MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/ Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb."

Transkript

1 Sak 1/12 1 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/ MANDAT ADMINISTRASJONSUTVALG Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 1/12 Administrasjonsutvalget Rådmannens tilråding til vedtak: Administrasjonsutvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk i tråd med tidligere praksis. Utvalget har halvårlige møter.

2 Sak 1/12 2 Grunnlagsdokumenter: Saksfremstilling Kommunelovens 25 og Hovedavtalens 4 om sammensetning i partssammensatte utvalg, gjengitt nedenfor: Kommuneloven Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg - for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Hovedavtalen 4 - Partssammensatt utvalg Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes et eller flere partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på en annen måte. Det vises til kommunelovens 25. Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk Bakgrunnen for saken: Kommunestyret gjorde følgende vedtak: Det opprettes et politisk administrasjonsutvalg (partssammensatt utvalg). Dette er utvalgets første møte, og administrasjonen vil her gå gjennom mandat, hvilke typer saker som det er naturlig at utvalget behandler, og forventninger til utvalget fra fagforeningenes side. Saksopplysninger: Siden 2003 har administrasjonsutvalget bestått av fem medlemmer hvorav tre er oppnevt av rådmannen og to utpekt av de lokale fagforeningene. Utvalget har blant annet behandlet følgende saker: - Medarbeidersamtalen som system, individuelt og gruppevis - Praktisering av fleksitid - Etiske retningslinjer - Faglig karrierestige - Informasjonsstrategi - Kontorlokalisering - Beholde/rekruttere kompetanse - Seniorpolitike tiltak - IA-avtale - Verdier og lederprinsipper

3 Sak 1/ Vurdering av realkompetanse Partene i utvalget har vurdert nivået på sakene å være i tråd med lovverket. Det tidligere administrasjonsutvalget har hatt halvårlige møter. Basert på medlemmenes erfaringer kan det synes naturlig at også det nye administrasjonsutvalget legger opp til halvårlige møter. Rådmannens vurdering: Det tidligere administrasjonsutvalgets praktisering av mandat og møtefrekvens fungerte tilfredsstillende. Det kan være grunn til å praktisere tilsvarende for det nye administrasjonsutvalget. Saksbehandler: Tone Dahl Tjenesteområdesjef:

4 Sak 2/12 4 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 2/ SYKEFRAVÆR Arkivsaknummer: 07/416 Arkivkode : 033. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 2/12 Administrasjonsutvalget Rådmannens tilråding til vedtak: Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

5 % Sak 2/12 5 Bakgrunnen for saken: Saksfremstilling Rådmannen og hans administrasjon jobber kontinuerlig for å redusere sykefraværet. Rådmannen vil her gi en oversikt over fraværet og de viktigste tiltakene for å redusere fraværet. Saksopplysninger: De siste årene har det vært stort fokus på å redusere sykefraværet i Norge. Det er en allmenn oppfatning at sykefraværet i Norge er for høyt. Dette grunngis med å sammenlikne med andre land som det er mulig å sammenlikne oss med, spesielt Norden og Nord-Europa. Det er riktig at Norge ligger i øvre sjikt når det gjelder sykefravær. Det er flere mulige forklaringer på dette. De viktigste er: Norge ligger i øvre sjikt når det gjelder deltakelse i arbeidslivet (prosent yrkesaktive) Norge har en av verdens beste sykelønnsordninger De siste års fokus på å øke den reelle pensjonsalderen og inkludere flere med redusert funksjonsevne i arbeidslivet. Sykefraværet i Randaberg kommune 9 Legemeldt sykefravær Nav-statistikk ,7 7,8 7,7 7,3 6,4 6,4 5,8 5,9 6,0 8,1 7,1 6,4 7,7 6,7 6 7,3 6,4 5,4 4 3 Kommunegjennomsnitt 2 Randaberg 1 Landsgjennomsnitt kvadrat kvadrat kvart

6 Fraværsprosent Sak 2/12 6 Fravær ved barns sykdom er holdt utenfor. Vi ser her utviklingen over seks år. Både kommunegjennomsnittet og landsgjennomsnittet har gått noe ned i Variasjonene for Randaberg kommune er forholdsvis små. Randaberg kommune ligger hele tiden under landets kommunegjennomsnitt. Fraværsstatistikk for Randaberg kommune og tjenesteområdene helse og omsorg, skole og barnehage + renhold fra egenmeldt og legemeldt 18,0 16,0 14,0 12,0 15,40 14,4 12,10 12,3 13,1 12,70 12,0 Barnehagene Helse og Omsorg Randaberg kommune Skole 10,0 8,0 10,2 9,5 8,70 7,2 8,4 8,1 8,3 7,8 9,7 8,5 7,7 7,5 7,20 7,3 7,5 7,4 7,90 Renhold 6,0 5,2 5,6 5,2 5,5 5,2 5,6 4,0 2,0 0, Fravær ved barns sykdom er holdt utenfor. Dagens personalinformasjonssystemer fanger ikke opp sykefravær i helgestillingene som hovedsakelig er i Helse og omsorg. Her ser vi at Randaberg kommunes gjennomsnitt er på 7,4%. Differansen mellom de to grafene utgjøres av egenmeldinger. Hvis vi forutsetter at det legemeldte fraværet (NAVstatistikken) er av mer langvarig karakter enn egenmeldinger, kan det hevdes at langtidssykefraværet utgjør 6,4 prosentpoeng av 7,4 prosentpoeng. Det er altså langtidssykefraværet som er utfordringen. Korttidssykefraværet oppleves likevel ofte som mest arbeidskrevende og vanskelig å håndtere. Barnehagene har jobbet målbevisst med å redusere sykefraværet, og har hatt en bra nedgang siden Helse og omsorg har relativt små variasjoner over tid, og det samme gjelder skole. Tiltak Vi har en antakelse om at trening og individuell oppfølging er de mest effektive virkemidlene mot sykefravær. I 2007 begynte vi derfor å tilby gratis trening og Grønn start, et tilbud om gratis konsultasjon og oppfølging på RAFT for å unngå sykemelding (se under).

7 Sak 2/12 7 Andre tiltak er: Redusere uønsket deltid Medarbeidersamtale -system Program for nyansatte Velferdstilbud Lederutvikling Fagstigen Seniorpolitiske tiltak Systematiske tiltak for sykefraværsoppfølging som del av IA-avtalen (se under) Arbeidsmiljørettede tiltak i avdelingene Samarbeid med Hjelp24 blant annet fysioterapeut for å få veiledning i bruk av egen kropp for å få utført jobben eller tilrettelegging av arbeidsplasser Samarbeid med Arbeidslivssenteret Ønsketurnus Om IA-avtalen Målet med Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Den første IA-avtalen ble undertegnet i desember 2001, med en varighet på fire år. Bakgrunnen var en utvikling der stadig flere gikk ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger. Intensjonsavtalenes mål har i hovedsak vært de samme, med ett hovedmål og tre delmål. For den nye IA-avtalen er det overordnete målet: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. De tre delmålene er: Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Mer om Grønn start Grønn start er et tilbud om individuell forebygging, behandling og oppfølging for ansatte i Randaberg kommune som står i fare for å bli sykemeldt, som er delvis sykemeldt eller i forbindelse med ansattes tilbakeføring til arbeid. I samarbeid med RAFT-klinikken yter Randaberg kommune strakstiltak med veiledning og behandling innen 1 uke, dette dekkes av arbeidsgiver og gjennomføres i arbeidstiden etter nærmere retningslinjer. Utgiftene dekkes over AMU s budsjett. RAFT har ressurser med fysioterapeuter, kiropraktorer, ernæringsfysiolog, psykolog, lege med arbeidsmedisin kompetanse og har godt utrustede behandlings- og treningslokaler. Arbeidsplassevalueringer kan også gjennomføres. Tilbudet avgrenses ikke kun til

8 Sak 2/12 8 arbeidsrelaterte problemstillinger. Det vil også kunne tilbys tidligsamtaler hos psykolog. Rådmannens vurdering: Rådmannen mener at det er satt i verk mange ulike og viktige tiltak for å redusere sykefraværet i kommunen. Rådmannen har forventninger til at ledernes oppfølging av den enkelte ansatte i tråd med IA-avtalen, gratis treningstilbud og Grønn Start vil gi resultater på sikt. Saksbehandler: Tone Dahl Tjenesteområdesjef:

9 Sak 3/12 9 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 3/ FORHANDLINGER 2012 Arkivsaknummer: 12/1147 Arkivkode : 515. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 3/12 Administrasjonsutvalget Rådmannens tilråding til vedtak: Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

10 Sak 3/12 10 Bakgrunnen for saken: Saksfremstilling KS som arbeidsgiverorganisasjon forhandler på vegne av alle kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo kommune. Den sentrale forhandlingsretten er regulert i Hovedavtalen. Forhandlingene skjer hvert år, med hovedoppgjør hvert annet år. I år er et hovedoppgjør. Disse forhandlingene foregår på våren. Her fastsettes rammen for de lokale forhandlingene som finner sted om høsten. Saksopplysninger: Når dette skrives er alle fagforeningene unntatt Akademikerne i streik. Noe av bakgrunnen er at partene i oppgjøret i staten heller ikke klarte å enes om en løsning, slik at det ble vanskelig for enkelte av partene i kommuneoppgjøret å forholde seg til økonomisk ramme for oppgjøret når dette ikke var avklart i staten. Oppgjøret i staten betraktes som et «frontfag» i offentlig sektor, så derfor blir meklingsbruddet i staten vanskelig for flere. PRESSEMELDING FRA KS 24. mai: Streik i kommunesektoren Meklingen mellom partene i hovedtariffoppgjøret for kommunesektoren ble avsluttet klokken i dag. Da måtte mekler Reidun Wallevik hos Riksmekleren konstatere at det ikke var mulig å komme frem til en løsning. Arbeidstakerorganisasjonene har varslet streik for nesten ansatte i sektoren fra arbeidstidens begynnelse torsdag 24. mai. Personal- og organisasjonssjef vil gi oppdatert informasjon om de sentrale forhandlingene på møtet. Rådmannens vurdering: Administrasjonsutvalget bør være orientert om hovedretningslinjene i forhandlingene. Saksbehandler: Tone Dahl Tjenesteområdesjef:

11 Sak 4/12 11 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 4/ HANDLINGSPLAN - INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA-ARBEID) Arkivsaknummer: 11/2071 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 4/12 Administrasjonsutvalget Rådmannens tilråding til vedtak: Administrasjonsutvalget tar handlingsplan for IA-arbeidet til orientering.

12 Sak 4/12 12 Bakgrunnen for saken: Saksfremstilling Målet med Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Den første IA-avtalen ble undertegnet i desember 2001, med en varighet på fire år. Bakgrunnen var en utvikling der stadig flere gikk ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger. Intensjonsavtalenes mål har i hovedsak vært de samme, med ett hovedmål og tre delmål. For den nye IA-avtalen er det overordnete målet: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. De tre delmålene er: Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Partene i IA-bedriften forplikter seg til å utarbeide en handlingsplan for IA-arbeidet. Saksopplysninger: Et partssammensatt utvalgt har utarbeidet vedlagte handlingsplan. Planen vil bli behandlet og eventuelt vedtatt i møte i Arbeidsmiljøutvalget 6. juni. Rådmannens vurdering: Handlingsplanen dekker forventningene til IA-arbeidet. Saksbehandler: Tone Dahl Tjenesteområdesjef:

13 Sak 5/12 13 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 5/ MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 Arkivsaknummer: 12/269 Arkivkode : 440. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS / Kommunestyret PS 5/12 Administrasjonsutvalget Rådmannens tilråding til vedtak: Kommunestyret tar saken til orientering.

14 Sak 5/12 14 Bakgrunnen for saken: Saksfremstilling Våren 2012 gjennomførte Randaberg kommune en ny medarbeiderundersøkelse. Hensikten med undersøkelsen var å bevare det som er bra og forbedre det som kan forbedres. Undersøkelsen er kjøpt av bedrekommune.no som er et verktøy utviklet av Kommuneforlaget og KS. Undersøkelsen kan også brukes til brukerundersøkelser. Vi kan gjennom denne undersøkelsen sammenligne oss med oss selv over tid, og vi kan sammenligne oss med andre kommuner. Sist gang vi gjennomførte en medarbeiderundersøkelse, var våren Saksopplysninger: Vi fikk en akseptabel svarprosent på 76. Medarbeiderundersøkelsen er organisert langs 11 dimensjoner: Organisering av arbeidet Innhold i jobben Fysiske arbeidsforhold Samarbeid og trivsel med kollegene Mobbing, diskriminering og varsling Nærmeste leder Medarbeidersamtale Overordnet ledelse Faglig og personlig utvikling Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger Stolthet over egen arbeidsplass Skalaen gikk fra 1 som dårligst, til 6 som best. Den gjennomsnittlige skåren på undersøkelsen som helhet, var 4,6. Det er samme skår som vi oppnådde i 09, og er også samme skår som gjennomsnittet for de 68 kommunene som så langt har deltatt i undersøkelsen i år. Spørsmålene som fikk høyest skår, var: I hvilken grad trives du sammen med dine kolleger (5,4). I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig (5,2). I begge disse spørsmålene gikk vi fram med 0,1 poeng siden undersøkelsen i 09. Er arbeidsmiljøet på din arbeidsplass uten mobbing (5,3). Dette er en framgang på 0,2 poeng siden 09. I hvilken grad er din arbeidsplass integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv (5,1), og Vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass (5,0). Spørsmål som fikk dårligst skår, var:

15 Sak 5/12 15 I hvilken grad er du fornøyd med lønnen din i forhold til jobben du gjør (3,1). Dette er samme resultat som i 09. I hvilken grad er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din (3,7), og I hvilken grad er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine (3,9). Kommunen kan sammenligne seg med gjennomsnittet av alle kommuner som har besvart undersøkelsen i inneværende år. Det betyr at gjennomsnittet forandrer seg etter hvor mange kommuner som har deltatt i undersøkelsen. I skrivende stund skårer Randaberg kommune 0,4 poeng bedre enn gjennomsnittet på spørsmålet om overordnet ledelse: I hvilken grad synes du den overordnede administrative ledelsen bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? (4,4 mot 4,0), Tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig (4,1 mot 3,8), og Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med den overordnete ledelsen i kommunen (4,1 mot 3,8). Vi skårer dårligere enn gjennomsnittet på spørsmålet om lønn: I hvilken grad er du fornøyd med lønnen i forhold til jobben du gjør? (3,1 mot 3,4). Ellers er det små variasjoner mellom Randaberg kommune sitt resultat og kommunegjennomsnittet. Avdelingene er nå i ferd med å utarbeide tiltaksplaner på grunnlag av undersøkelsen. Rådmannens vurdering: Råmannen anser undersøkelsen som et godt verktøy for å videreutvikle Randaberg kommunes arbeidsgiverpolitikk. Saksbehandler: Tone Dahl Tjenesteområdesjef:

16 Sak 6/12 16 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 6/ EVENTUELT Arkivsaknummer: 12/1165 Arkivkode : 033. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 6/12 Administrasjonsutvalget

17 Sak 7/12 17 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 7/ GODKJENNING AV PROTOKOLL Arkivsaknummer: 12/1164 Arkivkode : 033 &17. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. PS 7/12 Administrasjonsutvalget Rådmannens tilråding til vedtak: Protokolen godkjennes

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær Forvaltningsrevisjon Rapport Arbeidsgiverstrategi og sykefravær September 2008 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Positivt hovedinntrykk... 2 1.3 Utfordringer...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: HR-sjef Mai-Liss Larsen Sak nr: 73/2011 Navn på sak: Orientering om tiltak for å redusere

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefraværsarbeid i Nes kommune Til: Kontrollutvalget i Nes kommune den 4.12.2013 Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt FORORD Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer