FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING"

Transkript

1 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER FINANCIAL INSTITUTIONS Bank of Norway, Postal Giro, Norway's Post Office Savings Bank, State Banks, Commercial Banks, Savings Banks, Loan Associations etc., Private Financial Companies and Life Insurance Companies STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN

3

4 FORORD Finansinstitusjoner 1970 lger stort sett samme opplegg som foregående utgave. Tabellen for private finansieringsselskaper er utvidet til også å omfatte tall for utgifter og inntekter. Mer omfattende statistikk for finansinstitusjonene blir publisert i de årlige utgaver av Kredittmarkedstatistikk. Arbeidet med dette heftet har vært ledet av konsulent R.v. Hirsch. Sekretær Irene Ihler har stått for utarbeidingen av tabellene for bankene. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 3. juli 1972 Petter Jakob Bjerve Petter Myklebust

5 PREFACE Financial Institutions 1970 appears in approximately the same form as the previous issue. The table for Private financial companies is extended to include expenditure and receipts figures. More comprehensive statistics of financial institutions are published in the annual publication Credit Market Statistics. This volume has been prepared under the supervision of Mr. R.v. Hirsch. Mrs. Irene Ihler has been responsible for the compilation of the banking statistics. Central Bureau of Statistics, Oslo, 3 July 1972 Petter Jakob Bjerve Petter Myklebust

6 INNHOLD Side Prinsipperog definisjoner 1. Innledning 7 2. Norges Bank, Postgiro, Norges Postsparebank, statsbanker og livsforsikringsselskaper 7 3. Forretningsbanker og sparebanker 7 4. Kredittforeninger o Private finansieringsselskaper 7 Prinsipper og definisjoner på engelsk 8 Tabellregister 10 Vedlegg 1. Forretningsbanker. Bankinspeksjonens regnskapsskjema Forretningsbanker. Henvisning til Bankinspeksjonens regnskapsskjema Sparebanker. Bankinspeksjonens regnskapsskjema Sparebanker. Henvisning til Bankinspeksjonens regnskapsskjema Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) Standardtegn Null.. Oppgave mangler 0 Mindre enn en halv av den brukte enhet

7 CONTENTS Page Principles and definitions Principles and definitions in English 8 1. Introduction 8 2. Bank of Norway, Postal Giro, Post Office Savings Bank, State banks and Life insurance companies 8 3. Commercial banks and savings banks 8 4. Loan associations etc Private financial companies 8 Index of tables 11 Appendices 1. Commercial banks. The statement of account of The Inspectorate of Banks Commercial banks. References to the statement of account of The Inspectorate of Banks Savings banks. The statement of account of The Inspectorate of Banks Savings banks. References to the statement of account of The Inspectorate of Banks Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 119 Explanation of Symbols Nil.. Data not available 0 Less than half of unit employed

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1. Innledning Formålet med dette hefte er å gi en samlet framstilling av regnskapene for de enkelte finansinstitusjoner som kan jamføres med de tall som blir publisert i kredittmarkedstatistikken ellers. Oppstillingen er derfor i hovedtrekkene basert på de samme prinsipper som gjelder for kredittmarkedstatistikken. En viser til oversiktsavsnittet i den årlige publikasjon Kredittmarkedstatistikk, hvor det er gjort rede for de definisjoner og prinsipper som statistikken bygger på. Utlånene eridenne publikasjonen gitt etter en blocavskrivninger. Enkelte tall for 1969 er korrigert fra foregående utgave. 2. Norges Bank, Postgiro, Norges Postsparebank, statsbanker og livsforsikringsselskaper Tallene for disse institusjoner bygger på årlige regnskapsutdrag som hentes inn av Statistisk Sentralbyrå. I tabellen for Norges Bank er kroneverdien av hele Norges Banks gullbeholdning fra og med 31. desember 1969 beregnet etter en gullpris på 35, $ pr. unse. Forspaltene i tabellene for disse institusjoner er ellers praktisk talt uendret fra foregående utgave. 3. Forretningsbanker og sparebanker Disse tall er basert på kopier av de oppgaver som bankene sender Bankinspeksjonen. Da oppgavene også skal tjene kontrolltekniske formal, følger de til dels andre prinsipper enn kredittmarkedstatistikken. Regnskapene for hver bank omfatter både hovedkontorets og filialenes virksomhet, og banken er gruppert på det fylke hvor hovedkontoret ligger. I tabell 8 og 11 er rekkefølgen av bankene noe endret fra tidligere utgaver. Bærum Sparebank er nå tatt med under Oslo, mot tidligere under Akershus. Forspaltene i tabellene for forretnings og sparebankene er praktisk talt uforandret fra foregående utgave. For å gjøre det lettere å sammenlikne regnskapene i dette hefte med oppgavene til Bankinspeksjonen er det i vedlegg 1 og 3 gitt en oversikt over hvilke poster i forretningsbankenes og sparebankenes regnskapsskjema for 1970 som går inn i de enkelte poster i tabellene. Samtidig er det tatt med en kopi av regnskapsskjemaene (vedlegg 2 og 4). 4. Kredittforeninger o.l. Disse tall bygger på kopier av de regnskapsutdrag som hentes inn hvert år av Bankinspeksjonen. A/S Låneinstituttet for strukturrasjonalisering Strukturfinans er tatt med i statistikken fra og med Private finansieringsselskaper For private finansieringsselskaper er det også tatt med tall for utgifter og inntekter. Tallene for denne sektor bygger på kopier av oppgaver som hentes inn av Norges Bank med hjemmel i Kredittloven av 25. juni 1965.

9 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS 1. Introduction The purpose of this publication is to present the individual accounts of the financial institutions in a way which make them comparable to figures published in other credit market statistics. The tabulations in this publication are therefore in the main in accordance with the principles used in the credit market statistics. These principles are explained in the annual publication Credit Market Statistics. In the present publication, loans are shown after en bloc depreciation. Some of the figures of the previous edition have been revised. 2. Bank of Norway, Postal Giro, Post Office Savings Bank, State banks and Life insurance companies The figures on these institutions are based on annual accounts collected by the Central Bureau of Statistics. In the annual accounts of Bank of Norway the total gold stock is from 31 December 1969 valued at 35 $ per ounce. Otherwise the text columns of the tables are practically unchanged from the previous edition. 3. Commercial banks and savings banks These figures are compiled from copies of statements of accounts required by The Inspectorate of Banks. These statements also serve supervisory purposes, and the principles on which they are based are therefore to some extent different from the principles followed in the credit market statistics. Each account comprises the activity of the head office as well as that of the branchbanks, and these account units are distributed according to the county in which the head office is located. In table 8 and 11 the banks are grouped in a somewhat different order as compared with previous issues. Bærum Sparebank is now grouped under Oslo, previously under Akershus. The text columns are practically unchanged from the previous edition. For English translation to tables 7 and 8, see table 6, and to tables 10 and 11, see table 9. To facilitate the comparison between the accounts in this publication and the statements to The Inspectorate of Banks, the connection between the definitions of items is shown in appendices 1 and 3. In appendices 2 and 4 copies of the statements are presented. 4. Loan associations etc. These figures are based on copies of statements required by The Inspectorate of Banks.' A new credit institution is included from Private financial companies Working account figures on private financial companies are included in this issue. The figures on private financial companies are compiled from copies of statements required by the Bank of Norway.

10 9 TABELLER TABLES

11 1 0 TABELLREGISTER Side 1. Norges Bank. Årsregnskap Postgiro. Arsregnskap Norges Postsparebank. Årsregnskap Statsbanker, Arssammendrag Statsbanker. Årsregnskap Forretningsbanker. Årssammendrag Forretningsbanker. Fylkessammendrag Forretningsbanker. Årsregnskap Sparebanker. Årssammendrag Sparebanker. Fylkessammendrag Sparebanker. Arsregnskap Kredittforeninger o.l. Arssammendrag Kredittforeninger o.l. Årsregnskap Private finansieringsselskaper. Årssammendrag Livsforsikringsselskaper. Arssammendrag Livsforsikringsselskaper. Årsregnskap

12 11 INDEX OF TABLE'S Page 1. Bank of Norway. Annual accounts Postal Giro. Annual accounts , 3. Post Office Savings Bank. Annual accounts State banks. Summary of accounts State banks. Annual accounts Commercial banks. Summary of accounts Commercial banks. Summary by county Commercial banks. Annual accounts Savings banks. Summary of accounts Savings banks. Summary by county Savings banks. Annual accounts Loan associations etc. Summary of accounts Loan associations etc. Annual accounts Private financial companies. Summary of accounts Life insurance companies. Summary of accounts Life insurance companies. Annual accounts

13 I Tabell 1. Norges Bank. Arsregnskap Mill.kr. Bank of Norway. Annual accounts Million kroner Aktiva Assets Gull Gold Kassebeholdning Cash in hand Bankinnskott Bank deposits Utenlandske banker Foreign banks Statskasseveksler Treasury bills Norske Norwegian. Utenlandske Foreign Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsbanker State banks Utenlandske Foreign bonds Utlån Loans Banker m.v. Banks etc Veksler og gjeldsbrev Bills and bonds Kassekreditt Current drawing accounts Norges kvote i Det internasjonale valutafone,) Quota of Norway in the International Monetary Fundl) Andre fordringer Other claims Statens konsoliderte konto Consolidated account of the Treasury SDR2) alt Total Passiva Liabilities Seddel og skillemyntomløp Notes and divisionary coin in circulation Sedler Notes Skillemynt Divisionary coin Innskott Deposits Statskassen The Treasury Postgiro Postal Giro Statsbanker State banks Forretningsbanker 3) Commercial banks 3 ) Sparebanker3) Savings banks 3) Andre innenlandske Other Norwegian depositors... Utenlandske Foreign depositors Det internasjonale valutafond (Fondets beholdning av norske kroner)l) The International Monetary Fund (Holdings of Norwegian kroner)1) Annen gjeld Other debts Aksjekapital Share capital Fond og annen egenkapital Funds SDR2) I alt Total Utgifter Expenditure Administrasjonsutgifter m.v. AdHinistration expenses and costs Lønninger og honorarer Salaries and fees Renter og provisjon til staten Interest and commission allowances to the Treasury Aksjeutbytte Share dividends Avsetninger til fond m.v. Appropriations to funds, etc I alt Total Inntekter Receipts Renteinntekter Interest receipts I alt Total _ Spesifikasjoner:_Specification s: 1) Fordringer på utlandet 4) Claims on foreign debtors 4) ) Gjeld til utlandet 5) Debts to foreign creditors5) ) Den norske stats mellomværende med Det internasjonale valutafond er overfort til Norges Bank f.o.m. 31/ ) Spesielle trekkrettigheter i Valutafondet (aktiva), motverdi (passiva). 3) Omfatter innskott vedrørende skattefrie aysetninger til investeringsfond m.v. etter lov av 14. desember 1962, henholdsvis 40, 68 og 111 mill.kr. for forretningsbanker og 9, 17 og 24 mill.kr. for sparebanker. 4) Medregnet gullfondet og udisponerte (dekkede) importremburser. 5) Medregnet utenlandske folioinnskott og udisponerte (dekkede) eksportremburser. Valuta solgt på levering er ikke med. 1) Central Governments account with IMF is transferred to Bank of Norway from 31 May ) Special drawing rights in IMF (assets), countervalue (liabilities). 3) Including taxfree appropriations to investments funds according to act of 14 December 1962, 40, 68 and 111 million kroner respectively from commercial banks, 9, 1 7 and 24 million kroner from savings banks. 4) Including gold fund and unappropriated documentary credits for import. 5) Including foreign demand deposits and nonutilized documentary credits for export, but excluding foreign exchange forward

14 Tabell 2. Postgiro. Årsregnskap Mill.kr. Postal Giro. Annual accounts Million kroner Aktiva Assets Bankinnskott i Norges Bank Deposits with Bank of Norway Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsbanker State banks Statsforetak State enterprises Kommunekasser og kommuneforetak Municipalities and municipal enterprises Kredittforeninger o.l. Loan associations, etc Utlån Loans Statskassen (kontolån) The Treasury (account loans) Pantobligasjonslån Mortgages I regning med Postverket In account with Post Office Passiva Liabilities I alt Total Innskott Deposits Statskassen The Treasury Norges Bank Bank of Norway Statsbanker State banks Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks Andre (medregnet skattekonti) Other depositors (including tax accounts) alt Total Tabell 3. Norges Postsparebank. Årsregnskap , Mill.kr. Post Office Savings Bank. Annual accounts Million kroner, 4. Aktiva Assts Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsforetak State enterprises Kommunekasser og kommuneforetak Municipalities and municipal enterprises Kredittforeninger o.l. Loan associations, etc Andre norske Other Norwegian bonds Utlån (etter en blocavskrivning) Loans (after en bloc depreciation) Statsforvaltningen Central government Statsbanker State banks Pantobligasjonslån Mortgages Andre fordringer (I regning med Postverket) Other claims (In account with Post Office) Herav opptjente, ikke forfalne renter of this interest accrued, not due I alt Total Passiva Liabilities Innskott Deposits Anfordring Demand Sparevilkår Savings 12 måneders oppsigelse 12 months' notice Annen gjeld Other debts Fond (inkl. fornyingsfond) Funds (including replacement fund) Utgifter Expenditure I alt Total Renter til innskyterne Interest to depositors Administrasjonsutgifter Administration expenses LOnninger Salaries Avskrivninger Depreciation Avsetninger Appropriations Inntekter Receipts I alt Total Renter, provisjon m.v. Interest, commission, etc I alt Total

15 14 Tabell 4. Statsbanker. Arssammendrag Mill.kr. State banks. Summary of accounts Million kroner Aktiva Assets Kassebeholdning Cash in hand Bankinnskott Bank deposits Norges Bank Bank of Norway Postgiro Postal Giro Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsbanker State banks Aksjer Shares Utlån Loans Statskassen (kontolån) The Treasury (account loans) Pantobligasjonslån Mortgages Andre utlån Other loans Andre fordringer Other claims Statens grunnfondsobligasjoner Government establishment fund bonds Realkapital Fixed assets I alt Total P assiva Liabilities Innskott Deposits Ihendehaverobligasjonslån Bearer bond loans I norske kroner In Norwegian kroner I utenlandsk valuta In foreign currency Andre lån Other loans Statskassen The Treasury Statsforvaltningens fond Central government funds Sosiale trygder Social security funds Andre Other creditors Annen gjeld Other debts Aksjekapital Share capital Fond og annen egenkapital Funds and other own capital I alt Total U tgifter Expenditure Renteutgifter Interest expenses Administrasjonsutgifter Administration expenses Lonninger Salaries Andre utgifter Other expenditure Avskrivninger og tap Depreciation OverfOringer til fond m.v. Transfers and appropriations I alt Total Inntekter Receipts Renteinntekter Interest receipts Tilskott Contribution Fra staten From the Treasury Fra kommuner From municipalities Kursgevinst Agio Andre inntekter Other receipts Overføringer fra fond m.v. Transfers from funds, etc.... I alt Total Spesifikasjoner: 1) S pecifications: 1 ) Nedskrivningsbidrag, stonadslån og tilleggslån Depreciation subsidies, supporting loans and supplementary loans Statens andel Central Government Kommunenes andel Local Government, Bevilgede, ikke utbetalte lån Loans granted, not disbursed Ordinære lån Ordinary loans Stonadslån og tilleggslån Supporting and supplementary loans ) Ikke med i balansen. 1) Not included in the balance sheets.

16 Tabell 5. Statsbanker. Arsregnskap kr. State banks. Annual accounts kroner Aktiva Assets P assiva Liabilities 15 Dist A/S Den Den riktenes Norges Statens Nor ske Norske utbyg Kommunal Fiskarbank Husbank Industri Stats gings bank bank fond 7 Kassebeholdning Cash in hand Bankinnskott Bank deposits Norges Bank Bank of Norway _ Postgiro Postal Giro Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsbanker State banks Aksjer Shares Utlån Loans Statskassen (kontolån) The Treasury (account loans) Pantobligasjonslån Mortgages Andre utlån Other loans Andre fordringer Other claims Statens grunnfondsobligasjoner Government establishment fund bonds Realkapital Fixed assets I alt Total Innskott Deposits Ihendehaverobligasjonslån Bearer bond loans I norske kroner In Norwegian kroner I utenlandsk valuta In foreign currency Andre lån Other loans Statskassen The Treasury Statsforvaltningens fond Central government funds Sosiale trygder Social security funds Andre Other creditors Annen gjeld Other debts Aksjekapital Share capital Fond og annen egenkapital Funds and other own capital U tgifter Expenditure I alt Total Renteutgifter Interest expenses Administrasjonsutgifter Administration expenses Lønninger Salaries Andre utgifter Other expenditure Avskrivninger og tap Depreciation Overføringer til fond m.v. Transfers and appropriations Inntekter Receipts I alt Total Renteinntekter Interest receipts Tilskott Contribution Fra staten From the Treasury Fra kommuner From municipalities 645 Kursgevinst Agio Andre inntekter Other receipts Overføringer fra fond m.v. Transfers from funds, etc ' Spesifikasjoner: 1) S pecifications: 1 ) I alt Total Nedskr.bidrag, stonadslån og tilleggslån Depreciation subsidies, supporting loans and supplementary loans Statens andel Central Government Kommunenes andel Local Government Bevilgede, ikke utbetalte lån Loans granted, not disbursed Ordinære lån Ordinary loans StOnadslån og tilleggslån Supporting and supplementary loans ) Ikke med i balansen. 1) Not included in the balance sheets. Statens Statens Land lånekasse bruks for bank utdanning

17 Tabell 6. Forretningsbanker. Arssammendrag Mill.kr. Commercial banks. Summary of accounts Million kroner Tallet på banker Number of banks Aktiva Assets Kassebeholdning Cash in hand Bankinnskott Bank deposits Norges Bank Bank of Norway Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks Utenlandske banker Foreign banks Statskasseveksler Treasury bills Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Stats og statsgaranterte Government and Governmentguaranteed Aksjer Shares Utlån etter en blocayskrivning Loans after en bloc depreciation Pantobligasjonslån Mortgages Veksler Bills Vekselobligasjoner og gjeldsbrevlån "Bondbills" and other bonds Kassekreditt og byggelån Current drawing accounts and building loans Utlån i utenlandsk valuta Loans in foreign currency Andre fordringer Other claims Realkapital Fixed assets Passiva Liabilities I alt Total Innskott Deposits Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks Andre enn banker(innenlandske) Other Norw. deposits(excl. banks) Anfordring Demand Termin Time Sparevilkår Savings måneders oppsigelse 6 months' notice måneders oppsigelse 9 months' notice måneders oppsigelse 12 months' notice Andre innskott i norske kroner Other deposits in Norw. kroner I utenlandsk valuta In foreign currency Utenlandske banker Foreign banks Andre utenlandske innskytere Other foreign depositors Lån og annen gjeld Loans and other debts Utenlandske banker i utenlandsk valuta Foreign banks in foreign 1 currency Aksjekapital Share capital Fond og udisponert overskott (medregnet skatter) Funds and unappropriated profits Reservefond Reserve fund Andre fond og aysetninger Other funds and reserves Iliknede, ikke betalte, og påregnede skatter Assessed taxes not paid, and taxes estimated Udisponert overskott Unappropriated profits Utgifter Expenditure I alt Total Renter til innskyterne Interest to depositors Andre renteutgifter Other interest Administrasjonsutgifter Administrative expenses Lønninger, honorarer m.v. Salaries etc Avgift til Sikringsfondet Duties to Security fund Betalte skatter Taxes paid Avskrivninger Depreciation Aksjeutbytte Dividends Overføring til fond m.v. Transfers to funds etc. I alt Total Inntekter Receipts Renter, diskonto og aksjeutbytte Interest, discount and share dividends Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Utlån Loans Andre inntekter Other receipts Overføring fra fond m.v. Transfers from funds etc I alt Total Bevilget kassekreditt og byggelån Current drawing accounts and building loans granted

18 TABELL 7. FORRETNINGSBANKER. FYLKESSAMMENDRAG KR. FILIALENE ER REGNET MED I DET FYLKE HVOR HOVEDKONTORET LIGGER. COMMERCIAL BANKS. SUMMARY BY COUNTY KRONER. BRANCHBANKS ARE INCLUDED IN THE COUNTY WHERE THE HEAD OFFICE IS SITUATED. 17 ØSTFOLD OSLO OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK TALLET PA BANKER AK TIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER 11500) IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLAN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANTEOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG BYGGELIN UTLIN I UTENLANDSK VALUTA ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKÄR MANEDERS OPPSIGELSE MÅNEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA ') UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LAN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ) ANDRE FOND OG AVSETNINGER E, 837 ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG PAREGNEDE SKATTER UDISPONERT OVERSKUDD I ALT UTGIFTER RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER,HONORARER M V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT INNTEK TER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLÅN ANDRE INNTEKTER OVERFØRING FRA FOND M.V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELAN

19 18 TABELL 7 FORTS. FORRETNINGSBANKER. FYLKESSAMMENDRAG KR. FILIALENE ER REGNET MED I DET FYLKE HVOR HOVEDKONTORET LIGGER. VEST AGDER ROGALAND HORDA BERGEN LAND SOGN OG FJORDANE TALLET PX BANKER AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER 4U0 IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLXN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANTEOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG BYGGELÅN UTLAN I UTENLANDSK VALUTA ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKIR MÅNEDERS OPPSIGELSE MANEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LAN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND CG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG PAREGNEDE SKATTER UDISPONERT CVERSKUDD I ALT UTGIFTER RENTER TILINNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER,HONORARER M V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFØRING TIL FOND M V I ALT INNTEKTER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLÅN ANDRE INNTEKTER OVERFØRING FRA FOND M V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELAN

20 19 TABELL 7 FORTS. FORRETNINGSBANKER. FYLKESSAMMENDRAG KR. FILIALENE ER REGNET MED I DET FYLKE HVOR HOVEDKONTORET LIGGER. MORE OG ROMSDAL SØR TRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK TALLET PA BANKER AKT IV A KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLAN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANTEOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLÅN KASSEKREDITT OG BYGGELAN UTLÅN I UTENLANDSK VALUTA ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MÅNEDERS CPPSIGELSE MÅNEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LAN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA _ AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG PAREGNEDE SKATTER UDISPONERT OVERSKUDD I ALT UTGIFTER RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER, HONORARER M.V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFØRING TIL FOND M V I ALT INNTEKTER RENTER,DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLÅN ANDRE INNTEKTER OVERFØRING FRA FOND M V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELAN

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965 Tidligere utkommet Nasjonalinntekten

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Obligasjonslån i norske, kroner 31.12.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån i norske, kroner 31.12.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Obligasjonslån i norske, kroner 31.1.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds in Norwegian kroner 31.1.98 Grouped by Institutional Sector and by Securities Identification

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Skogstatistikk 997 Forestry Statistics 997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer