FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 755 FINANSINSTITUSJONER 1974 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER, LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER FINANCIAL INSTITUTIONS 1974 Bank of Norway, Postal Giro, Norway's Post Office Savings Bank, State Banks, Commercial Banks, Savings Banks, Loan Associations etc., Private Financial Companies, Life Insurance Companies and NonLife Insurance Companies STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN

4 FORORD Formålet med dette hefte er å gi en samlet framstilling ay regnskapene for de enkelte finansinstitusjoner som kan jamfores med de tall som blir publisert i kredittmarkedstatistikken ellers. Oppstillingen er derfor i hovedtrekkene basert på de samme prinsipper som gjelder for kredittmarkedstatistikken. En viser til oversiktsavsnittet i den årlige publikasjon Kredittmarkedstatistikk, hvor dot er gjort rede for de definisjoner og prinsipper som statistikken bygger på. Utlånene eridenne publikasjonen gitt etter en blocayskrivninger. Enkelte tall som er publisert i den foregående utgave, er revidert. Finansinstitusjoner 1974 folger samme opplegg som foregående utgave. Arbeidet med dette heftet har vært ledet av konsulent Finn Orestad. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 18. desember 1975 Petter Jakob Bjerve Liv Bjørnland

5 PRFACE The purpose of this publication is to present the individual accounts of the financial institutions in a way whichmakes them comparable to figures published in other credit market statistics. The tabulations in this publication are therefore in the main in accordance with the principles used in the credit market statistics. These principles are explained in the annual publication Credit Market Statistics. In the pr,sent publication, loans are shown after en bloc depreciation. Some of the figures from the previous edition have been revised. Financial Institutions 1974 appears in the same form as in the previous issu. This volume has been prepared under the supervision of Mr. Finn Orestad. Central Bureau of Statistics, Oslo, 18 December 1975 Petter Jakob Bjerve Liv BjOrnland

6 INNHOLD Side Prinsipperog definisjoner 1. Norges Bank, Postgiro, Norges Postsparebank, statsbanker, livsforsikringsselskaper og skadeforsikringsselskaper 2. Forretningsbanker og sparebanker 3. Kredittforeninger o.1 4. Private finansieringsselskaper Prinsipper og definisjoner på engelsk Tabel 1 register 19 Vedlegg 1. Forretningsbanker. Bankinspeksjonens regnskapsskjema Forretningsbanker. Henvisning til Bankinspeksjonens regnskapsskjema Sparebanker. Bankinspeksjonens regnskapsskjema Sparebanker. Henvisning til Bankinspeksjonens regnskapsskjema Tidligere utkommet 107 6, Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker OSH) 113 Standardtegn Null.. Oppgave mangler 0 Mindre enn en halv av den brukte enhet

7 CONTENTS Page Principle s and definitions Principles and definitions in English 1. Bank of Norway, Postal Giro, Post Office Savings Bank, State banks, Life insurance companies and Nonlife insurance companies 2. Commercial banks and savings banks 3. Loan associations etc. 4. Private financial companies Index of tables 11 Appendices 1. Commercial balks. The statement of account of The Inspectorate of Banks Commercial baks. References to the statement of account of The Inspectorate of Banks Savings banks. The statement of account of The Inspectorate of Banks Savings banks. References to the statement of account of The Inspectorate of Banks Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 113 Explanation of Symbols Nil.. Data not available 0 Less than half of unit employed

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1. Norges Bank, Postgiro, Norges Postsparebank, statsbanker, livsforsikringsselskaper og skadeforsikringsselskaper Tallene for disse institusjoner bygger på årlige regnskapsutdrag som hentes inn av Statistisk Sentralbyrå. I gruppen skadeforsikringsselskaper er også Norges Brannkasse, Den norske krigsforsikring for Skip og Statens Varekrigsforsikring tatt med. I tabellen for Norges Bank er kroneverdien av Norges Banks gullbeholdning i 1972 beregnet etter en gullpris på 38, $ pr. unse. For 1973 og 1974 er gullbeholdningen beregnet etter en gullpris på 42,22 $ pr. unse. 2. Forretningsbanker og sparebanker Disse tall er basert pa kopier av de oppgaver som bankene sender Bankinspeksjonen. Regnskapene for hver bank omfatter både hovedkontorets og filialenes virksomhet, og filialene er regnet med i det fylke hvor hovedkontoret ligger. For a gjore det lettere å sammenlikne regnskapene i dette hefte med oppgavene til Bankinspeksjonen er det i vedlegg 2 og 4 gitt en oversikt over hvilke poster i forretningsbankenes og sparebankenes regnskapsskjema som gar inn i de enkelte poster i tabellene. Samtidig er det tatt med en kopi av regnskapsskjemaene (vedlegg 1 og 3). 3. Kredittforeninger o.l. Disse tall bygger på kopier av de regnskapsutdrag som hentes inn hvert år av Bankinspeksjonen. 4. Private finansieringsselskaper Tallene for denne sektor bygger på kopier av oppgaver som hentes inn av Norges Bank med hjemmel i Kredittloven av 25. juni 1965.

9 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS 1. Bank of Norway, Pc stal Gir), Post Office Savings Bank, State banks, Life insurance companies and Nonlife insuranc companis The figures for these institutions are based on annual accounts collected by the Central Bureau of Statistics. Nonlife companies also include several companies which are not subject to control by The Insurance Control Board. In the annual accountsof the Bank of Norway the totalgold stock in 1972 is valued at 38 $ per ounce. In 1973 and 1974 the total gold stock is valued at 42,22 $ per ounce. 2. Commercial banks und savings banks These figures are compiled from copies of statements of accounts required by The Inspectorate of Banks. Each account comprises the activity of the head office as well as that of the branchbanks, and these account units are distributed according to the county in which the head office is located. For English translation to tables 7 and 8, see table 6, and to tables 10 and 11, see table 9. To facilitate the comparison between the accounts in this publication and the statements to The Inspectorate of Banks, the connection between the definitions of items is shown in appendices 2 and 4. In appendices 1 and 3 copies of the statements are presented. 3. Loan associations These figures are based on copies of statements required by The Inspectorate of Banks. 4. Privat6' financial companies The figures oa private financial companies are compiled from copies of statements required by the Bank of Norway.

10 9 TABELLER TABLES

11 10 TABELLREGISTER Side 1. Norges Bank. Årsregnskap Postgiro. Årsregnskap Norges Postsparebank. Årsregnskap Statsbanker. Årssammendrag Statsbanker. Årsregnskap Forretningsbanker. Årssammendrag Forretningsbanker. Fylkessammendrag Forretningsbanker. Årsregnskap Sparebanker. Arssammendrag Sparebanker. FyLkessammendrag Sparebanker. Årsregnskap Kredittforeninger o.l. Krssammendrag Kredittforeninger o.l. Årsregnskap Private finansieringsselskaper. Årssammendrag Livsforsikringsselskaper. Årssammendrag Livsforsikringsselskaper. Årsregnskap Skadeforsikringsselskaper. Årssammendrag

12 11 INDEX OF TABLES Page 1. Bank of Norway. Annual accounts Postal Giro. Annual accounts Post Office Savings Bank. Annual accounts State banks. Summary of accounts State banks. Annual accounts Commercial banks. Summary of accounts Commercial banks. Summary by county Commercial banks. Annual accounts Savings banks. Summary of accounts Savings banks. Summary by county Savings banks. Annual accounts Loan associations etc. Summary of accounts Loan associations etc. Annual accounts , Private financial companies. Summary of accounts Life insurance companies. Summary of accounts Life insurance companies. Annual accounts Nonlife insurance companies. Summary of accounts

13 12 Tabell 1. Norges Bank. Årsregnskap Mill.kr Million kroner Bank of Norway. Annual accounts Aktiva Assets Gull Gold Kassebeholdning Ca3h in hand Bankinnskott Bank leposits Utenlandske banker Foreign banks StatskassevekslerTreasury bills Norske Norwejian Utenlandske Foreign Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsbanker 3tate banks Utenlandske oireign bonds Utlån Loans Banker m.v. 32nks etc Veksler og gjeldsbrev Bills and bonds Kassekreditt Current drawing accounts Norges kvote i Det internasjonale valutafond Quota of Norway in the IntrnationaZ Monetary Fund Andre fordringer Other claims Statens konsoliderte konto Consolidated account of the Treasury SDR 1 ) I alttotal Passiva Liabilities Seddel og skillemyntomløp Notes and divisionary coin in circulation Sedler Notes Skillemynt 5:visionary coin Innskott Deposits Statskassen he Treaeury Statsbanker ;tate barks Forretningsbanker 2)Commercijl banks' ) Sparebanker 2 ) Savings banks Andre innenlandske Other Norwegian depositors Utenlandske :oreign depositors Det internasjonale valutafond (Fondets beholdning av norske kroner) Tie International Monetary Fund (Holdings of Norw,?gian kroner) Annen gjeld Other lebts Aksjekapital Share capital Fond og annen egenkapital Funds SDR 1 ) I alt Total Utgifter Expenditure Administrasjonsutgifter m.v. Administration expenses and costs Lønninger og honorarer Salaries and fees Renter og provisjon til staten Interest and commission allowances to the Treasurz Aksjeutbytte Share dividends Avsetninger til fond m.v. Appropriations to funds, etc I alt Total Inntekter Receipts Renteinntekter Int?rest receipts Spesifikasjoner:Specification s: I alt Total Fordringer på utlandet 3)C2aims on foreign debtors 3) Gjeld til utlandet 4 ) Debts to foreign creditors4) ) Spesielle trekkrettigheter i Valutafondet (aktiva), motverdi (passiva). 2) Omfatter innskott vedrørende skattefrie aysetninger til investeringsfond m.v. etter lov av 14. desember 1962, henholdsvis 100, 116 og 78 millkr for forretningsbanker og 23, 23 og 17 mill.kr for sparebanker. 3) Medregnet gull, Norges kvote i IMF og spesielle trekkrettigheter (SDR). 4) Medregnet utenlandske folioinnskott og gjeld til IMF. Jaluta sclgt på levering og motverdi av SDR er ikke medregnet. 1) Special drawing, ights ir IMF (assets), countervalue (liabilities). 2) Including taxfree appropriation to investlents furds according to act of 14 December 1962, 100, 116 and 78 million kroner respectimly from c)mmercia, banks, 23, 23 and 17 million kroner from savings banks. 3) Including gold, Norway 's quotz in IMF and Special Drawing Rights in IMF. 4) Including foreign demand deposits and account with ExcliAding foreign exchange forward and countervalue of SDR.

14 13 Tabell 2. Postgiro. Årsregnskap Mill.krPostal Giro. Million kroner Annual accounts Aktiva Assets Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsbanker State banks Statsforetak State enterprises Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Local government incl. municipal enterprises Kredittforeninger o.l. Loan associations, etc Utlån Loans Statskassen (kontolån) The Treasury (account loans) Pantobligasjonslån Mortgages I regning med Postverket In account with Postal service Passiva Liabilities I alt Total Innskott Deposits Statskassen The Treasury Norges Bank Bank of Norway Statsbanker State banks Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks Andre (medregnet skattekonti) Other depositors (including tax accounts) alt Total Tabell 3. Norges Postsparebank. Årsregnskap accounts Million kroner Mill.kr Post Office Savings Bank. Annual Aktiva Assets Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsforetak State enterprises Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Local government incl. municipal enterprises Kredittforeninger o.l. Loan associations, etc Andre norske Other Norwegian bonds Utlån (etter en blocavskrivning) Loans (after en bloc depreciation) Statsforvaltningen Central government Statsbanker State banks Pantobligasjonslån Mortgages Vekselobligasjoner og gjeldsbrevlån "Bondbills" and other bonds 8 8 Andre fordringer (I regning med Postverket) Other claims (In account with Postal service) Herav opptjente, ikke forfalne renter Of this interest accrued, not due Passiva Liabilities I alt Total Innskott Deposits Anfordring Demand Sparevilkår Savings måneders oppsigelse 1 2 months' notice Annen gjeld Other debts. 3 Fond (inkl. fornyingsfond) Funds (including replacement fund) Utgifter Expenditure I alt Total Renter til innskyterne Interest to depositors Administrasjonsutgifter Administration expenses LOnningerSalaries Avskrivninger Depreciation Avsetninger Appropriations Inntekter Receipts I alt Total Renter, provisjon m.v. Interest, commission, etc I alt Total

15 14 Tabell 4. Statsbanker. Årssammendrag Mill.kr State banks. Summary of accounts Millon kroner Aktiva Assets ) 1974 kassebeholdning Cash :n hand Bankinnskott Bank dep)sits Norges Bank Ban: of Norway Postgiro Postal Giro Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savngs banks Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsbanker State banks Aksjer Shares Utlån Loans Statskassen (kontolån) The Treasury (account loans) Pantobligasjonslin Mortgages Andre utlån Other loans Andre fordringer Othep claims ' Statens grunnfondsobligasjoner Government establishment fund bond, Realkapital Fixed assts I alt Total P assiva Liabilities Innskott Deposits Ihendehaverobligasjonslån Bearer bond loans I norske kroner In NoruRgian kroner I utenlandsk valuta In foreign currency Andre lån Other loans Statskassen The Treasury Statsforvaltningens fond Central government funds Sosiale trygder Social security funds 60 Andre Other creditors Annen gjeld Other debts Aksjekapital Share capital Fond og annen egenkapital Funds and other own capital I alt Total U tgifterexpenditure Renteutgifter Interest expenses Administrasjonsutgiftcr Administration expenses LOnninger Salaries Andre utgifter Other expenditure Avskrivninger og tap Depreciation Overforinger til fond m.v. Transfers and appropriations I alt Total Inntekter Receipts 2 Renteinntekter Inter. st receipts Tilskott Contributioi, Fra staten From the Treasury Fra kommuner Fpom municipalities Kursgevinst Agio Andre inntekter the receipts Overføringer fra fond m.v. Transfers from funds, etc I alt Total Spesifikasjoner: 2) S pccifications: 2) Nedskrivningsbidrag, stonadslån og tilleggslån Depreciation subsidies, supportiv loans and supplementary loans Statens andel 'entral Government Kommunenes andel Local Government Bevilgede, ikke utbetalte lån Loans granted, not disbursed Ordinære lån Cidinary loans Stonadslån og tilleggslån Supporting and supp lementary loans ) Statens lånekasse for aviser er med fra ) Ikke med i balansen. 1) including The Goverqment Loan Fund for Newspapers. 2) Not included in the balance sheet.

16 15 Tabell 5. Statsbanker. Årsregnskap kr State banks. Annual accounts kroner Aktiva Assets A/S Den Den Norske Norske Stats Industri Husbank bank The The Mann Norwegian facturing Government Bank of Housing Norway Bank Distriktenes utbyggingsfond The Regional Development Fund Norges Kommunalbank The Norwegian Municipal Bank Statens Fiskarbank The Government Bank for Fishermen Statens Landbruksbank The Government Bank of Agriculture Statens lanekasse for aviser The Government Loan Fund for Newspapers Statens lånekasse for utdanning The Government Loan Fund for Education Kassebeholdning Cash in hand Bankinnskott Bank deposits Norges Bank Bank of Norway Postgiro Postal Giro Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Statskassen The Treasury Statsbanker State banks Aksjer Shares Utlån Loans Statskassen (kontolån) The Treasury (account loans) Pantobligasjonslån ortgages Andre utlån Other loans Andre fordringer Other claims Statens grunnfondsobligasjoner Government establishment fund bonds SOO Realkapital Fixed assets alt Total Passiva Liabilities Innskott Deposits Ihendehaverobligasjonslån Bearer bond loans I norske kroner In Norwegian kroner I utenlandsk valuta In foreign currency Andre lån Other loans Statskassen The Treasury Statsforvaltningens fond Central government funds Sosiale trygder Social security funds Andre Other creditors Annen gjeld Other debts Aksjekapital Share capital Fond og annen egenkapital Funds and other own capital I alt Total

17 Tabell 5 (forts.). Statsbanker. Årsregnskap kr State hanks. Annual accounts kroner Utgifter Exp,3nditure Renteutgifter Interest expenses 32 Administrasjonsutgifter AdMinistration expenss 2 Lønninger Salaries 1 Andre utgifter Other expenditurc, 2 Avskrivninger og tap Depreciation OverfOringer til fond m.v. Transfers and appropriations. 11 A/S Den Den Norske Norske Industri Stats bank Husbank 16 Distriktenes Norges Statens utbyg Kommunal Fiskargings bank bank fond Statens Landbruksbank Statens Statens låne lanekasse kasse for for utaviser danning I alt Total Inntekter Receipt Renteinntekter Interest receipts 48 Tilskott Contributic,1 Fra staten From th? Treasury Fra kommuner From municipalities Kursgevinst Agio Andre inntekter Othe receipts OverfOringer fra fond m.v Transfers from funds, etc I alt Totcll Spesifikasjoner: 1) Speciications: 1) Nedskr.bidrag, stonadslån og tilleggslån Depreciation subsidies, supporting loans and supplementary loaqs Statens andel Cent:al Government Kommunenes andel I)cal Government Bevilgede, ikke utbetalte lån Loans granted, but not yet paid 88 Ordinære lån Ordinary loans 88 StOnadslån og tilleggslån Supporting and supplementary loans 1) Ikke med i balansen. 1) Not included in th.? balance sheets

18 Tabell 6. Forretningsbanker. Årssammendrag Mill.kr accounts Million kroner 17 Commercial banks. Summary of Tallet på banker Number of banks Aktiva Assets Kassebeholdning Cash in hand Bankinnskott Bank deposits Norges Bank Bank of Norway Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks Utenlandske banker Foreign banks Statskasseveksler Treasury bills Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Stats og statsgaranterte Government and Government guaranteed Aksjer Shares Utlån etter en blocayskrivning Loans after en bloc depreciation Pantobligasjonslån Mortgages Veksler Bills Vekselobligasjoner og gjeldsbrevlån "Bondbills" and other bonds Kassekreditt og byggelån Current drawing accounts and building loans Utlån i utenlandsk valuta Loans in foreign currency Andre fordringer Other claims Realkapital Fixed assets Passiva Liabilities I alt Total Innskott Deposits Forretningsbanker Commercial banks Sparebanker Savings banks Andre enn banker(innenlandske) Other Norw. deposits(excl. banks) Anfordring Demand Termin Time Sparevilkår Savings måneders oppsigelse 6 months' notice måneders oppsigelse 12 months' notice Andre innskott i norske kroner Other deposits in Norw. kroner I utenlandsk valuta In foreign currency Utenlandske banker Foreign banks Andre utenlandske innskytere Other foreign depositors Lån og annen gjeld Loans and other debts Utenlandske banker i utenlandsk valuta Foreign banks in foreign currency Aksjekapital Share capital Fond og udisponert overskott (medregnet skatter) Funds and unappropriated profits Reservefond Reserve fund Andre fond og avsetninger Other funds and reserves Iliknede, ikke betalte, og påregnede skatter Assessed taxes not paid, and taxes estimated Udisponert overskott Unappropriated profits Utgifter Expenditure I alt Total Renter til innskyterne Interest to depositors Andre renteutgifter Other interest Administrasjonsutgifter Administrative expenses Lønninger, honorarer m.v. Salaries etc Avgift til Sikringsfondet Duties to Security fund Betalte skatter Taxes paid Avskrivninger Depreciation Aksjeutbytte Dividends OverfOring til fond m.v. Transfers to funds etc Inntekter Receipts I alttotal Renter, diskonto og aksjeutbytte Interest, discount and share dividends Ihendehaverobligasjoner Bearer bonds Utlån Loans Andre inntekter Other receipts OverfOring fra fond m.v. Transfers from funds etc I alt Total Bevilget kassekreditt og byggelån Current drawing accounts and building loans granted

19 18 TABELL 7. FORRETNINGSBANKER. FYLKESSAMMENDRAG KR. FILIALENE ER REGNET MED I DET FYLKE HVOR HOVEDKONTORET LIGGER. COMMERCIAL BANKSI). SUMMARY BY COUNTY KRONER. BRANCHBANKS ARE INCLUDED IN THE COUNTY WHERE THE HEAD OFFICE IS SITUATED. OSLO OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK TALLET PR BANKER AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLRN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANT0PLIGASJoNSLEN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONEP OG GJELDSBREVILRN KASSEKREDITT OG BYGGELPN UTLAN I UTENLANDSK VALU1A ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREEANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MRNEDERs OPPSIGELSE MENEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT 1 NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LAN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BA N ER I UTENLANDSK VALUTA AKSJEKAPITAL FOND 0G udisponertoverskudd, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE betalte, OG PAREGNEDE SKATTER / udisponertoverskudd I ALT UTGIFTER RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER, HONORARER M.V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET ? BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER ? AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT I NNTEKTER RENTER,DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLEN ANDRE INNTEKTER OVERFØRING FRA FOND m V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG B, GGELRN ) FOR ENGL I SO TEX F SEE TABLE, ()

20 19 TABELL 7 FORTS. FORRETNINGSBANKER. FYLKESSAMMENDRAG (R. FILIALENE ER REGNET MED I DET FYLKE HVOR HOVEDKONTORET LIGGER. VEST AGDER ROGALAND HORDA LAND MORE OG SOR ROMSDAL TRONDELAG TALLET PR BANKER AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANTOBEIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLRN KASSEKREDITT OG BYGGELON UTLRN I UTENLANDSK VALUTA _ 1678 ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSbANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MONEDERS OPPSIGELSE MANEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTEELANDSKE INNSKYTERE LRN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER 1 UTENLANDSK VALUTA AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG PRREGNEDE SKATTER UDISPONERT OVERSKUDD I ALT UTGIFTE R RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LONNINGER, HONORARER M V AVGIFT 111 SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT INNTEK TER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLRN ANDRE INNTEKTER OVERFoRING FRA FOND M V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG HYGGELRN

21 20 TABELL 7 FORTS. FORRETNINGSBANKER. FYLKESSAMMENDRAG (R. FILIALENE ER REGNET MED I DET FYLKE HVOR HOVEDKONTORET LIGGER. NORDLAND TROMS TALLET PA BANKER 2 2 AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER. IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLAN ETTER EN BLOC AVSKRIVNING PANTOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG BYGGELRN UTLRN I UTENLANDSK VALUTA 535 ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT P AS SI V A INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MONEDERS OPPSIGELSE MANEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA 3756 UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LPN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA 6015 AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG POREGNEDE SKATTER n2 UDISPONERT OVERSKUDD 1 I ALT UTGIF T ER RENTER TIL INNSKYTEPNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LONNINGER, HONORARER MV AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT , INNTEKTER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLAN ANDRE INNTEKTER OVERFORING FRA FOND M.V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELAN

22 TABELL 8. FORRETNINGSBANKER. RRSREGNSKAP KR. COMMERCIAL BANKSO. ANNUAL ACCOUNTS KRONER FILIALENE ER REGNET MED UNDER HOVEDKONTORET. BRANCHBANCS ARE INCLUDED IN THE HEAD OFFICE. 21 OSLO DEN ANDRE BONDER CHRISTIANIA NORSKE SENS NES FELLES LANDS BANK OG CREDIT BANK BANK BANKEN BANKEN KREDITKASSE BANK A/S A/S A/S A/S AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES 6ANK FORRETNINGSBANKER SPAREPANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLAN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANTOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG BYGGELAN UTLRN I UTENLANDSK VALUTA ANDRE FORDRINGER ? REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MANEDERS OPPSIGELSE MRNEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LON OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG PAREGNEDE SKATTER UDISPONERT OVERSKUDD 694 IAll UTGIFTER RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER, HONORARERM.V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT INNTEK TER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLAN ANDRE INNTEKTER OVERFORING FRA FOND M V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELRN ) FOR ENGLISH TEXT SEE TABLE 6.

23 22 TABELL 8 FORTS. FORRETNINGSBANKER. ARSREGNSKAP FILIALENE ER REGNET MED UNDER HOVEDKONTORET KR. OSLO OPPLAND BUSKERUD A/S OSLO SAM KJOB HANDELS VIR(E OPPLANDS PUSKERUD MANDS BANK BANKEN BANKEN BANKEN BANKEN A/S A/S A/S A/S AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROELIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLRN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANTOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG BYGGELAN UTLRN I UTENLANDSK VALUTA ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT )691 PASSIV INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE j1551 ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MRNEDERS OPPSIGiLSE MRNEDERS OPPSI('ELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER' ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LAN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA 5300 AKSJEKAPIIAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE betalte, OG PRREGNEDE SKATTER UDISPONEkT OVERSKUDD I ALT UTGIFT EP RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER, HONORARER M V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTEYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT INNTEK TER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLAN ANDRE INNTEKTER OVERFORING FRA FOND M V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT )G BYGGELØN

24 23 TABELL 8 FORTS. FORRETNINGSBANKER. ARSREGNSKAP KR. FILIALENE ER REGNET MED UNDER HOVEDKONTORET. VESTFOL TELEMARK VESTAGDER ROGALAND TELE SOR KRISTIAN ROGA VESTFOLD MARKS LANDS SANDS OG LANDS BANKEN BANKEN BANKEN OPLANDS BANKEN A/S A/S A/S PRIVAT A/S BANK A/S AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS CG STATSGARANTERTE AKSJER S UTLN ETTER EN BLOCAVSKPIVNING PANTOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG BYGGELAN UTLON I UTENLANDSK VALUTA ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MENEDERSOPPSIGELSE MENEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKEINNSKYTERE LON OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG POREGNEDE SKATTER UDISPONERT OVERSKUDD I ALT UTGIF TER RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER,HONORARER M V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V , I ALT INNTEK TER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLEN ANDRE INNTEKTER OVERFORING FRA FOND M V ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELAN

25 24 TABELL 8 FORTS. FORRETNINGSBANKEq. ARSREGNSKAP KR. FILIALENE ER REGNET MED UNDER HOVEDKONTORET. HORDALAND BERGENS A/S ULLENS BERGENS KREDIT VEST BERGENS VANG PRIVAT BANK LANDS SKILLINGS PRIVAT BANK A/S BANKEN BANK BANK AKTIVA KASSEBEHOLDNING BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLAN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANTOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG EYGGELAN UTLAN I UTENLANDSK VALUTA ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSFANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MANEDERS OPPSIGELSE MANEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LAN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG PAREGNEDE SKATTER UDISPONERT OVERSKUDD I ALT UTGIFTE R RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER,HONORARER M V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT , INNTEK TER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLAN ANDRE INNTEKTER OVERFØRING FPA FOND M.V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELAN

26 25 TABELL 8 FORTS. FORRETNINGSBANKER. ARSRESNSKAP KR. FILIALENE ER REGNET MED UNDER HOVEDKONTDRET. HORDALAND MORE OG ROMSDAL A/S VOSS SUNN VEK.SEL OG KVAM MORE PRIVAT ROMSDALS LANDMANDS PRIVAT KREDIT RANKEN FELLES BANK BANK BANK A/S A/S BANK A/S AKTIVA ' KASSEBEHOLDNING 10i BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER )9 UTENLANDSKE BANKER 6635 STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER a, STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLAN ETTER EN BLOC AVSKRIVNING PANTOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG BYGGELAN UTLEN I UTENLANDSK VALUTA, ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT B ) , PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MENEDERS OPPSIGELSE MENEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKE BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LEN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA ipoop AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER B RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG PEREGNEDE SKATTER UDISPONERT OVERSKUDD I ALT Fl ER RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER, HONORARER M.V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND m V I ALT INNTEKTER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLEN ANDRE INNTEKTER OVERFORING FRA FONDM.V.., I ALT T T BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELEN

27 26 TABELL 8 FORTS. FORRETNINGSBANKER. ARSREGNSKAP KR. FILIALENE ER REGNET MED UNDER HOVEDKONTORET. SORTRONDELAG NORDLAND TROMS FORRET NINGS BANKEN A/S A/S NORD LANDS BANKEN A/S NARVIK HANDELS BANK A/S FISKER NES BANK TROMSØ FORRET NINGS BANK A/S AKTIVA KASSEBEHOLDNING , BANKINNSKOTT NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS OG STATSGARANTERTE AKSJER UTLAN ETTER EN BLOCAVSKRIVNING PANTOBLIGASJONSLAN VEKSLER VEKSELOBLIGASJONER OG GJELDSBREVLAN KASSEKREDITT OG BYGGELAN UTLAN I UTENLANDSK VALUTA ANDRE FORDRINGER REALKAPITAL I ALT PASSIVA INNSKOTT FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER ANDRE ENN BANKER, INNENLANDSKE ANFORDRING TERMIN SPAREVILKAR MANEDERS OPPSIGELSE MRNEDERS OPPSIGELSE ANDRE INNSKOTT I NORSKE KRONER I UTENLANDSK VALUTA UTENLANDSKF BANKER ANDRE UTENLANDSKE INNSKYTERE LAN OG ANNEN GJELD UTENLANDSKE BANKER I UTENLANDSK VALUTA AKSJEKAPITAL FOND OG UDISPONERT OVERSKUDD, MEDREGNET SKATTER RESERVEFOND ANDRE FOND OG AVSETNINGER ILIKNEDE, IKKE BETALTE, OG PAREGNEDE SKATTER UDISPONERT OVERSKUDD 1 I ALT UTGIFT ER RENTER TIL INNSKYTERNE ANDRE RENTEUTGIFTER ADMINISTRASJONSUTGIFTER LØNNINGER, HONORARER M V AVGIFT TIL SIKRINGSFONDET BETALTE SKATTER F AVSKRIVNINGER AKSJEUTBYTTE OVERFORING TIL FOND M V I ALT INNTEKTER RENTER, DISKONTO OG AKSJEUTBYTTE IHENDEHAVEROBLIGASJONER UTLAN ANDRE INNTEKTER OVERFORING FRA FOND M V I ALT BEVILGET KASSEKREDITT OG BYGGELAN

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies NOR G ES O FFISI E LLE STATI ST IK K A 22 FINANSINSTITUSJONER 967 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER 0. L. OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 674 FINANSINSTITUSJONER 1973 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER, LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L.

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 610 FINANSINSTITUSJONER 1972 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 8229 REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER STATISTICS OF ACCOUNTS 1980 PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 1962-1967

DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 1962-1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 80 DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 99 PUBLIC SECTOR FINANCES 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 9 ISBN 8 0 FORORD I 9 gav Statistisk

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-57 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A 992 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1977 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1977 STATISTISK RALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST1KK

KREDITTMARKEDSTATIST1KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 228 KREDITTMARKEDSTATIST1KK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1979 OG 198 CREDIT MARKET STATISTICS FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES 1979 AND 198 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 50 NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 Norwegian Commercial Banks 1961 STATISTISK SENTRALBY RA OSLO 1962 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. 34 Jordbruksstatistikk 958 Agricultural statistics 342 Statistisk årbok 959 Statistical

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 730 KREDITTMARKEDSTATISTI KK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1985 OG 1986

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 508 KREDITTMARKEDSTATISTIKK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1982 OG 1983 CREDIT MARKET STATISTICS FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES 1982 AND 1983 STATISTISK SENTRALBYRA

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry. - 63. Lønnsstatistikk 95. Wage statistics.

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 11. april 2003 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2002 Grouped

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Undersektorer. Finansdepartementets fond. ArbeidslOysetrygdas tiltaksfond for fylkene. Statens pensjonskasser m.v.

Undersektorer. Finansdepartementets fond. ArbeidslOysetrygdas tiltaksfond for fylkene. Statens pensjonskasser m.v. , 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER I. Sektorgrupperingen Som statistisk enhet i kredittmarkedstatistikken er valgt den regnskapsforende enhet som har en selvstendig finansforvaltning. Det vil i de fleste tilfelle

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1982 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 428 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 190 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1979 CREDIT MARKET STATISTICS Private Credit Enterprises and Private Financial Companies 1979

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 526 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1983 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NON-LIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTI KK 1968

KREDITTMARKEDSTATISTI KK 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 369 KREDITTMARKEDSTATISTI KK 1968 CREDIT MARKET STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD Kredittmarkedstatistikk 1968

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

BANKSTATISTIKK 1954 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241. Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1956

BANKSTATISTIKK 1954 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241. Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1956 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241 BANKSTATISTIKK 1954 Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1956 Tidligere utkommet: Tabeller vedkommende Norges Sparebanker

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 897 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LÅN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1988 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2906-5

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v Assurances

Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v Assurances Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series Xll Rekke XII Trykt 960 Nr. 5 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 957 Medical statistical report 6 Kriminalstatistikk

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1967

KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 306 KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1967 CREDIT MARKET STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 FORORD Kredittmarkedstatistikk 1967

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 488 KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1969 1970 CREDIT MARKET STATISTICS 1969 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0153 5 FORORD

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 684 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE CREDIT ENTERPRISES AND PRIVATE FINANCIAL COMPANIES

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 739 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1986 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2583-3

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 3 Nr. 32 -= 2. årgang Oslo, 10. august I linho LD Inn- og utførse Isverdi fordelt på, varegrupper. Januar-juni Detaijomsetningen i mai Opplagsstatistikk pr. 31. juli Månedsstatistikk for bankene. Balanser

Detaljer

DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 1900

DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 1900 DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 00 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 00 THE NORWEGIAN CREDIT MARKET SINCE 00 Av/By Hermod Skånland STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 936 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1 974-1976 CREDIT MARKET STATISTICS Private Credit Enterprises and Private Financial Companies

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer