Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013."

Transkript

1 Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars

2 Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle fast ansatte og vikarer i. Spørreskjema ble sendt ut til 1601 medarbeidere. Det ble registrert 1264 besvarelser, som gir en svarprosent på 79 %. Antallet besvarelser og svarprosenten er det høyeste vi har hatt i den tiden vi har gjennomført Medarbeiderundersøkelsen. Med så høy deltakelse kan vi være sikre på at resultatene gir det riktig bildet på både nivå og sektornivå. Besvarelsene og svarprosentene fordeler seg slik: Tabell 1 Svarprosent Antall svar Svarprosent Sentrale støttefunksjoner Spørreskjema er utarbeidet av Denne samme undersøkelsen gjennomføres i mange r hvert år. Gjennomsnittlig svarprosent i de ne som gjennomførte Medarbeiderundersøkelsen i var 70 prosent. Kun 11 r i landet hadde en svarprosent på 80 % eller mer i. Kommunerapport er den første tilbakemeldingen om resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen. Her presenteres resultatene for n som helhet, og på sektornivå. Sentrale støttefunksjoner og er definert som sektorer i undersøkelsen. De sentrale støttefunksjonene er

3 Økonomiavdelingen, HR-avdeling og Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen. er sammenlagte resultater for enhetsledere og rådmannens ledergruppe. Resultatene presenteres i tabellform. Tabellene er samlet til sist i rapporten. Tabell 2 til 4 viser resultater på dimensjonsnivå. Et resultat på dimensjonsnivå er gjennomsnittsresultatet for alle spørsmålene som stilles under det aktuelle temaet/dimensjonen. Tabell 5 inneholder resultat pr spørsmål for landet, n og for sektorene. Resultatene Tabell 2 viser gjennomsnittsresultater for landet fra og de landsresultat vi tidligere har sammenlignet oss med. I Tabell 2 finner vi også årets resultater for, samt historiske resultater for n tilbake til Årets resultater og utviklingen i og i landet generelt kan dermed sammenlignes i denne tabellen. Tabellen inneholder også to kolonner som viser det laveste og det høyeste resultatet en norsk oppnådde på de ulike dimensjonene i. Den nederste raden i tabell 2 viser det totale gjennomsnittsresultatet for og for landet gjennom årene. Gjennomsnittsresultatene viser at Landet og har hatt en ganske lik utvikling siden 2005, men at svingningene har vært større i enn i en gjennomsnittlig norsk. De svakeste resultatene for både og landet kom i sine resultater var da under snittet for landet. Siden 2007 har utviklingen gått i positiv retning i både og landet for øvrig. Men utviklingen i har vært mer positiv enn andre steder i landet. I har de beste resultatene n oppnådd i den tiden det har blitt gjennomført medarbeiderundersøkelser, og ligger totalt sett over gjennomsnittet for landet. På samtlige dimensjoner/tema undersøkelsen omfatter har det vært en positiv utvikling for n siden forrige undersøkelse i. Størst endring siden har det vært på dimensjonene Mobbing, diskriminering og Varsling og Overordnet ledelse. Begge dimensjoner er opp 0,3 fra sist. Overordnet ledelse ser for første gang firetallet og er for første gang på samme nivå som landsgjennomsnittet.

4 Tabell 3 inneholder årets, og historiske, dimensjonsresultater på sektor nivå. Den største endringen siden ser vi i. Det totale gjennomsnittsresultatet for er opp 0,5 i sammenlignet med resultatet fra. Denne endringen gjør at medarbeidertilfredsheten nå er på samme høye nivå i alle de tre hovedarbeidsområdene i n. Utviklingen har vært positiv totalt sett i sektorene og også. Gjennomsnittsresultatet er opp 0,1 i og 0,2 i. Tabell 4 inneholder årets, og historiske, dimensjonsresultater for Støttefunksjonene og n. Tabellen viser den samme positive utviklingen som tabell 3 viste. Gjennomsnittsresultatet er opp 0,3 for støttefunksjonene og opp 0,1 for ledelsen. Kommuneplanen og Medarbeiderundersøkelsen Bestilling av medarbeiderundersøkelsen er nedfelt i planen, j.fr pkt. e. ved siden av. Den høye deltakelse mer en antyder at vi har medarbeidere som får og tar ansvar, og totalresultatet for n er over landssnittet. - På dimensjonsnivå har resultat på eller over landsnittet på alle dimensjoner. - På dimensjonsnivå har n resultat på eller over landsnittet på 10 av 11 dimensjoner. - På dimensjonsnivå har resultat på eller over landsnittet på 9 av 11 dimensjoner.

5 - På dimensjonsnivå har Sosial resultat på eller over landsnittet på 8 av 11 dimensjoner. - På dimensjonsnivå har Oppvekst resultat på eller over landsnittet på 10 av 11 dimensjoner. - På dimensjonsnivå har og Miljø på eller over landsnittet på 9 av 11 dimensjoner. - På spørsmålsnivå har resultat på eller over landssnittet på 46 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 0. - På spørsmålsnivå har n resultat på eller over landssnittet på 45 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 1. - På spørsmålsnivå har resultat på eller over landssnittet på 34 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 3. - På spørsmålsnivå har Sosial resultat på eller over landssnittet på 34 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 2. - På spørsmålsnivå har Oppvekst resultat på eller over landssnittet på 44 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 2. - På spørsmålsnivå har og Miljø resultat på eller over landssnittet på 38 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 3.

6 Oppfølging av undersøkelsen - utvikling av arbeidsmiljøet. Hver enhet vil få tilgang til sine resultater i egne rapporter. Resultatene gir grunnlag for dialog mellom ledelsen og medarbeiderne om videre utviklings- og forbedringsarbeid på den enkelte enhet og for n som helhet. Fra resultatene foreligger og frem mot budsjettprosessen forventes det at undersøkelsen følges opp i alle deler av n. Arbeidsplanen fremover for oppfølgingen av resultatene er: Frem mot sommeren arbeides det med resultatene på enhetene. Enheten sirkler inn områder for forbedring og definerer utviklingsmål og -tiltak. Det forventes at enhetene kan leverer oversikt over nye planer/tiltak eller justeringer av eksisterende planer/tiltak. På sektor/nivå vil vurdering av utviklingsmål / -tiltak kunne gjøres på bakgrunn av både resultatene og det enhetene rapporterer inn fra sitt arbeid lokalt. Hensikten med arbeidet på sektor/nivå er å gi lokale planer og tiltak bedre forutsetninger for å gi ønsket effekt. Samme metode ble fulgte etter undersøkelsen i. Det ble iverksatt flere tiltak på overordnet nivå i og. Tiltakene ble valgt ut på bakgrunn av resultatene i undersøkelsen og tiltakslistene fra alle enhetene. Fire spørsmål gikk oftere igjen andre i de lokale prosessene, og det ble de samme fire spørsmålene rådmannens ledergruppe fokuserte på. Tiltakene på overordnet nivå ble redegjort for i Administrasjonsutvalget i april. Tiltakene var rettet mot følgende spørsmål: I hvilken grad har du nok tid til å gjøre jobben din? Gjennomsnittsresultatet i år for n er opp 0,2 sammenlignet med på dette spørsmålet. I hvilken grad mestrer du jobben ut fra hva som forventes av deg? Gjennomsnittsresultatet i år for n er opp 0,1 sammenlignet med på dette spørsmålet. I hvilken grad legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling? Gjennomsnittsresultatet i år for n er opp 0,2 sammenlignet med på dette spørsmålet. I hvilken grad har du mulighet til få en stillingsstørrelse tilpasset dine behov? Gjennomsnittsresultatet i år for n er opp 0,1 sammenlignet med på dette spørsmålet.

7 Resultater på dimensjonsnivå Medarbeiderundersøkelsen Landet og Tabell 2: Inkl. laveste og høyeste resultat for r i Landet 2005 Landet 2007 Landet 2008 Landet 2010 Landet e i landet e i landet Organisering av arbeidet 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5 5,3 2,9 4,4 4,2 4,4 4,4 4,6 Innhold i jobben 4,6 4,6 4,9 4,9 5,0 5,4 3,7 4,7 4,5 4,9 4,9 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 5,3 3,2 4,1 4 4,1 4,1 4,2 Samarbeid og trivsel med kolleger 5 4, ,0 6 3,8 5,1 4,9 5,1 5,1 5,2 Mobbing, diskriminering og varsling 4,7 4,7 5,0 5,9 3,8 4,8 4,9 5,2 Nærmeste leder 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 5,6 3,5 4,6 4,2 4,4 4,6 4,7 Overordnet ledelse 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 5,1 1,8 3,2 2,8 3,4 3,7 4,0 Faglig og personlig utvikling 4 4,1 4,2 4,3 4,3 5,3 3,4 3,9 3,9 4,3 4,3 4,4 Systemer for lønnsog arbeidstidsordninger 3,9 3,8 3,7 3,9 4,0 5,2 3,4 3,9 3,7 3,9 4,0 4,2 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,7 4,6 4,7 4,8 5,6 3,8 4,9 4,6 4,8 4,8 4,9 Helhetsvurderingtrivsel 4,8 4,7 4,5 4,5 4,6 5,6 4,2 4,8 4,5 4,5 4,6 4,7 Snitt totalt: 4,4 4,3 4,4 4,5 4,6 5,5 3,4 4,4 4,1 4,4 4,5 4,7

8 Tabell 3 Medarbeiderundersøkelsen sektornivå Organisering av arbeidet Helse og ,3 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,2 4,6 4,5 4,6 4,2 3, ,6 Innhold i jobben 4,5 4,4 4,9 5,0 5,0 4,9 4,6 4,9 5 5,0 4,4 4,2 4,7 4,8 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4 4 4,1 4,1 4,2 4 3, ,0 4,8 4,3 4,4 4,3 4,5 Samarbeid med kolleger 5,1 5,1 5,1 5,3 5,2 5 4,9 5,1 5 5,1 5,1 4,8 4,9 5 5,1 Mobbing, diskriminering og varsling 4,7 4,9 5, ,2 4,3 4,3 4,9 Nærmeste leder 4,6 4,1 4,5 4,7 4,8 4,7 4,2 4,5 4,6 4,7 4,3 3,9 3,9 3,7 4,7 Overordnet ledelse 3,1 3 3,5 3,8 3,8 3,3 2,6 3,2 3,6 4,0 3,3 2,7 3,4 3,5 4,0 Faglig og personlig utvikling 3,9 3,7 4,2 4,2 4, ,4 4,4 4,6 4 3,9 4 3,9 4,4 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,8 3,5 3,7 3,8 3,9 4,1 3,9 4 4,1 4,3 3,9 3,5 3,8 3,8 4,4 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,7 4,7 4,8 4,9 5 4,7 4,9 5 5,0 4,6 4,3 4,4 4,3 4,6 Helhetsvurdering - trivsel 4,7 4,6 4,5 4,6 4,5 5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,7 4,3 4,4 4,1 4,7 Snitt totalt: 4,3 4,1 4,4 4,5 4,6 4,5 4,2 4,5 4,5 4,7 4,3 3,9 4,2 4,1 4,6 Teknisk 2005 Teknisk 2007 Teknisk 2009 Teknisk

9 Tabell 4: Medarbeiderundersøkelsen og ledelse Organisering av arbeidet 4,1 3,7 4 4,4 4,7 4,4 4,6 4,7 5,0 Innhold i jobben 4,5 4,3 4,9 4,9 5,1 4,8 5 5,1 5,2 Fysiske arbeidsforhold 4,3 3,8 4,3 4,5 4,6 4,7 4,5 4,8 4,8 Samarbeid med kolleger 5 4,4 4,9 4,8 5,0 5 5,3 5,3 5,3 Mobbing, diskriminering og varsling 4,1 4,4 5,0 5,4 5,2 5,3 Nærmeste leder 4,1 3,6 3,3 4,1 4,7 4,8 4,5 4,7 4,5 Enhetsledere 2007 Enhetsledere 2009 * Overordnet ledelse 3,3 2, ,2 3,8 3,8 4,8 4,7 Faglig og personlig utvikling 3,6 3,5 4,2 4,4 4,3 4,4 4,7 4,6 4,8 Systemer for lønns- og arbeidstids- ordninger 3,8 3,7 3,9 4 4,2 4,7 4,8 4,5 4,6 Stolthet over egen arbeidsplass 4,4 3,6 3,7 3,9 4,4 4,9 5,1 4,9 4,9 Helhetsvurderingtrivsel 4,6 3,9 3,8 4 4,5 4,6 4,8 4,7 4,8 Snitt totalt: 4,2 3,7 4 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 * Fra er felles resultat for enhetsledere og Rådmannens ledergruppe

10 Resultater på spørsmålsnivå (tabellen går over flere sider) Tabell 5 Resultater på spørsmålsnivå. Landet, høyeste og lavest resultat i landet, og sektorer. Spørsmål Norge e Organisering av arbeidet 4,5 5,3 2,9 4,4 4,6 4,5 4,6 4,6 4,7 5 Spørsmålene her dreier seg først og fremst om hvordan det legges til rette for at du kan gjøre jobben din på en god måte, og i hvilken grad du selv bidrar. I hviken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? 4,6 5,8 2,7 4,6 4,7 4,6 4,8 4,7 4,7 4,9 er du kjent med målene dine for din arbeidsplass? 5 5,8 2,9 4,8 5 4,9 5,1 4,9 4,8 5,6 er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? 4,3 5,4 2,9 4,2 4,3 4,2 4,4 4,3 4,4 5,4 bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5 5,5 3,5 4,9 5 4,9 5 5,1 5 5,6 har du nok tid til å gjøre jobben din? 3,9 4,6 3,1 3,7 3,9 3,8 4 4,1 4 3,5 har du utstyr til å få gjort jobben din (for eksempel data, verktøy, hjelpemidler)? 4,5 5,1 2 4,3 4,6 4,5 4,5 4,8 5,3 5,2 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? 4,5 5,3 3,3 4,4 4,6 4,5 4,6 4,7 4,7 4,9 Snitt 4,5 5,3 2,9 4,4 4,6 4,5 4,6 4,6 4,7 5

11 Spørsmål Norge Innhold i jobben 5 5,4 3,7 4, ,1 5,2 Spørsmålene her dreier seg om innholdet i den jobben du til daglig utfører I hvilken grad har du nok utfordringer i jobben? 4,9 5,5 3,2 4,9 5 4,8 5,2 4,7 4,8 5,5 har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver? 4,9 5 3,6 4,8 4,9 5 4,9 4,9 5 4,9 har du mulighet til å jobbe selvstendig? 5,2 5,9 3,8 5,1 5,2 5,4 5,1 5,4 5,5 5,4 mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? 5 5,4 3,9 4,9 5 5, ,1 5 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med innholdet i jobben din? 4,9 5,4 4,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5 5 Snitt 5 5,4 3,7 4, ,1 5,2

12 Spørsmål Norge Fysiske arbeidsforhold 4,2 5,3 3,2 4,1 4,2 4,2 4 4,5 4,6 4,8 Spørsmålet her dreier seg om de fysiske arbeidsforholdene knyttet til jobben din I hvilken grad er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din? 3,7 5,1 2,4 3,9 3,9 3,9 3,7 4,4 4,1 4,7 er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine? 4 5,1 3,1 3,7 3,9 4 3,6 4,2 4,6 4,6 opplever du at det er fysisk trygt på arbeidsplassen din? 4,8 5,7 4 4,7 4,7 4,6 4,6 4,8 5,1 5,3 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene i jobben din? 4,2 5,2 3,5 4,1 4,2 4,3 3,9 4,6 4,7 4,8 Snitt 4,2 5,3 3,2 4,1 4,2 4,2 4 4,5 4,6 4,8

13 Spørsmål Norge Samarbeid og trivsel med kollegene 5 6 3,8 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1 5 5,3 Spørsmålene her dreier seg om hvordan du trives sammen med dine kollegaer og om samarbeidet med dem. i hvilken grad trives du sammen med dine kolleger? 5,3 6 3,2 5,3 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 5,4 løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? 4,8 6 4,1 4,9 5 5,1 4,9 5 4,8 5,1 alt i alt, hvor fornøyd er du med samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen? 5 6 4,1 5,1 5,1 5,2 5,1 5,2 4,9 5,3 Snitt 5 6 3,8 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1 5 5,3

14 Spørsmål Norge Mobbing, diskriminering og varsling 5 5,6 3,5 4,9 5,1 5,1 5,2 4,9 5 5,3 Dette spørsmålet handler om i hvilken grad det er mobbing blant kollegaer og ledere på din arbeidsplass, om det er diskriminering og om du føler at du kan melde fra om kritikkverdige forhold. I hvilken grad er arbeidsmiljøet på din arbeidsplass uten mobbing? 5,1 6 3,4 4,9 5,5 5,4 5,5 5,5 5,4 5,6 er din arbeidsplass integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv? 5,1 5,7 4 4,9 5,1 5,1 5,2 4,6 4,8 5,2 er det lagt til rette for mulighet til at du kan melde fra om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4, ,8 4,9 4,9 4,9 4,6 4,9 5,2 Snitt 5 5,9 3,8 4,9 5,1 5,1 5,2 4,9 5 5,3

15 Spørsmål Norge Nærmeste leder 4,6 5,6 3,5 4,6 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,5 Disse spørsmålene gjelder forholdet til den lederen som har personalansvar for deg dvs. den lederen som du vil henvende deg til når det gjelder spørsmål om din arbeidssituasjon/permisjon etc. I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 4,7 5,9 3 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,9 4,6 gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den den jobben du gjør? 4,3 5,3 3,2 4,2 4,4 4,6 4,3 4,5 4,5 4,2 har innsikt i den jobben du gjør? 4,4 5,3 3,3 4,3 4,4 4,7 4,3 4,6 4,3 4,3 er lydhør overfor dine synspunkter? 4,7 5,8 3,8 4,8 4,9 5 4,9 4,9 4,8 4,7 tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig? 4,8 5,6 3,8 4, ,7 4,9 4,9 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med din nærmeste leder? 4,8 6 3,8 4,8 4,9 5 4, ,6 Snitt 4,6 5,6 3,5 4,6 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,5

16 Spørsmål Norge Medarbeidersamtale Dersom du har svart ja har din leder fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? 4,7 6 2,5 4,7 4,9 5 4,9 4,8 4,6 4,8 har du fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? 4,9 5,7 3 4,8 5 5,1 5 4,8 4,7 5 Snitt 4,8 5,8 2,8 4,8 4, ,8 4,7 4,9

17 Spørsmål Norge kommun e og miljø Overordnet ledelse 4 5,1 1,8 3,7 4 3, ,2 4,7 Her ønsker vi din oppfatning av ns overordnede administrative ledelse. I de fleste r gjelder det rådmannen og dennes ledergruppe. For de ne som ikke har rådmann, mener vi her ns øverste administrative toppledelse. I hvilken grad synes du den overordnede administrative ledelse er tydelig i forhold til ns retning og mål? 3,9 5,2 1,9 3,7 3,9 3, ,3 4,8 bidrar til å skape et positivt bilde av n blant innbyggerne? 4 5,1 2,2 3,7 4 3,8 4,1 4,1 4,3 4,7 tar spørsmål om etikk i organisasjonen alvorlig? 4, ,9 4 3,8 4,2 4 4,2 4,7 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med den overordnete ledelsen i n? 3,8 5,1 2 3,6 3,8 3,6 3,9 3,9 4,1 4,6 Snitt 4 5,1 1,8 3,7 4 3, ,2 4,7

18 Spørsmål Norge kommun e Faglig og personlig utvikling 4,3 5,3 3,4 4,3 4,4 4,3 4,6 4,4 4,3 4,8 Spørsmålene her dreier seg om kompetanse og læringsmuligheter i jobben. I hvilken grad lærer du noe nytt gjennom jobben din? 4,5 5,4 3,6 4,5 4,6 4,5 4,8 4,5 4,5 5,1 legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? 4,2 5,2 3,1 4,1 4,3 4,1 4,4 4,3 4,2 4,5 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med mulighetene for læring i jobben? 4,3 5,3 3,4 4,2 4,4 4,2 4,5 4,4 4,3 4,8 Snitt 4,3 5,3 3,4 4,3 4,4 4,3 4,6 4,4 4,3 4,8

19 Norge kommun e og miljø Spørsmål Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4 5,2 3,4 4 4,2 3,9 4,3 4,4 4,2 4,6 Disse spørsmålene gjelder de systemene som er etablert for lønnsfastsettelsen, arbeidstidsordninger og stillingstørrelse I hvilken grad er du fornøyd med lønnen din i forhold til jobben du gjør? 3,5 4,9 3,1 3,5 3,8 3,7 3,9 4,1 3,5 4,2 måten din individuelle lønn blir fastsatt? 3,4 4,3 3,1 3,5 3,8 3,7 3,9 3,8 3,3 3,9 arbeidstidsordningen i jobben (flexitid, turnus, vaktplan, arbeidshelger)? 4,5 5,8 3,6 4,4 4,5 4,3 4,5 4,9 5,1 5,2 muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov? 4,6 5,8 3,4 4,5 4,6 4,1 4,9 4,7 5,1 5,2 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med lønns- og arbeidstidsordningene i jobben din? 3,9 5 3,6 3,9 4,1 3,9 4,3 4,4 4 4,6 Snitt 4 5,2 3,4 4 4,2 3,9 4,3 4,4 4,2 4,6

20 Spørsmål Norge kommun e og miljø Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,6 3,8 4,8 4,9 4,9 5,0 4,6 4,5 4,8 Disse spørsmålene er knyttet til hvor stolt du er av din egen arbeidsplass du arbeider for. Vi bruker her ordet ''arbeidsplass'', det kan bety for eksempel barnehagen, skolen, ditt tjenestested osv. I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i n? 4,6 5,4 3,6 4,6 4,7 4,7 4,9 4,4 4,1 4,8 tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass? 4,7 5,4 3,8 4,7 4,8 4,8 4,9 4,6 4,4 4,9 vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass? 4,9 6 3, ,1 4,6 4,7 5,3 tror du at du jobber i n om 3 år? 4,7 5,4 3,8 4,8 4,9 4,9 5,1 4,6 4,3 4,5 alt i alt, i hvilken grad er du stolt av arbeidsplassen din? 4,9 5,8 3,9 4,9 5 4,9 5,1 4,8 4,5 5,2 Snitt 4,8 5,6 3,8 4,8 4,9 4,9 5 4,6 4,4 4,9

21 Spørsmål Norge Helhetsvurdering alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 4,6 5,6 4,2 4,6 4,7 4,5 4,8 4,7 4,5 4,8 Totalt Norge Helse og Snitt totalt 4,6 5,5 3,4 4,5 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 4,9

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2011

Medarbeiderundersøkelsen 2011 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Lillehammer kommune samlet Generelt Gjennomført 26.9.2011 31.10. 2011(5 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

M edarbeideru n dersøkelsen 2015

M edarbeideru n dersøkelsen 2015 M edarbeideru n dersøkelsen 2015 Resultatene Metodiske forhold Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i perioden 24. november til 6. desember. Dette var i tilsvarende tidsrom som undersøkelsene i 2013

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Organisering av. arbeidet. Samarbeid og trivsel. Innhold i og. læring i jobben. Nærmeste. leder. Medarbei. dersamtale. erord delse.

Organisering av. arbeidet. Samarbeid og trivsel. Innhold i og. læring i jobben. Nærmeste. leder. Medarbei. dersamtale. erord delse. erord t delse Medarbei dersamtale Nærmeste leder Innhold i og læring i jobben Samarbeid og trivsel Organisering av arbeidet Fysiske arbeidsforho ld Levanger Bafa DNF Drift DSY Ekne Frol B Halsan Helse

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 0 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... Kort om undersøkelsens formål... Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen... Resultater

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 2015/33 Saksbehandlar: Rune Håseth Dato: 19.02.2015 Medarbeidarundersøkjing 2014 Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr. MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/24924 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Sak om Medarbeideundersøkelsen 2010 tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 2016 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... 3 Kort om undersøkelsens formål... 3 Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen...

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2012 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2012 ble avviklet i februar og mars og gjennomført

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Arkivsaksnr.: 15/168 3 Arkivnr.: 440 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 SAMMENDRAGSRAPPORT Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2014 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2014 ble avviklet i september og oktober og gjennomført

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

Orientering DK

Orientering DK Orientering Medarbeiderundersøkelsa 2009 Medarbeiderundersøkelse Aktivitet i effektivitetsnettverket Steinkjer, Stjørdal, Verdal, Orkdal Første gang 2003 Medarbeider og brukerundersøkelser annakvart år

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 440

Søgne kommune Arkiv: 440 Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2013/681-22315/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 25.06.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER EIGERSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER EIGERSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 8. mars 2006 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Kartlegging av medarbeidertilfredshet Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet

MØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.08.2014 kl. 07:30-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen ønsker vi at du gir uttrykk for din opplevelse av viktige sider ved din

Detaljer

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag kl.

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag kl. Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 29.04.2015 kl. 15:30-17:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

UIT MU 2011 (bakgr.1) Stipendiat. Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.)

UIT MU 2011 (bakgr.1) Stipendiat. Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.) UIT MU 2011 (bakgr.1) Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.) RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Gausdal kommune samlet: Medarbeiderundersøkelsen 2015 Svarprosent: 70,8

Gausdal kommune samlet: Medarbeiderundersøkelsen 2015 Svarprosent: 70,8 Antall Gausdal kommune samlet: Medarbeiderundersøkelsen 2015 Svarprosent: 70,8 1. Ved hvilken enhet/avdeling er du ansatt (I de tilfeller der du er ansatt ved flere enheter, velg den enheten der du jobber

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.09.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/15 15/4246 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/15 15/4246 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse.

Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse. Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse. En menighet er på mange måter en spesiell arbeidsplass, ikke minst fordi vi her opererer i skjæringspunktet mellom

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: 440 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - HELSE OG SOSIAL

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: 440 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - HELSE OG SOSIAL SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4105-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - HELSE OG SOSIAL Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Nr. 4 februar 8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 7 HOVEDRESULTATER INKLUDERING HØY TRIVSEL DELTAKELSE ENGASJEMENT 1 7.indd 1 12.2.8 11:15:41 Fortsatt fremgang i medarbeidertilfredshet Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten

Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. etg. Møtetid: Torsdag 27. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. Sak 1/12 1 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012 MANDAT ADMINISTRASJONSUTVALG Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer