STATISTISK MÅNEDSHEFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK MÅNEDSHEFTE"

Transkript

1 79. årgang NR. 3, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

2 CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. English translation of the headings of the _tables is published in No. 1, Standardbetegnelser brukt I tabellene Oppgave mangler Null Mindre enn 4 Forelopig eller beregnet tall Lisk umulig Rettet siden forrige nr. av SM Brudd i en serie g,0} Explanation of symbols. Data not available Nil Less than half the final digit shown Provisional or estimated figures Category not applicable Revised since previous issue of SM Break in the homeneity of a series Abonnement tegnes I Statistisk Sentralbyrå, Dronningens gt. 16, Oslo Enkeithefter kan kjøpes I bokhandelen Pris pr. årgang kr. 15,00, pr. nr. kr I KOMMISION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

3 * 1 Register for måneds- kvartalsstatistikk. Side I. Sysaelsetting arbeidsløyse: 1. Sysselsatte lønnstakere *4 2. Arbeidsløyse *5 II. Nasjonalregnskap 3. Bruttonasjonalprodukt i løpende kroner.. 4. Bruttoinvestering i fast kapital privat konsum i mill kroner 5. Prosentvis endring fra tilsvarende periode året før III. Utenriksregnskap 6. Driftsregnskap 7. Kapitalregnskap IV. Jordbruksproduksjon: 8. Forstegangskontrollerte slakt *10 V. Fiske: 9. Oppfisket mengde * Bruken av fangsten *12 VI. Industriproduksjon: 11. Produksjonsindeks * Elektrisitetsproduksjon * Gassproduksjon * Produksjon av visse varer * Forbruk av jern- stålhalvfabrikata i industrien * Meieridrift *18 VII. Ordrer : 17. Indeks over ordretilgang ordrereserve... *19 VIII. Innenlandsk handel: 18. Omsetning av kraftfôr * Indeks for verdien av detaljomsetningen. * Omsetning av visse nytelsesmidler *21 Ix. Utenrikshandel: 21. Innførselen * Utførselen * Innførselsoverskott uten skip * Bytteforhold uten skip *23 X. Lager: 25. Volumindeks over lagerhold *24 XI. Byggevirksomhet: 26. Innvilgede bygg * Bygg under arbeid * Bygg satt i gang * Bygg tatt i bruk *25 XII. Samferdsel: 30. Skipsfart * Skipskontraheringer * Inn- utpasserte motorkjøretoyer * Luftfart * Jern bal er *28 A. Aktuelle konjunkturtall, side *2-*3. B. Faste tabeller. *6 *7 *7 *8 *9 Side 35. Telegrafverket * Postverket *29 XIII. Offentlige finanser 37. Statsregnskapets oppgjør for enkelte done inntektsposter * Skattebetalinger *32 XIV. Penger kreditt: 39. Norges Bank * Likviditetstilførsel (-inndragning. ) * Forretningsbanker * Sparebanker * Forretnings- sparebanker * Statsbanker * Kredittforeninger * Livsforsikringsselskaper * Utlån knyttet til avbetalingskontrakter * Utlån fra Norges Bank, forretningsbanker, sparebanker, statsbanker, kredittforeninger, livsforsikringsselskaper Postsparebanken * Postgiro *41 50 Postsparebanken * Emisjoner * Statsobligasjoner *42 53 Aksjeindeks * Norges bank. Diskonto * Omsetning * Utlån fra Norges Bank, forretningsbanker, sparebanker, statsbanker Postsparebanken * Betalingsforhold * Valutakurser på Oslo Børs * Netto valutabeholdninger *44 XV. Lønninger : 60. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i industri * Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne kvinner i industri * Gjennomsnittlig timefortjeneste i bygge- anleggsvirksomhet *47 XVI. Priser : 63. En grosprisin deks * Konsumprisindeks * J ordbrukets prisindeks * Produsentpriser for jordbruksvarer * Indekstall for byggekostnader * A/S Stormbulls indekser *56 XVII. Rettsforhold: 69. Anmeldte forbrytelser i landets 4 største byer * Drukkenskapsforseelser *57 XVIII. Utland: 71. Danmark * Sverige * Storbritannia * Frankrike * Vest-Tyskland * Belgia * Sambandsstatene *63 C. Periodiske tabeller. XIX. Befolkning: 78. Folkemengdens bevegelse *65 XX. Arbeidstid: 79. Faktisk arbeidstid pr. uke for menn i industri * Faktisk arbeidstid pr. uke for kvinner i industri *66 X XI. Tager: 81. Lager av viktigere varer *67 XXII. Skipsfart: 82. Handelsflåten, tilgang avgar.. *72 XXIII. Penger kreditt: 83. Likviditeten.... * Øking (nedgang -) i ntlfin fra finansinstitu sjoner * Ihendehaverobligasjoner *73 XXIV. Priser: 86. Indekstall for enkelte varer varegrupper.. *74

4 *2 Måneds- kvartalsstatistikk. A. Aktuelle konjunkturtall. A. Fra tabell nr. B. Benevning eller basisår C. Gj.sn. månedstal11959 (omr. faktor) Nov.-jan Jan Nov. I Des. I Jan Gjennomsnittlig månedstall 1959 =100 Norge. Sysselsetting : la 1000 pers ,3 99,8,4 99,3 103,1 100,1 100, Industri le»» 320,5 100,5 103,4 99,3 104,6,2, Bygge- anleggsvirksomhet 1 (F±G)» >> 99,4 96,8 94,1 91,6,7 90,5 90, Arbeidsløyse: 2A 1000 pers. 22,6 139,5 116,8 153,1 83,6 137,6 129, Industri 2B»» 4,0 128,3 111,7 140,0 70,0 142,5 122, Bygge- anleggsvirksomhet Industriproduksjon: 2B c)»» 8,4 164,3 149,2 186,9 100,0 182,1 165, Hele industrien 11A 1955= Eksportindustrien 11N» Hjemmeindustrien, i alt 110» Hjemmeindustrien, konsumvareindustrien * Hjemmeindustrien, invest.- vareind Byggevirksomhet:' 110 ) * Innvilgede bygg, boliger. 26A Leiligheter 2 291, Innvilgede bygg, industri Golvflate bygg 26B 1000 m 2 32, Bygg under arb., boliger 27A Leiligheter Bygg under arbeid, indu- Golvflate stribygg 27B ) 1000 m Detaljomsetning: ' Utenrikshandel: 19A1956= Eksportverdi, uten skip. 22 A c) Mill. kr Eksportverdi, i alt 22 A» Importverdi, uten skip. 21 A c)» Importverdi, i alt 21 A >> Innf.overskott, uten skip 23 >> Eksportvolum, uten skip 2 22B c) 1955= Importvolum, uten skip 2 21B c)» Skipsfart: Turfrakter 30B 1) 1949= Tankfrakter 30B 3) MOT , Opplagte skip br reg.tonn Offentlige finanser: Innbet. inntekts- formuesskatt kr. i alt... 38A 324, Mill. Etterskottsskatt (aksjeselskaper) Forskottsskatt (personlig næringsdrivende) Forskottstrekk (lønnsmottakere) 38D B 62, , , ' Innbet. alm. avgift omsetnings- 37D 155, Penger kreditt: Mill. Valutabeholdning 59A kr Forretningsbanker, utlån 41A e)5) ! i Gjelder månedene okt.-des. 2 Gjelder månedene juli-sept.

5 *3 A. Aktuelle konjunkturtall. A. Fra tabell nr. B. Benevning eller basisår C. Gj.sn. månedstall 1959 (omr. faktor) Forretningsbanker, innsk. fra andre enn banker'. 41B 5) Mill. kr Forretningsbanker, likvide beholdninger' 41C» 829 Postgiro, omsetning 55B» Åpnede akkordforhandlinger' 57B Antall 4 Aksjeindeks 53A Kjøperkurs i pet. av pål. 253 Priser: Eksportpriser, uten skip'. 220 c 1949= Importpriser, uten skip c) 98 Bytteforhold, uten skip 2 24 Engrospriser 63A 1952= Levekostnader 64A b 1949= Storbritannia. Sysselsetting, i alt' 73A Mill. pers. 23,1 Arbeidsløyse 73B 1000» 475 Industriproduksjon' = Detaljomsetning 73D 135 Utenrikshandel: Eksportverdi 73E Mill. L 288 Importverdi 73E 334 Priser: Reuter's råvareindeks. 731 Bytteforhold 73G Engrospriser 73J Levekostnader 73K Nov. jan. Jan Nov. I Des. I Jan Gjennomsnittlig månedstall 1959=100 97J 1051 looj ,2 103,2 100,9 103,0 103, , = Vest-Tyskland. Arbeidsløyse 75B 1000 pers Industriproduksjon 75C 1953= Detaljomsetning 75D» Utenrikshandel: Eksportverdi 75E Mill. D.M Importve rdi 75E» Priser: Bytteforhold' 75G 1953= Engrospriser 7511» 105 Levekostnader 751» 112 Sambandsstatene. Sysselsetting, i alt Arbeidsløyse Industriproduksjon Stålproduksjon B 77C 77D Mill. pers. 65,6 99,3 100,4 97,6,4 100,6 98,3 1000» = Mill. tonn 7, D Mill. Detalj omsetning $ 17 77E Utenrikshandel: Eksportverdi 77F Mill. $ Importverdi 77F Priser: Moody's råvareindeks = Engrospriser J Levekostnader 77K 109 Gjelder månedene okt. des. Gjelder månedene juli sept.

6 *4 A. B. C. D. E. Industri Abso- lutte tall Relative tall Jordbruk, skbruk jakt Fiske fangst B. Faste tabeller. I. Sysselsetting arbeidsløyse. 1. Sysselsatte lønnstakere i 1000' Bergverksdrift m. v. Av dette i: 3) 4) Trefor- Kjeedlings- misk Indu- industri stri 6) 7) Skipsindustri Elektroteknisk Industri 100, ,8 94,2 13,9 8,2 299,5 40,3 48,4 23,5 16,9 15,0 24, ,5 964,9 89,2 13,2 8,3 307,5 41,8 52,4 23,5 17,7 15,6 23, ,3 973,1 87,0 10,7 8,6 318,3 46,4 53,9 24,7 19,0 16,2 23, ,5 974,9 79,1 10,1 9,1 314,2 45,4 51,8 24,6 18,8 16,6 24, ,6 985,5 71,8 9,8 9,0 314,5 44,9 52,4 24,5 18,7 16,9 11,6 24, ,6 1003,6 67,3 10,0 9,1 321,5 46,2 51,3 25,2 20,3 17,1 12,1 25, , ,1 65,6 10,5 9,3 328,5 47,5 49,8 26,1 21,1 18,6 12,5 25, , ,2 64,0 10,6 9,5 330,4 48,1 49,0 26,3 21,6 19,9 12,5 27, , ,9 58,2 10,9 9,3 331,2 47,9 48,5 26,3 21,6 20,3 13,1 28,3. 107, ,8 53,8 11,4 8,8 320,9 46,8 53,3 26,1 20,9 20,2 13,4 27,9. 107, ,2 47,7 11,3 8,5 320,5 46,8 44,2 26,6 20,6 20,7 13,5 26,5. 109, ,6 43,5 11,2 8,2 330,2 47,3 44,8 27,8 21,0 22,1 14,7 27,3 1) 1%1mrin gs- Tek- 2) midd.-, stil-, drikke- skotøy bevare tokledbakksindustrningsindustri 5) Primær jern- metallindustri 105,6 Jan ,3. 50,1 18,8 8,2 308,7 42,6 43,1 25,9 20,7 19,9 13,4 25,3 Feb.. 107, ,3 52,2 21,2 8,2 313,7 46,1 43,6 26,0 21,2 20,0 13,3 25,2 Mars. 106, ,8 48,4 16,3 8,3 315,3 47,0 43,6 26,0 20,6 20,1 13,4 25,2 April. 105, ,5 43,2 10,1 8,4 315,1 44,8 43,7 26,1 20,3 20,3 13,3 25,5 Mai.. 106, ,3 46,7 8,6 8,6 320,2 46,6 43,8 26,3 20,4 20,7 13,3 26,9 Juni 109, ,9 49,1 8,8 9,0 326,5 50,1 43,6 26,8 20,8 21,2 13,3 27,6 Juli. Aug. Sept.. Okt. Nov. Des. Jan.. Feb.. Mars. April. Mai.. Juni. Juli.. Aug.. Sept. Okt Nov. Des 109, ,8 48,9 8,7 9,0 324,3 48,7 42,5 27,0 21,0 21,6 13,3 27,7 108, ,5 48,2 8,8 8,9 323,0 47,8 43,4 26,8 20,6 21,2 13,4 27,8 108, ,2 46,8 7,7 8,7 326,1 49,0 44,8 26,9 20,5 20,9 13,7 27,6 108, ,5 47,0 8,7 8,5 326,9 42,3 45,9 26,9 20,6 20,8 13,9 27,5 109, ,2 50,3 10,7 8,3 325,5 46,6 46,6 27,0 20,6 20,7 14,2 26,3 106, ,3 42,0 7,8 8,0 320,1 44,0 45,9 27,0 20,4 20,8 14,2 25,9 106, ,6 46,8 15,0 7,9 318,2 43,7 45,5 26,9 20,4 21,0 14,2 25,6 109, ,3 48,4 18,8 7,9 326,6 49,1 45,9 27,1 21,1 21,3 14,3 25,7 108, ,1 46,5 14,5 7,9 328,1 48,4 45,9 27,3 20,9 21,3 14,4 26,0 106, ,5 38,9 12,1 8,0 324,9 44,6 45,5 27,4 20,6 21,4 14,4 26,2 108, ,8 42,4 8,8 8,2 329,7 46,3 45,0 27,5 21,0 22,0 14,6 27,3 110, ,7 44,4 9,3 8,5 335,8 49,5 44,4 28,0 21,3 22,7 14,5 28,5 111, ,8 43,6 8,7 8,7 335,0 49,0 43,1 28,4 21,6 23,2 14,5 28,6 110, ,1 43,0 8,5 8,6 332,5 48,2 43,4 28,0 21,4 22,9 14,7 28,5 110, ,4 42,1 8,0 8,6 333,8 48,4 44,3 28,0 21,0 22,6 14,9 28,5 110, ,3 41,6 11,0 8,4 335,0 48,4 45,0 28,2 20,9 22,5 15,1 28,1 111, ,8 44,5 11,5 8,2 335,4 48,2 45,4 28,2 20,9 22,4 15,2 27,5 107, ,5 39,2 8,6 8,0 327,6 43,7 44,3 28,2 20,8 22,0 15,3 27, Jan Feb Mars. 108, ,8 43,6 12,9 7,8 328,4 44,3 44,5 28,1 20,9 22,0 15,2 27,1 Statistikken over sysselsatte lønnsmottakere omfatter alle norske utenlandske lønnsmottakere, i arbeid eller midlertidig fraværende, med en årsinntekt 14 kr eller mer, unntatt streikende. permitterte uten lønn utenlandske sjømenn i norsk utenriksfart. Den er basert på totaltblling av syketrygdens pliktige medlemmer ved utgangen av oktober hvert år månedlige oppgaver over inn- utmeldinger i trygdekassene. På grunn av registreringsmåten opparbeides det mellom totaltellingene et avvik mellom endringsoppgavenes totaltellingens tall. Dette avvik er relativt konstant fra år til Ar. For å få mest mulig sammenliknbare tall, er tallene fra med november 1959 korrigert for antesipert avvik. Endelig korreksjon foretas ved totaltellingen i oktober

7 5 F. I. Sysselsetting arbeidsløyse. 1. Sysselsatte lønnstakere i 1000' (forts.) A.2. Arbeidsløyse i G. H. Byggevirksomhet Anleggsvirksomhet Varehandel I. Sjø. transport J. Annen samferdsel K.,.._.. "11 adm. L. Annen virksomhet 1 JordB-. Av bruk. Indu- &c- stri bruk dette i: c) Bygg.- an- 'eggsvirks. I ,7 37,9 98,9 48,7 61,2 239,7 7,7 0,2 0,8 3, ,7 38,2,9 51,4 63,0 240,5 9,0 0,2 1,2 4, ,9 34,8 104,0 52,7 64,7 242,4 11,1 0,6 1,8 5, ,1 38,1 106,5 52,3 65,6 34,9 211,9 11,6 0,4 2,8 5, ,6 43,0 111,0 53,0 66,4 34,1 214,3 14,4 0,9 2,7 6, ,2 42,7 116,5 53,3 67,5 34,5 219,0 3 12,7 0,9 1,6 6,C ,7 38,0 120,7 56,3 68,7 34,5 221,3 12,5 0,7 2,9 6, ,2 35,9 123,7 57,7 70,5 35,4 223,3 13,9 0,8 2,0 6, ,6 36,9 126,9 60,0 71,2 35,9 226,8 14,7 0,4 2,7 6, ,3 37,8 127,6 62,5 70,9 36,4 229,4 23,6 2,3 5,1 9, ,6 38,9 130,2 64,6 70,6 37,1 234,1 22,6 2,8 4,0 8, ,5 36,9 134,2 67,1 70,8 37,7 238,4 17,1 1,7 3,0 7,2 Januar 52,8 37,8 127,9 63,4 69,8 36,8 230,0 44,0 6,3 8,2 18,1 Februar 51,7 41,8 128,5 64,0 69,2 37,0 232,6 35,9 4,5 6,6 14,4 Mars 52,8 42,8 128,1 64,3 69,3 37,0 234,2 31,7 4,6 6,4 11,6 April 56,5 39,7 128,6 64,0 69,9 37,0 233,0 25,7 6,0 5,2 8,0 Nlai 59,9 37,3 128,8 63,9 70,8 37,1 234,4 13,0 1,8 2,3 4,7 Juni 63,7 38,0 130,2 64,8 72,0 37,2 236,6 8,5 0,6 1,5 2,6 Juli 64,5 38,3 131,8 65,2 72,7 37,4 236,0 7,0 0,3 1,3 1,9 August 65,8 39,2 130,1 65,1 71,8 37,2 233,4 10,9 0,4 1,6 2,8 September.. 67,2 39,6 130,7 64,9 71,3 37,2 234,0 15,1 0,7 2,2 4,5 Oktober 66,9 39,6 131,5 65,0 70,8 37,2 235,4 19,7 1,2 2,5 6,7 November... 65,5 39,3 132,8 65,3 70,1 37,2 236,1 24,1 2,0 3,7 9,5 Desember.. 59,7 33,5 133,5 65,5 69,5 37,1 233,7 35,9 4,7 6,1 16,2 Januar 56,2 34,9 130,9 66,4 69,1 37,1 234,0 34,6 4,4 5,6 15,7 Februar 54,2 39,4 131,4 67,3 69,4 37,4 236,5 27,6 3,6 4,2 12,7 Vlars 54,4 40,4 131,5 66,7 69,5 37,5 238,2 24,4 2,7 4,9 10,0 kpril 56,3 35,8 131,2 66,9 69,3 37,3 235,8 20,8 4,1 3,6 7,9 VIai 60,4 35,5 132,0 66,9 70,6 37,6 237,9 9,8 0,8 2,1 3,9 Juni 64,3 37,0 133,7 67,3 71,9 37,9 239,6 5,5 0,2 0,9 1,8 Tuli 65,1 37,6 136,8 67,1 73,8 38,2 242,2 4,4 0,1 0,8 1,2 kugust 66,7 38,3 134,6 67,4 72,2 38,0 238,3 6,8 0,2 1,2 1,7 3eptember 67,7 38,8 134,9 67,5 71,7 37,9 238,4 8,7 0,2 1,4 2,6 )ktober 67,5 37,9 136,5 67,0 71,3 38,0 240,1 12,7 0,6 1,9 4,8 govember 65,2 35,9 138,0 67,1 70,8 38,0 241,1 18,9 1,3 2,8 8,4 Desember... 59,3 30,7 138,9 66,7 70,0 38,0 238,4 31,1 2,5 5,7 15, fanuar 57,2 32,7 136,9 67,0 69,6 38,2 239,5 29,2 2,5 4,9 13,9?ebruar dars Se note 1 side *4. 2 Helt arbeidsløse ved arbeidskontorene ved månedens utgang. Arstalle,ne er gjennornsmitt av månedstall. s Fra med februar 1954 er registrerte arbeidsløse gårdbrukere med mer enn 20 dekar jordbruksareal ikke tatt med i oppgavene.

8 *6 II. Nasjonalregnskap. A. Bruttonasjonalpro _ likt' 3. Bruttonasjonalprodukt i løpende priser. Mill. kr.' B. Bruttoinvestering i fast kapital C. Bygfinger anlegg c) Skip båter d) Maskin., transportmateriell o. a. Lagerendring D. Offentlig konsum a E. Privat konsum Matvarer c) Drikkevarer tobakk * * kvartal * * kvartal * * * E. Privat konsum (forts.) F. d) e) f) g) h) i) j) k) 1) Møbler Helse- Utdan- Hotell- Eks- Bolig, hus- Klær pleie Reiser ning, tjenester Annet Kor- portlys, hold- per- littera- annen kon- rek- overbrensel flings- skotøy sonlig trans- tur, personlig sum sjons- skott artikler hygiene port fornøyelser oppvartning * * kvartal * 4. * kvartal. 2.» 3.» post DO Kvartalstallene er ikke korrigert for sesongvariasjoner.2 Sum av postene B F. 8 Senere reviderte tall viser et eksportoverskott på 675.

9 *7 II. Nasjonalregnskap. 4. Bruttonasjonalprodukt, bruttoinv. i fast kapital privat kons. i 1955-priser. Mill. kr. A. B. Bruttoinvestering i fast kapital C. Privat konsum c) Brutto- Byg- nasjo- nalpro- dukt alt ninger Skip I g båter anlegg d) Maskin., transportmateriell o. a. c) Matvarer Drikkevarer tobakk d) Bolig, lys, brensel e) Klær skotøy f) g) Annet konsum L L L L959* * L. kvartal » s t I. kvartal # # I A. 5. Prosentvis endring fra tilsvarende periode året for av bruttonasjonalprodukt, bruttoinvestering i fast kapital av privat konsum i 1955-priser B. Bruttoinvestering i fast kapital C. Privat konsum c) d) Matvarer Byg- ninger anlegg Skip båter Maskin., transportmateriell o. a. Reiser transport c) Bruttonasjonalprodukt Drikkevarer tobakk d) e) Bolig, Klær lys, brensel skotøy f) g) Reiser transport Annet kon- SUM 5, ,1 3,2 0,6 12,4 3,8 0,7 2,9 8,0-0,8 11,1 7, ,3 5,4-0,2 28,1-2,4 3,1 3,0 7,4 4,2 4,3 1, ,2 1,6-3,2 8,1 3,3 2,9 5,5-2,6 2,3 0,9 0,5 3, ,6 4,3 6,9-0,3 4,8 1,8 0,4 1,1 3,1-0,2 10,4 2, ,1 4,6 0,4 16,9-0,7 0,1-1,4 1,0 5,0-1,1-0,9 0,7 1959* 4,5-1,2-10,6 7,7 5,0 4,2 8,0 2,4 10,3 1,4 4,0 1960* 6,4 2,9 4,4-10,9 14,0 5,9 6,8 4,6 3,1 7,2 7,9 5, kvartal 8,4 2,5 19,5 7,7 1,7-0,9 6,8 4,4 3,0 8,2 0,6 4,4 2.» 7,4 32,3 2,8 2,7 3,2 6,5 5,6-0,8 2,1 0,7 3.» 7,5-0,1 53,7-9,6 4,6 5,5 13,3 3,0 8,0 1,4-12,9 4. *. -0,6-2,8 15,2-10,1 3,2 4,1 3,3 3,8 7,0 2, kvartal -6,6-4,6-10,8-5,8 5,2 11,0 5,9 1,4 1,8-8,2 4,5 3,9 2. # 13,1 0,9 45,1 5,0 4,2 3,5 0,3-0,6 5,6 6,7-0,4 3. # -1,5-10,4 0,9 13,5 0,9 2,7-10,8 2,6 2,4 1,6 4,0 4. #. 2,1 1,6 2,9 2,0 2,3 7,9-6,1 5,1-4,5 1,8

10 III. Utenriksregnskap. 6. Driftsregnskap.' Mill. kr. A. Varer B. Skip C. Tjenester D) Utførsel fob. Innførsel cif. 1) 2 2) 1) Av dette utenom handelsstat. 2 2) Av dette utenom handelsstat. H. = D + G Overskott (underskott -) på driftsregnsk. Utførsel Innførsel Nettovalutafrakter3 Andre tjenester netto (inntekter + utgifter ) Eksportoverskott (underskott-) E. Stønader Fra utlandet (netto) Til utlandet (netto) G. F. henter Rente- stonadsoverskott (underskott- ) * A * kv » * * kv * y> » kv » * * kv » * * * 1. kv A y> A * A * A * 1. kv A » p A A A » A A 14 t 54 A # Fordelingen på kvartaler bygger dels på skjønn. 2 Fra 1. kvartal 1957 er utførselen av hvalolje o. a. direkte fra fangstfeltet tatt med i handelsstatistikken. 3 Foldelt på kvartaler som Norges Banks tall for netto innkasserte fraktear.

11 *9 A. Offentl. lån B. EP U C. Rederienes lån (netto) Bruttotrekk på Fra ut- Til ut- Avdrag Inngandrag kre- dert ved ved Av- på konsol)- landet landet ditt- kvoten (netto) import gjeld skips- skipseksport Utenriksregnskap. 7. Kapitalregnskap. 1 Mill. kr. D. Andre låna E. F. Inngang Avdrag Annen ',env + kapital-i inngang (utgang ) netto Netto kapitalinngang ''' (ut- Igang ) i ea'lt ' G. 6H Over skott (underkott ) på driftsregnsk. H. Uforklart dif_ feranse (inn _ tekt -Iutgift ) 8 I. == F-I-G+H OPPgang (nedgang ) i netto valutabeholdnin gen ( ( * * kv » * * kv >> * * kv » * * kv * » * * I.. kv * » L * * l. kv >> >> t. * Fordelingen på kvartaler bygger dels på skjønn. 2 inklusive offentlige foretaks lån. 3 Summen av netto kapitalinngang (utgang) overskott (underskott) på driftsregnskapet skal pr. definisjon were lik oppgangen (nedgangen) i netto valutabeholdningen. Differansen skyldes feil ufullstendig statistisk materiale. Norges Banks valutabankenes, rederienes forsikringsselskapenes netto valutabeholdninger. Se for øvrig tabell 59.

12 * 10 IV. Jordbruksproduksjon. 8. Forstegangskontrollerte slakt A stk. B. Tonn Svin Storfe C) Kalv d) Sau e) Geit f) Hest Svin c) Storfe d) Kalv e) Sau f) Geit g) Hest ,4 269,0 210,6 460,7 23,5 7, ,5 225,4 193,7 408,6 17,7 8, ,2 218,2 186,7 411,6 21,4 8, ,0 240,9 184,0 433,8 19,8 7, ,7 243,0 169,9 411,3 17,1 8, ,9 241,9 157,2 404,6 20,2 8, Okt.. 29,9 34,9 15,6 214,3 3,2 1,3 Nov.. 32,1 25,2 14,4 70,9 2,7 1,6 Des. 57,7 18,7 11,9 10,1 1,0 0, Jan. 27,8 17,8 16,0 10,6 2,5 0,5 Feb.. 37,3 16,2 15,1 5,1 2,7 0,4 Mars 46,3 16,0 20,3 2,2 1,5 0,3 April. 53,7 20,8 31,1 2,6 2,0 0,4 Mai.. 40,4 21,6 17,9 2,8 0,7 0,4 Juni 37,0 18,6 11,7 2,0 0,3 0,4 Juli.. 34,6 15,5 8,4 8,0 0,1 0,3 Aug.. 30,9 17,1 5,6 37,2 0,4 0,4.. Sept.. 29,7 23,7 7,8 88,1 1,2 0, Okt.. 31,0 31,8 12,5 168,5 2,4 1, Nov.. 40,5 25,5 11,5 71,4 2,3 1, Des.. 71,5 18,4 12,0 12,8 1,0 0, Jan. 31,2 16,3 14,1 9,6 2,7 0, Feb.. 51,4 15,3 15,6 5,3 2,8 0, Mars 62,9 19,7 27,0 3,0 3,2 0, April. 51,4 16,9 22,3 2,5 1,3 0, Mai.. 48,5 22,5 15,3 3,1 0,8 0, Juni. 44,0 21,1 11,2 2,6 0,4 0, Juli.. 39,6 12,1 6,7 7,4 0,2 0, Aug. 43,0 16,2 5,6 41,5 0,5 0, Sept.. 35,9 24,8 7,4 84,8 1,2 0, Okt. 36,7 31,2 10,7 166,6 3,0 1, Nov.. 53,4 28,5 11,5 69,1 2,7 1, Des.. 86,9 17,3 9,8 9,1 1,4 0, Jan.* 33,2 18,9 11,9 10,1 2,7 0, Feb.. Mars

13 *11 V. Fiske. 9. Oppfisket mengde (råfiskvekt). Tonn A. B. Laks, lodde o. 1; c. Kveite, flyndre o. 1. D. Torsk, sei o. 1. E. Sild, brisling F. Makrell, steirje G. Annen beinfisk (uer, steinbit m. v.) H. Hai, skate I. Krepsdyr J. Annet biprodukter M * Jan. nov Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt NOV Des Korreksj. A A A A Jan Feb Mars April Mai Juni O Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksj

14 *12 V. Fiske. 10. Bruken av fangsten. Tonn A. Torsk, sei o. 1. B. Sild, brisling Ising fersk Frysing c) Henging d) Salting e) Oppmaling Ising fersk Frysing c) Salting d) Ilermetisering e) Oppmaling * _ Jan. nov Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksjon Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksjon....

15 *13 VI. Industriproduksjon. A. Hele industrien B. Bryting av kull malm Av dette : Hermetikkf a- brikker 11. Produksjonsindeks' 1955 == 100 D. C. Nærings- nytelsesmiddelindustri Tekstilindustri Av dette : Skofabrikker F. E Ḃekledningsindustri reva T re_ møbeliudustri G. Treforedlingsindustri, Av dette: Papirfabrikker H. Kjemisk industri Av dette: Kjemisk grunnindustri * * Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli ALugust September Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni jtdi August September Oktober November A Desember *. Januar Februar Mars Tallene for er foreløpige vil senere bli korrigert opp mot den årlige produksjonsindeks som blir beregnet pit grunnlag av oppgaver til industristatistikken. De månedlige indekstall er beregnet på grunnlag av den gjennomsnittlige ukeproduksjon i hver mined.

16 *14 I. Jord- steinvareindustri J. Primær jern- metallindustri VI. Industriproduksjon. 11. Produksjonsindeks' 1955 = 100 (forts.) 12. K. Jern- metallindustri ellers L. Andre industrier s M. N. Gass- elektrisitetsverker Eksportindustri O. Hjemmeindustri Konsumvareindustri c) Investerings- vare- industri Elektrisitetsproduksjon3 Mill. kwh 13. Gass. produksjon 1000 m * * Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars Se note 1 side *13. 2 Omfatter grafisk industri, lærindustri, gummivareindustri diverse industri. 3 Ved elektrisitetsverker på 1000 kw over.

17 *15 VI. Industriproduksjon. 14. Produksjon av visse varer.' Tonn A. Kull B. C. jernmalm titanjernstein Koppermalm -konsentrat D. Sink- blykonsentrat E. Svovelkis F. Råjern G. Ferrosilisim112,it' e (1. / ẹg ra ts is H. Andre ferrolegeringer * Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars De årlige tall til med 1959 er tatt fra den Arlige produksjonsstatistikk stemmer ikke alltid helt med summen av de tilsvarende månedstall. 2 Omfatter så Si-metall.

18 *16 VI. Industriproduksjon. 14. Produksjon av visse varer.' Tonn (forts.) I. J. K. L. M. N. O. P. Råstål Aluminium Kopper Nikkel Sink Svovel Sement KvelstoW * Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar... Mars. Se note 1 side *15. 2 Produksjon av beregnet rent kvelstoff.

19 *17 VI. Industriproduksjon. Q. Tremasse, torr beregnet R. Cellulose, ton beregnet 14. Produksjon av visse varer. 1 Tonn (forts.) s. T. U. v. W. X. Ullgarn Vevde ullvarer Bomullsgarns BICgarn rent cellullgarn Sildebermetikle Margarin Y. Koke- spisesjokolade 15. Forbruk av jern stålhalvfabrikater i industri Tonn ' * * )ktober Tovember L )esember J "anuar Pebruar liars k.pril Liai runi Fuli kugust ;eptember )ktober qovember )esember Fanuar Februar Vlars ipril Vlai Tuni lull kugust September ktober November Desember Januar F ebruar. Aars Se note 1 s. * prosent bomullsgarn spunnet i Norge. a Brisling, kippers røykt småsild. b

20 *18 A. B Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb... Mars.. C. Hvit ost c) Brun ost d) 1) 2) 1) 2) Av Av dette : dette : Kasein helfeit ekte gaudaost blandet geitost Tilbake- Salg av Innveid levert mjølk' mjølk skummet (beregnet mjølk som helmjølk) Svinn ikke medregnet. VI. Industriproduksjon. Smør 16. Meieridrift D. Produksjon Tonn : OT : ( f ( ] E ( ( ( i E t :': ( t , :: E t t

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 9, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 6, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 78. årgang NR. 8, 1960 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 12, 13 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81 årgang Nr. 11, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 7, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 1, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *I Column headings

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 84. årgang Nr. 2, '1966 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 9, 14 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHE FTE

STATISTISK MÅNEDSHE FTE 85. årgang Nr. 5, 1967 STATISTISK MÅNEDSHE FTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics... *1 Index of

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 78. årgang NR. 10, 10 STATISTISK MÅN EDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 11, 1964 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MAN EDSHEFTE

STATISTISK MAN EDSHEFTE 86. årgang Nr. 4, 1968 STATISTISK MAN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS *1 Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

CONTENTS. Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. EXPLANATION OF SYMBOLS

CONTENTS. Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. EXPLANATION OF SYMBOLS CONTENTS Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. STANDARDTEGN Oppgave mangler Null. Mindre enn en halv av den brukte enhet Foreløpig eller

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 84. årgang Nr. 12, 1966 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3. 1968 86. årgang STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 01 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 3, 1967 STATISTISK MÅN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1968 86. årgang STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *I Index of monthly

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1972 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1972 INNHOLD Regis ter for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 2 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MAN EDSHEFTE

STATISTISK MAN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 6, 1967 STATISTISK MAN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- og kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 87. årgang Nr. 2,1969 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 6, 1971 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1971 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 87. årgang Nr. 12, 19 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO- NORWAY STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 12, 19 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS

Detaljer

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964)

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964) Nr. 16-6. årgang Oslo, 13, april INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. mars Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 85. årgang Nr. 2, 1967 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Standard for handelsområder 1 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Standard of trade areas

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 87. årgang N r. 6, 1969 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO-NORWAY STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1969 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 77. årgang Nr. 4, 1959 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Konjunkturtendensene våren 1959 45 Måneds- og kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Current economic

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1973 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1973 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk... CONTENTS Indeg of monthly and Ste' quarterly

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 8, 1974 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 8, 1974 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 5, 1975 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 5, 1975 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1974 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1974 INNHOLD Register for måneds- kvartal sstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 2, '1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 2, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 10, 1972 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1972 INNHOLDCONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1978. ForelØpige tall Nasjonalregnskap 1977. Reviderte tall Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1978. ForelØpige

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for mineds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 11, 1967 STATISTISK MÅN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *l Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 2, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 2, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISKE M ELDI N G ER

STATISTISKE M ELDI N G ER 73. årgang NR. 4, 1955. STATISTISKE M ELDI N G ER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvégien INNHOLD Bokproduksjonen i 1953

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 10, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1977 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1977 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvégien Høsten i Norge 1953 INNHOLD Konjunkturdiagrammer *1 Måneds-

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Nr, 29-1. årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Utenrikshandelen i mai og januar-mai Handelsflåten i 2. kvartal 1960 Tillegg til de

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 11. mai 1967 Nr. 19. - 8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Detaljomsetningen i mars 1967 Ordretilgangen i 1. kvartal 1967 og ordrereserven pr. 31.mars 1967 InnfØrsel til konsum, investering

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12,

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, A. ADOPSJONSSTATISTIKK 1970 nr. 19 AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, des.-feb. nr. 17, jan.-mars nr. 21, feb.-april nr. 25, mars-mai nr.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 12, 14 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Korrigert Standard for handelsområder 1 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Adjusted Standard

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall. Sysselsatte lønnstakere ved utgangen av januar 1971

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall. Sysselsatte lønnstakere ved utgangen av januar 1971 D r o n n i n g ens g t. 16, 0 s 1 o- D e p., Oslo 1 T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 9/71 25. februar 1971 INNHOLD Konjunkturtendensene i februar 1971 Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall Sysselsatte

Detaljer

for forstegangsomsetning

for forstegangsomsetning Konsumprisindeks og Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands Tidsserier og endringstall Innhold Innledning 4 Konsumprisindeks: Totalindeks. Tidsserie 5 Delindekser. Tidsserie 6 Endringstall 7 Prisindeks

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall. Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri. 1.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall. Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri. 1. Nr. 22/75 28. mai 1975 INNHOLD Korrjunkturtendensene i mai 1975 Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall Byggevirksomheten i april 1975 Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 12, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 12, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk...

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 5-8, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 5-8, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

vr. 34/74 21. august 1974

vr. 34/74 21. august 1974 vr. 34/74 21. august 1974 INNHOLD Konjunkturtendensene i august 1974 Utenriksregnskap for 1. halvår 1974. ForelOpige tall Engrosprisindeks pr. 15. juli 1974 Ordretilgangen i 2. kvartal 1974 og ordrereserven

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1977 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1977 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk.

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Krig og produksjonsfall

Krig og produksjonsfall Norsk industri siden 1829 Industrien 1940-1945 Tor Skoglund Krig og produksjonsfall Norsk industri ble, i likhet med samfunnet for øvrig, sterkt påvirket av annen verdenskrig. Samlet industriproduksjon

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 6, 958 76. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- og kvartalsstatistikk * Register for måneds- og kvartalssta*78 tistikk STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS *

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Fosen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Sysselsetting, lønnskostnader og BNP Fastlands-Norge.

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 1, 1975 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 1, 1975 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk... Engelsk oversettelse av tabellhodene CONTENTS

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1984 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1984 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 6, 14 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Revidert engrosprisindeks 1 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Revised wholesale price

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskapet Hva er verdien av alle varer og tjenester som produseres i Norge? Hvor stor er inntekten til et land, og hvordan fordeles den på arbeidskraft og kapital?

Detaljer

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå Sysselsatte på korttidsopphold Christoffer Berge 29.11.07 Statistisk sentralbyrå Arbeidsinnvandrere på korttidsopphold Hvem er de? Hvordan fanges de opp i statistikken? Tilknytning til Norge Selvstendig

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017 Kapittel 2 Nasjonalregnskapet ECON 1310 17. januar 2017 Figur 2.1 BNP per innbygger i 2014 i utvalgte land målt i amerikanske dollar, kjøpekraftskorrigert Nasjonalregnskapet - Formål Overordnet oversikt

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 12, 1984 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 12, 1984 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 10, 1982 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1982 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 4, 1979 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1979 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Mineds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer