FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 755 FINANSINSTITUSJONER 1974 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER, LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER FINANCIAL INSTITUTIONS 1974 Bank of Norway, Postal Giro, Norway's Post Office Savings Bank, State Banks, Commercial Banks, Savings Banks, Loan Associations etc., Private Financial Companies, Life Insurance Companies and NonLife Insurance Companies STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN

4 FORORD Formålet med dette hefte er å gi en samlet framstilling ay regnskapene for de enkelte finansinstitusjoner som kan jamfores med de tall som blir publisert i kredittmarkedstatistikken ellers. Oppstillingen er derfor i hovedtrekkene basert på de samme prinsipper som gjelder for kredittmarkedstatistikken. En viser til oversiktsavsnittet i den årlige publikasjon Kredittmarkedstatistikk, hvor dot er gjort rede for de definisjoner og prinsipper som statistikken bygger på. Utlånene eridenne publikasjonen gitt etter en blocayskrivninger. Enkelte tall som er publisert i den foregående utgave, er revidert. Finansinstitusjoner 1974 folger samme opplegg som foregående utgave. Arbeidet med dette heftet har vært ledet av konsulent Finn Orestad. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 18. desember 1975 Petter Jakob Bjerve Liv Bjørnland

5 PRFACE The purpose of this publication is to present the individual accounts of the financial institutions in a way whichmakes them comparable to figures published in other credit market statistics. The tabulations in this publication are therefore in the main in accordance with the principles used in the credit market statistics. These principles are explained in the annual publication Credit Market Statistics. In the pr,sent publication, loans are shown after en bloc depreciation. Some of the figures from the previous edition have been revised. Financial Institutions 1974 appears in the same form as in the previous issu. This volume has been prepared under the supervision of Mr. Finn Orestad. Central Bureau of Statistics, Oslo, 18 December 1975 Petter Jakob Bjerve Liv BjOrnland

6 INNHOLD Side Prinsipperog definisjoner 1. Norges Bank, Postgiro, Norges Postsparebank, statsbanker, livsforsikringsselskaper og skadeforsikringsselskaper 2. Forretningsbanker og sparebanker 3. Kredittforeninger o.1 4. Private finansieringsselskaper Prinsipper og definisjoner på engelsk Tabel 1 register 19 Vedlegg 1. Forretningsbanker. Bankinspeksjonens regnskapsskjema Forretningsbanker. Henvisning til Bankinspeksjonens regnskapsskjema Sparebanker. Bankinspeksjonens regnskapsskjema Sparebanker. Henvisning til Bankinspeksjonens regnskapsskjema Tidligere utkommet 107 6, Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker OSH) 113 Standardtegn Null.. Oppgave mangler 0 Mindre enn en halv av den brukte enhet

7 CONTENTS Page Principle s and definitions Principles and definitions in English 1. Bank of Norway, Postal Giro, Post Office Savings Bank, State banks, Life insurance companies and Nonlife insurance companies 2. Commercial banks and savings banks 3. Loan associations etc. 4. Private financial companies Index of tables 11 Appendices 1. Commercial balks. The statement of account of The Inspectorate of Banks Commercial baks. References to the statement of account of The Inspectorate of Banks Savings banks. The statement of account of The Inspectorate of Banks Savings banks. References to the statement of account of The Inspectorate of Banks Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 113 Explanation of Symbols Nil.. Data not available 0 Less than half of unit employed

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1. Norges Bank, Postgiro, Norges Postsparebank, statsbanker, livsforsikringsselskaper og skadeforsikringsselskaper Tallene for disse institusjoner bygger på årlige regnskapsutdrag som hentes inn av Statistisk Sentralbyrå. I gruppen skadeforsikringsselskaper er også Norges Brannkasse, Den norske krigsforsikring for Skip og Statens Varekrigsforsikring tatt med. I tabellen for Norges Bank er kroneverdien av Norges Banks gullbeholdning i 1972 beregnet etter en gullpris på 38, $ pr. unse. For 1973 og 1974 er gullbeholdningen beregnet etter en gullpris på 42,22 $ pr. unse. 2. Forretningsbanker og sparebanker Disse tall er basert pa kopier av de oppgaver som bankene sender Bankinspeksjonen. Regnskapene for hver bank omfatter både hovedkontorets og filialenes virksomhet, og filialene er regnet med i det fylke hvor hovedkontoret ligger. For a gjore det lettere å sammenlikne regnskapene i dette hefte med oppgavene til Bankinspeksjonen er det i vedlegg 2 og 4 gitt en oversikt over hvilke poster i forretningsbankenes og sparebankenes regnskapsskjema som gar inn i de enkelte poster i tabellene. Samtidig er det tatt med en kopi av regnskapsskjemaene (vedlegg 1 og 3). 3. Kredittforeninger o.l. Disse tall bygger på kopier av de regnskapsutdrag som hentes inn hvert år av Bankinspeksjonen. 4. Private finansieringsselskaper Tallene for denne sektor bygger på kopier av oppgaver som hentes inn av Norges Bank med hjemmel i Kredittloven av 25. juni 1965.

9 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS 1. Bank of Norway, Pc stal Gir), Post Office Savings Bank, State banks, Life insurance companies and Nonlife insuranc companis The figures for these institutions are based on annual accounts collected by the Central Bureau of Statistics. Nonlife companies also include several companies which are not subject to control by The Insurance Control Board. In the annual accountsof the Bank of Norway the totalgold stock in 1972 is valued at 38 $ per ounce. In 1973 and 1974 the total gold stock is valued at 42,22 $ per ounce. 2. Commercial banks und savings banks These figures are compiled from copies of statements of accounts required by The Inspectorate of Banks. Each account comprises the activity of the head office as well as that of the branchbanks, and these account units are distributed according to the county in which the head office is located. For English translation to tables 7 and 8, see table 6, and to tables 10 and 11, see table 9. To facilitate the comparison between the accounts in this publication and the statements to The Inspectorate of Banks, the connection between the definitions of items is shown in appendices 2 and 4. In appendices 1 and 3 copies of the statements are presented. 3. Loan associations These figures are based on copies of statements required by The Inspectorate of Banks. 4. Privat6' financial companies The figures oa private financial companies are compiled from copies of statements required by the Bank of Norway.

10 9 TABELLER TABLES

11 10 TABELLREGISTER Side 1. Norges Bank. Årsregnskap Postgiro. Årsregnskap Norges Postsparebank. Årsregnskap Statsbanker. Årssammendrag Statsbanker. Årsregnskap Forretningsbanker. Årssammendrag Forretningsbanker. Fylkessammendrag Forretningsbanker. Årsregnskap Sparebanker. Arssammendrag Sparebanker. FyLkessammendrag Sparebanker. Årsregnskap Kredittforeninger o.l. Krssammendrag Kredittforeninger o.l. Årsregnskap Private finansieringsselskaper. Årssammendrag Livsforsikringsselskaper. Årssammendrag Livsforsikringsselskaper. Årsregnskap Skadeforsikringsselskaper. Årssammendrag

12 11 INDEX OF TABLES Page 1. Bank of Norway. Annual accounts Postal Giro. Annual accounts Post Office Savings Bank. Annual accounts State banks. Summary of accounts State banks. Annual accounts Commercial banks. Summary of accounts Commercial banks. Summary by county Commercial banks. Annual accounts Savings banks. Summary of accounts Savings banks. Summary by county Savings banks. Annual accounts Loan associations etc. Summary of accounts Loan associations etc. Annual accounts , Private financial companies. Summary of accounts Life insurance companies. Summary of accounts Life insurance companies. Annual accounts Nonlife insurance companies. Summary of accounts

13 12 Tabell 1. Norges Bank. Årsregnskap Mill.kr Million kroner Bank of Norway. Annual accounts Aktiva Assets Gull Gold Kassebeholdning Ca3h in hand Bankinnskott Bank leposits Utenlandske banker Foreign banks StatskassevekslerTreasury bills Norske Norwejian Utenlandske Foreign Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsbanker 3tate banks Utenlandske oireign bonds Utlån Loans Banker m.v. 32nks etc Veksler og gjeldsbrev Bills and bonds Kassekreditt Current drawing accounts Norges kvote i Det internasjonale valutafond Quota of Norway in the IntrnationaZ Monetary Fund Andre fordringer Other claims Statens konsoliderte konto Consolidated account of the Treasury SDR 1 ) I alttotal Passiva Liabilities Seddel og skillemyntomløp Notes and divisionary coin in circulation Sedler Notes Skillemynt 5:visionary coin Innskott Deposits Statskassen he Treaeury Statsbanker ;tate barks Forretningsbanker 2)Commercijl banks' ) Sparebanker 2 ) Savings banks Andre innenlandske Other Norwegian depositors Utenlandske :oreign depositors Det internasjonale valutafond (Fondets beholdning av norske kroner) Tie International Monetary Fund (Holdings of Norw,?gian kroner) Annen gjeld Other lebts Aksjekapital Share capital Fond og annen egenkapital Funds SDR 1 ) I alt Total Utgifter Expenditure Administrasjonsutgifter m.v. Administration expenses and costs Lønninger og honorarer Salaries and fees Renter og provisjon til staten Interest and commission allowances to the Treasurz Aksjeutbytte Share dividends Avsetninger til fond m.v. Appropriations to funds, etc I alt Total Inntekter Receipts Renteinntekter Int?rest receipts Spesifikasjoner:Specification s: I alt Total Fordringer på utlandet 3)C2aims on foreign debtors 3) Gjeld til utlandet 4 ) Debts to foreign creditors4) ) Spesielle trekkrettigheter i Valutafondet (aktiva), motverdi (passiva). 2) Omfatter innskott vedrørende skattefrie aysetninger til investeringsfond m.v. etter lov av 14. desember 1962, henholdsvis 100, 116 og 78 millkr for forretningsbanker og 23, 23 og 17 mill.kr for sparebanker. 3) Medregnet gull, Norges kvote i IMF og spesielle trekkrettigheter (SDR). 4) Medregnet utenlandske folioinnskott og gjeld til IMF. Jaluta sclgt på levering og motverdi av SDR er ikke medregnet. 1) Special drawing, ights ir IMF (assets), countervalue (liabilities). 2) Including taxfree appropriation to investlents furds according to act of 14 December 1962, 100, 116 and 78 million kroner respectimly from c)mmercia, banks, 23, 23 and 17 million kroner from savings banks. 3) Including gold, Norway 's quotz in IMF and Special Drawing Rights in IMF. 4) Including foreign demand deposits and account with ExcliAding foreign exchange forward and countervalue of SDR.

14 13 Tabell 2. Postgiro. Årsregnskap Mill.krPostal Giro. Million kroner Annual accounts Aktiva Assets Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsbanker State banks Statsforetak State enterprises Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Local government incl. municipal enterprises Kredittforeninger o.l. Loan associations, etc Utlån Loans Statskassen (kontolån) The Treasury (account loans) Pantobligasjonslån Mortgages I regning med Postverket In account with Postal service Passiva Liabilities I alt Total Innskott Deposits Statskassen The Treasury Norges Bank Bank of Norway Statsbanker State banks Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks Andre (medregnet skattekonti) Other depositors (including tax accounts) alt Total Tabell 3. Norges Postsparebank. Årsregnskap accounts Million kroner Mill.kr Post Office Savings Bank. Annual Aktiva Assets Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsforetak State enterprises Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Local government incl. municipal enterprises Kredittforeninger o.l. Loan associations, etc Andre norske Other Norwegian bonds Utlån (etter en blocavskrivning) Loans (after en bloc depreciation) Statsforvaltningen Central government Statsbanker State banks Pantobligasjonslån Mortgages Vekselobligasjoner og gjeldsbrevlån "Bondbills" and other bonds 8 8 Andre fordringer (I regning med Postverket) Other claims (In account with Postal service) Herav opptjente, ikke forfalne renter Of this interest accrued, not due Passiva Liabilities I alt Total Innskott Deposits Anfordring Demand Sparevilkår Savings måneders oppsigelse 1 2 months' notice Annen gjeld Other debts. 3 Fond (inkl. fornyingsfond) Funds (including replacement fund) Utgifter Expenditure I alt Total Renter til innskyterne Interest to depositors Administrasjonsutgifter Administration expenses LOnningerSalaries Avskrivninger Depreciation Avsetninger Appropriations Inntekter Receipts I alt Total Renter, provisjon m.v. Interest, commission, etc I alt Total

15 14 Tabell 4. Statsbanker. Årssammendrag Mill.kr State banks. Summary of accounts Millon kroner Aktiva Assets ) 1974 kassebeholdning Cash :n hand Bankinnskott Bank dep)sits Norges Bank Ban: of Norway Postgiro Postal Giro Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savngs banks Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsbanker State banks Aksjer Shares Utlån Loans Statskassen (kontolån) The Treasury (account loans) Pantobligasjonslin Mortgages Andre utlån Other loans Andre fordringer Othep claims ' Statens grunnfondsobligasjoner Government establishment fund bond, Realkapital Fixed assts I alt Total P assiva Liabilities Innskott Deposits Ihendehaverobligasjonslån Bearer bond loans I norske kroner In NoruRgian kroner I utenlandsk valuta In foreign currency Andre lån Other loans Statskassen The Treasury Statsforvaltningens fond Central government funds Sosiale trygder Social security funds 60 Andre Other creditors Annen gjeld Other debts Aksjekapital Share capital Fond og annen egenkapital Funds and other own capital I alt Total U tgifterexpenditure Renteutgifter Interest expenses Administrasjonsutgiftcr Administration expenses LOnninger Salaries Andre utgifter Other expenditure Avskrivninger og tap Depreciation Overforinger til fond m.v. Transfers and appropriations I alt Total Inntekter Receipts 2 Renteinntekter Inter. st receipts Tilskott Contributioi, Fra staten From the Treasury Fra kommuner Fpom municipalities Kursgevinst Agio Andre inntekter the receipts Overføringer fra fond m.v. Transfers from funds, etc I alt Total Spesifikasjoner: 2) S pccifications: 2) Nedskrivningsbidrag, stonadslån og tilleggslån Depreciation subsidies, supportiv loans and supplementary loans Statens andel 'entral Government Kommunenes andel Local Government Bevilgede, ikke utbetalte lån Loans granted, not disbursed Ordinære lån Cidinary loans Stonadslån og tilleggslån Supporting and supp lementary loans ) Statens lånekasse for aviser er med fra ) Ikke med i balansen. 1) including The Goverqment Loan Fund for Newspapers. 2) Not included in the balance sheet.

16 15 Tabell 5. Statsbanker. Årsregnskap kr State banks. Annual accounts kroner Aktiva Assets A/S Den Den Norske Norske Stats Industri Husbank bank The The Mann Norwegian facturing Government Bank of Housing Norway Bank Distriktenes utbyggingsfond The Regional Development Fund Norges Kommunalbank The Norwegian Municipal Bank Statens Fiskarbank The Government Bank for Fishermen Statens Landbruksbank The Government Bank of Agriculture Statens lanekasse for aviser The Government Loan Fund for Newspapers Statens lånekasse for utdanning The Government Loan Fund for Education Kassebeholdning Cash in hand Bankinnskott Bank deposits Norges Bank Bank of Norway Postgiro Postal Giro Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsbanker State banks Aksjer Shares Utlån Loans Statskassen (kontolån) The Treasury (account loans) Pantobligasjonslån ortgages Andre utlån Other loans Andre fordringer Other claims Statens grunnfondsobligasjoner Government establishment fund bonds SOO Realkapital Fixed assets alt Total Passiva Liabilities Innskott Deposits Ihendehaverobligasjonslån Bearer bond loans I norske kroner In Norwegian kroner I utenlandsk valuta In foreign currency Andre lån Other loans Statskassen The Treasury Statsforvaltningens fond Central government funds Sosiale trygder Social security funds Andre Other creditors Annen gjeld Other debts Aksjekapital Share capital Fond og annen egenkapital Funds and other own capital I alt Total

17 Tabell 5 (forts.). Statsbanker. Årsregnskap kr State hanks. Annual accounts kroner Utgifter Exp,3nditure Renteutgifter Interest expenses 32 Administrasjonsutgifter AdMinistration expenss 2 Lønninger Salaries 1 Andre utgifter Other expenditurc, 2 Avskrivninger og tap Depreciation OverfOringer til fond m.v. Transfers and appropriations. 11 A/S Den Den Norske Norske Industri Stats bank Husbank 16 Distriktenes Norges Statens utbyg Kommunal Fiskargings bank bank fond Statens Landbruksbank Statens Statens låne lanekasse kasse for for utaviser danning I alt Total Inntekter Receipt Renteinntekter Interest receipts 48 Tilskott Contributic,1 Fra staten From th? Treasury Fra kommuner From municipalities Kursgevinst Agio Andre inntekter Othe receipts OverfOringer fra fond m.v Transfers from funds, etc I alt Totcll Spesifikasjoner: 1) Speciications: 1) Nedskr.bidrag, stonadslån og tilleggslån Depreciation subsidies, supporting loans and supplementary loaqs Statens andel Cent:al Government Kommunenes andel I)cal Government Bevilgede, ikke utbetalte lån Loans granted, but not yet paid 88 Ordinære lån Ordinary loans 88 StOnadslån og tilleggslån Supporting and supplementary loans 1) Ikke med i balansen. 1) Not included in th.? balance sheets

18 Tabell 6. Forretningsbanker. Årssammendrag Mill.kr accounts Million kroner 17 Commercial banks. Summary of Tallet på banker Number of banks Aktiva Assets Kassebeholdning Cash in hand Bankinnskott Bank deposits Norges Bank Bank of Norway Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks Utenlandske banker Foreign banks Statskasseveksler Treasury bills Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Stats og statsgaranterte Government and Government guaranteed Aksjer Shares Utlån etter en blocayskrivning Loans after en bloc depreciation Pantobligasjonslån Mortgages Veksler Bills Vekselobligasjoner og gjeldsbrevlån "Bondbills" and other bonds Kassekreditt og byggelån Current drawing accounts and building loans Utlån i utenlandsk valuta Loans in foreign currency Andre fordringer Other claims Realkapital Fixed assets Passiva Liabilities I alt Total Innskott Deposits Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks Andre enn banker(innenlandske) Other Norw. deposits(excl. banks) Anfordring Demand Termin Time Sparevilkår Savings måneders oppsigelse 6 months' notice måneders oppsigelse 12 months' notice Andre innskott i norske kroner Other deposits in Norw. kroner I utenlandsk valuta In foreign currency Utenlandske banker Foreign banks Andre utenlandske innskytere Other foreign depositors Lån og annen gjeld Loans and other debts Utenlandske banker i utenlandsk valuta Foreign banks in foreign currency Aksjekapital Share capital Fond og udisponert overskott (medregnet skatter) Funds and unappropriated profits Reservefond Reserve fund Andre fond og avsetninger Other funds and reserves Iliknede, ikke betalte, og påregnede skatter Assessed taxes not paid, and taxes estimated Udisponert overskott Unappropriated profits Utgifter Expenditure I alt Total Renter til innskyterne Interest to depositors Andre renteutgifter Other interest Administrasjonsutgifter Administrative expenses Lønninger, honorarer m.v. Salaries etc Avgift til Sikringsfondet Duties to Security fund Betalte skatter Taxes paid Avskrivninger Depreciation Aksjeutbytte Dividends OverfOring til fond m.v. Transfers to funds etc Inntekter Receipts I alttotal Renter, diskonto og aksjeutbytte Interest, discount and share dividends Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Utlån Loans Andre inntekter Other receipts OverfOring fra fond m.v. Transfers from funds etc I alt Total Bevilget kassekreditt og byggelån Current drawing accounts and building loans granted

19 18 TABELL 7. FORRETNINGSBANKER. FYLKESSAMMENDRAG KR. FILIALENE ER REGNET MED I DET FYLKE HVOR HOVEDKONTORET LIGGER. COMMERCIAL BANKSI). SUMMARY BY COUNTY KRONER. BRANCHBANKS ARE INCLUDED IN THE COUNTY WHERE THE HEAD OFFICE IS SITUATED. OSLO OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK TALLET PR BANKER AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLRN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANT0PLIGASJoNSLEN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONEP OG GJELDSBREVILRN KASSEKREDITT OG BYGGELPN UTLAN I UTENLANDSK VALU1A ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREEANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MRNEDERs OPPSIGELSE MENEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT 1 NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LAN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BA N ER I UTENLANDSK VALUTA AKSJEKAPITAL FOND 0G udisponertoverskudd, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE betalte, OG PAREGNEDE SKATTER / udisponertoverskudd I ALT UTGIFTER RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER, HONORARER M.V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET ? BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER ? AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT I NNTEKTER RENTER,DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLEN ANDRE INNTEKTER OVERFØRING FRA FOND m V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG B, GGELRN ) FOR ENGL I SO TEX F SEE TABLE, ()

20 19 TABELL 7 FORTS. FORRETNINGSBANKER. FYLKESSAMMENDRAG (R. FILIALENE ER REGNET MED I DET FYLKE HVOR HOVEDKONTORET LIGGER. VEST AGDER ROGALAND HORDA LAND MORE OG SOR ROMSDAL TRONDELAG TALLET PR BANKER AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANTOBEIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLRN KASSEKREDITT OG BYGGELON UTLRN I UTENLANDSK VALUTA _ 1678 ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSbANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MONEDERS OPPSIGELSE MANEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTEELANDSKE INNSKYTERE LRN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER 1 UTENLANDSK VALUTA AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG PRREGNEDE SKATTER UDISPONERT OVERSKUDD I ALT UTGIFTE R RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LONNINGER, HONORARER M V AVGIFT 111 SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT INNTEK TER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLRN ANDRE INNTEKTER OVERFoRING FRA FOND M V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG HYGGELRN

21 20 TABELL 7 FORTS. FORRETNINGSBANKER. FYLKESSAMMENDRAG (R. FILIALENE ER REGNET MED I DET FYLKE HVOR HOVEDKONTORET LIGGER. NORDLAND TROMS TALLET PA BANKER 2 2 AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER. IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLAN ETTER EN BLOC AVSKRIVNING PANTOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG BYGGELRN UTLRN I UTENLANDSK VALUTA 535 ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT P AS SI V A INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MONEDERS OPPSIGELSE MANEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA 3756 UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LPN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA 6015 AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG POREGNEDE SKATTER n2 UDISPONERT OVERSKUDD 1 I ALT UTGIF T ER RENTER TIL INNSKYTEPNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LONNINGER, HONORARER MV AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT , INNTEKTER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLAN ANDRE INNTEKTER OVERFORING FRA FOND M.V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELAN

22 TABELL 8. FORRETNINGSBANKER. RRSREGNSKAP KR. COMMERCIAL BANKSO. ANNUAL ACCOUNTS KRONER FILIALENE ER REGNET MED UNDER HOVEDKONTORET. BRANCHBANCS ARE INCLUDED IN THE HEAD OFFICE. 21 OSLO DEN ANDRE BONDER CHRISTIANIA NORSKE SENS NES FELLES LANDS BANK OG CREDIT BANK BANK BANKEN BANKEN KREDITKASSE BANK A/S A/S A/S A/S AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES 6ANK FORRETNINGSBANKER SPAREPANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLAN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANTOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG BYGGELAN UTLRN I UTENLANDSK VALUTA ANDRE FORDRINGER ? REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MANEDERS OPPSIGELSE MRNEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LON OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG PAREGNEDE SKATTER UDISPONERT OVERSKUDD 694 IAll UTGIFTER RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER, HONORARERM.V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT INNTEK TER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLAN ANDRE INNTEKTER OVERFORING FRA FOND M V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELRN ) FOR ENGLISH TEXT SEE TABLE 6.

23 22 TABELL 8 FORTS. FORRETNINGSBANKER. ARSREGNSKAP FILIALENE ER REGNET MED UNDER HOVEDKONTORET KR. OSLO OPPLAND BUSKERUD A/S OSLO SAM KJOB HANDELS VIR(E OPPLANDS PUSKERUD MANDS BANK BANKEN BANKEN BANKEN BANKEN A/S A/S A/S A/S AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROELIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLRN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANTOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG BYGGELAN UTLRN I UTENLANDSK VALUTA ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT )691 PASSIV INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE j1551 ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MRNEDERS OPPSIGiLSE MRNEDERS OPPSI('ELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER' ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LAN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA 5300 AKSJEKAPIIAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE betalte, OG PRREGNEDE SKATTER UDISPONEkT OVERSKUDD I ALT UTGIFT EP RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER, HONORARER M V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTEYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT INNTEK TER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLAN ANDRE INNTEKTER OVERFORING FRA FOND M V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT )G BYGGELØN

24 23 TABELL 8 FORTS. FORRETNINGSBANKER. ARSREGNSKAP KR. FILIALENE ER REGNET MED UNDER HOVEDKONTORET. VESTFOL TELEMARK VESTAGDER ROGALAND TELE SOR KRISTIAN ROGA VESTFOLD MARKS LANDS SANDS OG LANDS BANKEN BANKEN BANKEN OPLANDS BANKEN A/S A/S A/S PRIVAT A/S BANK A/S AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS CG STATSGARANTERTE AKSJER S UTLN ETTER EN BLOCAVSKPIVNING PANTOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG BYGGELAN UTLON I UTENLANDSK VALUTA ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MENEDERSOPPSIGELSE MENEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKEINNSKYTERE LON OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG POREGNEDE SKATTER UDISPONERT OVERSKUDD I ALT UTGIF TER RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER,HONORARER M V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V , I ALT INNTEK TER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLEN ANDRE INNTEKTER OVERFORING FRA FOND M V ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELAN

25 24 TABELL 8 FORTS. FORRETNINGSBANKEq. ARSREGNSKAP KR. FILIALENE ER REGNET MED UNDER HOVEDKONTORET. HORDALAND BERGENS A/S ULLENS BERGENS KREDIT VEST BERGENS VANG PRIVAT BANK LANDS SKILLINGS PRIVAT BANK A/S BANKEN BANK BANK AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLAN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANTOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG EYGGELAN UTLAN I UTENLANDSK VALUTA ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSFANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MANEDERS OPPSIGELSE MANEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LAN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG PAREGNEDE SKATTER UDISPONERT OVERSKUDD I ALT UTGIFTE R RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER,HONORARER M V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT , INNTEK TER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLAN ANDRE INNTEKTER OVERFØRING FPA FOND M.V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELAN

26 25 TABELL 8 FORTS. FORRETNINGSBANKER. ARSRESNSKAP KR. FILIALENE ER REGNET MED UNDER HOVEDKONTDRET. HORDALAND MORE OG ROMSDAL A/S VOSS SUNN VEK.SEL OG KVAM MORE PRIVAT ROMSDALS LANDMANDS PRIVAT KREDIT RANKEN FELLES BANK BANK BANK A/S A/S BANK A/S AKTIVA ' KASSEBEHOLDNING 10i BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER )9 UTENLANDSKE BANKER 6635 STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER a, STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLAN ETTER EN BLOC AVSKRIVNING PANTOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG BYGGELAN UTLEN I UTENLANDSK VALUTA, ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT B ) , PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MENEDERS OPPSIGELSE MENEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LEN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA ipoop AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER B RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG PEREGNEDE SKATTER UDISPONERT OVERSKUDD I ALT Fl ER RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER, HONORARER M.V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND m V I ALT INNTEKTER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLEN ANDRE INNTEKTER OVERFORING FRA FONDM.V.., I ALT T T BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELEN

27 26 TABELL 8 FORTS. FORRETNINGSBANKER. ARSREGNSKAP KR. FILIALENE ER REGNET MED UNDER HOVEDKONTORET. SORTRONDELAG NORDLAND TROMS FORRET NINGS BANKEN A/S A/S NORD LANDS BANKEN A/S NARVIK HANDELS BANK A/S FISKER NES BANK TROMSØ FORRET NINGS BANK A/S AKTIVA KASSEBEHOLDNING , BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLAN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANTOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG BYGGELAN UTLAN I UTENLANDSK VALUTA ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MANEDERS OPPSIGELSE MRNEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKF BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LAN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG PAREGNEDE SKATTER UDISPONERT OVERSKUDD 1 I ALT UTGIFT ER RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER, HONORARER M V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER F AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT INNTEKTER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLAN ANDRE INNTEKTER OVERFORING FRA FOND M V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELAN

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry. - 63. Lønnsstatistikk 95. Wage statistics.

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

Låne- og verdipapirmarkedet 1992-1998

Låne- og verdipapirmarkedet 1992-1998 C 589 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Låne- og verdipapirmarkedet 992-998 The Loan and Securities Market 992-998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997

Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997 C 515 Official Statistics of Norway Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997 Accounting Statistics for financial enterprises 1990-1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 92 SAMFERDSELSSTATISTIKK 964 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 966 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965 Tidligere utkommet Nasjonalinntekten

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER I NORSK FINANSSTATISTIKK Del I kke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell illatelse

Detaljer