INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15."

Transkript

1 Oslo, 24. februar 1966 Nr årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. juni Beregnet folkemengde etter kjønn og fylker ved utgangen av Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i Dødeligheten av ondartede svulster i Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 1, 1966 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 Emisioner av ihenalaver()bligasdoner i januar 1966 (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 4, 1966) Ifølge Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk ble det i januar emittert ihendehaverobligasjoner for 111 mill.kr. Det ble ikke tatt opp noen obligasjonslån i utlandet. Av de emitterte statsobligasjoner overtok Postsparebanken for 40 mill. kr. (5 % 1966), forsikringsselskaper for 17 mill.kr. (4i og 5 % og 5 % 1966) forretningsbanker for 10 mill. kr. (4; % og 43, 4 3/4 og 5 % 1966) og spar banker for 10 mill,kr. (41 % og 4, 4 3/4 og 5 % 1966). Dessuten ble det solgt premieobligasjoner for 4 mill.kr. Emitterte ihendehaverobligasjoner i januar. Mill. kr. Låntakere 1966 A. Emisjoner i alt e B. Emisjoner i norske kroner 137 Statskassen sooposcoweetelow000e0ese..s 111 Kredittforeninger 0,1. 25 Herav realkredittforeninger 23 Kommuneforetak ce Emisjoner i utenlandsk valuta..., Kommuneforetak,011.0te 179

3 MÅNEDSSTATISTIKK for BANKENE Balanser pr. 31. desember (Forrige melding ble gitt i S U NR. 52, ) Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av denne melding eller deler av den

4 MÅNEDSBALANSE. Aktiva Norges Bank Postgiro Statsbanker Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker I. Gull U. Kassebeholdning III. Bankinnskott 1. Norges Bank 2. Postgiro 3. Forretningsbanker 4. Sparebanker 5. Kredittforeninger o Utenlandske banker 1 a. Nostro b. For andres regn. i utenl. valuta IV. Statskasseveksler 1. Norske 2. Utenlandske V. Ihendehaverobligasjoner 1. Statskassen 2. Statsbanker 3. Statsforetak 4. Kommuner og kommuneforetak. 5. Kredittforeninger o Andre norske 7. Utenlandske VI. VII. Aksjer Utlån 1. Statskassen 2. Banker m v a. Statsbanker b. Forretningsbanker... C. Sparebanker d. Kredittforeninger og forsikringsselskaper 3. Andre innenlandske utlån før en bloc-avskrivning a. Utlån i norske kroner 1) Pantobligasjonslån. 2) Norske veksler 3) Vekselobl. og gjeldsbrevlån 4) Kassekreditt 5) Byggelån 6) Andre utlån b. Utlån i utenlandsk valuta Lån til utlandet a. Utenlandske veksler b. Andre utlån VIII. Andre fordringer 1. Statskassen a. Statens konsoliderte konto b. Annet 2. I regning med Postverket m. v 3. Rembursdebitorer 4. Andre debitorer IX. Realkapital Aktiva i alt før en bloc-avskrivning. En bloc-avskrivning Aktiva i alt etter en bloc-avskrivning Spesifikasjoner: Kassebeh., folioinnskott i Norges Bank, innskott på postgiro og statskasseveksler Stats- og statsgaranterte ihendehaverobligasjoner i alt Stats- og statsgaranterte ihendehaverobl som forfaller innen 5 år Bevilget kassekreditt Bevilgede byggelån Fordringer på utlandet2 Omkostninger _ L Nostro og loro er ført netto, idet nostro passiva og loro aktiva er trukket ut. 2 Omfatter ikke innenlandske utlån i utenlandsk valuta. Nostro og loro er her ført brutto.

5 FORELØPIGE TALL. MILL. KR. Passiva Norges Bank Postgiro Statsbanker Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker I. Seddel- og skillemyntomløp II. Innskott Statskassen Skattekonti Norske banker a. Norges Bank 5 6 b. Postgiro C. Statsbanker d. Forretningsbanker e. Sparebanker Andre innenlandske innskott a. Innskott i norske kroner ) Anfordring ) Termin ) Sparevilkår ) 6 måneders oppsigelse ) 9 måneders oppsigelse ) 12 mineders oppsigelse ) Andre innskott b. Innskott i utenlandsk valuta Utenlandske innskott' a. Banker, loro b. Andre utenlandske innskytere ) I norske kroner ) I utenlandsk valuta III. Ihendehaverobligasjonskin Norske kroner Utenlandsk valuta W. Andre ldn Statskassen Offentlige fond _._ 3. Sosiale trygder Norges Bank Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker 2 8. Utstedte forvaltningsbevis Ansvarlig lånekapital Andre innenlandske lån Lån i utlandet a. Aksepter for andres regning 2 3 b. Lån i utenlandske banker C. Andre lån i utlandet V. Annen gjeld Statskassen Bankremisser, adv. sjekker, inkasso I regning med Postverket 4. Remburskreditorer 5. Andre kreditorer i f VI. Aksjekapital VII. Fond og udisp. oversk. inkl. skatter Fond og udisponert overskott Påregnede og iliknede, ikke bet skatter VIII. Saldo Passiva i alt Spesifikasjoner: Gjeld til utlandet Inntekter Poster ikke tatt med i balansen: Rediskonteringer i utlandet Åpnede, udekte remburser Valuta-terminforretninger Garantier for kunder, pålydende Av garantier for kunder gjelder: Vekselfinansiering i utlandet Andre lån i utlandet Se note foregående side. 2 Inkl. andre avsetninger. 3 Omfatter ikke innenlandske innskott i utenlandsk valuta. Nostro og loro er her fort brutto. 4 Inkl. skattekonti. Merk: Tilbakegående tall finnes i Statistisk månedshefte, tabellene XV 45, 54, 55, 49, 46 og 47.

6 Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember. Foreløpige tall. Mill. kr. (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 52, ) Forretningsbanker 1. Boligbyggelån , a. Med konvertringstilsagn fra statens boligbanker b. Andre boligbyggelån Skipsbyggelån Andre byggelån Byggelån i alt Sparebanker 1. Boligbyggelån a. Med konverteringstilsagn fra statens boligbanker b. Andre boligbyggelån Skipsbyggelan 0, Andre byggelån Byggelån i alt

7 Bevillinger til sal og skdenking av brennevinl vin og 01 pr. 15. juni Etter Statistisk Sentralbyrås oppgaver var det pr. 15. juni gitt kommunale årsbevillinger eller departementsbevillinger til omsetning av brennevin, vin eller 01 i 283 av landets 466 kommuner. I alt 82,4 prosent av innbyggerne i landet var bosatt i disse kommuner. Aret for var 80,1 prosent av befolkningen bosatt i kommuner med alkoholomsetning. Av kommunene med alkoholomsetning i hadde 76 bevillinger for brennevin, vin og alt slags øl I 73 kommuner var det gitt bevillinger for vin og alt slags 01 og i 48 for vin pilsener- og baier014 Av de resterende kommuner hadde 17 omsetning av alt slags 01, mens 69 kommuner hadde bevillinger for pilsenerog baier01. hele landet var det 15. juni i alt utsalg eller forretninger som hadde rett til a selge alkoholholdige drikkevarer. Av disse hadde 53 prosent rett til salg av alt slags 01, mens 46 prosent kunne selge pilsener' og baier01. Resten av utsalgene tilhørte A/S Vinmonopolet, som hadde 57 utsalg for både brennevin og vin og 6 utsalg for vin. Av salgsstedene la nesten 54 prosent i byene. 76 prosent av forretningene med bevillinger for salg av pilsener- og baier01 la i bygdene, mens 79 prosent av utsalgene for alt slags 0l la i byene. Fra til gikk tallet på salgssteder for alkoholholdige drikkevarer opp med 5,4 prosent. alt restauranter, hoteller og kafeer hadde i bevillinger for skjenking av alkoholholdige drikkevarer. Av skjenkestedene hadde 13 prosent både brennevin-, vin- og ølservering, 32 prosent skjenket vin og alt slags 01, mens 33 prosent bare skjenket pilsener- og baier01. I byene hadde 43 prosent av skjenkestedene bevillinger for vin og alt slags 01, mens skjenkebevillinger for pilsener- og baier01 var mest vanlig i bygdene. I hele landet var det 3,7 prosent flere skjenkesteder i enn året for.

8 Tabell 1. Byer og herreder med og uten bevillinger 1) for omsetning av brennevin, vin og 01 pr. 15. juni Brennevin, vin og alt slags 01 Vin og Vin alt pilsenerslags 01 ug baier01 Alt slags 01 Ingen Pilsener- c' - alkohol- I og bevil- alt baier01 linger 79 Hele landet: Byer: 2) ) ) 303) Bygder: SOW,. 11, e ) Omfatter kommunale helårsbevillinger og departementsbevillinger. 2) Inklusive en by uten bevilling for omsetning av eksport- og bokkøl. 3) Inklusive to byer uten bevilling for omsetning av eksport- og bokkøl. Tabell 2. Salgs- og skjenkesteder 1) for brennevin, vin og 01 pr. 15. juni Pils- Brenne- Alt ener vin og Vin slags og vin 0l baler Skjenkesteder Bren- Vin, Av Vin Av Pilsnevin,. pils- Alt ener I og vi n disse ener- I med alt med slags og alt og alt alt dept. slags dept baierslags D ler_ bev. 01 bev Hele landet: Byer: Bygder: ) Omfatter salgs- og skjenkesteder med bevillinger gitt av kommunestyret (ekskl. sesongbevillinger) og turist- og høyfjellshoteller med departementsbevilling

9 Beregnet folkemengde etter kjønn og fylker ved utgangen av I alt Menn Kvinner Østfold.. " Akershus Oslo MOO Hedmark Oppland Buskerud 44. Vestfold. 0 Telemark 40 0 Aust-Agder Vest-Agder... Rogaland Hordaland.. Bergen.... Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag * Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark. I alt Beregnet folkemengde etter kjønn og alder. Middelfolkemeryde Folkemengde ved utgangen av...oet I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 30 Under 1 år It 5-9 Iv /I It O It It tt tt It tt *WO tt O tt O it tt " gr og over I alt O- 6 år " 4 o " år og over

10 DødeliEheten av heite- o karsykdommer i Etter Statistisk Sentralbyrås oppgaver døde personer (9 354 menn og kvinner) av hjerte- og karsykdommer i Denne sykdomsgruppe omfatter karlesjoner i sentralnervesystemet (hjerneblødning, -emboli eller -trombose, apopleksi), sykdommer i sirkulasjonsorganene og kronisk neftitt. Hjerte- og karsykdommer var årsak til over halvparten av alle dødsfall i 3,964. Dødeligheten pr, innbyggere var i 508 for menn og 465 for kvinner litt lavere enn i 1963, da de tilsvarende tall var 519 og 501. For alle diagnosegrupper sett under ett var dødeligheten for menn høyere enn for kvinner i alle aldersklasser,,g mennenes overdødelighet var høyest i alderen mellom 40 og 60 gr0 I disse aldersklasser var dødeligheten mer enn 2; gang høyere blant menn enn blant kvinner, Dødsfallene ay hjerte- og kasykdommer fordelte seg i med nær 1/3 på karlesjoner i sentralnervesystemet, 1/3 på koronarsykdommer (inkl. hlerteinfarkt) og vel 1/$ på alle andre diagnosegrupper. For karlesjoner i sentralnervesystemet var det ingen forskjell i dødelighetsforholdene for de to kjønn opp til 80-års alderen. I den eldste aldersgruppen hadde kvinnene høyere dødelighet enn menn. I aldersklassene over 70 år var dødelighetstallene for denne diagnosegruppen noe lavere enn i 1963 både for menn og kvinner, Dødeligheten av koronarsykdom (inkl. hjerteinfarkt) var markert høyere blant menn enn blant kvinner i alle aldersklaster. Denne sykdomsgruppe som en årrekke her vist stort sett kontinuerlig stigning i dødelighetstallene bade for menn og kvinner i alle aldersklasser over 40 år, viste i fortsatt stigning bare i aldersklassen ar, og uforandret eller litt lavere dødelighet i de yngre og eldre aldersklasser. Gruppen Alle andre hjerte- og karsykdommer viste også uforandrede eller litt lavere dødelighetstall i, unntatt for menn i alderen år Dødsfall av medfødte hjertefeil og andre misdannelser i sirkulasjonsorganene og dødsfall av kardiovaskulmr syfilis er ikke regnet med i dødelighetstallene av hjerte- og karsykdommer, men blir i den offisielle dødsårsaksstatistikk registrert under henholdsvis medfødte misdannelser og syfilis, I døde 86 menn og 82 kvinner av medfødt hjertefeil - av disse døde 103 i løpet av første leveår. Det ble registrert 29 dødsfall av kardioyaskulwr syfilis, 16 menn og 13 kvinner.

11 Dødeligheten av hjerte- ug karsyk&mmer Pr. 1.6-iTde; år 40 år år år år år o: over Menn Hjerte- og karsykdommer, alle grupper (nr , , 592) Karlesjoner i sentralnervesystemet (nr ) Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (nr ) ( -) Alle andre hjerte- og karsykdommer OW Kvinner Hjerte- og karsykdommer, alle grupper (nr , , 592) A el W Karlesjoner i sentralnervesystemet (nr ) o Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (nr ) o. i Alle andre hjerte- og karsykdommer W

12 Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnosegruppor, kjønn og alder. Nomenklatur nr Karlesjoner i sen- 334 tralnervesystemet Revmatisk feber Kronisk revmatisk M hjertesykdom K Hjerteinfarkt,. koronarsklerose Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykd.ellers K Andre hjertesykd. M 434 K Hjertesykdom med M. 443 hypertoni K Hypertoni uten M. 447 nevnt hjertesykdom K. Pr innbyggere 10, Karlesjoner i sentralnervesystemet K. 0,9 12,2 52,6 220,0 973,7 3378,0 M. 3,1 52,9 220,2 1004,7 3144,2 130, , Revmatisk feber Kronisk revmatisk hjertesykdom M. K. M. K. M. K. Alder Prosent år I alt vis forår år år år ar og over delt Dødsfall , M ,5 592 Kronisk nefritt K. ' ,0 279 I alt M ,0 K Hjerteinfarkt, koronarsklerose 440- Hjertesykdom med 443 hypertoni 444- Hypertoni uten 447 nevnt hjertesykdom M. K. M. 0,3 K. 0,3 M. 3,8 K. 0, Sykd. M. 456 i arteriene K. Sykd. i vener og 460- M. andre sykd. 468 i sirku- K. lasjonsorganene Arteriosklerotiske og M. 0,4 5,1 degenerative 22,6 131,3 553,2 2573,2 85,4 0, hjertesykd.ellers K. 2,4 8,3 79,8 551,4 2554,0 101,4 2, Andre M. 0,4 434 hjertesykd. 13,6 37,5 114,0 395,9 17,8 K. 0,2 1,5 6,6 25,2 110,1 402,7 19,5 M K. M. K. 0,3 0,1 0,2 0, ,4 4,7 0,2 8,2 16,3 39,3 51,4 42,2 10,0 5,9 26,3 45,5 81,2 138,1 16,8 69,2 283,9 810,6 1362,3 2024,8 218,9 7,1 49,1 275,7 737,3 1236,0 107,6 2,0 9,9 38,1 106,2 159,0 12,9 1,2 7,0 33,2 148,0 362,9 " 21,6 1,6 4,5 13,9 24,6 29,2 3,8 1,2 1,7 9,1 21,7 51,5 3, ,8 6,8 29,0 86,0 642,5 18,5 Sykd. M. 0,1 456 i arteriene K. 0,5 1,5 2,6 12,8 64,1 580,6 19, Sykd. i vener og M 0 1 1,6 0,9 6,1 19,0 45,4 2,6 468 andre sykd. i sirku- M. lasjonsorganene K. 0,1 0,8 1,8 7,5 17,1 42,1 3,1 592 Kronisk nefritt M. 1,3 8,2 12,2 20,6 25,7 58,4 7,4 K. 22.P I alt M. 10,0 109,2 423,6 1346,6 3347,1 9114,8 508,2 K. 3,9 38,5 160,4 717,3 2726,2 8790,4 465,0 25,8 35,9 0,0 2,0 3,6 43,1 23,1 16,8 21,8 3,5 4,2 2,5 4,7 0,7 0,8 3,6 4,2 0,5 0,7

13 DødeliEheten av ondartede svulster i Etter Statistisk Sentralbyrås oppgaver ble det i registrert dødsfall av ondartede svulster, blant menn og blant kvinner. Det ble registrert 59 dødsfall av godartede svulster og 86 dødsfall av uspesifiserte svulster. Ondartede svulster var årsak til ca. 18 prosent av alle dødsfall i. Dødeligheten av ondartede svulster pr innbyggere var i 168 mot 172 i For menn gikk dødeligheten ned fra 183 i 1963 til 178 i, og for kvinner fra 161 til 159 pr innbyggere. Nedgangen i totaldødeligheten skyldtes stort sett den lavere registrerte dødelighet blant befolkningen over 70 år. Dødeligheten av ondartede svulster (alle lokalisasjoner) etter kjønn og alder DY142_2_122_ 1" år år år år år år år og over Menn... 11,1 25,0 73,6 218,9 530, , , ,5 26,5 66,9 215,6 541, , , ,6 22,9 61,6 241,3 545, , ,7 9,8 30,8 80,6 209,3 557, , ,1 Kvinner ,8 33,1 103,3 239,4 435,6 852, , ,9 37,2 103,6 224,3 429,4 774, , ,5 31,8 92,8 207,2 396,9 789, ,4... 7,2 34,7 96,2 200,8 412,7 769, ,4 Ser en alle lokalisasjoner under ett, har menn høyere dødelighet av kreft enn kvinner i aldersklassene under 30 år og over 55 år. De fleste dødsfall både blant menn og kvinner skyldes kreft i fordøyelsesorganene, som i utgjorde 41 prosent av alle kreftdødsfall blant menn og 37 prosent blant kvinner, med en markert overdødelighet blant menn fra 40-års alderen av. Noe over 20 prosent av alle kreftdødsfall både blant menn og kvinner var i lokalisert til urin- og kjonnsorganene, med overdødelighet blant kvinner i aldersklassene år og blant menn i aldersklassene over 65 år. Dødsfall av brystkreft utgjorde 15 prosent av alle kreftdødsfall blant kvinner. Levkemi og andre kreftsykdommer i blodet og de bloddannende organer var i årsak til 11 prosent av alle kreftdødsfall blant menn og vel 8 prosent blant kvinner, med overdødelighet blant menn i alle aldersklasser. Kreft i åndedrettsorganene var årsak til 12 prosent av alle kreftdødsfall blant menn og vel 3 prosent blant kvinner. Mennenes overdødelighet var meget markert i alle aldersklasser, med de høyeste dødelighetstall i aldersklassen gr.

14 Dødeligheten av ondartede svulster etter kjønn og alder. Nomenklatur Lokalisanr. sjon 1948 Alder Prosent år vis forar ar år år år ar og over I alt delt Dødsfall 140- Munnhule og M ,5 148 svelg K , Fordøyelses- i, m ,3 159 organene og K ,3 bukhinnen 160- Andedretts- M ,9 165 organene K ,4 170 Bryst- M ,1. kjertelen K , Urogenital- M ,4 181 systemet K , Andre org.el. M ,2 uten opp l. om 199 K ,0 lokalisasjon 200- De lymfatiske M ,6 og bloddan- 205 K ,3 nende organer - M ,0 I alt K _ ,42 9,8 M. 30,8 alt K. 7,2 34,7 Pr innbyggere 140- Munnhule og M. 1,4 1,6 3,6 12,7 35,8 51,9 4,6 148 svelg K. 0,5 1,2 3,1 3,7 13,521, 1 2,3 0, Fordoyelsesorganene 8,6 27,0 87,2 237,1 516,3 697,6 159 og K. 0,1 7,0 bukhinnen 16,5 52,2 145,1 356,5 601, Andedretts- M. 0,1 2,7 9,8 40,7 99,2 90,5 71,4 165 organene K. 0,1 1,43,1 6,6 18,2 19,9 37,5 170 Bryst- M. 1,2 1,1 6,5 kjertelen K. 0,1 4,7 25,9 48,2 58,9 97,5 105, Urogenital- M. 1,6 3,2 6,2 21,7 96,8 268,2 697,6 181 systemet K. 0,9 8,9 25,9 52,6 99,6 129,9 133, 4 Andre org.el uten M oppl..3,5 6,3 22,3 27,6 60,5 99,5 155,8 om 199 K. 2,6 5,6 13,8 21,0 57,2 95,7 199,0 lokalisasjon De lymfatiske 200- M. 4,1 8,6 13,7 og bloddan- 205 K. 3,4 6,6 9,8 nende organer ,3 21,1 5,3 0,3 24,3 38,0 32,3 21,7 22,3 28,5 49,6 87,2 110,3 18,8 17,1 30,0 56,8 44,5 13,2 80,6 209,3 557,1 1098,6 1791,1 178,0 96,2 200,8 412,7 769,8 1142,4 159,0 MIOIMOMPIWA

15 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr Tallene er mottatt i tiden 16/2-22/ og er foreløpige. De vil eventuelt bli korrigert 3. Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for. D anmark (tabell 76) Engrosprisindeks... Kol. G Desember 115 (115) Sverige (tabell 77) Produksjonsindeks, industri It Desember 124 (125) Storbritannia (tabell 78) Produksjon: b. Stålproduksjon Detaljomsetningsindeks... Verdi av utenrikshandelen: a. Innførsel b. Utførsel Volum av utenrikshandelen: a. Innførsel W b. Utførsel... Bytteforhold... Reuter's råvareindeks, uketall... Valutabeholdning... It C.b November Desember E.a Januar E.b Januar F.a 4.kvartal F.b 4.kvartal Desember 14/2-18/2 Januar 2196 (2118) 128 (129) 501 (486) 411 (436) 121 (118) 127 (115) 105 (105) 112 (112) 1078 (1073) Frankrike (tabell 79) Timefortjeneste It H 3.kvartal 3,04 (3,00) est-tyskland (tabell 80) Arbeidsløyse... ffb Januar 268,8 (177,9) Volum av utenrikshandelen: a. Innførsel b. Utførsel Bytteforhold e.O.Solleotilogrea.0004,41 Engrosprisindeks, KonsumprisinueNs emloo $ " F.a Desember " F.h Desember " G Desember fth Januar Januar 184 (181) 170 (151) 106 (105) 108 (.107) 117 (117) B elgia (tabell 81) Arbeidsløyse... Detaljomsetningsindeks #0*...001Deestse. Sambandsstatene (tabell 82) Produksjon: b. Stålproduksjon Detaljomsetning... Volum av utenrikshandelen: a. Innførsel... b. Utførsel...p..0114, e0 Bytteforhold 11o***.e atiese... Moody's råvareindeks, uketall... Engrosprisindeks 4, ff A Desember COktober November D.b Desember E Januar It G.a Oktober 11 G.b Oktober I t H Oktober 14/2-18/2 11 Januar 39,1 (34,0) 146 (132) 154 8,7 (8,0) 24,8 (24,3) 156 (142) 142 (125) 104 (105) 112 (112) 104 (103)

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 3 Nr. 32 -= 2. årgang Oslo, 10. august I linho LD Inn- og utførse Isverdi fordelt på, varegrupper. Januar-juni Detaijomsetningen i mai Opplagsstatistikk pr. 31. juli Månedsstatistikk for bankene. Balanser

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall. Månedsstatistikk for bankene. November 1972

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall. Månedsstatistikk for bankene. November 1972 Ir. 1/73 3. januar 1973 INNHOLD F ol ke t alle t i Nor g e ved utgangen av 1972 Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall Byggevirksomheten i november 1972 Inn og utførselsverdien fordelt på varegrupper.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968

Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968 Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968 INNHOLD Utenrikshandelen i februar 1968. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1968 Detaljomsetningen i januar 1968 Skipsopplegg pr. 29. februar 1968 Forretnings-

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Kommunens forvaltning av alkoholloven

Kommunens forvaltning av alkoholloven Kommunens forvaltning av alkoholloven Kartleggingsundersøkelse Hege Lauritzen Astrid Skretting SIRUS Hva: Kort om undersøkelsen Resultater: Salgs og skjenkebevillinger Bevillingspraksis Kontroll og sanksjoner

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-57 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 11. mai 1967 Nr. 19. - 8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Detaljomsetningen i mars 1967 Ordretilgangen i 1. kvartal 1967 og ordrereserven pr. 31.mars 1967 InnfØrsel til konsum, investering

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer