Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012"

Transkript

1 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/ Arkiv: 2012/5669-0

2 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for å kartlegge ansattes vurdering av arbeidsvilkår, arbeidsmiljø og. Første gang samme undersøkelse ble gjennomført var i Den gang omfattet undersøkelsen kun ansatte i Etat Helse og omsorg. Undersøkelsen har siden vært gjennomført i 2007 og 2009, og da omfattet den hele kommunen. Denne rapporten gir hovedresultatene fra undersøkelsen 2012 og viser at hele 90 % av medarbeiderne i kommunen er godt fornøyd med arbeidet sitt og arbeidssituasjonen sin. I 2009 og 2007 var tilsvarende tall 85 %. I tillegg til hovedrapporten som her foreligger, er hver enkelt virksomhet i kommunen blitt tilført data om seg selv. For å ivareta den enkeltes anonymitet, gis det ikke data for virksomheter med færre enn 5 respondenter (personer som har sendt inn spørreskjema). I regi av kommunalsjefene skal alle virksomheter gjennomgå sine resultater med sikte på forbedringer der dette er nødvendig, og drøfte hvordan gode resultater kan opprettholdes fremover. Undersøkelsen følger et opplegg som er utviklet av KS (Kommunenes organisasjon). Spørreskjema og tema er de samme som tidligere år. Dette gjør det mulig å studere utviklingen fra 2005 til 2012 for Etat Helse og omsorg og fra 2007 til 2012 for hele kommunen. Dessuten brukes undersøkelsen av et betydelig antall kommuner, slik at gjennomsnittet for kommunene kan sammenlignes. Mjøndalen 22. januar 2013 Bengt Nystrøm Rådmann Cathrina de Lange Informasjonsrådgiver Liv Bermingrud Østberg Økonomisjef 2

3 Innhold 1 Bakgrunn Innledning Organisering av undersøkelsen Modell Metodikk og gjennomføring Metodikk og målgruppe Deltakelse og svarprosenter Utvalg Svarprosent Andel Vet ikke pr. spørsmål Undersøkelsens kvalitet Resultater Resultater for hele kommunen Tilfredshet pr. indikator Tilfredshet pr. spørsmål gjennomsnitt Andel svar pr. spørsmål fordelt på skala 1 6, samt «Vet ikke» Resultater for de største tjenesteområdene Tilfredshet pr. indikator

4 1 Bakgrunn 1.1 Innledning Skal kommunen levere gode tjenester til innbyggerne i kommunen, er det en selvfølge at de ansatte må trives både med oppgavene og arbeidsmiljøet de er en del av. For at vi skal lykkes med en slik målsetting er det mange faktorer som må falle på plass; opplevelse av meningsfulle arbeidsoppgaver, lederkompetanse, ressurstilgang, velferdsordninger, lønn og andre arbeidsvilkår. Nedre Eiker kommune har allerede et omfattende system som skal sørge for å utvikle arbeidsvilkårene for de ansatte, både i kommunen generelt og på den enkeltes arbeidsplass. Dette gjøres på mange måter, der god kommunikasjon mellom og de ansatte på alle nivåer er en avgjørende forutsetning. Kommunens har i samarbeid med de tillitsvalgte ønsket å utvikle dette videre ved å innføre medarbeiderundersøkelser som skal kartlegge de ansattes vurdering av sitt arbeidsmiljø. Undersøkelsen har blitt gjennomført ved at alle ansatte har fylt ut et spørreskjema med 45 spørsmål om arbeidsmiljø og syn på n. I prinsippet skulle dette gjøre det mulig å få resultater fra alle enheter i kommunen. Svarene er behandlet anonymt og svarene kan ikke føres tilbake til den enkelte. I dette ligger det også at det er begrensninger på å levere ut resultater fra arbeidsplasser med få ansatte. Ved at alle deltar, kan vi studere variasjonene mellom de ulike enhetene i kommunen og sammenholde dette med andre opplysninger vi har om arbeidsvilkårene, for eksempel sykefravær, rekruttering, fordeling på ulike stillingsandeler og kompetansesammensetning. Hovedformålene med undersøkelsen har vært: Den skal gi n data om de ansattes syn på arbeidsmiljøet i kommunen. Siden undersøkelsen ble utført med samme spørsmål og metode i vår kommune som i andre kommuner, vil vi se om vi skiller oss ut på spesielle områder. Dette kan danne grunnlag for iverksetting av tiltak på kommunenivå for forbedring og effektivisering av tjenester og arbeidsvilkår. Den enkelte enhet som det kan oppgis tall for, vil få tilbakeført resultatene for egen arbeidsplass sammen med andre data om arbeidsmiljøet. Virksomhetslederne vil bli pålagt å iverksette en gjennomgang av dette materialet med egne ansatte, og tilbakemelde til overordnede hvilke tiltak som bør gjennomføres for å forbedre situasjonen. Undersøkelsen er gjennomført siden 2005 i Helse og omsorg og i fra 2007 i hele kommunen. Det vil gjøre det mulig å se om det har skjedd endringer med hensyn til trivsel og arbeidsmiljø i kommunen. 1.2 Organisering av undersøkelsen Alle virksomhetsledere fikk muntlig informasjon i møte i rådmannens utvidede ledergruppe i forkant av undersøkelsen. Informasjonsbrev og passord til hver enkelt ansatt ble skrevet ut sentralt og utlevert til virksomhetslederne, sammen med informasjonsbrev til lederen selv. Det ble også lagt ut informasjon, samt link til bedrekommune.no på kommunens intranett. I informasjonen ble det presisert at verktøyet som ble benyttet for å gjennomføre undersøkelsen (bedrekommune.no) ivaretok anonymiteten. I 2012 var det for første gang kun mulig å svare via Internett. I 2009, da dette var valgfritt, svarte 89 % via 4

5 Internett. Svarprosenten på undersøkelsen ble 61 %. I 2009 var den 56 %, mens den i 2007 var 70 %. I 2005, da undersøkelsen kun ble gjennomført innen helse og omsorg, var svarprosenten 56 %. 1.3 Modell Modellen antar at det er en sammenheng mellom de ni utvalgte indikatorene og helhetlig trivsel for medarbeiderne. På samme måte er det en antatt sammenheng mellom spørsmål og indikator, her vist med Innhold i jobben som eksempel. har du nok utfordringer i jobben? I hvi l ken grad har du nødvendig kompetanse for å utføre dine a rbeidsoppgaver? har du mulighet til å jobbe s elvs tendig? Stolthet over egen arbeids- Organisering av arbeidet Innhold i jobben mestrer du jobben ut fra forventningene s om stilles til deg? plass Fys i ske a rbeidsforhold Sys temer for lønns- og a rbeidstidsordninger Helhetsvurdering tri vs el Sa ma rbeid og tri vs el med Mobbing, diskriminering og varsling (Ny i 2009) kollegene Faglig og personlig utvikling Nærmeste Overordnet l e delse leder 5

6 2 Metodikk og gjennomføring 2.1 Metodikk og målgruppe Undersøkelsen ble gjennomført som en spørreundersøkelse. Spørreskjemaet og det elektroniske verktøyet som ble benyttet er utviklet av bedrekommune.no, som eies av KS. Målgruppen er alle medarbeidere i Nedre Eiker kommune. 2.2 Deltakelse og svarprosenter Utvalg Alle fast ansatte medarbeidere, samt medarbeidere i vikariater som har vart i lengre enn fire måneder, skal ha fått tilbud om å svare på undersøkelsen Svarprosent Det var medarbeidere som fikk utdelt spørreskjema og 981 svarte. Det gir en svarprosent på 61 %. Tabell 1 Deltakelse i undersøkelsen Etat Tjenesteområder Sentral- Oppvekst Helse Tekniske Barne- Barneskole skole tjeneste sjon Ungdoms- Hjemme- Institu- Nedre admini- og og tjenester hage Eiker strasjon kultur omsorg Svarprosent % 85 % 67 % 51 % 77 % 70 % 60 % 72 % 43 % 41 % Antall svar Svarprosent % 81 % 61 % 47 % 61 % 69 % 55 % 69 % 36 % 36 % Antall svar Svarprosent % 93 % 75 % 62 % 73 % 73 % 75 % 80 % 65 % 48 % Antall svar Svarprosenten må anses som noenlunde tilfredsstillende, men litt lav for enkelte virksomheter. Dog er svarprosenten høy nok til å kunne bruke resultatene. Svarprosentene varierte betydelig mellom virksomhetene hvor virksomhetene hjemme- og institusjonstjenester var klart lavest Andel Vet ikke pr. spørsmål Svarprosentene varierer for de ulike spørsmålene. På toppen av Vet ikke er spørsmål knyttet til overordnet. Tabell 2 Spørsmål der over 10 % har svart Vet ikke Kategori Spørsmål Overordnet tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? 31,8 % 33,5 % - Overordnet er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 20,1 % 20,7 % - Overordnet alt i alt, hvor fornøyd er du med den overordnete n i kommunen? 19,3 % 19,0 % 17,2 % Overordnet bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 18,5 % 17,4 % 16,4 % 6

7 Kategori Spørsmål Stolthet over egen tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 13,2 % 16,8 % - arbeidsplass Systemer for lønns- muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine 10,4 % 11,4 % 8,2 % og arb.tids ordninger behov? Medarbeidersamtale har din leder fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? 10,4 % 11,2 % - Syst. for lønns- og måten din individuelle lønn blir fastsatt på? 10,8 % 6,8 % 4,7 % arb.tids ordninger - spørsmålet ble ikke stilt i 2007 eller er vesentlig omformulert Imidlertid er det store forskjeller mellom etatene. Nedfor er de tre spørsmålene med høyest Vet ikke andel pr. etat listet opp. Sentraladministrasjonen Kategori Spørsmål Vet ikke Overordnet tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? 27,3 % Overordnet er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 18,2 % Overordnet alt i alt, hvor fornøyd er du med den overordnete n i 15,2 % Overordnet kommunen? bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 15,2 % Stolthet over egen tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 15,2 % Oppvekst og kultur Kategori Spørsmål Vet ikke Overordnet Overordnet Overordnet Overordnet Stolthet over egen arb.plass tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? alt i alt, hvor fornøyd er du med den overordnede n i kommunen? bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innb yggerne? 22,3 % 20,2 % 21,2 % 29,9 % 23,5 % 21,8 % 23,9 % 29,9 % 22,3 % 21,2 % 21,8 % 28,6 % tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 14,2 % 10,4 % 12,2 % 28,6 % Etaten totalt Barnehage Barneskole Ungdomsskole 36,6 % 35,6 % 36,0 % 51,9 % Helse og omsorg Kategori Spørsmål Vet ikke Etaten totalt Hjemmetjeneste Institusjonstjeneste Overordnet tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? 27,9 % 27,7 % 16,7 % Overordnet er tydelig i forhold til kommunens retning og 16,0 % 13,9 % 16,1 % mål? Overordnet alt i alt, hvor fornøyd er du med den overordnede n i kommunen? 16,5 % 18,6 % 5,4 % Overordnet bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 15,7 % 16,8 % 10,7 % Stolthet over egen arbeidsplass tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 13,7 % 10,8 % 7,1 % 7

8 Tekniske tjenester Kategori Spørsmål Vet ikke Overordnet tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? 27,6 % Overordnet er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 24,6 % Overordnet alt i alt, hvor fornøyd er du med den overordnete n i 13 % kommunen? Overordnet bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 13,8 % Stolthet over egen tror du at du jobber i kommunen om 3 år? arbeidsplass 8,2 % Alle etater har spørsmålet om overordnet tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? som det spørsmålet med høyest Vet ikke andel. På spørsmålet om man tror man kommer til å jobbe i kommunen om 3 år er Vet ikke andelen høyest blant medarbeiderne i ungdomskolen og lavest blant medarbeiderne i institusjonstjenesten Undersøkelsens kvalitet En slik undersøkelse har en eller flere begrensninger som gjør at kartleggingen aldri kan bli perfekt. Det er viktig å ha i tankene når ulike tiltak skal vurderes. Medarbeiderundersøkelsen er utviklet av Høgskolen i Sør-Trøndelag for KS og Kommunal- og regionaldepartementet og inngår i en serie spørreundersøkelser utarbeidet i forbindelse med prosjektet Effektiviseringsnettverkene. Vi anser på grunnlag av dette at undersøkelsen måler det den faktisk gir seg ut for å måle, samt at gjennomføringen har vært pålitelig både mht. spørreskjema og datainnsamling. Det er ikke gjennomført analyser på eventuelle skjevheter i undersøkelsen. Slike skjevheter kan være flere svar fra kvinner enn menn eller flere svar fra de med heltid enn deltid. Det er ikke gjort statistiske tester mht. signifikans. Det betyr at forskjellene i resultatene like gjerne kan skyldes tilfeldig variasjon som virkelige forskjeller. Hele presentasjonen baserer seg derfor på beskrivende statistikk. 8

9 3 Resultater I medarbeiderundersøkelsen stilles det 45 spørsmål hvor medarbeider gir utrykk for sin tilfredshet på en skala fra 1 til 6 hvor: 1 = Svært liten grad tilfreds 6 = Svært stor grad tilfreds Gjennomsnittsverdien blir 3,5. Resultatene presenteres på kommunenivå, etatsnivå og på tjenestenivå for de fem største tjenesteområdene. 3.1 Resultater for hele kommunen I dette avsnittet presenteres resultatene på kommune- og etatsnivå Gjennomsnittlig tilfredshet pr. indikator Tabell 3 Gjennomsnittlig tilfredshet pr. indikator Lands snitt* Nedre Eiker Sentraladministrasjon Oppvekst og kultur Helse og omsorg Tekniske tjenester Organisering av arbeidet 4,5 4,4 4,3 4,6 4,4 4,4 4,7 4,6 4,4 4,7 4,6 4,5 4,5 4,2 4,3 4,7 4,4 4,5 Innhold i jobben 5,0 4,9 4,6 5,0 4,9 4,7 5,1 4,9 4,6 5,1 5,0 4,8 5,0 4,8 4,6 5,0 4,9 4,7 Fysiske arbeidsforhold 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,6 4,5 4,8 4,2 4,2 4,3 3,9 4,0 4,0 4,5 4,2 4,2 Samarbeid med kollegene 5,0 5,0 4,9 5,1 5,0 5,0 5,5 5,2 5,0 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 5,0 5,1 5,1 5,1 Mobbing, diskriminering 5,0 4,7-5,1 4,8-5,3 4,9-5,2 5,0-5,0 4,5-5,0 4,7 - og varsling Nærmeste leder 4,6 4,5 4,5 4,7 4,4 4,5 4,9 4,1 4,1 4,8 4,6 4,6 4,6 4,1 4,3 4,6 4,2 4,6 Medarbeidersamtale 4,8 4,7-4,9 4,8-5,0 4,8-4,9 4,9-4,7 4,6-5,0 4,6 - Overordnet 4,0 3,8 3,6 4,1 3,8 3,9 3,6 4,2 3,7 4,3 3,9 4,0 3,9 3,5 3,7 4,2 3,7 4,0 Faglig og personlig 4,3 4,2 4,1 4,4 4,2 4,3 4,8 4,0 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 3,9 4,3 4,6 4,3 4,3 utvikling Systemer for lønns- og 4,0 3,8 3,8 4,0 3,9 4,0 4,4 4,0 3,9 4,1 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 4,0 3,8 4,0 arbeidstidsordning Stolthet over egen 4,8 4,7 4,7 4,9 4,7 4,9 4,6 4,8 4,8 5,0 4,9 4,9 4,8 4,6 4,9 4,8 4,5 4,8 arbeidsplass Helhetsvurdering 4,6 4,5 4,6 4,7 4,6 4,9 4,2 4,6 4,8 4,8 4,8 4,9 4,5 4,3 4,9 4,6 4,4 4,8 Snitt totalt 4,6 4,4 4,3 4,6 4,4 4,5 4,7 4,5 4,5 4,7 4,6 4,5 4,5 4,2 4,4 4,7 4,4 4,5 *108 kommuner er med i snittet i 2012, 64 kommuner i 2009 og 57 kommuner i

10 3.1.2 Tilfredshet pr. spørsmål gjennomsnitt Tabell 4 Gjennomsnittlig resultat pr. spørsmål Landssnitt* Nedre Eiker Sentraladm. Oppvekst og kultur Helse og omsorg Organisering av arbeidet får du tilstrekkelig i nformasjon til å gjøre en god jobb? 4,6 4,7 4,5 4,8 4,5 4,8 er du kjent med målene dine for din arbeidsplass? 5,0 5,0 4,8 5,2 4,9 4,9 er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? 4,3 4,4 4,5 4,6 4,2 4,3 bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,0 5,0 4,9 5,1 4,9 5,1 har du nok tid til å gjøre jobben din? 3,9 3,9 4,0 3,9 3,7 4,2 har du utstyr til å få gjort jobben din 4,5 4,6 5,3 4,4 4,6 4,9 (for eksempel da ta, verktøy, hjelpemidler)? alt i alt, i hvilken grad er du 4,5 4,6 4,7 4,7 4,4 4,6 fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? Innhold i jobben har du nok utfordringer i jobben? 4,9 5,0 5,0 5,2 4,8 4,5 har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver? 4,9 5,0 4,8 5,0 4,9 5,0 har du mulighet til å jobbe 5,2 5,2 5,4 5,1 5,3 5,4 selvstendig? mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? 5,0 5,1 5,0 5,1 5,0 5,2 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med innholdet i jobben din? 4,9 4,9 5,2 5,0 4,9 4,9 Fysiske arbeidsforhold er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din? 3,7 3,6 4,0 3,7 3,3 4,2 er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine? 4,0 3,8 4,5 3,9 3,6 4,1 opplever du at det er fys isk trygt på arbeidsplassen din? 4,8 4,8 5,4 4,9 4,5 5,0 alt i alt, i hvilken grad er 4,2 4,2 4,6 4,3 4,1 4,5 du fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene i jobben din? Samarbeid og trivsel med kollegene tri ves du sammen med dine kolleger? 5,3 5,4 5,5 5,4 5,3 5,2 løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? 4,8 4,9 5,4 5,0 4,8 5,0 alt i alt, hvor fornøyd er du med 5,0 5,1 5,6 5,2 5,0 5,1 samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen? Mobbing, diskriminering og varsling er a rbeidsmiljøet på din arbeidsplass uten mobbing? 5,1 5,2 5,7 5,3 5,0 5,3 er din arbeidsplass integrerende når 5,1 5,2 5,3 5,3 5,0 4,9 det gjelder kjønn, etnisk tilhøri ghet, religion osv? er det lagt til rette for at du kan melde fra om kri ti kkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,8 5,0 4,8 5,1 4,9 4,9 Tekniske tjenester 10

11 Landssnitt* Nedre Eiker Sentraladm. Oppvekst og kultur Helse og omsorg Nærmeste leder opplever du at din nærmeste leder gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 4,7 4,8 4,9 4,9 4,7 4,6 gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør? 4,3 4,3 4,6 4,4 4,2 4,3 har innsikt i den jobben du gjør? 4,4 4,4 4,8 4,5 4,4 4,2 er l ydhør overfor dine synspunkter? 4,7 4,8 5,1 4,8 4,7 4,7 tar spørs mål om e tikk på arbeidsplassen alvorlig? 4,8 4,9 5,2 5,0 4,8 4,8 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med d in nærmeste leder? 4,8 4,9 5,0 4,9 4,8 4,8 Medarbeidersamtale Har du fått tilbud om medarbeidersamtale i l øpet av de siste Har du hatt medarbeidersamtale med din nærmeste l eder i l øpet av de siste 12 måneder Ja = 627 Nei = 94 Har din l eder fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? 4,7 4,8 5,1 4,9 4,6 5,0 Har du fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? 4,9 4,9 5,0 5,0 4,8 5,0 Overordnet synes du den overordnede adm. er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 3,9 4,0 3,6 4,3 3,8 3,9 bidrar til å s kape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 4,0 4,2 3,6 4,4 4,0 4,5 Tar spørsmål om etikk i 4,1 4,2 3,5 4,4 4,0 4,3 kommuneorganisasjonen alvorlig? alt i alt, hvor fornøyd er du med den 3,8 4,0 3,6 4,2 3,7 4,2 overordnete l e delsen i kommunen? Faglig og personlig utvikling lærer du noe nytt gjennom jobben? 4,5 4,7 5,2 4,7 4,6 4,6 l egger din arbeidsgiver til rette for 4,2 4,3 4,4 4,2 4,2 4,5 kompetanseutvikling som er vi ktig for jobben din? alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med mulighetene for læring i jobben? 4,3 4,3 4,8 4,3 4,2 4,5 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger er du fornøyd med lønnen din i forhold til jobben du gjør? 3,5 3,5 3,7 3,7 3,4 3,5 måten din individuelle l ønn blir 3,4 3,4 3,5 3,5 3,3 3,2 fastsatt? arbeidstidsordningen i jobben (fleksitid, turnus, va ktplan, 4,5 4,5 5,4 4,5 4,3 4,9 a rbeidshelger)? muligheten for å få en stillingsstørrelse 4,6 4,7 5,0 4,8 4,4 4,8 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med lønns- og arbeidstidsordningene i jobben din? 3,9 4,0 4,4 4,1 3,8 4,0 Tekniske tjenester 11

12 Stolthet over egen arbeidsplass Landssnitt* Nedre Eiker Sentraladm. Oppvekst og kultur Helse og omsorg Tekniske tjenester tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant 4,6 4,7 4,5 4,9 4,3 4,6 innbyggerne i kommunen? tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass? 4,7 4,8 5,0 4,9 4,7 4,9 vi l du anbefale a ndre å søke jobb på din arbeidsplass? 4,9 5,0 4,5 5,1 5,1 4,9 tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 4,7 4,9 4,3 5,0 4,9 4,8 alt i alt, i hvilken grad er du stolt av arbeid splassen d in? 4,9 5,0 4,9 5,1 5,0 5,0 Helhetsvurdering trivsel alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 4,6 4,7 4,2 4,8 4,5 4,6 * 108 kommuner med i snittet i Andel svar pr. spørsmål fordelt på skala 1 6, samt «Vet ikke» Tabell 5 Prosentvis fordeling Organisering av arbeidet får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? er du kjent med målene dine for di n a rbeidsplass? er du med på å utarbeide målene for di n a rbeidsplass? bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? ha r du nok ti d til å gjøre jobben din? har du utstyr til å få gjort jobben din (for eksempel data, verktøy, hjelpemidler)? alt i alt, i hvilken gra d er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? 1 - Svært liten grad Svært stor grad Vet ikke 0,9 % 2,4 % 8,2 % 23,2 % 43,4 % 21,2 % 0,7 % 0,9 % 1,4 % 4,4 % 16,3 % 39,7 % 36,7 % 0,5 % 4,5 % 6,2 % 11,0 % 21,7 % 32,2 % 22,5 % 2,0 % 0,7 % 1,0 % 3,1 % 16,2 % 46,8 % 31,0 % 1,2 % 4,2 % 10,1 % 19,5 % 32,3 % 25,5 % 8,3 % 0,1 % 2,2 % 5,1 % 11,7 % 21,5 % 34,9 % 24,3 % 0,3 % 1,3 % 2,9 % 7,5 % 29,9 % 42,9 % 15,4 % 0,1 % Innhold i jobben har du nok utfordringer i jobben? 1,6 % 2,8 % 4,5 % 16,8 % 37,9 % 36,0 % 0,4 % har du nødvendig kompetanse for å utføre dine a rbeidsoppgaver? har du mulighet til å jobbe s elvs tendig? mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? alt i alt, i hvilken gra d er du fornøyd med i nnholdet i jobben din? Fysiske arbeidsforhold 0,4 % 0,5 % 3,3 % 18,5 % 52,8 % 23,8 % 0,7 % 0,6 % 1,1 % 3,1 % 11,7 % 37,5 % 45,0 % 1,0 % 0,2 % 0,3 % 1,5 % 13,3 % 58,0 % 23,9 % 2,8 % 0,9 % 1,3 % 3,8 % 16,7 % 50,3 % 26,9 % 0,1 % 12

13 1 - Svært liten grad Svært stor grad Vet ikke er du fornøyd med inneklimaet 10,0 % 13,0 % 21,1 % 26,1 % 21,0 % 8,3 % 0,5 % på a rbeidsplassen din? er du fornøyd med s tandarden på 5,4 % 13,5 % 18,8 % 27,9 % 22,6 % 11,4 % 0,4 % arbeidslokalene dine? opplever du at det er fysisk trygt 1,2 % 3,6 % 6,6 % 20,5 % 38,0 % 29,5 % 0,6 % på a rbeidsplassen din? alt i alt, i hvilken grad er 2,0 % 7,0 % 14,9 % 30,4 % 31,6 % 13,6 % 0,5 % du fornøyd med de fysiske a rbeidsforholdene i jobben din? Samarbeid og trivsel med kollegene tri ves du s ammen med dine 0,4 % 1,1 % 2,6 % 7,8 % 34,0 % 54,0 % 0,1 % kolleger? l øs er dere felles arbeidsoppgaver 1,2 % 1,4 % 5,5 % 17,1 % 43,5 % 30,8 % 0,3 % på di n a rbeidsplass på en god måte? alt i alt, hvor fornøyd er du med 0,9 % 1,1 % 3,7 % 14,2 % 39,9 % 40,1 % 0,1 % samarbeidet med dine kolleger på a rbeidsplassen? Mobbing, diskriminering og varsling er arbeidsmiljøet på din 3,4 % 1,3 % 3,3 % 7,4 % 29,3 % 53,1 % 2,1 % a rbeidsplass uten mobbing? (1 = mye mobbing, 6 = ingen mobbing) er di n a rbeidsplass i ntegrerende 1,9 % 1,6 % 4,2 % 8,7 % 33,3 % 45,2 % 5,0 % når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv? er det lagt til rette for mulighet til 2,2 % 2,3 % 4,9 % 12,3 % 37,6 % 35,0 % 5,7 % at du kan melde fra om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? Nærmeste leder opplever du at din nærmeste leder gir klart uttrykk for hva s om 1,9 % 2,0 % 7,6 % 20,0 % 39,8 % 28,0 % 0,7 % forventes av deg i jobben? gir deg tilstrekkelig 4,2 % 6,6 % 12,9 % 25,9 % 31,2 % 18,8 % 0,4 % tilbakemelding på den den jobben du gjør? har innsikt i den jobben du gjør? 2,8 % 5,4 % 11,7 % 24,4 % 32,8 % 20,9 % 2,0 % er lydhør overfor dine s yns punkter? tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig? alt i alt, i hvilken gra d er du fornøyd med din nærmeste leder? Overordnet synes du den overordnede adm. er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 2,2 % 3,7 % 9,2 % 15,8 % 36,1 % 31,5 % 1,6 % 1,3 % 2,4 % 6,5 % 14,7 % 35,9 % 33,4 % 5,8 % 1,7 % 3,0 % 7,7 % 15,7 % 35,9 % 35,3 % 0,7 % 2,7 % 3,9 % 16,8 % 28,1 % 21,2 % 7,3 % 20,1 % 1,3 % 3,3 % 13,0 % 30,6 % 23,2 % 10,0 % 18,5 % 13

14 tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med den overordnete n i kommunen? Faglig og personlig utvikling lærer du noe nytt gjennom jobben din? legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er vi kti g for jobben din? alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med mulighetene for l æri ng i jobben? Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger er du fornøyd med lønnen din i forhold til jobben du gjør? måten din individuelle lønn blir fastsatt? arbeidstidsordningen i jobben (fl eksitid, turnus, vaktplan, a rbeidshelger)? mul igheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov? alt i alt, i hvilken gra d er du fornøyd med lønns- og a rbeidstidsordningene i jobben din? Stolthet over egen arbeidsplass tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen? tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass? vil du a nbefale a ndre å s øke jobb på di n a rbeidsplass? tror du at du jobber i kommunen om 3 år? alt i alt, i hvilken gra d er du s tolt av a rbeidsplassen din? Helhetsvurdering trivsel alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 1 - Svært liten grad Svært stor grad Vet ikke 1,4 % 3,8 % 11,2 % 24,0 % 19,4 % 8,3 % 31,8 % 2,6 % 4,7 % 14,6 % 31,2 % 21,8 % 5,8 % 19,3 % 2,1 % 3,3 % 7,9 % 23,6 % 38,4 % 24,7 % 0,0 % 4,9 % 5,4 % 13,9 % 25,4 % 32,0 % 16,2 % 2,2 % 3,6 % 5,1 % 11,9 % 26,6 % 36,0 % 15,6 % 1,1 % 6,7 % 14,0 % 24,3 % 30,8 % 19,6 % 3,6 % 0,9 % 8,9 % 14,0 % 22,0 % 25,8 % 15,0 % 3,4 % 10,8 % 2,8 % 5,1 % 12,4 % 18,8 % 33,7 % 23,9 % 3,2 % 5,5 % 3,9 % 6,7 % 14,1 % 28,2 % 31,2 % 10,4 % 2,1 % 7,8 % 17,6 % 37,6 % 28,8 % 5,0 % 1,1 % 1,1 % 2,2 % 8,5 % 25,6 % 34,8 % 21,3 % 6,5 % 0,3 % 0,6 % 4,7 % 25,8 % 46,8 % 19,1 % 2,7 % 1,8 % 1,9 % 3,6 % 15,2 % 37,0 % 38,5 % 1,9 % 6,0 % 2,5 % 4,0 % 8,2 % 25,6 % 40,6 % 13,2 % 0,9 % 1,2 % 4,4 % 15,8 % 39,7 % 36,9 % 1,0 % 1,4 % 2,0 % 6,5 % 26,2 % 44,1 % 19,6 % 0,2 % Hele 90 % eller 883 medarbeidere er godt fornøyd med arbeidet sitt og arbeidssituasjonen sin. I 2009 og 2007 var tilsvarende tall 85 %. 14

15 3.2 Resultater for de største tjenesteområdene Her presenteres resultatene for de fem største tjenesteområdene som utgjør ca. 58 % av svarene Tilfredshet pr. indikator Tabell 6 Resultat pr. indikator pr. tjenesteområde Nedre Eiker Barnehage Barneskole Ungdomsskole Hjemmetjeneste Institusjon Organisering av 4,6 4,4 4,4 4,7 4,8 4,5 4,8 4,7 4,5 4,1 4,1 4,4 4,2 4,3 3,9 4,8 4,4 4,6 arbeidet Innhold i jobben 5,0 4,9 4,7 5,0 4,9 4,6 5,1 5,0 4,8 5,0 4,8 4,7 5,0 4,8 4,4 5,1 4,8 4,7 Fysiske 4,1 4,1 4,2 4,4 4,4 4,5 4,3 4,3 4,2 3,6 3,6 4,0 3,7 4,1 3,9 4,0 4,1 4,1 arbeidsforhold Samarbeid med 5,1 5,0 5,0 5,2 5,1 5,0 5,2 5,2 5,0 5,1 4,9 5,1 4,9 5,1 4,9 5,4 5,1 5,3 kollegene Mobbing, 5,1 4,8-5,3 5,1-5,2 5,0-5,2 4,9-4,8 4,5-5,2 4,5 - diskriminering og varsling Nærmeste leder 4,7 4,4 4,5 4,9 4,8 4,5 4,7 4,8 4,6 4,5 4,0 4,4 4,5 4,2 4,1 5,0 4,4 4,7 Medarbeidersamtale 4,9 4,8-5,0 4,9-4,9 4,4-4,9 4,4-4,6 4,3-5,0 4,3 - Overordnet 4,1 3,8 3,9 4,3 4,0 3,8 4,4 4,1 4,0 4,0 3,4 3,8 3,8 3,4 3,5 4,3 3,6 3,7 Faglig og personlig 4,4 4,2 4,3 4,5 4,4 4,2 4,4 4,5 4,2 4,2 4,0 4,2 4,1 3,7 4,0 4,8 4,2 4,5 utvikling Systemer for lønns- 4,0 3,9 4,0 4,1 4,1 3,9 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 4,1 3,6 3,6 3,8 4,0 3,8 3,7 og arbeidstidsordning Stolthet over egen 4,9 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,0 4,9 4,9 4,7 4,5 4,9 4,9 4,8 4,7 5,3 4,9 5,1 arbeidsplass Helhetsvurdering 4,7 4,6 4,9 4,9 5,1 5,0 4,9 4,8 5,0 4,5 4,4 4,9 4,6 4,4 4,8 4,8 4,4 5,1 Snitt totalt: 4,6 4,4 4,5 4,8 4,7 4,5 4,8 4,7 4,5 4,5 4,2 4,4 4,4 4,2 4,2 4,8 4,4 4,5 Mest tilfreds er medarbeiderne i barnehage, barneskole og institusjon (4,8). For sistnevnte tjenesteområde er det en relativt stor fremgang siden 2009 (fra 4,4 til 4,8). Minst tilfreds er medarbeiderne i hjemmetjenesten. Sammenlignet med de andre tjenesteområdene er de ansatte i hjemmetjenesten minst tilfreds med systemer for lønn, medarbeidersamtale samt mobbing og trakassering. I forhold til undersøkelsen i 2009 er medarbeiderne i alle tjenesteområdene mer tilfredse i

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 0 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... Kort om undersøkelsens formål... Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen... Resultater

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 440

Søgne kommune Arkiv: 440 Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2013/681-22315/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 25.06.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Kartlegging av medarbeidertilfredshet Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Nr. 4 februar 8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 7 HOVEDRESULTATER INKLUDERING HØY TRIVSEL DELTAKELSE ENGASJEMENT 1 7.indd 1 12.2.8 11:15:41 Fortsatt fremgang i medarbeidertilfredshet Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

*Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle

*Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle Nesodden kommune har i flere år gjennomført bruker- og medarbeiderundersøkelser i bedrekommune.no. Kommunen deler sine erfaringer med bruk av bedrekommune.no, og hvordan resultatene kan brukes i et styringsperspektiv

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2014 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2014 ble avviklet i september og oktober og gjennomført

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Resultater Partssammensatt utvalg 4. mars 2014 Svarprosent 2013: 3 70 inviterete /2 47 svar 2012: 3 337 inviterete /2 369 svar 2013 69 % 2012 71 % 2011 64 % 0 10 20 30 40

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. Sak 1/12 1 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012 MANDAT ADMINISTRASJONSUTVALG Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: Kl. 08.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Romslighet Mot Humør Innledning Motiverte og stolte medarbeider som leverer kommunale tjenester av høy kvalitet til fornøyde brukere og innbyggere, er målet for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune?

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer kommune er Denne presentasjonen handler heller ikke om hvor

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010

Medarbeiderundersøkelsen 2010 Ringerike kommune R I N G E R I K E K O M M U N E Medarbeiderundersøkelsen 2010 Hønefoss kino 4. februar Program Innledning og noen aktuelle tema v/rådmannen Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2010

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.11.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Praktisk likestillingsarbeid. Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011

Praktisk likestillingsarbeid. Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011 Praktisk likestillingsarbeid Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011 Hva skal jeg snakke om? Aktivitets- og redegjørelsesplikten Likestillingsredegjørelsen som verktøy i et systematisk likestillingsarbeid. Diskrimineringsvurderingen

Detaljer

Skolefritidsordningene i Kongsberg

Skolefritidsordningene i Kongsberg AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Skolefritidsordningene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2014 Side 1 24.11.2014 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene 2014 Undersøkelsen skal: Gi den enkelte SFO-ordning

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MROD-13/10100-22 86205/14 17.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015

Medarbeiderundersøkelse 2015 Medarbeiderundersøkelse 2015 Hvorfor skal vi ha medarbeiderundersøkelse? I Hedmark fylkeskommune er de ansatte den viktigste ressursen for å realisere alle fylkeskommunens målsettinger. Gjennom en medarbeiderundersøkelse

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelse... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2014 Side 1 08.05.2014 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet -

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet - Det overordnede målsetting er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet Dato: 02.04.2008

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012 Barnehageundersøkelsen Barnehageundersøkelsen Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 9. mars. april en brukerundersøkelse blant barnehagene i Lillehammer. Denne rapporten presenterer

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

- Spørreundersøkelsen er sendt til ledere i Øvre Eiker, helse- og kulturnæringer og lag og foreninger, i alt 425 e-post adresser.

- Spørreundersøkelsen er sendt til ledere i Øvre Eiker, helse- og kulturnæringer og lag og foreninger, i alt 425 e-post adresser. 1. Folkehelseplan ØEK - foreløpige resultater 29.08.2013 - Spørreundersøkelsen er sendt til ledere i Øvre Eiker, helse- og kulturnæringer og lag og foreninger, i alt 425 e-post adresser. - Med utgangspunkt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013. Ein tydeleg medspelar

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013. Ein tydeleg medspelar Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013 Ein tydeleg medspelar Hvorfor gjør vi dette? Inngår i en totalkartlegging av arbeidsmiljøet i MRFK Å måle temperaturen på arbeidsmiljøet i MRFK Få tak i ståsted

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER EIGERSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER EIGERSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 8. mars 2006 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Rapportspesifikasjoner Antall gjennomførte 6 Antall inviterte 6 Svarprosent 100% INNHOLD Innhold Overblikk 3 5 Omdømme Arbeidsoppgaver

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00

Detaljer