Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offisielle statistikk, rekke Xl."

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry Lønnsstatistikk 95. Wage statistics Skolestatistikk Statistics on education Forsikringsselskaper 95. Sociétés d'assurances Veterinærvesenet 95. Service vétérinaire. 67. Skogavvirking 949/50-95/5. Roundwood cut Norges postverk 953. Statistique postale Skattestatistikk Tax statistics Skolestatistikk Instruction publique. 7. Folkemengden i herreder og byer. januar 953. Population in rural districts mi! towns Fengselsstyrets årbok Report of the prison administration. 73. Norges handel 95. Del I. Foreign trade of Norway. Part I. 74. Norges jernbaner Chemins de fer norvégiens. 75. Norges industri 95. Industrial production statistics. 76. Jordbruksstatistikk 953. Agricultural statistics. 77. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v Municipal debt and cash balan etc Kriminalstatistikk 95 og 95. Criminal statistics. 79. Statistikk over landssvik Statistics on treason and collaboration. 80. Stortingsvalget 953. Storting elections. 8. Meieribruket i Noreg 95. Norway's dairy industry. 8. Dødelighetstabeller Life tables according to the mortality experienco g. 83. Statistisk årbok 954. Statistical yearbook of Norway. 84. Sinnssykehusenes virksomhet 95. Hospitals for mental disease. 85. Nasjonalregnskap 938 og National accounts. 86. Fagskolestatistikk og Ecoles professionnelles. 87. Norges elektrisitetsverker 95. Electricity plants. 88. Norges handel 95. Del II. Foreign trade of Norway. _Part II. 89. Lønnsstatistikk 953. Wage statistics. ekke Xl. Trykt 955. Nr. 90. økonomisk utsyn over året 954. Economic survey Folkemengdens bevegelse 95. Vital statistics and migration statistics Veterinærvesenet 95. Service vétérinaire Alkoholstatistikk 953. Alcohol statistics Syketrygden 95. Assurance-maladie nationale Folkemengden i herreder og byer. januar 954. Population in rural districts a d, towns Sunnhetstilstanden og raedisinalforholdene 95. Medical statistical report. 97. Norges bergverksdrift 953. Norway's mining industry.

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 08 BANKSTATISTIKK 953 Banking Statistics 953 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 955

4 Tidligere utkommet : Tabeller vedkommende Norges Sparebanker i Aarene 870, 87 og 87 N.O.S. ældre Rækker D. No., 873, 874 og 875 D. No., 876, 877 og 878 N.O.S. ny Række D. No., 879 ny Række D. No., 880, og 883 ny Række D. No.. Tabeller vedkommende Norges Sparebanker i Aaret 884 N.O.S. III-3, 8, 5 III-0, 886 III-45, Sparebanker 888 N.O.S. III-9, 889 III-, 890 III-36, 89 III-56, 89 III-73, 893 III-93, 894 III-5, 895 III-4, 896 III-65, 897 III-93, 898 III-3, 899 III-344, 900 IV-3, 90 IV-43, 90 IV-7, 903 IV-93, 904 IV-, 905 V-8, 906 V-44, 907 V-68, 908 V-94, 909 V-8. Norges sparebanker 90 N.O.S. V-53, 9 V-76, 9 V-9, 93 VI-5, 94 VI-58, 95 VI-9, 96 VI-8, 97 VI-47, 98 VI-64, 99 VII-6, 90 VII-35, 9 VII-67, 9 VII-09, 93 VII-49, 94 VII-8, 95 VIII-5, 96 VIII-4, 97 VIII-8, 98 VIII-09, 99 VIII-4';, 930 -VIII-70. For 93 se Statistiske Meddelelser 93. Private aktiebanker 900 N.O.S. IV-3, 90 IV-47, 90 IV-67, 903 IV-00, 904 IV-, 905 V-4, 906 V-43, 907 V-67, 908 V-95, 909 V-9, 9() V-56, 9 V-93, 9 og 93 VI-3, 94 VI-6, 95 VI-86, 9] 6 VI-6, 97 VI-40, 98 VI VI-94, 90 VII-8, 9 VII-57, 9 VII-99, 93 VII-47, 94 VII-85, 95 Statistiske Meddelelser 96, 96 VIII-45, 97 VIII-76, 98 VIII-06, 99 VIII-3, 930 VIII-56, 93 Statistiske Meddelelser 93. Norges private aktiebanker og sparebanker 93 N.O.S. IX-4, 933 IX-4 i, 934 IX-66, 935 IX-93. Norges private aksjebanker og sparebanker 936 N.O.S. IX-0, 937 IX-45, 938 IX-74, 939 X-5, 940 X-7, 94 X-47, 94 X-06, 943 X-09, 944 X-3, 945 X-6, 946 X-56, 947 og 948 XI-8, 949 XI-5], 950 og 95 XI-, 95 XI-6.

5 Forord. Statistisk Sentralbyrå har i den senere tid arbeidd med en utbygging av I tans- og kredittmarkedsstatistikken. Et av hovedformålene er å gi den best Lulige oversikt over fordringsstrukturen og de periodevise endringer i denne. Som et foreløpig resultat av dette arbeid er den tidligere publikasjon 'çorges private aksjebanker og sparebanken i år utvidd til også å omfatte opp-..aver for Norges Bank, Postgiro og Postsparebanken, statsbankene og kredittf, oreningene o.. Den nye statistikken setter større krav til spesifikasjoner, systematisering (, 4 ensartet bruk av definisjoner enn tidligere kredittmarkedsstatistikk gjorde. En har derfor funnet det nødvendig å gjennomføre standardisering av definijoner for objekter og sektorer og dessuten standardisering av statistiske balanse- (. )pstillinger og fordelinger etter næringssektorer. Måten tallene er satt opp på i denne publikasjon avviker en del fra den måten (e enkelte institusjoner publiserer sine regnskaper på. Til gjengjeld har en her fitt sammenliknbare tall for alle banker og dermed bedre muligheter for å kunne A urdere banksystemet under ett. Sekretærene E. Knutzen og M. Selsjord har ståtb for utarbeidingen av bank- ; - a tistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. mars 955. Kaare Petersen. A. Mitsem.

6 Preface. The Central Bureau of Statistics is engaged in extending the scope of the finance- and credit-market statistics. One of the principal aims is to provide the best possible survey of the structure of the claims system and of the changes periodically occurring in the latter. As a provisional result of this work the previous publication, " Commercial and Savings Banks in Norway " has this year been extended to include also figures for the Bank of Norway, Post Giro and the Post Office Savings Bank, the state banks and loan associations etc. The new statistics are more exacting with regard to specifications, systematisation and uniformity of definitions than were previous credit-market statisti.:.s. It has therefore been found necessary to standardize definitions of items a L( sectors and, in addition, standardize the balance sheet layouts and distributions by industries. The way in which the figures are compiled in this publication will be somewhat different from the way in which the several institutions publish their accounts. Comparable figures for all banks have been obtained, however, providing a better opportunity of appraising the banking system as a whole. Mr. E. Knutzen and Mr. M. Selsjord were in charge of the compilation of the banking statistics. Central Bureau of Statistics, Oslo, March 8, 955. Kaare Petersen. A. Mitsem.

7 oversikt. Innhold. linledning, 9 Norges Bank 'iksjebanker og sparebanker A. Tallet på banker B. Forvaltningskapitalen og viktigere aktiva- og passivaposter C. Rentenivået 6 D. Driftsresultatet 7 E. Utlån fordelt på næringsgrener 8 Postgiro og Postsparebanken 9 -,tatsbanker 9 I,' redittforeninger o.. 0 '-amlede utlån til de forskjellige næringsgrener 0 '..ammendrag på engelsk 3 Side rabeller I. Norges Bank. Balansekonto pr. 3/-95 og 3/ Norges Bank. Vinning- og tapskonto 95 og Norges Bank. Utlån fordelt på næringsgrener pr. 3/-95, 30/6-953 og 3/ Norges Bank. Folioinnskott spesifisert etter innskytergrupper 95 og :5. Norges Bank. Seddelomløpet fordelt etter valører pr 3/-939 og 3/ Aksjebanker. Balansekonto pr. 3/ Aksjebanker. Vinning- og tapskonto S. Aksjebanker. Enkelte aktiva- og passivaposter gruppert etter størrelsen av forvaltningskapitalen pr. 3/ Aksjebanker. Enkelte hovedposter i balansekonto og vinning- og tapskonto fylkesvis 95 og Aksjebanker fylkesvis gruppert etter rente- og diskontosatser Aksjebanker. Regnskapene fordelt på fylker Aksjebanker. Regnskapene for de enkelte banker Aksjebanker. Alle utlån fordelt på næringsgrener pr. 3/-950 og 3/ Aksjebanker. Månedsbalanse I 5. Aksjebankenes filialer fordelt på fylker pr. 3/ I 6. Sparebanker. Balansekonto pr. 3/ II 7. Sparebanker. Vinning- og tapskonto II S. Sparebanker. Enkelte aktiva- og passivaposter gruppert etter størrelsen av forvaltningskapitalen pr. 3/ Sparebanker fylkesvis gruppert etter rente- og diskontosatser Sparebanker. Fordeling av bankene etter renten for innskott på sparevilkår og vekselobligasjonsdiskonto Sparebanker. Innskottskontiene fordelt på fylker Sparebanker. Regnskapene fordelt på fylker Sparebanker. Regnskapene for de større banker Sparebanker. Forvaltningskapital, innskott og utlån i de enkelte banker pr. 3/

8 5. Sparebanker. Månedsbalanse Sparebanker. Alle utlån fordelt på næringsgrener pr. 3/-950 og 3/ Postgiro og Postsparebanken. Finansiell balanse pr. 3/-95 og 3/ Postgiro og Postsparebanken. Utlån fordelt på næringsgrener pr. 3/-95 og 3/ Postsparebanken. Virksomheten i 95 og Postsparebanken. Vinning- og tapskonto 95 og Postgiro. Virksomheten i 95 og Statsbanker. Balanseutdrag pr. 3/-95 og 3/ Statsbanker. Vinning- og tapskonto for regnskapsårene 95 (95/5) og 953 (95/53) Statsbanker. Ihendehaverobligasjonsgjelden i Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner i norske kroner fordelt etter nominelle rentesatser Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta på markedet fordelt etter valutasort og nominelle rentesatser pr. 3/ Statsbanker. Utlån fordelt etter rentesatser pr. 3/ Statsbanker. Utlån fordelt på næringsgrener pr. 3/-95 og 3/ Kredittforeninger o.. Balansekonto pr. 3/-95 og 3/ Kredittforeninger o.. Vinning- og tapskonto 95 og Kredittforeninger o.. Balansekonto og vinning- og tapskonto for de enkelte kredittforeninger Kredittforeninger o. Ihendehaverobligasjonsgjelden i norske kroner i Kredittforeninger o. Ihendehaverobligasjoner i norske kroner fordelt etter nominelle rentesatser Kredittforeninger o. Utlån fordelt etter rentesatser pr. 3/ Kredittforeninger o. Utlån fordelt på næringsgrener pr. 3/-95 og 3/ Samlet utlån i Norges Bank, aksjebanker, sparebanker, Postgiro, Postsparebanken, statsbanker og kredittforeninger o.. fordelt på næringsgrener pr. 3 / Bilag. Tabelloverskrifter og tabellhoder på engelsk 8 Bilag. Fotnoter til tabellene på engelsk 3 Side

9 Contents. r eneral survey. Page it ttroduction 9 l'iae Bank of Norway I ()int-stock and savings banks A. Number og banks B. Principal balance sheet items C. The interest level 6 D. Results of banking operations 7 E. Loans, by industries 8 l'ost Giro and the Post Office Savings Bank 9 - late banks 9 Loan associations, etc 0 l'otal loans by industries 0 -Itmmary 3 Itables. t. Bank of Norway. Balance sheets on 3/-95 and 3/ Bank of Norway. Profit and loss accounts, 95 and Bank of Norway. Loans, by industries on 3/-95, 30/6-953 and 3/ Bank of Norway. Demand deposits, by depositor groups, 95 and Bank of Norway. Note circulation by values on 3/-939 and 3/ Joint-stock banks. Balance sheets on 3/ Joint-stock banks. Profit and loss accounts, M. Joint-stock banks. Principal balance sheet items, by size of total assets on 3/ Joint-stock banks. Principal items in balance sheet and profit and loss account, by counties Joint-stock banks. Interest and discount rates, by counties, i I. Joint-stock banks. Accounts, by counties, i. Joint-stock banks. Accounts for the individual banks, Joint-stock banks. All loans, by industries, on 3/-950 and 3/ Joint-stock banks. Monthly balance sheet, i 5. Branch offices of joint-stock banks, by counties, on 3/ Savings banks. Balance sheets on 3/ I 7. Savings banks. Profit and loss accounts, I S. Savings banks. Principal balance sheet items, by size of total assets on 3/ Savings banks. Tnterest and discount rates, by counties, :0. Savings banks, by rate of interest on savings deposits and by discount rates on renewable bills, I. Savings banks. Deposit accounts, by counties, Savings banks. Summary of accounts, by counties, Savings banks. Summary of accounts for the larger banks, Savings banks. Total assets, deposits and loans of individual banks on 3/ Savings banks. Monthly balance sheet, Savings banks. All loans, by industries on 3/-950 and 3/ The Post Giro and Post Office Savings Bank. Balance sheets on 3/-95 and 3/

10 8 Page 8. The Post Giro and Post Office Savings Bank. Loans by industries on 3/-5 and 3/ The Post Office Savings Bank. Operations in The Post Office Savings Bank. Profit and loss accounts, 95 and The Post Giro. Operations in State banks. Extracts from balance sheets for 3/-95 and 3/ State banks. Profit and loss accounts for financial years 95 (95/5) and 953 (95/53) State banks. Bearer bond debt in State banks. Bearer bonds in Norwegian kroner, by nominal interest rates State banks. Bearer bonds on the market, in foreign currency, by type of currency and nominal interest rates as on 3/ State banks. Loans, by interest rates, on 3/ State banks. Loans, by industries on 3/-95 and 3/ Loan associations, etc. Balance sheets on 3/-95 and 3/ Loan associations, etc. Profit and loss accounts, 95 and Loan associations, etc. Balance sheets and profit and loss accounts for the individual loan associations, 953 Iii 4. Loan associations, etc. Bearer bond debt in Norwegian kroner, 953 IL4 43. Loan associations, etc. Bearer bonds in Norwegian kroner, by nominal interest rates It5 44. Loan associations, etc. Loans, by interest rates, on 3/ Loan associations, etc. Loans, by industries, on 3/-95 and 3/ :6 46. All banks. Total loans at the Bank of Norway, joint-stock banks, savings banks, Post Giro, Post Office Savings Bank, state banks and loan associations, etc., by industries, on 3/-953 t 7 Appendix. Table headings 8 Appendix. Footnotes to tables t3

11 Oversikt. Innledning. I den finansstatistikk som Statistisk Sentralbyrå tidligere har utarbeidd har det ved oppstillingen av balansene stort sett vært nyttet den samme form ;om de enkelte institusjoner selv har lagt til grunn ved publiseringen av sine regn- -;kaper. Oppstillingen har derfor ofte fått et uensartet preg. Dels for å gjøre le enkelte balanser mer oversiktlige og dels for å lette jamføringen av regnskapstall for de forskjellige institusjoner og sektorer har Byrået funnet det nødvendig gjennomføre en standardisering på dette område av definisjonene for objekter og -ektorer og dessuten en standardisering av statistiske balanseoppstillinger og ordelinger etter næringssektorer. Oppdelingen av objektgruppen er slik: A. Finansobjekter.. Gull. Sedler og skillemynt 3. Bankinnskott. Statskasseveksler 5. Ihendehaverobligasjoner 6. Aksjer 7. Lån 8. Andre finansobjekter B. Realobjekter. Spesifikasjonene under de forskjellige objekter er tilpasset de enkelte institusjoner og er ikke bundet av noen standard. De aktive objekter spesifiseres etter debitorsektorer og de passive etter kreditorsektorer etter følgende standard:. Norges Bank. Statskassen 3. Offentlige fond 4. Sosiale trygder 5. Statsforetak 6. skommuner 7. Kommuneforetak

12 0 8. Private aksje- og sparebanker 9. Postgiro og Postsparebanken 0. Statsbanker. Kredittforeninger o... Forsikringsselskaper m. v. 3. Andre norske sektorer 4. Utlandet En har fastsatt rekkefølgen for objektene kommet til følgende generelle standard: etter synkende likviditet og er Aktiva: Gull Kassabeholdning Bankinnskott Statskasseveksler Ihendehaverobligasj oner Aksjer Utlån Andre fordringer Realkapital Aktiva i alt Passiva : Gull Sedler i omløp Bankinnskott Statskasseveksler Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Annen gjeld Aksjekapital Annen egenkapital Passiva i alt Om avgrensing av objektene skal nevnes: Bankinnskott avgrenses slik at det svarer til innskott etter lov om Norges Bank av 3. april 89 6, lov om aksjebanker av 4. april 94, jfr. 7, pkt., lov om sparebanker av 4. juli 94, jfr. 9, lov om Norges Postsparebank av 0. desember 948, jfr. 5, dessuten innskott på postgiro og innskott i utenlandske banker. Statskasseveksler omfatter både norske statskasseveksler og utenlandske statsveksler som f. eks. Treasury Bills og U.S. Certificates. Ihendehaverobligasj oner defineres som partialobligasj oner som lyder på ihend e haveren. Obligasjonsgjelden føres opp til pålydende verdi, og for obligasjoner i utenlandsk valuta skjer omregningen til norske kroner etter dagens valutakurs. For obligasjonsbeholdningen har en derimot holdt seg til den bokførte verdi. Med emisjoner menes alle salg av obligasjoner som ikke har vært markedsført. Tilsvarende vil beholdningen av egne obligasjoner for en institusjon være dens beholdning av egne obligasjoner som er kjøpt opp på markedet. Aksjer verdsettes etter samme prinsipper som ihendehaverobligasjoner. Grupperingen etter næringssektorer er overensstemmende med den standard som nå brukes i offentlig norsk statistikk.

13 Norges Bank. Balansekonto for Norges Bank ved utgangen av årene 95 og 953 er gjengitt i tabell. Postene er de samme som de som inngår i Norges Banks egen..ppstilling av balansekontoen, men grupperingen av postene er foretatt i samsvar -m.ed den standardgruppering som er gjennomført i hele kredittmarkeds- ;, t atistikken. De viktigste endringer i balansepostene i 953 framgår av tabell I. Sedler omløp økte med mill. kr. til 3 mill. kr. og lån og annen gjeld med 396 mill. kr. til 676 mill. kr: Gjelden til EPU alene steg med 445 mill. kr. Innskott '..!ikk ned med 58 mill. kr. En viser for øvrig til Norges Banks beretning for 953. Tabell I. Stigning (nedgang ±) i de viktigste av Norges Banks balanseposter i 953. Mill. kr. Aktiva: Gull 3 Kassebeholdning Bankinnskott Statskasseveksler 7 Ihendehaverobligasjoner. Utlån 8 Andre fordringer 4 I alt 36 Passiva: Sedler og skillemyntsedler i omløp Innskott +58 Lån og annen gjeld 396 Aksjekapital Fond 9 I alt 36 Tabell viser vinning- og tapskonto for 95 og 953 og tabell 4 gir en spesifikasjon av folioinnskottene hvert kvartal 953. Utlån fordelt på næringsgrener og seddelomløpet fordelt etter valører tramgår av tabellene 3 og 5. Aksjebanker og sparebanker. A. Tallet pet banker. Årsstatistikken over de private aksjebanker og sparebanker er utarbeidd I å grunnlag av oppgaver fra alle aksjebanker og sparebanker. Ved utgangen av 953 var tallet på aksjebanker og sparebanker henholdsvis 8 og 605. Ved

14 utgangen av 95 var tilsvarende tall 83 og 605. I 953 ble Eids Privatbank AS overtatt av Bergens Kreditbank A/S. Aksjebankene hadde ved utgangen av filialer. I 95 var tallet på filialer 6. B. Forvaltningskapitalen og viktigere aktiva- og passivaposter. Tabellene 6 og 6 viser henholdsvis aksjebankenes og sparebankenes balansekonti. Forvaitningsbevis var i tidligere publikasjoner holdt utenfor aksjebankenes regnskaper. I år er forvaltningsbevisene tatt med under passiva-post III, 8. Tallene for tidligere år er rettet opp tilsvarende. Endringene i de viktigste balanseposter i de siste to år framgår av tabell Tabell II. Stigning (nedgang ) i 95 og 953 i de viktigste balanseposter. Mill. Ay. Aktiva: Kassebeholdning I regning med Norges Bank Statskasseveksler Disse likvide midler i alt I regning med andre banker Ihendehaverobligasjoner og aksjer. Pantobligasjoner Veksler, vekselobligasjoner og gjeldsbrev.... Kassekreditt m v Utlån til statsbanker Andre fordringer Realkapital -, Aksjebanker Sparebanker Tilsammen Aksjebanker Sparebanker Til - sammen ±4 ± 4 ± ±7 ± ± Forvaltningskapital Passiva: Innskott på anfordring» termin» sparevilkår» 6 mndr. oppsigelse : ± ± :33 Innskott i alt fra andre enn banker ::53 I regning med banker Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Annen gjeld Uopptjent diskonto Aksjekapital, fond og udisponert overskott ± Ii :- 46 ± Forvaltningskapital )3 Forvaltningskapitalen økte i 953 med 66 mill. kr. i aksjebankene og 357 mill. kr. i sparebankene, altså med tilsammen 43 mill. kr. I 95 var de tilsvarende

15 3 t all 06, 60 og 466 mill. kr. Ved utgangen av 953 utgjorde forvaltningskapitalen aksjebankene mill. kr. og i sparebankene 5 80 mill. kr. Innskott i alt ra andre enn banker gikk opp med 353 mill. kr. i 953 mot 430 mill. kr. i 95. Av oppgangen i 953 falt 3 mill. kr. på aksjebankene og 330 mill. kr. på spare- Iankene. Innskott på anfordring gikk ned med 93 mill. kr. i aksjebankene, mens de steg med 0 mill. kr. i sparebankene. Innskott på sparevilkår og 6 mane- ( lers oppsigelse økte med tilsammen 7 mill. kr. i aksjebankene og med 3 mill. kr. i sparebankene. Summen av de likvide midler kassebeholdning, i regning med Norges Bank og statskasseveksler sank med mill. kr. i aksjebankene, mens de steg med 9 mill. kr. i sparebankene. Beholdningen av ihendehaverobligasjoner og aksjer viste i 953 liksom i de to foregående år betydelig nedgang. I aksjebankene var 3 iedgangen 84 mill. kr., fra 867 mill. kr. til 783 mill. kr. og i sparebankene mill. kr., fra 7 mill. kr. til 689 mill. kr. Pantelån gikk ned med 8 mill. kr. i ksj ebankene, til 795 mill. kr., mens de steg med 38 mill. kr. i sparebankene, til 570 mill. kr. Aksjebankenes nettofordringer på utlandet økte i 953 med 5 mill. kr. il )essuten var det en øking i nettofordringene vedrørende udisponerte remburser ),a 3 mill. kr. Tabell III viser tallene for remburser i aksjebankene i 95 og 953. Tabell III. Remburser i aksjebankene pr. 3. desember 95 og 3. desember 953. Mill. kr Rembursdebitorer : ksepterte kreditteksportremburser \ pnede, udekte eksportremburser Ilnenlandske rembursdebitorer I alt. Rembru,rskreditorer : A ksepterte kredittimportremburser ',pnede, udekte importrembur4er i utenlandsk mynt Apnede, udekte importremburser i norske kroner. )ekte, men udisponerte importremburser i utenlandsk mynt.. )ekte, men udisponerte importremburser i norske kroner... nnenlandske remburskreditorer I ait I likhet med tidligere har en i tabellene 8 og 8 gruppert aksje- og sparebankene etter forvaltningskapitalens størrelse. I tabell IV er regnet ut de enkelte statusposters prosentvise andel i forvaltningskapitalen i banker av forskjellig størrelse, og i tabell V er gitt en grovere fordeling av tallet på banker og forvaltningskapitalen i 95 og 953.

16 4 Tabell IV. Statuspostenes prosentvise andel i forvaltningskapitalen i banker av forskjellig størrelse 3. desember 953. Alle banker Forvaltningskapital (Mill. kr.) Un der til til til til til til til til 00 til og Ov(r Aksjebanker: Forvaltningskapital )0 Aktiva : Kassebeholdning, i Norges Bank og Postgiro I regning med aksjebanker og sparebanker Statskasseveksler Ihendehaverobligasjoner og aksjer Pantobligasjoner Norske veksler, vekselobligasjoner og gjeldsbrev Kassekreditt m v Andre aktiva Passiva : Innsk. på anfordr. og term Innskott på tid I regning med norske banker. Andre passiva Aksjekapital og fond... Sparebanker: Forvaltningskapital Aktiva : Kassebeholdning i Norges Bank og Postgiro I regning med aksjebanker og sparebanker Statskasseveksler Ihendehaverobligasjoner og aksjer Pantobligasjoner Norske veksler, vekselobligasjoner og gjeldsbrev. Kassekreditt m. v. Andre aktiva Passiva : Innskott på anfordring og termin Innskott på tid I regning med banker.. Andre passiva Fond _ ).6 so ).8 :".4

17 5 Tabell V. Aksjebanker og sparebanker etter forvaltningskapitalens størrelse. Forvaltningskapital Antall Aksjebanker Sparebanker Samlet forvaltn.kap. Mill. kr. Samlet forvaltn.kap. Samlet forvaltn.kap. Samlet forvaltn.kap. Antaltall An- Antall Pct. Mill. Mill. Mill. Pct. Pct. kr. kr. kr. Pct. Mill. kr. 8 I nder til :.0 til til () til (4) til o er A Ile banker Tabell VI viser aksje- og sparebankenes beholdning av forskjellige slags wrdipapirer i 95 og 953. Endringene i verdipapirbeholdningene går fram av ti bell VII. Liksom i de to foregående år har bankene også i 953 redusert sine bi holdninger. Særlig sterkt har de redusert sine beholdninger av statsobligasjoner. Tabell VI. Aksjebankenes og sparebankenes beholdning av verdipapirer 3. desember 95 og 3. desember 953. Mill. kr Verdipapirer Aksjebanker Sparebanker Tilsammen Aksjebanker Sparebanker Tilsammen Norske: Statsobligasjoner. Statsbank- og andre statsgaranterte obligasjoner Fylkes- og kommuneobligasjoner. Kredittforeningsobligasjoner Andre ihendehaverobligasjoner Statsgaranterte aksjer Andre aksjer Utenlandske: Statsobligasjoner. Andre ihendehaverobligasjoner Aksjer I alt.... Av dette: Ihendehaverobligasjoner Aksjer

18 6 Tabell VII. Øking (nedgang i aksje- og sparebankenes beholdning av ihendehaverobligasjoner 95, 95 og 953. Mill. kr I alt Aksjebanker Sparebanker Aksjebanker Sparebanker Aksjebanker Sparebanker I alt I alt Ihendehaverobligasjoner. i alt ± Av dette: Statsobligasjoner Statsgaranterte obligasjoner +00 ± ± ±38. ± ± ± 7 ± ± 8 Fylkes- ogkommuneobligasjoner ± 3 ± 3 ± 6 ± ± 7 3 ± 4 Kredittforeningsobligasjoner ± 9 ± 9-3 ± Andre norske ihendehaverobligasjoner 3 ± ± ± Utenlandske ihendehaverobligasjoner - - ± ± ± C. Rentenivået. Tabellene 0 og 9 viser henholdsvis aksjebankene og sparebankene fylk,s vis gruppert etter rente- og diskontosatser. Alle aksjebanker betalte / pct. rente for innskott på sparevilkir og pct. for innskott på 6 mndr. oppsigelse. Disse satser ble også brukt av det overveiende antall sparebanker, idet bare 7 banker ga pct. for innskotti:)i sparevilkår og 4 banker ga / pct. og banker Y pct. for innskott på 6 mn..lr. oppsigelse, mens alle de andre ga samme rente som aksjebankene. For innskott på anfordring ble det i alminnelighet ikke betalt rente. Pantelånsrenten for. prioritetslån var for det meste 3 og 3 / pct. bade i aksjebankene og sparebankene. Den mest brukte vekseldiskonto var 3 / og 4 pct. i begge bankgrupper. Disse satser var også de mest anvendte for vekselobligasjonslån. Kassekredittrenten varierte mellom 3/ og 4 / pct. i aksjebankene og mellom 3 og 5 pct. i sparebankene. Den typiske prosentsats var 3 3/4 i aksjebankene og 4 i sparebankene. På grunn av omlegging av skjemaene er det vanskelig å si noe om endringene i rentesatsene fra foregående år. Tabell 0 viser sparebankene fordelt etter renten for innskott på sparevilkår og vekselobligasjonsdiskon.to.

19 7 D. Driftsresultatet. Aksjebankenes og sparebankenes vinning- og tapskonto for 95, 95 og I 953 er gitt i tabellene 7 og 7. I tabell VIII nedenfor er de viktigste postene i'ort opp. Endringene fra foregående år framgår av tabell IX. Tabell VIII. Bankenes viktigste inntekts- og utgiftsposter i 95, 95 og 953. Mill. kr. Aksjebanker Sparebanker Netto renteinntekt inntekter I alt _ iiministrasjonsutgifter vskrivninger )'verskott dette skatter Tabell IX. Stigning (nedgang i 95 og 953 i de viktigste inntekts- og utgiftsposter. Mill. kr I alt Aksjebanker Sparebanker Aksjebanker Sparebanker I alt Inntekter: Lenter og diskonto av utlån enter og utbytte av verdipapirer 0.6 ± t: enter fra andre banker " visjon ± ± idre inntekter,verforsler --: 0.4 ± I alt :- ± ± :- 0. ±.4 ± 0.5 ±.4 -:- 0.5 ± Utgifter: :enter til innskyterne wire renter ciministrasjonsutgifter S katter rskrivninger i t bytte ( ver ( verførsler ± :- 0. ± ± ± ±.7 I alt

20 8 Renter og diskonto av utlån steg i aksjebankene fra 43. mill. kr. i 95 til 55. mill. kr. i 953. I sparebankene var den samme inntektspost henholdsvis 9.4 mill. kr. og 0.6 mill. kr. Renter til innskyterne i 953 utgjorde i aksjebankene 44.9 mill. kr., 3 mill. kr. mer enn i 95. I sparebankene var disse renter 7. mill. kr., 5 mill. kr. større enn i 95. At denne post er så meget større i sparebankene enn i aksjebankene, til tross for at de samlede innskott er større i aksjebankene enn i sparebankene, skyldes at sparebankene har en relativt meget større del av sine innskott på sparevilkår og 6 mndr. oppsigelse enn aksjebankene. Skatter til stat og kommuner steg i aksjebankene fra 33.9 mill kr. i 95 til 35.8 mill. kr. i 953, mens de i sparebankene gikk ned fra.4 mill. kr. til 9.9 mill. kr. Avskrivninger gikk i aksjebankene ned fra 39.6 mill. kr. til 38.7 mill. kr. og økte fra 8.6 mill. kr. til.0 mill kr. i sparebankene. E. Utlein fordelt på næringsgrener. Statistisk Sentralbyrå har siden 947 hvert halvår innhentet oppgaver fra en del større banker over større utlån fordelt på næringsgrener. Fra og med 3. desember 953 blir det hentet inn slike oppgaver fra et nytt utvalg banker, som gjør det mulig å beregne alle utlån i samtlige banker. Siste fullstendige undersøkelse av alle utlån fordelt på næringsgrener var pr. 3. desember 950. Tabellene 3 og 6 gir tall fra den fullstendige undersøkelse 3. desember 950 og beregnede tall etter tellingen pr. 3. desember 953. I tabell X er utlånene fordelt prosentvis på de viktigste næringsgrener. Utlånene i aksjebankene økte fra 3 58 mill. kr. i 950 til mill. kr. i 953. Industrien var den næring som hadde den relativt største del av aksjebankenes utlån både i 950 og 953. I 950 ble 6.5 pct. og i pct. av alle utlånene gitt til industrien. Næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustri hadde i pct. av alle utlån fra aksjebankene og tekstil- og bekledningsindustri 4.9 pct. mot henholdsvis 4.4 pct. og 3.8 pct. i 950. På den annen side viste utlån til kjemisk industri, kull- og mineraloljeforedling og til primær j ernog metallindustri relativ nedgang. Utlånene fra aksjebankene til låntakere i gruppen varehandel var.3 pct. i 953 og.6 pct. i 959. I sparebankene økte utlånene fra 44 mill. kr. i 950 til 3 5 mill. kr. i 953. For utlån til låntakere i gruppen eiendomsdrift steg den prosentvise andel fra 38. i 950 til 45.6 i 953, mens denne gikk ned fra.8 pct. til 0. pct. i jord- og skogbruk og fra 5. til.6 pct. i gruppen bygge- og anleggsvirksomhet.

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

BANKSTATISTIKK 1954 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241. Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1956

BANKSTATISTIKK 1954 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241. Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1956 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241 BANKSTATISTIKK 1954 Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1956 Tidligere utkommet: Tabeller vedkommende Norges Sparebanker

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies NOR G ES O FFISI E LLE STATI ST IK K A 22 FINANSINSTITUSJONER 967 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER 0. L. OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-57 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 50 NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 Norwegian Commercial Banks 1961 STATISTISK SENTRALBY RA OSLO 1962 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 755 FINANSINSTITUSJONER 1974 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. 34 Jordbruksstatistikk 958 Agricultural statistics 342 Statistisk årbok 959 Statistical

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 75. årgangnr. 7, 957 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Indeks over verdien av detaljomsetningen 3 Utvalgstellinger i norsk bankstatistikk. Metoder og erfaringer 5 Ton nasjestatisti

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 11. april 2003 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2002 Grouped

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 1962-1967

DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 1962-1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 80 DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 99 PUBLIC SECTOR FINANCES 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 9 ISBN 8 0 FORORD I 9 gav Statistisk

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A 992 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1977 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1977 STATISTISK RALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER BERGEN BANK MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å Av Svein Røer og Leif Bjornes Ovennevnte tittel er hentet fra 150 års jubileet til Bergen Bank i 1980, og gir et meget godt bilde på hvordan en storbank blir

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST1KK

KREDITTMARKEDSTATIST1KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 228 KREDITTMARKEDSTATIST1KK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1979 OG 198 CREDIT MARKET STATISTICS FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES 1979 AND 198 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer