KREDITTMARKEDSTATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KREDITTMARKEDSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 897 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LÅN, OBLIGASJONER, AKSJER MV CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE 52 Finansinstitusjoner, penger og kreditt ANDRE EMNEORD Aksjemarked Bankinnskudd Konkurser Lånemarked Obligasjonsmarked Sertifikatmarked

4 3 FORORD Formålet med denne publikasjonen er A gi en oversikt over obligasjonsmarkedet, sertifikatmarkedet, aksjemarkedet og lanemarkedet. Dessuten er det tatt med en del tabeller over innskudd i norske banker og Apnede konkurser. I hovedtrekkene folger publikasjonen samme opplegg som i foregående utgave. LApende maneds- og kvartalstall, som er sammenliknbare med tilsvarende tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk manedshefte, Statistisk ukehefte og i Bank- og kredittstatistikk, Aktuelle tall. serien NOS Kredittmarkedstatistikk gir Statistisk sentralbyra ellers ut publikasjonen Fordringer og gjeld overfor utlandet. Publiseringsopplegget for statistikker for de ulike typer kredittinstitusjoner er under omlegging. Hovedtall for disse institusjonene publiseres i heftet Bank- og kredittstatistikk, Aktuelle tall. Konsulent Britt Justad har stått for redaksjonen av publikasjonen. Konsulent Randi Spjfitvoll har ledet det daglige arbeidet med statistikken. Statistisk sentralbyrå, Oslo, 7. februar 1990 Arne Olen Anna Riimo

5 4 PREFACE This publication presents a survey of the bond market, the markets of treasury notes, certificates of deposits and commercial papers, the share market and the loan market. In addition some tables which cover bank deposits in Norwegian banks and bankruptcy proceedings are included. The publication is based on the same main principles as the former edition. Current monthly or quarterly figures are given in the Monthly Bulletin of Statistics, the Weekly Bulletin of Statistics and in Banking and Credit Statistics, Current figures. In addition to this publication, the series NOS Credit Market Statistics consist of the publication Foreign Assets and Liabilities. The system of publishing for the various types of Credit institutions is currently under review. Main data for these institutions can be obtained in Banking and Credit Statistics, Current figures. This volume has been prepared under the supervision of Ms. Britt Justad. Ms. Randi Spjdtvoll has directed the daily compilation of the statistics. Central Bureau of Statistics, Oslo, 7 February 1990 Arne Olen Anna Rdmo

6 5 INNHOLD Side Figurregister 7 Tabellregister 8 Tekstdel 1. Formål Omfang KapitaltilfOrsel til ikke-finansielle foretak, kommuner og privatpersoner Obligasjonsmarkedet Sertifikatmarkedet Aksjemarkedet Lånemarkedet Innskudd i norske banker Apnede konkurser my Begrep og kjennemerker Gruppering etter institusjonell sektor Gruppering etter nearing Gruppering av finansobjekter i balansene Noen hovedresultater 19 Tekst på engelsk 20 Figurdel 26 Tabelldel 32 Vedlegg 1. Tabellhode på engelsk til tabellene 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21 og Tabellforspalte på engelsk til tabellene 17 og Tabellforspalte på engelsk til tabellene 29, 31 og Tabellforspalte på engelsk til tabellene 33 og Tabellforspalte på engelsk til tabellene 38, 39 og Tabellforspalte pia engelsk til tabell Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 90 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar Emneinndelt oversikt 92 Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS) 100 Standardtegn i tabeller.. Oppgave mangier - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten * ForelOpig tall. -- Brudd i den loddrette serien

7 6 CONTENTS Page Index of figures 10 Index of tables 11 Text 1. Purpose Coverage Supply of capital to non-financial enterprises, municipalities and private persons The bearer bond market The market of treasury notes, certificates of deposits and commercial papers The share market The loan market Bank deposits in domestic banks Bankruptcy proceedings Terms and variables Grouping by institutional sector Grouping by industries Grouping of financial instruments in the balance sheets Some main results 24 Figures 26 Tables 32 Annexes 1. Table heading in English to the tables 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21 and Table text column in English to the tables 17 and Table text column in English to the tables 29, 31 and Table text column in English to the tables 33 and Table text column in English to the tables 38, 39 and Table text column in English to table Publications Previously issued on the subject 90 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Survey arranged by subject matter 92 Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS) 100 Explanation of Symbols in Tables.. Data not available - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed 0,0 Less than 0.05 of unit employed * Provisional or preliminary figure..._ Break in the homogeneity of a vertical series

8 7 FIGURREGISTER Side 1. Beholdninger av norske ihendehaverobligasjoner, etter långiversektor. 31. desember 1975 og Mill.kr Aksjekapitalen i norske selskaper, etter utstedersektor. Pålydende verdi. 31. desember Mill.kr Aksjekapitalen i norske selskaper, etter eiersektor. Pålydende verdi. 31. desember Mill.kr Utlån fra finansinstitusjoner til ikke-finansielle foretak, kommuner og privatpersoner, etter långiversektor. Prosent. 31. desember 1975 og Utlån fra finansinstitusjoner til ikke-finansielle foretak, kommuner og privatpersoner, etter låntakergruppe. Prosent. 31. desember 1975 og Apnede konkurser etter næring

9 8 Tidsserier TABELLREGISTER 1. Utlån fra finansinstitusjoner til ikke-finansielle foretak, kommuner og privatpersoner, etter långiversektor. 31. desember Mill.kr Kapitaltilfeirsel til ikke-finansielle foretak, kommuner og privatpersoner Mill.kr Utlån fra finansinstitusjoner til innlendinger, etter lantakersektor. 31. desember Mill.kr Ihendehaverobligasjonsgjeld i norske kroner og utenlandsk valuta, etter låntakersektor. 31. desember Mill.kr Innenlandsk sertifikatgjeld etter låntakersektor. 31. desember Mill.kr Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i norske kroner, etter lantakersektor Mill.kr Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta, etter låntakersektor Mill.kr Emisjoner av sertifikater i Norge, etter låntakersektor Mill.kr Aksjeemisjoner eksklusive fondsemisjoner Pålydende verdi. Mill.kr Aksjeemisjoner på Oslo BOrs Mill.kr Aksjekursindeks etter utstedersektorl- næring januar 1983= Valutakurser Gjennomsnittlig effektiv rente pr. 31. desember på utlån fra private banker. Inklusive provisjoner. Prosent p.a Gjennomsnittlig årlig rente på innskudd i norske kroner fra kunder. Prosent p.a Bdrsnoterte aksjer og ihendehaverobligasjoner. Meglernes verdipapiromsetning Mill.kr Apnede konkurser etter næring Side Obligasjonsmarkedet 17. Ihendehaverobligasjonsgjelden pr. 31. desember 1986, 1987 og 1988 og bruttoendringene i 1987 og 1988, etter låntakersektor. Mill.kr Ihendehaverobligasjonsgjelden etter lantakersektor og nominell rentesats pr. 31. desember 1986 og Mill.kr og prosent Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i 1986 og 1987, etter låntakersektor og nominell rentesats. Mill.kr og prosent Ihendehaverobligasjonsgjelden i utenlandsk valuta, etter lantakersektor og valutaslag. 31. desember 1986 og Mill.kr Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta i 1987 og 1988, etter låntakersektor og valutaslag. Mill.kr Ihendehaverobligasjoner i norske kroner. Emisjoner etter låntakersektor. Månedstall og Mill.kr Ihendehaverobligasjonsgjelden pr. 31. desember 1986 og 1987, etter låntakersektor og låntakerens fylke. Pålydende verdi. Mill.kr Ihendehaverobligasjonsgjelden pr. 31. desember 1986 og 1987, etter låntakersektor og låntakerens fylke. Markedsverdi. Mill.kr Emisjoner av ihendehaverobligasjoner I 1986 og 1987, etter låntakerens fylke. Mill.kr 55 Sertifikatmarkedet 26. Sertifikater lagt ut i Norge. Månedstall Mill.kr Innenlandsk sertifikatgjeld pr. 31. desember 1986, 1987 og 1988 og bruttoendringene i 1987 og 1988, etter låntakersektor. Mill.kr 57

10 9 Aksjemarkedet 28. Emisjoner og nedskrivninger av aksjer, etter utstedersektor. Pålydende verdi Mill.kr Emisjoner og nedskrivninger av aksjer, etter utstedernes næring. Pålydende verdi Mill.kr Antall emisjoner og nedskrivninger av aksjer, etter utstedersektor Antall emisjoner og nedskrivninger av aksjer, etter utstedernes næring Aksjer. Kursindeks etter næring januar 1983= Side Lånemarkedet 33. Utlån fra finansinstitusjoner, etter långiversektor og låntakersektor. 31. desember Mill.kr Utlån fra finansinstitusjoner til ikke-finansielle foretak og personlig næringsdrivende, etter långiversektor og låntakernearing. 31. desember Mill.kr 72 Innskudd i norske banker 35. Bankinnskudd etter innskytersektor. 31. desember Mill.kr 75 Apnede konkurser mv. 36. Apnede konkurser. Månedstall Apnede konkurser etter kvartal. Fylke Apnede konkurser etter næring. Tinglyste utleggsforretninger Apnede konkurser etter sysselsettingsgruppe/omsetningsgruppe og nearing og Apnede konkurser. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring. Prosent 1987 og Apnede konkurser i varehandel, etter kvartal. Fylke Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næringsgruppe. Prosent og

11 10 INDEX OF FIGURES Page 1. Holdings of bearer bonds, by lender sector. 31 December 1975 and Million kroner Share capital in Norwegian companies, by issuer sector. Nominal value. 31 December Million kroner Share capital in Norwegian companies, by owner sector. Nominal value. 31 December Million kroner Loans from financial institutions to non-financial enterprises, municipalities and private persons, by lender sector. Per cent. 31 December 1975 and Loans from financial institutions to non-financial enterprises, municipalities and private persons, by borrower group. Per cent. 31 December 1975 and Bankruptcy proceedings by industry

12 11 INDEX OF TABLES Time series 1. Loans from financial institutions to non-financial enterprises, municipalities and private persons, by lender sector. 31 December Million kroner Supply of capital to non-financial enterprises, municipalities and private persons Million kroner Loans from financial institutions to Norwegians, by borrower sector. 31 December Million kroner Bearer bond debt in Norwegian kroner and foreign currency, by borrower sector. 31 December Million kroner Outstanding debt of treasury notes, certificates of deposits and commercial papers in the domestic market by borrower sector. 31 December Million kroner Issues of bearer bonds in Norwegian kroner, by borrower sector Million kroner Issues of bearer bonds in foreign currency, by borrower sector Million kroner Issues of treasury notes, certificates of deposits and commercial papers in the domestic market, by borrower sector Million kroner Issues of shares excluding scrip issues Nominal value. Million kroner Issues of shares on the Oslo Stock Exchange Million kroner 40 U. Index of share prices by issuer sector/industry January 1983= Foreign exchange rates Average interest rate per 31 December on loans from private banks. Inclusive commissions. Per cent per annum Average annual rate of interest on deposits in Norwegian kroner from customers. Per cent per annum Shares and bearer bonds, listed on the stock exchange. Brokers turnover of securities Million kroner Bankruptcy proceedings by industry Page The bearer bond market 17. Bearer bond debt per 31 December 1986, 1987 and 1988 and gross changes in 1987 and 1988, by borrower sector. Million kroner Bearer bond debt by borrower sector and nominal rate of interest. 31 December 1986 and Million kroner and per cent Bearer bond issues in 1986 and 1987, by borrower sector and nominal rate of interest. Million kroner and per cent Bearer bond debt in foreign currency, by borrower sector and currency. 31 December 1986 and Million kroner Bearer bond issues in foreign currency in 1987 and 1988, by borrower sector and currency. Million kroner Bearer bonds in Norwegian kroner. Issues by borrower sector. Monthly data and Million kroner Bearer bond debt per 31 December 1986 and 1987, by borrower sector and county. Nominal value. Million kroner Bearer bond debt per 31 December 1986 and 1987, by borrower sector and county. Market value. Million kroner Issues of bearer bonds in 1986 and 1987, by borrower's county. Million kroner 55 The market of treasury notes, certificates of deposits and commercial papers 26. Treasury notes, certificates of deposits and commercial papers issued in the domestic market. Monthly data Million kroner Outstanding debt of treasury notes, certificates of deposits and commercial papers in the domestic market per 31 December 1986, 1987 and 1988 and gross changes in 1987 and 1988, by borrower sector. Million kroner 57

13 12 The share market 28. Issues and depreciations of shares, by issuer sector. Nominal value Million kroner Issues and depreciations of shares, by issuers' industry. Nominal value Million kroner Number of issues and depreciations of shares, by issuer sector Number of issues and depreciations of shares, by issuers' industry Shares. Index of share prices, by industry January 1983= Page The loan market 33. Loans from financial institutions, by lender sector and borrower sector. 31 December Million kroner Loans from financial institutions to non-financial enterprises and self-employed, by lender sector and borrower industry. 31 December Million kroner 72 Bank deposits in domestic banks 35. Bank deposits by depositor sector. 31 December Million kroner 75 Bankruptcy proceedings 36. Bankruptcy proceedings. Monthly figures Bankruptcy proceedings by quarter. County Bankruptcy proceedings by industry. Foreclosures Bankruptcy proceedings by group of employment/turnover and by industry and Bankruptcy proceedings. Number of enterprises, employment and value of turnover, by industry. Per cent and Bankruptcy proceedings in wholesale and retail trade, by quarter. County Bankruptcy proceedings in wholesale and retail trade. Number of enterprises, employed and value of turnover, by industry group. Per cent and

14 13 1. FORMAL Formålet med denne publikasjonen er A gi en oversikt over kredittilforselen via låne-, obligasjons-, aksje- og sertifikatmarkedet. Dessuten inneholder publikasjonen tall for innskudd i norske banker og tabeller med gjennomsnittsrenter på utlån og innskudd i forretnings- og sparebanker. Det er også tatt med en oversikt over åpnede konkurser. 2. OMFANG 2.1. KapitaltilfOrsel til ikke-finansielle foretak, kommuner og privatpersoner (tabell 2) Tabellen gir en oversikt over kapitaltilforsel til ikke-finansielle foretak, kommuner og privatpersoner fordelt på kapitaltilforsel fra utlandet og de ulike innenlandske lånekilder (ekskl. kredittilfdrsel fra staten). Kapitaltilfdrselen fra utlandet omfatter netto kapitalinngang ifdlge utenriksregnskapets kapitalregnskap. Gruppen Andre inneholder også eventuelle statistiske feil. Den innenlandske kredittilforsel består av utlån fra finansinstitusjoner og tilfdrsel over obligasjons-, sertifikat- og aksjemarkedene. For innenlandske utlån er tallene basert på regnskapsoppgaver fra de enkelte finansinstitusjoner og omfatter utlån Ur eventuelle ayskrivninger. Utlån etter lisens (utlån i utenlandsk valuta etter tillatelse fra Finansdepartementet) og utlån i norske kroner til oljevirksomhet er skilt ut som en egen gruppe i tabellen. KredittilfOrselen over verdipapirmarkedet omfatter emisjoner av ihendehaverobligasjoner, sertifikater og aksjer foretatt av ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltning og privatpersoner. For emisjoner av ihendehaverobligasjoner og sertifikater er tallene fratrukket årets avdrag (nettoemisjoner). Emisjoner av aksjer omfatter ikke fondsemisjoner Obligasjonsmarkedet Obligasjoner er fritt omsettelige verdipapirer som utstedes til en eller flere långivere (ihendehavere) i forbindelse med låneopptak. Obligasjonsmarkedet kan defineres som markedet for standardiserte lån med lang lopetid (minimum 1 Ar). Statistikken over nyemisjoner av ihendehaverobligasjoner er basert på månedlige oppgaver fra Norges Bank. Statistikken over ihendehaverobligasjonsgjelden er i hovedsak basert på oppgaver fra obligasjonsutstederne over lånets stdrrelse til pålydende verdi og markedsverdi pr. 31. desember, samt lånets avdragsplan. Tallene for ihendehaverobligasjonsgjelden omfatter også de obligasjoner utsteder selv har kjopt opp som ikke er makulert. Ihendehaverobligasjonsgjelden i utenlandsk valuta er regnet etter valutakurser ved utgangen av vedkommende Ar. Emisjoner og avdrag i utenlandsk valuta er omregnet etter gjennomsnittlige valutakurser i hhv. emisjons- og avdragsmåned. Figur 1 viser beholdning av norske ihendehaverobligasjoner etter långiversektor. Disse tallene er basert på regnskapsopplysninger fra de enkelte finansinstitusjoner samt Folketrygdfondet. Gruppen Andre er beregnet som en restpost og inneholder eventuelle beholdninger av obligasjoner i sektorene offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, privatpersoner og utlandet Sertifikatmarkedet 1985 ble det åpnet for et organisert sertifikatmarked i Norge. PA samme måte som for ihendehaverobligasjoner er sertifikater fritt omsettelige verdipapirer som utstedes i forbindelse med laneopptak. Lånene er kortsiktige og har en maksimum ldpetid på 12 måneder. I det norske sertifikatmarkedet skilles det mellom fdlgende typer sertifikater: Statssertifikater Banksertifikater Finanssertifikater Kredittsertifikater Lånesertifikater Statsforvaltningen Forretnings- og sparebanker Finansieringsselskaper Kredittforetak Statsbanker, statsforetak, kommuneforvaltning, kommuneforetak, private foretak

15 14 Sertifikater utstedt av private kredittforetak ble fer fdrste kvartal 1989 betegnet som finanssertifikater. Statistikken for nyemisjoner av sertifikater og sertifikatgjelden baserer seg på månedlige oppgaver fra Norges Bank. Tabellene omfatter bare sertifikater som er lagt ut i Norge Aksjemarkedet En aksje er et omsettelig verdipapir som representerer et eierforhold i et foretak. Aksjenes totale palydende verdi i figur 2 bygger på SSBs statistikk over aksjeemisjoner (basert på Norsk lysingsblad), og beholdningstallet for aksjekapitalen i bedriftstellingen i Dette beregnete beholdningstallet viser et lavere nivå enn Skattedirektoratets materiale for f.eks. 1987, som bl.a. SSB publiserer i Statistisk ukehefte. Dette har sammenheng med at også andelskapital er inkludert i Skattedirektoratets register. Videre har det sammenheng med at noen emisjoner kan bli registrert på feil år på grunn av etterslep i behandlingen ved handelsregistrene og at utbytteemisjoner ikke registreres i Norsk lysingsblad. Tabellene 9 og bygger på oppgaver i Norsk lysingsblad. EmisjonsAret refererer seg til registreringsåret i handelsregistrene. Gruppering av aksjeemisjoner og kapitalnedskrivninger på næring er basert på SSBs standard for næringsgruppering i SSBs Bedrifts- og foretaksregister. Pga. en endring i foretaksloven av 1985 er foretakene f.o.m. 1. januar 1988 ikke lenger pliktige til A kunngjdre aksjemeldinger til handelsregistrene. Datagrunnlaget for SSBs aksjeemisjonsstatistikk bortfaller dermed og den lopende publiseringen er midlertidig nedlagt. Tallene for kursindekser i tabellene 11 og 32 er tatt fra den offisielle kursliste over aksjer notert på Oslo Bdrs og gjelder pr. 15. eller nærmeste dato i måneden. Basis er 1. januar 1983= Lånemarkedet Med lånemarkedet forstås her lån som gis av finansinstitusjoner til privatpersoner, Ikke-finansielle foretak og offentlig forvaltning, samt lån til andre finansinstitusjoner. Statistikken bygger på oppgaver fra de enkelte finansinstitusjoner. Markedslån formidlet direkte fra långiver i publikumssektor (ikke-finansielle foretak, kommuner og privatpersoner) blir det ikke gitt tall for i publikasjonen. Utlånstallene for banker, private finansieringsselskaper og private kredittforetak omfatter også utlån etter lisens og utlån i norske kroner til oljevirksomhet. Enkelte finansinstitusjoner har hatt vansker med A skille ut gruppene LOnnstakere o.l. og Personlig næringsdrivende. Disse tallene er derfor beheftet med en viss usikkerhet. Posten Andre private sektorer er en sekkepost som det har vart vanskelig A fordele på de andre postene under Andre innenlandske sektorer. Utlånstall fra private finansieringsselskaper inneholder f.o.m også finansiell leasing, dvs. utleie av realkapital gjennom et leasingselskap. Under gruppen finansieringsselskaper hdrer også rene leasingselskaper. Utlånene fra finansieringsselskaper er fdrt netto, dvs. fratrukket tidsavgrensede poster (kapitaliserte, ikke opptjente renter) og gjeld til utlånskunder Innskudd i norske banker Statistikken over innskudd i norske banker omfatter innskudd på ordinære og spesielle vilkår i private og offentlige banker. Statistikken omfatter også innskudd i bank foretatt av annen bank (interbankinnskudd). Tabellen bygger på oppgaver fra de enkelte banker. Oppgavene fra forretnings- og sparebanker innhentes f.o.m på maskinlesbart medium via bankenes datasentraler Apnede konkurser mv. Tallene for åpnede konkurser og tinglyste utleggsforretninger baserer seg på data fra LOsdreregisteret i BrOnndysund samt kunngjdringer i Norsk lysingsblad. Tinglyst utleggsforretning foreligger når kreditor ved debitors konkurs får pantesikkerhet i debitors eiendeler på grunnlag av et rettskraftig tvangsgrunnlag.

16 15 Gruppering av foretakene etter næring og sysselsettings-/omsetningsgruppe er foretatt på grunnlag av opplysninger i S5Bs Bedrifts- og foretaksregister. Enkelte sysselsettings-/omsetningsgrupperinger kan referere seg til tidspunkter ett eller flere Ar forut for konkursen, da ikke alle næringer i dette registeret blir oppdatert Arlig. Posten Uoppgitt i tabellene omfatter foretak som det ikke har vært mulig ti plassere på en spesifikk næring 1 SSBs register. Disse foretakene er plassert i laveste sysselsettings-/omsetningsgruppe. Denne posten kan også omfatte personlig næringsdrivende (f.eks. bender og fiskere) og vanlige lennstakere. 3. BEGREP OG KJENNEMERKER Nedenfor er det gitt en summarisk oversikt over grupperingen på institusjonelle sektorer, pa næringer og på finansobjekter i kredittmarkedstatistikken Gruppering etter institusjonell sektor Som statistisk enhet er i prinsippet brukt den regnskapsfrende enhet som har en selvstendig finansforvaltning. Det vil i de fleste tilfelle si den juridiske enhet som foretaket eller husholdningen. Ved A fere sammen enheter med ensartede funksjoner kommer en fram til ensartede grupper eller sektorer som, ut fra analysemessige synspunkter, kan betraktes som nye enheter. Med enkelte avvik har en fulgt den internasjonale standard for institusjonell klassifikasjon som er anbefalt av FN. Den felgende oversikt viser hvordan sektorsystemet som er brukt i denne publikasjonen, er bygd opp og hvorledes de enkelte sektorer er definert. GRUPPERING ETTER INSTITUSJONELL SEKTOR [Kode Institusjonell sektor i Definisjon I 1 Departementer, direktorater, skatte-, avgifts- og tollmyndigheter, for-i 110 Statsforvaltningen svar, retts-, politi- og fengselsvesen, kirkeadm., statlige utdanningsinstitusjoner, musêer, sykehus og medisinske inst., statens pensjonskasser, pensjonstrygden for fiskere og skogsarbeidere, fond forvaltet av statlige organer og lokale skatteoppkrevere 130 Trygdeforvaltningen 150 Norges Bank Norges Bank 170 Postgiro og Post-,g sparebanken 190 Statsbanker Folketrygden, barnetrygden, krigspensjoneringen for militærpersoner. Omfatter også folketrygdfondet og pensjonstrygden for sjømenn Postgiro, Norges Postsparebank Den Norske Industribank A/S, Den Norske Stats Husbank, Distriktenes u - byggingsfond, Norges Kommunalbank, Statens Fiskarbank, Statens Landbruksbank, Statens lånekasse for aviser, Statens lånekasse for utdanning, Industrifondet og Småbedriftsfondet 210 Forretningsbanker Forretningsbanker med beliggenhet i Norge 250 Sparebanker Sparebanker med beliggenhet i Norge 290 Bankenes sikringsfond Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond Private kredittforetak 1 Realkredittforetak, skipsfinansieringsforetak og andre private I I kredittforetak med oppgaveplikt til Kredittilsynet

17 , 16 GRUPPERING ETTER INSTITUSJONELL SEKTOR (forts.),. Kode Institusjonell sektor Definisjon 370 Private finansierings- selskaper 410 Livsforsikringsselskaper mv. Factoring-, leasing- og avbetalingsselskaper og andre finansieringsinstitusjoner som har oppgaveplikt til Kredittilsynet (ekskl. banker, forsikring og private kredittforetak) Livsforsikringsselskaper, private pensjonsfond og -kasser under Kredittilsynets kontroll, kommunale pensjonsfond og -kasser, pensjonsog stonadsordninger opprettet ved avtaler mellom næringslivets organisasjoner. 470 Skadeforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper under Kredittilsynets kontroll (inkl. gjensidige sjoforsikringsselskaper og gjensidige branntrygdelag), og dessuten Den Norske Krigsforsikring for Skib og Statens Varekrigsforsikring Fylkeskommuner Fylkesadministrasjon og fylkeskommunal virksomhet uten eget særregnskap 550 Kommuner Herreds- og bykommuner og kommunal virksomhet uten eget særregnskap,610 Statens forretningsdrift 630 Selvstendige statsforetak 650 Kommuneforetak Private selskaper 710 med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner Forvaltningsbedrifter med særregnskap som går inn i det trykte statsregnskap Selskaper hvor staten direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt aksje-, andelskapital eller kommandittinnskudd Fylkeskommunale, kommunale og felleskommunale foretak, kommunale aksjeselskaper og andre kommunale foretak med eget særregnskap Aksjeselskaper, andelslag, aksjefond, borettslag, samvirkelag o.l. Omfatter bl.a. arbeidsgiverorganisasjoner, tekniske og Okonomiske bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner og institusjoner til fremme av omsetning og andre næringsinteresser 760 Personlige foretak mv. Private selskaper med ubegrenset ansvar, herunder ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, sameier, partrederier o.l. 770 Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 790 Personlig næringsdrivende 810 LOnnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 890 Ufordelt sektor 900 Utenlandske sektorer Omfatter bl.a. arbeidstakerorganisasjoner og yrkessammenslutninger. Videre religiose, humanitære, politiske og andre ikke-forretningsmessige foreninger, institusjoner og organisasjoner (f.eks. idrettslag o.l.). Medregnet er også legater, uansett om de administreres av private eller offentlige institusjoner Husholdninger hvor minst 50 prosent av hovedpersonens inntekt kommer fra et foretak med bare en eier (enkeltmannsforetak) Husholdninger hvor minst 50 prosent av hovedpersonens inntekt kommer fra lonnsinntekt. Omfatter dessuten formuesinntektstakere, pensjonsog trygdeinntektstakere, skoleelever og studenter med egen husholdning Denne sektor skal bare nyttes for kunder som det penbart ikke er mulig A gruppere under andre sektorer Omfatter enhver person som har fast bopel utenfor Norge (uansett statsborgerskap) og enhver virksomhet (også datterselskaper av norske virksomheter) som ligger utenfor Norge. Som utenlandsk regnes dessuten utenlandsk diplomatisk og militær representasjon i Norge, ansatte ved ambassader (diplomater etc.) uten fast bopel i Norge og utenlandske turister

18 Gruppering etter næring I noen av tabellene er bl.a. ihendehaverobligasjoner og utlån gruppert etter næring, dvs. næring for det foretak som står som utsteder eller låntaker av vedkommende finansobjekt. Næringsgrupperingen er foretatt for statlige, kommunale og private ikke-finansielle foretak. Foretak som driver virksomhet i flere næringer, blir gruppert etter den virksomhet som gir storst bearbeidingsverdi eller bruttofortjeneste. Grupperingen bygger på Statistisk sentralbyrås Standard for næringsgruppering som er basert pa FNs internasjonale grupperingsstandard ISIC (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities). Det er foretatt en del endringer i næringsgrupperingen fra og med Varehandel er splittet opp 1 Engros- og agenturhandel og Detaljhandel. De foretakene som tidligere ble gruppert i næringen Investerings- og holdingselskaper mv. er nå fordelt på næringene Finansieringsvirksomhet knyttet til utvinning av råolje og naturgass, Investerings- og holdingselskaper og Tjenester i tilknytning til bank- og finansieringsvirksomhet. Interesserte, som nsker nærmere opplysninger om de enkelte næringsgruppers innhold, vises til Standard for næringsgruppering i serien Standarder for norsk statistikk, nr. 2. Nedenfor fdlger en oversikt over næringsgrupperingen (publiseringsstandarden) som nyttes i kredittmarkedstatistikken. I rubrikken til hyre er det gitt en oversikt over sammenhengen med Standard for næringsgruppering. Næringsgruppering i finansstatistikken Næring' 110 Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst, 13 i 210 Utvinning av r&olje og naturgass ROrtransport Finansieringsvirksomhet knyttet 1 til utvinning av råolje og 1 naturgass , 310 Bergverksdrift Treforedling Produksjon av kjemiske produkter, I mineralolje-, kull-, gummi- og 35 plastprodukter 340 Produksjon ay metaller I I Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk 31 Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og 32 lærvarer 430 Produksjon av trevarer Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av mineralske produkter Produksjon av oljerigger mv Bygging av fartdyer 3841 IfOlge Statistisk sentralbyrås Standard for næringsgruppering. Næringsgruppering i finansstatistikken 469 Produksjon av andre verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartoyer) I Næring' Industriproduksjon ellers Bygge- og anleggsvirksomhet (ekskl. oljeboring) Kraft- og vannfors ning Engros- og agenturhandel Detaljhandel 630 Hotell- og restaurantdrift Utenriks sjdfart Oljeboring (på kontraktbasis) Investerings- og holdingselskaper r del 820 Tjenester i tilknytning til bankog finansieringsvirksomhet 1_11D 830 Eiendomsdrift Forretningsmessig 832 tjenesteyting Transport og lagring (ekskl utenriks sjoart og rortransport) Post- og telekommunikasjoner Sosial og privat tjenesteyting 92-96

19 Gruppering av finansobjekter i balansene - De finansobjekter (aktiva- og passivaposter) en finner i balansene for de ulike regnskapsfdrende enheter, kan være svært uensartet. For A kunne stille opp oversiktlige og sammenliknbare balanser for de ulike sektorer har en slått sammen ensartede aktiva- og passivaposter i et begrenset antall objektgrupper. Denne grupperingen folger stort sett en standard for nasjonalregnskapsoppstillinger tilrådd av FN (A System of National Accounts [SNA], United Nations, 1968). Av stdrre avvik fra denne standard kan nevnes at veksler er tatt med under utlån (lån) i kredittmarkedstatistikken, mens de er skilt ut som en egen objektgruppe i den internasjonale standard. Av oversikten nedenfor går det fram hvilke finansobjekter som er skilt ut i kredittmarkedstatistikken og hvorledes disse er definert. Objekt Objektbeskrivelse Sedler og skillemynt Norske og utenlandske sedler og skillemynter Bankinnskudd Innskudd i norske og utenlandske forretnings- og sparebanker, i Norges Bank, i Norges Postsparebank og på postgiro Statskasseveksler og sertifikater Norske og utenlandske statskasseveksler (Treasury bills). F.o.m omfatter objektet også stats-, bank-, finans-, kreditt- og lånesertifikater. Jf. Norges Banks rundskriv nr. 4/3. mars 1989 Ihendehaverobligasjoner/IhendehaverobligasjonslAn Norske partialobligasjoner utstedt til ihendehaveren med hjemmel i lov av 25. juni Jf. også Norges Banks rundskriv nr. 4/3. mars Omfatter også norske ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta, utenlandske Ihendehaverobligasjoner og ansvarlig lånekapital som er utstedt i form av ihendehaverobligasjoner Aksjer/Aksjekapital Norske og utenlandske aksjer og andeler 1 Grunnfondsbevis Utlån/Lån Verdipapiret fremstår som en parallell til aksjer og er innfdrt som et ledd I egenkapitaloppbyggingen i sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper og kredittforeninger Alle låneformer som ikke er knyttet til ihendehaverobligasjoner eller sertifikater, f.eks. veksler, kassekreditt, byggelån, pantobligasjonslån, vekselobligasjonslån, vanlige gjeldsbrevlån og grunnkjdpsobligasjoner. Veksler som en bank har rediskontert I andre finansinstitusjoner, tas ikke med av vedkommende bank. Posten omfatter også factoring, leiefinansiering (finansiell leasing) og utlån mot diskontering av avbetalingskontrakter Forsikringskrav/ Forsikringsforpliktelser Forsikringsmessige fond og aysetninger I livsforsikringsselskaper og den samlede kapital i de kommunale og private pensjonsinnretninger og i FTP Kapitalinnskudd Langsiktige investeringer av ansvarlig kapital i andre former enn lanekapital og aksjekapital, f.eks. statens faste kapital i statsforetak, statens grunnfondsinnskudd i statsbankene og kapital i internasjonale finansinstitusjoner. Kommandittinnskudd tas med under Andre fordringer Andre fordringer/ Annen gjeld Varekreditter og alle andre finansielle balanseposter (dvs. poster som har motposter i balansen for andre Okonomiske enheter) som ikke naturlig hdrer inn under objektene foran

20 19 4. NOEN HOVEDRESULTATER Kapitaltilferselen Den samlede kapitaltilferselen til ikke-finansielle foretak, kommuner og privatpersoner fra utlandet, finansinstitusjoner og over verdipapirmarkedet utgjorde i 1988 etter de foreldpige oppgaver nær 88 milliarder kroner (se tabell 2). Den innenlandske kredittilfdrselen var på nær 87 milliarder kroner, mens det var en netto kapitalinngang på vel 1 milliard kroner fra utlandet. Av den innenlandske kredittilferselen utgjorde 68 milliarder kroner ordinære utlån fra offentlige og private banker og andre finansinstitusjoner. I tillegg ble det fra forretnings- og sparebankene gitt lån for om lag 8 milliarder kroner til oljevirksomhet og som spesielle utlån etter valutalisens. I 1987 var den samlede kapitaltilferselen til foretak, kommuner og privatpersoner knapt 126 milliarder kroner. Sammenliknet med de foreldpige tall for 1988 gir dette en reduksjon på 38 milliarder kroner, hvorav den innenlandske kredittilfdrsel ble redusert med om lag 53 milliarder kroner, mens netto kapitalinngang fra utlandet ekte med vel 15 milliarder kroner. Reduksjonen i den innenlandske kredittilfersel bestod av en reduksjon i ordinære utlån på vel 48 milliarder kroner, og en reduksjon av annen innenlandsk kredittilfersel på om lag 5 milliarder kroner. Utlån etter lisens og utlån til oljevirksomhet ekte med vel 5 milliarder kroner, mens kredittilfersel over verdipapirmarkedet ble redusert med om lag 10 milliarder kroner. Obligasjonsmarkedet Forelepige tall viser at bruttoemisjonene av ihendehaverobligasjoner i 1988 utgjorde ca. 73 milliarder kroner. Av dette var vel 35 milliarder emittert i norske kroner. Samlet utgjorde ihendehaverobligasjonsgjelden nar 381 milliarder kroner ved utgangen av I 1987 utgjorde bruttoemisjonene av ihendehaverobligasjoner vel 65 milliarder kroner. Av dkningen i emisjoner fra 1987 til 1988 på ca. 8 milliarder kroner, falt vel 5 milliarder på obligasjoner emittert i norske kroner, mens dkningen i utenlandsk valuta var på nær 3 milliarder kroner. Sertifikatmarkedet I 1988 utgjorde bruttoemisjonene av sertifikater lagt ut i Norge vel 253 milliarder kroner fordelt med 26 milliarder kroner på statssertifikater, 185 milliarder kroner på banksertifikater, 12 milliarder kroner på kredittsertifikater, 6 milliarder kroner på finanssertifikater og 24 milliarder kroner på lånesertifikater. Sertifikatgjelden ved utgangen av 1988 var nærmere 43 milliarder kroner. økningen i bruttoemisjoner fra 1987 til 1988 var på vel 127 milliarder kroner, mens sertifikatgjelden ble redusert med nærmere 3 milliarder kroner i samme tidsrom. Konkurser I 1988 ble det åpnet i alt konkurser, mot i Dette er en ekning på vel 87 prosent. Nærmere 31 prosent av de konkursrammede foretakene i 1988 var innenfor gruppen Varehandel, 12 prosent innenfor Industri og 11 prosent innenfor Bygge- og anleggsvirksomhet.

21 20 1. PURPOSE The purpose of this publication is to give a survey of the supply of capital from the bond market, the markets of treasury notes, certificates of deposits and commercial papers, the share market and the loan market. In addition some tables which cover bank deposits in domestic banks and average Interest on loans and bank deposits in private banks are included. The publication also includes a survey of bankruptcy proceedings. 2. COVERAGE 2.1. Supply of capital to non-financial enterprises, municipalities and private persons (table 2) The table gives a survey of the supply of capital to non-financial enterprises, municipalities and private persons from foreign countries and domestic sources (except central government). Foreign supply of capital includes net inflow on capital transaction according to the capital account of the balance of payment. Domestic supply of capital includes loans from financial enterprises and issues of bearer bonds, commercial papers and shares by non-financial enterprises and municipalities. Scrip issues are not included. Loans as per licence and loans in Norwegian kroner to oil activity are presented as a separate sub-group in the table The bearer bond market Included in this statistics are standardized, long-term loans against issue of interest-bearing and negotiable securities. The statistics on bearer bond issues give figures on new issues in Norwegian and foreign currency by drawer sector based on monthly reports from Bank of Norway. The bearer bond debt is based mainly on reports from the individual borrowers on the debt at nominal and market value as per 31 December. Issues and instalments are converted into Norwegian kroner by the average rates of exchange for the respective months. The debt is converted according to the exchange rates at the end of the year. The holdings of bearer bonds by lender sector (figure 1) are based on reports from the individual financial enterprises and the National Insurance Fund. Included in the item Others are central government, municipalities, private persons and foreigners holdings of Norwegian bearer bonds The market of treasur notes, certificates of deposits and commercial papers The statistics include standardized, short-term loans against issue of interest-bearing and negotiable securities. The maximum term for the securities as defined in the statistics is 12 months. Only treasury notes, certificates of deposits and commercial papers issued in Norway are included in the statistics. Both monthly issues and outstanding debt are based on reports from Bank of Norway The share market Included in the share market statistics are share issues and capital depreciation by issuer sector and holdings of shares by issuer sector and owner sector. The statistics of the share market are based on information from Norsk lysingsblad. Year of issue is refering to registration year in the Commercial Register. Holdings of shares by owner sector are based on reports from the individual financial enterprises and central government. Foreigners' holdings of shares in Norwegian companies are based on the Central Bureau of Statistics' annual Census of Foreign Assets and Liabilities. The item Others includes non-financial enterprises and private persons. The index of share prices are based on reports from Oslo Stock Exchange with basis 1 January 1983=100.

22 The loan market The statistics include loans from financial enterprises to non-financial enterprises, central government, municipalities and private persons, and loans to other financial enterprises. Loans as per licence and loans in Norwegian kroner to oilactivity are included in the figures. From 1978 loans from private financial companies also include financial leasing. Time limit items and customers' assets are not included (net loans). The statistics for the loan market are based on reports from the individual financial enterprises Bank deposits in domestic banks Included in this statistics are bank deposits in private and public banks, and inter-bank deposits. The table on bank deposits is based on reports from the banks via Norwegian Banks Data Centres Bankruptcy proceedings This statistics include bankruptcy proceedings and foreclosures (table 38). Bankruptcy proceedings are grouped by type of industry and employment/sales group, based on information registered in the Bureau's Register of Establishments and Enterprises. Enterprises included in the item Unknown have not been possible to identify in the register. The item may also include the self-employed (e.g. farmers and fishermen) and wage earners. Enterprises included in the item Unknown are placed in the lowest employment and sales group. The statistics on bankruptcy proceedings are based on information from the Personal Property Index in BreinnOysund and Norsk lysingsblad. 3. TERMS AND VARIABLES A summary survey of the grouping by institutional sector, industrial group and financial instrument in the credit market statistics is given below Grouping by institutional sector As a statistical unit we principally refer to the book-keeping unit which has an independent financial management. In most cases this will be juridical units as enterprises or households. By grouping units with compatible functions together we arrive at similar groups or sectors which from an analytical point of view can be considered as new units. In all essential aspects the standard for institutional classification follows recommendation given by the U.N. in the publication "A system of National Accounts" (SNA 1968). GROUPING BY INSTITUTIONAL SECTOR GENERAL GOVERNMENT 110 Central government 130 Social security accounts 510 Counties 550 Municipalities FINANCIAL INSTITUTIONS 150 Bank of Norway 170 Post Giro and Post Office Savings Bank 190 State banks 210 Commercial banks 250 Savings banks 290 Commercial and savings banks' guarantee funds

23 22 FINANCIAL INSTITUTIONS (cont.) 310 Private credit enterprises 370 Private financial companies 410 Life insurance companies etc. 470 Non-life insurance companies NON-FINANCIAL ENTERPRISES 610 Central government enterprises 630 Other state enterprises 650 Municipal enterprises 710 Private incorporated enterprises (e.g. joint stock companies) 740 Private non-profit institutions serving enterprises HOUSEHOLDS 760 Quasi-corporated private enterprises (i.e. partnership companies, joint ownership etc.) 770 Private non-profit institutions serving households 790 Unincorporated private enterprises (self-employed) 810 Households of employees etc. 890 Other private sectors FOREIGN COUNTRIES 900 Foreign countries 3.2. Grouping by industries In some of the tables bearer bonds, issues of shares, loans and bankruptcy proceedings are grouped by industry. The grouping by industry is done for the public and private non-financial enterprises. Enterprises who participate in more than one industry are grouped by the activity that gives the highest added production value or gross profit. The grouping is based on the Standard Industrial Classification of the Bureau, parallel to the UN's International Standard Industrial Classification (ISIC). From 1987 some changes have been made in the grouping by industries. The group Wholesale and retail trade is devided into Wholesale and commission braking and Retail trade. Enterprises which previously were grouped as investment and holding companies etc., are now included partly in the group Operation of financing institutions connected with crude petroleum and natural gas production, partly in Investment and holding companies and partly in Services connected with financial institutions. For further reference, see the Standard Industrial Classification, Standard for Norwegian Statistics no. 2. The survey below on the grouping by industry is employed in the credit market statistics. The column to the right shows the link to the Standard Industrial Classification.

24 23 Industrial grouping in the credit market statistics 110IAgriculture and forestry Fishing, sealing and whaling Crude petroleum and natural gas production Pipeline transport I I Operation of financing institutions connected with crude petroleum and natural gas production Classification code according to the SN' Industrial grouping in the credit market statistics L (cont.) 469 Manufacturing of fabricated metal products, machinery and equipment (excl. building of ships and boats) 490 Other manufacturing industries 39 Classification code according to the SN' (cont.) Construction (excl. oil well 50- drilling) Electricity and water supply Mining and quarrying 320 Manufacturing of paper and paper products Manufacturing of chemicals, chemical petroleum, coal, rubber and plastic products 21, 23-29, Manufacture of basic metals Wholesale trade and commission braking Retail trade Operation of hotels and restaurants Ocean transport Manufacturing of food, be- I verages and tobacco Oil well drilling (on contractual terms) Manufacturing of textiles, wearing apparel, leather and leather products Manufacturing of wood and wood products Printing, publishing and allied industries Production of mineral products Manufacture of oil and gas well machinery etc Building of ships and boats Investment and holding 8102 companies part 820 Services connected with financial institutions Real estate Business services Transport and storage (excl. ocean transport and pipeline transport) Post and telecommunication services Social and private services i The Standard Industrial Classification of Central Bureau of Statistics Grouping of financial instruments in the balance sheets The financial instruments (asset and liability items) in the balance sheets of the various book-keeping units can be rather differing. To arrange clear and comparable balances for the various sectors, similar asset and liability items have been grouped together to a restricted number of instrument groups. The grouping is to a large extent in correspondence with the UN's A System of National Accounts (SNA). Among deviations from this standard can be mentioned that bills are included under loans in the credit market statistics, but separated as a single instrument group in the international standard.

25 24 Instrument Description Notes and coins Bank deposits. Treasury bills and certificates Bearer bonds/bearer bond loans Shares/Share capital Primary capital certificate Loans Insurance claims/insurance debts Capital investments Other claims/other debts Norwegian and foreign notes and coins Deposits in domestic and foreign commercial and savings banks, Bank of Norway, Post Office Savings Bank and Post Giro Norwegian and foreign treasury bills. From 1985 this instrument also includes treasury, notes, certificates of deposits and commercial papers Norwegian debentures issued to the bearer, persuant to Act of 25 June 1965 and to circular no. 14 of 7 June 1988 from the Bank of Norway. Also including Norwegian bearer bonds in foreign currency, foreign bearer bonds and subordinated loan capital issued as bearer bonds Norwegian and foreign shares Norwegian negotiable securities parallel to shares, issued by savings banks, mutual insurance companies and private credit associations All types of loans not bound to bearer bonds or certificates, e.g. bills, cash credit, building loans, mortgage loans, draft loans, bond loans and land purchase bonds. Bills being rediscounted by bank in other financial institutions will not be entered by the banks in question. This term also includes factoring, financial leasing and loans against hirepurchase contracts Insurance funds and appropriations in life insurance companies and total capital in municipal and private pension schemes and in the Joint Pension under Collective Agreement (FTP) Long-term investments of subordinate capital other than loan and share capital, e.g. the Government's permanent capital in state enterprises, Government deposits in basic capital of state banks, and capital in international financial institutions Trade credits and all other financial balance sheet Items (i.e. items having counter-items in the balance sheet for other economic units) not naturally belonging to the instruments mentioned above 4. SOME MAIN RESULTS Supply of capital Total supply of capital to non-financial enterprises, municipalities and private persons from foreign countries, financial institutions and on the security market amounted to 88 billion Norwegian kroner in The total domestic supply of capital was about 87 billion kroner, while there was a net supply from foreign countries of 1 billion kroner. Domestic ordinary loans from private and public banks and other financial institutions amounted to 68 billion kroner. In addition the banks granted loans to oil activities and special loans as per licence to an amount of 8 billion kroner. In 1987 the total supply of capital to enterprises, municipalities and private persons amounted to 126 billion kroner. The reduction from 1987 to 1988 of 38 billion kroner was caused by a reduction

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STAT1STIKK B 845 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LÅN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1987 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 11. april 2003 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2002 Grouped

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Notat. Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen. 24.

Notat. Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen. 24. Notat 24. juni 2011 Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen Som tidligere varslet blir den institusjonelle sektorgrupperingen

Detaljer

Låne- og verdipapirmarkedet 1992-1998

Låne- og verdipapirmarkedet 1992-1998 C 589 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Låne- og verdipapirmarkedet 992-998 The Loan and Securities Market 992-998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 730 KREDITTMARKEDSTATISTI KK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1985 OG 1986

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 684 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE CREDIT ENTERPRISES AND PRIVATE FINANCIAL COMPANIES

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 508 KREDITTMARKEDSTATISTIKK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1982 OG 1983 CREDIT MARKET STATISTICS FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES 1982 AND 1983 STATISTISK SENTRALBYRA

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST1KK

KREDITTMARKEDSTATIST1KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 228 KREDITTMARKEDSTATIST1KK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1979 OG 198 CREDIT MARKET STATISTICS FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES 1979 AND 198 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 5. april 2004 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2003 Grouped

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2001 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2001 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 8. mai 2002 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2001 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2001 Grouped by

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A 992 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1977 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1977 STATISTISK RALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 12. juli 1995 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Ihendehaverobligasjonslån i norske kroner 31.12.94 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bearer Bond Loans in Norwegian kroner

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 526 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1983 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NON-LIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies NOR G ES O FFISI E LLE STATI ST IK K A 22 FINANSINSTITUSJONER 967 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER 0. L. OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak

Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak 11. juli 1995 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak. 1988-1993 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Innledning Dette notatet tar sikte på å gi en oversikt over hva som anses som logiske og ikke logiske kombinasjoner av kapitler

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. 34 Jordbruksstatistikk 958 Agricultural statistics 342 Statistisk årbok 959 Statistical

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 8229 REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER STATISTICS OF ACCOUNTS 1980 PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK Now esessouniollinimo STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 13 KREDITTMARKEDSTATISTI KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

Nr. 25/ september 1992

Nr. 25/ september 1992 Nr. 25/92 29. september 1992 BALANSETALL Alle : (med spesi- Norges bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker banker 31.07.1992 RENTETALL : Norges Postsparebank 30.06.1992 Forretningsbanker

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

kredittstatistikk Bank- og Aktuelle tall Bonds issued in Norway

kredittstatistikk Bank- og Aktuelle tall Bonds issued in Norway 10. mai 000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 31.1.99 Bonds issued in Norway 31.1.99 Grouped by Institutional

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Obligasjonslån i norske kroner 31.12.96 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån i norske kroner 31.12.96 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Obligasjonslån i norske kroner 31.12.96 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds in Norwegian kroner 31.12.96 Grouped by Institutional Sector and by Securities Identification

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 1962-1967

DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 1962-1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 80 DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 99 PUBLIC SECTOR FINANCES 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 9 ISBN 8 0 FORORD I 9 gav Statistisk

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side Nr. 32/91 2. desember 1991 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 3 Tabell 1. Alle banker. Disponerte utlån til boligformål, etter bankgruppe og låntakersektor. 30.9.1991. 4

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Obligasjonslån i norske kroner Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån i norske kroner Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 4. oktober 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån i norske kroner Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds in Norwegian kroner Grouped by Institutional

Detaljer

Vedlegg: Institusjonelle sektorer omlegging fra 2012

Vedlegg: Institusjonelle sektorer omlegging fra 2012 Vedlegg: Institusjonelle sektorer omlegging fra 2012 Som tidligere varslet utvides ne fra to til tre siffer med virkning fra og med regnskapsåret 2012. Informasjon om endringen finnes på "http://www.ssb.no/kostra/innrapp/

Detaljer

KREDITTMARKEDSTAT1STIKK

KREDITTMARKEDSTAT1STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 22 KREDITTMARKEDSTATSTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 980 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 755 FINANSINSTITUSJONER 1974 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 739 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1986 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2583-3

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 337 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1981 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE CREDIT ENTERPRISES AND PRIVATE FINANCIAL COMPANIES 1981

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1982 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 428 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997

Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997 C 515 Official Statistics of Norway Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997 Accounting Statistics for financial enterprises 1990-1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer