Norges offisielle statistikk, rekke XII

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offisielle statistikk, rekke XII"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area, livestock etc. 4 Forsikringsselskaper 959 Socia6s d'assurances 42 Norges kommunale finanser og Municipal finances 43 Norges postverk 960 Statistique postale 44 Veterinærvesenet 957 Service vëtêrinaire 45 Kredittmarkedstatistikk 959 Credit market statistics 46 Jordbruksstatistikk 959 Agricultural statistics 47 Elektrisitetsstatistikk 959 Electricity statistics 48 Kriminalstatistikk 959 Criminal statistics 49 Folkemengdens bevegelse 959 Vital statistics and migration statistics 50 Norges jernbaner Chemins de fer norve-giens 5 Norges handel 959 II Foreign trade of Norway II 52 Statistisk årbok 96 Statistical yearbook of Norway 53 Jordbruksteljinga i Noreg II Maskinar og reiskaper m. m. Census of agriculture II Machinery and implements etc. 54 Jordbruksatatistikk 960 Agricultural statistics 55 Norges industri 959 Industrial production statistics 56 Veterinærvesenet 958 Service v6t6rinaire 57 Norges bergverksdrift 960 Norway's mining inditstr4 58 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 959 Medical statistical report 59 Norges handel 960 I Foreign trade of Norway I 60 Norges fiskerier 959 Fishery statistics of Norway 6 Alkoholstatistikk 960 Alcohol statistics 62 Meieribruket i Noreg 960 Norway's dairy industry 63 Sinnssykehusenes virksomhet 959 Hospitals for mental disease Rekke XII Trykt 962 Nr. 64 Økonomisk utsyn over året 96 Economic survey. 65 Telegrafverket 2. halvår 960 Tëlggraphes et tël6phones de FEtat 66 Lønnsstatistikk 959 Wage statistics 67 Skattestatistikk 959 Tax statistics 68 Stortingsvalget 96 Storting elections 69 Ulykkestrygden for sjømenn Ulykkestrygden for fiskere Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen 70 Kredittmarkedstatistikk 960 Credit market statistics

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 70 KREDITTMARKEDSTATISTIKK 960 Credit Market Statistics 960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 962

4 Tidligere utkommet: Tabeller vedkommende Norges Sparebanker i Aarene 870, 87 og 872 NOS ældre Rækker D. No. 2, 873, 874 og 875 D. No. 2, 876, 877 og 878 NOS ny Række D. No. 2, 879 ny Række D. No. 2, 880, 88, 882 og 883 ny Række D. No. 2. Tabeller vedkommende Norges Sparebanker i Aaret 884 NOS III nr. 3, 885 III nr. 20, 886 III nr. 45, 887 III nr. 65. Sparebanker 888 NOS III nr. 9, 889 III nr., 890 III nr. 36, 89 III nr. 56, 892 III nr. 73, 893 III nr. 93, 894 III nr. 25, 895 III nr. 24, 896 III nr. 265, 897 III nr. 293, 898 III nr. 322, 899 III nr. 344, 900 IV nr. 3, 90 IV nr. 43, 902 IV nr. 7, 903 IV nr. 93, 904 IV nr. 22, 905 nr. 8, 906 V nr. 44, 907 V nr. 68, 908 V nr. 94, 909 V nr. 8. Norges Sparebanker 90 NOS V nr. 53, 9 V nr. 76, 92 AT nr. 29, 93 V nr. 25, 94 VI nr. 58, 95 VI nr. 9, 96 VI nr. 8, 97 VI nr. 47, 98 VI nr. 64, 99 VII nr. 6, 920 VII nr. 35, 92 VII nr. 67, 922 VII nr. 09, 923 VII nr. 49, 924 VII nr. 84, 925 VIII nr. 5, 926 VIII nr. 4, 927 VIII nr. 82, 928 VIII nr. 09, 929 VIII nr. 43, 930 VIII nr. 70. For 93 se Statistiske Meddelelser 932. Private aktiebanker 900 NOS IV nr. 23, 90 IV nr. 47, 902 IV nr. 67, 903 IV nr. 00, 904 IV nr. 2, 905 V nr. 4, 906 V nr. 43, 907 V nr. 67, 908 V nr. 95, 909 V nr. 29, 90 V nr. 56, 9 v nr. 93, 92 og 93 VI nr. 32, 94 VI nr. 62, 95 VI nr. 86, 96 VI nr. 6, 97 VI nr. 40, 98 VI nr. 6, 99 VI nr. 94, 920 VII nr. 28, 92 VII nr. 57, 922 VII nr. 99, 923 VII nr. 47, 924 VII nr. 85, 925, Statistiske Meddelelser 926, 926 VIII nr. 45, 927 VIII nr. 76, 928 VIII nr. 06, 929 VIII nr. 32, 930 VIII nr. 56, 93, Statistiske Meddelelser 932. Norges private aktiebanker og sparebanker 932 NOS IX nr. 4, 933 IX nr. 4, 934 IX nr. 66, 935 IX nr. 93. Norges private aksjebanker og sparebanker 936 NOS IX nr. 20, 937 IX nr. 45, 938 IX nr. 74, 939 X nr. 5, 940 X nr. 27, 94 X nr. 47, 942 X nr. 06, 943 X nr. 09, 944 X nr. 3, 945 X nr. 26, 946 X nr. 56, 947 og 948 XI nr. 8, 949 XI nr. 5, 950 og 95 XI nr. 22, 952 XI nr. 6. Bankstatistikk 953 NOS XI nr. 208, 954 XI nr. 24. Kredittmarkedstatistikk 955 NOS XI nr. 28, 956 XI nr. 32, 957 XI nr. 348, 958 XII nr. 9, 959 XII nr. 45.

5 Forord Kredittmarkedstatistikk 960 følger stort sett samme opplegg som tidligere. Av endringer kan nevnes at det for forretnings- og sparebankene er tatt med en del tabeller med mer fullstendige oppgaver over utlånene. Disse oppgaver hentes inn bare hvert femte år. Videre er det tatt med to tabeller som viser henholdsvis norske aksjer på utenlandske hender og norske lån i utlandet, fordelt etter næring og kreditorland. Dessuten er det med to nye tabeller som gir en fordeling av henholdsvis aksjeutbytte og renteoverføringer. Enkelte av de tilbakegående tall i sektorbalansene er korrigert siden forrige publikasjon. Tall som betraktes som foreløpige og som senere kan bli rettet, er merket med en stjerne. Løpende måneds- og kvartalstall som er fullt sammenliknbare med tilsvarende tall i denne publikasjonen, er gitt i tabellavsnitt XIV i Statistisk månedshefte og dessuten i Statistisk ukehefte. Når det gjelder bankstatistikk, viser en også til Byråets årlige stensilpublikasjoner «Norske forretningsbanker 960» (NOS A 37) og «Norske sparebanker 960» (NOS A 32), som gir mer fullstendige regnskapstall for de enkelte banker. En oversikt over hovedtrekkene i utviklingen på penge- og kredittmarkedet er gitt i Økonomisk utsyn over året 960 (NOS XII, 32). Tallmaterialet i denne publikasjonen må nødvendigvis bli mindre aktuelt. Dette skyldes dels at årsoppgaven fra enkelte grupper oppgavegivere kommer sent inn og dels at bearbeidingen er relativt arbeidskrevende. Da publikasjonen gir en systematisk totalbeskrivelse av det samlede penge- og kredittmarked, vil tallmaterialet likevel være verdifullt for mange analyseformål. Arbeidet med publikasjonen har vært ledet av førstesekretær Robert v. Hirsch. Førstesekretær E. Knutzen har stått for utarbeidingen av bankstatistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 26. februar 962. Signy Arctander Mikael Selsjord

6 Preface Credit Market Statistics 960 appears in approximately the same form sa previous publications. Some tables, describing loans from commercial and savings banks, which are prepared only every fifth year, have been included in this publication. Two new tables for Norwegian shares owned by foreigners and Norwegian loans abroad, and two new tables providing figures on transfers of share dividends, resp. interest, have also been introduced. Some of the figures for previous years in the balance sheets for sectors have been revised. Preliminary figures are marked with asterisk. Current monthly and quarterly figures are given in table section XIV in the Monthly Bulletin of Statistics and in the Weekly Bulletin of Statistics. These would be comparable with figures given in this publication. Reference should also be made to the mimeographed publications «Norwegian Commercial Banks 960» (NOS A 37) and «Norwegian Savings Banks 960» (NOS A 32) which contain accounts for individual banks. An analysis of trends in the money and credit market appeared in «Economic Survey 960» (NOS XII, 32). For obvious reasons it would not have been possible to include the most recent figures in this publication. However, it still provides the most complete information on the money and credit market contained in any single volume. This volume has been prepared under the supervision of Mr. R. von Hirsch. Mr. E. Knutzen has been responsible for the collection of banking statistics. Central Bureau of Statistics, Oslo, February 26, 962. Signy Arctander Mikael Selsjord

7 Innhold Oversikt. Side I. Innledning 3 II. Prinsipper og definisjoner 3. Sektorinndelingen 3 2. Objektinndelingen 9 3. Standardbalansene Avstemming av standardbalansene 20 III. Primærmaterialet 20 IV. Tabellkommentarer 23 Sammendrag på engelsk 28 Tabeller. Den finansielle generalbalanse.. Alle sektorer. Finansiell balanse pr. desember Alle sektorer. Forskyvninger i den finansielle balanse i A. Offentlig forvaltning. 3. Offentlig forvaltning. Sammendrag av den finansielle balanse etter art og debitorkreditorgrupper 40 A. Statskassen. 4. Statskassen. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditor grupper 42 A 2. Offentlige fond. 5. Offentlige fond. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Finansdepartementets fond. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Finansdepartementets fond. Utlån etter låntakergrupper Kirke- og undervisningsdepartementets fond. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Prisdirektoratets fond m. v. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Arbeidsloysetrygdas tiltaksfond for fylkene. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper 49. Arbeidsloysetrygdas tiltaksfond for fylkene. Utlån etter låntakergrupper 49 A 3. Sosiale trygder. 2. Sosiale trygder. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Trygder forvaltet av Rikstrygdeverket. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Trygder forvaltet av Rikstrygdeverket. Utlån etter lå,ntakergrupper Syketrygdene. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Arbeidsløysetrygder. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Statens pensjonskasser m. v. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper 55 A 4. Kommunekasser. 9. Kommunekasser. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper 56

8 6 Side A 5. Skatteoppkrevere. 20. Skatteoppkrevere. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Kommunekasserere. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Sentraltrekkontoret for sjømenn. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper 59 B. Finansinstitusjoner. 23. Finansinstitusjoner. Sammendrag av den finansielle balanse etter art og debitorkreditorgrupper 60 B. Norges Bank. 24. Norges Bank. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Norges Bank. Års- og mitnedsbalanser Norges Bank. Folioinnskott etter innskytergrupper Norges Bank. Seddelomløpet etter valører Norges Bank. Driftsregnskap 67 B 2. Postgiro og Postsparebanken. 29. Postgiro og Postsparebanken. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper 68 Postgiro. Finansiell balanse 70 Postgiro. Månedstall Norges Postsparebank. Balanse Norges Postsparebank. Månedstall Norges Postsparebank. Pantelån og innskott etter fylke Norges Postsparebank. Utlån etter låntakergrupper Norges Postsparebank. Driftsregnskap 73 B 3. Statsbanker. 37. Statsbanker. Finansiell balanse etter art og debitor kreditorgrupper Statsbanker. Hovedtall for de enkelte banker Statsbanker. Utlånsvirksomheten Statsbanker. Utlån etter lå'fltakergrupper Statsbanker. Driftsregnskap 79 B 4. Forretnings- og sparebanker. 42, Forretnings- og sparebanker. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper 43. Forretningsbanker. Års- og månedsbalanser 44. Forretningsbanker. Balansen etter bankenes forvaltningskapital pr. desember Forretningsbanker. Tallet på banker og balansen etter fylker pr. desember Forretningsbanker. Utlån etter låntakergrupper, utlånsart og etter bankenes forvaltningskapital 47. Forretningsbanker. Utlån etter låntakergrupper og långiverfylker pr. desember Forretningsbanker. Utlån etter låntakergrupp'er og låntakerfylker pr. desember Forretningsbanker. Utlån etter låntakerfylker, utlånsart og långiverfylker pr. desember Forretningsbanker. Bevilget kassekreditt og bevilgede og disponerte byggelån i Forretningsbanker. Utlån etter rentesatser pr. desember Forretningsbanker. Gjennomsnittsrenten for utlån etter bankenes forvaltningskapital, långiverens fylke og utlånsformer pr. desember Forretningsbanker. Innskott over kr. etter næring 54. Forretningsbanker. Innskott fra andre enn banker, etter rentesatser pr. desember Forretningsbanker. Gjennomsnittsrenten for innskott fra andre enn banker, etter forvaltningskapital, fylker og innskottsformer pr. desember Forretningsbanker. Innskott fra andre enn banker, tallet på konti og bevegelsen innskottene etter fylker i

9 7 Side 57. Forretningsbanker. Driftsregnskap Forretningsbanker. Driftsregnskapet for 960 etter bankenes forvaltningskapital Forretningsbanker. Driftsregnskapet for 960 etter fylker Sparebanker. Ars- og månedsbalanser 2 6. Sparebanker. Balansen etter bankenes forvaltningskapital pr. desember Sparebanker. Tallet på banker og balansen etter fylker pr. desember Sparebanker. Utlån etter låntakergrupper, utlånsart og etter bankenes forvaltningskapital Sparebanker. Utlån etter låntakergrupper og långiverfylker pr. desember Sparebanker. Utlån etter låntakergrupper og låntakerfylker pr. desember Sparebanker. Utlån etter låntakerfylker, utlånsart og långiverfylker pr. desember Sparebanker. Utlån fordelt på bybanker, landsbanker med kontor i by, og rene landsbanker pr. desember Sparebanker. Utlån etter rentesatser pr. desember Sparebanker. Gjennomsnittsrenten for utlån etter bankenes forvaltningskapital, långiverens fylke og utlånsformer pr. desember Sparebanker. Innskott over kr. etter næring Sparebanker. Bevilget kassekreditt og bevilgede og disponerte byggelån i Sparebanker. Innskott fra andre enn banker, tallet på konti og bevegelsen i inn- 36 skottene etter fylker Sparebanker. Innskott fra andre enn banker, etter rentesatser pr. desember Sparebanker. Gjennomsnittsrenten for innskott fra andre enn banker, etter forvaltningskapital, fylker og innskottsformer pr. desember Sparebanker. Driftsregnskapet for 960 etter bankenes forvaltningskapital Sparebanker. Driftsregnskapet for 960 etter fylker 40 B 5. Kredittforeninger o Kredittforeninger o.. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Kredittforeninger o.. Utlånsvirksomheten, utlån etter fylker og etter rentesatser Kredittforeninger o.. Utlån etter låntakergrupper Kredittforeninger o.. Driftsregnskap B 6. Forsikring. 8. Forsikring. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Livsforsikringsselskaper. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Livsforsikringsselskaper. Utlån etter låntakergrupper Livsforsikringsselskaper. Utlån etter utlånsformer og rentesatser pr. desember Private pensjonsfond. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper 5? 86. Private pensjonskasser. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper 87. Skadeforsikringsselskaper. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakergrupper Andre forsikringsinstitusjoner. Balansen etter art og debitor-kreditorgrupper Andre forsikringsinstitusjoner. Utlån etter låntakergrupper 55 C. Andre innenlandske sektorer. 9. Andre innenlandske sektorer. Sammendrag av den finansielle balanse etter art og debitor-kreditorgrupper 56 C. Statsforetak. 92. Statsforetak. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper 58 C 2. Kommuneforetak. 93. Kommuneforetak. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper 60 C 3. Andre norske sektorer. 94. Andre norske sektorer. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper D. Utlandet. 95. Utlandet. Finansiell balanse etter art og debitor-kreditorgrupper Utlandet. Fordringer og gjeld overfor utlandet etter næring 66

10 8 Side 97. Utlandet. Nettofordringer (nettogjeld-) overfor utlandet etter næring Utlandet. Fordringer, gjeld og nettofordringer (nettogjeld-) overfor utlandet etter debitor- og kreditorland Utlandet. Fordringer overfor utlandet pr. desember 960 etter næring og debitorland Utlandet. Gjeld overfor utlandet pr. desember 960 etter næring og kreditorland Utlandet. Aksjer på utenlandske hender pr. desember 960 etter næring og kreditorland Utlandet. Lån i utlandet pr. desember 960 etter næring og kreditorland Obligasjonsmarkedet. 03. Ihendehaverobligasjoner. Obligasjonsgjelden etter låntakergrupper. Emisjoner og avdrag m. v. 04. Ihendehaverobligasjoner minell rentesats Obligasjoner på markedet etter utstedergrupper og no- 05. Ihendehaverobligasjoner Emisjoner etter utstedergrupper og nominell rentesats 06. Ihendehaverobligasjoner Emisjoner etter utstedergrupper. Månedstall 07. Ihendehaverobligasjoner Kurs, øyeblikkelig rente og effektiv rente på statsobligasjoner Aksjemarkedet. 08. Aksjer. Registrerte emisjoner Aksjer. Kursindeks Aksjer. Utbytteprosent 86. Aksjer. Utbytte etter debitor- og kreditorgrupper Lånemarkedet. 2. Lån. Næringenes lån etter långivergrupper. Korrigerte tall Lån. Utlån knyttet til avbetalingskontrakter etter långiver og varekategori Totale renteoverføringer etter låntaker- og långivergrupper Bilag. Tabellhoder, forspalter og fotnoter på engelsk 202

11 Contents General survey. Page I. Introduction 3 II. Principles and definitions 3 III. The basic statistics 20 IV. Comments to the tables 23 English summary 28 Tables. The General Financial Balance Sheet.. All sectors. Financial balance sheet per December 3, All sectors. Changes in financial balance sheet in A. Public Administration. 3. Public administration. Summary of the financial balance sheets by kind and by debtor and creditor groups 40 A. The Treasury. 4. The Treasury. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups 42 A 2. Public Funds. 5. Public funds. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Funds administered by the Ministry of Finance. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Funds administered by the Ministry of Finance. Loans by borrower groups Funds administered by the Ministry of Church and Education. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Funds administered by the Price Control Directorate etc. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups 48 TO. Counties development funds. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups 49. Counties developments funds. Loans by borrower groups 49 A 3. Social Insurance. 2. Social insurance. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Social insurance administered by the National Insurance Service. Balance sheet by kind and debtor and creditor groups Social insurance administered by the National Insurance Service. Loans by borrower groups Healt insurance. Balance sheet by kind and debtor and creditor groups Unemployment insurance. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups State pension funds etc. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Municipal pension funds. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups 55 A 4. Municipalities. 9. Municipalities. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups. 56

12 0 Page A 5. Tax-collectors. 20. Tax-collectors. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Municipal cashiers. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Seamen's Tax Bureau. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups 59 B. Financial Institutions. 23. Financial institutions. Summary of the financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups 60 B. Bank of Norway. 24. Bank of Norway. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Bank of Norway. Annual and monthly balance sheet Bank of Norway. Demand deposits by depositor groups Bank of Norway. Notes in circulation by denominations Bank of Norway. Working account 67 B 2. Postal Current Account and Post Office Savings Bank. 29. Postal Current Account and Post Office Savings Bank. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups 68 Postal Current Account. Financial balance sheet 70 Postal Current Account. Monthly figures Post Office Savings Bank. The balance sheet Post Office Savings Bank. Monthly figures Post Office Savings Bank. Mortgages and deposits by counties Post Office Savings Bank. Loans by borrower groups Post Office Savings Bank. Working account 73 B 3. State Banks. 37. State banks. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups State banks. Principal items for the individual banks State banks. Loan operations State banks. Loans by borrower groups State banks. Working account 79 B 4. Commercial and Savings Banks. 42. Commercial and savings banks. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Commercial banks. Annual and monthly balance sheets Commercial banks. The balance sheet by total resources of the banks per December 3, Commercial banks. The number of banks and the balance sheet by counties per December 3, Commercial banks. Loans by borrower groups, kind of loans, and by total resources of banks Commercial banks. Loans by borrower groups and lenders' counties per December 3, Commercial banks. Loans by borrower groups and borrowers' counties per December 3, Commercial banks. Loans by borrower counties, kind of loans, and lenders' counties per December 3, Commercial banks. Cash credit granted and building loans granted and utilized in Commercial banks. Loans by rates of interest per December 3, Commercial banks. Average rates of interest on loans by total resources of banks, lenders' county and kind of loans per December 3, Commercial banks. Deposits above kr. by industries Commercial banks. Deposits from sources other than banks by rates of interest per December 3, Commercial banks. Average rates of interest on deposits from sources other than banks by total resources of banks, counties and kind of deposits per December 3,

13 Page 56. Commercial banks. Deposits from sources other than banks, the number of accounts and gross change in deposits by counties in Commercial banks. Working account Commercial banks. Working account for 960 by total resources of banks Commercial banks. Working account for 960 by counties Savings banks. Annual and monthly balance sheets 2 6. Savings banks. Balance sheet by total resources of banks per December 3, Savings banks. Number of banks and balance sheet by counties per December 3, Savings banks. Loans by borrower groups, kind of loans and by total resources of banks Savings banks. Loans by borrower groups and lenders' counties per December 3, Savings banks. Loans by borrower groups and borrowers' counties per December 3, Savings banks. Loans by borrowers' counties, kind of loans and lenders' counties per December 3, Savings banks. Loans grouped on town banks, rural banks with town offices, and rural banks per December 3, Savings banks. Loans by rates of interest per December 3, Savings banks. Average rates of interest on loans by total resources of banks, lenders' county and kind of loans per December 3, Savings banks. Deposits above kr. by industries Savings banks. Cash credit granted and building loans granted and utilized in Savings banks. Deposits from sources other than banks, number of accounts and gross change in deposits by counties Savings banks. Deposits from sources other than banks by rates of interest per December 3, Savings banks. Average rates of interest on deposits from sources other than banks by total resources of banks, counties and kind of deposits per December 3, Savings banks. Working account for 960 by total resources of banks Savings banks. Working account for 960 by counties 40 B 5. Loan associations etc. 77. Loan associations etc. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Loan associations etc. Loan operations, loans by counties and by rates of interest Loan associations etc. Loans by borrower groups Loan associations etc. Working account B 6. Insurance. 8. Insurance. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Life insurance companies. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Life insurance companies. Loans by borrower groups Life insurance companies. Loans by kinds and rates of interest per December and 86. Private pension funds. Balance sheet by kind and debtor and creditor groups Non-life insurance companies. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Non-life insurance companies. Loans by borrower groups Other insurance institutions. The balance sheet by kind and debtor and creditor groups Other insurance institutions. Loans by borrower groups 55 C. Other Domestic Sectors. 9. Other domestic sectors. Summary of the financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups 56 C. State Enterprises. 92. State enterprises. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups 58

14 2 Page C 2. Municipal Enterprises. 93. Municipal enterprises. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups 60 C 3. Other Norwegian Sectors. 94. Other Norwegian sectors. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups 62 D. Rest of the World. 95. Rest of the world. Financial balance sheet by kind and debtor and creditor groups Rest of the world. Claims and debts toward foreign countries by industries Rest of the world. Net claims (net debts ) toward foreign countries by industries Rest of the world. Claims, debts and net claims (net debts ) toward foreign countries by debtor and creditor countries Rest of the world. Claims toward foreign countries by industries and debtor countries per December 3, Rest of the world. Debts toward foreign countries by industries and creditor countries per December 3, Rest of the world. Shares on foreign hands by industries and creditor countries per December 3, Rest of the world. Loans in foreign countries by industries and creditor countries per December 3, The Bond Market. 03. Bearer bonds. Bearer bond indebtedness by borrower groups. Emissions and repayments Bearer bonds. Bonds in circulation by issuer sectors and nominal rates of interest Bearer bonds. Emissions by issuer sectors and nominal rates of interest Bearer bonds. Emissions by issuer sectors. Monthly figures Bearer bonds. Market rate, current yields and effective yields on Government bonds 85 The Share Market. 08. Shares. Emissions registrated Shares. Index of stock prices Shares. Per cent dividends 86. Shares. Dividends by debtor and creditor groups in The Loan Market. 2. Loans. Loans by industries and by lender sectors. Adjusted figures Loans. Loans based on hire purchase contracts by lenders and type of goods Transfers of interest by borrower and lender groups in Appendix. Table headings, text columns and footnotes to tables in English 202

15 Oversikt I. Innledning Kredittmarkedstatistikken gir opplysninger om fordrings- og gjeldsforholdene mellom de forskjellige økonomiske grupper eller sektorer i samfunnet, om renter og avkastning ved forskjellige finansielle plasseringer og om kurser på en del typer av verdipapirer. Statistikken bygger på nasjonalregnskapsprinsipper. For hver hovedsektor er det stilt opp finansielle balanser som er sammenliknbare. Dette er oppnådd ved en gjennomført standardisering av de prinsipper og definisjoner som statistikken er basert på slik det er beskrevet i aysnitt II. Kredittmarkedstatistikken. bygger på en omfattende og uensartet primærstatistikk. For at en bedre skal kunne vurdere kvaliteten av tallene, er det i aysnitt III gitt en kort oversikt over det primærmateriale som statistikken er basert på. Tabellverket innledes med et par oversiktstabeller som omfatter de finansielle balansene for hele sektorsystemet og endringene i balansene siste år. Deretter følger tabellene for de enkelte sektorene. Disse omfatter de standardiserte balanser for hovedsektorene, balanser for eventuelle undersektorer og dessuten spesifikasjoner til balansen.e. Endelig gir den siste delen av tabellverket spesialstatistikk for finansobjektene ihendehaverobligasjoner, aksjer og lån. I aysnitt IV er det gitt en del tekniske kommentarer til tabellene som kan være til nytte ved tolking av tallene. II. Prinsipper og definisjoner Det regnskapsopplegg som ligger til grunn for kredittmarkedstatistikken, bygger stort sett på følgende prinsipper:. Sektorinndelingen. Som statistisk enhet er valgt enheter med selvstendig finansforvaltning. Dette vil i de fleste tilfelle si den juridiske enhet eller foretaket. Ved å føre sammen enheter med ensartede funksjoner kommer en fram til homogene grupper eller sektorer, som ut fra analysemessige synspunkter kan betraktes som nye enheter. Den følgende oversikt gir en beskrivelse av det sektorsystem som er nyttet i kredittmarkedstatistikken og hvorledes de enkelte sektorer er definert.

16 4 Hovedsektorer Undersektorer Merknader til sektoravgrensingen. Statskassen a. Statens balansekonto 2. Offentlige fond' a. Finansdepartementets fond b. Kirke- og undervisningsdepartementets fond Prisdirektoratets fond m.v. d. Arbeidsløysetrygdas tiltaksfond for fylkene 95 fond iflg. Stortingsmelding nr. 25 (96-62) 7 fond 4 reguleringsfond og Kraftfôrfondet fond A. Offentlig forvaltning a. Trygder forvaltet av Rikstrygdeverket Yrkesskadetrygden, Krigspensjoneringene, Uføretrygdene, Pensjonstrygden for skogsarbeidere, Pensjonstrygden for fiskere, Forsorgertrygden for barn, Barnetrygden, Alderstrygden, Tilleggstrygden for dagpenger, Syketrygdens reguleringsfond, Aldersfondet og Titranfondet 3. Sosiale trygder' 4. Kommunekasser' 5. Skatteoppkrevere b. Syketrygdene Arbeidsløysetrygdene d. Statens pensjonskasser m. v. Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond a. Herreds-, by- og fylkeskommunekasser og lånefond a. Kommunekasserere b. Sentraltrekkontoret for sjømenn De lokale trygdekasser, Trygdekassen for sjomenn utenriksfart, Jernbanens sykekasser og godkjente private sykekasser De lokale arbeidsløysefond og Arbeidsløysetrygda for sjømenn i utenriksfart Pensjonsordninger f orvaltet av Statens pensjonskasse, Statsbanenes pensj onskasse og hjelpekasse, Hovedbanens pensjonskasse og Pensjonstrygden for sjømenn Se note side 6.

17 5 Hovedsektorer Undersektorer Merknader til sektoravgrensingen. Norges Bank 2. Postgiro og Postsparebanken a. Postgiro b. Postsparebanken B. Finansinstitusjoner 3. Statsbanker 4. Forretningsog sparebanker a. A/S Den norske industribank b. Den norske arbeiderbruk- og boligbank c. Den norske stats husbank d. Driftskredittkassen for jordbruket. Kongeriket Norges hypotekbank f. Lånekassen for fiskere g. Lånekassen for jordbrukere h. Norges småbruk- og bustadbank i. Norges kommunalbank j. Statens fiskarbank k. Statens lånekasse for studerende ungdom a. Forretningsbanker b. Sparebanker 5. Kredittforeninger o.l. a. Realkredittforeninger De Norske Bykredittforeninger, Den Norske Hypotekforening for 2. prioritets pantelån, Kj øbmennenes Kreditforening, Norges Hypotekforening for Næringslivet, Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk, Norges Landhypotekforening for 2. prioritets pantelån i jordbruk og skog og Norges Bolig. hypotekforening for 3. prioritets pantelån b. Skipsfinansieringsinstitutter Andre Norges Skibshypotek A/S, Norges Skibshypotekforening, Norsk Skibs Hypothekbank A/S, Redernes Skibskreditforening og A/S Låneinstituttet for skipsbyggeriene mot 2. pr. pant i skip Centralkassen for Bondernes Driftskreditt

18 6 Hovedsektorer Undersektorer Merknader til sektoravgrensingen a. Livsforsikringsselskaper Norske livsforsikringsselskaper under Forsikringsrådets kontroll B. Finansinstitusjoner (forts.) 6. Forsikring' b. Private pensjonsfond c. Private pensjonskasser d. Skadeforsikringsselskaper Private pensjonsfond og pensjonskasser under Forsikringsrådets kontroll Norske skadeforsikringsselskaper under Forsikringsrådets kontroll e. Andre forsikringsinstitusjoner Norges Brannkasse, Den norske krigsforsikring for skib og Statens varekrigsforsikring. Statsforetak Statsforetak med særregn.- skap som går inn i det trykte statsregnskap, aksjeselskap hvor staten eller statsforetak sitter med minst 50 prosent av aksjene, og andre foretak hvor staten sitter med flertall i styret C. Andre innenlandske sektorer 2. Kommuneforetak Kommuneforetak med særregnskap, aksjeselskap hvor kommuner eller kommuneforetak sitter med alle aksjer (eller hvor bare et fåtall av aksjene av for melle grunner er på andre hender) og felleskommunale foretak 3. Andre norske sektorer Restsektor D. Utlandet Utenlandske stater, internasjonale organisasjoner, foretak som ligger utenfor Norge og personer bosatt utenfor Norge Nettokapitalen til en del fond under gruppen Finansdepartementets fond er fort over til eiersektorene. Nettokapitalen til Arbeidsloysetrygdas riksreservefond er således fort over til sektoren Sosiale trygder, Kommunenes Krigsskadefond til sektoren Kommunekasser, Reassuranseinstituttet for fiskefarkoster, Reassuranseinstituttet for fiskeredskaper og Krigsskadefond for mineraloljeprodukter til sektoren Forsikring.

19 7 Sektor A: Antall fond som er med i undersektoren Finansdepartementets fond., er blitt sterkt redusert i de senere år. I løpet av regnskapsåret ble således 27 fond opphevet ved inndragning til fordel for statskassen. Dette gjaldt -bl.a. Invalidefondet, Nøytralitetsfondet, Statens skipsfond og Kongsberg Sølv verks driftsfond. I samme periode ble Aldersfondet ført over til Rikstrygdeverkets forvaltning og kom derved med i sektoren Sosiale trygder. I siste halvår av 960 ble ytterligere 5 fond inndratt til statskassen, mens 5 fond ble overført til annen forvaltning. Samtidig ble Statens pensjonskasses fond som tidligere var plassert i sektoren Sosiale trygder, lagt inn under Finansdepartementets fond. Disse overføringer bør det tas hensyn til ved vurdering av endringene i sektorenes balanser. Sektor C: I en del tabeller er Andre innenlandske sektorer splittet opp etter næring. Oppstillingen nedenfor gir en oversikt over næringssektorene og gir dessuten eksempler på hva de enkelte næringer omfatter. Låntakergrupper : Eksempler:. Jordbruk og skogbruk Gårdsdrift, gartneri, husdyrhold, reindrift, maskinstasjoner for landbruket, skogbruk, fløting og jakt. 2. Fiske m. v. Fiske, fiskeutklekning, selfangst og småhvalfangst. 3. Hvalfangst Fangst av storhval og foredling av denne på flytende kokerier og landstasjoner. 4. Bergverksdrift Bryting av kull og malm, steinbrott, sandtak, tory og isdrift. 5. Industri a) Næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustri b) Tekstil- og bekledningsindustri m. v. c) Tre-, møbel- og innredningsindustri d) Treforedlingsindustri e) Grafisk industri, forlag m. v. f) Lær- og gummivareindustri Slakterier, meierier, konservering av frukt, grønnsaker, kjøtt og fisk, møller, bakerier, framstilling av sjokolade, drops, margarin og andre næringsmidler, potetmjølfabrikker, framstilling av fôrstoffer (unntatt sildemjøl), brennerier, vinfabrikker, ølbryggerier, mineralvannfabrikker og tobakksindustri. Tekstilindustri og etterbehandling av tekstiler, trikotasjefabrikker, produksjon av fiskegarn, sjoddi, oljede tekstiler, linoleum, plast m. v., skofabrikker, skoreparasjonsverksteder, buntmakerier, hanske-, hatte- og luefabrikker, produksjon av klær, paraplyfabrikker, produksjon av sengeutstyr, madrasser uten stålfjærer, ryggsekker. Sagbruk, høvlerier, treimpregnering, produksjon av - ferdige hus og bygningsartikler av tre, kasse- og tonnefabrikker, korkfabrikker, produksjon av lister, billedrammer og andre trevarer, møbel- og innredningsindustri. Framstilling av tremasse, cellulose, wallboardplater, papir, papir- og pappvarer. Aviser, forlag, trykkerier, bokbinderier, klisjéanstalter, litografiske bedrifter og annen grafisk industri. Garving og pelsberedning, lærvarefabrikker (unntatt skofabrikker), gummivarefabrikker og vulkaniseringsverksteder. 2 Kredittmarkedstatistikk 960

20 8 Låntakergrupper : Eksempler : g) Kjemisk industri, kull- og mineraloljeforedling h) Jord- og steinvareindustri i) Primær jern- og metallindustri j) Jern-, metallvare- og maskinindustri f) Elektroteknisk industri ) Transportmiddelindustri m) Diverse industri Framstilling av karbid, kvelstoff, superfosfat, sprengstoff og cellull, trandamperier, sildolje-, såpe-, kosmetikk-, maling- og lakkfabrikker, framstilling av trekull og tretjære, fyrstikkfabrikker, utvinning og behandling av olje og fett og framstilling av produkter av petroleum og kull. Teglverk, glassindustri, porselens- og fajansefabrikker, sementfabrikker og annen framstilling av jord- og steinvarer. Ferrolegeringsverk, rujernsverk, metallstøperier, primær aluminiumsindustri og annen primær metallindustri. Produksjon av bygningsartikler av jern og metall, stålkonstruksjonsverksteder, jern- og metallemballasjefabrikker, produksjon av husholdningsartikler og kontorartikler av jern og metall, produksjon av håndverktøy, våpen- og ammunisjonsfabrikker, forniklingsanstalter og produksjon av maskiner (også elektrisk drevne maskiner). Framstilling av akkumulatorer, kabler, transformatorer, elektromotorer, radioer, signalmateriell, glødelamper, elektriske komfyrer og oppvarmningsovner og elektrotekniske reparasjonsverksteder. Bygging og reparasjon av skip, skipsmotorer (ikke elektriske) og maskinelt utstyr, opphogging, produksjon og reparasjon av jernbane- og sporvognsmateriell, motorkjoretøyer, sykler og fly. Framstilling av instrumenter, optiske artikler og fotoutstyr, urmakerverksteder, gull-, sølv- og plettvareindustri, produksjon av musikkinstrumenter, sportsartikler, børster, knapper, leketøy, lampeskjermer og fyllepenner. 6. Bygge- og anleggsvirksomhet Byggmestere, entreprenører og bygningshåndverkere. 7. Kraft- og vannforsyning Elektrisitetsverk, gassverk og vannforsyning. 8. Varehandel 9. Eiendomsdrift Omsetning og drift av eiendommer, boliger og forretningsbygg. (Byggelån tas med her.) 0. Sjøtransport Rederivirksomhet, havne-, fyr- og losvesen, lasting og lossing.. Annen samferdsel Jernbane-, sporveis- og rutebildrift, lufttransport, lagring, post, telegraf og telefon. 2. Offentlig og privat tjenesteyting Undervisning, helsestell, veterinærvesen, religiøs virksomhet, juridisk og teknisk tjenesteyting, kino, teater, hotell- og restaurantdrift, vask, rensing og fotografering. 3. Andre næringer 4. Private forbrukere Omfatter rent personlige lån som studielån, lån for dekning av innskott i boliger og andre lån av personlig karakter som ikke disponeres i næringsøyemed.

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 102 LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER Av Odd Skarstad STANDARD OF LIVING FOR PRIVATE HOUSEHOLDS OSLO 1977 ISBN 82-537-0789-4 FORORD Denne artikkelen handler

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000 2000/41 Notater 2000 Kristin O. Olsen Notater Forsikring i nasjonalregnskapet Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap Emnegruppe: 09.90 )RURUG Statistisk sentralbyrå har gjennomført

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 284 HUSHOLDNINGSREGNSKAPER FOR ALDERSTRYGDEDE MAI 1955 APRIL 1956 Family Budgets for Old Age Pensioners May 1955 April 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG AV KNUT FREDRIK STRØM ISK RALBYR RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/20 KONKURSER I INDUSTRI OG VAREHANDEL UTVIKLING, HYPPIGHET OG OMFANG AV

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

S K S ' B. Sammenhengen mellom børskurser, matematisk kurs, utbytte m.v. C. Norske aksjekursindekser

S K S ' B. Sammenhengen mellom børskurser, matematisk kurs, utbytte m.v. C. Norske aksjekursindekser , i S K S ' A ;., ; IB 68/2 Oslo, 2.9. mai 1968 Om aksjekurser og aksjeindekser av Sten-Ove Callander INNHOLD A. Aksjekurser og markedsmekanismen 1. Kursnotering. Børskurs 2. Kursnotering. Matematisk kurs

Detaljer

NASJ ONALR E GNSKAP NATIONAL ACCOUNTS. Teoretiske prinsipper Theoretical principles

NASJ ONALR E GNSKAP NATIONAL ACCOUNTS. Teoretiske prinsipper Theoretical principles NASJ ONALR E GNSKAP NATIONAL ACCOUNTS Teoretiske prinsipper Theoretical principles SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 4, NASJONALREGNSKAP Teoretiske prinsipper NATIONAL ACCOUNTS Theoretical principles Av/By

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer