INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966"

Transkript

1 Oslo, 7. oktober 966 Nr årgang INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 3. september 966 Utlån etter låntakergrupper pr. 3. juni 966 Forretnings- og sparebankenes fordringer og gjeld overfor utlandet pr. 966 Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 3. september 966 Forretningsbankenes utlån i utenlandsk valuta pr. 3. juni 966 Meieridrifta i september 966 Handelsflåten i 3. kvartal 966 Ihendehaverobligasjonsgjelden. 3. kvartal 966 Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 3. kvartal 966 Innbetalt skatt i første halvår 966 Forbrytelser etterforsket av politiet i første halvår 966 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 9, 966 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden hefte nr. 3, 966 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 MÅNEDSSTATISTIKK for BANKENE Balanser pr. 3. september 966 og Utlån etter låntakergrupper pr. 3. juni 966 (Forrige melding ble gitt i S U NR. 39, 966) Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av denne melding eller deler av den

3 MANEDSBALANSE. Aktiva Norges Bank Postgiro Statsbanker Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker I. Gull Kassebeholdning III. Bankinnskott. Norges Bank. Postgiro 3. Forretningsbanker. Sparebanker 5. Kredittforeninger o. 6. Utenlandske banker' a. Nostro b. For andres regn. i uten!. valuta IV. Statskasseveksler. Norske. Utenlandske V. Ihendehaverobligasjoner. Statskassen. Statsbanker 3. Statsforetak. Kommuner og kommuneforetak 5. Kredittforeninger o 6. Andre norske 7. Utenlandske VI. Aksjer WI. Utldn. Statskassen. Banker m v a. Statsbanker b. Forretningsbanker C. Sparebanker d. Kredittforeninger og forsikringsselskaper 3. Andre innenlandske utlån før en VIII. Andre fordringer. Statskassen a. Statens konsoliderte konto b. Annet. I regning med Postverket m. v 3. Rembursdebitorer. Andre debitorer DL Realkapital Aktiva i alt for en bloc-avskrivning En bloc-avskrivning Aktiva i alt etter en bloc-avskrivning bloc-avskrivning 9 a. Utlån i norske kroner 7 9 ) Pantobligasjonslån _ ) Norske veksler 3) Vekselobl. og gjeldsbrevlån F 6 ) Kassekreditt ) Byggelån 6) Andre utlån b. Utlån i utenlandsk valuta. Lån til utlandet 3 a. Utenlandske veksler b. Andre utlån [ _ Spesifikasjoner: Kassebeh., folioinnskott i Norges Bank, innskott på postgiro og statskasseveksler Stats- og statsgaranterte ihendehaverobligasjoner 6 i alt Stats- og statsgaranterte ihendehaverobl som forfaller innen 5 ir Bevilget kassekreditt Bevilgede byggelån Disponerte boligbyggelån Fordringer 6 på utlandet 3 6 Omkostninger Nostro og bro er ført netto, idet nostro passiva og bro aktiva er trukket ut. Omfatter ikke innenlandske utlån i utenlandsk valuta. Nostro og bro er her ført brutto.

4 FORELØPIGE TALL. MILL. KR. Passiva 965 Norges Bank 966 Postgiro Statsbanker Forretningsbanker Postsparebanken Sparebanker I. Seddel- og skillemyntomløp II. Innskott Statskassen Norske banker a. Norges Bank 5 5 b. Postgiro 6 C. Statsbanker d. Forretningsbanker e. Sparebanker Andre innenlandske innskott' a. Innskott i norske kroneri ) Anfordringl _ ) Termin ) Sparevilkår _ ) 6 måneders oppsigelse ) 9 måneders oppsigelse ) måneders oppsigelse ) Andre innskott b. Innskott i utenlandsk valuta Utenlandske innskott a. Banker,bro b. Andre utenlandske innskytere ) I norske kroner ) I utenlandsk valuta 67 5 III. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner..._ Utenlandsk valuta EV. Andre lån Statskassen Offentlige fond 6 6 _ 3. Sosiale trygder Norges Bank Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker 3. Utstedte forvaltningsbevis 5 9. Ansvarlig lånekapital. Andre innenlandske lån Lån i utlandet 37 9 a. Aksepter for andres regning b. Lån i utenlandske banker 3 C. Andre lån i utlandet _ 5 59 V. Annen gjeld Statskassen 66 3 _. Bankremisser, adv. sjekker, inkasso I regning med Postverket. Remburskreditorer..._..._ Andre kreditorer 5 39 _ VI. Aksjekapital VII. Fond og udisp. oversk. inkl. skatter Fond og udisponert overskott Påregnede og iliknede, ikke bet skatter VIII. Saldo Passiva i alt Spesifikasjoner: Gjeld til utlandet Inntekter Poster ikke tatt med i balansen: Rediskonteringer i utlandet Åpnede, udekte remburser 3 Valuta-terminforretninger Garantier for kunder, pålydende Av garantier for kunder gjelder: Vekselfinansiering i utlandet 5 3 Andre lån i utlandet M. i Inkl. registrerte beløp på skattekonti innestående i banker og postgiro på 56 mill. kr. pr. 965 og 5 mill. kr. pr Se note i på foregående side. 3 Inkl. andre avsetninger. Omfatter ikke innenlandske innskott i utenlandsk valuta. Nostro og bro er her ført brutto. Nerk Tilbakegående tall finnes i Statistisk månedshefte, tabellene XV 5, 5, 55, 9, 6 og 7.

5 g. ba. Œ tj -3 5' - co P e- o re W R. cl Po!" 5: 5' Po 7 5b SA,..., F' P P!-' 3 'cl o icii r: LI : Fl.' R,.. qz, coiq CD (D 6...,,, 3 '''''.TbilMWri 5 r' Pi 'es ii- p r% P Pi f) 9'?!-imedNc- cp,... -t CO gi, ep.-, ei. cr 'd I& PL..- cal. C I A r+- L t P P., CAI L, : Ft. ;Ci "i.-.o. ''b 5. ti - CD CD.f ag CD.-haq,u,i.rntic-itit-.- N,-3-3i-3. aq W, 3 En (7) -- ct, o o go cp ' s+ a,... A"... CD, fo...,...-s.. r.. Il CD :3 co.t..< ) o o g, o...jgo.....t. co..,, ct, p a, i.s, co w w p, as.. 'El c-p. " t.; Clg r;. d a).-' '' X' E it. te., 7 F-to-b... bi p :-....-I E o, a ti CO $A P Cm '''. rn C) CD co co Cil..a. et'. p. dco -.. wcopocrci, '-'' w 'O., aq ', o ce rt- Fe c iie - r..- V N.' Pr PV Cn -. H. o) CO ' N. n rt X' a) 5, w riti es. c Iri... to o U ''' X'... :i a% 5 c.,.. ',.-,. P,... aq c P ftlr Pg atl Pi, ISI U ra '" d o,,, Ai, o ;a o..s crqco co, -- il eq li,. zt..... : cm, cp...-a o... Qb p?,,_. M. ri- cp CD la" Cfq O r.. I o 5- a, ŒQ gi, cp cp..f,,, CD, o O P A.s ra CI CI....,...,.. 5 c, us ft o os r7..-,e al : CD : '-' Cfq o mc-i-... a... M o.a :. El:rfiN. "' rt., ca o o o..., - cirt. Hi i l...:..- P Od to. (.. o. clq U Ad rtiliu.ç. ;,7,, o.-, IA P g,,,, ;.. A- a,.... c) a),... a, o -i CO (-... WI, e,..... atl Eb si-,-.. - c, -.. 'CI...-. ril :".. o r.ottge.. "Cniw.....,-,- crq - c<-a. cl,.....g. CD rbil.-.., rt a'... '-i -, a' I-DI crg :. re' o () MI go. " : o a) 7. :. H.. es- A... : W x. : 5,. a,-, - P ra au ;M. CD r... '. et !- Cr. ''. D. = C b CD : X II rti c+ '''," S. N e O '" cp,., fre! -, &I S' (TR P N.-... cp o.. Crq.,.,... ic. -CD...,--...,,,.---. XI cn... (II.. P. all. - 5 U P..,,,...., ei p.., e,-...., a, e CAI : X' i..,,a,,.. aq A.,) ci, CD 5.. a c,. Ei :. re,..,...e. cser, :.. CD (". CD,;. a CI. orr 5' 6, :. ri. : : aq a.. P,, o. o,. _.,..,., O P (. NI M.,,,,,,,. to CD -- co e+, :... r-.'. Di.- F 'E : i.-. P CD r.- -.,.....*. U "$ e-t-..,.. c). cp,..,. n,.. p.5,e,. ca.. r- ;:.... y :-..,Q, li ef,,,, co co c"'.-i ("P*. t$ P id. CD ri; Pc3 '-' N.' N' O,-, I:I r.- rn.-- V a' e+ _ p, po,-.. al. g' co sat... 5 UI 'd Cgi CD CV....-s. ga. 5' p Or I. rt aq co co -L i-b... -b aq o. cp....., 5 ' Cl> CD I-.. e*.. O E...' 'CI MI ġ) Cfg Ug SD gr P U cfq CD ND crq.. ) *.... CD PI C, N,....I.... 5),-.....,,.. 5 / F` TA P t-b... 3 A N M N 3. ; 9,. (D. rp,..,. Ca CIA " Ut 3...,::: CD ce Dio E. ag... P* E: oprg CPI " co, CD...a. o if 's... 3 o. aci CD M. N.. to... op. '. g : : : : M.' : :. co... bs )., g,..- I OD ND I ca COO.... I. I I I.-,Oa. b., I I I e. cn bo CA cn Cd, co 'ti us,-, 6?" C5 P I" *......, co X rn...3 ti.. a i',i 5 w A ra i a. co d Nj A ça og - it og... CD - fle /Z I C.D h,, I I I I 5,. I I I I I I I t.. I, I bd I I I h,c Ft gt I I al h' I oa I I,. I I I I la' I,. N - h' I V I 3 I I I cn I-, to CO cn I A CR c-l Qt cx CO h' Cn CD CA. --- co co -a gt gt o ND t.. CD. a I- b, Co cn I va I * co - CD cn i CO i I., co I bp I I. I I-P Y I I P,R Z3 I t; I h, o NI I tg.. CD g, tc. - I CO I ba I h' I I I I ba tr -L I N Co ap. ba A CD. i. I. ba h" i... g, a) i. CD CD I F. I : ti Co C-li It ap g5 t Ch - tå g ra : - h" CDCD I I E, I 5! I a I Q ti; It IT t ilt g CD - tå 't al - I-, ND c p. - cn h, h',cp b. 3 I.,.. Cn - i CP i CD b - i ba CD. CD Vo ba - - CD CD V o i. C3 t) ND e6p3 I I ea CA CA I I i-, I. CA, Cn Cx I I Eg I I I b,) bo oa I Cn Cn co Co, ba CO et 3 bp g LI GO, N CO ag ba 3 ; Ni h' I. CAD I-L. c) i. - W. N CD - W. I CD P h, F., IA ba co Co ba CD I. N N h' C -. ba b., Co.. -, ba ba ii co Cx h, ks) I CM op g, h, cn c x...l - cp c p. cp c u Ð cp q,...i. u p ap ap, h,. Co e n NO h, o co C NI i... b. -. cp h, - Va CD - h' Cn OP C), ba ba CD - C. OD - CD ba Cn. Co I Ca OD i. co va co Co -, o co C co bo CD Co Co i-, t-l o ba cm W. CD, g, b,g Co --I...., OD -., op. 5 C.X 6.- N CD -, b., CD CD i-l [-L b.: h, bo ba i. i--, - to bo h' ba I-, b i. ba h, ba b., Co Va COif. CD CD k, - CA c CD - C) C) Oo. Co cp gag cn h, cn - od co. co Co Co, cn CD ba CD co - cn b - co cn o Co CP No tp CA h, ba N Qo b.) cp ch co CD - i. CO i t3 g.,b_i L-L." h" NI bp o h, bo va i-l bo co CA CO h, h' CO h, h, h' N h, ND bd Co. CO h, ta N csa - CD - C) i. oo -, cd. ed I A C) c,a CD od. i. cn CD Q- Co bo. -, - I. ba - UP OD -. Go Cn ba cb Oo bo Co. cn to oo oo CD CD CD en CA i-l UP. I Oa ba -,. CD CA i-l i-l.., OP. I. GO, CD W, Oa -. i-, cp co ba.., ba ba. CA....,, OP. C) cd I. Coo - Go, CA ND h, -. ND CD L.,, va ND Co3 N I. I. W. Cn I-,i-, CO CO Cn CD CD Cn Cm -, cn h, h, cn co I. bo. Cn,...i cd cc... op., IND c cn CD CO Cn I. q) CD CA. Cn I-, - CO CA, ND CAD I- --, C5 F-i ND I-, ND I." C., I.P. h' Cn Ca Cm i-, Cn -,, i-, ba i-, cn i-, Go. N Co W. co. p IND Ob I. -, CA CD Co Vo Cn, CD..., cc c) cd - CD, Co cp cn c co N --. ND Cx CO ba bo i-å bo. Co CO --,N5t,,D-, NI - - OD Cn R ba N Cd CO bo co,.. h, h, CO h, h, h, N i. Go.,, CD OD cn CD i-l Q ) C - N i. co, co b. co. od, cn cp Cn, CD. vo co N co cp CD CD CD N I. i. - b., -, N Co CR Go - I-, CD cd bo bo Co ND b Co OPOb t D, CO oo Cn C3 CD ND us. E - CX era i-, Cn No CD Go cn cn - i. -, LI Es, t.. t. NI co Co, I-, CD CO 3 I...,... Es, I...., I... hd. CD 3tCR I..L go Cd OD gib qp CR , CO CA CA ;! t... CA CD m... ch od co cp bi, Cd Cd CA CA i CD. -. UD CO CX OP CR -,, -, ND CAP. bo vo - Co oa b5, Cn -, N co -,,. I. co i-å vo,, - CD -, CD vo cn i-l I.. bo CD CD co Co bo od co cn cfp cn CD cn - CD. ba UP op CD CAD co CO Co CD i. op - W. CD bo vo cp op cp cn N Co -, CO CD I. - CD NI Ca NI C* C) Q. R Cn - CD op. I CR I UP I.-L... CD Ca Co. Cn. co co od - Co CA CA Co I bo I CR I-,...ZI cm Cn co. co od vo CD CD - ba CD Co I I I Vo CO ba g CX g' ' 3 OD i tg CA... N ii. I. ba Co CD Cd Cd op Co co Co. qp... Go CO co co - Ca CO CD CA. ND Cn CD C CD OD.., hd oa CO Cd a; C, cp - cp III - h, tp Ca CO I. --, i-,.-,. Cn c ta oa -L I-L,, Co. CD - cd.) cda 'cl CO CAD t I Li CAD CAD bo I bo, i.. - g' I - g '..L,.. E I E i. I. - I - Co Co - I. -,.. Co Go IL --L Go I co GO Co I.. Co ',3 I, ba b., -, b., - Co I. - 9 Co CD Q9 CA cs, c., I-L LN, Go o h, I.. ba O La L...,. b., h, vo CD co CO CD CO tli tl V ti, it us os -a oo o 5... X Ocl -. a) A a P i&h. co ba h' a sp. to t o I-, W Lso i-l P> t". P. es- P N'' (. ti. co Pi h" c CO C) -Efi _& C co -3. R,- t.,,--,. to o to c5 CM ''.--,. Ca çọ -, C co i-l h --C-- Ca ba h,, g ci,-.. O D CO OD ct)..., -, t I-L cs)-"--- cn,-"l ba --, c 5.R...,... C> cap L7a I-, to co cf, Cr) -.- CA.-L tp,../ CO I-' CZ i..l Cn bp od -` co cf)... CD ) o aq r" CD Pl MI ii ti I'd co.- o Pi crtl a) ra w g N. 't Cn esu 'CS P) ' CD a' P x CD ch rn rf. P eiul a P Pr CD / o' ",. Il co, aq co u P Pr CD ' Co cf) c> CA '.. r/ 'CS.-t C CO ''' Ct...i CA bp C.C re3 C73... cn ).., N--- c' CA w.., C OD " co.'- CA '" NI co o CM... op CD P.. N" CD pt P re.

6 Forretnings- og sparebankenes fordringer og gjeld overfor utlandet pr ) Mill. kr. Fordringer Forretningsbanker Sparebanker II. Kassebeholdning (utenlesedler og skillemynt) 9 6 III. Bankinnskott a. Nostro a. Loro ,b For andres regning i utenl. valuta 77 V. Ihendehaverobligasjoner * * VI. Aksjer... VII. Utlån 63 Pantobligasjoner... 5 Utenlandske veksler.3 Vekselobligasjoner og gjeldsbrev Kassekreditt... Andre utlån... Utlån i utenlandsk valuta... VIII. Andre fordringer Utenlandske rembursdebitorer... Sum fordringer Gjeld ) 59 ) II. Innskott a. I regning med utenlandske banker Nostra ). -. Loro... 6 ) 5 b. Andre utenlandske innskytere Innskott i norske kroner Anfordring Termin o...s....,.**** Sparevilkår esoosse.,, mndrs. oppsigelse... 9u... ",.osegoo, 5 Andre vilkår Innskott i utenlandsk valuta 67 IV.. Lån i utlandet a. Aksepter for andres regning... b. Lån i utenlandske banker C. Andre lån i utlandet... 5 V. Annen gjeld... Bankremisser.. *.. 3 Remburskreditorer 39 VI. Aksjekapital Sum gjeld ) Nummereringen i fo-,?spalten følger oppstillingen i "Månedsstatistikk for bankene". 3 7

7 Byggelån i forretningsbanker oe sparebanker pr. 3. september 966. Foreløpige tall. Mill. kr. (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 39, 966) - Bevilget-Disponert Forretningsbanker. Boligbyggelån... 5 a. Med konverteringstilsagn fra statens boligbanker b. Andre boligbyggelån.... Skipsbyggelån Andre byggelån Byggelån i alt Sparebanker. Boligbyggelån... 9 a. Med konverteringstilsagn fra statens boligbanker b. Andre boligbyggelån Skipsbyggelån Andre byggelån Byggelån i alt

8 Forretningsbankenes utlån i utenlandsk valuta l) pr. 3. juni 966. Mill.kr. (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 7, 966) Låntakergrupper Utlån r. 3/-6 3/6-65 3/-65 3/6-66. Bergverksdrift m. v Industri.** a) Næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustri. 5 3 b) Tekstil- og bekledningsindustri m.v e) Tre-, møbel- og innredningsindustri M.v. *... - d) Treforedlingsindustri e) Lær- og gummivareindustri... f) Kjemisk industri, kull- og mineraloljeforedling g) Jord- og steinvareindustri h) Primar jern- og metallindustri i) Jern-, metalivare- og maskinindustri 5 6 j) Elektroteknisk industri... 3 k) Skipsbyggingsindustri ) Annen transportmiddelindustri m) Diverse industri Kraft- og vannforsyning Varehandel Sjøtransport Annen samferdsel Andre næringer Utlandet a t ) Til andre enn banker.

9 Meieridrifta i september 966 (Førre månadsmelding blei offentleggjort i SU nr., 966) Vareslag Produksjon Lagerl) Jan.- _pt. 966 September 966 I forhold I forhold Iforholi I alt I alt. I alt til Jan.- til sept se t Kg Pst. Pst. Tonn Pst. Kg Pst. 99 Kumjølk Fløyte (som heilmjølk) Geitmjølk Mottatt mjølk i alt Retur av: Skummet mjølk og saup.. Mjølkepulver(tørrmjølk) Myse... Magermjølk halden attende etter fløytelevering Meierismør Goudaost 57 * 7 39 Vegaost c e Nøkkel- heilfeit ost halvfeit Jarlsbergost. 5 9 Edamerost * Sveitserost.. 79 Normannaost 9 9 Gammalost Pultost Saupost * Tilsiter.... * Cheddar _3 Andre kvitostsortar. Kvitost i alt Smelteost... Ekte geitost... Gudbrandsdalsost... Blanda geitost *WOW.. Fløyte- ( heilfeit.. mysost ( halvfeit.. Prim, vanleg... Eliteprim... Mager mysost... Andre brunostsortar Brunost i alt... Kvit o brun ost i alt I) Gjeld berre eigne lager som meieria hadde ved utgangen av månaden

10 Handelsflåten i 3. kvartal 966 (Forrige kvartalsmelding ble offentliggjort i SU nr. 33, 966) Etter Statistisk Sentralbyrås tonnasjestatistikk hadde handelsflåten i 3. kvartal 966 en nettotilgang på vel 6 bruttotonn, og var pr. 3. september 966 på i alt 7 skip på til sammen bruttotonn. Av disse var 56 tankskip på til sammen 69 bruttotonn. Oppgavene omfatter bare handelsskip på bruttotonn og over. Bruttotilgangen til flåten i 3. kvartal utgjorde i alt 35 bruttotonn. Fra norske verksteder ble det levert tørrlastskip på til sammen 3 bruttotonn og tankskip på til sammen bruttotonn. Fra utlandet ble det innført nybygninger på til sammen bruttotonn, hvorav 7 på til sammen 9 bruttotonn var tørrlastskip og 5 på til sammen vel 9 bruttotonn var tankskip. Av eldre skip ble innført fra utlandet tørrlastskip på til sammen vel 6 bruttotonn. Et tankskip som ble kondemnert i 965 er reparert og bygget om til tørrlastskip på 7 bruttotonn. Avgangen fra handelsflåten i 3. kvartal var på i alt 9 bruttotonn. Det ble solgt til utlandet tørrlastskip på til sammen bruttotonn og tankskip på til sammen 6 bruttotonn. tørrlastskip på til sammen bruttotonn forliste eller ble kondemnert. Ved opphogging innenlands gikk det fra tørrlastskip på bruttotonn.

11 Tilgang og avgang i handelsflåten i 3. kvartal 966. Handelsskip på br. -tonn og over ) Tilgang i 3.kv. 966: Nybygg i utlandet Ialt br.tonn br.tonn br.tonn An- An- An- An- Br.tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn tall tall tall tall Eldre skip kjøpt fra utlandet.,...w Nybygg i Norge Annen tilgang..o _ Tilgang i alt Herav: Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip... _ - Motor tankskip Damp tankskip... _ - - Avgang i 3.kv. 966: Skip solgt til utlandet Forlist eller kondemnert Solgt til opphogging innenlands..i Annen avgang Avgang i alt Herav: Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip Motor tankskip.) _ 3 39 Damp tankskip Handelsflåten 3/ Nettotilgang.kv Nettotilgang.kv Nettotilgang 3.kv Handelsflåten V"W Herav: Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip Motor tankskip Damp tankskip 9...* ) Eksklusive fiske- og fangstskip, hvalbåter, hvalkokeriskip og spesialskip som taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip, kranfartøyer, havforskingsskip, skoleskip o.l. som ikke kan karakteriseres som handelsskip.

12 (F o r t s.) Tilgang og avgang i handelsflåten i 3. kvartal 966. Handelsskip på britonn og over ) br.tonn Tilgang i 3.kv. 966: Antall br.tonn An- An- Br.tonn Br. tonn tall tall bro -tonn 3 br.tonn An- Br.tonn Br.tonn tall Nybygg i utlandet Eldre skip kjøpt fra utlandet... Nybygg i Norge... Annen tilgang Tilgang i alt, Herav: Motor tørrlastskip. Damp tørrlastskip.. Motor tankskip Damp tankskip Skip solgt til utlandet Forlist eller kondemnert...9.*o., Solgt til opphogging innenlands Annen avgang... Avgang i alt... Herav: Motor tørrlastskip. Damp tørrlastskip.. Motor tankskip Damp tankskip Handelsflåten 3/ Nettotilgang.kv Nettotilgang.kv Nettotilgang 3.kv J -- andelsflaten Herav: Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip.. 5 Motor tankskip... 3 Damp tankskip ) Eksklusive fiske- og fangstskip, hvalbåter, hvalkokeriskip og spesialskip som taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip, kranfartøyer, havforskingsskip, skoleskip o.l. som ikke kan karakteriseres som handelsskip.

13 Ihendehaverobligasjonsgjelden. 3. kvartal 966. Mill.kr. Utstedere Obligasjonsgjeld i alt') 3/ Emittert i kv..-3.kv. Betalte avdrag ) i kv..-3.kv. A. Obligasjoner i norske kroner Statskassen Kommunekasser Statsbanker Forretningsbanker Kredittforeninger Statsforetak Kommuneforetak Andre norske sektorer B. Obligasjoner i utenlandsk valuta Statskassen Kommunekasser Statsbanker Kredittforeninger Statsforetak Kommuneforetak Andre norske sektorer C. Obligasjoner i alt ) Inkl. oppkjøpte egne obligasjoner. ) Inkl. makulert av tidligere oppkjøpte, egne obligasjoner.

14 Kvartalsstatistikk for livsforsikrinpselskaper. 3. kvartal 966 (Forrige kvartalsmelding ble offentliggjort i SU nr. 36, 966) Balanseutdrag. Mill. kr. Aktivaposter _larduni3.sept. 3.des.3.juni 3.sept.. Kassebeholdning (inkl. sjekker) Bankinnskott a. Postgiro b. Forretnings- og sparebanker Ihendehaverobligasjoner a. Statsobligasjoner... I b. Statsbankobligasjoner C. Andre statsgaranterte obligasjoner d. Kommuneobligasjoner e. Kredittforeningsobligasjoner f. Andre norske obligasjoner g. Utenlandske obligasjoner Aksjer.. a Utlån a. Poliselån... b. Pantelån C. Diverse obligasjoner som 53 lyder på navn d. Andre utlån a t

15 Innbetalt oz fordelt skatt i forste halvår 966. Mill.kr. (Forrige halvårsmelding ble offentliggjort i SU nr. 5/6, 966) 96 I alt I alt 965 Forste Annet halvår halvår 966 Forste halvår I. Innbetalte skatter i alt, netto (I A -:- I B) LL_g 9.6_3 5 t _,9 ) 6 3, A. Skatteinnbetalinger 6 77, 3, , _ 3 575,9. Forskottsordningen a. Forskottstrekk b. Forskottsskatt. Etterskottsordningen.. 3. Restskatt , 5 666,3,6 7,7 3 6, 5,3 69,7 79, 35,7 55, 96,7 36,6 539,6 97, 565,9 67, 76, 33,6, 393, 33, 365,,5 37,3 66,7 B. Tilbakebetalinger ,7, 5,6,. Inntektsaret , 5,7. Inntektsåret 96, 5,6 3. Inntektsaret , II. Ring i tilbakeholdt margin. 5,3-9,_ 9,6 a. Inntektsaret ,5-33,9 b. Inntektsåret , 63, -395,9 C. Inntektsaret , 76,,7 5,6 d. Inntektsaret , Fordelte skatter: A. Forskottsordningen. StaLen ) *.fof. Kommunene...6..* 67, B. Etterskottsordningen 76, 33,6, 393,. Staten.... Kommunene.... C. Fordelte skatter i alt (I * II = III A III B).. Staten. Kommunene..., 5, 5 65, 67,6 37,6 _ 9, 63, 79,5 57, 93, 99,6 3, ,7 77,5 93, 97,6 3, 5, 3,, 37,7,9 93, 3, 63, 55, 5 5,9 6, 96, 3 9, _3_5,3, 3,7 6,9, 57,3 3 57, ,5 9,3 66,, ) Omfatter også særskatt til utviklingshjelp og skatteutjamningsavgift til Skat tefordelingsfondet.

16 Forbrytelser etterforsket av politiet i forste halvår 966 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 33, 966) Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrås kriminalstatistikk viser at politiet etterforsket 96 forbrytelser i. kvartal 966. Det var 5 prosent færre forbrytelser enn i tilsvarende kvartal i 965. første halvir 966 etterforsket politiet i alt 3 lovbrudd. Det var 5 prosent færre enn i forste halvår i fjor. Av de etterforskede sakene gjaldt 6 prosent grove og simple tyverier og naskeri og snautt prosent brukstyverier av motorkjøretøy. Politiet etterforsket således i alt 5 6 tyverier i første halvår i gr. Oppgavene viser videre 57 saker om dokumentfalsk, underslag og bedrageri, 9 skadeverk og 79 forbrytelser mot liv, legeme og helbred. Det ble etterforsket 79 lovbrudd mot den alminnelige orden og fred (innbrudd), 5 forbrytelser mot sedeligheten og saker om ærekrenkelser. Sammenliknet med forste halvår i fjor gikk tallet på grove og simple tyverier ned med 9 prosent, og tallet på forbrytelser mot den alminnelige orden og fred ned med 3 prosent. Det ble derimot etterforsket 3 prosent flere saker om dokumentfalsk og 9 prosent flere forbrytelser mot liv, legeme og helbred. Tallet på brukstyverier av motorkjøretøy økte med prosent fra første halvår 965 til første halvår 966.

17 Tabell L. Forbrytelser etterforsket av politiet etter arten av forbrytelsene Andre forbrytelser... I alt. kvartal Forste halvår l ) Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot den alminnelige orden og fred Allmennfarlige forbrytelser. 9 6 Falsk forklaring Falsk anklage..***.., Pengefalsk Dokumentfalsk. p.**.., Forbr. mot sedeligheten Forbr. m.h.t. familieforhold Forbr. mot den pers. frihet Forbr. mot liv, legeme og helbred Ærekrenkelser Underslag Utpressing og ran Bedrageri og utroskap Forbr. i gjeldsforhold Skadeverk Heleri og etterfølgende bistand Tyverier Grove tyverier Simple tyverier Naskeri Brukstyverier av motorkjøretøy ) Foreløpige tall

18 Tabell. Forbrytelser etterforsket av politiet etter politidistrikt. kvartal Første halvår ) Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Follo * 7 Asker og Bærum Romerike... eseeemo Oslo Hamar Kongsvinger Osterdal......* 67 5 Gudbrandsdal Vestoppland e 3 96 Ringerike Drammen... e.g. see 5 Kongsberg Nord-Jarlsberg.... Tønsberg Sandefjord Larvik.... wows... se* 6 Krage r... *. 3 Skien Telemark... ewes,. 3 Notodden Rj ukan Arendal Kristiansand Vest-Agder Stavanger Haugesund Rogaland Ha danger... r3 7 Hordaland Bergen Sogn Fj ordane... 3 Sunnmore Romsdal Nordmøre... 6 Trondheim Ut-Trøndelag. Inn-Trondelag. 9 Namdal eeeeseeeeeeess 9 Bodo... mows**. 9 Narvik Helgeland... 6 Lofoten og Vesterålen 57 Senja moo wowed 63 Troms Vardø... 7 Vad3. 6 Vest-Finnmark.. 76 Sør-Varanger alt ) Foreløpige tall.

19 Tabell 3. Forbrytelser etterforsket av politiet etter arten av forbrytelsene og politiets avgjørelse eller innstilling.. kvartal 966 Påtale- Ingen Hen- Hen- Gjerbegjær- be- lagt lagt nings- I alt ingen stemt p.g.a. p.g.a. man- Tiltrukket per- be- sinns- nen tale tilbake son visets sykd., under mis- stil- død el. år tenkt ling reskrs Påtale- Ikke unnlatelse til- Fore- Etter tale Etter legg barne- av strpl. vernl. andre grunner Forbr. i off. tjeneste 3 Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot den alm. orden og fred Allmennfarlige forbrytelser Falsk forklaring - 7 _ Falsk anklage.. 6 _ Pengefalsk Dokumentfalsk Forbr. mot sedeligheten Forbr. m.h.t. familieforhold 6 Forbr. mot den personlige frihet Forbr. mot liv, legeme og helbred Ærekrenkelser _ Underslag _ 7 6 Utpressing og ran Bedrageri og utroskap Forbr. i gjeldsforhold Skadeverk Heleri og etterfølgende bistand. 6 _ 36 3 Tyverier Grove tyverier tf Simple Naskeri 7 3 _ 6 3 Brukstyverier av motorkjøretøy L Andre forbrytelser I alt...reso

20 Tabell. Forbrytelser etterforsket av politiet etter politidistrikt og politiets avgjørelse eller innstilling,. kvartal 966 Påtale- Ingen Hen- Hen- Gjerbe- lagt lagt nings- unnlatelse til- Påtale- Ikke begjær- I alt ingen stemt p.g.a. p.g.a. man- Tilper- be- sinns- nen Etter av Forelegg Etter tale trukket tilbake son visets sykd., under tale strpl. barne- andre mis- stil- død el. gr verni. grunner tenkt lin reskr. Halden... Sarpsborg Fredrikstad... Moss Follo Asker og Bærum. Romerike Oslo.. Hamar Kongsvinger. østerdal Gudbrands dal Vest-Oppland Ringerike Drammen... Kongsberg Nord-Jarlsberg. Tønsberg - Sandefjord Larvik Kragero Skien... Telemark Notodden, Rjukan Arendal... Kristiansand. Vest-Agder. Stavanger Haugesund Rogaland. Hardanger Hordaland Bergen Sogn Fjordane. Sunnmøre. Romsdal Nordmøre Trondheim.. Ut -Trøndelag 9 Inn-Trøndelag.. Namdal O..., Bodo Narvik Helgeland Lofoten og Vesterålen Senja O _ _ Troms./.. Vardø... Vadsø... Vest-Finnmark Sør-Varanger 36 3 alt

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 r. 13/79 28. mars 1979 INNHOLD Byggevirksomheten i februar 1979 Salg av petroleumsprodukter i februar 1979 Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Consumer

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer