Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012"

Transkript

1 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/ Arkiv: 2012/5669-0

2 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for å kartlegge ansattes vurdering av arbeidsvilkår, arbeidsmiljø og. Første gang samme undersøkelse ble gjennomført var i Den gang omfattet undersøkelsen kun ansatte i Etat Helse og omsorg. Undersøkelsen har siden vært gjennomført i 2007 og 2009, og da omfattet den hele kommunen. Denne rapporten gir hovedresultatene fra undersøkelsen 2012 og viser at hele 90 % av medarbeiderne i kommunen er godt fornøyd med arbeidet sitt og arbeidssituasjonen sin. I 2009 og 2007 var tilsvarende tall 85 %. I tillegg til hovedrapporten som her foreligger, er hver enkelt virksomhet i kommunen blitt tilført data om seg selv. For å ivareta den enkeltes anonymitet, gis det ikke data for virksomheter med færre enn 5 respondenter (personer som har sendt inn spørreskjema). I regi av kommunalsjefene skal alle virksomheter gjennomgå sine resultater med sikte på forbedringer der dette er nødvendig, og drøfte hvordan gode resultater kan opprettholdes fremover. Undersøkelsen følger et opplegg som er utviklet av KS (Kommunenes organisasjon). Spørreskjema og tema er de samme som tidligere år. Dette gjør det mulig å studere utviklingen fra 2005 til 2012 for Etat Helse og omsorg og fra 2007 til 2012 for hele kommunen. Dessuten brukes undersøkelsen av et betydelig antall kommuner, slik at gjennomsnittet for kommunene kan sammenlignes. Mjøndalen 22. januar 2013 Bengt Nystrøm Rådmann Cathrina de Lange Informasjonsrådgiver Liv Bermingrud Østberg Økonomisjef 2

3 Innhold 1 Bakgrunn Innledning Organisering av undersøkelsen Modell Metodikk og gjennomføring Metodikk og målgruppe Deltakelse og svarprosenter Utvalg Svarprosent Andel Vet ikke pr. spørsmål Undersøkelsens kvalitet Resultater Resultater for hele kommunen Tilfredshet pr. indikator Tilfredshet pr. spørsmål gjennomsnitt Andel svar pr. spørsmål fordelt på skala 1 6, samt «Vet ikke» Resultater for de største tjenesteområdene Tilfredshet pr. indikator

4 1 Bakgrunn 1.1 Innledning Skal kommunen levere gode tjenester til innbyggerne i kommunen, er det en selvfølge at de ansatte må trives både med oppgavene og arbeidsmiljøet de er en del av. For at vi skal lykkes med en slik målsetting er det mange faktorer som må falle på plass; opplevelse av meningsfulle arbeidsoppgaver, lederkompetanse, ressurstilgang, velferdsordninger, lønn og andre arbeidsvilkår. Nedre Eiker kommune har allerede et omfattende system som skal sørge for å utvikle arbeidsvilkårene for de ansatte, både i kommunen generelt og på den enkeltes arbeidsplass. Dette gjøres på mange måter, der god kommunikasjon mellom og de ansatte på alle nivåer er en avgjørende forutsetning. Kommunens har i samarbeid med de tillitsvalgte ønsket å utvikle dette videre ved å innføre medarbeiderundersøkelser som skal kartlegge de ansattes vurdering av sitt arbeidsmiljø. Undersøkelsen har blitt gjennomført ved at alle ansatte har fylt ut et spørreskjema med 45 spørsmål om arbeidsmiljø og syn på n. I prinsippet skulle dette gjøre det mulig å få resultater fra alle enheter i kommunen. Svarene er behandlet anonymt og svarene kan ikke føres tilbake til den enkelte. I dette ligger det også at det er begrensninger på å levere ut resultater fra arbeidsplasser med få ansatte. Ved at alle deltar, kan vi studere variasjonene mellom de ulike enhetene i kommunen og sammenholde dette med andre opplysninger vi har om arbeidsvilkårene, for eksempel sykefravær, rekruttering, fordeling på ulike stillingsandeler og kompetansesammensetning. Hovedformålene med undersøkelsen har vært: Den skal gi n data om de ansattes syn på arbeidsmiljøet i kommunen. Siden undersøkelsen ble utført med samme spørsmål og metode i vår kommune som i andre kommuner, vil vi se om vi skiller oss ut på spesielle områder. Dette kan danne grunnlag for iverksetting av tiltak på kommunenivå for forbedring og effektivisering av tjenester og arbeidsvilkår. Den enkelte enhet som det kan oppgis tall for, vil få tilbakeført resultatene for egen arbeidsplass sammen med andre data om arbeidsmiljøet. Virksomhetslederne vil bli pålagt å iverksette en gjennomgang av dette materialet med egne ansatte, og tilbakemelde til overordnede hvilke tiltak som bør gjennomføres for å forbedre situasjonen. Undersøkelsen er gjennomført siden 2005 i Helse og omsorg og i fra 2007 i hele kommunen. Det vil gjøre det mulig å se om det har skjedd endringer med hensyn til trivsel og arbeidsmiljø i kommunen. 1.2 Organisering av undersøkelsen Alle virksomhetsledere fikk muntlig informasjon i møte i rådmannens utvidede ledergruppe i forkant av undersøkelsen. Informasjonsbrev og passord til hver enkelt ansatt ble skrevet ut sentralt og utlevert til virksomhetslederne, sammen med informasjonsbrev til lederen selv. Det ble også lagt ut informasjon, samt link til bedrekommune.no på kommunens intranett. I informasjonen ble det presisert at verktøyet som ble benyttet for å gjennomføre undersøkelsen (bedrekommune.no) ivaretok anonymiteten. I 2012 var det for første gang kun mulig å svare via Internett. I 2009, da dette var valgfritt, svarte 89 % via 4

5 Internett. Svarprosenten på undersøkelsen ble 61 %. I 2009 var den 56 %, mens den i 2007 var 70 %. I 2005, da undersøkelsen kun ble gjennomført innen helse og omsorg, var svarprosenten 56 %. 1.3 Modell Modellen antar at det er en sammenheng mellom de ni utvalgte indikatorene og helhetlig trivsel for medarbeiderne. På samme måte er det en antatt sammenheng mellom spørsmål og indikator, her vist med Innhold i jobben som eksempel. har du nok utfordringer i jobben? I hvi l ken grad har du nødvendig kompetanse for å utføre dine a rbeidsoppgaver? har du mulighet til å jobbe s elvs tendig? Stolthet over egen arbeids- Organisering av arbeidet Innhold i jobben mestrer du jobben ut fra forventningene s om stilles til deg? plass Fys i ske a rbeidsforhold Sys temer for lønns- og a rbeidstidsordninger Helhetsvurdering tri vs el Sa ma rbeid og tri vs el med Mobbing, diskriminering og varsling (Ny i 2009) kollegene Faglig og personlig utvikling Nærmeste Overordnet l e delse leder 5

6 2 Metodikk og gjennomføring 2.1 Metodikk og målgruppe Undersøkelsen ble gjennomført som en spørreundersøkelse. Spørreskjemaet og det elektroniske verktøyet som ble benyttet er utviklet av bedrekommune.no, som eies av KS. Målgruppen er alle medarbeidere i Nedre Eiker kommune. 2.2 Deltakelse og svarprosenter Utvalg Alle fast ansatte medarbeidere, samt medarbeidere i vikariater som har vart i lengre enn fire måneder, skal ha fått tilbud om å svare på undersøkelsen Svarprosent Det var medarbeidere som fikk utdelt spørreskjema og 981 svarte. Det gir en svarprosent på 61 %. Tabell 1 Deltakelse i undersøkelsen Etat Tjenesteområder Sentral- Oppvekst Helse Tekniske Barne- Barneskole skole tjeneste sjon Ungdoms- Hjemme- Institu- Nedre admini- og og tjenester hage Eiker strasjon kultur omsorg Svarprosent % 85 % 67 % 51 % 77 % 70 % 60 % 72 % 43 % 41 % Antall svar Svarprosent % 81 % 61 % 47 % 61 % 69 % 55 % 69 % 36 % 36 % Antall svar Svarprosent % 93 % 75 % 62 % 73 % 73 % 75 % 80 % 65 % 48 % Antall svar Svarprosenten må anses som noenlunde tilfredsstillende, men litt lav for enkelte virksomheter. Dog er svarprosenten høy nok til å kunne bruke resultatene. Svarprosentene varierte betydelig mellom virksomhetene hvor virksomhetene hjemme- og institusjonstjenester var klart lavest Andel Vet ikke pr. spørsmål Svarprosentene varierer for de ulike spørsmålene. På toppen av Vet ikke er spørsmål knyttet til overordnet. Tabell 2 Spørsmål der over 10 % har svart Vet ikke Kategori Spørsmål Overordnet tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? 31,8 % 33,5 % - Overordnet er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 20,1 % 20,7 % - Overordnet alt i alt, hvor fornøyd er du med den overordnete n i kommunen? 19,3 % 19,0 % 17,2 % Overordnet bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 18,5 % 17,4 % 16,4 % 6

7 Kategori Spørsmål Stolthet over egen tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 13,2 % 16,8 % - arbeidsplass Systemer for lønns- muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine 10,4 % 11,4 % 8,2 % og arb.tids ordninger behov? Medarbeidersamtale har din leder fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? 10,4 % 11,2 % - Syst. for lønns- og måten din individuelle lønn blir fastsatt på? 10,8 % 6,8 % 4,7 % arb.tids ordninger - spørsmålet ble ikke stilt i 2007 eller er vesentlig omformulert Imidlertid er det store forskjeller mellom etatene. Nedfor er de tre spørsmålene med høyest Vet ikke andel pr. etat listet opp. Sentraladministrasjonen Kategori Spørsmål Vet ikke Overordnet tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? 27,3 % Overordnet er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 18,2 % Overordnet alt i alt, hvor fornøyd er du med den overordnete n i 15,2 % Overordnet kommunen? bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 15,2 % Stolthet over egen tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 15,2 % Oppvekst og kultur Kategori Spørsmål Vet ikke Overordnet Overordnet Overordnet Overordnet Stolthet over egen arb.plass tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? alt i alt, hvor fornøyd er du med den overordnede n i kommunen? bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innb yggerne? 22,3 % 20,2 % 21,2 % 29,9 % 23,5 % 21,8 % 23,9 % 29,9 % 22,3 % 21,2 % 21,8 % 28,6 % tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 14,2 % 10,4 % 12,2 % 28,6 % Etaten totalt Barnehage Barneskole Ungdomsskole 36,6 % 35,6 % 36,0 % 51,9 % Helse og omsorg Kategori Spørsmål Vet ikke Etaten totalt Hjemmetjeneste Institusjonstjeneste Overordnet tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? 27,9 % 27,7 % 16,7 % Overordnet er tydelig i forhold til kommunens retning og 16,0 % 13,9 % 16,1 % mål? Overordnet alt i alt, hvor fornøyd er du med den overordnede n i kommunen? 16,5 % 18,6 % 5,4 % Overordnet bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 15,7 % 16,8 % 10,7 % Stolthet over egen arbeidsplass tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 13,7 % 10,8 % 7,1 % 7

8 Tekniske tjenester Kategori Spørsmål Vet ikke Overordnet tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? 27,6 % Overordnet er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 24,6 % Overordnet alt i alt, hvor fornøyd er du med den overordnete n i 13 % kommunen? Overordnet bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 13,8 % Stolthet over egen tror du at du jobber i kommunen om 3 år? arbeidsplass 8,2 % Alle etater har spørsmålet om overordnet tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? som det spørsmålet med høyest Vet ikke andel. På spørsmålet om man tror man kommer til å jobbe i kommunen om 3 år er Vet ikke andelen høyest blant medarbeiderne i ungdomskolen og lavest blant medarbeiderne i institusjonstjenesten Undersøkelsens kvalitet En slik undersøkelse har en eller flere begrensninger som gjør at kartleggingen aldri kan bli perfekt. Det er viktig å ha i tankene når ulike tiltak skal vurderes. Medarbeiderundersøkelsen er utviklet av Høgskolen i Sør-Trøndelag for KS og Kommunal- og regionaldepartementet og inngår i en serie spørreundersøkelser utarbeidet i forbindelse med prosjektet Effektiviseringsnettverkene. Vi anser på grunnlag av dette at undersøkelsen måler det den faktisk gir seg ut for å måle, samt at gjennomføringen har vært pålitelig både mht. spørreskjema og datainnsamling. Det er ikke gjennomført analyser på eventuelle skjevheter i undersøkelsen. Slike skjevheter kan være flere svar fra kvinner enn menn eller flere svar fra de med heltid enn deltid. Det er ikke gjort statistiske tester mht. signifikans. Det betyr at forskjellene i resultatene like gjerne kan skyldes tilfeldig variasjon som virkelige forskjeller. Hele presentasjonen baserer seg derfor på beskrivende statistikk. 8

9 3 Resultater I medarbeiderundersøkelsen stilles det 45 spørsmål hvor medarbeider gir utrykk for sin tilfredshet på en skala fra 1 til 6 hvor: 1 = Svært liten grad tilfreds 6 = Svært stor grad tilfreds Gjennomsnittsverdien blir 3,5. Resultatene presenteres på kommunenivå, etatsnivå og på tjenestenivå for de fem største tjenesteområdene. 3.1 Resultater for hele kommunen I dette avsnittet presenteres resultatene på kommune- og etatsnivå Gjennomsnittlig tilfredshet pr. indikator Tabell 3 Gjennomsnittlig tilfredshet pr. indikator Lands snitt* Nedre Eiker Sentraladministrasjon Oppvekst og kultur Helse og omsorg Tekniske tjenester Organisering av arbeidet 4,5 4,4 4,3 4,6 4,4 4,4 4,7 4,6 4,4 4,7 4,6 4,5 4,5 4,2 4,3 4,7 4,4 4,5 Innhold i jobben 5,0 4,9 4,6 5,0 4,9 4,7 5,1 4,9 4,6 5,1 5,0 4,8 5,0 4,8 4,6 5,0 4,9 4,7 Fysiske arbeidsforhold 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,6 4,5 4,8 4,2 4,2 4,3 3,9 4,0 4,0 4,5 4,2 4,2 Samarbeid med kollegene 5,0 5,0 4,9 5,1 5,0 5,0 5,5 5,2 5,0 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 5,0 5,1 5,1 5,1 Mobbing, diskriminering 5,0 4,7-5,1 4,8-5,3 4,9-5,2 5,0-5,0 4,5-5,0 4,7 - og varsling Nærmeste leder 4,6 4,5 4,5 4,7 4,4 4,5 4,9 4,1 4,1 4,8 4,6 4,6 4,6 4,1 4,3 4,6 4,2 4,6 Medarbeidersamtale 4,8 4,7-4,9 4,8-5,0 4,8-4,9 4,9-4,7 4,6-5,0 4,6 - Overordnet 4,0 3,8 3,6 4,1 3,8 3,9 3,6 4,2 3,7 4,3 3,9 4,0 3,9 3,5 3,7 4,2 3,7 4,0 Faglig og personlig 4,3 4,2 4,1 4,4 4,2 4,3 4,8 4,0 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 3,9 4,3 4,6 4,3 4,3 utvikling Systemer for lønns- og 4,0 3,8 3,8 4,0 3,9 4,0 4,4 4,0 3,9 4,1 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 4,0 3,8 4,0 arbeidstidsordning Stolthet over egen 4,8 4,7 4,7 4,9 4,7 4,9 4,6 4,8 4,8 5,0 4,9 4,9 4,8 4,6 4,9 4,8 4,5 4,8 arbeidsplass Helhetsvurdering 4,6 4,5 4,6 4,7 4,6 4,9 4,2 4,6 4,8 4,8 4,8 4,9 4,5 4,3 4,9 4,6 4,4 4,8 Snitt totalt 4,6 4,4 4,3 4,6 4,4 4,5 4,7 4,5 4,5 4,7 4,6 4,5 4,5 4,2 4,4 4,7 4,4 4,5 *108 kommuner er med i snittet i 2012, 64 kommuner i 2009 og 57 kommuner i

10 3.1.2 Tilfredshet pr. spørsmål gjennomsnitt Tabell 4 Gjennomsnittlig resultat pr. spørsmål Landssnitt* Nedre Eiker Sentraladm. Oppvekst og kultur Helse og omsorg Organisering av arbeidet får du tilstrekkelig i nformasjon til å gjøre en god jobb? 4,6 4,7 4,5 4,8 4,5 4,8 er du kjent med målene dine for din arbeidsplass? 5,0 5,0 4,8 5,2 4,9 4,9 er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? 4,3 4,4 4,5 4,6 4,2 4,3 bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,0 5,0 4,9 5,1 4,9 5,1 har du nok tid til å gjøre jobben din? 3,9 3,9 4,0 3,9 3,7 4,2 har du utstyr til å få gjort jobben din 4,5 4,6 5,3 4,4 4,6 4,9 (for eksempel da ta, verktøy, hjelpemidler)? alt i alt, i hvilken grad er du 4,5 4,6 4,7 4,7 4,4 4,6 fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? Innhold i jobben har du nok utfordringer i jobben? 4,9 5,0 5,0 5,2 4,8 4,5 har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver? 4,9 5,0 4,8 5,0 4,9 5,0 har du mulighet til å jobbe 5,2 5,2 5,4 5,1 5,3 5,4 selvstendig? mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? 5,0 5,1 5,0 5,1 5,0 5,2 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med innholdet i jobben din? 4,9 4,9 5,2 5,0 4,9 4,9 Fysiske arbeidsforhold er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din? 3,7 3,6 4,0 3,7 3,3 4,2 er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine? 4,0 3,8 4,5 3,9 3,6 4,1 opplever du at det er fys isk trygt på arbeidsplassen din? 4,8 4,8 5,4 4,9 4,5 5,0 alt i alt, i hvilken grad er 4,2 4,2 4,6 4,3 4,1 4,5 du fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene i jobben din? Samarbeid og trivsel med kollegene tri ves du sammen med dine kolleger? 5,3 5,4 5,5 5,4 5,3 5,2 løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? 4,8 4,9 5,4 5,0 4,8 5,0 alt i alt, hvor fornøyd er du med 5,0 5,1 5,6 5,2 5,0 5,1 samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen? Mobbing, diskriminering og varsling er a rbeidsmiljøet på din arbeidsplass uten mobbing? 5,1 5,2 5,7 5,3 5,0 5,3 er din arbeidsplass integrerende når 5,1 5,2 5,3 5,3 5,0 4,9 det gjelder kjønn, etnisk tilhøri ghet, religion osv? er det lagt til rette for at du kan melde fra om kri ti kkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,8 5,0 4,8 5,1 4,9 4,9 Tekniske tjenester 10

11 Landssnitt* Nedre Eiker Sentraladm. Oppvekst og kultur Helse og omsorg Nærmeste leder opplever du at din nærmeste leder gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 4,7 4,8 4,9 4,9 4,7 4,6 gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør? 4,3 4,3 4,6 4,4 4,2 4,3 har innsikt i den jobben du gjør? 4,4 4,4 4,8 4,5 4,4 4,2 er l ydhør overfor dine synspunkter? 4,7 4,8 5,1 4,8 4,7 4,7 tar spørs mål om e tikk på arbeidsplassen alvorlig? 4,8 4,9 5,2 5,0 4,8 4,8 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med d in nærmeste leder? 4,8 4,9 5,0 4,9 4,8 4,8 Medarbeidersamtale Har du fått tilbud om medarbeidersamtale i l øpet av de siste Har du hatt medarbeidersamtale med din nærmeste l eder i l øpet av de siste 12 måneder Ja = 627 Nei = 94 Har din l eder fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? 4,7 4,8 5,1 4,9 4,6 5,0 Har du fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? 4,9 4,9 5,0 5,0 4,8 5,0 Overordnet synes du den overordnede adm. er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 3,9 4,0 3,6 4,3 3,8 3,9 bidrar til å s kape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 4,0 4,2 3,6 4,4 4,0 4,5 Tar spørsmål om etikk i 4,1 4,2 3,5 4,4 4,0 4,3 kommuneorganisasjonen alvorlig? alt i alt, hvor fornøyd er du med den 3,8 4,0 3,6 4,2 3,7 4,2 overordnete l e delsen i kommunen? Faglig og personlig utvikling lærer du noe nytt gjennom jobben? 4,5 4,7 5,2 4,7 4,6 4,6 l egger din arbeidsgiver til rette for 4,2 4,3 4,4 4,2 4,2 4,5 kompetanseutvikling som er vi ktig for jobben din? alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med mulighetene for læring i jobben? 4,3 4,3 4,8 4,3 4,2 4,5 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger er du fornøyd med lønnen din i forhold til jobben du gjør? 3,5 3,5 3,7 3,7 3,4 3,5 måten din individuelle l ønn blir 3,4 3,4 3,5 3,5 3,3 3,2 fastsatt? arbeidstidsordningen i jobben (fleksitid, turnus, va ktplan, 4,5 4,5 5,4 4,5 4,3 4,9 a rbeidshelger)? muligheten for å få en stillingsstørrelse 4,6 4,7 5,0 4,8 4,4 4,8 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med lønns- og arbeidstidsordningene i jobben din? 3,9 4,0 4,4 4,1 3,8 4,0 Tekniske tjenester 11

12 Stolthet over egen arbeidsplass Landssnitt* Nedre Eiker Sentraladm. Oppvekst og kultur Helse og omsorg Tekniske tjenester tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 4,6 4,7 4,5 4,9 4,3 4,6 innbyggerne i kommunen? tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass? 4,7 4,8 5,0 4,9 4,7 4,9 vi l du anbefale a ndre å søke jobb på din arbeidsplass? 4,9 5,0 4,5 5,1 5,1 4,9 tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 4,7 4,9 4,3 5,0 4,9 4,8 alt i alt, i hvilken grad er du stolt av arbeid splassen d in? 4,9 5,0 4,9 5,1 5,0 5,0 Helhetsvurdering trivsel alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 4,6 4,7 4,2 4,8 4,5 4,6 * 108 kommuner med i snittet i Andel svar pr. spørsmål fordelt på skala 1 6, samt «Vet ikke» Tabell 5 Prosentvis fordeling Organisering av arbeidet får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? er du kjent med målene dine for di n a rbeidsplass? er du med på å utarbeide målene for di n a rbeidsplass? bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? ha r du nok ti d til å gjøre jobben din? har du utstyr til å få gjort jobben din (for eksempel data, verktøy, hjelpemidler)? alt i alt, i hvilken gra d er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? 1 - Svært liten grad Svært stor grad Vet ikke 0,9 % 2,4 % 8,2 % 23,2 % 43,4 % 21,2 % 0,7 % 0,9 % 1,4 % 4,4 % 16,3 % 39,7 % 36,7 % 0,5 % 4,5 % 6,2 % 11,0 % 21,7 % 32,2 % 22,5 % 2,0 % 0,7 % 1,0 % 3,1 % 16,2 % 46,8 % 31,0 % 1,2 % 4,2 % 10,1 % 19,5 % 32,3 % 25,5 % 8,3 % 0,1 % 2,2 % 5,1 % 11,7 % 21,5 % 34,9 % 24,3 % 0,3 % 1,3 % 2,9 % 7,5 % 29,9 % 42,9 % 15,4 % 0,1 % Innhold i jobben har du nok utfordringer i jobben? 1,6 % 2,8 % 4,5 % 16,8 % 37,9 % 36,0 % 0,4 % har du nødvendig kompetanse for å utføre dine a rbeidsoppgaver? har du mulighet til å jobbe s elvs tendig? mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? alt i alt, i hvilken gra d er du fornøyd med i nnholdet i jobben din? Fysiske arbeidsforhold 0,4 % 0,5 % 3,3 % 18,5 % 52,8 % 23,8 % 0,7 % 0,6 % 1,1 % 3,1 % 11,7 % 37,5 % 45,0 % 1,0 % 0,2 % 0,3 % 1,5 % 13,3 % 58,0 % 23,9 % 2,8 % 0,9 % 1,3 % 3,8 % 16,7 % 50,3 % 26,9 % 0,1 % 12

13 1 - Svært liten grad Svært stor grad Vet ikke er du fornøyd med inneklimaet 10,0 % 13,0 % 21,1 % 26,1 % 21,0 % 8,3 % 0,5 % på a rbeidsplassen din? er du fornøyd med s tandarden på 5,4 % 13,5 % 18,8 % 27,9 % 22,6 % 11,4 % 0,4 % arbeidslokalene dine? opplever du at det er fysisk trygt 1,2 % 3,6 % 6,6 % 20,5 % 38,0 % 29,5 % 0,6 % på a rbeidsplassen din? alt i alt, i hvilken grad er 2,0 % 7,0 % 14,9 % 30,4 % 31,6 % 13,6 % 0,5 % du fornøyd med de fysiske a rbeidsforholdene i jobben din? Samarbeid og trivsel med kollegene tri ves du s ammen med dine 0,4 % 1,1 % 2,6 % 7,8 % 34,0 % 54,0 % 0,1 % kolleger? l øs er dere felles arbeidsoppgaver 1,2 % 1,4 % 5,5 % 17,1 % 43,5 % 30,8 % 0,3 % på di n a rbeidsplass på en god måte? alt i alt, hvor fornøyd er du med 0,9 % 1,1 % 3,7 % 14,2 % 39,9 % 40,1 % 0,1 % samarbeidet med dine kolleger på a rbeidsplassen? Mobbing, diskriminering og varsling er arbeidsmiljøet på din 3,4 % 1,3 % 3,3 % 7,4 % 29,3 % 53,1 % 2,1 % a rbeidsplass uten mobbing? (1 = mye mobbing, 6 = ingen mobbing) er di n a rbeidsplass i ntegrerende 1,9 % 1,6 % 4,2 % 8,7 % 33,3 % 45,2 % 5,0 % når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv? er det lagt til rette for mulighet til 2,2 % 2,3 % 4,9 % 12,3 % 37,6 % 35,0 % 5,7 % at du kan melde fra om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? Nærmeste leder opplever du at din nærmeste leder gir klart uttrykk for hva s om 1,9 % 2,0 % 7,6 % 20,0 % 39,8 % 28,0 % 0,7 % forventes av deg i jobben? gir deg tilstrekkelig 4,2 % 6,6 % 12,9 % 25,9 % 31,2 % 18,8 % 0,4 % tilbakemelding på den den jobben du gjør? har innsikt i den jobben du gjør? 2,8 % 5,4 % 11,7 % 24,4 % 32,8 % 20,9 % 2,0 % er lydhør overfor dine s yns punkter? tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig? alt i alt, i hvilken gra d er du fornøyd med din nærmeste leder? Overordnet synes du den overordnede adm. er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 2,2 % 3,7 % 9,2 % 15,8 % 36,1 % 31,5 % 1,6 % 1,3 % 2,4 % 6,5 % 14,7 % 35,9 % 33,4 % 5,8 % 1,7 % 3,0 % 7,7 % 15,7 % 35,9 % 35,3 % 0,7 % 2,7 % 3,9 % 16,8 % 28,1 % 21,2 % 7,3 % 20,1 % 1,3 % 3,3 % 13,0 % 30,6 % 23,2 % 10,0 % 18,5 % 13

14 tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med den overordnete n i kommunen? Faglig og personlig utvikling lærer du noe nytt gjennom jobben din? legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er vi kti g for jobben din? alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med mulighetene for l æri ng i jobben? Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger er du fornøyd med lønnen din i forhold til jobben du gjør? måten din individuelle lønn blir fastsatt? arbeidstidsordningen i jobben (fl eksitid, turnus, vaktplan, a rbeidshelger)? mul igheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov? alt i alt, i hvilken gra d er du fornøyd med lønns- og a rbeidstidsordningene i jobben din? Stolthet over egen arbeidsplass tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen? tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass? vil du a nbefale a ndre å s øke jobb på di n a rbeidsplass? tror du at du jobber i kommunen om 3 år? alt i alt, i hvilken gra d er du s tolt av a rbeidsplassen din? Helhetsvurdering trivsel alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 1 - Svært liten grad Svært stor grad Vet ikke 1,4 % 3,8 % 11,2 % 24,0 % 19,4 % 8,3 % 31,8 % 2,6 % 4,7 % 14,6 % 31,2 % 21,8 % 5,8 % 19,3 % 2,1 % 3,3 % 7,9 % 23,6 % 38,4 % 24,7 % 0,0 % 4,9 % 5,4 % 13,9 % 25,4 % 32,0 % 16,2 % 2,2 % 3,6 % 5,1 % 11,9 % 26,6 % 36,0 % 15,6 % 1,1 % 6,7 % 14,0 % 24,3 % 30,8 % 19,6 % 3,6 % 0,9 % 8,9 % 14,0 % 22,0 % 25,8 % 15,0 % 3,4 % 10,8 % 2,8 % 5,1 % 12,4 % 18,8 % 33,7 % 23,9 % 3,2 % 5,5 % 3,9 % 6,7 % 14,1 % 28,2 % 31,2 % 10,4 % 2,1 % 7,8 % 17,6 % 37,6 % 28,8 % 5,0 % 1,1 % 1,1 % 2,2 % 8,5 % 25,6 % 34,8 % 21,3 % 6,5 % 0,3 % 0,6 % 4,7 % 25,8 % 46,8 % 19,1 % 2,7 % 1,8 % 1,9 % 3,6 % 15,2 % 37,0 % 38,5 % 1,9 % 6,0 % 2,5 % 4,0 % 8,2 % 25,6 % 40,6 % 13,2 % 0,9 % 1,2 % 4,4 % 15,8 % 39,7 % 36,9 % 1,0 % 1,4 % 2,0 % 6,5 % 26,2 % 44,1 % 19,6 % 0,2 % Hele 90 % eller 883 medarbeidere er godt fornøyd med arbeidet sitt og arbeidssituasjonen sin. I 2009 og 2007 var tilsvarende tall 85 %. 14

15 3.2 Resultater for de største tjenesteområdene Her presenteres resultatene for de fem største tjenesteområdene som utgjør ca. 58 % av svarene Tilfredshet pr. indikator Tabell 6 Resultat pr. indikator pr. tjenesteområde Nedre Eiker Barnehage Barneskole Ungdomsskole Hjemmetjeneste Institusjon Organisering av 4,6 4,4 4,4 4,7 4,8 4,5 4,8 4,7 4,5 4,1 4,1 4,4 4,2 4,3 3,9 4,8 4,4 4,6 arbeidet Innhold i jobben 5,0 4,9 4,7 5,0 4,9 4,6 5,1 5,0 4,8 5,0 4,8 4,7 5,0 4,8 4,4 5,1 4,8 4,7 Fysiske 4,1 4,1 4,2 4,4 4,4 4,5 4,3 4,3 4,2 3,6 3,6 4,0 3,7 4,1 3,9 4,0 4,1 4,1 arbeidsforhold Samarbeid med 5,1 5,0 5,0 5,2 5,1 5,0 5,2 5,2 5,0 5,1 4,9 5,1 4,9 5,1 4,9 5,4 5,1 5,3 kollegene Mobbing, 5,1 4,8-5,3 5,1-5,2 5,0-5,2 4,9-4,8 4,5-5,2 4,5 - diskriminering og varsling Nærmeste leder 4,7 4,4 4,5 4,9 4,8 4,5 4,7 4,8 4,6 4,5 4,0 4,4 4,5 4,2 4,1 5,0 4,4 4,7 Medarbeidersamtale 4,9 4,8-5,0 4,9-4,9 4,4-4,9 4,4-4,6 4,3-5,0 4,3 - Overordnet 4,1 3,8 3,9 4,3 4,0 3,8 4,4 4,1 4,0 4,0 3,4 3,8 3,8 3,4 3,5 4,3 3,6 3,7 Faglig og personlig 4,4 4,2 4,3 4,5 4,4 4,2 4,4 4,5 4,2 4,2 4,0 4,2 4,1 3,7 4,0 4,8 4,2 4,5 utvikling Systemer for lønns- 4,0 3,9 4,0 4,1 4,1 3,9 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 4,1 3,6 3,6 3,8 4,0 3,8 3,7 og arbeidstidsordning Stolthet over egen 4,9 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,0 4,9 4,9 4,7 4,5 4,9 4,9 4,8 4,7 5,3 4,9 5,1 arbeidsplass Helhetsvurdering 4,7 4,6 4,9 4,9 5,1 5,0 4,9 4,8 5,0 4,5 4,4 4,9 4,6 4,4 4,8 4,8 4,4 5,1 Snitt totalt: 4,6 4,4 4,5 4,8 4,7 4,5 4,8 4,7 4,5 4,5 4,2 4,4 4,4 4,2 4,2 4,8 4,4 4,5 Mest tilfreds er medarbeiderne i barnehage, barneskole og institusjon (4,8). For sistnevnte tjenesteområde er det en relativt stor fremgang siden 2009 (fra 4,4 til 4,8). Minst tilfreds er medarbeiderne i hjemmetjenesten. Sammenlignet med de andre tjenesteområdene er de ansatte i hjemmetjenesten minst tilfreds med systemer for lønn, medarbeidersamtale samt mobbing og trakassering. I forhold til undersøkelsen i 2009 er medarbeiderne i alle tjenesteområdene mer tilfredse i

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Kongsvinger kommune En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Gjennomføring og resultater RAPPORT 17. februar 2010 PS! Rapporten er underlagt sperrefrist til mandag 8. mars 2010 kl. 08:00 Oppdragsgiver:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Erfaringer med tonivåmodell

Erfaringer med tonivåmodell Erfaringer med tonivåmodell Midtre Gauldal kommune April 2011 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune. Den er basert på forvaltningsrevisjon som er

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene

Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene Roald Lysø Niels Arvid Sletterød Anders Sønstebø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 1998 Tittel : KRAFTTAK

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer