Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederhåndbok for spørreundersøkelser"

Transkript

1 Lederhåndbok for spørreundersøkelser

2 Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt prosesser som vil kreve oppmerksomhet og tid til bearbeiding. Vi må ha en klar, felles vilje til oppfølging når det er besluttet at slike undersøkelser skal gjennomføres.

3 Formålet med medarbeiderundersøkelsen Gi et balansert bilde av faktorer som påvirker medarbeidernes arbeidssituasjon og trivsel Få fram kunnskap om forhold som har betydning for medarbeidernes rolle i å utvikle og effektivisere kommunale tjenester Formålet er handlingsrettet og kartleggingen skal gi grunnlag for å iverksette forbedringstiltak. Disse tiltakene må i stor grad iverksettes på enhetsnivå

4 Formålet med brukerundersøkelser Bidra til forbedring av kommunens tjenester Sammenligne seg selv med seg selv over tid Sammenligne seg selv med andre kommuner og landsgjennomsnittet Standard rapporter på alle enhetsnivåer/ kommunenivåer Styringsinformasjon til alle nivåer i kommunen

5 1. Arbeidsmiljø 2. Verdihåndboka Dimensjoner i medarbeiderundersøkelsen 3. Læring og utvikling 4. Medarbeidersamtale 5. Nærmeste leder 6. Enhetsleder 7. Rådmannsfunksjonen 8. Stolthet over egen arbeidsplass 9. Organisering av arbeidet 10. Lønn og arbeidstid 11. Helhetsvurdering

6 Definisjon av ledernivå i medarbeiderundersøkelsen Nærmeste leder: Med nærmeste leder menes eventuell førstelinjelinjeleder som den ansatte rapporterer til dersom enheten har flere ledernivå, eller enhetsleder dersom enheten ikke har flere ledernivå Overordnet ledelse: Dette er kommunens overordnede administrative ledelse dvs rådmannen og assisterende rådmenn Enhetsleder: Dette er spørsmål som bare ansatte i enheter med flere ledernivå skal svare på

7 Dimensjoner i brukerundersøkelsene Noen dimensjoner er felles for de fleste undersøkelsene mens andre er forskjellige Oppfølgingen av brukerundersøkelsene blir den samme som for medarbeiderundersøkelsen bortsett fra at en også må involvere brukerne, brukerutvalg eller brukerorganisasjoner i prosessen.

8 Resultatene av undersøkelsene skal: Gi den enkelte enhetsleder et grunnlag for en videre prosess på arbeidsplassen omkring konkrete forbedringstiltak når det gjelder arbeidsmiljøet og tjenestene Være et bidrag til å vurdere den enkelte enhetsleders resultatoppnåelse Gi kommunestyret og rådmannen et samlet bilde av medarbeidernes syn på egen arbeidssituasjon og brukernes syn på tjenestene som grunnlag for videreutvikling av en lokal arbeidsgiverstrategi og tjenestestrategi Gi grunnlag for å søke etter sammenhenger mellom medarbeidertilfredshet og brukertilfredshet.

9 Suksessfaktorer? Tydelig definert lederansvar Tålmodighet og langsiktighet Både fokus på enhetens utviklingsområder og positive sider Avgrense problemstillinger og tiltak Oppfølging av tiltak og evt. innarbeide tiltakene i enhetens driftsplan Dialog med medarbeiderne/brukerne

10 Forberedelse Ha møte med alle medarbeiderne evt. representanter for brukerne før undersøkelsen iverksettes Informer medarbeiderne/brukerrep. om hensikt og formål med undersøkelsen Presiser at ingen analyser vil kunne identifisere noen av medarbeiderne/brukerne Oppsummer resultater fra forrige undersøkelse Oppsummer hva som ble gjort etter forrige gjennomgang Har vi nådd de forbedringsmålene vi satte oss? Oppfordre medarbeiderne/brukerrep. til å gi sin ærlige oppfatning i undersøkelsen Gjennomgå utsendt informasjon om praktisk gjennomføring og be flest mulig (ansatte eller brukere) å fylle ut elektronisk skjema

11 Målsettinger for oppfølging etter hver gjennomført undersøkelse Medarbeiderne/brukerne skal sette egne ord på det de synes er viktigst å utvikle og forbedre når det gjelder arbeidsmiljøet eller tjenestene. Medarbeiderne/brukerne skal bli enige om de to mest sentrale områdene i enheten/seksjonen /avdeling der de ansatte/brukerne er tilfreds med situasjonen. Medarbeiderne/brukerne skal bli enige om 1-2 utviklingsområder der enheten/seksjonen/avd. ønsker å bli bedre. Medarbeiderne/brukerne skal komme med forslag til 1-2 konkrete tiltak. Det skal utpekes ansvarlig(e) for gjennomføring av tiltak med tidsfrist. Enhetsleder skal deretter vurdere og presentere egne vurderinger av hva hun/han mener det er viktigst å jobbe videre med.

12 Program for gjennomgang av analysen Tidsanslag ca: 40 min. Gjennomgang av undersøkelsen og resultatet 10 min. Hver enkelt ansatt/brukerrepresentant reflekterer på egen hånd Hva fungerer bra og mindre bra? 30 min. Gruppearbeid Hva fungerer bra og mindre bra i enheten(1 til 2 områder for hver?) Skriv punktene ned på en flippover/ transparent eller lignende som brukes til presentasjon i plenum 30 min. Plenumsarbeid Gruppene presenterer sine synspunkter-diskusjon rundt disse. 20 min. Prioritere tiltak Utarbeide forslag til tiltak knyttet til utfordringer/ forbedringsområder. Tiltak skal oppsummeres i handlingsdelen av enhetens driftsplan: Hva skal gjøres, hvem skal ha ansvar for å følge opp og når skal det utføres. Leder oppsummerer

13 Skjema til individuell refleksjon Område i undersøkelsen Jeg (individ) Vi (gruppe) De (Struktur/ledelse) Hva kan jeg gjøre? Hva kan vi sammen gjøre? Hva kreves av ledelsen? 1. Arbeidsmiljø 2. Verdihåndboka 3. Læring og utvikling 4. Medarbeidersamtale 5. Nærmeste leder 6. Enhetsleder 7. Rådmannsfunksjonen 8. Stolthet over egen arbeidsplass 9. Organisering av arbeidet 10. Lønn og arbeidstid 11. Helhetsvurdering

14 Skjema til gruppearbeid Område i undersøkelsen Hva fungerer bra? Hva fungerer mindre bra? Forslag til tiltak: 1. Arbeidsmiljø 2. Verdihåndboka 3. Læring og utvikling 4. Medarbeidersamtale 5. Nærmeste leder 6. Enhetsleder 7. Rådmannsfunksjonen 8. Stolthet over egen arbeidsplass 9. Organisering av arbeidet 10. Lønn og arbeidstid 11. Helhetsvurdering

15 Oppfølging av brukerundersøkelser Område i Jeg Vi De undersøkelsen (individ) (gruppe) (Struktur/ledelse) Hva kan jeg gjøre? Hva kan vi sammen gjøre? Hva kreves av ledelsen/kommunen?

16 Leders forberedelse til gjennomgangen med ansatte eller brukere Ta deg tilstrekkelig tid til gjennomlesing av egen rapport og noter ned punkter du ønsker å sette søkelys på i gjennomgangen Ta deg god tid til å gjennomgå presentasjonsmaterialet. Er det noe du lurer på, ta kontakt med økonomi- og utviklingsenheten Trenger du en veileder eller sparringpartner, ta kontakt med din rådmann, en annen enhetsleder, evt. fagrådgiver eller kvalitetsrådgiver Ønsker du bistand til gjennomføringen, ta kontakt med de samme Møt med åpent sinn-still spørsmål og lytt til dine medarbeidere eller brukerrepresentanter Fokuser på at dere i fellesskap skal gjennomgå resultatene og at dere også i fellesskap skal komme fram til utfordringer dere selv kan påvirke og gjøre noe med for å gjøre arbeidsmiljøet eller tjenestene bedre

17 Mulige tolkinger av analyseresultatene i medarbeiderundersøkelsen? 1. Organisering av arbeidet: Dårlig organisering av arbeidet er ofte en kilde til stress og virker demotiverende. God organisering kan være en kilde til inspirasjon 2. Innhold i jobben: Det å oppleve å ha meningsfulle oppgaver og få bekreftet egen kompetanse er en sterk motivasjonsfaktor 3. Samarbeid med kollegene: Godt samarbeid med kolleger fører ofte til trivsel 4. Nærmeste leder: God ledelse er en vesentlig motivasjonsfaktor 5. Faglig og personlig utvikling: Tilfredsstillende mulighet til personlig og faglig utvikling gir motivasjon 6. Stolthet over egen arbeidsplass: Å identifisere seg med organisasjonen en arbeider i og dens verdier, sier noe om hvor tilfreds de ansatte er

18 Kjøreregler for analyseprosessen Vær forsiktig med å overtolke eller trekke for bastante konklusjoner av resultatene Vær åpen om at dere i fellesskap skal sette søkelys og ord på resultatene i undersøkelsen. Hensikten er å bli mer bevisst på positive og negative faktorer som påvirker arbeidsmiljøet Vis også oppmerksomhet på områder hvor få medarbeidere/ brukere gir dårlig tilbakemelding. For de det angår kan dette bety mye Ved diskusjon av resultater bruk uttrykk som: Her oppfatter jeg at dere avkrefter/bekrefter denne påstanden-forstår jeg det rett? Blir dette oppfattet som en byrde? Hva har dere konkret tenkt på når dere har svart her? Dette vil jeg gjerne høre mer om. Hva er det som skjer/hva kjennetegner situasjonen når det oppleves slik?

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Harstad kommune 2007. Strategiplan for omdømme

Harstad kommune 2007. Strategiplan for omdømme Harstad kommune 2007 Strategiplan for omdømme Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 1.1 Regjeringen... 3 1.2 KS... 4 1.3 Virksomhetsplan Harstad kommune... 6 2 Mål for bedre omdømme... 9 2.1 Formidling av

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer