DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 1962-1967"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 80 DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 99 PUBLIC SECTOR FINANCES 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 9 ISBN 8 0

3

4 FORORD I 9 gav Statistisk Sentralbyrå ut publikasjonen De offentlige sektorers finanser 9 som presenterte regnskapene for stats, trygde og kommuneforvaltningen, de offentlige finansinstitusjoner og de offentlige foretak i standardisert og samordnet form som deler av et felles regnskapssystem. Som en fortsettelse av denne publikasjonen gir Statistisk Sentralbyrå nå ut en oversikt over de offentlige sektorers finanser for Arene 9. På grunn av arbeidets omfang har en denne gang sløyfet de mest detaljerte regnskapsoppstillinger. I tabelldelen har en utelukkende tatt sikte på A gi en såkalt sentralisert beskrivelse av utgifts og inntektsregnskapet og den finansielle balanse for de offentlige sektorer. Med en sentralisert regnskapsbeskrivelse menes en regnskapsoversikt som er basert på aystemte tall, slik at en sektors utgifter, inntekter, fordringer og gjeld har motposter i andre sektorregnskaper som registreres med samme beløp. Denne aystemming medfører at enkelte av tallene i publikasjonen vil kunne avvike noe fra tilsvarende tall som Byrået har publisert tidligere Regnskapstall for årene 9 9 for enkelte offentlige sektorer er tidligere blitt offentliggjort blant annet i de årlige publikasjoner Kredittmarkedstatistikk, Finansinstitusjoner og økonomisk utsyn og i publikasjonene Kommunenes regnskaper 9 og Kommunerekneskapar 9. Denne publikasjonen er utarbeidd av konsulent Einar Einarsen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,,april 9 Petter Jakob Bjerve Petter Myklebust

5 PREFACE In 9 Central Bureau of Statistics published Public Sector Finances 9 which presented the accounts of the central and local government, the public financial institutions and public enterprises in standardized and coordinated form as parts of an integrated system of accounts. Central Bureau of Statistics now continues this work by presenting a survey of the public sector finances for the years 9 9. Because of the extent of the work the Bureau has this time excluded those tables which contained the most detailed specifications of accounting j.tems.' The present edition contains only tables with socalled fully reconciled accounts, which implies that transactions between two of the sectors have been recorded by the same amount in both sector accounts and that financial claims recorded in one sector account amount to identical entries of liabilities in other sector accounts. On account of this reconciliation process some of the figures in this publication will differ somewhat from corresponding figures which previously have been published. Information on accounts of some public sectors has previously been published.. Credit Market Statistics, Financial Institutions, Economic Survey and Municipal Finances. This publication has been prepared by Mr. Einar Einarsen. Central Bureau of Statistics, Oslo, April 9 Petter Jakob Bjerve Petter Myklebust

6 INNHOLD Side Prinsipper og def inisjoner I. Sektorgrupperingen O II. Gruppering av utgifts og inntektsartene 9 III. Gruppering av finansobjekter 0 IV. Regnskapsprinsippene Prinsipper og definisjoner på engelsk.. Tabelregister Vedlegg. Tidligere utkommet 9. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås.HåndbOker (SSH) 9 Standardtegn Null

7 CONTENTS Page Principles and definitions I. Classification of sectors II. Classification of outlay and income items.., 9 III. Classification of financial objects,, 0 IV. Accounting principles. Principles and definitons in English Index of tables Appendices. Previously issued,. 9. Publications issued by the Central Dureau of Statistics since January 9 9. Selected Pbications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 9 Explanation of Symbol Nil

8 . 0 PRINSIPPER OG DEFINISJONER. Sektorgrupperingen Finansstatistikken for offentlige sektorer gir regnskapsopplysninger i en standardisert form basert på en sammenslåing av regnskapstallene fra de enkelte offentlige regnskapsenheter. Ved inndelingen av regnskapsenheter i sektorer er det lagt vekt på den funksjon den enkelte enhet har i offentlig forvaltning og i samfunnsokonomien. Det er også lagt vekt på hvilke beslutningsorganer som er knyttet til enhetene og hvordan finansieringen av virksomheten skjer. Den folgende oversikt viser hvordan sektorsystemet i denne publikasjonen er bygd opp og hvorledes de enkelte sektorer er definert. Hovedsektor Undersektor Merknader. a. Statens bevilgningsregnskap Statens balansekonto er felles balanse for disse undergruppene. Statskassen b. Forskotts og, ',, A. Offentlig forvaltning,. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. nskap a. Finansdepartementets fond b. Kirkedepartementets fond C. Prisreguleringsfondene andre fond e.statens pensjonskasser f. Skat teoppkrevere g. Direktoratet for utviklingshjelp a. Sentrale trygder forvaltet av Rikstrygdeverket b. Syketrygden C. ArbeidslOysetrygden d. Pensjonstrygden for Fond som er tatt inn i den årlige Stortingsmelding om offentlige fond m.m. ) Reguleringsfondene etter prisloven og Kraftf&rfondet ArbeidslOysetrygdens tiltaksfond for f lkene Pensjonsordninger forvaltet av Statens pensjonskasse, Statsbanenes pensjonskasse og hjelpekasse og Hovedbanens pensjonskasse Kommunekassererne i egenskap av skatteo..krevere Barnetrygden Krigspensjoneringen for militærpersoner Alderstrygden ) UfOretrygden ) Krigspensjoneringen for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner ForsOrgertrygden for barn ) Pensjonstrygden for fiskere Pensjonstrygden for skogsarbeidere Yrkes skadetrygden Enke og morstrygd ) Folketrygden ) De lokale trygdekasser, Syketrygdens reguleringsfond, Trygdekassen for sjø menn i utenriksfart, Jernbanens sykekasser og zodkjente private sykekasser De lokale arbeidsloysefond, ArbeidslOysetrygda for sjømenn i utenriksfart og ArbeidslOysetrygdens riksreservefond. Omfatter også arbeidsloysetrygdenes fondsmidler som forvaltes av Nor:es Bank. Kommuneforvaltnin:en Herreds, by og fylkeskommunekasser o: lånefond ) Ekskl. ArbeidslOysetrygdens riksreservefond (99). ) Medregnet i Folketrygden f.o.m. 9. ) F.o.m. 9.

9 8 Hovedsektor. Norges Bank Undersektor Merknader B. Offentlige finansinstitusjoner. Offentlige foretak. Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker Statsforetak. Kommuneforetak a. Postkiro b. Posts 'arebanken a. A/S Den Norske Industribank b. Den Norske Stats Husbank C. Driftskredittkassen for jordbruketl) d. Kongeriket Norges Hypotekbank) e. Noregs Småbruk og Bustadbankl) f. Norges Kommunalbank g. Statens Fiskarbank h. Statens lånekasse for studerende ungdom,. Statens Landbruksbank a. Statens forretningsdrift b. Andre statsforetak a. Kommunal forretningsdrift og kommunale aksjeselskaper b. Felleskommunale foretak Foretak underlagt Stortingets bevilgningsmyndighet og som har sterregnskaper som går inn i det trykte statsregnskap Foretak hvor staten.eller statsinstitur sjoner eier 0 prosent eller mer av aksjekapitalen og foretak hvor statens representanter har flertall i styret Som kommunale aksjeselskaper regnes selskaper hvor kommunene eier here aksjekapitalen ) Slått sammen til Statens Landbruksbank f.o.m. 9. ) F.o.m. 9. En av hensiktene med denne publikasjonen er å beskrive transaksjonene og gields og forringsu, strukturen mellom den offentlige og den ikkeoffentlige sektor. For å oppnå dette er den ikkeoffentlige sektor oppdelt i følgende undersektorer: D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. Andre kredittinstitusjoner. Forsikring. Andre norske sektorer. Utlandet

10 9 II. Gruppering av utgifts og inntektsartene Nasjonalregnskapets standard for nasjonalokonomisk artsgruppering er lagt til grunn for spesifikasjonene i utgifts inntektsregnskapet. Utgifts/ inntektsartartsbeskrivelse I. Renter Betalte og mottatte renter, medregnet renter til statskassen av nedlagt kapital i statsforetak. Overskott/underskott i regnskapene for statsforetak og kommune foretak som er inntektsfort/utgiftsfort i regnskapene for statskassen og kommunekassene. II. Aksjeutbytte III. Overskott/underskott på offentlig forretningsdrift IV. Indirekte skatter Aksjeutbytte betalt av offentlige og private aksjeselskaper, henfort til det år da utdeling skjer. Avgifter som blir innkalkulert i prisene på varer og tjenester, f.eks. toll, omsetningsavgift, avgifter på alkohol, tobakk, bensin, konsesjonsavgifter, eksportavgifter, stempelavgift og eiendomsskatt til kommunene. V. Trygde og pensjonspremier Vanlige trygdepremier og premier til Statens pensjonskasser. Statens og kommunenes stotte til de sosiale trygder, Skatte fordelingsfondets stotte til kommunene, statens tilskott og refusjoner til kommunene etc. VI. Andre direkte skatter VII. Subsidier VIII. StOnader IX. Andre overforinger til offentlige forvaltnings sektorer Formues og inntektsskatter, arveavgifter og bl.a. årsavgift på personbiler. Offentlig tilskott til næringsdrift. Omfatter bl.a. tilskott i prissenkende Oyemed, tilskott for å stimulere visse typer investeringer og tilskott for å bedre lønnsomheten i visse næringer. OverfOringer som ikke er stotte til næringsvirksomhet, f.eks. trygdeytelser utbetalt av de sosiale trygder eller direkte over statens eller kommunenes regnskaper, stipendier, tilskott til foreninger med allmennyttige formål og overforinger til utlandet. X. Kj0p/salg av varer og Alle betalinger hvor det har funnet sted en reell motytelse. tjenester A. LOpende utgifter/ Forretningsmessig kjøp/salg av varer og tjenester som ledd i den inntekter løpende virksomhet. F.o.m. 9 inkluderer løpende utgifter også reparasjoner og vedlikehold for sektoren offentlige foretak. Forsvarets utgifter til lønninger, bygninger, anlegg og materiell regnes som løpende utgifter.. Investeringsutgifter/ Utgifter til kjøp av kapitalvarer med brukstid over ett år og salg av realkapital reparasjoner og vedlikehold. F.o.m. 9 er reparasjoner og vedlikehold for sektoren offentlige foretak tatt med under løpende utgifter. Salg av realkapital omfatter fast eiendom, bygninger, anlegg og maskiner som ved anskaffelsen er Urt som investeringsutgifter.

11 0 III. Gruppering av finansobjekter De finansobjekter (fordrings og gjeldsposter) en finner i balansene for de enkelte regnskapsforende enheter, kan være svært uensartet. For å kunne stille opp oversiktlige og sammenliknbare finansielle balanser for de ulike sektorer har en slått sammen ensartede fordrings og gjeldsposter i et begrenset antall objektgrupper. Denne gruppering svarer stort sett til den internasjonale standard for nasjonalregnskapsoppstillinger (SNA). Av storre avvik fra denne standard kan nevnes at veksler er tatt med under utlån (lån), mens de er skilt ut som en egen objektgruppe i den internasjonale standard. Av oversikten nedenfor går det ellers fram hvilke finansobjekter som er skilt ut i statistikken og hvorledes disse er definert. Objekt: Objektbeskrivelse: I. Gull Norges Banks gullfond og midlertidige plasseringer i gull vurdert til markedsverdi. Sektor D Utlandet regnes som debitor. Sedler og skillemynt III. Bankinnskott Sedler, skillemyntsedler og skillemynt. Avgrenses i samsvar med lov om Norges Bank av. april 89, f, lov om forretningsbanker av. mai 9, f og f 0, lov om sparebanker av. mai 9, f og f, lov om Norges Postsparebank av 0. desember 98, f, jfr. f og lov om Norges Kommunalbank av. juli 99, f 0, pkt.. Objektet omfatter dessuten innskott på postgiro og innskott i utenlandske banker. IV. Statskasseveksler Kortsiktige veksler utstedt av Den norske stat eller fremmede stater, f.eks. Treasury Bills og USCertificates. V. Ihendehaverobligasjoner/ ihendehaveiobligasjonslån VI. Aksjer/aksjekapital VII, Utlån/lån Partialobligasjoner utstedt til ihendehaveren. Objektet omfatter også lånebevis og gjeldsbrevlån i partialobligasjons form, slik at posten svarer til de partialobligasjonslån som etter f i lov av. juni 9 om adgang til regulering av penge og kredittforholdene, kreves godkjent av Finansdepartementet. Vanlige aksjer, preferanseaksjer og andeler i andelslag. Alle låneformer som ikke er knyttet til ihendehaverobligasjoner, f.eks. pantelån, lån mot veksler, vekselobligasjoner, vanlige gjeldsbrevlån, kassekreditt, poliselån, kontolån og offentlige institusjoners innestående i Statskassen. VIII. IX. Kapitalinnskott Andre fordringer/annen gjeld Langsiktige investeringer av ansvarlig kapital i andre former enn aksjekapital, f.eks. statens faste kapital i statsforetak, statens grunnfondsinnskott i statsbankene, kapital i internasjonale finansinstitusjoner og norsk andelskapital i SAS; Alle finansielle balanseposter (dvs. poster som har motposter i balansen for andre Økonomiske enheter) som ikke naturlig horer inn under objektene IIX foran.

12 Regnskapsprinsippene De statistiske sektorregnskaper er stilt opp etter prinsippet med sentralisert beskrivende regnskaper. Dette vil si at enkelte av regnskapstallene er korrigert, slik at en sektors utgifter, inntekter, fordringer og gjeld har motposter registrert med samme beløp i andre sektorregnskaper. For hver sektor er saldo på utgiftsinntektsregnskapet (inntektsoverskottet) aystemt med saldo på regnskapet over endringer i den finansielle balanse (netto fordringsoking etter balansen). Disse to saldi skal, etter korrigering for omvurderinger og agio, være like store., For å få oppfylt denne målsetting uiå følgende regnskapsprinsipper være fulgt: ' a) Ensartet periodisering av transaksjonene i de?alike sektorregnskaper. For å få samsvar mellom regnskapene for de ulike sektorer kreves det at transaksjoner mellom sektorene registreres i samme regnskapsperiode. Dette gjeldersåvel utgifter og inntekter som lånetransaksjoner. Denne forutsetning er ikke alltid tilfredsstilt i det statistiske primærmateriale statistikken bygger på. En del regnskaper følger således kontantprinsippet (bl.a. statsregnskapet), mens andre følger anordningsprinsippet (bl.a. regnskapene for de fleste sosiale trygder og kommuneregnskapene). Etter kontantprinsippet blir transaksjonene registrert på oppgjørstidspunktet, og bare de faktiske betalinger regnskapsfores. Dette innebærer at balansen ikke vil omfatte transitoriske poster som påløpne, ikke betalte utgifter og opptjente, ikke betalte inntekter. Etter anordningsprinsippet derimot inntektsfores opptjente beløp i regnskapsperioden i sin helhet, og den ikke innbetalte del debiteres balansekonto som så krediteres når innbetalingene finner sted. Tilsvarende utgiftsfores påløpne utgifter uansett om de er betalt eller ikke, og den ikke betalte delen fres som transitorisk post i balansen. I statistikken har en valgt a følge kontantprinsippet så langt det har vært mulig. Regnskapene for de sektorer som følger anordningsprinsippet, er derfor korrigert. Et annet forhold som bryter sammenhengen, er at enkelte regnskaper (bl.a. kommunekassenes regnskaper) ofte "holdes åpne" en tid inn i det nye regnskapsår for å få med mest mulig av de betalinger som gjelder vedkommende års budsjett. Denne skjevhet kan vanligvis bare korrigeres etter skjønn. Et tredje forhold som vanskeliggjør aystemmingen er at transaksjoner som foretas umiddelbart for regnskapsavslutningen, ofte bare kommer med i den ene sektors regnskap. Også her må korrigeringene gjøres etter skjønn. b) Ensartet vurdering av finansobjektene. For å få samsvar mellom en sektors registrering av fordringer og en annen sektors registrering av tilsvarende gjeld kreves det at de to sektorer verdsetter finansobjektet til samme beløp. Dette oppnår en ved å bruke pålydende beløp bade på debitor og kreditorsiden. Mangelfull primærstatistikk gjør det vanskelig a få korrekte grupperinger av regnskapspostene på art, objekter og sektorer. En har derfor ved aystemming mellom sektorene nyttet tall fra de sektorregnskaper som antas å være sikrest. For å få en mest mulig samordnet avstemming brukes en avstemmingsmatriks. For balansene foretas aystemmingen slik at netto fordringsoking for hver objektgruppe og for hver sektor er den samme for og etter aystemmingen, bortsett fra endringer som skyldes omvurderinger. Slike avvik tas inn som korreksjonsposter. Tilsvarende avstemmingsteknikk brukes for utgiftsinntektsregnskapet, hvor inntektsoverskottet for de enkelte sektorer ikke endres ved avstemmingen.

13 PRINCIPLES AND DEFINITIONS I. Classification of sectors The statistical unit is institutionally defined as the accounting unit, i.e. the smallest unit for which joint financial accounts and joint balance sheets are available. The units are aggregated into the following system of sectors:. The Treasury a. Central government budget account b. Advance and deposit accounts c. Central government special accounts. Central government funds a. Funds administered by Ministry of Finance b. Funds administered by Ministry of Church and Education c. Price regulation funds d. Other funds administered by central government authorities e. Central government pension funds f. Tax collectors g. The Norwegian Agency for International Development. Social security funds a. Central social security funds administered by National Insurance Institution b. National health insurance c. Unemployment insurance d. Seamen's pension fund. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank trir,. State enterprises a. Central government enterprises b. Central government corporations. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions. Insurance

14 II. Classification of outlay and income items The items of the outlay and income accounts have been classified as follows: I. Interests II. Dividends III.Surpluses/deficits of public enterprises, also included in the central and local government accounts IV. Indirect taxes V. Social security premiums VI. VII. VIII. IX. Other direct taxes Subsidies Other transfers between general government and nonpublic sectors Other transfers between agencies of general government X. Purchases/sales of goods and services A. Current expenditure/income B. Expenditure on formation of fixed capital/income from sales of fixed capital III. Classification of financial objects The financial items of the balance sheets have been classified according to the following groups of financial assets and liabilities: I. Gold II. Notes and divisionary coins III. Bank deposits IV. Treasury bills V. Bearer bonds VI. Shares VII. Loans VIII. Capital investments IX. Other claims/other debts IV. Accounting principles Reconciliation of the accounts is desirable in order to facilitate consolidations. Transactions between sectors should be recorded by the same amount in the accounts for the sectors involved, and claim in one sector account should be recorded as debt by the same amount in another sector account. The reconciliation procedure requires a correction item in order to obtain conformity between the balance on outlay and income account and the balance on the account describing changes in the financial balance sheet account.

15 The reconciliation procedure has been facilitated by.using the following accounting principles:. The cash principle has been adopted all through the accounting system. Accounts rendered on accrual basis have been corrected,. Face value has been used by valuation of bearer bonds, shares and loans, and claims and debts in foreign currency have been revalued by using current rates of exchange.. Where different amounts for corresponding claims and debts appear in the balance sheet account for creditor and debtor sectors, the amounts recorded in the accounts for the sectprs having the most reliable statistics have been chosen. The same principle has been used by reconciliation of outlay and income transactions.. The reconciliation procedure has been carried out by means of a reconciliation matrix.. The correction item needed for reconciling the balance on the outlay and income accounts and the balance on the accounts describing changes in the financial balance sheet accounts, includes partly corrections for revaluations of assets and liabilities and partly corrections for statistical loss or profit on financial transactions.

16 TABELLER TABLES

17 TABELLREGISTER Side. Utgifter og inntekter etter art og sektor 9 8. Balansen etter art og sektor 9. Utgifter og inntekter etter art og sektor 9 0. Balansen etter art og sektor 9. Utgifter og inntekter etter art og sektor 9. Balansen etter art og sektor 9. Utgifter og inntekter etter art og sektor 9 8. Balansen etter art og sektor Utgifter og inntekter etter art og sektor 9 0. Balansen etter art og sektor 9 0. Utgifter og inntekter etter art og sektor 9 8. Balansen etter art og sektor 9 8

18 INDEX OF TABLES Page. Outlay and income by type and by sector 9 8. Balance sheet by type of claim and debt and by sector 9. Outlay and income by type and by sector 9 0. Balance sheet by type of claim and debt and by sector 9. Outlay and income by type and by sector 9. Balance sheet by type of claim and debt and by sector 9. Outlay and income by type and by sector 9 8. Balance sheet by type of claim and debt and by sector Outlay and income by type and by sector 9 0. Balance sheet by type of claim and debt and by sector 9 0. Outlay and income by type and by sector 9 $. Balance sheet by type of claim and debt and by sector 9 8

19 Betalende sektor Utgiftsart og mottakende sektor Utgif ter I. Renter VII. Subsidier 08.. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Andre norske sektorer Tabell. Utgifter og inntekter etter art og sektor 9. Mill.kr. Total Total 8. Statskassen. Statsforvaltningens fond 9. Sosiale trygder 9 0. Kommuneforvaltningen 0 8. Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken 8. Statsbanker C. Offentlige foretak 9. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Forretnings og sparebanker 0 8. Andre kredittinstitusjoner.. Forsikring 0 9. Andre norske sektorer.. 9. Utlandet 0 II. Aksjeutbytte. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker III. Overskott/underskott på offentlig forretningsdrift 9. Statskassen. Kommuneforvaltningen C. Offentlige foretak. Statsforetak 0 0. Kommuneforetak IV. Indirekte skatter 8 8. Statskassen 8. Statsforvaltningens fond 0. Kommuneforvaltningen VI. Andre direkte skatter. Statskassen. Kommuneforvaltningen General government.stats.statsfor.sosiale.kommunekassen valtningens trygder forvalt The fond Socialningen Treasury Central security Local government funds governfundsment VIII. StOnader 99 D. Den ikkeoffentlige sektor 99. Andre norske sektorer. Utlandet IX. Andre overforinger. Statskassen Statsforvaltningens fond 9 9. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen X. Kjøp av varer og tjenester 90 9 A. Løpende utgifter B. Investeringsutgifter XI. Utgifter i alt

20 Outlay and income by type and by sector 9. Million kroner Public financial institutions.norges.postgiro og.stats Bank Postspare banker Bank of banken State Norway Total Postal Giro banks and Post Office Savings Bank Total C. Offentlige foretak Public enterprises.stats.kommuneforetak foretak State Municipal enter enterprises prises Paying sector utlay item and receiving sector Outlay I. Interests. The Treasury. Central government funds. Social security funds. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions. Insurance II. Dividends. The Treasury. Central government funds. Social security funds D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks III. Surpluses/deficits of public enterprises. The Treasury. State enterprises. Municipal enterprises TV. Indirect taxes. The Treasury. Central government funds VI. Other direct taxes. The Treasury VII. Subsidies. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector VIII. Other transfers between general government and nonpublic sector D. Nonpublic sector IX. Other transfers between agencies of general government. The Treasury. Central government funds. Social security funds X. Purchases of goods: and services A. Current expenditure B. Expenditure on formation of fixed capital Total outlay

21 Inntektsart og betalende sektor 0 Tabell (forts.). Utgifter og inntekter etter art og sektor 9. Mill.kr. Mottakende sektor.stats.statsfor.sosiale.kommune kassen valtningens trygder forvaltfond nin en Inntekter I. Renter Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker 09 8 C. Offentlige foretak 8 9. Statsforetak 8. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 8 8. Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner Forsikring. Andre norske sektorer 9 9. Utlandet II. Aksjeutbytte Norges Bank. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Andre norske sektorer III. Overskott/underskott på offentlig forretningsdrift 9. Statskassen 0. Kommuneforvaltningen C. Offentlige foretak 9 9. Statsforetak. Kommuneforetak IV. Indirekte skatter C. Offentlige foretak Statsforetak Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 9. Andre norske sektorer 9 V. Trygde og pensjonspremier D. Den ikkeoffentlige sektor Andre norske sektorer VI. Andre direkte skatter C. Offentlige foretak Statsforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Forretnings og sparebanker Forsikring 8. Andre norske sektorer 9 9 VII. Subsidier. Statskassen 9. Statsforvaltningens fond. Kommuneforvaltningen VIII. StOnader D. Den ikkeoffentlige sektor. Andre norske sektorer. Utlandet IX. Andre overforinger. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen X. Salg av varer og tjenester A. Løpende inntekter B. Salg av realkapital XI. Inntekter i alt XII. Inntektsoverskott

22 Outlay and income by type and by sector 9. Million kroner.norges.postgirb og.statsalt Bank Postspare banker banken C. Offentlip foretak.stats.kommunealt foretak foretak Receiving sector ncome item and paying sector Income I. Interests 8 8. The Treasury. Central government funds. Social security funds. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank 9. State enterprises 8 I. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions. Insurance 8 II. Dividends. Bank of Norway. State enterprises D. Nonpublic sector III. Surpluses/deficits of public 0 enterprises The Treasury. State enterprises. Municipal enterprises IV. Indirect taxes. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector V. Social security premiums D. Nonpublic sector VI. Other direct taxes,. State enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Insurance 0 VII. Subsidies 0 9. The Treasury. Central government funds VIII. Other transfers between general 8government and nonpublic sector 8 D. Nonpublic sector 8 IX. Other transfers between agencies of general government. The Treasury. Central government funds Social security funds X. Sales of goods and services A. Current income B. Income from sales of fixed capital XI. Total income XII. Net income.

23 Finansobjekt og debitorsektor Tabell. Balansen etter art og sektor pr.. desember 9. Mill.kr. Kreditorsektor Total Total General government.stats.statsfor.sosiale.kammunes kassen valtningens trygder forvalt The fond Socica ningen Treasury Central security Local government funds governfunds ment ordringer I. Gull D. Den ikkeoffentlige sektor. Utlandet.. II. Sedler og skillemynt Norges Bank D. Den ikkeoffentlige sektor. Utlandet III. Bankinnskott. Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. Utlandet IV. Statskasseveksler D. Den ikkeoffentlige sektor. Utlandet. V. Ihendehaverobligasjoner. Statskassen. Kommuneforvaltningen. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Andre kredittinstitusjoner. Andre norske sektorer. Utlandet VI. Aksjer. Norges Bank. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. Andre norske sektorer

24 Balance sheet per December 9 by type of claim and debt and by sector. Million kroner Public financial institutions.norges.postgiro og.stats Bank Postspare banker Bank of banken State Total Norway Postal Giro banks and Post Office Savings Bank Total C. Offentlige foretak Public enterprises.stats.kommuneforetak foretak State Municipal enter enterprises prises Creditor sector Claims Financial object and debtor sector I. Gold D. Nonpublic sector Notes and divisionary coin B. Public financial institu tions. Bank of Norway D. Nonpublic sector III. Bank deposits B. Public financial institu tions. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank 99 D. Nonpublic sector. Commercial and savings 99 banks IV. Treasury bills D. Nonpublic sector 0 9 V. Bearer bonds The Treasury B. Public financial institu tions State enterprises 0 0. Municipal enterprises 0 0 D.. Nonpublic sector. Other credit institu 0 tions VI. Shares. Bank of Norway. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks 0 0 0

25 Finansobjekt og debitorsektor Tabell (forts.). Balansen etter art og sektor pr.. desember 9. Mill.kr. Kreditorsektor Fordringer (forts.).stats.statsfor.sosiale.kommune kassen valtningens trygder forvaltfond ningen VII. Utlån. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen.. Statsbanker C. Offentlige foretak. I. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. Andre kredittinstitusjoner. Andre norske sektorer. Utlandet VIII. Kapitalinnskott Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Utlandet IX. Andre fordringer. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen. Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Andre norske sektorer. Utlandet X. Fordringer i alt

26 Balance sheet per December 9 by type of claim and debt and by sector. Million kroner C. Offentlie foretak.norges.postgiro og.stats.stats.kommune Bank Postspare banker foretak foretak banken Creditor sector VII. Loans B. C. D. Inancial object and debtor sector Claims (cont.). The Treasury. Central government funds. Social security funds Public financial institutions Public enterprises. State enterprises. Municipal enterprises Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions C. D. ital investments Public financial institutions Public enterprises. State enterprises. Municipal enterprises Nonpublic sector /X. Ot her claims A. B. C. D. General government. The Treasury. Central government funds. Social security funds Public financial institutions. Postal Giro and Post Office Savings Bank Public enterprises. State enterprises. Municipal enterprises Nonpublic sector X. Total claims

27 Tabell (forts.). Balansen etter art og sektor pr.. desember 9. Mill.kr. A. Debitorsektor Offentlig forvaltning.stats Finansobjekt.Statsfor.Sosiale.Kommune og kreditorsektor kassen valtningens trygder forvaltfond ningen Gjeld II. Sedler og skillemynt i omlp. Statskassen. Statsforvaltningens fond... Sosiale trygder 8. Kommuneforvaltningen.. Norges Bank. Statsbanker C. Offentlige foretak 0. Statsforetak 89. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 9. Forretnings og sparebanker. 9. Forsikring. Andre norske sektorer 9 III. Bankinnskott 8 8. Statskassen. Statsforvaltningens fond.... Sosiale trygder 0. Kommuneforvaltningen.. Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken 0. Statsbanker 8 C. Offentlige foretak.. 9. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 09. Forretnings og sparebanker. 0. Forsikring 8. Andre norske sektorer 8. Utlandet 88 IV. Statskassevekselgjeld D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. V. Ihendehaverobligasjonslån Statskassen 9 9. Statsforvaltningens fond Sosiale trygder 8. Kommuneforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postsparebanken 8. Statsbanker C. Offentlige foretak 0. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 9. Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner. Forsikring 0 9. Andre norske sektorer Utlandet 8 VI. Aksjekapital 8. Statskassen. Statsforvaltningens fond Sosiale trygder 0. Kommuneforvaltningen

28 Balance sheet per December 9 by type of claim and debt and by sector. Million kroner C. Offentlise foretak.norges.postgiro og.stats.stats.kammune Bank Postspare banker foretak foretak banken Debtor sector Financial object and creditor sector Debt II. Notes and divisionary coin. The Treasury. Central government funds. Social security funds. Bank of Norway. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Insurance III. Bank deposits IV. Treasury bills. The Treasury. Central government funds. Social security funds. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Insurance D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks V. Bearer bonds. The Treasury. Central government funds. Social security funds, Local government. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions. Insurance VI. Shares. The Treasury. Central government funds. Social security funds

29 IX. Annen gjeld Tabell (forts.). Balansen etter art og sektor pr.. desember 9. Mill.kr. Debitorsektor.Stats.Statsfor.Sosiale.Kommune Finansobjekt kassen vatningens trygder forvaltfond og kreditorsektor ninpn G j e d (forts.) VI. Aksjekapital (forts.) VII. Lan C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. Forsikring. Andre norske sektorer. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen. Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. Andre kredittinstitusjoner.. Forsikring. Andre norske sektorer. Utlandet VIII. Kapitalinnskott. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Kommuneforvaltningen C. Offentlige foretak.... Kommuneforetak... Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen. Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Forsikring. Andre norske sektorer. Utlandet... X. Gjeld i alt XI. Netto fordringer (gjeld) XII. Netto fordringsoking etter balansen. Reguleringsposter A. Oppskriving av kapitalinnskott B. Agioposter C. Annet XIII. Inntektsoverskott (= netto fordringsoking etter utgiftsinntektsregnskapet) ) ) ) Inkluderte fr 9 motpost til skillemyntomlopet. ) Oppskriving av gjeld til gjeldende valutapariteter mill.kr.

30 Balance sheet per December.9 by type of claim and debt and by sector. Million kroner C. Offentlip foretak.norges.postgiro og.stats.stats.kommune Bank Postspare banker foretak foretak banken $ $ Debtor sector D e b t (cont.) VI. Shares (cont.) VII. Loans imancial object and creditor sector. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Insurance. The Treasury. Central government funds. Social security funds. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions. Insurance VIII. Capital investments. The Treasury. Central government funds. Municipal enterprises IX. Other debts. The Treasury. Central government funds. Social security funds. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Insurance X. Total debts XL Net claims (debts) XII. Increase in net claims according to balance sheet Corrections A. Revaluation of capital investment B. Agio C. Other XIII. Net income (= increase in net claims according to outlay and income accounts) ) Divisionary coins in circulation included before 9. ) Revaluation of foreign liabilities to current rate of exchange.

31 Utgiftsart og mottakende sektor Betalende sektor 0 Tabell. Utgifter og inntekter etter art og sektor 9. Mill.kr. Total Total General government.stats.statsfor.sosiale.kommunekassen valtningens trygder forvalt The fond Social ningen Treasury Central security Local government fundsgovernfunds ment Utgifter I. Renter I. Statskassen 0. Statsforvaltningens fond 9 8. Sosiale trygder 0. Kommuneforvaltningen Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken 0. Statsbanker 8 C. Offentlige foretak 8. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 0 8. Forretnings og sparebanker 8 0. Andre kredittinstitusjoner.. Forsikring 0. Andre norske sektorer 8 9. Utlandet 8 0 II. Aksjeutbytte. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder D. Den ikkeoffentlige sektor.. Andre norske sektorer III. Overskott/underskott på offentlig forretningsdrift 9 9 9, 8. Statskassen 9. Kommuneforvaltningen 9 C. Offentlige foretak 9 9 I.Statsforetak Kommuneforetak IV. Indirekte skatter 8 8. Statskassen 8. Statsforvaltningens fond. Kommuneforvaltningen, VI. Andre direkte skatter. Statskassen.... Kommuneforvaltningen 0 VII. Subsidier 8. Statsbanker C. Offentlige foretak 8. Statsforetak 9. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Andre norske sektorer ' VIII. Stonader 9 D. Den ikkeoffentlige sektor 9. Andre norske sektorer 90. Utlandet X. Andre overføringer Statskassen Statsforvaltningens fond Sosiale trygder Kommuneforvaltningen 8 09 X. Kjøp av varer og tjenester 00 A. Løpende utgifter B. Investeringsutgifter 8 XI. Utgifter i alt

32 Outiay and income by type and by sector 9. Million kroner B. 0 ent ge nans net tus oner ent ge orate Public financial institutions PUbliczenterPrium.Norges.Postgiro og.stats.stats.kommune Total WWI Bank Postspare banker foretak Bank of banken State State I Norway Postal Giro alt banks Tota&. enterand Post p ri see Office Savi s Bank 0. INV foretak Municipal enterprises Paying sector Outlay item and receivin sector Outlay I. Interests. The Treasury. Central government funde. Social security funde.bank offtrway. Postal Giro and Post Office Savings Bank. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions. Insurance II. Dividends. The Treasury. Central government funde. Social security funds D. Nonpublic sector III. Surpluses/deficits of public enterprises. The Treasury. State enterprises. Municipal enterprises IV. Indirect taxes. The Treasury. Central government funds VI. Other direct taxes,. The Treasury 0 0 VIZ. Subsidies B. Pali financial institutions. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector VIII. Other transfers between general government Sand nonpublic sector " D. Nonpublic sector IX. Other transfers between agencies of general government. The Treasury. Central government funds. Social security funds X. Purchases of goods and services A. Current expenditure B. Expenditure on formation of fixed capital AL Total outlay

33 Inntektsart og betalende sektor Tabell (forts.). Utgifter og inntekter etter art og sektor 9. Mill.k Mottakende sektor.stats.statsfor.sosiale.kommune kassen valtningens trygder forvaltfond nin en Inntekter I. Renter Statskassen. Statsforvaltningens fond... Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker 0 8 C. Offentlige foretak Statsforetak 0 9. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Forretnings og sparebanker 8. Andre kredittinstitusjoner.. 0. Forsikring. Andre norske sektorer 9. Utlandet 8 II. Aksjeutbytte.. Norges Bank. Statsbanker C. Offentlige foretak. Statsforetak D. Den ikkeoffentlige sektor. Andre norske sektorer III. Overskott/underskott på offentlig forretningsdrift Statskassen 9. Kommuneforvaltningen 9. Offentlige foretak Statsforetak Kommuneforetak IV. Indirekte skatter 9 98 C. Offentlige foretak Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Andre norske sektorer V. Trygde og pensjonspremier 9 D. Den ikkeoffentlige sektor 9. Andre norske sektorer 9 VI. Andre direkte skatter C. Offentlige foretak Statsforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 9 8. Forretnings og sparebanker Forsikring Andre norske sektorer VII. Subsidier.. Statskassen 0. Statsforvaltningens fond. Kommuneforvaltningen VIII. StOnader D. Den ikkeoffentlige sektor. Andre norske sektorer. Utlandet 8 0 IX. Andre overforinger Statskassen. 8. Statsforvaltningens fond Sosiale trygder 9 9. Kommuneforvaltningen X. Salg av varer og tjenester A. LOpende inntekter B. Salg av realkapital XI. Inntekter i alt XII. Inntektsoverskott

34 Outlay and income by type and by sector 9. Million kroner B. Offentlip finansinstitusjoner C. Offentlige foretak.norges.postgiro Receiving sector og.stats Stats Kommune Bank PostaPare banker foretak foretak banken , Si 8 9 Si Income I. Interests. The Treasury. Central government funds. Social security funds. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Other credit institutions. Insurance II. Dividends. Bank of Norway. State enterprises D. Nonpublic sector III. Surpluses/deficits of public enterprises. The Treasury. State enterprises. Municipal enterprises IV. Indirect taxes. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector V. Social security premiums D. Nonpublic sector VI. Other direct taxes. State enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks. Insurance VII. Subsidies. The Treasury. Central government funds VIII. Other transfers between general government and nonpublic sector D. Nonpublic sector IX. Other transfers between agencies of general government. The Treasury. Central government funds. Social security funds X. Sales of goods and services A. Current income B. Income from sales of fixed capital X". Total income XII. Net income Income item and paying sector

35 Finansobjekt og debitorsektor Kreditorsektor Tabell. Balansen etter art og sektor pr.. desember 9. Mill.kr. Total Total General government.stats.statsfor. Sosiale.Kommunekassen valtningens trygder forvalt The fond Social ningen Treasury Central security Local government funds governfunds ment Fordringer I. Gull 8 D. Den ikkeoffentlige sektor. 8. Utlandet 8 II. Sedler og skillemynt. Norges Bank D. Den ikkeoffentlige sektor. Utlandet Norges Bank 8. Postgiro og Postsparebanken 00. Statsbanker D. Den ikkeoffentlige sektor 89. Forretnings og sparebanker 0. Utlandet IV. Statskasseveksler 8 D. Den ikkeoffentlige sektor. Utlandet. 8 8 V. Ihendehaverobligasjoner. Statskassen. Kommuneforvaltningen Statsbanker C. Offentlige foretak 8. Statsforetak 0. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Andre kredittinstitusjoner 8. Andre norske sektorer 8. Utlandet VI. Aksjer Norges Bank. Statsbanker 0 C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak 8 D. Den ikkeoffentlige sektor.. Forretnings og sparebanker. Andre norske sektorer

36 Balance sheet per December 9 by type of claim and debt and by sector. Million kroner Total Public financial institutions.norges.postgiro og.stats Bank Postspare banker Bank of banken State Norway Postal Giro banks and Post Office Savings Bank Total C. Offentlige foretak Public enterprises.stats.kommuneforetak foretak State Municipal enter enterprises prises Creditor sector Financial object and debtor sector CZaims I. Gold D. Nonpublic sector , 9 $ 0 0 II. Notes and divisionary coin. Bank of Norway D. Nonpublic sector III. Bank deposits. Bank of Norway. Postal Giro and Post Office Savings Bank D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks IV. Treasury bills D. Nonpublic sector V. Bearer bonds. The Treasury. ocal government. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Other credit institutions VI. Shares. Bank of Norway. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks

37 Finansobjekt og debitorsektor Tabell (forts.). Balansen etter art og sektor pr.. desember 9. Mill.kr. Kreditorsektor.Statskassen.Statsforvaltningens fond.sosiale trygder.kommuneforvaltninen Fordringer(forts.) VII. Utlån Statskassen Statsforvaltningens fond Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen Statsbanker 0 9 C. Offentlige foretak Statsforetak 9 8. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 9 0. Forretnings og sparebanker 0. Andre kredittinstitusjoner Andre norske sektorer 9 9. Utlandet 0 VIII. Kapitalinnskott Statsbanker C. Offentlige foretak Statsforetak Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Utlandet IX. Andre fordringer Statskassen 90. Statsforvaltningens fond Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen Postgiro og Postsparebanken. Statsbanker 9. C. Offentlige foretak 0 0. Statsforetak 9 0. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 98. Andre norske sektorer Utlandet 9 X. Fordringer i alt

38 Balance sheet per December 9 by type of claim and debt and by sector. Million kroner C. Offentlige foretak.norges.postgiro og.stats.stats.kommune Bank Postspare banker foretak foretak banken VII. Loans Creditor sector Claims(cont,) Financial object and debtor sector. The Treasury. Central government funds. Social security funds B. Public financial institu tions 0$ State enterprises Municipal enterprises D. Nonpublic sector. Commercial and savings banks 9 9. Other credit institutions VIII. Capital investments B. Public financial institu tions. State banks. State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector IX. Other claims 0 0. The Treasury... Social security funds. Central government funds B. Public financial institu. Postal Giro and Post tions Office Savings Bank 08, State enterprises. Municipal enterprises D. Nonpublic sector X. Total claims

39 8 Finansobjekt og kreditorsektor Tabell (forts.). Balansen etter art og sektor pr.. desember 9. Mill.k. Debitorsektor A. Offentlig forvaltnitl.stats.statsfor.sosiale.kommunekassen valtningens trygder forvaltfond ninlien D. Den ikkeoffentlige sektor. Forretnings og sparebanker. Forsikring. Andre norske sektorer III. Bankinnskott Gjeld II. Sedler og skillemynt i omløp. Statskassen. Statsforvaltningens fond. Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen. Norges Bank C. Offentlige foretak. Statsforetak. Kommuneforetak Statskassen. Statsforvaltningens fond Sosiale trygder 9. Kommuneforvaltningen.. Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken 8. Statsbanker C. Offentlige foretak 9. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor 0. Forretnings og sparebanker. 8. Forsikring. Andre norske sektorer. Utlandet 8 IV. Statskassevekselgjeld 0 0 D. Den ikkeoffentlige sektor 0 0. Forretnings og sparebanker. 0 0 V. Ihendehaverobligasjonslån Statskassen 9 0. Statsforvaltningens fond Sosiale trygder. Kommuneforvaltningen Norges Bank. Postgiro og Postsparebanken Statsbanker C. Offentlige foretak 8. Statsforetak. Kommuneforetak D. Den ikkeoffentlige sektor Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner. Forsikring Andre norske sektorer 8. Utlandet VI. Aksjekapital 8. Statskassen. Statsforvaltningens fond 0. Sosiale trygder 0. Kommuneforvaltningen ,

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 684 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE CREDIT ENTERPRISES AND PRIVATE FINANCIAL COMPANIES

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 897 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LÅN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1988 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2906-5

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER I NORSK FINANSSTATISTIKK Del I kke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell illatelse

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 755 FINANSINSTITUSJONER 1974 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

Låne- og verdipapirmarkedet 1992-1998

Låne- og verdipapirmarkedet 1992-1998 C 589 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Låne- og verdipapirmarkedet 992-998 The Loan and Securities Market 992-998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997

Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997 C 515 Official Statistics of Norway Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997 Accounting Statistics for financial enterprises 1990-1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965 Tidligere utkommet Nasjonalinntekten

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry. - 63. Lønnsstatistikk 95. Wage statistics.

Detaljer

Side 1. Innledning 3. 6. Avstemte finansielle sektorbalanser til pålydende verdi og markedsvurdi. Bruk av det tredimensjonale regnearket

Side 1. Innledning 3. 6. Avstemte finansielle sektorbalanser til pålydende verdi og markedsvurdi. Bruk av det tredimensjonale regnearket Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/2 23. FEBRUAR 88 OOKUMENTASJON AV SYSTEM OG BEREGNINGMETODER TIL FINANSIELLE SEKTOR- BALANSER AV Anna ROmo og Geir Avitsland* Side 1. Innledning 3 2. Formal og

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A625 SAMFERDSELSSTATISTIKK 972 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 972 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 974 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

SAM FERDSELSSTATIST1 K K

SAM FERDSELSSTATIST1 K K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A713 SAM FERDSELSSTATIST1 K K 19731974 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 19731974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82 537 04763

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

Trude Nygård Evensen og Andreas Hedum Offentlig forvaltning, sektorinndeling og avgrensning mot andre sektorer

Trude Nygård Evensen og Andreas Hedum Offentlig forvaltning, sektorinndeling og avgrensning mot andre sektorer Trude Nygård Evensen og Andreas Hedum Offentlig forvaltning, sektorinndeling og avgrensning mot andre sektorer Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 6 4 TJENESTEYTING 1989 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING STATISTISK

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 5. april 2004 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2003 Grouped

Detaljer