rges offisielle statistikk, rekke XII

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rges offisielle statistikk, rekke XII"

Transkript

1

2 rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket Teldgraphes et telephones de l'etat. 8 Forsikringsselskaper 1958 Societes d'assurances 9 Norges bergverksdrift 1958 Norway's mining industry 10 Norges postverk 1959 Statistigue postale 11 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v Assurances de l'eta contre les accidents pour les ouvriers industriels etc. 12 Meieribruket i Noreg 1958 Norway's dairy industry 13 Norges handel 1958 I Foreign trade of Norway I 14 Ulykkestrygden for sjomenn Ulykkestrygden for fiskere Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen 15 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1957 Medical statistical report 16 Kriminalstatistikk 1958 Criminal statistics 17 Norges fiskerier 1958 Fishery statistics of Norway 18 Skattestatistikk 1956 og 1957 Tax statistics 19 Kredittmarkedstatistikk 1958 Credit market statistics 20 Veterinærvesenet 1956 Service vdterinaire 21 Skogbrukstellingen i Norge 1. september 1957 II Oversikt Census of forestry II General survey 22 Kommunevalgene og ordførervalgene 1959 Elections in the rural and town municipalities 23 Folkemengdens bevegelse 1958 Vital statistics and migration statistics 24 Statistisk årbok 1960 Statistical yearbook of Norway 25 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1958 Medical statistical report 26 Alkoholstatistikk 1959 Alcohol statistics 27 Norges handel 1958 II Foreign trade of Norway II 28 Norges jernbaner Chemins de fer norvegiens 29 Norges bergverksdrift 1959 Norway's mining industry 30 Elektrisitetsstatistikk 1958 Electricity statistics 31 Norges industri 1958 Industrial production statistics Rekke XII Trykt 1961 Nr. 32 økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v Assurances de l'etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc. 34 Samferdselsstatistikk 1960 Transport and communication statistics 35 Norges handel 1959 I Foreign trade of Norway I 36 Telegrafverket Teldgraphes et telephones de l'etat 37 Meieribruket i Noreg 1959 Norway's dairy industry 38 Skattestatistikk 1958 Tax statistics 39 Sinnssykehusenes virksomhet Hospitals for mental disease 40 Jordbruksteljinga i Noreg I Areal, husdyrhald m. m. Census o agriculture I Land area, livestock etc. 41 Forsikringsselskaper 1959 Socidtes d'assurances 42 Norges kommunale finanser og Municipal finances 43 Norges postverk 1960 Statistique postale 44 Veterinærvesenet 1957 Service vdtdrinaire 45 Kredittmarkedstatistikk 1959 Credit market statistics

3 Rettelscr til Kredittmarkodstatistikk 1959 Side 101. I overskriften til tabell 54 skal det stå kr. i stedet for Mill. kr. Side 104 og 105. i d.,j to nederste linjene (pkt. D.6 og 7) skal tallrekkene bytte plass..

4 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 45 KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1959 Credit Market Statistics 1959 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1961

5 Tidligere utkommet. : Tabeller vedkommende Norges Sparebanker i Aarene 1870, 1871 og 1872 NOS ældre Rækker D. No. 2, 1873, 1874 og 1875 D. No. 2, 1876, 1877 og 1878 NOS ny Række D. No. 2, 1879 ny Række D. No. 2, 1880, 1881, 1882 og 1883 ny Række D. No. 2. Tabeller vedkommende Norges Sparebanker i Aaret 1884 NOS III nr. 3, 1885 III nr. 20, 1886 III nr. 45, 1887 III nr. 65. Sparebanker 1888 NOS III nr. 91, 1889 III nr. 111, 1890 III nr. 136, 1891 III nr. 156, 1892 III nr. 173, 1893 III nr. 193, 1894 III nr. 215, 1895 III nr. 241, 1896 III nr. 265, 1897 III nr. 293, 1898 III nr. 322, 1899 III nr. 344, 1900 IV nr. 13, 1901 IV nr. 43, 1092 IV nr. 71, 1903 IV nr. 93, 1904 IV nr. 122, 1905 V nr. 18, 1906 V nr. 44, 1907 V nr. 68, 1908 V nr. 94, 1909 V nr Norges Sparebanker 1910 NOS V nr. 153, 1911 V nr. 176, 1912 V - nr. 219, 1913 V nr. 25, 1914 VI nr. 58, 1915 VI nr. 91, 1916 VI nr. 118, 1917 VI nr. 147, 1918 VI nr. 164, 1919 VII nr. 6, 1920 VII nr. 35, 1921 VII nr. 67, 1922 VII nr. 109, 1923 VII nr. 149, 1924 VII nr. 184, 1925 VIII nr. 5, 1926 VIII nr. 41, 1927 VIII nr. 82, 1928 VIII nr. 109, 1929 VIII nr. 143, 1930 VIII nr For 1931 se Statistiske Meddelelser Private aktiebanker 1900 NOS IV nr. 23, 1901 IV nr. 47, 1902 IV nr. 67, 1903 IV nr. 100, 1904 IV nr. 121, 1905 V. nr. 14, 1906 V. nr. 43, 1907 V nr. 67, 1908 V nr. 95, 1909 V nr. 129, 1910 V nr. 156, 1911 V nr. 193, 1912 og 1913 VI nr. 32, 1914 VI nr. 62, 1915 VI nr. 86, 1916 VI nr. 116, 1917 VI nr. 140, 1918 VI nr. 161, 1919 VI nr. 194, 1920 VII nr. 28, 1921 VII nr. 57, 1922 VII nr. 99, 1923 VII nr. 147, 1924 VII nr. 185, 1925, Statistiske Meddelelser 1926, 1926 VIII nr. 45, 1927 VIII nr. 76, 1928 VIII nr. 106, 1929 VIII nr. 132, 1930 VIII nr. 156, 1931, Statistiske Meddelelser Norges private aktiebanker og sparebanker 1932 NOS IX nr. 14, 1933 IX nr. 41, 1934 IX nr. 66, 1935 IX nr. 93. Norges private aksjebanker og sparebanker 1936 NOS IX nr. 120, 1937 IX nr. 145, 1938 IX nr. 174, 1939 X nr. 5, 1940 X nr. 27, 1941 X nr. 47, 1942 X nr. 106, 1943 X nr. 109, 1944 X nr. 113, 1945 X nr. 126, 1946 X nr. 156, 1947 og 1948 XI nr. 18, 1949 XI nr. 51, 1950 og 1951 XI nr. 122, 1952 XI nr Bankstatistikk 1953 NOS XI nr. 208, 1954 XI nr Kreclittmarkedstatistikk 1955 NOS XI nr. 281, 1956 XI nr. 321, 1957 XI nr. 348, 1958 XII nr. 19.

6 Forord Kreclittmarkedstatistikk 1959 følger stort sett samme opplegg som tidligere. Av endringer som er gjennomført i publikasjonen for 1959, kan en nevne at det for hver hovedsektor er tatt med tall for netto fordringer, resp. netto gjeld, overfor hver enkelt av de andre sektorer. Dessuten er tabellene over forvaltningskapitalen i de enkelte forretningsbanker og tabellene over utlån, innskott og f orvaltningskapital i de enkelte sparebanker tatt ut. En viser i denne forbindelse til Byråets to stensilpublikasjoner (Norske forretningsbanker 1959» (NOS A 8) og «Norske sparebanker 1959» (NOS A 10) som gir mer fullstendige regnskapstall for de enkelte banker. Enkelte av de tilbakegående tall i sektorbalansene er korrigert siden forrige publikasjon. Tall som betraktes som foreløpige og som senere kan bli rettet, er merket med en stjerne. Løpende måneds- og kvartalstall som er fullt jamførbare med tilsvarende tall i denne publikasjonen, er gitt i tabellavsnitt XIV i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. En mer analysemessig oversikt over hovedtrekkene i utviklingen på penge- og kredittmarkedet er gitt i Økonomisk utsyn over året 1959 (NOS XII, 1). Tallmaterialet i denne publikasjonen må nødvendigvis bli mindre aktuelt. Dette skyldes dels at årsoppgavene fra enkelte grupper oppgavegivere kommer sent inn, dels at bearbeidingen er relativt arbeidskrevende og dels at trykningen som regel tar lang tid. Da publikasjonen gir en systematisk totalbeskrivelse av det samlede penge- og kredittmarked, vil tallmaterialet likevel være verdifullt for mange analyseformål. Arbeidet med publikasjonen har vært ledet av førstesekretær Robert v. Hirsch. Førstesekretær E. Knutzen har stått for utarbeidingen av bankstatistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 15. mars Signy Aretander. Mikael Selsjord.

7 Preface Credit Market Statistics 1959 appears in approximately the same form as previous publications. However, in this volume net claims and debts by main sectors have been specified for each of the main sectors. The tables on total assets for each separate commercial bank and loans, deposits and total assets for each savings bank given in previous publications are no longer included. The mimeographed publications Norwegian Commercial Banks 1959 (NOS A 8) and Norwegian Savings Banks (NOS A 10) contain the more detailed balance sheets for separate banks. Some of the figures for previous years on the balance sheets for sectors have been revised. Preliminary figures are marked with asterisk. Current monthly and quarterly figures are given in table section XIV in the Monthly Bulletin of Statistics and the Weekly Bulletin of Statistics. These would be comparable with figures given in this publication. An analysis of trends in the money and credit market appeared in <<Economic Survey 1959» (NOS XII, 1). For obvious reasons it would not have been possible to include the most recent figures in this publication. However, it still provides the most complete information on the money and credit market contained in any single volume. This volume has been prepared under the supervision of Mr. R. von Hirsch. Mr. E. Knutzen has been responsible for the collection of banking statistics. Central Bureau of Statistics, Oslo, March 15, Signy Arctander. Mikael Selsjord.

8 Innhold Oversikt. Side I. Innledning 13 II. Prinsipper og definisjoner Sektorinndelingen Objektinndelingen Standardbalansene Avstemming av standardbalansene 20 III. Primærmaterialet 20 IV. Tabellkommentarer 23 Sammendrag på engelsk 27 Tabeller. Den finansielle generalbalanse. 1. Alle sektorer. Finansiell balanse pr. desember Alle sektorer. Forskyvninger i den finansielle balanse i A. Offentlig forvaltning. 3. Offentlig forvaltning. Sammendrag av den finansielle balanse etter art og debitorkreditorgrupper 40 A 1. Statskassen. 4. Statskassen. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper 42 A 2. Offentlige fond. 5. Offentlige fond. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Finansdepartementets fond. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Finansdepartementets fond. Utlån etter låntakergrupper Kirke- og undervisningsdepartementets fond. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Prisdirektoratets fond m. v. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Arbeidsloysetrygdas tiltaksfond for fylkene. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Arbeidsloysetrygdas tiltaksfond for fylkene. Utlån etter låntakergrupper 49 A 3. Sosiale trygder. 12. Sosiale trygder. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Trygder forvaltet av Rikstrygdeverket. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Trygder forvaltet av Rikstrygdeverket. Utlån etter låntakergrupper Syketrygdene. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Arbeidsløysetrygder. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Statens pensjonskasser m.v. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper 55 A 4. Kommunekasser. 19. Kommunekasser. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper 56

9 6 Side A 5. Skatteoppkrevere. 20. Skatteoppkrevere. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Kommunekasserere. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Sentraltrekkontoret for sjømenn. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper 59 B. Finansinstitusjoner. 23. Finansinstitusjoner. Sammendrag av den finansielle balanse etter art og debitorkreditorgrupper 60 B 1. Norges Bank. 24. Norges Bank. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Norges Bank. Års- og månedsbalanser Norges Bank. Folioinnskott etter innskytergrupper Norges Bank. Seddelomløpet etter valører Norges Bank. Driftsregnskap 67 B 2. Postgiro og Postsparebanken. 29. Postgiro og Postsparebanken. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditor grupper 68 Postgiro. Finansiell balanse 70 Postgiro. Månedstall Norges Postsparebank. Balanse Norges Postsparebank. Månedstall Norges Postsparebank. Pantelån og innskott etter fylke Norges Postsparebank. Utlån etter låntakergrupper Norges Postsparebank. Driftsregnskap 73 B 3. Statsbanker. 37. Statsbanker. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Statsbanker. Hovedtall for de enkelte banker Statsbanker. Utlånsvirksomheten Statsbanker. Utlån etter låntakergrupper Statsbanker. Driftsregnskap 79 B 4. Forretnings- og sparebanker. 42, Forretnings- og sparebanker. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditor- 80 Års- og månedsbalanser 82 Balansen etter bankenes forvaltningskapital pr. desember grupper 43. Forretningsbanker 44. Forretningsbanker Forretningsbanker 46. Forretningsbanker 47. Forretningsbanker Tallet på banker og balansen etter fylker pr. desember 1959 Utlån etter låntakergrupper Bevilget kassekreditt og bevilgede og disponerte byggelån i Forretningsbanker. Utlån etter rentesatser pr. desember Forretningsbanker. Gjennomsnittsrenten for utlån etter bankenes forvaltningskapital, långiverens fylke og utlånsformer pr. desember Forretningsbanker. Innskott over kr. etter næring 51. Forretningsbanker. Innskott fra andre enn banker, etter rentesatser pr. desember Forretningsbanker. Gjennomsnittsrenten for innskott fra andre enn banker, etter forvaltningskapital, fylker og innskottsformer pr. desember Forretningsbanker. Driftsregnskapet for 1959 etter bankenes forvaltningskapital 54. Forretningsbanker. Driftsregnskapet for 1959 etter fylker 55. Sparebanker. Års- og månedsbalanser 56. Sparebanker. Balansen etter bankenes forvaltningskapital pr. desember Sparebanker. Tallet på banker og balansen etter fylker pr. desember Sparebanker. Utlån etter låntakergrupper 59. Sparebanker. Bevilget kassekreditt og bevilgede og disponerte byggelån i Sparebanker. Innskott over kr. etter næring 61. Sparebanker. Utlån etter rentesatser pr. desember

10 7 Side 62. Sparebanker. Gjennomsnittsrenten for utlån etter bankenes forvaltningskapital, långiverens fylke og utlånsformer pr. desember Sparebanker. Innskott fra andre enn banker, tallet på konti og bevegelsen i innskottene etter fylker Sparebanker. Innskott fra andre enn banker, etter rentesatser pr. desember Sparebanker. Gjennomsnittsrenten for innskott fra andre enn banker, etter forvaltningskapital, fylker og innskottsformer pr. desember Sparebanker. Driftsregnskap Sparebanker. Driftsregnskapet for 1959 etter bankenes forvaltningskapital Sparebanker. Driftsregnskapet for 1959 etter fylker 124 B 5. Kredittforeninger. 69. Kredittforeninger o. 1. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Kredittforeninger o. 1. Utlånsvirksomheten, utlån etter fylker og etter rentesatser Kredittforeninger o. 1. Utlån etter låntakergrupper Kredittforeninger o. 1. Driftsregnskap B 6. Forsikring. 73. Forsikring. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Livsforsikringsselskaper. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Livsforsikringsselskaper. Utlån etter låntakergrupper Livsforsikringsselskaper. Utlån etter utlånsformer og rentesatser pr. desember Private pensjonsfond. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Private pensjonskasser. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Skadeforsikringsselskaper. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakergrupper Andre forsikringsinstitusjoner. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Andre forsikringsinstitusjoner. Utlån etter låntakergrupper 139 C. Andre innenlandske sektorer. 83. Andre innenlandske sektorer. Sammendrag av den finansielle balanse etter art og debitor-kreditorgrupper 140 C 1. Statsforetak. 84. Statsforetak. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper 142 C 2. Kommuneforetak. 85. Kommuneforetak. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper 144 C 3. Andre norske sektorer. 86. Andre norske sektorer. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper D. Utlandet. 87. Utlandet. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Utlandet. Fordringer og gjeld overfor utlandet etter næring Utlandet. Nettofordringer (nettogjeld) overfor utlandet etter næring Utlandet. Fordringer, gjeld og nettofordringer (nettogjeld) overfor utlandet etter debitor- og kreditorland Utlandet. Fordringer overfor utlandet pr. desember 1959 etter næring og debitorland Utlandet. Gjeld overfor utlandet pr. desember 1959 etter næring og kreditorland 156 Obligasjonsmarkedet. 93. Ihendehaverobligasjoner. Obligasjonsgjelden etter låntakergrupper. Emisjoner og avdrag m.v. i 1958 og Ihendehaverobligasjoner. Obligasjoner på markedet etter utstedergrupper og nominell rentesats pr. desember 1957, 1958 og Ihendehaverobligasjoner. Emisjoner etter utstedergrupper og nominell rentesats Ihendehaverobligasjoner. Emisjoner etter utstedergrupper. Månedstall Ihendehaverobligasjoner. Kurs, øyeblikkelig rente og effektiv rente på statsobligasjoner 165

11 8 Side Aksjemarkedet. 98. Aksjer. Emisjoner Aksjer. Kursindeks Aksjer. Utbytteprosent 166 Lånemarkedet Lån. Utlån knyttet til avbetalingskontrakter etter långiver og varekategori Lån. Næringenes lån etter långivergrupper. Korrigerte tall 168 Bilag. Tabellhoder, forspalter og fotnoter på engelsk 180

12 Contents General survey. Page I. Introduction 13 II. Principles and definitions 13 III. The basic statistics 20 IV. Comments to the tables 23 English summary 27 fables. The General Financial Balance Sheet. 1. All sectors. Financial balance sheet per December 31, All sectors. Changes in financial balance sheet in A. Public Administration. 3. Public administration. Summary of the financial balance sheets by kind and by debtor and creditor groups 40 A 1. The Treasury. 4. The Treasury. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups 42 A 2. Public Funds. 5. Public funds. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Funds administered by the Ministry of Finance. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Funds administered by the Ministry of Finance. Loans by borrower groups Funds administered by the Ministry of Church and Education. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Funds administered by the Price Control Directorate etc. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Counties development funds. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Counties development funds. Loans by borrower groups 49 A 3. Social Insurance. 12. Social insurance. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Social insurance administered by the National Insurance Service. Balance sheet by kind and debtor and creditor groups Social insurance administered by the National Insurance Service. Loans by borrower groups Health insurance. Balance sheet by kind and debtor and creditor groups Unemployment insurance. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups State pension funds etc. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Municipal pension funds. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups 55 A 4. Municipalities. 19. Municipalities. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups.. 56

13 10 Page A 5. Tax-collectors. 20. Tax-collectors. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Municipal cashiers. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Seamen's Tax Bureau. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups 59 B. Financial Institutions. 23. Financial institutions. Summary of the financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups 60 B 1. Bank of Norway. 24. Bank of Norway. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Bank of Norway. Annual and monthly balance sheet Bank of Norway. Demand deposits by depositor groups Bank of Norway. Notes in circulation by denominations Bank of Norway. Working account 67 B 2. Postal Current Account and Post Office Savings Bank. 29. Postal Current Account and Post Office Savings Bank. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups 68 Postal Current Account. Financial balance sheet 70 Postal Current Account. Monthly figures Post Office Savings Bank. The balance sheet Post Office Savings Bank. Monthly figures Post Office Savings Bank. Mortgages and deposits by counties Post Office Savings Bank. Loans by borrower groups Post Office Savings Bank. Working account 73 B 3. State Banks. 37. State banks. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups State banks. Principal items for the individual banks State banks. Loan operations State banks. Loans by borrower groups State banks. Working account 79 B 4. Commercial and Savings Banks. 42. Commercial and savings banks. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Commercial banks. Annual and monthly balance sheets Commercial banks. The balance sheet by total resources of the banks per December 31, Commercial banks. The number of banks and the balance sheet by counties per December 31, Commercial banks. Loans by borrower groups Commercial banks. Cash credit granted and building loans granted and utilized in Commercial banks. Loans by rates of interest per December 31, Commercial banks. Average rates of interest on loans by total resources of banks, lenders' county and kind of loans per December 31, Commercial banks. Deposits above kr. by industries Commercial banks. Deposits from sources other than banks by rates of interest per December 31, Commercial banks. Average rates of interest on deposits from sources other than banks by total resources of banks, counties and kind of deposits per December 31, Commercial banks. Working account for 1959 by total resources of banks Commercial banks. Working account for 1959 by counties Savings banks. Annual and monthly balance sheets Savings banks. Balance sheet by total resources of banks per December 31, Savings banks. Number of banks and balance sheet by counties per December 31, Savings banks. Loans by borrower groups Savings banks. Cash credit granted and building loans granted and utilized in

14 11 Page 60. Savings banks. Deposits above kr. by industries Savings banks. Loans by rates of interest per December 31, Savings banks. Average rates of interest on loans by total resources of banks, lenders' county and kind of loans per December 31, Savings banks. Deposits from sources other than banks, number of accounts and gross change in deposits by counties Savings banks. Deposits from sources other than banks by rates of interest per December 31, Savings banks. Average rates of interest on deposits from sources other than banks by total resources of banks, counties and kind of deposits per December 31, Savings banks. Working account Savings banks. Working account for 1959 by total resources of banks Savings banks. Working account for 1959 by counties 124 B 5. Loan associations etc. 69. Loan associations etc. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Loan associations etc. Loan operations, loans by counties and by rates of interest Loan associations etc. Loans by borrower groups Loan associations etc. Working account B 6. Insurance. 73. Insurance. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Life insurance companies. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Life insurance companies. Loans by borrower groups Life insurance companies. Loans by kinds and rates of interest per December and 78. Private pension funds. Balance sheet by kind and debtor and creditor groups Non-life insurance companies. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Non-life insurance companies. Loans by borrower groups Other insurance institutions. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Other insurance institutions. Loans by borrower groups 139 C. Other Domestic Sectors. 83. Other domestic sectors. Summary of the financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups 140 C 1. State Enterprises. 84. State enterprises. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups 142 C 2. Municipal Enterprises. 85. Municipal enterprises. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups 144 C 3. Other Norwegian Sectors. 86. Other Norwegian sectors. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups 146 D. Rest of the World. 87. Rest of the World. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Rest of the World. Claims and debts toward foreign countries by industries Rest of the World. Net claims (net debts) toward foreign countries by industries Rest of the World. Claims, debts and net claims (net debts) toward foreign countries by debtor and creditor countries Rest of the World. Claims toward foreign countries by industries and debtor countries per December 31, Rest of the World. Debts toward foreign countries by industries and creditor countries per December 31,

15 12 Page The Bond Market. 93. Bearer bonds. Bearer bond indebtedness by borrower groups. Emissions and repayments in 1958 and Bearer bonds. Bonds in circulation by issuer sectors and nominal rates of interest per December 31, 1957, 1958 and Bearer bonds. Emissions by issuer sectors and nominal rates of interest Bearer bonds. Emissions by issuer sectors. Monthly figures Bearer bonds. Market rate, current yields and effective yields on Government bonds 165 The Share Market. 98. Shares. Emissions Index of stock prices Shares. Per cent dividends 166 The Loan Market Loans. Loans based on hire purchase contracts by lenders and type of goods Loans. Loans by industry and by lender sectors. Adjusted figures 168 Appendix. Table headings, text columns and footnotes to tables in English 180

16 Oversikt I. Innledning Kredittmarkedstatistikken gir opplysninger om fordrings- og gjeldsforholdene mellom de ulike økonomiske grupper eller sektorer, om renter og avkastning ved forskjellige finansielle plasseringer og om kurser ved omsetning av verdipapirer. Statistikken bygger på nasjonalregnskapsprinsipper. For hver hovedsektor er det stilt opp finansielle balanser som er fullt jamførbare. Dette er oppnådd ved en gjennomført standardisering av de prinsipper og definisjoner statistikken baseres på, slik det er beskrevet i aysnitt II. Kredittmarkedstatistikken bygger på en svært omfattende og uensartet primærstatistikk. For at en bedre skal kunne vurdere tallenes kvalitet er det i aysnitt III gitt en kort oversikt over hvilke typer primærmateriale som ligger til grunn for de forskjellige deler av statistikken. Tabellverket innledes med et par oversiktstabeller som omfatter de finansielle balansene for hele sektorsystemet. Deretter følger statistikken for de enkelte sektorer. Denne omfatter den standardiserte balanse for hovedsektorene, balanser for eventuelle undersektorer og dessuten spesifikasjoner til balansene. Endelig gir den siste delen av tabellverket spesialstatistikk for finansobjektene ihendehaverobligasjoner, aksjer og lån. I aysnitt IV er det gitt enkelte tekniske kommentarer til tabellene som kan være av betydning ved tolkning av tallene. II. Prinsipper og definisjoner Det regnskapsopplegg som ligger til grunn for kredittmarkedstatistikken er stort sett basert på følgende prinsipper: 1. Sektorinndelingen. Som statistisk enhet har en valgt enheter med selvstendig finansforvaltning. Dette vil i de fleste tilfelle si den juridiske enhet eller foretaket. Ved å føre sammen enheter med ensartede funksjoner kommer en fram til homogene grupper eller sektorer som ut fra analysemessige synspunkter kan betraktes som nye enheter. Oversikten nedenfor gir en beskrivelse av det sektorsystem som er nyttet i kredittmarkedstatistikken og hvorledes de enkelte sektorer er definert.

17 14 Hovedsektorer Undersektorer Merknader til sektoravgrensingen. Statskassen a. Statens balansekonto a. Finansdepartementets fond Ca. 250 fond iflg. Stortingsmelding b. Kirke- og undervisningsdepartementets fond 7 fond 2. Offentlige fond. Prisdirektoratets fond m.v. 13 reguleringsfond og Kraftf ôrf ondet d. Arbeidsløysetrygdas tiltaksfond for fylkene 1 fond A. Offentlig forvaltning 3. Sosiale trygder' a. Trygder forvaltet av Rikstrygdeverket b. Syketrygdene Ulykkestrygdene for industriarbeidere m. v., fiskere og sjømenn, Alderstrygden., Barnetrygden, Krigspensjoneringer for militærpersoner, hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner, Uforhetstrygdene for militærpersoner, Pensjonstrygden for skogsarbeidere, Syketrygdens reguleringsfond og Titranfondet. I alt 9 trygder og 2 fond De lokale trygdekasser, Trygdekassen for sjømenn i utenriksfart, Jernbanens sykekasser og godkjente private sykekasser. Arbeidsløysetrygdene De lokale arbeidsløysefond og Arbeidsløysetrygda for sjømenn i utenriksfart d. Statens pensjonskasser m. v. Pensjonsordninger forvaltet av Statens pensjonskasse, Statsbanenes pensj onskasse og hjelpekasse, Hovedbanens pensjonskasse og Pensjonstrygden for sjømenn. Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond 4. Kommunekasseri a. Herreds-, by- og fylkeskommunekasser og lånefond 5. Skatteoppkrevere a. Kommunekasserere b. Sentraltrekkontoret for sjømenn Se note side 16

18 15 Hovedsektorer Undersektorer Merknader til sektoravgren.singen 1. Norges Bank 2. Postgiro og Postsparebanken' a. Postgiro b. Postsparebanken B. Finansinstitusjoner 3. Statsbanker 4. Forretningsog sparebanker a. A/S Den norske industribank b. Den norske arbeiderbruk- og boligbank c. Den norske stats husbank d. Driftskredittkassen for jordbruket e. Kongeriket Norges hypotekbank f. Lånekassen for fiskere g. Lånekassen for jordbrukere h. Norges småbruk- og bustadbank i. Norges kommunalbank j. Statens fiskarbank k. Statens lånekasse for studerende ungdom a. Forretningsbanker b. Sparebanker 5. Kredittforeninger o.l. a. Realkredittforeninger De Norske Bykredittforeninger, Den Norske Hypotekforening for 2. prioritets pantelån, Kj øbmennones Kreditforening, Norges Hypotekforening for Næringslivet, Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk, Norges Landhypotekforening for 2. prioritets pantelån i jordbruk og skog og Norges Bolig. hypotekforening for 3. prioritets pantelån Se note side 16 b. Skipsfinansieringsinstitutter. Andre Norges Skibshypotek A/S, Norges Skibshypotekforening, Norsk Skibs Hypothekbank A/S, Redernes Skibskreditforening og A/S Låneinstituttet for skipsbyggeriene mot 2. pr. pant i skip Centralkassen for Bondernes Driftskreditt

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 102 LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER Av Odd Skarstad STANDARD OF LIVING FOR PRIVATE HOUSEHOLDS OSLO 1977 ISBN 82-537-0789-4 FORORD Denne artikkelen handler

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000 2000/41 Notater 2000 Kristin O. Olsen Notater Forsikring i nasjonalregnskapet Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap Emnegruppe: 09.90 )RURUG Statistisk sentralbyrå har gjennomført

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 284 HUSHOLDNINGSREGNSKAPER FOR ALDERSTRYGDEDE MAI 1955 APRIL 1956 Family Budgets for Old Age Pensioners May 1955 April 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

S K S ' B. Sammenhengen mellom børskurser, matematisk kurs, utbytte m.v. C. Norske aksjekursindekser

S K S ' B. Sammenhengen mellom børskurser, matematisk kurs, utbytte m.v. C. Norske aksjekursindekser , i S K S ' A ;., ; IB 68/2 Oslo, 2.9. mai 1968 Om aksjekurser og aksjeindekser av Sten-Ove Callander INNHOLD A. Aksjekurser og markedsmekanismen 1. Kursnotering. Børskurs 2. Kursnotering. Matematisk kurs

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9 STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 40 REGLER FOR REDIGERING OG UTSTYR I PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9 FORORD Statistisk Sentralbyrå utgir årlig

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Gunnar Almklov, seniorrådgiver, og Espen Tørum, rådgiver i Statistikkavdelingen, og Marita Skjæveland, konsulent i

Detaljer

MSG-3 Dokumentasjonsnotat nr. 4 Ettermodell for rente- og stønadsbalansen. av Adne Cappelen og Tor Skoglund INNHOLD

MSG-3 Dokumentasjonsnotat nr. 4 Ettermodell for rente- og stønadsbalansen. av Adne Cappelen og Tor Skoglund INNHOLD 10 77/18 2. mai 1917 MSG-3 Dokumentasjonsnotat nr. 4 Ettermodell for rente- og stønadsbalansen av Adne Cappelen og Tor Skoglund INNHOLD Side 1. Innledning......... 1 2. En økonometrisk analyse av kapitaltransaksjoner

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/12 November 1992 s oslo-økonomisk husholdningsregnskap Reiserapport fra studietur til Netherlands Central Bureau of Statistics, Voorburg Deltakere: Nina Langbraaten,

Detaljer

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 129 Statistiske analyser Statistical Analyses Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 Statistiske analyser 129 Frode Brunvoll, Svein Homstvedt

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 FFI-rapport 2012/02433 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 19. november 2012 FFI-rapport 2012/02433 364801 P: ISBN 978-82-464-2161-2 E: ISBN

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Kvartalsvis nasjonalregnskap dokumentasjon av beregningsopplegget

Kvartalsvis nasjonalregnskap dokumentasjon av beregningsopplegget 99/25 Rapporter Reports Steinar Todsen Kvartalsvis nasjonalregnskap dokumentasjon av beregningsopplegget Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

BOLIGUTGIFTSBEGREPET I FORBRUKSUNDERSØKELSENE

BOLIGUTGIFTSBEGREPET I FORBRUKSUNDERSØKELSENE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/5 BOLIGUTGIFTSBEGREPET I FORBRUKSUNDERSØKELSENE EN METODESTUDIE AV GRETE DAHL OSLO 1979 ISBN 82-537-0971-4 FORORD Denne rapporten gir en vurdering av boligutgiftsbegrepet

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer