Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013."

Transkript

1 Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars

2 Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle fast ansatte og vikarer i. Spørreskjema ble sendt ut til 1601 medarbeidere. Det ble registrert 1264 besvarelser, som gir en svarprosent på 79 %. Antallet besvarelser og svarprosenten er det høyeste vi har hatt i den tiden vi har gjennomført Medarbeiderundersøkelsen. Med så høy deltakelse kan vi være sikre på at resultatene gir det riktig bildet på både nivå og sektornivå. Besvarelsene og svarprosentene fordeler seg slik: Tabell 1 Svarprosent Antall svar Svarprosent Sentrale støttefunksjoner Spørreskjema er utarbeidet av Denne samme undersøkelsen gjennomføres i mange r hvert år. Gjennomsnittlig svarprosent i de ne som gjennomførte Medarbeiderundersøkelsen i var 70 prosent. Kun 11 r i landet hadde en svarprosent på 80 % eller mer i. Kommunerapport er den første tilbakemeldingen om resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen. Her presenteres resultatene for n som helhet, og på sektornivå. Sentrale støttefunksjoner og er definert som sektorer i undersøkelsen. De sentrale støttefunksjonene er

3 Økonomiavdelingen, HR-avdeling og Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen. er sammenlagte resultater for enhetsledere og rådmannens ledergruppe. Resultatene presenteres i tabellform. Tabellene er samlet til sist i rapporten. Tabell 2 til 4 viser resultater på dimensjonsnivå. Et resultat på dimensjonsnivå er gjennomsnittsresultatet for alle spørsmålene som stilles under det aktuelle temaet/dimensjonen. Tabell 5 inneholder resultat pr spørsmål for landet, n og for sektorene. Resultatene Tabell 2 viser gjennomsnittsresultater for landet fra og de landsresultat vi tidligere har sammenlignet oss med. I Tabell 2 finner vi også årets resultater for, samt historiske resultater for n tilbake til Årets resultater og utviklingen i og i landet generelt kan dermed sammenlignes i denne tabellen. Tabellen inneholder også to kolonner som viser det laveste og det høyeste resultatet en norsk oppnådde på de ulike dimensjonene i. Den nederste raden i tabell 2 viser det totale gjennomsnittsresultatet for og for landet gjennom årene. Gjennomsnittsresultatene viser at Landet og har hatt en ganske lik utvikling siden 2005, men at svingningene har vært større i enn i en gjennomsnittlig norsk. De svakeste resultatene for både og landet kom i sine resultater var da under snittet for landet. Siden 2007 har utviklingen gått i positiv retning i både og landet for øvrig. Men utviklingen i har vært mer positiv enn andre steder i landet. I har de beste resultatene n oppnådd i den tiden det har blitt gjennomført medarbeiderundersøkelser, og ligger totalt sett over gjennomsnittet for landet. På samtlige dimensjoner/tema undersøkelsen omfatter har det vært en positiv utvikling for n siden forrige undersøkelse i. Størst endring siden har det vært på dimensjonene Mobbing, diskriminering og Varsling og Overordnet ledelse. Begge dimensjoner er opp 0,3 fra sist. Overordnet ledelse ser for første gang firetallet og er for første gang på samme nivå som landsgjennomsnittet.

4 Tabell 3 inneholder årets, og historiske, dimensjonsresultater på sektor nivå. Den største endringen siden ser vi i. Det totale gjennomsnittsresultatet for er opp 0,5 i sammenlignet med resultatet fra. Denne endringen gjør at medarbeidertilfredsheten nå er på samme høye nivå i alle de tre hovedarbeidsområdene i n. Utviklingen har vært positiv totalt sett i sektorene og også. Gjennomsnittsresultatet er opp 0,1 i og 0,2 i. Tabell 4 inneholder årets, og historiske, dimensjonsresultater for Støttefunksjonene og n. Tabellen viser den samme positive utviklingen som tabell 3 viste. Gjennomsnittsresultatet er opp 0,3 for støttefunksjonene og opp 0,1 for ledelsen. Kommuneplanen og Medarbeiderundersøkelsen Bestilling av medarbeiderundersøkelsen er nedfelt i planen, j.fr pkt. e. ved siden av. Den høye deltakelse mer en antyder at vi har medarbeidere som får og tar ansvar, og totalresultatet for n er over landssnittet. - På dimensjonsnivå har resultat på eller over landsnittet på alle dimensjoner. - På dimensjonsnivå har n resultat på eller over landsnittet på 10 av 11 dimensjoner. - På dimensjonsnivå har resultat på eller over landsnittet på 9 av 11 dimensjoner.

5 - På dimensjonsnivå har Sosial resultat på eller over landsnittet på 8 av 11 dimensjoner. - På dimensjonsnivå har Oppvekst resultat på eller over landsnittet på 10 av 11 dimensjoner. - På dimensjonsnivå har og Miljø på eller over landsnittet på 9 av 11 dimensjoner. - På spørsmålsnivå har resultat på eller over landssnittet på 46 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 0. - På spørsmålsnivå har n resultat på eller over landssnittet på 45 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 1. - På spørsmålsnivå har resultat på eller over landssnittet på 34 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 3. - På spørsmålsnivå har Sosial resultat på eller over landssnittet på 34 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 2. - På spørsmålsnivå har Oppvekst resultat på eller over landssnittet på 44 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 2. - På spørsmålsnivå har og Miljø resultat på eller over landssnittet på 38 av 48 spørsmål. Antallet negative avvik fra landsnittet større enn 0,2 er 3.

6 Oppfølging av undersøkelsen - utvikling av arbeidsmiljøet. Hver enhet vil få tilgang til sine resultater i egne rapporter. Resultatene gir grunnlag for dialog mellom ledelsen og medarbeiderne om videre utviklings- og forbedringsarbeid på den enkelte enhet og for n som helhet. Fra resultatene foreligger og frem mot budsjettprosessen forventes det at undersøkelsen følges opp i alle deler av n. Arbeidsplanen fremover for oppfølgingen av resultatene er: Frem mot sommeren arbeides det med resultatene på enhetene. Enheten sirkler inn områder for forbedring og definerer utviklingsmål og -tiltak. Det forventes at enhetene kan leverer oversikt over nye planer/tiltak eller justeringer av eksisterende planer/tiltak. På sektor/nivå vil vurdering av utviklingsmål / -tiltak kunne gjøres på bakgrunn av både resultatene og det enhetene rapporterer inn fra sitt arbeid lokalt. Hensikten med arbeidet på sektor/nivå er å gi lokale planer og tiltak bedre forutsetninger for å gi ønsket effekt. Samme metode ble fulgte etter undersøkelsen i. Det ble iverksatt flere tiltak på overordnet nivå i og. Tiltakene ble valgt ut på bakgrunn av resultatene i undersøkelsen og tiltakslistene fra alle enhetene. Fire spørsmål gikk oftere igjen andre i de lokale prosessene, og det ble de samme fire spørsmålene rådmannens ledergruppe fokuserte på. Tiltakene på overordnet nivå ble redegjort for i Administrasjonsutvalget i april. Tiltakene var rettet mot følgende spørsmål: I hvilken grad har du nok tid til å gjøre jobben din? Gjennomsnittsresultatet i år for n er opp 0,2 sammenlignet med på dette spørsmålet. I hvilken grad mestrer du jobben ut fra hva som forventes av deg? Gjennomsnittsresultatet i år for n er opp 0,1 sammenlignet med på dette spørsmålet. I hvilken grad legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling? Gjennomsnittsresultatet i år for n er opp 0,2 sammenlignet med på dette spørsmålet. I hvilken grad har du mulighet til få en stillingsstørrelse tilpasset dine behov? Gjennomsnittsresultatet i år for n er opp 0,1 sammenlignet med på dette spørsmålet.

7 Resultater på dimensjonsnivå Medarbeiderundersøkelsen Landet og Tabell 2: Inkl. laveste og høyeste resultat for r i Landet 2005 Landet 2007 Landet 2008 Landet 2010 Landet e i landet e i landet Organisering av arbeidet 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5 5,3 2,9 4,4 4,2 4,4 4,4 4,6 Innhold i jobben 4,6 4,6 4,9 4,9 5,0 5,4 3,7 4,7 4,5 4,9 4,9 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 5,3 3,2 4,1 4 4,1 4,1 4,2 Samarbeid og trivsel med kolleger 5 4, ,0 6 3,8 5,1 4,9 5,1 5,1 5,2 Mobbing, diskriminering og varsling 4,7 4,7 5,0 5,9 3,8 4,8 4,9 5,2 Nærmeste leder 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 5,6 3,5 4,6 4,2 4,4 4,6 4,7 Overordnet ledelse 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 5,1 1,8 3,2 2,8 3,4 3,7 4,0 Faglig og personlig utvikling 4 4,1 4,2 4,3 4,3 5,3 3,4 3,9 3,9 4,3 4,3 4,4 Systemer for lønnsog arbeidstidsordninger 3,9 3,8 3,7 3,9 4,0 5,2 3,4 3,9 3,7 3,9 4,0 4,2 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,7 4,6 4,7 4,8 5,6 3,8 4,9 4,6 4,8 4,8 4,9 Helhetsvurderingtrivsel 4,8 4,7 4,5 4,5 4,6 5,6 4,2 4,8 4,5 4,5 4,6 4,7 Snitt totalt: 4,4 4,3 4,4 4,5 4,6 5,5 3,4 4,4 4,1 4,4 4,5 4,7

8 Tabell 3 Medarbeiderundersøkelsen sektornivå Organisering av arbeidet Helse og ,3 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,2 4,6 4,5 4,6 4,2 3, ,6 Innhold i jobben 4,5 4,4 4,9 5,0 5,0 4,9 4,6 4,9 5 5,0 4,4 4,2 4,7 4,8 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4 4 4,1 4,1 4,2 4 3, ,0 4,8 4,3 4,4 4,3 4,5 Samarbeid med kolleger 5,1 5,1 5,1 5,3 5,2 5 4,9 5,1 5 5,1 5,1 4,8 4,9 5 5,1 Mobbing, diskriminering og varsling 4,7 4,9 5, ,2 4,3 4,3 4,9 Nærmeste leder 4,6 4,1 4,5 4,7 4,8 4,7 4,2 4,5 4,6 4,7 4,3 3,9 3,9 3,7 4,7 Overordnet ledelse 3,1 3 3,5 3,8 3,8 3,3 2,6 3,2 3,6 4,0 3,3 2,7 3,4 3,5 4,0 Faglig og personlig utvikling 3,9 3,7 4,2 4,2 4, ,4 4,4 4,6 4 3,9 4 3,9 4,4 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,8 3,5 3,7 3,8 3,9 4,1 3,9 4 4,1 4,3 3,9 3,5 3,8 3,8 4,4 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,7 4,7 4,8 4,9 5 4,7 4,9 5 5,0 4,6 4,3 4,4 4,3 4,6 Helhetsvurdering - trivsel 4,7 4,6 4,5 4,6 4,5 5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,7 4,3 4,4 4,1 4,7 Snitt totalt: 4,3 4,1 4,4 4,5 4,6 4,5 4,2 4,5 4,5 4,7 4,3 3,9 4,2 4,1 4,6 Teknisk 2005 Teknisk 2007 Teknisk 2009 Teknisk

9 Tabell 4: Medarbeiderundersøkelsen og ledelse Organisering av arbeidet 4,1 3,7 4 4,4 4,7 4,4 4,6 4,7 5,0 Innhold i jobben 4,5 4,3 4,9 4,9 5,1 4,8 5 5,1 5,2 Fysiske arbeidsforhold 4,3 3,8 4,3 4,5 4,6 4,7 4,5 4,8 4,8 Samarbeid med kolleger 5 4,4 4,9 4,8 5,0 5 5,3 5,3 5,3 Mobbing, diskriminering og varsling 4,1 4,4 5,0 5,4 5,2 5,3 Nærmeste leder 4,1 3,6 3,3 4,1 4,7 4,8 4,5 4,7 4,5 Enhetsledere 2007 Enhetsledere 2009 * Overordnet ledelse 3,3 2, ,2 3,8 3,8 4,8 4,7 Faglig og personlig utvikling 3,6 3,5 4,2 4,4 4,3 4,4 4,7 4,6 4,8 Systemer for lønns- og arbeidstids- ordninger 3,8 3,7 3,9 4 4,2 4,7 4,8 4,5 4,6 Stolthet over egen arbeidsplass 4,4 3,6 3,7 3,9 4,4 4,9 5,1 4,9 4,9 Helhetsvurderingtrivsel 4,6 3,9 3,8 4 4,5 4,6 4,8 4,7 4,8 Snitt totalt: 4,2 3,7 4 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 * Fra er felles resultat for enhetsledere og Rådmannens ledergruppe

10 Resultater på spørsmålsnivå (tabellen går over flere sider) Tabell 5 Resultater på spørsmålsnivå. Landet, høyeste og lavest resultat i landet, og sektorer. Spørsmål Norge e Organisering av arbeidet 4,5 5,3 2,9 4,4 4,6 4,5 4,6 4,6 4,7 5 Spørsmålene her dreier seg først og fremst om hvordan det legges til rette for at du kan gjøre jobben din på en god måte, og i hvilken grad du selv bidrar. I hviken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? 4,6 5,8 2,7 4,6 4,7 4,6 4,8 4,7 4,7 4,9 er du kjent med målene dine for din arbeidsplass? 5 5,8 2,9 4,8 5 4,9 5,1 4,9 4,8 5,6 er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? 4,3 5,4 2,9 4,2 4,3 4,2 4,4 4,3 4,4 5,4 bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5 5,5 3,5 4,9 5 4,9 5 5,1 5 5,6 har du nok tid til å gjøre jobben din? 3,9 4,6 3,1 3,7 3,9 3,8 4 4,1 4 3,5 har du utstyr til å få gjort jobben din (for eksempel data, verktøy, hjelpemidler)? 4,5 5,1 2 4,3 4,6 4,5 4,5 4,8 5,3 5,2 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? 4,5 5,3 3,3 4,4 4,6 4,5 4,6 4,7 4,7 4,9 Snitt 4,5 5,3 2,9 4,4 4,6 4,5 4,6 4,6 4,7 5

11 Spørsmål Norge Innhold i jobben 5 5,4 3,7 4, ,1 5,2 Spørsmålene her dreier seg om innholdet i den jobben du til daglig utfører I hvilken grad har du nok utfordringer i jobben? 4,9 5,5 3,2 4,9 5 4,8 5,2 4,7 4,8 5,5 har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver? 4,9 5 3,6 4,8 4,9 5 4,9 4,9 5 4,9 har du mulighet til å jobbe selvstendig? 5,2 5,9 3,8 5,1 5,2 5,4 5,1 5,4 5,5 5,4 mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? 5 5,4 3,9 4,9 5 5, ,1 5 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med innholdet i jobben din? 4,9 5,4 4,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5 5 Snitt 5 5,4 3,7 4, ,1 5,2

12 Spørsmål Norge Fysiske arbeidsforhold 4,2 5,3 3,2 4,1 4,2 4,2 4 4,5 4,6 4,8 Spørsmålet her dreier seg om de fysiske arbeidsforholdene knyttet til jobben din I hvilken grad er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din? 3,7 5,1 2,4 3,9 3,9 3,9 3,7 4,4 4,1 4,7 er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine? 4 5,1 3,1 3,7 3,9 4 3,6 4,2 4,6 4,6 opplever du at det er fysisk trygt på arbeidsplassen din? 4,8 5,7 4 4,7 4,7 4,6 4,6 4,8 5,1 5,3 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene i jobben din? 4,2 5,2 3,5 4,1 4,2 4,3 3,9 4,6 4,7 4,8 Snitt 4,2 5,3 3,2 4,1 4,2 4,2 4 4,5 4,6 4,8

13 Spørsmål Norge Samarbeid og trivsel med kollegene 5 6 3,8 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1 5 5,3 Spørsmålene her dreier seg om hvordan du trives sammen med dine kollegaer og om samarbeidet med dem. i hvilken grad trives du sammen med dine kolleger? 5,3 6 3,2 5,3 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 5,4 løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? 4,8 6 4,1 4,9 5 5,1 4,9 5 4,8 5,1 alt i alt, hvor fornøyd er du med samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen? 5 6 4,1 5,1 5,1 5,2 5,1 5,2 4,9 5,3 Snitt 5 6 3,8 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1 5 5,3

14 Spørsmål Norge Mobbing, diskriminering og varsling 5 5,6 3,5 4,9 5,1 5,1 5,2 4,9 5 5,3 Dette spørsmålet handler om i hvilken grad det er mobbing blant kollegaer og ledere på din arbeidsplass, om det er diskriminering og om du føler at du kan melde fra om kritikkverdige forhold. I hvilken grad er arbeidsmiljøet på din arbeidsplass uten mobbing? 5,1 6 3,4 4,9 5,5 5,4 5,5 5,5 5,4 5,6 er din arbeidsplass integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv? 5,1 5,7 4 4,9 5,1 5,1 5,2 4,6 4,8 5,2 er det lagt til rette for mulighet til at du kan melde fra om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4, ,8 4,9 4,9 4,9 4,6 4,9 5,2 Snitt 5 5,9 3,8 4,9 5,1 5,1 5,2 4,9 5 5,3

15 Spørsmål Norge Nærmeste leder 4,6 5,6 3,5 4,6 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,5 Disse spørsmålene gjelder forholdet til den lederen som har personalansvar for deg dvs. den lederen som du vil henvende deg til når det gjelder spørsmål om din arbeidssituasjon/permisjon etc. I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 4,7 5,9 3 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,9 4,6 gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den den jobben du gjør? 4,3 5,3 3,2 4,2 4,4 4,6 4,3 4,5 4,5 4,2 har innsikt i den jobben du gjør? 4,4 5,3 3,3 4,3 4,4 4,7 4,3 4,6 4,3 4,3 er lydhør overfor dine synspunkter? 4,7 5,8 3,8 4,8 4,9 5 4,9 4,9 4,8 4,7 tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig? 4,8 5,6 3,8 4, ,7 4,9 4,9 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med din nærmeste leder? 4,8 6 3,8 4,8 4,9 5 4, ,6 Snitt 4,6 5,6 3,5 4,6 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,5

16 Spørsmål Norge Medarbeidersamtale Dersom du har svart ja har din leder fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? 4,7 6 2,5 4,7 4,9 5 4,9 4,8 4,6 4,8 har du fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? 4,9 5,7 3 4,8 5 5,1 5 4,8 4,7 5 Snitt 4,8 5,8 2,8 4,8 4, ,8 4,7 4,9

17 Spørsmål Norge kommun e og miljø Overordnet ledelse 4 5,1 1,8 3,7 4 3, ,2 4,7 Her ønsker vi din oppfatning av ns overordnede administrative ledelse. I de fleste r gjelder det rådmannen og dennes ledergruppe. For de ne som ikke har rådmann, mener vi her ns øverste administrative toppledelse. I hvilken grad synes du den overordnede administrative ledelse er tydelig i forhold til ns retning og mål? 3,9 5,2 1,9 3,7 3,9 3, ,3 4,8 bidrar til å skape et positivt bilde av n blant innbyggerne? 4 5,1 2,2 3,7 4 3,8 4,1 4,1 4,3 4,7 tar spørsmål om etikk i organisasjonen alvorlig? 4, ,9 4 3,8 4,2 4 4,2 4,7 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med den overordnete ledelsen i n? 3,8 5,1 2 3,6 3,8 3,6 3,9 3,9 4,1 4,6 Snitt 4 5,1 1,8 3,7 4 3, ,2 4,7

18 Spørsmål Norge kommun e Faglig og personlig utvikling 4,3 5,3 3,4 4,3 4,4 4,3 4,6 4,4 4,3 4,8 Spørsmålene her dreier seg om kompetanse og læringsmuligheter i jobben. I hvilken grad lærer du noe nytt gjennom jobben din? 4,5 5,4 3,6 4,5 4,6 4,5 4,8 4,5 4,5 5,1 legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? 4,2 5,2 3,1 4,1 4,3 4,1 4,4 4,3 4,2 4,5 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med mulighetene for læring i jobben? 4,3 5,3 3,4 4,2 4,4 4,2 4,5 4,4 4,3 4,8 Snitt 4,3 5,3 3,4 4,3 4,4 4,3 4,6 4,4 4,3 4,8

19 Norge kommun e og miljø Spørsmål Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4 5,2 3,4 4 4,2 3,9 4,3 4,4 4,2 4,6 Disse spørsmålene gjelder de systemene som er etablert for lønnsfastsettelsen, arbeidstidsordninger og stillingstørrelse I hvilken grad er du fornøyd med lønnen din i forhold til jobben du gjør? 3,5 4,9 3,1 3,5 3,8 3,7 3,9 4,1 3,5 4,2 måten din individuelle lønn blir fastsatt? 3,4 4,3 3,1 3,5 3,8 3,7 3,9 3,8 3,3 3,9 arbeidstidsordningen i jobben (flexitid, turnus, vaktplan, arbeidshelger)? 4,5 5,8 3,6 4,4 4,5 4,3 4,5 4,9 5,1 5,2 muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov? 4,6 5,8 3,4 4,5 4,6 4,1 4,9 4,7 5,1 5,2 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med lønns- og arbeidstidsordningene i jobben din? 3,9 5 3,6 3,9 4,1 3,9 4,3 4,4 4 4,6 Snitt 4 5,2 3,4 4 4,2 3,9 4,3 4,4 4,2 4,6

20 Spørsmål Norge kommun e og miljø Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,6 3,8 4,8 4,9 4,9 5,0 4,6 4,5 4,8 Disse spørsmålene er knyttet til hvor stolt du er av din egen arbeidsplass du arbeider for. Vi bruker her ordet ''arbeidsplass'', det kan bety for eksempel barnehagen, skolen, ditt tjenestested osv. I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i n? 4,6 5,4 3,6 4,6 4,7 4,7 4,9 4,4 4,1 4,8 tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass? 4,7 5,4 3,8 4,7 4,8 4,8 4,9 4,6 4,4 4,9 vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass? 4,9 6 3, ,1 4,6 4,7 5,3 tror du at du jobber i n om 3 år? 4,7 5,4 3,8 4,8 4,9 4,9 5,1 4,6 4,3 4,5 alt i alt, i hvilken grad er du stolt av arbeidsplassen din? 4,9 5,8 3,9 4,9 5 4,9 5,1 4,8 4,5 5,2 Snitt 4,8 5,6 3,8 4,8 4,9 4,9 5 4,6 4,4 4,9

21 Spørsmål Norge Helhetsvurdering alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 4,6 5,6 4,2 4,6 4,7 4,5 4,8 4,7 4,5 4,8 Totalt Norge Helse og Snitt totalt 4,6 5,5 3,4 4,5 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 4,9

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 0 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... Kort om undersøkelsens formål... Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen... Resultater

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 440

Søgne kommune Arkiv: 440 Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2013/681-22315/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 25.06.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2014 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2014 ble avviklet i september og oktober og gjennomført

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Kartlegging av medarbeidertilfredshet Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER EIGERSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER EIGERSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 8. mars 2006 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

*Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle

*Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle Nesodden kommune har i flere år gjennomført bruker- og medarbeiderundersøkelser i bedrekommune.no. Kommunen deler sine erfaringer med bruk av bedrekommune.no, og hvordan resultatene kan brukes i et styringsperspektiv

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Nr. 4 februar 8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 7 HOVEDRESULTATER INKLUDERING HØY TRIVSEL DELTAKELSE ENGASJEMENT 1 7.indd 1 12.2.8 11:15:41 Fortsatt fremgang i medarbeidertilfredshet Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. Sak 1/12 1 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012 MANDAT ADMINISTRASJONSUTVALG Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Praktisk likestillingsarbeid. Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011

Praktisk likestillingsarbeid. Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011 Praktisk likestillingsarbeid Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011 Hva skal jeg snakke om? Aktivitets- og redegjørelsesplikten Likestillingsredegjørelsen som verktøy i et systematisk likestillingsarbeid. Diskrimineringsvurderingen

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010

Medarbeiderundersøkelsen 2010 Ringerike kommune R I N G E R I K E K O M M U N E Medarbeiderundersøkelsen 2010 Hønefoss kino 4. februar Program Innledning og noen aktuelle tema v/rådmannen Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2010

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Vedlagt følger retningslinjer for medarbeidersamtaler i Krødsherad kommune.

Vedlagt følger retningslinjer for medarbeidersamtaler i Krødsherad kommune. Noresund 26.10.2007. Ledere m/personalansvar. Fagforeningsledere. MEDARBEIDERSAMTALER. Vedlagt følger retningslinjer for medarbeidersamtaler i Krødsherad kommune. Alle ledere med personalansvar skal fra

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune?

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer kommune er Denne presentasjonen handler heller ikke om hvor

Detaljer

Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Anbefalinger for en familievennlig personalpolitikk i staten Et familievennlig

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse.

Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse. Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse. En menighet er på mange måter en spesiell arbeidsplass, ikke minst fordi vi her opererer i skjæringspunktet mellom

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Romslighet Mot Humør Innledning Motiverte og stolte medarbeider som leverer kommunale tjenester av høy kvalitet til fornøyde brukere og innbyggere, er målet for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014 LHH

Brukerundersøkelse 2014 LHH Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni 30.08.2014 en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune!

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som medarbeider i Bodø kommune Hjertelig velkommen som medarbeider i Bodø kommune! Vi trenger deg, din kompetanse, ditt engasjement og dine samarbeidsevner

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Medarbeider- og ledervurdering

Medarbeider- og ledervurdering Medarbeider- og ledervurdering Den røde tråden Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i organisasjonen. Heftet er en videreutvikling

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015

Medarbeiderundersøkelse 2015 Medarbeiderundersøkelse 2015 Hvorfor skal vi ha medarbeiderundersøkelse? I Hedmark fylkeskommune er de ansatte den viktigste ressursen for å realisere alle fylkeskommunens målsettinger. Gjennom en medarbeiderundersøkelse

Detaljer

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune Bakgrunn for prosjektet... 3 Mål med prosjektet... 3 Målgruppe for prosjektet... 3 Beskrivelse av tiltakene... 4 Tiltak 1 Årsturnus og

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Rapportspesifikasjoner Antall gjennomførte 6 Antall inviterte 6 Svarprosent 100% INNHOLD Innhold Overblikk 3 5 Omdømme Arbeidsoppgaver

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer