FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS and Life Insurance Companies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies"

Transkript

1

2 NOR G ES O FFISI E LLE STATI ST IK K A 22 FINANSINSTITUSJONER 967 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER 0. L. OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER FINANCIAL INSTITUTIONS 967 Bank of Norway, Postal Giro, Norway's Post Office Savings Bank, State Banks, Commercial Banks, Savings Banks, Loan Associations etc. and Life Insurance Companies STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968

3 Tidligere utkommet Norske forretningser 959 NOS A 8, 960 A 37 og 96 A 50. Forretningser, statser, kredittforeninger o.l. og livsforsikringsselskaper 962 NOS A 72. Norske spareer 959 NOS A 0, 960 A 32, 96 A 52 og 962 A 73. Finansinstitusjoner. Regnskapstall 963 NOS A 00, 96 A 30, 965 A 67, 966 A 207. En viser dessuten til de årlige utgaver av den trykte publikasjon Kredittmarkedstatistikk.

4 Forord Finansinstitusjoner 967 følger stort sett samme opplegg som foregående utgave. Mer omfat tende statistikk for finansinstitusjonene vil senere bli. publisert i. Kreditt^markedstatistikk Arbeidet med dette heftet har vært ledet av konsulent R.v.Hirsch. Konsulent S.O. Callander har stått for utarbeidingen av statistikken for kredittforeninger og livsforsikringsselskaper, og sekreter Irene Ihler har stått for statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 0. august 968 Odd Aukrust Petter Myklebust

5 Preface Financial Institutions 967 appears in approximately the same form as the previous issue. More comprehensive statistics of financial institutions will be published in the publication Credit Market Statistics 967. This volume has been prepared under the supervision of Mr. R.v.Hirsch. Mr. S.O. Callander has been responsible for the compilation of the statistics of loan associations and life insurance companies, and Mrs. Irene Ihler for the ing statistics. Central Bureau of Statistics, Oslo, 0 August 968 Odd Aukrust Petter Myklebust

6 Innhold o vm rs ik t Oversikt på engelsk,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,^,,,,,,~,,,.,,,,,.~...,,..,~....,...^...^^.~`^.~ `..`. ^..~^..^.^~..^.^^ Side 8 cubmzlmr 2. Postgiro.,,~~,~,~,,,.,,~,'.,.,...,,,^ u. Norges Pvmtsnarmuank, Årsregnskap ^^^...^.^^^~.^^~^^,.,^^. e67.,..,~._..,...~^.^~~~^,.,~.^~^^^^~ ^^^~ 6. Forretningser. Årssammendrag Forretningser. Fylkessammendrag * ,..,..,. 8, Forretningser. Arsregnskap 9e7...^.~..~..~..~...~,_^~..^...~~...^^~.,. er. &rmremomkanzne7.... Livsforsikringsselskaper. Arssammendrag Livsforsikringsselskaper. Årsregnskap ~...,...~.~..' `.~...~..~......, ' e ' 92 Vedlegg z^ Forretningser. Henvisning til Bankinspeksjonens regnskapsskjema,,...~.^..,~.., ^ 3. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. juli 967_ Standardtegn Null ^. Oppgave mangler

7 Contents Survey 7 English survey 8 Page Tab l e s. Bank of Norway. Annual accounts Postal Giro. Annual accounts Post Office Savings Bank. Annual accounts State s. Summary of accounts State s. Annual accounts Commercial s. Summary of accounts Commercial s. Annual accounts 967. Summary by county 5 8. Commercial s. Annual accounts Savings s. Summary of accounts Savings s. Annual accounts 967. Summary by county 26. Savings s. Annual accounts Loan associations etc. Summary of accounts Loan associations etc. Annual accounts Life insurance companies. Summary of accounts Life insurance companies. Annual accounts Appendices. Commercial s. References to the statement of account of Banks 2. Savings s. References to the statement of account of The 3. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since The Inspectorate of Inspectorate of Banks July Explanation of Symbols Nil.. Data not available

8 OVERSIKT Innledning Formålet med dette hefte er å gi en samlet framstilling av regnskapene for de enkelte finansinstitusjoner, som kan jamføres med de tall som blir publisert i kredittmarkedstatistikken ellers. Oppstillingen er derfor i hovedtrekkene basert på de samme prinsipper som gjelder for kredittmarkedstatistikken. En viser til oversiktsavsnittet i den årlige publikasjon Kredittmarkedstatistikk, hvor det er gjort rede for de definisjoner og prinsipper som statistikken bygger på. Utlånene er i denne publikasjonen gitt etter en blocavskrivninger. Enkelte tall for 966 er korrigert fra foregående utgave. Norges Bank, Postgiro, Norges Postspare, statser og livsforsikringsselskaper Tallene for disse institusjoner bygger på årlige regnskapsutdrag som hentes inn av Statistisk ' Sentralbyrå. Forspaltene i tabellene for disse institusjoner er stort sett uforandret fra foregående utgave. Forretningser og spareer Disse tall er basert på kopier av de oppgaver som ene sender Bankinspeksjonen. Da oppgavene også skal tjene kontrolltekniske formål, følger de til dels andre prinsipper enn kredittmarkedstatistikken. Forretningsenes filialer er tatt med under hovedkontoret. Spesifikasjonen av posten Egenkapital iflg. loven er nå tatt ut. Forspaltene i tabellene for forretnings og spareene er ellers noe utvidet i forhold til foregående utgave. For å gjøre det lettere å sammenlikne regnskapene i dette hefte med oppgavene t il Bankinspeksjonen er det i vedlegg bakerst i heftet gitt en oversikt over hvilke poster i forretningsenes og spareenes regnskapsskjema for 967 som går inn i de enkelte poster i tabellene. Kredittforeninger o.. Disse tall bygger på kopier av de regnskapsutdrag som hentes inn hvert år av Bankinspeksjonen.

9 SURVEY Introduction The purpose of this publication is to present the individual accounts of the financial institutions in a way which make them comparable to figures published in other credit market statistics. The tabulations in this publication are therefore in the main in accordance with the principles used in the credit market statistics. These principles are explained in the annual publication Credit Market Statistics. In the present publication, loans are shown after depreciation. Some of the figures of the previous edition have been revised. Bank of Norway, Postal Giro, Post Office Savings Bank, State s and Life insurance companies The figures on these institutions are based on annual accounts collected by the Central Bureau of Statistics. The text columns of the tables are on the whole unchanged from the previous edition. Commercial s and savings s These figures are compiled from copies of statements of accounts required by The Inspectorate of Banks. These statements also serve supervisory purposes and the principles on which they are based are therefore to some extent different from the principles followed in the credit market statistics. The accounts of branch s are included with the account of the head office. The item "Statutory own capital" in previous editions has been deleted. Otherwise the text columns have been somewhat enlarged since the previous edition. To facilitate the comparison between the accounts in this publication and the statements to The Inspectorate of Banks, the connection between the definitions of items is shown in appendices and 2. Loan associations etc. These figures are based on copies of statements required by The Inspectorate of Banks.

10 TABELLER

11 0 Tabell. Norges Bank. Årsregnskap Mill.kr. Bank of Norway.Annual accounts Mill.kr. AktivaAssets Gull Gold Gullfondet Gold fund Midlertidig gullbeholdning Temporary gold stock Kassebeholdning Cash in hand Bankinnskott Bank deposits Utenlandske er Foreign s Statskasseveksler (utenlandske) Treasury bills Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statser State s Utenlandske Foreign bonds Utlån Loans Banker m.v. Banks etc Veksler og gjeldsbrev Bills and bonds Kassekreditt Current drawing accounts Andre fordringer Other claims Statens konsoliderte konto Consolidated account. of the Treasury Pas s i v a Liabilities I alt Total Seddel og skillemyntomløp Notes and divisionary coin in circulation Sedler Notes Skillemynt Divisionary coin Innskott Deposits Statskassen The Treasury Postgiro Postal Giro Statser State s Forretningserl) Commercial s erl) Savings s Andre innenlandsk Other Norwegian depositors Utenlandske Foreign depositors Annen gjeld Other debts Aksjekapital Share capital Fond og annen egenkapital Funds I alt Total U t g i f ter Expenditure Administrasjonsutgifter m.v. AØinistration expenses and costs Lønninger og honorarer Salaries and fees Renter og provisjon til staten Interest and coninision allowances to the Treasury Aksjeutbytte Share dividends Avsetninger til fond m.v. Appropriations to funds, etc InntekterReceipts Renteinntekter Interest receipts I alt Total I alt Total SP es i f ikas j oner: Speci fication s: Fordringer på utlandet 2) Claims on foreign debtors Gjeld til utlandet3) Debts to foreign creditors Noter ) Omfatter for 966 og 967 innskott vedrørende skattefrie avsetninger til investeringsfond m.v. etter lov av. desember 962 henholdsvis og 52 mill.kr. for forretningser og 9 og 2 mill. kr. for spareer. For tidligere år er slike innskott tatt med under "Andre innenlandske innskott". 2) Medregnet gullfondet og udisponerte (dekkede) importremburser. 3) Medregnet utenlandske Polioinnskott og udisponerte (dekkede) eksportremburser. Valuta solgt på levering er ikke med. Notes ) 966 and 967 including taxfree appropriations to investments funds, and 52 mill.kr. respectively from commercial s, 9 and 2 mill.kr. from savings ' s. Before 966 these deposits are included with "Other Norwegian depositors". 2) Including gold fund and unappropriated documentary credits for import. 3) Including foreign demand deposits and nonutilized documentary credits for export, but excluding foreign exchange forward..

12 Tabell 2. Postgiro. Årsregnskap Mill.kr. Postal Giro. Annual accounts Mill.kr. Aktiva Assets Bankinnskott i Norges Bank Deposits with Bank of Norway Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statser State s Statsforetak State enterprises Kommunekasser og kommuneforetak Municipalities and municipal enterprises Kredittforeninger o.l. Loan associations, etc. Utlån til statskassen Loans to the Treasury I regning med Postverket In account with Post Office I alt Total P assiva Liabilities Innskott Deposits. Statskassen The Treasury Norges Bank Bank of Norway Statser State s Forretningser Commercial s. er Savings s Andre (medregnet skattekonti) Other depositors (including tax accounts) I alt TotaZ Tabell 3. Norges Postspare. Arsregnskap Mill.kr. Post Office Savings Bank. Annual accounts Mill.kr. Aktiva Assets Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury.. Statsforetak State enterprises Kommunekasser og kommuneforetak Municipalities and municipal enterprises Kredittforeninger o.l. Loan associations, etc.. Andre norske Other Norwegian bonds U lan (etter en blocayskrivning) Loans (after en blocdepreciation) Statskassen The Treasury Statser State s Pantobligasjonslån Mortgages Andre fordringer (I regning med Postverket) Other claims (In account with Post Office) Herav opptjente, ikke forfalne renter Of this interest accrued, not due.... I alt Total..... P assiva Liabilities Innskott Deposits. 9 måneders oppsigelse Deposits subject to 9 months' notice måneders oppsigelse Deposits subject to 2 months' notice Andre vilkår Other deposits Annen gjeld Other debts Fond (inkl. fornyingsfond) Funds (including replacement fund) I alt TotaZ U tgifter Expenditure Renter til innskyterne Interest to depositors Administrasjonsutgifter Administration expenses Lønninger Salaries Avskrivninger Deprecation Avsetninger Appropriations I alt Total... Inntekter Receipts Renter,provisjon m.v. Interest, commission, etc.... I alt TotaZ

13 2 Tabell. Statser. Arssammendrag Mill.kr. State s. Summary of accounts Mill.kr Aktiva Assets Kassebeholdning Cash in hand Bankinnskott Bank deposits Norges Bank Bank of Norway Postgiro Postal Giro Forretningser Commercial s er Savings s Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statser State s Utlån Loans Pantelån Mortgages Andre fordringer Other claims Statens grunnfondsobligasjoner Government establishment fund bonds Realkapital Fixed assets I alt Total P as s iva Liabilities Innskott Deposits Ihendehaverobligasjonslån Bearer bond loans I norske kroner In Norwegian kroner I utenlandsk valuta In foreign currency Andre lån Other loans Statskassen The Treasury Statsforvaltningens fond Central government funds Sosiale trygder Social security funds Andre Other creditors Annen gjeld Other debts Aksjekapital Share capital Fond og annen egenkapital Funds and other own capital I alt Total U t g i f ter Expenditure Renteutgifter Interest expenses Administrasjonsutgifter Administration expenses Lønninger Salaries Andre utgifter Other expenditure Avskrivninger og tap Depreciation Overføringer til fond m.v. Transfers and appropriations I alt Total Inntekt e r Receipts Renteinntekter Interest receipts Tilskott Contribution Fra staten From the Treasury Fra kommuner From municipalities..y Kursgevinst Agio Andre inntekter Other receipts Overføringer fra fond m.v. Transfers from funds, etc. I alt Total Spesif ikas j oner: l) S pecification s: Nedskrivningsbidrag, stønadslån og tilleggslån Depreciation subsidies, supporting loans and supplementary loans Statens andel Central Government Kommunenes andel Local Government Bevilgede, ikke utbetalte lån Loans granted, not disbursed Ordinære lån Ordinary loans Stønadslån og tilleggslån Supporting and supplementary loans Note ) Ikke med i balansen. Note ) Not included in the balance sheets.

14 3 Tabell 5. Statser. Arsregnskap kr. State s. Annual accounts kr. Aktiva Assets A/S Den Den norske Norske industri Stats Hus Kassebeholdning Cash in hand 36 Bankinnskott Bank deposits Norges Bank Bank of Norway Postgiro Postal Giro Forretningser Commercial s 0 8 er Savings s 2 Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statser State s 73 5 Utlån Loans Pantelån Mortgages P Andre fordringer Other claims Statens grunnfondsobligasjoner Government establishment fund bonds Realkapital Fixed assets 75 P assiva Liabilities I alt Total Innskott Deposi,ts Ihendehaverobligasjonslån Bearer bond loans I norske kroner In Norwegian kroner I utenlandsk valuta In foreign currency. Andre lån Other loans Statskassen The Treasury ,85 Statsforvaltningens fond Central government pinds Sosiale trygder Social security funds Andre Other creditors Annen gjeld Other debts Aksjekapital Share capital Fond og annen egenkapital Funds and other own capital Utgifter E xpenditure I alt Total Renteutgifter Interest expenses Administrasjonsutgifter AdMinistration expenses LØnninger Salaries Andre utgifter Other expenditure Avskrivninger og tap Depreciation OverfØringer til fond m.v. Transfers and appropriations 5 Inntekter Receipts I alt Total Renteinntekter Interest receipts Tilskott Contribution 3 Fra staten From the Treasury Fra kommuner From municipalities 33 Kursgevinst Agio _ Andre inntekter Other receipts 7 Overføringer fra fond m.v. Tramlers from ftinds, etc 3 Nedskr.bidrag, stonadslån og tilleggslån Depreciation subsidies, supporting loans and supplementary loans Statens andel Central Government Kommunenes andel Local Government 6 Bevilgede, ikke utbetalte lån Loans granted, not disbursed Ordinære lån Ordinary loans StOnadslån og tilleggslån Supporting and supplementary loans 55 Note ) Ikke med i balansen. Note ) Not included in the balance sheets. Statens Statens Norges Statens lånekasse Landkommunal fiskarfor stu bruks derende ungdom _ I alt Total Spesifikasjone r : ) S pecification s:

15 Tabell 6. Forretningser. Arssammendrag Mill.kr. Commercial s. Summary of accounts Mi Z Z. kr Tallet på er Number of s Akt i v a Assets Kassebeholdning Cash in hand Bankinnskott Bank deposits Norges Bank Bank of Norway Forretningser Commercial s er Savings s Utenlandske er Foreign s Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Stats og statsgaranterte Government and Governmentguaranteed Aksjer Shares Utlån etter en blocavskrivning Loans after en bloc depreciation Pantobligasjonslån Mortgages Veksler Bills Vekselobligasjoner og gjeldsbrevlån "Bondbills" and other bonds Kassekreditt og byggelån Current drawing accounts and building loans Utlån i utenlandsk valuta Loans in foreign currency Andre fordringer Other claims Realkapital Fixed assets Passiva Liabilities I alt Total Innskott Deposits Forretningser Commercial s er Savings s Andre enn er(innenlandske) Other Norw. deposits (excl. s) Anfordring Demand deposits Termin Time deposits Sparevilkår Savings deposits måneders oppsigelse Deposits subject to 6 months' notice måneders oppsigelse Deposits subject to 9 months' notice måneders oppsigelse Deposits subject to 2 months' notice Andre innskott i norske kroner Other deposits in Norw. kroner I utenlandsk valuta In foreign currency Utenlandske er Foreign s Andre utenlandske innskytere Other foreign depositors Lån og annen gjeld Loans and other debts Utenlandske er i utenlandsk valuta Foreign s in foreign currency Aksjekapital Share capital Fond og udisponert overskott (medregnet skatter) Funds and unappropriated profits Reservefond Reserve fund Andre fond og avsetninger Other funds and reserves Iliknede ikke betalte, og påregnede skatter Assessed taxes not paid, and taxes estimated Udisponert overskott Unappropriated profits 5 3 Utgifter Expenditure I alt Total Renter til innskyterne Interest to depositors Andre renteutgifter Other interest Administrasjonsutgifter Administrative expenses Lønninger, honorarer m.v. Salaries etc Avgift til Sikringsfondet Duties to Security fund 2 3 Betalte skatter Taxes paid Avskrivninger Depreciation Aksjeutbytte Dividends 38 8 Overføring til fond m.v. Transfers to funds etc InntekterReceipts I alt Total Renter, diskonto og aksjeutbytte Interest, discount and share dividends Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Utlån Loans Andre inntekter Other receipts 33 8 Overføring fra fond m.v. Transfers from funds etc I alt Total Bevilget kassekreditt og byggelån Current drawing accounts and building loans granted

16 5 Tabell 7. Forretningser. Fylkessammendrag kr. Commercial s. Annual accounts 967. Sunn?s b count. 000 kr. Tallet på er Number of s Akti va Assets Kassebeholdning Cash in hand Bankinnskott Bank deposits Norges Bank Bank of Norway Forretningser Commercial s er Savings s Utenlandske er Foreign s Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Stats og statsgaranterte Government and Government guaranteed Aksjer Shares Utlån etter en bloc ayskrivning Loans after en bloc depreciation Pantobligasjonslån Mortgages Veksler Bills Vekselobligasjoner og gjeldsbrevlån "Bondbills" and other bonds Kassekreditt og byggelån Current drawing accounts and building loans Utlån i utenlandsk valuta Loans in foreign currency Andre fordringer Other claims Realkapital Fixed assets I alt Total Passiva Liabilities Innskott Deposits. Forretningser Commercial s er Savings s Andre enn er(innenlandske) Other Norw. deposits(excl. s) Anfordring Demand deposits Termin Time deposits Sparevilkår Savings deposits 6 måneders oppsigelse Deposits subject to 6 months' notice 9 måneders oppsigelse Deposits subject to. 9 months' notice 2 måneders oppsigelse Deposits subject to 2 months' notice. Andre innskott i norske kroner Other deposits in Norw. kroner. I utenlandsk valuta In foreign currency Utenlandske er Foreign s Andre utenlandske innskytere Other foreign depositors Lån og annen gjeld Loans and other debts Utenlandske er i utenlandsk valuta Foreign s in foreign currency Aksjekapital Share capital Fond og udisponert overskott (medregnet skatter) Funds and unappropriated profits Reservefond Reserve fund 'Andre fond og aysetninger Other funds and reserves Iliknede ikke betalte, og påregnede skatter Assessed taxes not paid; and taxes estimated Udisponert overskott Unappropriated profits I alt Total Utgifter Expenditure Renter til innskyterne Interest to depositors Andre renteutgifter Other interest Administrasjonsutgifter Administrative expenses.... Lønninger, honorarer m.v. Salaries etc Avgift til Sikringsfondet Duties to Security fund Betalte skatter Taxes paid Avskrivninger Depreciation Aksjeutbytte Dividends Overføring til fond m.v. Transfers to funds etc Inntekter Receipts I alt TotaZ Renter, diskonto og aksjeutbytte Interest, discount and share dividends Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Utlån Loans Andre inntekter Other receipts Overføring fra fond m.v. Transfers from funds etc I alt TotaZ Bevilget kassekreditt og byggelån Current drawing accounts and buizding loans granted Østfold Oslo Oppland Buskerud

17 6 Tabell 7 (forts.). Forretningser. Fylkessammendrag kr. Vestfold Telemark Vest Agder Rogaland Hordaland Tallet på er 3 Aktiva Kassebeholdning 792 Bankinnskott Norges Bank 2 68 Forretningser 27 7 er 377 Utenlandske er Ihendehaverobligasjoner Stats og statsgaranterte Aksjer Utlån etter en blocavskrivning 8 07 Pantobligasjonslån Veksler 2 39 Vekselobligasjoner og gjeldsbrevlån Kassekreditt og byggelån Utlån i utenlandsk valuta Andre fordringer 966 Realkapital 288 Passiva I alt Innskott 59 5 Forretningser er Andre enn er (innenlandske) 59 Anfordring 503 Termin Sparevilkår måneders oppsigelse måneders oppsigelse måneders oppsigelse 25 2 Andre innskott i norske kroner 998 I utenlandsk valuta 7 66 Utenlandske er 7 Andre utenlandske innskytere 5 Lån og annen gjeld Utenlandske er i utenlandsk valuta 2 87 Aksjekapital Fond og udisponert overskott (medregnet skatter) Reservefond Andre fond og avsetninger 3 35 Iliknede ikke betalte, og påregnede skatter. 60 Udisponert overskott 0 Utgifter I alt Renter til innskyterne Andre renteutgifter Administrasjonsutgifter LØnninger, honorarer m.v Avgift til Sikringsfondet 7 Betalte skatter 05 Avskrivninger 552 Aksjeutbytte 88 OverfØring til fond m.v. 78 Inntekt e r I alt 3 9 Renter, diskonto og aksjeutbytte 0 38 Ihendehaverobligasjoner 679 Utlån Andre inntekter 829 Overføring fra fond m.v. 236 I alt ) Bevilget kassekreditt og byggelån Note ) Av dette statskasseveksler kr. Note ) Of which Treasury bills kr

18 7 Bergen Sogn og MØre og SØr F'ordane Romsdal Trondela 3 Nordland Troms Finnmark _ ` i '

19 8 Tabell 8. Forretningser. Årsregnskap kr. Commercial s. Annual accounts kr. Akt i v a Assets Kassebeholdning Cash in hand Bankinnskott Bank deposits Norges Bank Bank of Norway Forretningser Commercial s er Savings s Utenlandske er Foreign s Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Stats og statsgaranterte Government and Government guaranteed Aksjer Shares Utlån etter en blocavskrivning Loans after en bloc depreciation Pantobligasjonslån Mortgages Veksler Bills Vekselobligasjoner og gjeldsbrevlån"bondbills" and other bonds Kassekreditt og byggelån Current drawing accounts and building loans Utlån i utenlandsk valuta Loans in foreign currency Andre fordringer Other claims Realkapital Fixed assets I alt Total P ass i v a Liabilities Innskott Deposits Forretningser Commercial s er Savings s Andre enn er(innenlandske)other Norw. deposits(excl. s) Anfordring Demand deposits Termin Time deposits Sparevilkår Savings deposits 6 måneders oppsigelse Deposits subject to 6 months' notice 9 måneders oppsigelse Deposits subject to 9 months' notice 2 måneders oppsigelse Deposits subject to 2 months' notice. Andre innskott i norske kroner Other deposits in Norw. kroner I utenlandsk valuta In foreign currency Utenlandske er Foreign s Andre utenlandske innskytere Other foreign depositors Lån og annen gjeld Loans and other debts Utenlandske er i utenlandsk valuta Foreign s in foreign currency Aksjekapital Share capital Fond og udisponert overskott (medregnet skatter) Funds and unappropriated profits Reservefond Reserve fund Andre fond og avsetninger Other funds and reserves Iliknede ikke betalte, og påregnede skatter Assessed taxes not paid, and taxes estimated Udisponert overskott Unappropriated profits U t g i f ter Expenditure Renter til innskyterne : Interest to depositors Andre renteutgifter Other interest Administrasjonsutgifter Administrative expenses Lønninger, honorarer m.v. Salaries ete. Avgift til Sikringsfondet Duties to Security fund Betalte skatter Taxes paid Avskrivninger Depreciation Aksjeutbytte Dividends Overføring til fond m.v. Transfers to funds etc. InntekterReceipts I alt Total I alt Total Renter, diskonto og aksjeutbytte Interest, discount and share dividends Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Utlån Loans Andre inntekter Other receipts Overføring fra fond m.v. Transfers from funds etc. I alt Total Bevilget kassekreditt og byggelån Current drawing accounts and building loans granted Østfold A/S Fred Fredrik Sarpsborg A/S Østrikshalds stad og og Oplands fold Kredit Omegns Kredit Privat Bank A/S A/S

20 9 Christiania Den Bank og norske Kredit Creditkasse Andresens Bank A/S A/S Kj Øbmands BØndernes Bank A/S en Oslo Felles Arbeidernes Samvirkeen Lands Handels en A/S A/S AIS A/S ' ` ' ` _ `

21 Tabell 8 (forts.). Forretningser. Årsregnskap kr. 20 Oppland Buskerud Drammen Horten og Opplandsen og Oplands Omegns Privat Privat A/S A/S A/S Vestfold Vestfolden A/S Telemark Privat Teleen marksi Sande en fjord A/S A/S Aktiva Kassebeholdning Bankinnskott Norges Bank Forretningser er Utenlandske er Ihendehaverobligasjoner Stats og statsgaranterte Aksj er Utlån etter en blocavskrivning Pantobligasjonslån Veksler Vekselobl. og gjeldsbrevlån Kassekreditt og byggelån Utlån i utenlandsk valuta Andre fordringer Realkapital Passiva I alt Innskott Forretningser er Andre enn er (innenlandske) Anfordring Termin Sparevilkår måneders oppsigelse måneders oppsigelse måneders oppsigelse Andre innskott i norske kroner I utenlandsk valuta 5 Utenlandske er 982 Andre utenlandske innskytere Lån og annen gjeld Utenl. er i utenl. valuta Aksjekapital Fond og udisponert overskott (medregnet skatter) Reservefond Andre fond og avsetninger Iliknede ikke betalte, og påregnede skatter Udisponert overskott 3 6 Utgifter alt Renter til innskyterne Andre renteutgifter 30 ( ; 606 Administrasjonsutgifter LØnninger, honorarer m.v Avgift til Sikringsfondet Betalte skatter Avskrivninger 6 5 Aksjeutbytte OverfØring til fond m.v Inntekter I alt Renter,diskonto og aksjeutbytte Ihendehaverobligasjoner Utlån Andre inntekter OverfØring fra fond m.v 285 I alt Bevilget kassekreditt og byggelån Note ) Av dette statskasseveksler kr. Note ) Of which Treasury bills kr

22 2 Telemark Notodden Bank A/S SØrland s en A/S VestAgder Rogaland Hordaland Kristian Farsund A/S Roga Haugesund s Vale Os sands og og Lister lands Forret strand. Privat A/S A/S Oplands Pri Opland Privat en nings Privat vat A/S Bank A/S ^ ` ) il _. _ ' ` _

23 Tabell 8 (forts.). Forretningser. Arsregnskap kr. Aktiva Kassebeholdning Bankinnskott Norges Bank Forretningser er 23 Utenlandske er Ihendehaverobligasjoner Stats og statsgaranterte Aksjer Utlån etter en blocavskrivning Pantobligasjonslån Veksler 35 2 Vekselobl. og gjeldsbrevlån Kassekreditt og byggelån Utlån i utenlandsk valuta Andre fordringer 2 Realkapital 9 0 Pass i v a I alt Innskott Forretningser er 28 Andre enn er (innenlandske) Anfordring Termin Sparevilkår måneders oppsigelse måneders oppsigelse måneders oppsigelse Andre innskott i norske kroner 0 32 I utenlandsk valuta Utenlandske er Andre utenlandske innskytere 83 Lån og annen gjeld Utenlandske er i utenl. valuta Aksjekapital Fond og udisponert overskott (medregnet skatter) Reservefond Andre fond og avsetninger 0 00 Iliknede ikke betalte, og påregnede skatter 3 70 Udisponert overskott.. 26 Utgifter I alt Renter til innskyterne Andre renteutgifter 3 Administrasjonsutgifter Lønninger, honorarer m.v Avgift til Sikringsfondet 20 8 Betalte skatter Avskrivninger Aksjeutbytte 56 6 Overføring til fond m.v. 0 0 Inntekter I alt 28 6 Renter, diskonto og aksjeutbytte Ihendehaverobligasjoner Utlån Andre inntekter Overføring fra fond m.v. I alt 28 6 Bevilget kassekreditt og byggelån Kvam Privat Hordaland Ullensvang A/S Voss Veksel og Privat Landmands Bergens Privat Bergen Bergens A/S Kredit Bergens Skillings A/S

24 23 Bergen Scalp og Fjordane Mybre og Romsdal ` SørTrØndelag Vest Fjær A/S Vad A/S Sunn Kristiansund A/S Forretningsog NordmØre en Den lands land heim Malgy møre Privat Romsdals en Privat Privat Privat Kredit A/S enfelles Forretnings Nordenfjeldske A/S A/S A/S Kredit _!

25 Tabell 8 (forts.). Forretningser. årsregnskap kr. Akt i v a 2 Nordland Troms Finnmark A/S A/S Nord Narvik lands Handelsen Tromsø Forretnings A/S A/S Fiskernes Bank A/S Finmarkens Privat Kassebeholdning Bankinnskott Norges Bank Forretningser er Utenlandske er Ihendehaverobligasjoner Stats og statsgaranterte Aksjer Utlån etter en blocavskrivning Pantobligasjonslån Veksler , Vekselobl. og gjeldsbrevlån Kassekreditt og byggelån Utlån i utenlandsk valuta Andre fordringer Realkapital Pas s i v a I alt Innskott Forretningser er Andre enn er (innenlandske) Anfordring Termin Sparevilkår måneders oppsigelse måneders oppsigelse måneders oppsigelse Andre innskott i norske kroner I utenlandsk valuta 37 Utenlandske er Andre utenlandske innskytere Lån og annen gjeld Utenlandske er i utenl. valuta Aksjekapital Fond og udisponert overskott (medregnet skatter) Reservefond Andre fond og avsetninger Iliknede ikke betalte, og påregnede skatter Udisponert overskott Utgifter. I alt Renter til innskyterne Andre renteutgifter Administrasjonsutgifter Lønninger, honorarer m.v Avgift til Sikringsfondet Betalte skatter Avskrivninger Aksjeutbytte Overføring til fond m.v Inntekter I alt Renter, diskonto og aksjeutbytte Ihendehaverobligasjoner Utlån Andre inntekter Overføring fra fond m.v I alt Bevilget kassekreditt og byggelån

26 Tab e 9. er. Ar s sammendrag Mill. kr Savings s. Suntnary of accounts Mill.kr Tallet på er Number of s Aktiva Assets Kassebeholdning Cash in hand Bankinnskott Bank deposits Norges Bank Bank of Norway Forretningser Commercial s er Savings s Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Stats og statsgaranterte Government and Governmentguaranteed Aksjer Shares Utlån etter en bloc ayskrivning Loans after en bloc depreciation Pantobligasjonslån Mortgages Veksler Bills. Vekselobligasjons og gjeldsbrevlån "BondbiZZs" and other bonds Kassekreditt og byggelån Current drawing accounts and building loans Andre fordringer Other claims Realkapital Fixed assets I alt Total... Passiva Liabilities Innskott Deposits. Forretningser Commercial s er Savings s Andre enn er (innenlandske) Other Norw. deposits(excl.s) Anfordring Demand deposi ts Termin Time deposits Sparevilkår Savings deposits 6 måneders oppsigelse Deposits subject to 6 months' notice 9 måneders oppsigelse Deposits subject to 9 months' notice 2 måneders oppsigelse Deposits subject to 2 months' notice. Andre vilkår Other... Utlandet (andre enn er) Foreign depositors (excl. s)... Lån og annen gjeld Loans and other debts Fond og aysetninger (tnedregnet skatter) Funds and appropriations ens fond Savings s fund. Andre fond og aysetninger Other funds and reserves Iliknede, ikke betalte skatter Assessed taxes not paid I alt Total Utgifter Expenditure Renter til innskyterne Interest to depositors Andre renteutgifter Other interest Administrasjonsutgifter Administrative expenses LOnninger, honroarer m.v. Salaries etc. Ekstraordinært til pensjonsordning Extra payments to pension funds Andre administrasjonsutgifter Other..... OOO... Avgift til Sikringsfondet Duties to Security fund Skatter Taxes. Avskrivninger Depreciation... i OverfOring til fond in Transfers to funds etc. I alt Total Inntekter Receipts Renter, diskonto og aksjeutbytte Interest, discount and share dividends Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Utlån Loans Andre inntekter Other receipts OverfØring fra fond m.v. Transfers from funds etc I alt Total Bevilget kassekreditt og byggelån Current drawing account and building loans granted Note ) Av dette statskasseveksler 2 mill.kr. Note ) Of which Treasury bills 2 mill.kr )

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 755 FINANSINSTITUSJONER 1974 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 674 FINANSINSTITUSJONER 1973 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER, LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L.

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 610 FINANSINSTITUSJONER 1972 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 8229 REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER STATISTICS OF ACCOUNTS 1980 PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 1962-1967

DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 1962-1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 80 DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 99 PUBLIC SECTOR FINANCES 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 9 ISBN 8 0 FORORD I 9 gav Statistisk

Detaljer

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-57 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. 34 Jordbruksstatistikk 958 Agricultural statistics 342 Statistisk årbok 959 Statistical

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A 992 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1977 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1977 STATISTISK RALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry. - 63. Lønnsstatistikk 95. Wage statistics.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 50 NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 Norwegian Commercial Banks 1961 STATISTISK SENTRALBY RA OSLO 1962 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST1KK

KREDITTMARKEDSTATIST1KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 228 KREDITTMARKEDSTATIST1KK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1979 OG 198 CREDIT MARKET STATISTICS FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES 1979 AND 198 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

BANKSTATISTIKK 1954 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241. Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1956

BANKSTATISTIKK 1954 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241. Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1956 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241 BANKSTATISTIKK 1954 Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1956 Tidligere utkommet: Tabeller vedkommende Norges Sparebanker

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 730 KREDITTMARKEDSTATISTI KK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1985 OG 1986

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 508 KREDITTMARKEDSTATISTIKK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1982 OG 1983 CREDIT MARKET STATISTICS FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES 1982 AND 1983 STATISTISK SENTRALBYRA

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 526 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1983 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NON-LIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1982 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 428 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Undersektorer. Finansdepartementets fond. ArbeidslOysetrygdas tiltaksfond for fylkene. Statens pensjonskasser m.v.

Undersektorer. Finansdepartementets fond. ArbeidslOysetrygdas tiltaksfond for fylkene. Statens pensjonskasser m.v. , 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER I. Sektorgrupperingen Som statistisk enhet i kredittmarkedstatistikken er valgt den regnskapsforende enhet som har en selvstendig finansforvaltning. Det vil i de fleste tilfelle

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTI KK 1968

KREDITTMARKEDSTATISTI KK 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 369 KREDITTMARKEDSTATISTI KK 1968 CREDIT MARKET STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD Kredittmarkedstatistikk 1968

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 190 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1979 CREDIT MARKET STATISTICS Private Credit Enterprises and Private Financial Companies 1979

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001

DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 14. februar 2002 DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før tap og skatt utgjorde 5 196

Detaljer

DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 1900

DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 1900 DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 00 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 00 THE NORWEGIAN CREDIT MARKET SINCE 00 Av/By Hermod Skånland STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 897 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LÅN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1988 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2906-5

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 936 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1 974-1976 CREDIT MARKET STATISTICS Private Credit Enterprises and Private Financial Companies

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1967

KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 306 KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1967 CREDIT MARKET STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 FORORD Kredittmarkedstatistikk 1967

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q2 2014 QUARTERLY REPORT Q2 2014 KVARTALSSRAPPORT Q2 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 11. april 2003 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2002 Grouped

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 488 KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1969 1970 CREDIT MARKET STATISTICS 1969 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0153 5 FORORD

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 QUARTERLY REPORT Q1 2015 KVARTALSSRAPPORT Q1 2015 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2015 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2014 QUARTERLY REPORT Q1 2014 KVARTALSSRAPPORT Q1 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 684 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE CREDIT ENTERPRISES AND PRIVATE FINANCIAL COMPANIES

Detaljer