløp 26. GJENNOMSNITTLIGE RENTESATSER PÅ BANKINNSKUDD I NORSKE KRONER FRA PUBLIKUM Gjelder kun for bankene (månedlig for et utvalg og kvartalsvis for alle) Innskudd på transaksjonskonti 10 Rentesats (%) * P 1 10 (kode 6.27 i rapport 10) Beløp 00 P Andre innskudd (unntatt / 28/ Rentesats (%) * P 1 10 i rapport 10) Beløp 00 P GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ NYE UTLÅN I NORSKE KRONER TIL IKKE- FINANSIELLE FORETAK OG HUSHOLDNINGER SISTE MÅNED (månedlig for et utvalg) Kasse-, drifts- og brukskreditt 10 Rentesats (%) * P 3 10 (del av kodene i rapport 10) Provisjonssats (%) * P Beløp 00 P Rammelån med pant i bolig 10 Rentesats (%) * P 3 10 (kodene i rapport 10) Provisjonssats (%) * P Beløp 00 P Nedbetalingslån med pant i bolig 10 Rentesats (%)*100 LPX P 3 10 (kodene i rapport 10) Beløp LPX P Nedbetalingslån ellers 10 Rentesats (%) * 100 LPX P 3 10 (kodene 2.54.(21->29+88->99) i rapport 10) Beløp LPX P

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Historisk rentestatistikk 1820 1999

Historisk rentestatistikk 1820 1999 Historisk statistikk 1820 1999 Jon Petter Holter, tidligere statistikkdirektør i Norges Bank Norges Bank har i de senere år lagt ned en del arbeid i å fremskaffe bedre historisk statistikk knyttet til

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 RUNDSKRIV: 11/2013 DATO: 02.12.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler Hesteeiere.no Avtalevilkår for PS bestående av mer enn 20 andeler Side 1 av 6 Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler 1. OM HESTEEIERE.NO Hesteeiere.no (heretter også

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE)

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) 7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) I forrige kapittel viste vi hvordan egenskaper ved individene, husholdningene og utforming av boligene med dens fysiske nærstruktur

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Om rentens effekt på konsum og sparing

Om rentens effekt på konsum og sparing Erlend Eide Bø Pengepolitikk har i lengre tid vært et viktig virkemiddel i konjunkturstyringen. Renten kuttes for å øke konsum og investeringer hvis økonomien går dårlig, og heves for å hindre overoppheting

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer