STATISTISK MÅNEDSHEFTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK MÅNEDSHEFTE"

Transkript

1 79. årgang NR. 3, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

2 CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. English translation of the headings of the _tables is published in No. 1, Standardbetegnelser brukt I tabellene Oppgave mangler Null Mindre enn 4 Forelopig eller beregnet tall Lisk umulig Rettet siden forrige nr. av SM Brudd i en serie g,0} Explanation of symbols. Data not available Nil Less than half the final digit shown Provisional or estimated figures Category not applicable Revised since previous issue of SM Break in the homeneity of a series Abonnement tegnes I Statistisk Sentralbyrå, Dronningens gt. 16, Oslo Enkeithefter kan kjøpes I bokhandelen Pris pr. årgang kr. 15,00, pr. nr. kr I KOMMISION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

3 * 1 Register for måneds- kvartalsstatistikk. Side I. Sysaelsetting arbeidsløyse: 1. Sysselsatte lønnstakere *4 2. Arbeidsløyse *5 II. Nasjonalregnskap 3. Bruttonasjonalprodukt i løpende kroner.. 4. Bruttoinvestering i fast kapital privat konsum i mill kroner 5. Prosentvis endring fra tilsvarende periode året før III. Utenriksregnskap 6. Driftsregnskap 7. Kapitalregnskap IV. Jordbruksproduksjon: 8. Forstegangskontrollerte slakt *10 V. Fiske: 9. Oppfisket mengde * Bruken av fangsten *12 VI. Industriproduksjon: 11. Produksjonsindeks * Elektrisitetsproduksjon * Gassproduksjon * Produksjon av visse varer * Forbruk av jern- stålhalvfabrikata i industrien * Meieridrift *18 VII. Ordrer : 17. Indeks over ordretilgang ordrereserve... *19 VIII. Innenlandsk handel: 18. Omsetning av kraftfôr * Indeks for verdien av detaljomsetningen. * Omsetning av visse nytelsesmidler *21 Ix. Utenrikshandel: 21. Innførselen * Utførselen * Innførselsoverskott uten skip * Bytteforhold uten skip *23 X. Lager: 25. Volumindeks over lagerhold *24 XI. Byggevirksomhet: 26. Innvilgede bygg * Bygg under arbeid * Bygg satt i gang * Bygg tatt i bruk *25 XII. Samferdsel: 30. Skipsfart * Skipskontraheringer * Inn- utpasserte motorkjøretoyer * Luftfart * Jern bal er *28 A. Aktuelle konjunkturtall, side *2-*3. B. Faste tabeller. *6 *7 *7 *8 *9 Side 35. Telegrafverket * Postverket *29 XIII. Offentlige finanser 37. Statsregnskapets oppgjør for enkelte done inntektsposter * Skattebetalinger *32 XIV. Penger kreditt: 39. Norges Bank * Likviditetstilførsel (-inndragning. ) * Forretningsbanker * Sparebanker * Forretnings- sparebanker * Statsbanker * Kredittforeninger * Livsforsikringsselskaper * Utlån knyttet til avbetalingskontrakter * Utlån fra Norges Bank, forretningsbanker, sparebanker, statsbanker, kredittforeninger, livsforsikringsselskaper Postsparebanken * Postgiro *41 50 Postsparebanken * Emisjoner * Statsobligasjoner *42 53 Aksjeindeks * Norges bank. Diskonto * Omsetning * Utlån fra Norges Bank, forretningsbanker, sparebanker, statsbanker Postsparebanken * Betalingsforhold * Valutakurser på Oslo Børs * Netto valutabeholdninger *44 XV. Lønninger : 60. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i industri * Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne kvinner i industri * Gjennomsnittlig timefortjeneste i bygge- anleggsvirksomhet *47 XVI. Priser : 63. En grosprisin deks * Konsumprisindeks * J ordbrukets prisindeks * Produsentpriser for jordbruksvarer * Indekstall for byggekostnader * A/S Stormbulls indekser *56 XVII. Rettsforhold: 69. Anmeldte forbrytelser i landets 4 største byer * Drukkenskapsforseelser *57 XVIII. Utland: 71. Danmark * Sverige * Storbritannia * Frankrike * Vest-Tyskland * Belgia * Sambandsstatene *63 C. Periodiske tabeller. XIX. Befolkning: 78. Folkemengdens bevegelse *65 XX. Arbeidstid: 79. Faktisk arbeidstid pr. uke for menn i industri * Faktisk arbeidstid pr. uke for kvinner i industri *66 X XI. Tager: 81. Lager av viktigere varer *67 XXII. Skipsfart: 82. Handelsflåten, tilgang avgar.. *72 XXIII. Penger kreditt: 83. Likviditeten.... * Øking (nedgang -) i ntlfin fra finansinstitu sjoner * Ihendehaverobligasjoner *73 XXIV. Priser: 86. Indekstall for enkelte varer varegrupper.. *74

4 *2 Måneds- kvartalsstatistikk. A. Aktuelle konjunkturtall. A. Fra tabell nr. B. Benevning eller basisår C. Gj.sn. månedstal11959 (omr. faktor) Nov.-jan Jan Nov. I Des. I Jan Gjennomsnittlig månedstall 1959 =100 Norge. Sysselsetting : la 1000 pers ,3 99,8,4 99,3 103,1 100,1 100, Industri le»» 320,5 100,5 103,4 99,3 104,6,2, Bygge- anleggsvirksomhet 1 (F±G)» >> 99,4 96,8 94,1 91,6,7 90,5 90, Arbeidsløyse: 2A 1000 pers. 22,6 139,5 116,8 153,1 83,6 137,6 129, Industri 2B»» 4,0 128,3 111,7 140,0 70,0 142,5 122, Bygge- anleggsvirksomhet Industriproduksjon: 2B c)»» 8,4 164,3 149,2 186,9 100,0 182,1 165, Hele industrien 11A 1955= Eksportindustrien 11N» Hjemmeindustrien, i alt 110» Hjemmeindustrien, konsumvareindustrien * Hjemmeindustrien, invest.- vareind Byggevirksomhet:' 110 ) * Innvilgede bygg, boliger. 26A Leiligheter 2 291, Innvilgede bygg, industri Golvflate bygg 26B 1000 m 2 32, Bygg under arb., boliger 27A Leiligheter Bygg under arbeid, indu- Golvflate stribygg 27B ) 1000 m Detaljomsetning: ' Utenrikshandel: 19A1956= Eksportverdi, uten skip. 22 A c) Mill. kr Eksportverdi, i alt 22 A» Importverdi, uten skip. 21 A c)» Importverdi, i alt 21 A >> Innf.overskott, uten skip 23 >> Eksportvolum, uten skip 2 22B c) 1955= Importvolum, uten skip 2 21B c)» Skipsfart: Turfrakter 30B 1) 1949= Tankfrakter 30B 3) MOT , Opplagte skip br reg.tonn Offentlige finanser: Innbet. inntekts- formuesskatt kr. i alt... 38A 324, Mill. Etterskottsskatt (aksjeselskaper) Forskottsskatt (personlig næringsdrivende) Forskottstrekk (lønnsmottakere) 38D B 62, , , ' Innbet. alm. avgift omsetnings- 37D 155, Penger kreditt: Mill. Valutabeholdning 59A kr Forretningsbanker, utlån 41A e)5) ! i Gjelder månedene okt.-des. 2 Gjelder månedene juli-sept.

5 *3 A. Aktuelle konjunkturtall. A. Fra tabell nr. B. Benevning eller basisår C. Gj.sn. månedstall 1959 (omr. faktor) Forretningsbanker, innsk. fra andre enn banker'. 41B 5) Mill. kr Forretningsbanker, likvide beholdninger' 41C» 829 Postgiro, omsetning 55B» Åpnede akkordforhandlinger' 57B Antall 4 Aksjeindeks 53A Kjøperkurs i pet. av pål. 253 Priser: Eksportpriser, uten skip'. 220 c 1949= Importpriser, uten skip c) 98 Bytteforhold, uten skip 2 24 Engrospriser 63A 1952= Levekostnader 64A b 1949= Storbritannia. Sysselsetting, i alt' 73A Mill. pers. 23,1 Arbeidsløyse 73B 1000» 475 Industriproduksjon' = Detaljomsetning 73D 135 Utenrikshandel: Eksportverdi 73E Mill. L 288 Importverdi 73E 334 Priser: Reuter's råvareindeks. 731 Bytteforhold 73G Engrospriser 73J Levekostnader 73K Nov. jan. Jan Nov. I Des. I Jan Gjennomsnittlig månedstall 1959=100 97J 1051 looj ,2 103,2 100,9 103,0 103, , = Vest-Tyskland. Arbeidsløyse 75B 1000 pers Industriproduksjon 75C 1953= Detaljomsetning 75D» Utenrikshandel: Eksportverdi 75E Mill. D.M Importve rdi 75E» Priser: Bytteforhold' 75G 1953= Engrospriser 7511» 105 Levekostnader 751» 112 Sambandsstatene. Sysselsetting, i alt Arbeidsløyse Industriproduksjon Stålproduksjon B 77C 77D Mill. pers. 65,6 99,3 100,4 97,6,4 100,6 98,3 1000» = Mill. tonn 7, D Mill. Detalj omsetning $ 17 77E Utenrikshandel: Eksportverdi 77F Mill. $ Importverdi 77F Priser: Moody's råvareindeks = Engrospriser J Levekostnader 77K 109 Gjelder månedene okt. des. Gjelder månedene juli sept.

6 *4 A. B. C. D. E. Industri Abso- lutte tall Relative tall Jordbruk, skbruk jakt Fiske fangst B. Faste tabeller. I. Sysselsetting arbeidsløyse. 1. Sysselsatte lønnstakere i 1000' Bergverksdrift m. v. Av dette i: 3) 4) Trefor- Kjeedlings- misk Indu- industri stri 6) 7) Skipsindustri Elektroteknisk Industri 100, ,8 94,2 13,9 8,2 299,5 40,3 48,4 23,5 16,9 15,0 24, ,5 964,9 89,2 13,2 8,3 307,5 41,8 52,4 23,5 17,7 15,6 23, ,3 973,1 87,0 10,7 8,6 318,3 46,4 53,9 24,7 19,0 16,2 23, ,5 974,9 79,1 10,1 9,1 314,2 45,4 51,8 24,6 18,8 16,6 24, ,6 985,5 71,8 9,8 9,0 314,5 44,9 52,4 24,5 18,7 16,9 11,6 24, ,6 1003,6 67,3 10,0 9,1 321,5 46,2 51,3 25,2 20,3 17,1 12,1 25, , ,1 65,6 10,5 9,3 328,5 47,5 49,8 26,1 21,1 18,6 12,5 25, , ,2 64,0 10,6 9,5 330,4 48,1 49,0 26,3 21,6 19,9 12,5 27, , ,9 58,2 10,9 9,3 331,2 47,9 48,5 26,3 21,6 20,3 13,1 28,3. 107, ,8 53,8 11,4 8,8 320,9 46,8 53,3 26,1 20,9 20,2 13,4 27,9. 107, ,2 47,7 11,3 8,5 320,5 46,8 44,2 26,6 20,6 20,7 13,5 26,5. 109, ,6 43,5 11,2 8,2 330,2 47,3 44,8 27,8 21,0 22,1 14,7 27,3 1) 1%1mrin gs- Tek- 2) midd.-, stil-, drikke- skotøy bevare tokledbakksindustrningsindustri 5) Primær jern- metallindustri 105,6 Jan ,3. 50,1 18,8 8,2 308,7 42,6 43,1 25,9 20,7 19,9 13,4 25,3 Feb.. 107, ,3 52,2 21,2 8,2 313,7 46,1 43,6 26,0 21,2 20,0 13,3 25,2 Mars. 106, ,8 48,4 16,3 8,3 315,3 47,0 43,6 26,0 20,6 20,1 13,4 25,2 April. 105, ,5 43,2 10,1 8,4 315,1 44,8 43,7 26,1 20,3 20,3 13,3 25,5 Mai.. 106, ,3 46,7 8,6 8,6 320,2 46,6 43,8 26,3 20,4 20,7 13,3 26,9 Juni 109, ,9 49,1 8,8 9,0 326,5 50,1 43,6 26,8 20,8 21,2 13,3 27,6 Juli. Aug. Sept.. Okt. Nov. Des. Jan.. Feb.. Mars. April. Mai.. Juni. Juli.. Aug.. Sept. Okt Nov. Des 109, ,8 48,9 8,7 9,0 324,3 48,7 42,5 27,0 21,0 21,6 13,3 27,7 108, ,5 48,2 8,8 8,9 323,0 47,8 43,4 26,8 20,6 21,2 13,4 27,8 108, ,2 46,8 7,7 8,7 326,1 49,0 44,8 26,9 20,5 20,9 13,7 27,6 108, ,5 47,0 8,7 8,5 326,9 42,3 45,9 26,9 20,6 20,8 13,9 27,5 109, ,2 50,3 10,7 8,3 325,5 46,6 46,6 27,0 20,6 20,7 14,2 26,3 106, ,3 42,0 7,8 8,0 320,1 44,0 45,9 27,0 20,4 20,8 14,2 25,9 106, ,6 46,8 15,0 7,9 318,2 43,7 45,5 26,9 20,4 21,0 14,2 25,6 109, ,3 48,4 18,8 7,9 326,6 49,1 45,9 27,1 21,1 21,3 14,3 25,7 108, ,1 46,5 14,5 7,9 328,1 48,4 45,9 27,3 20,9 21,3 14,4 26,0 106, ,5 38,9 12,1 8,0 324,9 44,6 45,5 27,4 20,6 21,4 14,4 26,2 108, ,8 42,4 8,8 8,2 329,7 46,3 45,0 27,5 21,0 22,0 14,6 27,3 110, ,7 44,4 9,3 8,5 335,8 49,5 44,4 28,0 21,3 22,7 14,5 28,5 111, ,8 43,6 8,7 8,7 335,0 49,0 43,1 28,4 21,6 23,2 14,5 28,6 110, ,1 43,0 8,5 8,6 332,5 48,2 43,4 28,0 21,4 22,9 14,7 28,5 110, ,4 42,1 8,0 8,6 333,8 48,4 44,3 28,0 21,0 22,6 14,9 28,5 110, ,3 41,6 11,0 8,4 335,0 48,4 45,0 28,2 20,9 22,5 15,1 28,1 111, ,8 44,5 11,5 8,2 335,4 48,2 45,4 28,2 20,9 22,4 15,2 27,5 107, ,5 39,2 8,6 8,0 327,6 43,7 44,3 28,2 20,8 22,0 15,3 27, Jan Feb Mars. 108, ,8 43,6 12,9 7,8 328,4 44,3 44,5 28,1 20,9 22,0 15,2 27,1 Statistikken over sysselsatte lønnsmottakere omfatter alle norske utenlandske lønnsmottakere, i arbeid eller midlertidig fraværende, med en årsinntekt 14 kr eller mer, unntatt streikende. permitterte uten lønn utenlandske sjømenn i norsk utenriksfart. Den er basert på totaltblling av syketrygdens pliktige medlemmer ved utgangen av oktober hvert år månedlige oppgaver over inn- utmeldinger i trygdekassene. På grunn av registreringsmåten opparbeides det mellom totaltellingene et avvik mellom endringsoppgavenes totaltellingens tall. Dette avvik er relativt konstant fra år til Ar. For å få mest mulig sammenliknbare tall, er tallene fra med november 1959 korrigert for antesipert avvik. Endelig korreksjon foretas ved totaltellingen i oktober

7 5 F. I. Sysselsetting arbeidsløyse. 1. Sysselsatte lønnstakere i 1000' (forts.) A.2. Arbeidsløyse i G. H. Byggevirksomhet Anleggsvirksomhet Varehandel I. Sjø. transport J. Annen samferdsel K.,.._.. "11 adm. L. Annen virksomhet 1 JordB-. Av bruk. Indu- &c- stri bruk dette i: c) Bygg.- an- 'eggsvirks. I ,7 37,9 98,9 48,7 61,2 239,7 7,7 0,2 0,8 3, ,7 38,2,9 51,4 63,0 240,5 9,0 0,2 1,2 4, ,9 34,8 104,0 52,7 64,7 242,4 11,1 0,6 1,8 5, ,1 38,1 106,5 52,3 65,6 34,9 211,9 11,6 0,4 2,8 5, ,6 43,0 111,0 53,0 66,4 34,1 214,3 14,4 0,9 2,7 6, ,2 42,7 116,5 53,3 67,5 34,5 219,0 3 12,7 0,9 1,6 6,C ,7 38,0 120,7 56,3 68,7 34,5 221,3 12,5 0,7 2,9 6, ,2 35,9 123,7 57,7 70,5 35,4 223,3 13,9 0,8 2,0 6, ,6 36,9 126,9 60,0 71,2 35,9 226,8 14,7 0,4 2,7 6, ,3 37,8 127,6 62,5 70,9 36,4 229,4 23,6 2,3 5,1 9, ,6 38,9 130,2 64,6 70,6 37,1 234,1 22,6 2,8 4,0 8, ,5 36,9 134,2 67,1 70,8 37,7 238,4 17,1 1,7 3,0 7,2 Januar 52,8 37,8 127,9 63,4 69,8 36,8 230,0 44,0 6,3 8,2 18,1 Februar 51,7 41,8 128,5 64,0 69,2 37,0 232,6 35,9 4,5 6,6 14,4 Mars 52,8 42,8 128,1 64,3 69,3 37,0 234,2 31,7 4,6 6,4 11,6 April 56,5 39,7 128,6 64,0 69,9 37,0 233,0 25,7 6,0 5,2 8,0 Nlai 59,9 37,3 128,8 63,9 70,8 37,1 234,4 13,0 1,8 2,3 4,7 Juni 63,7 38,0 130,2 64,8 72,0 37,2 236,6 8,5 0,6 1,5 2,6 Juli 64,5 38,3 131,8 65,2 72,7 37,4 236,0 7,0 0,3 1,3 1,9 August 65,8 39,2 130,1 65,1 71,8 37,2 233,4 10,9 0,4 1,6 2,8 September.. 67,2 39,6 130,7 64,9 71,3 37,2 234,0 15,1 0,7 2,2 4,5 Oktober 66,9 39,6 131,5 65,0 70,8 37,2 235,4 19,7 1,2 2,5 6,7 November... 65,5 39,3 132,8 65,3 70,1 37,2 236,1 24,1 2,0 3,7 9,5 Desember.. 59,7 33,5 133,5 65,5 69,5 37,1 233,7 35,9 4,7 6,1 16,2 Januar 56,2 34,9 130,9 66,4 69,1 37,1 234,0 34,6 4,4 5,6 15,7 Februar 54,2 39,4 131,4 67,3 69,4 37,4 236,5 27,6 3,6 4,2 12,7 Vlars 54,4 40,4 131,5 66,7 69,5 37,5 238,2 24,4 2,7 4,9 10,0 kpril 56,3 35,8 131,2 66,9 69,3 37,3 235,8 20,8 4,1 3,6 7,9 VIai 60,4 35,5 132,0 66,9 70,6 37,6 237,9 9,8 0,8 2,1 3,9 Juni 64,3 37,0 133,7 67,3 71,9 37,9 239,6 5,5 0,2 0,9 1,8 Tuli 65,1 37,6 136,8 67,1 73,8 38,2 242,2 4,4 0,1 0,8 1,2 kugust 66,7 38,3 134,6 67,4 72,2 38,0 238,3 6,8 0,2 1,2 1,7 3eptember 67,7 38,8 134,9 67,5 71,7 37,9 238,4 8,7 0,2 1,4 2,6 )ktober 67,5 37,9 136,5 67,0 71,3 38,0 240,1 12,7 0,6 1,9 4,8 govember 65,2 35,9 138,0 67,1 70,8 38,0 241,1 18,9 1,3 2,8 8,4 Desember... 59,3 30,7 138,9 66,7 70,0 38,0 238,4 31,1 2,5 5,7 15, fanuar 57,2 32,7 136,9 67,0 69,6 38,2 239,5 29,2 2,5 4,9 13,9?ebruar dars Se note 1 side *4. 2 Helt arbeidsløse ved arbeidskontorene ved månedens utgang. Arstalle,ne er gjennornsmitt av månedstall. s Fra med februar 1954 er registrerte arbeidsløse gårdbrukere med mer enn 20 dekar jordbruksareal ikke tatt med i oppgavene.

8 *6 II. Nasjonalregnskap. A. Bruttonasjonalpro _ likt' 3. Bruttonasjonalprodukt i løpende priser. Mill. kr.' B. Bruttoinvestering i fast kapital C. Bygfinger anlegg c) Skip båter d) Maskin., transportmateriell o. a. Lagerendring D. Offentlig konsum a E. Privat konsum Matvarer c) Drikkevarer tobakk * * kvartal * * kvartal * * * E. Privat konsum (forts.) F. d) e) f) g) h) i) j) k) 1) Møbler Helse- Utdan- Hotell- Eks- Bolig, hus- Klær pleie Reiser ning, tjenester Annet Kor- portlys, hold- per- littera- annen kon- rek- overbrensel flings- skotøy sonlig trans- tur, personlig sum sjons- skott artikler hygiene port fornøyelser oppvartning * * kvartal * 4. * kvartal. 2.» 3.» post DO Kvartalstallene er ikke korrigert for sesongvariasjoner.2 Sum av postene B F. 8 Senere reviderte tall viser et eksportoverskott på 675.

9 *7 II. Nasjonalregnskap. 4. Bruttonasjonalprodukt, bruttoinv. i fast kapital privat kons. i 1955-priser. Mill. kr. A. B. Bruttoinvestering i fast kapital C. Privat konsum c) Brutto- Byg- nasjo- nalpro- dukt alt ninger Skip I g båter anlegg d) Maskin., transportmateriell o. a. c) Matvarer Drikkevarer tobakk d) Bolig, lys, brensel e) Klær skotøy f) g) Annet konsum L L L L959* * L. kvartal » s t I. kvartal # # I A. 5. Prosentvis endring fra tilsvarende periode året for av bruttonasjonalprodukt, bruttoinvestering i fast kapital av privat konsum i 1955-priser B. Bruttoinvestering i fast kapital C. Privat konsum c) d) Matvarer Byg- ninger anlegg Skip båter Maskin., transportmateriell o. a. Reiser transport c) Bruttonasjonalprodukt Drikkevarer tobakk d) e) Bolig, Klær lys, brensel skotøy f) g) Reiser transport Annet kon- SUM 5, ,1 3,2 0,6 12,4 3,8 0,7 2,9 8,0-0,8 11,1 7, ,3 5,4-0,2 28,1-2,4 3,1 3,0 7,4 4,2 4,3 1, ,2 1,6-3,2 8,1 3,3 2,9 5,5-2,6 2,3 0,9 0,5 3, ,6 4,3 6,9-0,3 4,8 1,8 0,4 1,1 3,1-0,2 10,4 2, ,1 4,6 0,4 16,9-0,7 0,1-1,4 1,0 5,0-1,1-0,9 0,7 1959* 4,5-1,2-10,6 7,7 5,0 4,2 8,0 2,4 10,3 1,4 4,0 1960* 6,4 2,9 4,4-10,9 14,0 5,9 6,8 4,6 3,1 7,2 7,9 5, kvartal 8,4 2,5 19,5 7,7 1,7-0,9 6,8 4,4 3,0 8,2 0,6 4,4 2.» 7,4 32,3 2,8 2,7 3,2 6,5 5,6-0,8 2,1 0,7 3.» 7,5-0,1 53,7-9,6 4,6 5,5 13,3 3,0 8,0 1,4-12,9 4. *. -0,6-2,8 15,2-10,1 3,2 4,1 3,3 3,8 7,0 2, kvartal -6,6-4,6-10,8-5,8 5,2 11,0 5,9 1,4 1,8-8,2 4,5 3,9 2. # 13,1 0,9 45,1 5,0 4,2 3,5 0,3-0,6 5,6 6,7-0,4 3. # -1,5-10,4 0,9 13,5 0,9 2,7-10,8 2,6 2,4 1,6 4,0 4. #. 2,1 1,6 2,9 2,0 2,3 7,9-6,1 5,1-4,5 1,8

10 III. Utenriksregnskap. 6. Driftsregnskap.' Mill. kr. A. Varer B. Skip C. Tjenester D) Utførsel fob. Innførsel cif. 1) 2 2) 1) Av dette utenom handelsstat. 2 2) Av dette utenom handelsstat. H. = D + G Overskott (underskott -) på driftsregnsk. Utførsel Innførsel Nettovalutafrakter3 Andre tjenester netto (inntekter + utgifter ) Eksportoverskott (underskott-) E. Stønader Fra utlandet (netto) Til utlandet (netto) G. F. henter Rente- stonadsoverskott (underskott- ) * A * kv » * * kv * y> » kv » * * kv » * * * 1. kv A y> A * A * A * 1. kv A » p A A A » A A 14 t 54 A # Fordelingen på kvartaler bygger dels på skjønn. 2 Fra 1. kvartal 1957 er utførselen av hvalolje o. a. direkte fra fangstfeltet tatt med i handelsstatistikken. 3 Foldelt på kvartaler som Norges Banks tall for netto innkasserte fraktear.

11 *9 A. Offentl. lån B. EP U C. Rederienes lån (netto) Bruttotrekk på Fra ut- Til ut- Avdrag Inngandrag kre- dert ved ved Av- på konsol)- landet landet ditt- kvoten (netto) import gjeld skips- skipseksport Utenriksregnskap. 7. Kapitalregnskap. 1 Mill. kr. D. Andre låna E. F. Inngang Avdrag Annen ',env + kapital-i inngang (utgang ) netto Netto kapitalinngang ''' (ut- Igang ) i ea'lt ' G. 6H Over skott (underkott ) på driftsregnsk. H. Uforklart dif_ feranse (inn _ tekt -Iutgift ) 8 I. == F-I-G+H OPPgang (nedgang ) i netto valutabeholdnin gen ( ( * * kv » * * kv >> * * kv » * * kv * » * * I.. kv * » L * * l. kv >> >> t. * Fordelingen på kvartaler bygger dels på skjønn. 2 inklusive offentlige foretaks lån. 3 Summen av netto kapitalinngang (utgang) overskott (underskott) på driftsregnskapet skal pr. definisjon were lik oppgangen (nedgangen) i netto valutabeholdningen. Differansen skyldes feil ufullstendig statistisk materiale. Norges Banks valutabankenes, rederienes forsikringsselskapenes netto valutabeholdninger. Se for øvrig tabell 59.

12 * 10 IV. Jordbruksproduksjon. 8. Forstegangskontrollerte slakt A stk. B. Tonn Svin Storfe C) Kalv d) Sau e) Geit f) Hest Svin c) Storfe d) Kalv e) Sau f) Geit g) Hest ,4 269,0 210,6 460,7 23,5 7, ,5 225,4 193,7 408,6 17,7 8, ,2 218,2 186,7 411,6 21,4 8, ,0 240,9 184,0 433,8 19,8 7, ,7 243,0 169,9 411,3 17,1 8, ,9 241,9 157,2 404,6 20,2 8, Okt.. 29,9 34,9 15,6 214,3 3,2 1,3 Nov.. 32,1 25,2 14,4 70,9 2,7 1,6 Des. 57,7 18,7 11,9 10,1 1,0 0, Jan. 27,8 17,8 16,0 10,6 2,5 0,5 Feb.. 37,3 16,2 15,1 5,1 2,7 0,4 Mars 46,3 16,0 20,3 2,2 1,5 0,3 April. 53,7 20,8 31,1 2,6 2,0 0,4 Mai.. 40,4 21,6 17,9 2,8 0,7 0,4 Juni 37,0 18,6 11,7 2,0 0,3 0,4 Juli.. 34,6 15,5 8,4 8,0 0,1 0,3 Aug.. 30,9 17,1 5,6 37,2 0,4 0,4.. Sept.. 29,7 23,7 7,8 88,1 1,2 0, Okt.. 31,0 31,8 12,5 168,5 2,4 1, Nov.. 40,5 25,5 11,5 71,4 2,3 1, Des.. 71,5 18,4 12,0 12,8 1,0 0, Jan. 31,2 16,3 14,1 9,6 2,7 0, Feb.. 51,4 15,3 15,6 5,3 2,8 0, Mars 62,9 19,7 27,0 3,0 3,2 0, April. 51,4 16,9 22,3 2,5 1,3 0, Mai.. 48,5 22,5 15,3 3,1 0,8 0, Juni. 44,0 21,1 11,2 2,6 0,4 0, Juli.. 39,6 12,1 6,7 7,4 0,2 0, Aug. 43,0 16,2 5,6 41,5 0,5 0, Sept.. 35,9 24,8 7,4 84,8 1,2 0, Okt. 36,7 31,2 10,7 166,6 3,0 1, Nov.. 53,4 28,5 11,5 69,1 2,7 1, Des.. 86,9 17,3 9,8 9,1 1,4 0, Jan.* 33,2 18,9 11,9 10,1 2,7 0, Feb.. Mars

13 *11 V. Fiske. 9. Oppfisket mengde (råfiskvekt). Tonn A. B. Laks, lodde o. 1; c. Kveite, flyndre o. 1. D. Torsk, sei o. 1. E. Sild, brisling F. Makrell, steirje G. Annen beinfisk (uer, steinbit m. v.) H. Hai, skate I. Krepsdyr J. Annet biprodukter M * Jan. nov Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt NOV Des Korreksj. A A A A Jan Feb Mars April Mai Juni O Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksj

14 *12 V. Fiske. 10. Bruken av fangsten. Tonn A. Torsk, sei o. 1. B. Sild, brisling Ising fersk Frysing c) Henging d) Salting e) Oppmaling Ising fersk Frysing c) Salting d) Ilermetisering e) Oppmaling * _ Jan. nov Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksjon Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksjon....

15 *13 VI. Industriproduksjon. A. Hele industrien B. Bryting av kull malm Av dette : Hermetikkf a- brikker 11. Produksjonsindeks' 1955 == 100 D. C. Nærings- nytelsesmiddelindustri Tekstilindustri Av dette : Skofabrikker F. E Ḃekledningsindustri reva T re_ møbeliudustri G. Treforedlingsindustri, Av dette: Papirfabrikker H. Kjemisk industri Av dette: Kjemisk grunnindustri * * Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli ALugust September Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni jtdi August September Oktober November A Desember *. Januar Februar Mars Tallene for er foreløpige vil senere bli korrigert opp mot den årlige produksjonsindeks som blir beregnet pit grunnlag av oppgaver til industristatistikken. De månedlige indekstall er beregnet på grunnlag av den gjennomsnittlige ukeproduksjon i hver mined.

16 *14 I. Jord- steinvareindustri J. Primær jern- metallindustri VI. Industriproduksjon. 11. Produksjonsindeks' 1955 = 100 (forts.) 12. K. Jern- metallindustri ellers L. Andre industrier s M. N. Gass- elektrisitetsverker Eksportindustri O. Hjemmeindustri Konsumvareindustri c) Investerings- vare- industri Elektrisitetsproduksjon3 Mill. kwh 13. Gass. produksjon 1000 m * * Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars Se note 1 side *13. 2 Omfatter grafisk industri, lærindustri, gummivareindustri diverse industri. 3 Ved elektrisitetsverker på 1000 kw over.

17 *15 VI. Industriproduksjon. 14. Produksjon av visse varer.' Tonn A. Kull B. C. jernmalm titanjernstein Koppermalm -konsentrat D. Sink- blykonsentrat E. Svovelkis F. Råjern G. Ferrosilisim112,it' e (1. / ẹg ra ts is H. Andre ferrolegeringer * Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars De årlige tall til med 1959 er tatt fra den Arlige produksjonsstatistikk stemmer ikke alltid helt med summen av de tilsvarende månedstall. 2 Omfatter så Si-metall.

18 *16 VI. Industriproduksjon. 14. Produksjon av visse varer.' Tonn (forts.) I. J. K. L. M. N. O. P. Råstål Aluminium Kopper Nikkel Sink Svovel Sement KvelstoW * Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar... Mars. Se note 1 side *15. 2 Produksjon av beregnet rent kvelstoff.

19 *17 VI. Industriproduksjon. Q. Tremasse, torr beregnet R. Cellulose, ton beregnet 14. Produksjon av visse varer. 1 Tonn (forts.) s. T. U. v. W. X. Ullgarn Vevde ullvarer Bomullsgarns BICgarn rent cellullgarn Sildebermetikle Margarin Y. Koke- spisesjokolade 15. Forbruk av jern stålhalvfabrikater i industri Tonn ' * * )ktober Tovember L )esember J "anuar Pebruar liars k.pril Liai runi Fuli kugust ;eptember )ktober qovember )esember Fanuar Februar Vlars ipril Vlai Tuni lull kugust September ktober November Desember Januar F ebruar. Aars Se note 1 s. * prosent bomullsgarn spunnet i Norge. a Brisling, kippers røykt småsild. b

20 *18 A. B Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb... Mars.. C. Hvit ost c) Brun ost d) 1) 2) 1) 2) Av Av dette : dette : Kasein helfeit ekte gaudaost blandet geitost Tilbake- Salg av Innveid levert mjølk' mjølk skummet (beregnet mjølk som helmjølk) Svinn ikke medregnet. VI. Industriproduksjon. Smør 16. Meieridrift D. Produksjon Tonn : OT : ( f ( ] E ( ( ( i E t :': ( t , :: E t t

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Consumer

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1977 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1977 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96 C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 2/96 Monthly Bulletin of Statistics 2/96 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 75. årgangnr. 7, 957 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Indeks over verdien av detaljomsetningen 3 Utvalgstellinger i norsk bankstatistikk. Metoder og erfaringer 5 Ton nasjestatisti

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker)

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Nr. 39/75 24. september 1975 INNHOLD Konjunkturtendensene i september 1975 Utenrikshandelen i august og januar-august 1975 Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Investeringsstatistikk for

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1947 Nr. 1-3 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar 1971. Foreløpige tall. Ordretilgangen i 4. kvartal 1970 og ordrereserven pr. 31. desember 1970

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar 1971. Foreløpige tall. Ordretilgangen i 4. kvartal 1970 og ordrereserven pr. 31. desember 1970 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o- D e p., Oslo 1 T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 7/71 11. februar 1971 INNHOLD Økonomisk utsyn 1970. Sluttord Utenrikshandelen i januar 1971. Foreløpige tall Ordretilgangen

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

Nr. 46/82 17. november 1982

Nr. 46/82 17. november 1982 Nr. 46/82 17. november 1982 INN HO L D Utenrikshandelen i oktober og januar - oktober1982. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1982 Engrosprisindeksen for. oktober 1982 Produsentprisindeksen

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 100 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 HEFTE II Transport and Communication Statistics 1961 Volume II 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1963

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD Emne Side 35 Konsumprisindeksen, 15. august 1989 1 40 Lagerstatistikk, juni 1989 11 42 Investeringsaktiviteten i oljevirksomheten 3. kvartal 1989 13 42 Produsentprisindeksen,

Detaljer

INNHOLD. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold

INNHOLD. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold Nr. 32/80 6. august 1980 INNHOLD Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1980 Produksjon og

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 642 STATISTISK FYLKESHEFTE 73 Troms STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 74 ISBN 8253703716 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk.

Detaljer