DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 1962-1967"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 80 DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 99 PUBLIC SECTOR FINANCES 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 9 ISBN 8 0

3

4 FORORD I 9 gav Statistisk Sentralbyrå ut publikasjonen De offentlige sektorers finanser 9 som presenterte regnskapene for stats, trygde og kommuneforvaltningen, de offentlige finansinstitusjoner og de offentlige foretak i standardisert og samordnet form som deler av et felles regnskapssystem. Som en fortsettelse av denne publikasjonen gir Statistisk Sentralbyrå nå ut en oversikt over de offentlige sektorers finanser for Arene 9. På grunn av arbeidets omfang har en denne gang sløyfet de mest detaljerte regnskapsoppstillinger. I tabelldelen har en utelukkende tatt sikte på A gi en såkalt sentralisert beskrivelse av utgifts og inntektsregnskapet og den finansielle balanse for de offentlige sektorer. Med en sentralisert regnskapsbeskrivelse menes en regnskapsoversikt som er basert på aystemte tall, slik at en sektors utgifter, inntekter, fordringer og gjeld har motposter i andre sektorregnskaper som registreres med samme beløp. Denne aystemming medfører at enkelte av tallene i publikasjonen vil kunne avvike noe fra tilsvarende tall som Byrået har publisert tidligere Regnskapstall for årene 9 9 for enkelte offentlige sektorer er tidligere blitt offentliggjort blant annet i de årlige publikasjoner Kredittmarkedstatistikk, Finansinstitusjoner og økonomisk utsyn og i publikasjonene Kommunenes regnskaper 9 og Kommunerekneskapar 9. Denne publikasjonen er utarbeidd av konsulent Einar Einarsen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,,april 9 Petter Jakob Bjerve Petter Myklebust

5 PREFACE In 9 Central Bureau of Statistics published Public Sector Finances 9 which presented the accounts of the central and local government, the public financial institutions and public enterprises in standardized and coordinated form as parts of an integrated system of accounts. Central Bureau of Statistics now continues this work by presenting a survey of the public sector finances for the years 9 9. Because of the extent of the work the Bureau has this time excluded those tables which contained the most detailed specifications of accounting j.tems.' The present edition contains only tables with socalled fully reconciled accounts, which implies that transactions between two of the sectors have been recorded by the same amount in both sector accounts and that financial claims recorded in one sector account amount to identical entries of liabilities in other sector accounts. On account of this reconciliation process some of the figures in this publication will differ somewhat from corresponding figures which previously have been published. Information on accounts of some public sectors has previously been published.. Credit Market Statistics, Financial Institutions, Economic Survey and Municipal Finances. This publication has been prepared by Mr. Einar Einarsen. Central Bureau of Statistics, Oslo, April 9 Petter Jakob Bjerve Petter Myklebust

6 INNHOLD Side Prinsipper og def inisjoner I. Sektorgrupperingen O II. Gruppering av utgifts og inntektsartene 9 III. Gruppering av finansobjekter 0 IV. Regnskapsprinsippene Prinsipper og definisjoner på engelsk.. Tabelregister Vedlegg. Tidligere utkommet 9. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås.HåndbOker (SSH) 9 Standardtegn Null

7 CONTENTS Page Principles and definitions I. Classification of sectors II. Classification of outlay and income items.., 9 III. Classification of financial objects,, 0 IV. Accounting principles. Principles and definitons in English Index of tables Appendices. Previously issued,. 9. Publications issued by the Central Dureau of Statistics since January 9 9. Selected Pbications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 9 Explanation of Symbol Nil

8 . 0 PRINSIPPER OG DEFINISJONER. Sektorgrupperingen Finansstatistikken for offentlige sektorer gir regnskapsopplysninger i en standardisert form basert på en sammenslåing av regnskapstallene fra de enkelte offentlige regnskapsenheter. Ved inndelingen av regnskapsenheter i sektorer er det lagt vekt på den funksjon den enkelte enhet har i offentlig forvaltning og i samfunnsokonomien. Det er også lagt vekt på hvilke beslutningsorganer som er knyttet til enhetene og hvordan finansieringen av virksomheten skjer. Den folgende oversikt viser hvordan sektorsystemet i denne publikasjonen er bygd opp og hvorledes de enkelte sektorer er definert. Hovedsektor Undersektor Merknader. a. Statens bevilgningsregnskap Statens balansekonto er felles balanse for disse undergruppene. Statskassen b. Forskotts og, ',, A. Offentlig forvaltning,. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. nskap a. Finansdepartementets fond b. Kirkedepartementets fond C. Prisreguleringsfondene andre fond e.statens pensjonskasser f. Skat teoppkrevere g. Direktoratet for utviklingshjelp a. Sentrale trygder forvaltet av Rikstrygdeverket b. Syketrygden C. ArbeidslOysetrygden d. Pensjonstrygden for Fond som er tatt inn i den årlige Stortingsmelding om offentlige fond m.m. ) Reguleringsfondene etter prisloven og Kraftf&rfondet ArbeidslOysetrygdens tiltaksfond for f lkene Pensjonsordninger forvaltet av Statens pensjonskasse, Statsbanenes pensjonskasse og hjelpekasse og Hovedbanens pensjonskasse Kommunekassererne i egenskap av skatteo..krevere Barnetrygden Krigspensjoneringen for militærpersoner Alderstrygden ) UfOretrygden ) Krigspensjoneringen for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner ForsOrgertrygden for barn ) Pensjonstrygden for fiskere Pensjonstrygden for skogsarbeidere Yrkes skadetrygden Enke og morstrygd ) Folketrygden ) De lokale trygdekasser, Syketrygdens reguleringsfond, Trygdekassen for sjø menn i utenriksfart, Jernbanens sykekasser og zodkjente private sykekasser De lokale arbeidsloysefond, ArbeidslOysetrygda for sjømenn i utenriksfart og ArbeidslOysetrygdens riksreservefond. Omfatter også arbeidsloysetrygdenes fondsmidler som forvaltes av Nor:es Bank. Kommuneforvaltnin:en Herreds, by og fylkeskommunekasser o: lånefond ) Ekskl. ArbeidslOysetrygdens riksreservefond (99). ) Medregnet i Folketrygden f.o.m. 9. ) F.o.m. 9.

9 8 Hovedsektor. Norges Bank Undersektor Merknader B. Offentlige finansinstitusjoner. Offentlige foretak. Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker Statsforetak. Kommuneforetak a. Postkiro b. Posts 'arebanken a. A/S Den Norske Industribank b. Den Norske Stats Husbank C. Driftskredittkassen for jordbruketl) d. Kongeriket Norges Hypotekbank) e. Noregs Småbruk og Bustadbankl) f. Norges Kommunalbank g. Statens Fiskarbank h. Statens lånekasse for studerende ungdom,. Statens Landbruksbank a. Statens forretningsdrift b. Andre statsforetak a. Kommunal forretningsdrift og kommunale aksjeselskaper b. Felleskommunale foretak Foretak underlagt Stortingets bevilgningsmyndighet og som har sterregnskaper som går inn i det trykte statsregnskap Foretak hvor staten.eller statsinstitur sjoner eier 0 prosent eller mer av aksjekapitalen og foretak hvor statens representanter har flertall i styret Som kommunale aksjeselskaper regnes selskaper hvor kommunene eier here aksjekapitalen ) Slått sammen til Statens Landbruksbank f.o.m. 9. ) F.o.m. 9. En av hensiktene med denne publikasjonen er å beskrive transaksjonene og gields og forringsu, strukturen mellom den offentlige og den ikkeoffentlige sektor. For å oppnå dette er den ikkeoffentlige sektor oppdelt i følgende undersektorer: D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. Andre kredittinstitusjoner. Forsikring. Andre norske sektorer. Utlandet

10 9 II. Gruppering av utgifts og inntektsartene Nasjonalregnskapets standard for nasjonalokonomisk artsgruppering er lagt til grunn for spesifikasjonene i utgifts inntektsregnskapet. Utgifts/ inntektsartartsbeskrivelse I. Renter Betalte og mottatte renter, medregnet renter til statskassen av nedlagt kapital i statsforetak. Overskott/underskott i regnskapene for statsforetak og kommune foretak som er inntektsfort/utgiftsfort i regnskapene for statskassen og kommunekassene. II. Aksjeutbytte III. Overskott/underskott på offentlig forretningsdrift IV. Indirekte skatter Aksjeutbytte betalt av offentlige og private aksjeselskaper, henfort til det år da utdeling skjer. Avgifter som blir innkalkulert i prisene på varer og tjenester, f.eks. toll, omsetningsavgift, avgifter på alkohol, tobakk, bensin, konsesjonsavgifter, eksportavgifter, stempelavgift og eiendomsskatt til kommunene. V. Trygde og pensjonspremier Vanlige trygdepremier og premier til Statens pensjonskasser. Statens og kommunenes stotte til de sosiale trygder, Skatte fordelingsfondets stotte til kommunene, statens tilskott og refusjoner til kommunene etc. VI. Andre direkte skatter VII. Subsidier VIII. StOnader IX. Andre overforinger til offentlige forvaltnings sektorer Formues og inntektsskatter, arveavgifter og bl.a. årsavgift på personbiler. Offentlig tilskott til næringsdrift. Omfatter bl.a. tilskott i prissenkende Oyemed, tilskott for å stimulere visse typer investeringer og tilskott for å bedre lønnsomheten i visse næringer. OverfOringer som ikke er stotte til næringsvirksomhet, f.eks. trygdeytelser utbetalt av de sosiale trygder eller direkte over statens eller kommunenes regnskaper, stipendier, tilskott til foreninger med allmennyttige formål og overforinger til utlandet. X. Kj0p/salg av varer og Alle betalinger hvor det har funnet sted en reell motytelse. tjenester A. LOpende utgifter/ Forretningsmessig kjøp/salg av varer og tjenester som ledd i den inntekter løpende virksomhet. F.o.m. 9 inkluderer løpende utgifter også reparasjoner og vedlikehold for sektoren offentlige foretak. Forsvarets utgifter til lønninger, bygninger, anlegg og materiell regnes som løpende utgifter.. Investeringsutgifter/ Utgifter til kjøp av kapitalvarer med brukstid over ett år og salg av realkapital reparasjoner og vedlikehold. F.o.m. 9 er reparasjoner og vedlikehold for sektoren offentlige foretak tatt med under løpende utgifter. Salg av realkapital omfatter fast eiendom, bygninger, anlegg og maskiner som ved anskaffelsen er Urt som investeringsutgifter.

11 0 III. Gruppering av finansobjekter De finansobjekter (fordrings og gjeldsposter) en finner i balansene for de enkelte regnskapsforende enheter, kan være svært uensartet. For å kunne stille opp oversiktlige og sammenliknbare finansielle balanser for de ulike sektorer har en slått sammen ensartede fordrings og gjeldsposter i et begrenset antall objektgrupper. Denne gruppering svarer stort sett til den internasjonale standard for nasjonalregnskapsoppstillinger (SNA). Av storre avvik fra denne standard kan nevnes at veksler er tatt med under utlån (lån), mens de er skilt ut som en egen objektgruppe i den internasjonale standard. Av oversikten nedenfor går det ellers fram hvilke finansobjekter som er skilt ut i statistikken og hvorledes disse er definert. Objekt: Objektbeskrivelse: I. Gull Norges Banks gullfond og midlertidige plasseringer i gull vurdert til markedsverdi. Sektor D Utlandet regnes som debitor. Sedler og skillemynt III. Bankinnskott Sedler, skillemyntsedler og skillemynt. Avgrenses i samsvar med lov om Norges Bank av. april 89, f, lov om forretningsbanker av. mai 9, f og f 0, lov om sparebanker av. mai 9, f og f, lov om Norges Postsparebank av 0. desember 98, f, jfr. f og lov om Norges Kommunalbank av. juli 99, f 0, pkt.. Objektet omfatter dessuten innskott på postgiro og innskott i utenlandske banker. IV. Statskasseveksler Kortsiktige veksler utstedt av Den norske stat eller fremmede stater, f.eks. Treasury Bills og USCertificates. V. Ihendehaverobligasjoner/ ihendehaveiobligasjonslån VI. Aksjer/aksjekapital VII, Utlån/lån Partialobligasjoner utstedt til ihendehaveren. Objektet omfatter også lånebevis og gjeldsbrevlån i partialobligasjons form, slik at posten svarer til de partialobligasjonslån som etter f i lov av. juni 9 om adgang til regulering av penge og kredittforholdene, kreves godkjent av Finansdepartementet. Vanlige aksjer, preferanseaksjer og andeler i andelslag. Alle låneformer som ikke er knyttet til ihendehaverobligasjoner, f.eks. pantelån, lån mot veksler, vekselobligasjoner, vanlige gjeldsbrevlån, kassekreditt, poliselån, kontolån og offentlige institusjoners innestående i Statskassen. VIII. IX. Kapitalinnskott Andre fordringer/annen gjeld Langsiktige investeringer av ansvarlig kapital i andre former enn aksjekapital, f.eks. statens faste kapital i statsforetak, statens grunnfondsinnskott i statsbankene, kapital i internasjonale finansinstitusjoner og norsk andelskapital i SAS; Alle finansielle balanseposter (dvs. poster som har motposter i balansen for andre Økonomiske enheter) som ikke naturlig horer inn under objektene IIX foran.

12 Regnskapsprinsippene De statistiske sektorregnskaper er stilt opp etter prinsippet med sentralisert beskrivende regnskaper. Dette vil si at enkelte av regnskapstallene er korrigert, slik at en sektors utgifter, inntekter, fordringer og gjeld har motposter registrert med samme beløp i andre sektorregnskaper. For hver sektor er saldo på utgiftsinntektsregnskapet (inntektsoverskottet) aystemt med saldo på regnskapet over endringer i den finansielle balanse (netto fordringsoking etter balansen). Disse to saldi skal, etter korrigering for omvurderinger og agio, være like store., For å få oppfylt denne målsetting uiå følgende regnskapsprinsipper være fulgt: ' a) Ensartet periodisering av transaksjonene i de?alike sektorregnskaper. For å få samsvar mellom regnskapene for de ulike sektorer kreves det at transaksjoner mellom sektorene registreres i samme regnskapsperiode. Dette gjeldersåvel utgifter og inntekter som lånetransaksjoner. Denne forutsetning er ikke alltid tilfredsstilt i det statistiske primærmateriale statistikken bygger på. En del regnskaper følger således kontantprinsippet (bl.a. statsregnskapet), mens andre følger anordningsprinsippet (bl.a. regnskapene for de fleste sosiale trygder og kommuneregnskapene). Etter kontantprinsippet blir transaksjonene registrert på oppgjørstidspunktet, og bare de faktiske betalinger regnskapsfores. Dette innebærer at balansen ikke vil omfatte transitoriske poster som påløpne, ikke betalte utgifter og opptjente, ikke betalte inntekter. Etter anordningsprinsippet derimot inntektsfores opptjente beløp i regnskapsperioden i sin helhet, og den ikke innbetalte del debiteres balansekonto som så krediteres når innbetalingene finner sted. Tilsvarende utgiftsfores påløpne utgifter uansett om de er betalt eller ikke, og den ikke betalte delen fres som transitorisk post i balansen. I statistikken har en valgt a følge kontantprinsippet så langt det har vært mulig. Regnskapene for de sektorer som følger anordningsprinsippet, er derfor korrigert. Et annet forhold som bryter sammenhengen, er at enkelte regnskaper (bl.a. kommunekassenes regnskaper) ofte "holdes åpne" en tid inn i det nye regnskapsår for å få med mest mulig av de betalinger som gjelder vedkommende års budsjett. Denne skjevhet kan vanligvis bare korrigeres etter skjønn. Et tredje forhold som vanskeliggjør aystemmingen er at transaksjoner som foretas umiddelbart for regnskapsavslutningen, ofte bare kommer med i den ene sektors regnskap. Også her må korrigeringene gjøres etter skjønn. b) Ensartet vurdering av finansobjektene. For å få samsvar mellom en sektors registrering av fordringer og en annen sektors registrering av tilsvarende gjeld kreves det at de to sektorer verdsetter finansobjektet til samme beløp. Dette oppnår en ved å bruke pålydende beløp bade på debitor og kreditorsiden. Mangelfull primærstatistikk gjør det vanskelig a få korrekte grupperinger av regnskapspostene på art, objekter og sektorer. En har derfor ved aystemming mellom sektorene nyttet tall fra de sektorregnskaper som antas å være sikrest. For å få en mest mulig samordnet avstemming brukes en avstemmingsmatriks. For balansene foretas aystemmingen slik at netto fordringsoking for hver objektgruppe og for hver sektor er den samme for og etter aystemmingen, bortsett fra endringer som skyldes omvurderinger. Slike avvik tas inn som korreksjonsposter. Tilsvarende avstemmingsteknikk brukes for utgiftsinntektsregnskapet, hvor inntektsoverskottet for de enkelte sektorer ikke endres ved avstemmingen.

13 PRINCIPLES AND DEFINITIONS I. Classification of sectors The statistical unit is institutionally defined as the accounting unit, i.e. the smallest unit for which joint financial accounts and joint balance sheets are available. The units are aggregated into the following system of sectors:. The Treasury a. Central government budget account b. Advance and deposit accounts c. Central government special accounts. Central government funds a. Funds administered by Ministry of Finance b. Funds administered by Ministry of Church and Education c. Price regulation funds d. Other funds administered by central government authorities e. Central government pension funds f. Tax collectors g. The Norwegian Agency for International Development. Social security funds a. Central social security funds administered by National Insurance Institution b. National health insurance c. Unemployment insurance d. Seamen's pension fund. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank trir,. State enterprises a. Central government enterprises b. Central government corporations. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions. Insurance

14 II. Classification of outlay and income items The items of the outlay and income accounts have been classified as follows: I. Interests II. Dividends III.Surpluses/deficits of public enterprises, also included in the central and local government accounts IV. Indirect taxes V. Social security premiums VI. VII. VIII. IX. Other direct taxes Subsidies Other transfers between general government and nonpublic sectors Other transfers between agencies of general government X. Purchases/sales of goods and services A. Current expenditure/income B. Expenditure on formation of fixed capital/income from sales of fixed capital III. Classification of financial objects The financial items of the balance sheets have been classified according to the following groups of financial assets and liabilities: I. Gold II. Notes and divisionary coins III. Bank deposits IV. Treasury bills V. Bearer bonds VI. Shares VII. Loans VIII. Capital investments IX. Other claims/other debts IV. Accounting principles Reconciliation of the accounts is desirable in order to facilitate consolidations. Transactions between sectors should be recorded by the same amount in the accounts for the sectors involved, and claim in one sector account should be recorded as debt by the same amount in another sector account. The reconciliation procedure requires a correction item in order to obtain conformity between the balance on outlay and income account and the balance on the account describing changes in the financial balance sheet account.

15 The reconciliation procedure has been facilitated by.using the following accounting principles:. The cash principle has been adopted all through the accounting system. Accounts rendered on accrual basis have been corrected,. Face value has been used by valuation of bearer bonds, shares and loans, and claims and debts in foreign currency have been revalued by using current rates of exchange.. Where different amounts for corresponding claims and debts appear in the balance sheet account for creditor and debtor sectors, the amounts recorded in the accounts for the sectprs having the most reliable statistics have been chosen. The same principle has been used by reconciliation of outlay and income transactions.. The reconciliation procedure has been carried out by means of a reconciliation matrix.. The correction item needed for reconciling the balance on the outlay and income accounts and the balance on the accounts describing changes in the financial balance sheet accounts, includes partly corrections for revaluations of assets and liabilities and partly corrections for statistical loss or profit on financial transactions.

16 TABELLER TABLES

17 TABELLREGISTER Side. Utgifter og inntekter etter art og sektor 9 8. Balansen etter art og sektor 9. Utgifter og inntekter etter art og sektor 9 0. Balansen etter art og sektor 9. Utgifter og inntekter etter art og sektor 9. Balansen etter art og sektor 9. Utgifter og inntekter etter art og sektor 9 8. Balansen etter art og sektor Utgifter og inntekter etter art og sektor 9 0. Balansen etter art og sektor 9 0. Utgifter og inntekter etter art og sektor 9 8. Balansen etter art og sektor 9 8

18 INDEX OF TABLES Page. Outlay and income by type and by sector 9 8. Balance sheet by type of claim and debt and by sector 9. Outlay and income by type and by sector 9 0. Balance sheet by type of claim and debt and by sector 9. Outlay and income by type and by sector 9. Balance sheet by type of claim and debt and by sector 9. Outlay and income by type and by sector 9 8. Balance sheet by type of claim and debt and by sector Outlay and income by type and by sector 9 0. Balance sheet by type of claim and debt and by sector 9 0. Outlay and income by type and by sector 9 $. Balance sheet by type of claim and debt and by sector 9 8

19 Betalende sektor Utgiftsart og mottakende sektor Utgif ter I. Renter VII. Subsidier 08.. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Andre norske sektorer Tabell. Utgifter og inntekter etter art og sektor 9. Mill.kr. Total Total 8. Statskassen. Statsforvaltningens fond 9. Sosiale trygder 9 0. Kommuneforvaltningen 0 8. Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken 8. Statsbanker C. Offentlige foretak 9. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Forretnings og sparebanker 0 8. Andre kredittinstitusjoner.. Forsikring 0 9. Andre norske sektorer.. 9. Utlandet 0 II. Aksjeutbytte. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker III. Overskott/underskott på offentlig forretningsdrift 9. Statskassen. Kommuneforvaltningen C. Offentlige foretak. Statsforetak 0 0. Kommuneforetak IV. Indirekte skatter 8 8. Statskassen 8. Statsforvaltningens fond 0. Kommuneforvaltningen VI. Andre direkte skatter. Statskassen. Kommuneforvaltningen General government.stats.statsfor.sosiale.kommunekassen valtningens trygder forvalt The fond Socialningen Treasury Central security Local government funds governfundsment VIII. StOnader 99 D. Den ikkeoffentlige sektor 99. Andre norske sektorer. Utlandet IX. Andre overforinger. Statskassen Statsforvaltningens fond 9 9. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen X. Kjøp av varer og tjenester 90 9 A. Løpende utgifter B. Investeringsutgifter XI. Utgifter i alt

20 Outlay and income by type and by sector 9. Million kroner Public financial institutions.norges.postgiro og.stats Bank Postspare banker Bank of banken State Norway Total Postal Giro banks and Post Office Savings Bank Total C. Offentlige foretak Public enterprises.stats.kommuneforetak foretak State Municipal enter enterprises prises Paying sector utlay item and receiving sector Outlay I. Interests. The Treasury. Central government funds. Social security funds. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions. Insurance II. Dividends. The Treasury. Central government funds. Social security funds D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks III. Surpluses/deficits of public enterprises. The Treasury. State enterprises. Municipal enterprises TV. Indirect taxes. The Treasury. Central government funds VI. Other direct taxes. The Treasury VII. Subsidies. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector VIII. Other transfers between general government and nonpublic sector D. Nonpublic sector IX. Other transfers between agencies of general government. The Treasury. Central government funds. Social security funds X. Purchases of goods: and services A. Current expenditure B. Expenditure on formation of fixed capital Total outlay

21 Inntektsart og betalende sektor 0 Tabell (forts.). Utgifter og inntekter etter art og sektor 9. Mill.kr. Mottakende sektor.stats.statsfor.sosiale.kommune kassen valtningens trygder forvaltfond nin en Inntekter I. Renter Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker 09 8 C. Offentlige foretak 8 9. Statsforetak 8. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 8 8. Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner Forsikring. Andre norske sektorer 9 9. Utlandet II. Aksjeutbytte Norges Bank. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Andre norske sektorer III. Overskott/underskott på offentlig forretningsdrift 9. Statskassen 0. Kommuneforvaltningen C. Offentlige foretak 9 9. Statsforetak. Kommuneforetak IV. Indirekte skatter C. Offentlige foretak Statsforetak Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 9. Andre norske sektorer 9 V. Trygde og pensjonspremier D. Den ikkeoffentlige sektor Andre norske sektorer VI. Andre direkte skatter C. Offentlige foretak Statsforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Forretnings og sparebanker Forsikring 8. Andre norske sektorer 9 9 VII. Subsidier. Statskassen 9. Statsforvaltningens fond. Kommuneforvaltningen VIII. StOnader D. Den ikkeoffentlige sektor. Andre norske sektorer. Utlandet IX. Andre overforinger. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen X. Salg av varer og tjenester A. Løpende inntekter B. Salg av realkapital XI. Inntekter i alt XII. Inntektsoverskott

22 Outlay and income by type and by sector 9. Million kroner.norges.postgirb og.statsalt Bank Postspare banker banken C. Offentlip foretak.stats.kommunealt foretak foretak Receiving sector ncome item and paying sector Income I. Interests 8 8. The Treasury. Central government funds. Social security funds. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank 9. State enterprises 8 I. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions. Insurance 8 II. Dividends. Bank of Norway. State enterprises D. Nonpublic sector III. Surpluses/deficits of public 0 enterprises The Treasury. State enterprises. Municipal enterprises IV. Indirect taxes. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector V. Social security premiums D. Nonpublic sector VI. Other direct taxes,. State enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Insurance 0 VII. Subsidies 0 9. The Treasury. Central government funds VIII. Other transfers between general 8government and nonpublic sector 8 D. Nonpublic sector 8 IX. Other transfers between agencies of general government. The Treasury. Central government funds Social security funds X. Sales of goods and services A. Current income B. Income from sales of fixed capital XI. Total income XII. Net income.

23 Finansobjekt og debitorsektor Tabell. Balansen etter art og sektor pr.. desember 9. Mill.kr. Kreditorsektor Total Total General government.stats.statsfor.sosiale.kammunes kassen valtningens trygder forvalt The fond Socica ningen Treasury Central security Local government funds governfunds ment ordringer I. Gull D. Den ikkeoffentlige sektor. Utlandet.. II. Sedler og skillemynt Norges Bank D. Den ikkeoffentlige sektor. Utlandet III. Bankinnskott. Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. Utlandet IV. Statskasseveksler D. Den ikkeoffentlige sektor. Utlandet. V. Ihendehaverobligasjoner. Statskassen. Kommuneforvaltningen. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Andre kredittinstitusjoner. Andre norske sektorer. Utlandet VI. Aksjer. Norges Bank. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. Andre norske sektorer

24 Balance sheet per December 9 by type of claim and debt and by sector. Million kroner Public financial institutions.norges.postgiro og.stats Bank Postspare banker Bank of banken State Total Norway Postal Giro banks and Post Office Savings Bank Total C. Offentlige foretak Public enterprises.stats.kommuneforetak foretak State Municipal enter enterprises prises Creditor sector Claims Financial object and debtor sector I. Gold D. Nonpublic sector Notes and divisionary coin B. Public financial institu tions. Bank of Norway D. Nonpublic sector III. Bank deposits B. Public financial institu tions. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank 99 D. Nonpublic sector. Commercial and savings 99 banks IV. Treasury bills D. Nonpublic sector 0 9 V. Bearer bonds The Treasury B. Public financial institu tions State enterprises 0 0. Municipal enterprises 0 0 D.. Nonpublic sector. Other credit institu 0 tions VI. Shares. Bank of Norway. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks 0 0 0

25 Finansobjekt og debitorsektor Tabell (forts.). Balansen etter art og sektor pr.. desember 9. Mill.kr. Kreditorsektor Fordringer (forts.).stats.statsfor.sosiale.kommune kassen valtningens trygder forvaltfond ningen VII. Utlån. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen.. Statsbanker C. Offentlige foretak. I. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. Andre kredittinstitusjoner. Andre norske sektorer. Utlandet VIII. Kapitalinnskott Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Utlandet IX. Andre fordringer. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen. Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Andre norske sektorer. Utlandet X. Fordringer i alt

26 Balance sheet per December 9 by type of claim and debt and by sector. Million kroner C. Offentlie foretak.norges.postgiro og.stats.stats.kommune Bank Postspare banker foretak foretak banken Creditor sector VII. Loans B. C. D. Inancial object and debtor sector Claims (cont.). The Treasury. Central government funds. Social security funds Public financial institutions Public enterprises. State enterprises. Municipal enterprises Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions C. D. ital investments Public financial institutions Public enterprises. State enterprises. Municipal enterprises Nonpublic sector /X. Ot her claims A. B. C. D. General government. The Treasury. Central government funds. Social security funds Public financial institutions. Postal Giro and Post Office Savings Bank Public enterprises. State enterprises. Municipal enterprises Nonpublic sector X. Total claims

27 Tabell (forts.). Balansen etter art og sektor pr.. desember 9. Mill.kr. A. Debitorsektor Offentlig forvaltning.stats Finansobjekt.Statsfor.Sosiale.Kommune og kreditorsektor kassen valtningens trygder forvaltfond ningen Gjeld II. Sedler og skillemynt i omlp. Statskassen. Statsforvaltningens fond... Sosiale trygder 8. Kommuneforvaltningen.. Norges Bank. Statsbanker C. Offentlige foretak 0. Statsforetak 89. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 9. Forretnings og sparebanker. 9. Forsikring. Andre norske sektorer 9 III. Bankinnskott 8 8. Statskassen. Statsforvaltningens fond.... Sosiale trygder 0. Kommuneforvaltningen.. Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken 0. Statsbanker 8 C. Offentlige foretak.. 9. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 09. Forretnings og sparebanker. 0. Forsikring 8. Andre norske sektorer 8. Utlandet 88 IV. Statskassevekselgjeld D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. V. Ihendehaverobligasjonslån Statskassen 9 9. Statsforvaltningens fond Sosiale trygder 8. Kommuneforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postsparebanken 8. Statsbanker C. Offentlige foretak 0. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 9. Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner. Forsikring 0 9. Andre norske sektorer Utlandet 8 VI. Aksjekapital 8. Statskassen. Statsforvaltningens fond Sosiale trygder 0. Kommuneforvaltningen

28 Balance sheet per December 9 by type of claim and debt and by sector. Million kroner C. Offentlise foretak.norges.postgiro og.stats.stats.kammune Bank Postspare banker foretak foretak banken Debtor sector Financial object and creditor sector Debt II. Notes and divisionary coin. The Treasury. Central government funds. Social security funds. Bank of Norway. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Insurance III. Bank deposits IV. Treasury bills. The Treasury. Central government funds. Social security funds. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Insurance D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks V. Bearer bonds. The Treasury. Central government funds. Social security funds, Local government. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions. Insurance VI. Shares. The Treasury. Central government funds. Social security funds

29 IX. Annen gjeld Tabell (forts.). Balansen etter art og sektor pr.. desember 9. Mill.kr. Debitorsektor.Stats.Statsfor.Sosiale.Kommune Finansobjekt kassen vatningens trygder forvaltfond og kreditorsektor ninpn G j e d (forts.) VI. Aksjekapital (forts.) VII. Lan C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. Forsikring. Andre norske sektorer. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen. Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. Andre kredittinstitusjoner.. Forsikring. Andre norske sektorer. Utlandet VIII. Kapitalinnskott. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Kommuneforvaltningen C. Offentlige foretak.... Kommuneforetak... Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen. Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Forsikring. Andre norske sektorer. Utlandet... X. Gjeld i alt XI. Netto fordringer (gjeld) XII. Netto fordringsoking etter balansen. Reguleringsposter A. Oppskriving av kapitalinnskott B. Agioposter C. Annet XIII. Inntektsoverskott (= netto fordringsoking etter utgiftsinntektsregnskapet) ) ) ) Inkluderte fr 9 motpost til skillemyntomlopet. ) Oppskriving av gjeld til gjeldende valutapariteter mill.kr.

30 Balance sheet per December.9 by type of claim and debt and by sector. Million kroner C. Offentlip foretak.norges.postgiro og.stats.stats.kommune Bank Postspare banker foretak foretak banken $ $ Debtor sector D e b t (cont.) VI. Shares (cont.) VII. Loans imancial object and creditor sector. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Insurance. The Treasury. Central government funds. Social security funds. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions. Insurance VIII. Capital investments. The Treasury. Central government funds. Municipal enterprises IX. Other debts. The Treasury. Central government funds. Social security funds. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Insurance X. Total debts XL Net claims (debts) XII. Increase in net claims according to balance sheet Corrections A. Revaluation of capital investment B. Agio C. Other XIII. Net income (= increase in net claims according to outlay and income accounts) ) Divisionary coins in circulation included before 9. ) Revaluation of foreign liabilities to current rate of exchange.

31 Utgiftsart og mottakende sektor Betalende sektor 0 Tabell. Utgifter og inntekter etter art og sektor 9. Mill.kr. Total Total General government.stats.statsfor.sosiale.kommunekassen valtningens trygder forvalt The fond Social ningen Treasury Central security Local government fundsgovernfunds ment Utgifter I. Renter I. Statskassen 0. Statsforvaltningens fond 9 8. Sosiale trygder 0. Kommuneforvaltningen Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken 0. Statsbanker 8 C. Offentlige foretak 8. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 0 8. Forretnings og sparebanker 8 0. Andre kredittinstitusjoner.. Forsikring 0. Andre norske sektorer 8 9. Utlandet 8 0 II. Aksjeutbytte. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder D. Den ikkeoffentlige sektor.. Andre norske sektorer III. Overskott/underskott på offentlig forretningsdrift 9 9 9, 8. Statskassen 9. Kommuneforvaltningen 9 C. Offentlige foretak 9 9 I.Statsforetak Kommuneforetak IV. Indirekte skatter 8 8. Statskassen 8. Statsforvaltningens fond. Kommuneforvaltningen, VI. Andre direkte skatter. Statskassen.... Kommuneforvaltningen 0 VII. Subsidier 8. Statsbanker C. Offentlige foretak 8. Statsforetak 9. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Andre norske sektorer ' VIII. Stonader 9 D. Den ikkeoffentlige sektor 9. Andre norske sektorer 90. Utlandet X. Andre overføringer Statskassen Statsforvaltningens fond Sosiale trygder Kommuneforvaltningen 8 09 X. Kjøp av varer og tjenester 00 A. Løpende utgifter B. Investeringsutgifter 8 XI. Utgifter i alt

32 Outiay and income by type and by sector 9. Million kroner B. 0 ent ge nans net tus oner ent ge orate Public financial institutions PUbliczenterPrium.Norges.Postgiro og.stats.stats.kommune Total WWI Bank Postspare banker foretak Bank of banken State State I Norway Postal Giro alt banks Tota&. enterand Post p ri see Office Savi s Bank 0. INV foretak Municipal enterprises Paying sector Outlay item and receivin sector Outlay I. Interests. The Treasury. Central government funde. Social security funde.bank offtrway. Postal Giro and Post Office Savings Bank. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions. Insurance II. Dividends. The Treasury. Central government funde. Social security funds D. Nonpublic sector III. Surpluses/deficits of public enterprises. The Treasury. State enterprises. Municipal enterprises IV. Indirect taxes. The Treasury. Central government funds VI. Other direct taxes,. The Treasury 0 0 VIZ. Subsidies B. Pali financial institutions. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector VIII. Other transfers between general government Sand nonpublic sector " D. Nonpublic sector IX. Other transfers between agencies of general government. The Treasury. Central government funds. Social security funds X. Purchases of goods and services A. Current expenditure B. Expenditure on formation of fixed capital AL Total outlay

33 Inntektsart og betalende sektor Tabell (forts.). Utgifter og inntekter etter art og sektor 9. Mill.k Mottakende sektor.stats.statsfor.sosiale.kommune kassen valtningens trygder forvaltfond nin en Inntekter I. Renter Statskassen. Statsforvaltningens fond... Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker 0 8 C. Offentlige foretak Statsforetak 0 9. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Forretnings og sparebanker 8. Andre kredittinstitusjoner.. 0. Forsikring. Andre norske sektorer 9. Utlandet 8 II. Aksjeutbytte.. Norges Bank. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Andre norske sektorer III. Overskott/underskott på offentlig forretningsdrift Statskassen 9. Kommuneforvaltningen 9. Offentlige foretak Statsforetak Kommuneforetak IV. Indirekte skatter 9 98 C. Offentlige foretak Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Andre norske sektorer V. Trygde og pensjonspremier 9 D. Den ikkeoffentlige sektor 9. Andre norske sektorer 9 VI. Andre direkte skatter C. Offentlige foretak Statsforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 9 8. Forretnings og sparebanker Forsikring Andre norske sektorer VII. Subsidier.. Statskassen 0. Statsforvaltningens fond. Kommuneforvaltningen VIII. StOnader D. Den ikkeoffentlige sektor. Andre norske sektorer. Utlandet 8 0 IX. Andre overforinger Statskassen. 8. Statsforvaltningens fond Sosiale trygder 9 9. Kommuneforvaltningen X. Salg av varer og tjenester A. LOpende inntekter B. Salg av realkapital XI. Inntekter i alt XII. Inntektsoverskott

34 Outlay and income by type and by sector 9. Million kroner B. Offentlip finansinstitusjoner C. Offentlige foretak.norges.postgiro Receiving sector og.stats Stats Kommune Bank PostaPare banker foretak foretak banken , Si 8 9 Si Income I. Interests. The Treasury. Central government funds. Social security funds. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions. Insurance II. Dividends. Bank of Norway. State enterprises D. Nonpublic sector III. Surpluses/deficits of public enterprises. The Treasury. State enterprises. Municipal enterprises IV. Indirect taxes. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector V. Social security premiums D. Nonpublic sector VI. Other direct taxes. State enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Insurance VII. Subsidies. The Treasury. Central government funds VIII. Other transfers between general government and nonpublic sector D. Nonpublic sector IX. Other transfers between agencies of general government. The Treasury. Central government funds. Social security funds X. Sales of goods and services A. Current income B. Income from sales of fixed capital X". Total income XII. Net income Income item and paying sector

35 Finansobjekt og debitorsektor Kreditorsektor Tabell. Balansen etter art og sektor pr.. desember 9. Mill.kr. Total Total General government.stats.statsfor. Sosiale.Kommunekassen valtningens trygder forvalt The fond Social ningen Treasury Central security Local government funds governfunds ment Fordringer I. Gull 8 D. Den ikkeoffentlige sektor. 8. Utlandet 8 II. Sedler og skillemynt. Norges Bank D. Den ikkeoffentlige sektor. Utlandet Norges Bank 8. Postgiro og Postsparebanken 00. Statsbanker D. Den ikkeoffentlige sektor 89. Forretnings og sparebanker 0. Utlandet IV. Statskasseveksler 8 D. Den ikkeoffentlige sektor. Utlandet. 8 8 V. Ihendehaverobligasjoner. Statskassen. Kommuneforvaltningen Statsbanker C. Offentlige foretak 8. Statsforetak 0. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Andre kredittinstitusjoner 8. Andre norske sektorer 8. Utlandet VI. Aksjer Norges Bank. Statsbanker 0 C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak 8 D. Den ikkeoffentlige sektor.. Forretnings og sparebanker. Andre norske sektorer

36 Balance sheet per December 9 by type of claim and debt and by sector. Million kroner Total Public financial institutions.norges.postgiro og.stats Bank Postspare banker Bank of banken State Norway Postal Giro banks and Post Office Savings Bank Total C. Offentlige foretak Public enterprises.stats.kommuneforetak foretak State Municipal enter enterprises prises Creditor sector Financial object and debtor sector CZaims I. Gold D. Nonpublic sector , 9 $ 0 0 II. Notes and divisionary coin. Bank of Norway D. Nonpublic sector III. Bank deposits. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks IV. Treasury bills D. Nonpublic sector V. Bearer bonds. The Treasury. ocal government. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Other credit institutions VI. Shares. Bank of Norway. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks

37 Finansobjekt og debitorsektor Tabell (forts.). Balansen etter art og sektor pr.. desember 9. Mill.kr. Kreditorsektor.Statskassen.Statsforvaltningens fond.sosiale trygder.kommuneforvaltninen Fordringer(forts.) VII. Utlån Statskassen Statsforvaltningens fond Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen Statsbanker 0 9 C. Offentlige foretak Statsforetak 9 8. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 9 0. Forretnings og sparebanker 0. Andre kredittinstitusjoner Andre norske sektorer 9 9. Utlandet 0 VIII. Kapitalinnskott Statsbanker C. Offentlige foretak Statsforetak Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Utlandet IX. Andre fordringer Statskassen 90. Statsforvaltningens fond Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker 9. C. Offentlige foretak 0 0. Statsforetak 9 0. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 98. Andre norske sektorer Utlandet 9 X. Fordringer i alt

38 Balance sheet per December 9 by type of claim and debt and by sector. Million kroner C. Offentlige foretak.norges.postgiro og.stats.stats.kommune Bank Postspare banker foretak foretak banken VII. Loans Creditor sector Claims(cont,) Financial object and debtor sector. The Treasury. Central government funds. Social security funds B. Public financial institu tions 0$ State enterprises Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks 9 9. Other credit institutions VIII. Capital investments B. Public financial institu tions. State banks. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector IX. Other claims 0 0. The Treasury... Social security funds. Central government funds B. Public financial institu. Postal Giro and Post tions Office Savings Bank 08, State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector X. Total claims

39 8 Finansobjekt og kreditorsektor Tabell (forts.). Balansen etter art og sektor pr.. desember 9. Mill.k. Debitorsektor A. Offentlig forvaltnitl.stats.statsfor.sosiale.kommunekassen valtningens trygder forvaltfond ninlien D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. Forsikring. Andre norske sektorer III. Bankinnskott Gjeld II. Sedler og skillemynt i omløp. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen. Norges Bank C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak Statskassen. Statsforvaltningens fond Sosiale trygder 9. Kommuneforvaltningen.. Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken 8. Statsbanker C. Offentlige foretak 9. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 0. Forretnings og sparebanker. 8. Forsikring. Andre norske sektorer. Utlandet 8 IV. Statskassevekselgjeld 0 0 D. Den ikkeoffentlige sektor 0 0. Forretnings og sparebanker. 0 0 V. Ihendehaverobligasjonslån Statskassen 9 0. Statsforvaltningens fond Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken Statsbanker C. Offentlige foretak 8. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner. Forsikring Andre norske sektorer 8. Utlandet VI. Aksjekapital 8. Statskassen. Statsforvaltningens fond 0. Sosiale trygder 0. Kommuneforvaltningen ,

STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGENS FINANSER 1946-1960

STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGENS FINANSER 1946-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 143 STATS OG TRYGDEFORVALTNINGENS FINANSER 1946 1960 CENTRAL GOVERNMENT AND SOCIAL SECURITY FUNDS FINANCES 1946 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies NOR G ES O FFISI E LLE STATI ST IK K A 22 FINANSINSTITUSJONER 967 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER 0. L. OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. 34 Jordbruksstatistikk 958 Agricultural statistics 342 Statistisk årbok 959 Statistical

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 755 FINANSINSTITUSJONER 1974 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST1KK

KREDITTMARKEDSTATIST1KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 228 KREDITTMARKEDSTATIST1KK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1979 OG 198 CREDIT MARKET STATISTICS FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES 1979 AND 198 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

iip,-,,,, -,;:,,,:--.:: A,,,,.

iip,-,,,, -,;:,,,:--.:: A,,,,. ,,,,.,.,,,,t.,,,,..,,._.,-,,,..,.,-, ẓ.4-, AP-1'4, 40",, 0,n i' i iip,-,,,, -,;:,,,:--.:: A,,,,.,._..,,,.,, :_ t,.,,:,,,,,,,,,;:::;-,-,4.,.,i,,,,,;,...,::,...,,, ::,_.,..., 1,: ::.t.,[,.; v0-.1?t.;;;-,e'a.44'r''',

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 508 KREDITTMARKEDSTATISTIKK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1982 OG 1983 CREDIT MARKET STATISTICS FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES 1982 AND 1983 STATISTISK SENTRALBYRA

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 730 KREDITTMARKEDSTATISTI KK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1985 OG 1986

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 1900

DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 1900 DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 00 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 00 THE NORWEGIAN CREDIT MARKET SINCE 00 Av/By Hermod Skånland STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A 992 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1977 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1977 STATISTISK RALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 11. april 2003 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2002 Grouped

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER I NORSK FINANSSTATISTIKK Del I kke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell illatelse

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Strengthening the resilience of the banking sector av desember 2009 side 60-65. 29. mars 2010. Accounting balance sheet value

Strengthening the resilience of the banking sector av desember 2009 side 60-65. 29. mars 2010. Accounting balance sheet value QIS-skjemaer relatert til uvektet egenkapitalandel (Leverage Ratio) 16. mars 2010 Christian Myrdahl Bakgrunn Overdreven gjeldsoppbyggning (på og utenom balansen) forut for finanskrisen. Mange banker viste

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 897 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LÅN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1988 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2906-5

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 5. april 2004 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2003 Grouped

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

1972-1983 NASJONALREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 485 NATIONAL ACCOUNTS 1972-1983 ISBN 82-537-2093-9

1972-1983 NASJONALREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 485 NATIONAL ACCOUNTS 1972-1983 ISBN 82-537-2093-9 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 485 NASJONALREGNSKAP 1972-1983 NATIONAL ACCOUNTS 1972-1983 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2093-9 EMNEGRUPPE Nasjonalregnskap ANDRE EMNEORD Investering

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q2 2014 QUARTERLY REPORT Q2 2014 KVARTALSSRAPPORT Q2 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978*

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978* RETTELSER TIL NASJONALREGNSKAP 1968-1979 (NOSB141) Tabell 61, side 210-211 Tallene skal være: 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978* Korreksjonsposter...................... Corrections

Detaljer

BANKSTATISTIKK 1954 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241. Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1956

BANKSTATISTIKK 1954 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241. Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1956 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241 BANKSTATISTIKK 1954 Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1956 Tidligere utkommet: Tabeller vedkommende Norges Sparebanker

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Låne- og verdipapirmarkedet 1992-1998

Låne- og verdipapirmarkedet 1992-1998 C 589 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Låne- og verdipapirmarkedet 992-998 The Loan and Securities Market 992-998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Notat. Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen. 24.

Notat. Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen. 24. Notat 24. juni 2011 Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen Som tidligere varslet blir den institusjonelle sektorgrupperingen

Detaljer

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve.

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve. Forord Denne artikkelen har interesse fra to ulike synspunkter. For det første gir den hovedresultatene av de beregninger som i noen tid har foregått i Byrået over utviklingen og sammensetningen av realkapitalen

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 684 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE CREDIT ENTERPRISES AND PRIVATE FINANCIAL COMPANIES

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Inntekter og utgifter etter art

Inntekter og utgifter etter art Inntekter og utgifter etter art I dette vedlegget defineres tabelloppsettet for inntekter og utgifter som benyttes i kapittel 2, 3 og 4 i denne publikasjonen. Det gis også en beskrivelse av innholdet i

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2014 QUARTERLY REPORT Q1 2014 KVARTALSSRAPPORT Q1 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2001 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2001 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 8. mai 2002 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2001 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2001 Grouped by

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 12. juli 1995 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Ihendehaverobligasjonslån i norske kroner 31.12.94 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bearer Bond Loans in Norwegian kroner

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 QUARTERLY REPORT Q1 2015 KVARTALSSRAPPORT Q1 2015 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2015 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Harald Brandsås Fagdirektør Den norske Revisorforening Den norske Revisorforening Trenger vi mer info om økonomien i stat og kommune? Regjeringens

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry. - 63. Lønnsstatistikk 95. Wage statistics.

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer