INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966"

Transkript

1 Oslo, 7. oktober 966 Nr årgang INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 3. september 966 Utlån etter låntakergrupper pr. 3. juni 966 Forretnings- og sparebankenes fordringer og gjeld overfor utlandet pr. 966 Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 3. september 966 Forretningsbankenes utlån i utenlandsk valuta pr. 3. juni 966 Meieridrifta i september 966 Handelsflåten i 3. kvartal 966 Ihendehaverobligasjonsgjelden. 3. kvartal 966 Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 3. kvartal 966 Innbetalt skatt i første halvår 966 Forbrytelser etterforsket av politiet i første halvår 966 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 9, 966 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden hefte nr. 3, 966 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 MÅNEDSSTATISTIKK for BANKENE Balanser pr. 3. september 966 og Utlån etter låntakergrupper pr. 3. juni 966 (Forrige melding ble gitt i S U NR. 39, 966) Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av denne melding eller deler av den

3 MANEDSBALANSE. Aktiva Norges Bank Postgiro Statsbanker Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker I. Gull Kassebeholdning III. Bankinnskott. Norges Bank. Postgiro 3. Forretningsbanker. Sparebanker 5. Kredittforeninger o. 6. Utenlandske banker' a. Nostro b. For andres regn. i uten!. valuta IV. Statskasseveksler. Norske. Utenlandske V. Ihendehaverobligasjoner. Statskassen. Statsbanker 3. Statsforetak. Kommuner og kommuneforetak 5. Kredittforeninger o 6. Andre norske 7. Utenlandske VI. Aksjer WI. Utldn. Statskassen. Banker m v a. Statsbanker b. Forretningsbanker C. Sparebanker d. Kredittforeninger og forsikringsselskaper 3. Andre innenlandske utlån før en VIII. Andre fordringer. Statskassen a. Statens konsoliderte konto b. Annet. I regning med Postverket m. v 3. Rembursdebitorer. Andre debitorer DL Realkapital Aktiva i alt for en bloc-avskrivning En bloc-avskrivning Aktiva i alt etter en bloc-avskrivning bloc-avskrivning 9 a. Utlån i norske kroner 7 9 ) Pantobligasjonslån _ ) Norske veksler 3) Vekselobl. og gjeldsbrevlån F 6 ) Kassekreditt ) Byggelån 6) Andre utlån b. Utlån i utenlandsk valuta. Lån til utlandet 3 a. Utenlandske veksler b. Andre utlån [ _ Spesifikasjoner: Kassebeh., folioinnskott i Norges Bank, innskott på postgiro og statskasseveksler Stats- og statsgaranterte ihendehaverobligasjoner 6 i alt Stats- og statsgaranterte ihendehaverobl som forfaller innen 5 ir Bevilget kassekreditt Bevilgede byggelån Disponerte boligbyggelån Fordringer 6 på utlandet 3 6 Omkostninger Nostro og bro er ført netto, idet nostro passiva og bro aktiva er trukket ut. Omfatter ikke innenlandske utlån i utenlandsk valuta. Nostro og bro er her ført brutto.

4 FORELØPIGE TALL. MILL. KR. Passiva 965 Norges Bank 966 Postgiro Statsbanker Forretningsbanker Postsparebanken Sparebanker I. Seddel- og skillemyntomløp II. Innskott Statskassen Norske banker a. Norges Bank 5 5 b. Postgiro 6 C. Statsbanker d. Forretningsbanker e. Sparebanker Andre innenlandske innskott' a. Innskott i norske kroneri ) Anfordringl _ ) Termin ) Sparevilkår _ ) 6 måneders oppsigelse ) 9 måneders oppsigelse ) måneders oppsigelse ) Andre innskott b. Innskott i utenlandsk valuta Utenlandske innskott a. Banker,bro b. Andre utenlandske innskytere ) I norske kroner ) I utenlandsk valuta 67 5 III. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner..._ Utenlandsk valuta EV. Andre lån Statskassen Offentlige fond 6 6 _ 3. Sosiale trygder Norges Bank Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker 3. Utstedte forvaltningsbevis 5 9. Ansvarlig lånekapital. Andre innenlandske lån Lån i utlandet 37 9 a. Aksepter for andres regning b. Lån i utenlandske banker 3 C. Andre lån i utlandet _ 5 59 V. Annen gjeld Statskassen 66 3 _. Bankremisser, adv. sjekker, inkasso I regning med Postverket. Remburskreditorer..._..._ Andre kreditorer 5 39 _ VI. Aksjekapital VII. Fond og udisp. oversk. inkl. skatter Fond og udisponert overskott Påregnede og iliknede, ikke bet skatter VIII. Saldo Passiva i alt Spesifikasjoner: Gjeld til utlandet Inntekter Poster ikke tatt med i balansen: Rediskonteringer i utlandet Åpnede, udekte remburser 3 Valuta-terminforretninger Garantier for kunder, pålydende Av garantier for kunder gjelder: Vekselfinansiering i utlandet 5 3 Andre lån i utlandet M. i Inkl. registrerte beløp på skattekonti innestående i banker og postgiro på 56 mill. kr. pr. 965 og 5 mill. kr. pr Se note i på foregående side. 3 Inkl. andre avsetninger. Omfatter ikke innenlandske innskott i utenlandsk valuta. Nostro og bro er her ført brutto. Nerk Tilbakegående tall finnes i Statistisk månedshefte, tabellene XV 5, 5, 55, 9, 6 og 7.

5 g. ba. Œ tj -3 5' - co P e- o re W R. cl Po!" 5: 5' Po 7 5b SA,..., F' P P!-' 3 'cl o icii r: LI : Fl.' R,.. qz, coiq CD (D 6...,,, 3 '''''.TbilMWri 5 r' Pi 'es ii- p r% P Pi f) 9'?!-imedNc- cp,... -t CO gi, ep.-, ei. cr 'd I& PL..- cal. C I A r+- L t P P., CAI L, : Ft. ;Ci "i.-.o. ''b 5. ti - CD CD.f ag CD.-haq,u,i.rntic-itit-.- N,-3-3i-3. aq W, 3 En (7) -- ct, o o go cp ' s+ a,... A"... CD, fo...,...-s.. r.. Il CD :3 co.t..< ) o o g, o...jgo.....t. co..,, ct, p a, i.s, co w w p, as.. 'El c-p. " t.; Clg r;. d a).-' '' X' E it. te., 7 F-to-b... bi p :-....-I E o, a ti CO $A P Cm '''. rn C) CD co co Cil..a. et'. p. dco -.. wcopocrci, '-'' w 'O., aq ', o ce rt- Fe c iie - r..- V N.' Pr PV Cn -. H. o) CO ' N. n rt X' a) 5, w riti es. c Iri... to o U ''' X'... :i a% 5 c.,.. ',.-,. P,... aq c P ftlr Pg atl Pi, ISI U ra '" d o,,, Ai, o ;a o..s crqco co, -- il eq li,. zt..... : cm, cp...-a o... Qb p?,,_. M. ri- cp CD la" Cfq O r.. I o 5- a, ŒQ gi, cp cp..f,,, CD, o O P A.s ra CI CI....,...,.. 5 c, us ft o os r7..-,e al : CD : '-' Cfq o mc-i-... a... M o.a :. El:rfiN. "' rt., ca o o o..., - cirt. Hi i l...:..- P Od to. (.. o. clq U Ad rtiliu.ç. ;,7,, o.-, IA P g,,,, ;.. A- a,.... c) a),... a, o -i CO (-... WI, e,..... atl Eb si-,-.. - c, -.. 'CI...-. ril :".. o r.ottge.. "Cniw.....,-,- crq - c<-a. cl,.....g. CD rbil.-.., rt a'... '-i -, a' I-DI crg :. re' o () MI go. " : o a) 7. :. H.. es- A... : W x. : 5,. a,-, - P ra au ;M. CD r... '. et !- Cr. ''. D. = C b CD : X II rti c+ '''," S. N e O '" cp,., fre! -, &I S' (TR P N.-... cp o.. Crq.,.,... ic. -CD...,--...,,,.---. XI cn... (II.. P. all. - 5 U P..,,,...., ei p.., e,-...., a, e CAI : X' i..,,a,,.. aq A.,) ci, CD 5.. a c,. Ei :. re,..,...e. cser, :.. CD (". CD,;. a CI. orr 5' 6, :. ri. : : aq a.. P,, o. o,. _.,..,., O P (. NI M.,,,,,,,. to CD -- co e+, :... r-.'. Di.- F 'E : i.-. P CD r.- -.,.....*. U "$ e-t-..,.. c). cp,..,. n,.. p.5,e,. ca.. r- ;:.... y :-..,Q, li ef,,,, co co c"'.-i ("P*. t$ P id. CD ri; Pc3 '-' N.' N' O,-, I:I r.- rn.-- V a' e+ _ p, po,-.. al. g' co sat... 5 UI 'd Cgi CD CV....-s. ga. 5' p Or I. rt aq co co -L i-b... -b aq o. cp....., 5 ' Cl> CD I-.. e*.. O E...' 'CI MI ġ) Cfg Ug SD gr P U cfq CD ND crq.. ) *.... CD PI C, N,....I.... 5),-.....,,.. 5 / F` TA P t-b... 3 A N M N 3. ; 9,. (D. rp,..,. Ca CIA " Ut 3...,::: CD ce Dio E. ag... P* E: oprg CPI " co, CD...a. o if 's... 3 o. aci CD M. N.. to... op. '. g : : : : M.' : :. co... bs )., g,..- I OD ND I ca COO.... I. I I I.-,Oa. b., I I I e. cn bo CA cn Cd, co 'ti us,-, 6?" C5 P I" *......, co X rn...3 ti.. a i',i 5 w A ra i a. co d Nj A ça og - it og... CD - fle /Z I C.D h,, I I I I 5,. I I I I I I I t.. I, I bd I I I h,c Ft gt I I al h' I oa I I,. I I I I la' I,. N - h' I V I 3 I I I cn I-, to CO cn I A CR c-l Qt cx CO h' Cn CD CA. --- co co -a gt gt o ND t.. CD. a I- b, Co cn I va I * co - CD cn i CO i I., co I bp I I. I I-P Y I I P,R Z3 I t; I h, o NI I tg.. CD g, tc. - I CO I ba I h' I I I I ba tr -L I N Co ap. ba A CD. i. I. ba h" i... g, a) i. CD CD I F. I : ti Co C-li It ap g5 t Ch - tå g ra : - h" CDCD I I E, I 5! I a I Q ti; It IT t ilt g CD - tå 't al - I-, ND c p. - cn h, h',cp b. 3 I.,.. Cn - i CP i CD b - i ba CD. CD Vo ba - - CD CD V o i. C3 t) ND e6p3 I I ea CA CA I I i-, I. CA, Cn Cx I I Eg I I I b,) bo oa I Cn Cn co Co, ba CO et 3 bp g LI GO, N CO ag ba 3 ; Ni h' I. CAD I-L. c) i. - W. N CD - W. I CD P h, F., IA ba co Co ba CD I. N N h' C -. ba b., Co.. -, ba ba ii co Cx h, ks) I CM op g, h, cn c x...l - cp c p. cp c u Ð cp q,...i. u p ap ap, h,. Co e n NO h, o co C NI i... b. -. cp h, - Va CD - h' Cn OP C), ba ba CD - C. OD - CD ba Cn. Co I Ca OD i. co va co Co -, o co C co bo CD Co Co i-, t-l o ba cm W. CD, g, b,g Co --I...., OD -., op. 5 C.X 6.- N CD -, b., CD CD i-l [-L b.: h, bo ba i. i--, - to bo h' ba I-, b i. ba h, ba b., Co Va COif. CD CD k, - CA c CD - C) C) Oo. Co cp gag cn h, cn - od co. co Co Co, cn CD ba CD co - cn b - co cn o Co CP No tp CA h, ba N Qo b.) cp ch co CD - i. CO i t3 g.,b_i L-L." h" NI bp o h, bo va i-l bo co CA CO h, h' CO h, h, h' N h, ND bd Co. CO h, ta N csa - CD - C) i. oo -, cd. ed I A C) c,a CD od. i. cn CD Q- Co bo. -, - I. ba - UP OD -. Go Cn ba cb Oo bo Co. cn to oo oo CD CD CD en CA i-l UP. I Oa ba -,. CD CA i-l i-l.., OP. I. GO, CD W, Oa -. i-, cp co ba.., ba ba. CA....,, OP. C) cd I. Coo - Go, CA ND h, -. ND CD L.,, va ND Co3 N I. I. W. Cn I-,i-, CO CO Cn CD CD Cn Cm -, cn h, h, cn co I. bo. Cn,...i cd cc... op., IND c cn CD CO Cn I. q) CD CA. Cn I-, - CO CA, ND CAD I- --, C5 F-i ND I-, ND I." C., I.P. h' Cn Ca Cm i-, Cn -,, i-, ba i-, cn i-, Go. N Co W. co. p IND Ob I. -, CA CD Co Vo Cn, CD..., cc c) cd - CD, Co cp cn c co N --. ND Cx CO ba bo i-å bo. Co CO --,N5t,,D-, NI - - OD Cn R ba N Cd CO bo co,.. h, h, CO h, h, h, N i. Go.,, CD OD cn CD i-l Q ) C - N i. co, co b. co. od, cn cp Cn, CD. vo co N co cp CD CD CD N I. i. - b., -, N Co CR Go - I-, CD cd bo bo Co ND b Co OPOb t D, CO oo Cn C3 CD ND us. E - CX era i-, Cn No CD Go cn cn - i. -, LI Es, t.. t. NI co Co, I-, CD CO 3 I...,... Es, I...., I... hd. CD 3tCR I..L go Cd OD gib qp CR , CO CA CA ;! t... CA CD m... ch od co cp bi, Cd Cd CA CA i CD. -. UD CO CX OP CR -,, -, ND CAP. bo vo - Co oa b5, Cn -, N co -,,. I. co i-å vo,, - CD -, CD vo cn i-l I.. bo CD CD co Co bo od co cn cfp cn CD cn - CD. ba UP op CD CAD co CO Co CD i. op - W. CD bo vo cp op cp cn N Co -, CO CD I. - CD NI Ca NI C* C) Q. R Cn - CD op. I CR I UP I.-L... CD Ca Co. Cn. co co od - Co CA CA Co I bo I CR I-,...ZI cm Cn co. co od vo CD CD - ba CD Co I I I Vo CO ba g CX g' ' 3 OD i tg CA... N ii. I. ba Co CD Cd Cd op Co co Co. qp... Go CO co co - Ca CO CD CA. ND Cn CD C CD OD.., hd oa CO Cd a; C, cp - cp III - h, tp Ca CO I. --, i-,.-,. Cn c ta oa -L I-L,, Co. CD - cd.) cda 'cl CO CAD t I Li CAD CAD bo I bo, i.. - g' I - g '..L,.. E I E i. I. - I - Co Co - I. -,.. Co Go IL --L Go I co GO Co I.. Co ',3 I, ba b., -, b., - Co I. - 9 Co CD Q9 CA cs, c., I-L LN, Go o h, I.. ba O La L...,. b., h, vo CD co CO CD CO tli tl V ti, it us os -a oo o 5... X Ocl -. a) A a P i&h. co ba h' a sp. to t o I-, W Lso i-l P> t". P. es- P N'' (. ti. co Pi h" c CO C) -Efi _& C co -3. R,- t.,,--,. to o to c5 CM ''.--,. Ca çọ -, C co i-l h --C-- Ca ba h,, g ci,-.. O D CO OD ct)..., -, t I-L cs)-"--- cn,-"l ba --, c 5.R...,... C> cap L7a I-, to co cf, Cr) -.- CA.-L tp,../ CO I-' CZ i..l Cn bp od -` co cf)... CD ) o aq r" CD Pl MI ii ti I'd co.- o Pi crtl a) ra w g N. 't Cn esu 'CS P) ' CD a' P x CD ch rn rf. P eiul a P Pr CD / o' ",. Il co, aq co u P Pr CD ' Co cf) c> CA '.. r/ 'CS.-t C CO ''' Ct...i CA bp C.C re3 C73... cn ).., N--- c' CA w.., C OD " co.'- CA '" NI co o CM... op CD P.. N" CD pt P re.

6 Forretnings- og sparebankenes fordringer og gjeld overfor utlandet pr ) Mill. kr. Fordringer Forretningsbanker Sparebanker II. Kassebeholdning (utenlesedler og skillemynt) 9 6 III. Bankinnskott a. Nostro a. Loro ,b For andres regning i utenl. valuta 77 V. Ihendehaverobligasjoner * * VI. Aksjer... VII. Utlån 63 Pantobligasjoner... 5 Utenlandske veksler.3 Vekselobligasjoner og gjeldsbrev Kassekreditt... Andre utlån... Utlån i utenlandsk valuta... VIII. Andre fordringer Utenlandske rembursdebitorer... Sum fordringer Gjeld ) 59 ) II. Innskott a. I regning med utenlandske banker Nostra ). -. Loro... 6 ) 5 b. Andre utenlandske innskytere Innskott i norske kroner Anfordring Termin o...s....,.**** Sparevilkår esoosse.,, mndrs. oppsigelse... 9u... ",.osegoo, 5 Andre vilkår Innskott i utenlandsk valuta 67 IV.. Lån i utlandet a. Aksepter for andres regning... b. Lån i utenlandske banker C. Andre lån i utlandet... 5 V. Annen gjeld... Bankremisser.. *.. 3 Remburskreditorer 39 VI. Aksjekapital Sum gjeld ) Nummereringen i fo-,?spalten følger oppstillingen i "Månedsstatistikk for bankene". 3 7

7 Byggelån i forretningsbanker oe sparebanker pr. 3. september 966. Foreløpige tall. Mill. kr. (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 39, 966) - Bevilget-Disponert Forretningsbanker. Boligbyggelån... 5 a. Med konverteringstilsagn fra statens boligbanker b. Andre boligbyggelån.... Skipsbyggelån Andre byggelån Byggelån i alt Sparebanker. Boligbyggelån... 9 a. Med konverteringstilsagn fra statens boligbanker b. Andre boligbyggelån Skipsbyggelån Andre byggelån Byggelån i alt

8 Forretningsbankenes utlån i utenlandsk valuta l) pr. 3. juni 966. Mill.kr. (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 7, 966) Låntakergrupper Utlån r. 3/-6 3/6-65 3/-65 3/6-66. Bergverksdrift m. v Industri.** a) Næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustri. 5 3 b) Tekstil- og bekledningsindustri m.v e) Tre-, møbel- og innredningsindustri M.v. *... - d) Treforedlingsindustri e) Lær- og gummivareindustri... f) Kjemisk industri, kull- og mineraloljeforedling g) Jord- og steinvareindustri h) Primar jern- og metallindustri i) Jern-, metalivare- og maskinindustri 5 6 j) Elektroteknisk industri... 3 k) Skipsbyggingsindustri ) Annen transportmiddelindustri m) Diverse industri Kraft- og vannforsyning Varehandel Sjøtransport Annen samferdsel Andre næringer Utlandet a t ) Til andre enn banker.

9 Meieridrifta i september 966 (Førre månadsmelding blei offentleggjort i SU nr., 966) Vareslag Produksjon Lagerl) Jan.- _pt. 966 September 966 I forhold I forhold Iforholi I alt I alt. I alt til Jan.- til sept se t Kg Pst. Pst. Tonn Pst. Kg Pst. 99 Kumjølk Fløyte (som heilmjølk) Geitmjølk Mottatt mjølk i alt Retur av: Skummet mjølk og saup.. Mjølkepulver(tørrmjølk) Myse... Magermjølk halden attende etter fløytelevering Meierismør Goudaost 57 * 7 39 Vegaost c e Nøkkel- heilfeit ost halvfeit Jarlsbergost. 5 9 Edamerost * Sveitserost.. 79 Normannaost 9 9 Gammalost Pultost Saupost * Tilsiter.... * Cheddar _3 Andre kvitostsortar. Kvitost i alt Smelteost... Ekte geitost... Gudbrandsdalsost... Blanda geitost *WOW.. Fløyte- ( heilfeit.. mysost ( halvfeit.. Prim, vanleg... Eliteprim... Mager mysost... Andre brunostsortar Brunost i alt... Kvit o brun ost i alt I) Gjeld berre eigne lager som meieria hadde ved utgangen av månaden

10 Handelsflåten i 3. kvartal 966 (Forrige kvartalsmelding ble offentliggjort i SU nr. 33, 966) Etter Statistisk Sentralbyrås tonnasjestatistikk hadde handelsflåten i 3. kvartal 966 en nettotilgang på vel 6 bruttotonn, og var pr. 3. september 966 på i alt 7 skip på til sammen bruttotonn. Av disse var 56 tankskip på til sammen 69 bruttotonn. Oppgavene omfatter bare handelsskip på bruttotonn og over. Bruttotilgangen til flåten i 3. kvartal utgjorde i alt 35 bruttotonn. Fra norske verksteder ble det levert tørrlastskip på til sammen 3 bruttotonn og tankskip på til sammen bruttotonn. Fra utlandet ble det innført nybygninger på til sammen bruttotonn, hvorav 7 på til sammen 9 bruttotonn var tørrlastskip og 5 på til sammen vel 9 bruttotonn var tankskip. Av eldre skip ble innført fra utlandet tørrlastskip på til sammen vel 6 bruttotonn. Et tankskip som ble kondemnert i 965 er reparert og bygget om til tørrlastskip på 7 bruttotonn. Avgangen fra handelsflåten i 3. kvartal var på i alt 9 bruttotonn. Det ble solgt til utlandet tørrlastskip på til sammen bruttotonn og tankskip på til sammen 6 bruttotonn. tørrlastskip på til sammen bruttotonn forliste eller ble kondemnert. Ved opphogging innenlands gikk det fra tørrlastskip på bruttotonn.

11 Tilgang og avgang i handelsflåten i 3. kvartal 966. Handelsskip på br. -tonn og over ) Tilgang i 3.kv. 966: Nybygg i utlandet Ialt br.tonn br.tonn br.tonn An- An- An- An- Br.tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn tall tall tall tall Eldre skip kjøpt fra utlandet.,...w Nybygg i Norge Annen tilgang..o _ Tilgang i alt Herav: Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip... _ - Motor tankskip Damp tankskip... _ - - Avgang i 3.kv. 966: Skip solgt til utlandet Forlist eller kondemnert Solgt til opphogging innenlands..i Annen avgang Avgang i alt Herav: Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip Motor tankskip.) _ 3 39 Damp tankskip Handelsflåten 3/ Nettotilgang.kv Nettotilgang.kv Nettotilgang 3.kv Handelsflåten V"W Herav: Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip Motor tankskip Damp tankskip 9...* ) Eksklusive fiske- og fangstskip, hvalbåter, hvalkokeriskip og spesialskip som taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip, kranfartøyer, havforskingsskip, skoleskip o.l. som ikke kan karakteriseres som handelsskip.

12 (F o r t s.) Tilgang og avgang i handelsflåten i 3. kvartal 966. Handelsskip på britonn og over ) br.tonn Tilgang i 3.kv. 966: Antall br.tonn An- An- Br.tonn Br. tonn tall tall bro -tonn 3 br.tonn An- Br.tonn Br.tonn tall Nybygg i utlandet Eldre skip kjøpt fra utlandet... Nybygg i Norge... Annen tilgang Tilgang i alt, Herav: Motor tørrlastskip. Damp tørrlastskip.. Motor tankskip Damp tankskip Skip solgt til utlandet Forlist eller kondemnert...9.*o., Solgt til opphogging innenlands Annen avgang... Avgang i alt... Herav: Motor tørrlastskip. Damp tørrlastskip.. Motor tankskip Damp tankskip Handelsflåten 3/ Nettotilgang.kv Nettotilgang.kv Nettotilgang 3.kv J -- andelsflaten Herav: Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip.. 5 Motor tankskip... 3 Damp tankskip ) Eksklusive fiske- og fangstskip, hvalbåter, hvalkokeriskip og spesialskip som taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip, kranfartøyer, havforskingsskip, skoleskip o.l. som ikke kan karakteriseres som handelsskip.

13 Ihendehaverobligasjonsgjelden. 3. kvartal 966. Mill.kr. Utstedere Obligasjonsgjeld i alt') 3/ Emittert i kv..-3.kv. Betalte avdrag ) i kv..-3.kv. A. Obligasjoner i norske kroner Statskassen Kommunekasser Statsbanker Forretningsbanker Kredittforeninger Statsforetak Kommuneforetak Andre norske sektorer B. Obligasjoner i utenlandsk valuta Statskassen Kommunekasser Statsbanker Kredittforeninger Statsforetak Kommuneforetak Andre norske sektorer C. Obligasjoner i alt ) Inkl. oppkjøpte egne obligasjoner. ) Inkl. makulert av tidligere oppkjøpte, egne obligasjoner.

14 Kvartalsstatistikk for livsforsikrinpselskaper. 3. kvartal 966 (Forrige kvartalsmelding ble offentliggjort i SU nr. 36, 966) Balanseutdrag. Mill. kr. Aktivaposter _larduni3.sept. 3.des.3.juni 3.sept.. Kassebeholdning (inkl. sjekker) Bankinnskott a. Postgiro b. Forretnings- og sparebanker Ihendehaverobligasjoner a. Statsobligasjoner... I b. Statsbankobligasjoner C. Andre statsgaranterte obligasjoner d. Kommuneobligasjoner e. Kredittforeningsobligasjoner f. Andre norske obligasjoner g. Utenlandske obligasjoner Aksjer.. a Utlån a. Poliselån... b. Pantelån C. Diverse obligasjoner som 53 lyder på navn d. Andre utlån a t

15 Innbetalt oz fordelt skatt i forste halvår 966. Mill.kr. (Forrige halvårsmelding ble offentliggjort i SU nr. 5/6, 966) 96 I alt I alt 965 Forste Annet halvår halvår 966 Forste halvår I. Innbetalte skatter i alt, netto (I A -:- I B) LL_g 9.6_3 5 t _,9 ) 6 3, A. Skatteinnbetalinger 6 77, 3, , _ 3 575,9. Forskottsordningen a. Forskottstrekk b. Forskottsskatt. Etterskottsordningen.. 3. Restskatt , 5 666,3,6 7,7 3 6, 5,3 69,7 79, 35,7 55, 96,7 36,6 539,6 97, 565,9 67, 76, 33,6, 393, 33, 365,,5 37,3 66,7 B. Tilbakebetalinger ,7, 5,6,. Inntektsaret , 5,7. Inntektsåret 96, 5,6 3. Inntektsaret , II. Ring i tilbakeholdt margin. 5,3-9,_ 9,6 a. Inntektsaret ,5-33,9 b. Inntektsåret , 63, -395,9 C. Inntektsaret , 76,,7 5,6 d. Inntektsaret , Fordelte skatter: A. Forskottsordningen. StaLen ) *.fof. Kommunene...6..* 67, B. Etterskottsordningen 76, 33,6, 393,. Staten.... Kommunene.... C. Fordelte skatter i alt (I * II = III A III B).. Staten. Kommunene..., 5, 5 65, 67,6 37,6 _ 9, 63, 79,5 57, 93, 99,6 3, ,7 77,5 93, 97,6 3, 5, 3,, 37,7,9 93, 3, 63, 55, 5 5,9 6, 96, 3 9, _3_5,3, 3,7 6,9, 57,3 3 57, ,5 9,3 66,, ) Omfatter også særskatt til utviklingshjelp og skatteutjamningsavgift til Skat tefordelingsfondet.

16 Forbrytelser etterforsket av politiet i forste halvår 966 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 33, 966) Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrås kriminalstatistikk viser at politiet etterforsket 96 forbrytelser i. kvartal 966. Det var 5 prosent færre forbrytelser enn i tilsvarende kvartal i 965. første halvir 966 etterforsket politiet i alt 3 lovbrudd. Det var 5 prosent færre enn i forste halvår i fjor. Av de etterforskede sakene gjaldt 6 prosent grove og simple tyverier og naskeri og snautt prosent brukstyverier av motorkjøretøy. Politiet etterforsket således i alt 5 6 tyverier i første halvår i gr. Oppgavene viser videre 57 saker om dokumentfalsk, underslag og bedrageri, 9 skadeverk og 79 forbrytelser mot liv, legeme og helbred. Det ble etterforsket 79 lovbrudd mot den alminnelige orden og fred (innbrudd), 5 forbrytelser mot sedeligheten og saker om ærekrenkelser. Sammenliknet med forste halvår i fjor gikk tallet på grove og simple tyverier ned med 9 prosent, og tallet på forbrytelser mot den alminnelige orden og fred ned med 3 prosent. Det ble derimot etterforsket 3 prosent flere saker om dokumentfalsk og 9 prosent flere forbrytelser mot liv, legeme og helbred. Tallet på brukstyverier av motorkjøretøy økte med prosent fra første halvår 965 til første halvår 966.

17 Tabell L. Forbrytelser etterforsket av politiet etter arten av forbrytelsene Andre forbrytelser... I alt. kvartal Forste halvår l ) Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot den alminnelige orden og fred Allmennfarlige forbrytelser. 9 6 Falsk forklaring Falsk anklage..***.., Pengefalsk Dokumentfalsk. p.**.., Forbr. mot sedeligheten Forbr. m.h.t. familieforhold Forbr. mot den pers. frihet Forbr. mot liv, legeme og helbred Ærekrenkelser Underslag Utpressing og ran Bedrageri og utroskap Forbr. i gjeldsforhold Skadeverk Heleri og etterfølgende bistand Tyverier Grove tyverier Simple tyverier Naskeri Brukstyverier av motorkjøretøy ) Foreløpige tall

18 Tabell. Forbrytelser etterforsket av politiet etter politidistrikt. kvartal Første halvår ) Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Follo * 7 Asker og Bærum Romerike... eseeemo Oslo Hamar Kongsvinger Osterdal......* 67 5 Gudbrandsdal Vestoppland e 3 96 Ringerike Drammen... e.g. see 5 Kongsberg Nord-Jarlsberg.... Tønsberg Sandefjord Larvik.... wows... se* 6 Krage r... *. 3 Skien Telemark... ewes,. 3 Notodden Rj ukan Arendal Kristiansand Vest-Agder Stavanger Haugesund Rogaland Ha danger... r3 7 Hordaland Bergen Sogn Fj ordane... 3 Sunnmore Romsdal Nordmøre... 6 Trondheim Ut-Trøndelag. Inn-Trondelag. 9 Namdal eeeeseeeeeeess 9 Bodo... mows**. 9 Narvik Helgeland... 6 Lofoten og Vesterålen 57 Senja moo wowed 63 Troms Vardø... 7 Vad3. 6 Vest-Finnmark.. 76 Sør-Varanger alt ) Foreløpige tall.

19 Tabell 3. Forbrytelser etterforsket av politiet etter arten av forbrytelsene og politiets avgjørelse eller innstilling.. kvartal 966 Påtale- Ingen Hen- Hen- Gjerbegjær- be- lagt lagt nings- I alt ingen stemt p.g.a. p.g.a. man- Tiltrukket per- be- sinns- nen tale tilbake son visets sykd., under mis- stil- død el. år tenkt ling reskrs Påtale- Ikke unnlatelse til- Fore- Etter tale Etter legg barne- av strpl. vernl. andre grunner Forbr. i off. tjeneste 3 Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot den alm. orden og fred Allmennfarlige forbrytelser Falsk forklaring - 7 _ Falsk anklage.. 6 _ Pengefalsk Dokumentfalsk Forbr. mot sedeligheten Forbr. m.h.t. familieforhold 6 Forbr. mot den personlige frihet Forbr. mot liv, legeme og helbred Ærekrenkelser _ Underslag _ 7 6 Utpressing og ran Bedrageri og utroskap Forbr. i gjeldsforhold Skadeverk Heleri og etterfølgende bistand. 6 _ 36 3 Tyverier Grove tyverier tf Simple Naskeri 7 3 _ 6 3 Brukstyverier av motorkjøretøy L Andre forbrytelser I alt...reso

20 Tabell. Forbrytelser etterforsket av politiet etter politidistrikt og politiets avgjørelse eller innstilling,. kvartal 966 Påtale- Ingen Hen- Hen- Gjerbe- lagt lagt nings- unnlatelse til- Påtale- Ikke begjær- I alt ingen stemt p.g.a. p.g.a. man- Tilper- be- sinns- nen Etter av Forelegg Etter tale trukket tilbake son visets sykd., under tale strpl. barne- andre mis- stil- død el. gr verni. grunner tenkt lin reskr. Halden... Sarpsborg Fredrikstad... Moss Follo Asker og Bærum. Romerike Oslo.. Hamar Kongsvinger. østerdal Gudbrands dal Vest-Oppland Ringerike Drammen... Kongsberg Nord-Jarlsberg. Tønsberg - Sandefjord Larvik Kragero Skien... Telemark Notodden, Rjukan Arendal... Kristiansand. Vest-Agder. Stavanger Haugesund Rogaland. Hardanger Hordaland Bergen Sogn Fjordane. Sunnmøre. Romsdal Nordmøre Trondheim.. Ut -Trøndelag 9 Inn-Trøndelag.. Namdal O..., Bodo Narvik Helgeland Lofoten og Vesterålen Senja O _ _ Troms./.. Vardø... Vadsø... Vest-Finnmark Sør-Varanger 36 3 alt

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 75. årgangnr. 7, 957 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Indeks over verdien av detaljomsetningen 3 Utvalgstellinger i norsk bankstatistikk. Metoder og erfaringer 5 Ton nasjestatisti

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973 Nr. 4/74 23. januar 1974 INNHOLD Handelsflåten i 4. kvartal 1973 Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973 Innreise i desember 1973 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall. Månedsstatistikk for bankene. November 1972

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall. Månedsstatistikk for bankene. November 1972 Ir. 1/73 3. januar 1973 INNHOLD F ol ke t alle t i Nor g e ved utgangen av 1972 Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall Byggevirksomheten i november 1972 Inn og utførselsverdien fordelt på varegrupper.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Nr. 47-6. årgang Oslo, 18. november 1965

Nr. 47-6. årgang Oslo, 18. november 1965 Nr. 47-6. årgang Oslo, 18. november 1965 I N N H O L D Konjunkturtendensene i november 1965 Engrosprisindeksen pr. 15. oktober 1965 Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1965 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD

Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD Salg av petroleumsprodukter i desember 1981 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1981 Konkurser og akkordforhandlinger i 1981 Handelsflåten i 4. kvartal

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-57 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry. - 63. Lønnsstatistikk 95. Wage statistics.

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31.mars 1968

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31.mars 1968 Nr 8-9 åran Oslo, 2 mai 968 INNHOLD Produksjonen i berverksdft, indust o kraftforsynin i mars 968 Byevirksomheten i mars 968 Månedsstatistikk for bankene Balanser pr 3mars 968 Utlån eer låntakerrupper

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

istisk Sentralbyrd bes oppgitt BM kilde ved 41e gjengivelser av oppgaver fng degge hefge. Nr. 51-1. årgang Oslo, 22. desember 1960 INNHOLD

istisk Sentralbyrd bes oppgitt BM kilde ved 41e gjengivelser av oppgaver fng degge hefge. Nr. 51-1. årgang Oslo, 22. desember 1960 INNHOLD Nr. 51-1. årgang Oslo, 22. desember 1960 INNHOLD Konjunkturtendensene i desember 1960 Utenriksregnskapet for 1960. Foreløpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. november 1960 Industristatistikk

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 50 NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 Norwegian Commercial Banks 1961 STATISTISK SENTRALBY RA OSLO 1962 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

INNHOLD. Folketallet i kommunene 1. januar 1971. ForelOpige tall. Skattelikningen for inntektsåret 1969. Endelige tall

INNHOLD. Folketallet i kommunene 1. januar 1971. ForelOpige tall. Skattelikningen for inntektsåret 1969. Endelige tall D r o n n i n g e n s g t. 6, O s o- D e p., Oslo. T f. 4 38 20, 4 36 60 Nr. 8/7 28. april 97 INNHOLD Folketallet i kommunene. januar 97. ForelOpige tall Byggevirksomheten i mars 97 Handelsflåten i. kvartal

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies NOR G ES O FFISI E LLE STATI ST IK K A 22 FINANSINSTITUSJONER 967 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER 0. L. OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

BANKSTATISTIKK 1954 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241. Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1956

BANKSTATISTIKK 1954 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241. Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1956 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241 BANKSTATISTIKK 1954 Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1956 Tidligere utkommet: Tabeller vedkommende Norges Sparebanker

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x. 9-feb L NRK avd Bergen Bergen x Uts 1 10-feb S Ølensutstillingen 9-10.feb Ølen x. 23-feb L NKK Hamar x x x

3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x. 9-feb L NRK avd Bergen Bergen x Uts 1 10-feb S Ølensutstillingen 9-10.feb Ølen x. 23-feb L NKK Hamar x x x TERMINLISTE 2013 Dato Ukedag Arrangør Sted Utst. Lyd. Ag Jakt Spor 01.01-30.06 NRK avd Bergen Bergen x Bevegelig 01.01-30.06 NRK avd Sunnmøre Bergen x Bevegelig 3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x 9-feb

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r onn ing e n s g t. 16, 0 s 1 o- D e p., Oslo 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 21/72 18. mai 1972 INNHOLD Konjunkturtendensene i mai 1972 Sysselsettingsstatistikk Utenrikshandelen i april 1972. Foreløpige

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

OrdretilEangen i 1. kvartal 1969 o tez ordrereserven pr. 31. mars 1969 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 7, 1969)

OrdretilEangen i 1. kvartal 1969 o tez ordrereserven pr. 31. mars 1969 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 7, 1969) Oslo, 8. mai 1969 Nr. 19-10. årgang I N N H O L D Ordretilgangen i 1. kvartal 1969 og ordrereserver pr. 31. mars 1969 Innførsel og utførsel etter transportmåte i 1. kvartal 1969 Folketrygdfondet, Månedsbalanse

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer