Nr årgang Oslo, 18. november 1965

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 47-6. årgang Oslo, 18. november 1965"

Transkript

1 Nr årgang Oslo, 18. november 1965 I N N H O L D Konjunkturtendensene i november 1965 Engrosprisindeksen pr. 15. oktober 1965 Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1965 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i oktober 1965 Veitrafikkulykker med personskade i oktober 1965 Lærere i folke- og framhaldsskolen Forbrytelser etterforsket av politiet i første halvår 1965 Avlingane i hagebruket Førebels oppgåve Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 10, 1965 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fr dette hefte.

2 Konjunkturtendensne i nover 1965 (Forrige oversikt ble gitt i SU nr. 43, 19 65) KonjunkIuY2sit,asjoncn i Ves -u-i]uropa er fremdeles preget av gjennomgående høy okonomdsk aktivitet. hen tiidersene til konjunkturell avspenning ser ut til å ha blitt noe mer utbredt i løpet av høsten; også Belgia melder nå om svakere produksjonsvekst enn tidligere. I Vest-Tyskland var produksjonsveksten markert svakere i 3. kvartal enn i 2, kvartal- Men avspenningen her har ennå ikke gått så langt som myndighetene ønsker, og for 1966 tas det sikte på en budsjettmessig tilstramming I Storbritannia ventes det at produksjonsveksten fra nå av og gjennom hele 1966 vil bli meget svak. Konjunkturoppgangen i Frankrike er fortsatt langsom, mons produksjonen i Italia nå oker litt sterkere. De italienske myndigheter har nylig tes11ttot å lette vilkårene for avbetalingshandelen for en rekke viktige furbrul:svarer..jarbandsstatene økte bruttonasjonalproduktet sterkere i ,ral-ta1 enn i 2, kvartal, men som følge av reduksjonen av stållagrene venter myrjihetene on fc.rbigående avslapping i årets siste kvartal. Norge or k1/4injuni,,. -1/c,rsituasjmenistore trekk den samme som for en måned siden fc -fts, er totalettersporselen høy og arbeidsmarkedet stramt, men det kan merkes svakhtstegn i enkelte viktige industrigrener. Sesongjusterte oppgaver over tdstridojuksonen viste en viss oppgang i september, men helhetsinn 4,27khet e fort&att avf1.anng av produksjonskurven siden vårmånedene; den juz,er,e 111Jes lå î sept-mr fremdeles litt lavere enn i april. Ordrestatistikken fo2 3,?va32ta1 Då at investeringsettersporselen holder seg på det samme hete ni. som Ii(ngele i år,men den har neppe blitt sterkere i løpet av gret. Eksy,o/hile, le for siste tremånedersperiode - og særlig for oktober - er høye m? -n. de.1:,?,r i scy' grad vært påvirket av en så vidt ustabil faktor som uvanlig godt 1.1:ytte av noldsjofisket, For treforedlingsprodukter og enkelte metaller (aluiffnium, stål og i mindre grad ferrolegeringer) er markedene nå ar.gj=t svake7.4 enn de var tidligere på året. IndustriproduJu4joner, ligger fortsatt på et høyt nivå - i 3. kvartal hele 6,5 prosent høyere enn i sami.e kvartal i fjor. Etter sesongkorrigerte indekstall gikk imidlertid industri. )rodu_ksjonen litt ned fra 2. kvartal til 3. kvartal

3 2 (- 1 prosent). Fra 1. til 2. kvartal hadde produksjonen økt med 3 prosent og i det foregående kvartal med nær 3,5 prosent. (Som nevnt i tidligere månedsrapporter er det imidlertid grunn til å anta at produksjonstallene for sommermånedene var sterkt påvirket av overgangen fra 3 til 4 ukers ferie.) For industri, bergverk og kraftforsyning under ett gikk produksjonen bare ubetydelig ned i 3. kvartal, mot en stigning på vel 2 prosent i 2. kvartal og vel 3 prosent i 1. kvartal. Konsumvareproduksjonen falt med vel 2 prosent i 3. kvartal og investeringsvareproduksjonen med en halv prosent, mens eksportvareproduksjonen bare endret seg lite. Detaljerte (ikke sesongkorrigerte) oppgaver over de enkelte industrigrener viser at det i 3. kvartal var sterk produksjonsvekst over året i blant annet jern- og metallvareindustrien, kjemisk industri, elektroteknisk industri og maskinindustri, mens det var produksjonsnedgang eller relativt svak vekst i lærindustri, tekstil- og bekledningsindustri, møbel- og innredningsindustri, tobakksindustri, og mineraloljeforedling. Ved utgangen av september var enn ett år tidligere (+ 1,1 prosent). 1,5 prosent høyere enn på samme tid i metallindustri og i skipsindustri har grafisk industri, treindustri og kulldet sysselsatt flere lønnstakere I industrien lå tallet på sysselsatte fjor. Sysselsettingen i primær jern- og i flere måneder hatt synkende vekstrate, mens vekstraten for fisketilvirking har vist sterk øking - trolig som følge av det gode nordsjøfisket. Tallet på registrerte arbeidsløse var ved utgangen av oktober lavere enn i fjor. Volumet av detaljomsetningen (detaljomsetningsverdien deflatert med konsumprisindeksen) lå i 3. kvartal 3,5 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor. Dette er en litt lavere vekstrate over året enn i 2. kvartal (vel 4 prosent). Ordretilgangen i primær jern- og metallindustri lå atskillig lavere i 3. kvartal enn i 2, kvartal, men høyere enn i 3. kvartal i fjor. Ordrene fra innenlandske forbrukere viste sterk stigning både i forhold til foregående kvartal og 3. kvartal i fjor. - I annen jern- og metallindustri, som i stor grad produserer investeringsvarer, lå både den innenlandske ordretilgang og ordrereserve fortsatt på et høyt nivå. Tilgangen på nye ordrer fra innenlandske forbrukere var betydelig lavere enn i foregående kvartal, mens tilgangen på nye eksportordrer viste sterk esking. I maskinindustrien gikk ordreinngangen betydelig sterkere ned fra 2. til 3. kvartal i 1965 enn i tid ligere år. Også i jern- og metallvareindustrien går ordretilgangen vanligvis noe ned fra 2. til 3. kvartal, men her viste den i år stigning. Dette skyldes utelukkende utviklingen av eksportordrene; tilgangen på nye ordrer fra

4 3 innenlandske forbrukere var uendret. I elektroteknisk industri - som hovedsakelig produserer for innenlandsk forbruk økte ordretilgangen svakere enn i 1963 og 1964, 1 transportmiddelindustrien, der skipsverftene slår sterkest ut, viste ordretilgangen nedgang bade sett i forhold til foregående kvartal og 3. kvartal i fjor. Alt i alt gir ordrestatistikken for 3. kvartal inntrykk av at investeringsettersporselen fortsatt er høy, men at den neppe har forsterket seg vesentlig siden siste vinter. - I tekstilindustrien endret ordretilgangen seg lite, og i bekledningsindustrien var det vanlig sesongnedgang. I kjemisk industri falt ordretilgangen fra 2. til 3. kvartal noe svakere enn i samme tidsrom i fjor, men sterkere enn i Sysselsettingen i bygge- og anleggsvirksomheten lå ved utgangen av september omtrent på samme nivå som ett år tidligere, men aktiviteten er fortsatt hey. Det samlede byggeareal under arbeid steg også i september, og lå - som i foregående måned - om lag 10 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det meste av okingen i samlet byggeareal under arbeid falt på boligbygg og industribygg. Arealet av bygg satt i arbeid i løpet av årets tre forste kvartaler var 5 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Etter foreløpige oppgaver lå verdien av vareeksporten uten skip 11,5 prosent høyere i tremånedersperioden august-oktober enn i samme periode ett år tidligere. Dette var en atskillig sterkere vekst over året enn i de to foregående tremånedersperioder (6-7 prosent). Verdenshandelen har i år steget vesentlig svakere enn i fjor, og mot denne bakgrunn er de norske eksporttallene svært tilfredsstillende. Den høye vekstraten for august- oktober ma imidlertid sees på bakgrunn av relativt lave eksporttall i august og oktober i fjor. Ellers har stor eksport av fisk og fiskeprodukter som folge av det gode nordsjøfisket i år bidratt sterkt til eksportøkingen i sommer- og høstmånedene. Detaljerte oppgaver over verdien av vareeksporten i 3. kvartal viste meget sterk stigning over året for fisk og fiskevarer 53 prosent mot.4-5 prosent i 2. kvartal). Denne varegruppes andel av samlet vareeksport økte fra 12,5 prosent i 2. kvartal til 17,5 prosent i 3. kvartal. Ellers var det fortsatt betydelig eksportvekst for en rekke bearbeidde varer, herunder maskiner og apparater. Eksporten av treforedlingsprodukter viste fremdeles bare svak oppgang, mens metalleksporten (utenom jern og stål) fortsatte å synke litt. Den sistnevnte varegruppes andel av totaleksporten gikk ned fra 27 prosent i 2. kvartal til 24 prosent i 3. kvartal. Foreløpige oppgaver over verdien av vareimporten uten skip i tremånedersperioden august-oktober viste en stigning på 6 prosent over året. Bette var en

5 4 noe svakere vekst enn i mai-juli (+ 9 prosent) og i februar-april (+ 10,5 prosent). Den sesongjusterte importkurven gir imidlertid ikke inntrykk av at tendensen i importutviklingen har endret seg vesentlig hittil i år. Detaljerte oppgaver over verdien av vareimporten i 3. kvartal viste fremdeles sterk vekst over året bl.a, for maskiner, kjemikalier og malmer. Metallimporten (akte langt svakere i 3. kvartal enn i 2. kvartal mens importen av klær og skotøy fortsatt viste nedgang.

6 Enzrosprisindeksen pr. 15. oktober 1965 (1961 = 100) (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 42, 1965) Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks pr. 15. oktober 1965 var uendret fra måneden for, ill. Engrosprisindeks (prisindeks for forstegangsomsetningen innen landet). 1961=100 Sept. Okt. Sept. Okt Matvarer Drikkevarer og tobakk Råvarer...****** Fast brensel, brenselolje og elektrisk kraft Animalske og vegetabilske oljer og fett Kjemikalier II e Bearbeidde varer..., Maskiner og transportmidler Forskjellige ferdigvarer... O...W*00W Total Konsumvarer Ikke-varige produksjonsmidler Av dette: Byggematerialer Varige produksjonsmidler

7 Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1965 (1959 = 100) (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 43, 1965) Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15. oktober 1965 falt 0,4 poeng fra måneden for, fra 123,0 til 122,6. Indekstall 1959 = 100 Sept. Okt. Sept, Okt. Matvarer Alkoholholdige drikkevarer Tobakk *00, Bolig, lys og brensel Kl ær og skotoy Andre utgifter _ T o tal.

8 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i oktober 1965 (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 43, ) Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk viser at det i oktober ble emittert ihendehaverobligasjoner for 66 mill. kr. på det innenlandske marked og for 107 mill. kr. i utlandet. Av de emitterte statsobligasjoner overtok forsikringsselskaper for 14 mill. kr. ( ), forretningsbanker for 5 mill. kr. 14% ( 1965) og sparebanker for 1 mill. kr. (4i og 1965). Dessuten ble det solgt premieobligasjoner for 13 mill. kr. Asker og Bærum kraftselskap emitterte obligasjoner for 20 mill. kr. Lånet i utenlandsk valuta gjaldt Røldal-Suldal Kraftverks Ian i London på 15 mill. Emitterte ihendehaverobligasjoner. Mill. kr. Låntakere _Okt Jan.-okt Okt.Jan. -okt. A. Emisjoner i alt B. Emisjoner i norske kroner _1, Statskassen Kommunekasser Kredittforeninger o.l Herav realkredittforeninger Statsforetak..... O Kommuneforetak Andre C. Emisjoner i utenlandsk valuta Statskassen Kommunekasser Statsbanker Statsforetak e Kommuneforetak. 0 e e e o o dr e... 87

9 Veitrafikkulykker med personskade i oktober 1965 Tallene er foreløpige. De endelige tall ventes å bli høyere. (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 43, 1965) Tabell I.. ykker og drepte pg drep eller skad Ulykker med i) Alvorlig Lettere personskade I altdrept skadd 2) skadci Januar209 -september Oktober.,, Januar*.oktober L Oktober Januar-.oktober W i ) Død innen 30 dager etter ulykken. skår og henger, hjernerystelse 9 indre i sykehus.3) Tallene er rettet. 2) Alvorlig skade: Brudd, knusninger, alvorlige skader, og alle skader som førte til inniegging Tabell 2. Personer drept eller skadd i oktober, etter trafikantgruppe Drept eller Alvorlig Lettere D rep t skadd i alt skadd skadd 158 Bilførere * $ø$ø * Bilpassasjerer Motorsykkel.- og scooterførere IViopedførere Passasjerer på motorsykkel 9 scooter og moped sykke 1f ørere.., Sykkelpassasjerer Akende ø. u ø Fotgjengere An dr...,..., I alt Tabell. 3._Personerdrept i januaroktobe,etter trafikant ru Ie o alders e I alt Under 8-l4 15l9 2O29 3O59 60 år 8år år år år år og over Bilferere...,..,..... Bilpassasjerer Motorsykkel- og scooterførere... 1\/Iopedførere,...I Passasjerer på motorsykkel, scooter og moped...ø. Sykkelførere Sykkelpassasjerer Akende Fotgjengere An dre.....,., s ø... lai t _ 1

10 Leerere i folke- og framhaldsskolen Foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås undervisningsstatistikk viser at det var tilsatt eller konstituert nesten lærere i folke- og framhaldsskolene pr. 1. oktober i ar. Av lærerne var 88 prosent tilsatte i full post, mens 12 prosent var timelærere. Tabell 1. Lærere i folke- og framhaldsskolene _ I full lost Lærere Faglærere Lærere Lektorer med god- med godog uten adjunkter kjent kjent godkjent I alt utdannine 11.Ilanl.nz utdanning Time- Lærere lærere i alt * "" ø * Sammenliknet med foregående skoleår økte tallet på lærere i full post med 4 prosent og tallet på timelærere med 2 prosent. Hele økingen i lærertallet fra hosten 1964 til høsten 1965 faller på ungdomsskolene, som økte sitt lærertall med 50 prosent. I barneskolene var lærertallet omtrent uendret, mens framhaldsskolene hadde 6 prosent færre lærere i år enn i fjor. Av alle folke- og framhaldsskolelaerere tilsatt i full post pr. I. oktober i år manglet prosent godkjent pedagogisk utdanning. Tilsvarende tall for i fjor var prosent. Tallet på lærere uten godkjent utdanning var i host lavere enn for ett år siden i de fleste fylker. Særlig i Finnmark har det vært en betydelig bedring i tilgangen på kvalifiserte lærere. I dette fylket gikk således andelen av lærere uten lærerutdanning ned fra 19,4 prosent til 11,0 prosent. Mangelen på kvalifiserte lærere er størst i Sogn og Fjordane, Nordland og Troms. I disse fylkene hadde over fjerdeparten av de folke- og framhaldsskolelærerne som var tilsatt i full post pr. 1. oktober i ar, ikke godkjent lærerutdanning. I Oslo, Akershus og Bergen manglet mindre enn 4 prosent av lærerne pedagogisk utdanning.

11 Tabell 2. Leerere tilsatt i full post i folke- og framhaldsskolene pr. 1. oktober 1965 LærereFag:- Lærere Lærere uten Lekmed god- lærere uten godkjent torer kjent med god- godkjent alt utdanning o g ad - utdan- kjent utdan- i pst. av unkter rung utdannino-r lærere ialt Østfold ,6 Akershus ,8 Oslo poo.00mes ,7 Hedmark ooe , 4 Oppland ,6 Buskerud ,1 Vestfold ,2 Telemark ,6 Aust-Agder ,9 Vest-Agder ,1 Rogaland WM, ,8 Hordaland ,0 Bergen ceo.0, ,8 Sogn og Fjordane ,2 More og Romsdal ,3 Sør-Trøndelag ,4 Nord-Trøndelag ,4 Nordland ,0 Troms Finnmark _0 jj 80 r-tp I alt Av disse tilsatt i: Barneskoler ,4 Ungdomsskoler ,0 Framhaldsskoler ,9

12 Forbrytelser etterforsket av politiet i første halvår _ 1965 (Forrige melding ble offentliggjort i SD nr. 33, 1965) Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrås kriminalstatistikk viser at politiet etterforsket forbrytelser i 2. kvartal Det var 6 prosent færre forbrytelser enn i 2. kvartal forste halvår 1965 etterforsket politiet i alt forbrytelser. Det var omtrent like mange forbrytelser som etterforsket i forste halvår i fjor. Av 1965-sakene gjaldt 62 prosent grove og simple tyverier og naskeri og knapt 10 prosent brukstyverier av motorkjøretøy. Det ble etterforsket saker om dokumentfalsk, underslag og bedrageri, skadeverk og forbrytelser mot den alminnelige orden og fred (innbrudd). For forbrytelser mot liv, legeme og helbred, forbrytelser mot sedeligheten og ærekrenkelser utgjorde tallet på etterforskede lovbrudd i forste halvår 1965 henholdsvis 974/ 472 og 468. Sammenliknet med forste halvår i fjor økte tallet på tyverier etterforsket av politiet med vel 3 prosent og tallet på forbrytelser mot den alminnelige orden og fred med 18 prosent. Av dokumentfalsk ble det etterforsket 26 prosent og av sedelighetssaker 10 prosent flere lovbrudd i år enn i fjor. Tallet på brukstyverier av motorkjøretoy derimot gikk ned med 17 prosent fra første halvår 1964 til første halvår 1965.

13 Tabell 1. Forbrytelser etterforsket av politiet etter arten av forbrytelsene - f "" "" 2. kvartal Første halvår 1)..9_41) zz ) Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot den alminnelige orden og fred 0 4O o o o Allmennfarlige forbrytelser Falsk forklaring Falsk anklage lo Pengefalsk Dokumentfalsk... cow Forbr, mot sedeligheten Forbr. m.h.t. familieforhold Forbr. mot den pers. frihet Forbr. mot liv, legeme og helbred ol , Ærekrenkelser *Mom Underslag Utpressing og ran Bedrageri og utroskap Forbr, i gjeldsforhold Skadeverk Heleri og etterfol -ende bi stand 0000e s Tyverier Grove tyverier Simple tyverier Naskeri ootit.000ooe000.e.oe BrukstyveHer av motorkjøretøy Andre forbrytelser alt... 1) Foreløpige tall. AL _ Ii_ _

14 Tabell 2. Forbrytelser etterforsket av politiet etter politidistrikt 2. kvartal Første halvår T ) )1-9_651) Halden Sarpsborg Fredrikstad š$3** Moss a00000 owe* Follo Asker og Bærum Romerike 000* Oslo Hamar Kongsvinger østerdal Gudbrandsdal Vestoppland }.. / Ringerike oo Drammen Kongsberg Nord-Jarlsberg Tønsberg Sandefjord loo Larvik # Kragero Ski en oetto0o0s000soo Telemark Notodden Wooe Rjukan Arendal Kristiansand S Vest-Agder we Stavanger Haugesund Rogaland Hardanger Hordaland 400.** Bergen o Sogn Fjordane Sunnmøre Romsdal Nordmøre Trondheim Ut-Trøndelag Inn-Trøndelag Namdal sott.o...toeisoeo. 0* Bodo 00.*00*.40**.00ove Narvik Helgeland Lofoten og Vesterålen Senja Troms , Vardø.0000$000**000ooeo Vadsø Vest-Finnmark Sør-Varanger , , _LI Li_ 2 _1_0_24.222_7_26_ _ 1) Foreløpige tall.

15 Tabell 3. Forbrytelser etterforsket av politiet etter arten av forbrytelsene og politiets avgjørelse eller innstilling. 2. kvartal 1965 P atalebegjæringen trukket tilbake Henlagt Ingen bestemt person mistenkt p.g.abevisets stilling Henlagt p.g.a sinnss., død el. preskr. Gjer, ningsmannen under 14 hr Tiltale Forelegg Påtaleunnlatelse Etter strpl. Etter barmevernl. Ikke filtale av andre grunner 1 alt Forbrmot off. myndighet _. i 23 Forbr0 mot den alm. orden og fred., Allmennfarlige forbr Falsk forklaring, Falsk anklage Pengefalsk... ' Dokumentfalsk, _ Forbrytelser mot sedeligheten Forbr, m.h.t. familieforhold.... _ 4 ' Forbrytelser mot den personlige frihet Forbr, mot liv 2 legeme og helbred.. ' Ærekrenkelser Underslag Utpressing og ran I Bedrageri og utroskap Forbr. i gjeldsforh. 4 7 i 3 15 Skadeverk Heleri og etterfølgende bistand.., Tyverier Grove tyverier Simple tyverier Naskeri Brukstyverier av motorkjøretøy Andre forbrytelser. 1 i 10 I.. 4 _ alt , _._._ Jol_ 4_oL Q

16 Forelegg Tabell 4. Forbrytelser etterforsket av politiet etter politidistrikt og politiets avgjørelse eller innstilling 2. kvartal 19 6 Påtaleunnlatelse Henlagt PAtalebegjæringen trukket tilbake Ma. bevisets Milling Henlagt p.g.a. sinnss., clod el. preskr. Ingen bestemt person mistenkt Gjerflingsmannen under 14 Ar Illtale Etter strpl. Etter barnevernl. Ikke tiltale av andre grunner tialden *,a I Sarpsborg Fredrikstad c.) Dio s s OW* a Follo Asker og Bærum Romerike Oslo Hamar a Kongsvinger...I 0 ) 5 18 _ Osterdal.... i ti, Gudbrandsdal Vest-Oppland, Ringerike., c Drammen r Kongsberga a aa a a o a Nord-Jarlsberg Tønsberg..abaaa Sandefjord aa aaøoaa L arvik ose000.oaeoop Krageroa a a a aaaaa } 4.., 20 Skien... oes*o Oe* ) o 86 Telemark... o} N- otodden 0004ouo.oaao Rj ukan......,.._ I - 29 Lrendaloaa.aaoaaaa Kristiansandc.aa,ø aa Vest-Agder..., r Stavanger woo ( Haugesund Rogaland... Õ*aøaa Hardanger a aaa.*a,ea Hordaland.,a a o a a Bergen i oseaaocwoo Sogn o a. o.aaaaeaa Fj ordane Sunnmøre Romsdal a ( - 26 Nordmore wow* oou Trondheim Ut-Trøndelag Inn-Trøndelag aaora go Namdal Bodø o Narvik... aaaaa Helgeland Lofoten ogvesterålen i senia Troms 000p pooe Vardø Vadso... 0, a - 26 Vest-Finnmark Sør-Varanger......, T,-,14-,Q7A Rv-) lann A '7.(:P 1P/19-1A0 19A '.--'A'R ' 1(7-1n.7-A n ah

17 Avlingane i hagebruket Førebels oppgåve Etter oppgåver frå hagebruksfunksjonmrane har Statistisk Sentralbyrå rekna ut avlingane i hagebruket. Fruktavlinga er rekna ut til tonn, mot tonn i Det var meir pærer, men mindre av anna frukt i 1965 enn gret for. Avlingane av hagebær i alt blei knapt tonn eller om lag som året for. Det var større jordbæravling, men bærbuskene gav mindre enn i Samla avling av grønsaker på friland blei tonn, mot tonn i Særleg gulrotavlinga var storre enn i 1964, medan avlinga av vinterkvitkål var noko mindre enn året for. Agurkar og tomatar under glas gav ca tonn. Det var noko meir enn året for. Avlingsoppgåvene for grønsaker gjeld ikkje småkulturar som salat, persille m.v., og heller ikkje kjøkkenhagar. Avlingane i hagebruket i Førebels oppgåve AvlingProsent Talet på einingar Kg pr. av eit einin Tonn _ middelsår Sommareple trær 13, Vintereple " 15, Eple i alt , t,14, Pærer oil tt18, Pl ommer ,, 8, Kirsebær, sot-, sur il 10, Frukt i alt I, 13, Rips buskar 5, Stikkelsbær " 3, Solbær " Jordbær......ob. 49 (5)44 dear Bringebær Hagebær i alt Kål i alt.04*** " Gulrot " Andre grønsaker på friland " Sum grønsaker på friland " Agurkar under glas m219, Tomatar " ff 0...wo " 12, Sum grønsaker under glas " Grønsaker i ait' ) Grønsaker i småkulturar og kjøkkenhagar er ikkje rekna med.

18 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 10, 1965 Tabellene er mottatt i tiden 3/11-9/ og er foreløpige. De vil eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for. D anmark (tabell 74) Animalsk jordbruksproduksjon... a Kol. B Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel D a b. Utforsel D b Engrosprisindeks... G Sept. 107 (107) Sept (1545) Sept (1274) Sept. 114 (114) Sverige (tabell 75) Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel M* e0.04r0000es, b. Utforsel 000,00004, esee woo*** fl C a Sept (1776) It C b Sept (1524) Storbritannia (tabell 76) Sysselsetting... fta Aug (24502) Verdi av utenrikshandelen ff 479 a. Innforsel Ea Okt. (476) b. Utforsel E b Okt. Volum av utenrikshandelen 394 (402) a. Innførsel... if Fa3. kv. 118 (119) b. Utførsel... ft F b 3. kv. 115 (121) Bytteforhold Reuter's ravareindeks uketall if Aug /11-12/ (104) (106) Frankrike (tabell 77) Produksjonsindeks, industri B Sept. (126) Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel... b. Utforsel 00060e0esoolooewoo,04,0000 est-tyskland (tabell 78) C a Sept. Okt. C b Sept. Okt (3354) (3214) 4630 It 92,2 Arbeidsløyse es O0 000 Okt. (85,0) 91 B elgia (tabell 79) Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel 0004boseopowooeeirs b. Utforsel 410 e w ee Bytteforhold ,0, peol0000. Sambandsstatene (tabell 80) Sysselsetting owee Arbeidsloyse Moody's rgvareindeks, uketall ff ft D a D b E Sept Sept Mai 100 Juni 102 (22600) (21400) (97) ft Okt (72446) ft C Okt (2875) 8/11-12/11 95 (94)

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964)

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964) Nr. 16-6. årgang Oslo, 13, april INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. mars Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

I NNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1965

I NNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1965 Nr. 8-6. årgang Oslo, 18. februar 1965 I NNHOLD Konjunkturtendensene i februar 1965 Engrosprisindeksen pr. 15. januar 1965 Konsumprisindeksen pr. 15. januar 1965 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i juni Konsumprisindeksen pr. 15. mai Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mai 1968

INNHOLD. Konjunkturtendensene i juni Konsumprisindeksen pr. 15. mai Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mai 1968 Nr. 5-9. årgang Oslo, 0. juni 968 INNHOLD Konjunkturtendensene i juni 968 Konsumprisindeksen pr. 5. mai 968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mai 968 Private finansieringsselskaper. Kvartalsbalanse

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Nr. 21-6. årgang TNNHOLD. Konjunkturtenensene i mai 1965. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1965, Foreløpige tall. Konsumprfsindeksen pr. 15.

Nr. 21-6. årgang TNNHOLD. Konjunkturtenensene i mai 1965. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1965, Foreløpige tall. Konsumprfsindeksen pr. 15. Nr. 21-6. årgang Oslo, 20. mai 1965 TNNHOLD Konjunkturtenensene i mai 1965 Utenriksregnskap for 1. kvartal 1965, Foreløpige tall Konsumprfsindeksen pr. 15. april 1965 Veitrafikkulykker med personskade

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Hjemmebrenning, gauking, smugling og andre overtredelser av alkohollovene i 1964

Hjemmebrenning, gauking, smugling og andre overtredelser av alkohollovene i 1964 Nr. 12-6. årgang Oslo, 18. mars 1965 INNHOLD Konjunkturtendensene i mars 1965 Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1965 Konsumprisindeksen. pr. 15. februar 1965 Veitrafikkulykker med personskade i februar

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r onn ing e n s g t. 16, 0 s 1 o- D e p., Oslo 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 21/72 18. mai 1972 INNHOLD Konjunkturtendensene i mai 1972 Sysselsettingsstatistikk Utenrikshandelen i april 1972. Foreløpige

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 30 -. årgang Oslo, 23. juli 970 INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni 970 Livsforsikringsselskaper. Årsstatistikk pr. 3. desember 969 Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet i 969

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. - 8.årgang Oslo, 5. mai 967 INNHOLD Konjunkturtendensene i mai 967 Byggevirksomheten i april 967 Veitrafikkulykker med personskade i april 967 LØnnsindeks for arbeidere i bergverksdrift og industri..

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK 1965 HEFTE I FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS. Volume I. Crimes Investigated by the Police

KRIMINALSTATISTIKK 1965 HEFTE I FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS. Volume I. Crimes Investigated by the Police N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K A KRIMINALSTATISTIKK HEFTE I FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS Volume I Crimes Investigated by the Police STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2017

EKSPORTEN I APRIL 2017 1 EKSPORTEN I APRIL 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2017 Verdiendring fra april 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 159 7,5 -

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

vr. 34/74 21. august 1974

vr. 34/74 21. august 1974 vr. 34/74 21. august 1974 INNHOLD Konjunkturtendensene i august 1974 Utenriksregnskap for 1. halvår 1974. ForelOpige tall Engrosprisindeks pr. 15. juli 1974 Ordretilgangen i 2. kvartal 1974 og ordrereserven

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 2. august 2003 8 2003 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye boliger 4 Prisauke på elektrikararbeid 5 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent 5 Bygginfo Månedlig statistikk for bygge-

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973 Nr. 4/74 23. januar 1974 INNHOLD Handelsflåten i 4. kvartal 1973 Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973 Innreise i desember 1973 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 11. mai 1967 Nr. 19. - 8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Detaljomsetningen i mars 1967 Ordretilgangen i 1. kvartal 1967 og ordrereserven pr. 31.mars 1967 InnfØrsel til konsum, investering

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

KONJUNKTUR TENDENSENE

KONJUNKTUR TENDENSENE KONJUNKTUR TENDENSENE JANUAR 1977 oee Noe - 111.111 STATSTSK SENTRALBYRÅ Dronningensgate 16. Postboks 8131 Dep. Oslo1. Tit (02 )4138 20 NNHOLD Konjunkturtendensene i utlandet Sammenfatning Tabellvedlegg

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2017

EKSPORTEN I MARS 2017 1 EKSPORTEN I MARS 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2017 Verdiendring fra mars 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 79 707 29,0 - Råolje

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i oktober Konsumprisindeksen pr. 15. september 1965

INNHOLD. Konjunkturtendensene i oktober Konsumprisindeksen pr. 15. september 1965 Nr. 43-6. årgang Oslo, 21. oktober tl965 INNHOLD Konjunkturtendensene i oktober 1965 Konsumprisindeksen pr. 15. september 1965 Emisj oner av ihendehaverobligasjoner i september 1965 Kvartalsstatistikk

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i august 1960

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i august 1960 Nr. 37-1. årgang Oslo, 15. september 1960 INNHOLD Konjunkturtendensene høsten 1960 Engrosprisindeks pr. 15. august 1960 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i august 1960 Industriproduksjonen i juli 1960

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

For Vest-Europa utenom Storbritannia er det i øyeblikket vanskelig å avgjøre

For Vest-Europa utenom Storbritannia er det i øyeblikket vanskelig å avgjøre Mr. 16/17-4. årgang Oslo, 25. april 1963 INNHOLD Konjunkturtendensene i april 1963 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1963 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mars 1963 Veitrafikkulykker med personskade

Detaljer

Nr. 43/75 22. oktober 1975 INNEOLD

Nr. 43/75 22. oktober 1975 INNEOLD Nr. 43/75 22. oktober 1975 INNEOLD Konjunkturtendensene i oktober 1975 LØnnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart i mars 1975 UngdomsundersØkelsen Veitrafikkulykker med personskade i september

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Nr. 28/83 13. juli 1983 EMNE- GRUPPE. INNHOLD REGISTRER- INGSPERIODE SIDE 2 Utlendinger som fikk norsk statsborgerskap 1982 1

Nr. 28/83 13. juli 1983 EMNE- GRUPPE. INNHOLD REGISTRER- INGSPERIODE SIDE 2 Utlendinger som fikk norsk statsborgerskap 1982 1 Nr. /. juli EMNE GRUPPE INNHOLD REGISTRER INGSPERIODE SIDE Utlendinger som fikk norsk statsborgerskap Veitrafikkulykker med personskade Skog og utmarksbranner Detaljomsetningen Mai Byggekostnadsindeks

Detaljer