Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013."

Transkript

1 Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars

2 Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle fast ansatte og vikarer i. Spørreskjema ble sendt ut til 1601 medarbeidere. Det ble registrert 1264 besvarelser, som gir en svarprosent på 79 %. Antallet besvarelser og svarprosenten er det høyeste vi har hatt i den tiden vi har gjennomført Medarbeiderundersøkelsen. Med så høy deltakelse kan vi være sikre på at resultatene gir det riktig bildet på både nivå og sektornivå. Besvarelsene og svarprosentene fordeler seg slik: Tabell 1 Svarprosent Antall svar Svarprosent Sentrale støttefunksjoner Spørreskjema er utarbeidet av Denne samme undersøkelsen gjennomføres i mange r hvert år. Gjennomsnittlig svarprosent i de ne som gjennomførte Medarbeiderundersøkelsen i var 70 prosent. Kun 11 r i landet hadde en svarprosent på 80 % eller mer i. Kommunerapport er den første tilbakemeldingen om resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen. Her presenteres resultatene for n som helhet, og på sektornivå. Sentrale støttefunksjoner og er definert som sektorer i undersøkelsen. De sentrale støttefunksjonene er

3 Økonomiavdelingen, HR-avdeling og Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen. er sammenlagte resultater for enhetsledere og rådmannens ledergruppe. Resultatene presenteres i tabellform. Tabellene er samlet til sist i rapporten. Tabell 2 til 4 viser resultater på dimensjonsnivå. Et resultat på dimensjonsnivå er gjennomsnittsresultatet for alle spørsmålene som stilles under det aktuelle temaet/dimensjonen. Tabell 5 inneholder resultat pr spørsmål for landet, n og for sektorene. Resultatene Tabell 2 viser gjennomsnittsresultater for landet fra og de landsresultat vi tidligere har sammenlignet oss med. I Tabell 2 finner vi også årets resultater for, samt historiske resultater for n tilbake til Årets resultater og utviklingen i og i landet generelt kan dermed sammenlignes i denne tabellen. Tabellen inneholder også to kolonner som viser det laveste og det høyeste resultatet en norsk oppnådde på de ulike dimensjonene i. Den nederste raden i tabell 2 viser det totale gjennomsnittsresultatet for og for landet gjennom årene. Gjennomsnittsresultatene viser at Landet og har hatt en ganske lik utvikling siden 2005, men at svingningene har vært større i enn i en gjennomsnittlig norsk. De svakeste resultatene for både og landet kom i sine resultater var da under snittet for landet. Siden 2007 har utviklingen gått i positiv retning i både og landet for øvrig. Men utviklingen i har vært mer positiv enn andre steder i landet. I har de beste resultatene n oppnådd i den tiden det har blitt gjennomført medarbeiderundersøkelser, og ligger totalt sett over gjennomsnittet for landet. På samtlige dimensjoner/tema undersøkelsen omfatter har det vært en positiv utvikling for n siden forrige undersøkelse i. Størst endring siden har det vært på dimensjonene Mobbing, diskriminering og Varsling og Overordnet ledelse. Begge dimensjoner er opp 0,3 fra sist. Overordnet ledelse ser for første gang firetallet og er for første gang på samme nivå som landsgjennomsnittet.

4 Tabell 3 inneholder årets, og historiske, dimensjonsresultater på sektor nivå. Den største endringen siden ser vi i. Det totale gjennomsnittsresultatet for er opp 0,5 i sammenlignet med resultatet fra. Denne endringen gjør at medarbeidertilfredsheten nå er på samme høye nivå i alle de tre hovedarbeidsområdene i n. Utviklingen har vært positiv totalt sett i sektorene og også. Gjennomsnittsresultatet er opp 0,1 i og 0,2 i. Tabell 4 inneholder årets, og historiske, dimensjonsresultater for Støttefunksjonene og n. Tabellen viser den samme positive utviklingen som tabell 3 viste. Gjennomsnittsresultatet er opp 0,3 for støttefunksjonene og opp 0,1 for ledelsen. Kommuneplanen og Medarbeiderundersøkelsen Bestilling av medarbeiderundersøkelsen er nedfelt i planen, j.fr pkt. e. ved siden av. Den høye deltakelse mer en antyder at vi har medarbeidere som får og tar ansvar, og totalresultatet for n er over landssnittet. - På dimensjonsnivå har resultat på eller over landsnittet på alle dimensjoner. - På dimensjonsnivå har n resultat på eller over landsnittet på 10 av 11 dimensjoner. - På dimensjonsnivå har resultat på eller over landsnittet på 9 av 11 dimensjoner.

5 - På dimensjonsnivå har Sosial resultat på eller over landsnittet på 8 av 11 dimensjoner. - På dimensjonsnivå har Oppvekst resultat på eller over landsnittet på 10 av 11 dimensjoner. - På dimensjonsnivå har og Miljø på eller over landsnittet på 9 av 11 dimensjoner. - På spørsmålsnivå har resultat på eller over landssnittet på 46 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 0. - På spørsmålsnivå har n resultat på eller over landssnittet på 45 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 1. - På spørsmålsnivå har resultat på eller over landssnittet på 34 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 3. - På spørsmålsnivå har Sosial resultat på eller over landssnittet på 34 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 2. - På spørsmålsnivå har Oppvekst resultat på eller over landssnittet på 44 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 2. - På spørsmålsnivå har og Miljø resultat på eller over landssnittet på 38 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 3.

6 Oppfølging av undersøkelsen - utvikling av arbeidsmiljøet. Hver enhet vil få tilgang til sine resultater i egne rapporter. Resultatene gir grunnlag for dialog mellom ledelsen og medarbeiderne om videre utviklings- og forbedringsarbeid på den enkelte enhet og for n som helhet. Fra resultatene foreligger og frem mot budsjettprosessen forventes det at undersøkelsen følges opp i alle deler av n. Arbeidsplanen fremover for oppfølgingen av resultatene er: Frem mot sommeren arbeides det med resultatene på enhetene. Enheten sirkler inn områder for forbedring og definerer utviklingsmål og -tiltak. Det forventes at enhetene kan leverer oversikt over nye planer/tiltak eller justeringer av eksisterende planer/tiltak. På sektor/nivå vil vurdering av utviklingsmål / -tiltak kunne gjøres på bakgrunn av både resultatene og det enhetene rapporterer inn fra sitt arbeid lokalt. Hensikten med arbeidet på sektor/nivå er å gi lokale planer og tiltak bedre forutsetninger for å gi ønsket effekt. Samme metode ble fulgte etter undersøkelsen i. Det ble iverksatt flere tiltak på overordnet nivå i og. Tiltakene ble valgt ut på bakgrunn av resultatene i undersøkelsen og tiltakslistene fra alle enhetene. Fire spørsmål gikk oftere igjen andre i de lokale prosessene, og det ble de samme fire spørsmålene rådmannens ledergruppe fokuserte på. Tiltakene på overordnet nivå ble redegjort for i Administrasjonsutvalget i april. Tiltakene var rettet mot følgende spørsmål: I hvilken grad har du nok tid til å gjøre jobben din? Gjennomsnittsresultatet i år for n er opp 0,2 sammenlignet med på dette spørsmålet. I hvilken grad mestrer du jobben ut fra hva som forventes av deg? Gjennomsnittsresultatet i år for n er opp 0,1 sammenlignet med på dette spørsmålet. I hvilken grad legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling? Gjennomsnittsresultatet i år for n er opp 0,2 sammenlignet med på dette spørsmålet. I hvilken grad har du mulighet til få en stillingsstørrelse tilpasset dine behov? Gjennomsnittsresultatet i år for n er opp 0,1 sammenlignet med på dette spørsmålet.

7 Resultater på dimensjonsnivå Medarbeiderundersøkelsen Landet og Tabell 2: Inkl. laveste og høyeste resultat for r i Landet 2005 Landet 2007 Landet 2008 Landet 2010 Landet e i landet e i landet Organisering av arbeidet 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5 5,3 2,9 4,4 4,2 4,4 4,4 4,6 Innhold i jobben 4,6 4,6 4,9 4,9 5,0 5,4 3,7 4,7 4,5 4,9 4,9 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 5,3 3,2 4,1 4 4,1 4,1 4,2 Samarbeid og trivsel med kolleger 5 4, ,0 6 3,8 5,1 4,9 5,1 5,1 5,2 Mobbing, diskriminering og varsling 4,7 4,7 5,0 5,9 3,8 4,8 4,9 5,2 Nærmeste leder 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 5,6 3,5 4,6 4,2 4,4 4,6 4,7 Overordnet ledelse 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 5,1 1,8 3,2 2,8 3,4 3,7 4,0 Faglig og personlig utvikling 4 4,1 4,2 4,3 4,3 5,3 3,4 3,9 3,9 4,3 4,3 4,4 Systemer for lønnsog arbeidstidsordninger 3,9 3,8 3,7 3,9 4,0 5,2 3,4 3,9 3,7 3,9 4,0 4,2 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,7 4,6 4,7 4,8 5,6 3,8 4,9 4,6 4,8 4,8 4,9 Helhetsvurderingtrivsel 4,8 4,7 4,5 4,5 4,6 5,6 4,2 4,8 4,5 4,5 4,6 4,7 Snitt totalt: 4,4 4,3 4,4 4,5 4,6 5,5 3,4 4,4 4,1 4,4 4,5 4,7

8 Tabell 3 Medarbeiderundersøkelsen sektornivå Organisering av arbeidet Helse og ,3 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,2 4,6 4,5 4,6 4,2 3, ,6 Innhold i jobben 4,5 4,4 4,9 5,0 5,0 4,9 4,6 4,9 5 5,0 4,4 4,2 4,7 4,8 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4 4 4,1 4,1 4,2 4 3, ,0 4,8 4,3 4,4 4,3 4,5 Samarbeid med kolleger 5,1 5,1 5,1 5,3 5,2 5 4,9 5,1 5 5,1 5,1 4,8 4,9 5 5,1 Mobbing, diskriminering og varsling 4,7 4,9 5, ,2 4,3 4,3 4,9 Nærmeste leder 4,6 4,1 4,5 4,7 4,8 4,7 4,2 4,5 4,6 4,7 4,3 3,9 3,9 3,7 4,7 Overordnet ledelse 3,1 3 3,5 3,8 3,8 3,3 2,6 3,2 3,6 4,0 3,3 2,7 3,4 3,5 4,0 Faglig og personlig utvikling 3,9 3,7 4,2 4,2 4, ,4 4,4 4,6 4 3,9 4 3,9 4,4 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,8 3,5 3,7 3,8 3,9 4,1 3,9 4 4,1 4,3 3,9 3,5 3,8 3,8 4,4 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,7 4,7 4,8 4,9 5 4,7 4,9 5 5,0 4,6 4,3 4,4 4,3 4,6 Helhetsvurdering - trivsel 4,7 4,6 4,5 4,6 4,5 5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,7 4,3 4,4 4,1 4,7 Snitt totalt: 4,3 4,1 4,4 4,5 4,6 4,5 4,2 4,5 4,5 4,7 4,3 3,9 4,2 4,1 4,6 Teknisk 2005 Teknisk 2007 Teknisk 2009 Teknisk

9 Tabell 4: Medarbeiderundersøkelsen og ledelse Organisering av arbeidet 4,1 3,7 4 4,4 4,7 4,4 4,6 4,7 5,0 Innhold i jobben 4,5 4,3 4,9 4,9 5,1 4,8 5 5,1 5,2 Fysiske arbeidsforhold 4,3 3,8 4,3 4,5 4,6 4,7 4,5 4,8 4,8 Samarbeid med kolleger 5 4,4 4,9 4,8 5,0 5 5,3 5,3 5,3 Mobbing, diskriminering og varsling 4,1 4,4 5,0 5,4 5,2 5,3 Nærmeste leder 4,1 3,6 3,3 4,1 4,7 4,8 4,5 4,7 4,5 Enhetsledere 2007 Enhetsledere 2009 * Overordnet ledelse 3,3 2, ,2 3,8 3,8 4,8 4,7 Faglig og personlig utvikling 3,6 3,5 4,2 4,4 4,3 4,4 4,7 4,6 4,8 Systemer for lønns- og arbeidstids- ordninger 3,8 3,7 3,9 4 4,2 4,7 4,8 4,5 4,6 Stolthet over egen arbeidsplass 4,4 3,6 3,7 3,9 4,4 4,9 5,1 4,9 4,9 Helhetsvurderingtrivsel 4,6 3,9 3,8 4 4,5 4,6 4,8 4,7 4,8 Snitt totalt: 4,2 3,7 4 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 * Fra er felles resultat for enhetsledere og Rådmannens ledergruppe

10 Resultater på spørsmålsnivå (tabellen går over flere sider) Tabell 5 Resultater på spørsmålsnivå. Landet, høyeste og lavest resultat i landet, og sektorer. Spørsmål Norge e Organisering av arbeidet 4,5 5,3 2,9 4,4 4,6 4,5 4,6 4,6 4,7 5 Spørsmålene her dreier seg først og fremst om hvordan det legges til rette for at du kan gjøre jobben din på en god måte, og i hvilken grad du selv bidrar. I hviken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? 4,6 5,8 2,7 4,6 4,7 4,6 4,8 4,7 4,7 4,9 er du kjent med målene dine for din arbeidsplass? 5 5,8 2,9 4,8 5 4,9 5,1 4,9 4,8 5,6 er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? 4,3 5,4 2,9 4,2 4,3 4,2 4,4 4,3 4,4 5,4 bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5 5,5 3,5 4,9 5 4,9 5 5,1 5 5,6 har du nok tid til å gjøre jobben din? 3,9 4,6 3,1 3,7 3,9 3,8 4 4,1 4 3,5 har du utstyr til å få gjort jobben din (for eksempel data, verktøy, hjelpemidler)? 4,5 5,1 2 4,3 4,6 4,5 4,5 4,8 5,3 5,2 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? 4,5 5,3 3,3 4,4 4,6 4,5 4,6 4,7 4,7 4,9 Snitt 4,5 5,3 2,9 4,4 4,6 4,5 4,6 4,6 4,7 5

11 Spørsmål Norge Innhold i jobben 5 5,4 3,7 4, ,1 5,2 Spørsmålene her dreier seg om innholdet i den jobben du til daglig utfører I hvilken grad har du nok utfordringer i jobben? 4,9 5,5 3,2 4,9 5 4,8 5,2 4,7 4,8 5,5 har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver? 4,9 5 3,6 4,8 4,9 5 4,9 4,9 5 4,9 har du mulighet til å jobbe selvstendig? 5,2 5,9 3,8 5,1 5,2 5,4 5,1 5,4 5,5 5,4 mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? 5 5,4 3,9 4,9 5 5, ,1 5 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med innholdet i jobben din? 4,9 5,4 4,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5 5 Snitt 5 5,4 3,7 4, ,1 5,2

12 Spørsmål Norge Fysiske arbeidsforhold 4,2 5,3 3,2 4,1 4,2 4,2 4 4,5 4,6 4,8 Spørsmålet her dreier seg om de fysiske arbeidsforholdene knyttet til jobben din I hvilken grad er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din? 3,7 5,1 2,4 3,9 3,9 3,9 3,7 4,4 4,1 4,7 er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine? 4 5,1 3,1 3,7 3,9 4 3,6 4,2 4,6 4,6 opplever du at det er fysisk trygt på arbeidsplassen din? 4,8 5,7 4 4,7 4,7 4,6 4,6 4,8 5,1 5,3 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene i jobben din? 4,2 5,2 3,5 4,1 4,2 4,3 3,9 4,6 4,7 4,8 Snitt 4,2 5,3 3,2 4,1 4,2 4,2 4 4,5 4,6 4,8

13 Spørsmål Norge Samarbeid og trivsel med kollegene 5 6 3,8 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1 5 5,3 Spørsmålene her dreier seg om hvordan du trives sammen med dine kollegaer og om samarbeidet med dem. i hvilken grad trives du sammen med dine kolleger? 5,3 6 3,2 5,3 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 5,4 løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? 4,8 6 4,1 4,9 5 5,1 4,9 5 4,8 5,1 alt i alt, hvor fornøyd er du med samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen? 5 6 4,1 5,1 5,1 5,2 5,1 5,2 4,9 5,3 Snitt 5 6 3,8 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1 5 5,3

14 Spørsmål Norge Mobbing, diskriminering og varsling 5 5,6 3,5 4,9 5,1 5,1 5,2 4,9 5 5,3 Dette spørsmålet handler om i hvilken grad det er mobbing blant kollegaer og ledere på din arbeidsplass, om det er diskriminering og om du føler at du kan melde fra om kritikkverdige forhold. I hvilken grad er arbeidsmiljøet på din arbeidsplass uten mobbing? 5,1 6 3,4 4,9 5,5 5,4 5,5 5,5 5,4 5,6 er din arbeidsplass integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv? 5,1 5,7 4 4,9 5,1 5,1 5,2 4,6 4,8 5,2 er det lagt til rette for mulighet til at du kan melde fra om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4, ,8 4,9 4,9 4,9 4,6 4,9 5,2 Snitt 5 5,9 3,8 4,9 5,1 5,1 5,2 4,9 5 5,3

15 Spørsmål Norge Nærmeste leder 4,6 5,6 3,5 4,6 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,5 Disse spørsmålene gjelder forholdet til den lederen som har personalansvar for deg dvs. den lederen som du vil henvende deg til når det gjelder spørsmål om din arbeidssituasjon/permisjon etc. I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 4,7 5,9 3 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,9 4,6 gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den den jobben du gjør? 4,3 5,3 3,2 4,2 4,4 4,6 4,3 4,5 4,5 4,2 har innsikt i den jobben du gjør? 4,4 5,3 3,3 4,3 4,4 4,7 4,3 4,6 4,3 4,3 er lydhør overfor dine synspunkter? 4,7 5,8 3,8 4,8 4,9 5 4,9 4,9 4,8 4,7 tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig? 4,8 5,6 3,8 4, ,7 4,9 4,9 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med din nærmeste leder? 4,8 6 3,8 4,8 4,9 5 4, ,6 Snitt 4,6 5,6 3,5 4,6 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,5

16 Spørsmål Norge Medarbeidersamtale Dersom du har svart ja har din leder fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? 4,7 6 2,5 4,7 4,9 5 4,9 4,8 4,6 4,8 har du fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? 4,9 5,7 3 4,8 5 5,1 5 4,8 4,7 5 Snitt 4,8 5,8 2,8 4,8 4, ,8 4,7 4,9

17 Spørsmål Norge kommun e og miljø Overordnet ledelse 4 5,1 1,8 3,7 4 3, ,2 4,7 Her ønsker vi din oppfatning av ns overordnede administrative ledelse. I de fleste r gjelder det rådmannen og dennes ledergruppe. For de ne som ikke har rådmann, mener vi her ns øverste administrative toppledelse. I hvilken grad synes du den overordnede administrative ledelse er tydelig i forhold til ns retning og mål? 3,9 5,2 1,9 3,7 3,9 3, ,3 4,8 bidrar til å skape et positivt bilde av n blant innbyggerne? 4 5,1 2,2 3,7 4 3,8 4,1 4,1 4,3 4,7 tar spørsmål om etikk i organisasjonen alvorlig? 4, ,9 4 3,8 4,2 4 4,2 4,7 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med den overordnete ledelsen i n? 3,8 5,1 2 3,6 3,8 3,6 3,9 3,9 4,1 4,6 Snitt 4 5,1 1,8 3,7 4 3, ,2 4,7

18 Spørsmål Norge kommun e Faglig og personlig utvikling 4,3 5,3 3,4 4,3 4,4 4,3 4,6 4,4 4,3 4,8 Spørsmålene her dreier seg om kompetanse og læringsmuligheter i jobben. I hvilken grad lærer du noe nytt gjennom jobben din? 4,5 5,4 3,6 4,5 4,6 4,5 4,8 4,5 4,5 5,1 legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? 4,2 5,2 3,1 4,1 4,3 4,1 4,4 4,3 4,2 4,5 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med mulighetene for læring i jobben? 4,3 5,3 3,4 4,2 4,4 4,2 4,5 4,4 4,3 4,8 Snitt 4,3 5,3 3,4 4,3 4,4 4,3 4,6 4,4 4,3 4,8

19 Norge kommun e og miljø Spørsmål Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4 5,2 3,4 4 4,2 3,9 4,3 4,4 4,2 4,6 Disse spørsmålene gjelder de systemene som er etablert for lønnsfastsettelsen, arbeidstidsordninger og stillingstørrelse I hvilken grad er du fornøyd med lønnen din i forhold til jobben du gjør? 3,5 4,9 3,1 3,5 3,8 3,7 3,9 4,1 3,5 4,2 måten din individuelle lønn blir fastsatt? 3,4 4,3 3,1 3,5 3,8 3,7 3,9 3,8 3,3 3,9 arbeidstidsordningen i jobben (flexitid, turnus, vaktplan, arbeidshelger)? 4,5 5,8 3,6 4,4 4,5 4,3 4,5 4,9 5,1 5,2 muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov? 4,6 5,8 3,4 4,5 4,6 4,1 4,9 4,7 5,1 5,2 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med lønns- og arbeidstidsordningene i jobben din? 3,9 5 3,6 3,9 4,1 3,9 4,3 4,4 4 4,6 Snitt 4 5,2 3,4 4 4,2 3,9 4,3 4,4 4,2 4,6

20 Spørsmål Norge kommun e og miljø Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,6 3,8 4,8 4,9 4,9 5,0 4,6 4,5 4,8 Disse spørsmålene er knyttet til hvor stolt du er av din egen arbeidsplass du arbeider for. Vi bruker her ordet ''arbeidsplass'', det kan bety for eksempel barnehagen, skolen, ditt tjenestested osv. I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i n? 4,6 5,4 3,6 4,6 4,7 4,7 4,9 4,4 4,1 4,8 tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass? 4,7 5,4 3,8 4,7 4,8 4,8 4,9 4,6 4,4 4,9 vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass? 4,9 6 3, ,1 4,6 4,7 5,3 tror du at du jobber i n om 3 år? 4,7 5,4 3,8 4,8 4,9 4,9 5,1 4,6 4,3 4,5 alt i alt, i hvilken grad er du stolt av arbeidsplassen din? 4,9 5,8 3,9 4,9 5 4,9 5,1 4,8 4,5 5,2 Snitt 4,8 5,6 3,8 4,8 4,9 4,9 5 4,6 4,4 4,9

21 Spørsmål Norge Helhetsvurdering alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 4,6 5,6 4,2 4,6 4,7 4,5 4,8 4,7 4,5 4,8 Totalt Norge Helse og Snitt totalt 4,6 5,5 3,4 4,5 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 4,9

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2010 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2010 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 9 3. Likestilling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS 2 Stavanger Kommune Rogaland Revisjon IKS Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 10 1 Innledning... 11 1.1 Formål og problemstillinger... 11 1.2 Revisjonskriterier

Detaljer

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Kongsvinger kommune En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Gjennomføring og resultater RAPPORT 17. februar 2010 PS! Rapporten er underlagt sperrefrist til mandag 8. mars 2010 kl. 08:00 Oppdragsgiver:

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 440

Søgne kommune Arkiv: 440 Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2013/681-22315/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 25.06.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 1 Innhold 1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010.... 5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 2. SYSTEM OG METODER I BRUK... 8 2.1 Kvalitetssystem...8 2.2 Kvalitetsmodell...9

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer