GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE"

Transkript

1 GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE

2 Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag. Vi er blitt gitt tillit som forvaltere av samfunnets felles midler og skal løse viktige oppgaver for lokalsamfunnet. Som kommune har vi tre store oppgaver; vi skal yte gode tjenester og ha en profesjonell forvaltning samtidig som kommunen skal være en synlig og aktiv aktør innen samfunnsutvikling. Dette krever at vi må ha fokus på oppdraget og de arbeidsoppgavene vi skal løse, og bruke tiden vår på en best mulig måte. Alle må ta ansvar og stille høye krav til seg selv i utøvelsen av sitt arbeid. Det er i møte med innbyggerne at resultatene av arbeidsgiverpolitikken blir synlig gjennom de tjenester som ytes. Vår arbeidsgiverpolitikk skal hjelpe oss til å ta de riktige valgene, tydeliggjøre vårt ståsted, stake ut kursen og legge til rette for at vi skal bli dyktigere i morgen enn vi er i dag. Visjon Vår visjon er: Mjøsbyen Gjøvik motor for vekst og utvikling Verdier Verdiene skal komme til uttrykk i vårt daglige møte med mennesker. Arbeidsgiverpolitikken hviler på de verdiene som Gjøvik kommune har valgt: Kompetanse Engasjement Respekt Handlingsregler Handlingsreglene skal synliggjøre de verdiene som Gjøvik kommune har valgt: Vi gjør som vi sier! Vi følger med og tar initiativ! Vi gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger! Vi søker, bruker og deler kunnskap!

3 Gjøvik kommune har to sentrale arbeidsgiverutfordringer: Evne til utvikling og nyskaping. Tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft. Målet for arbeidsgiverpolitikken: Yte tjenester med riktig kvalitet gjennom effektiv ressursbruk. Ha fornøyde brukere av kommunens tjenester. Være en attraktiv arbeidsgiver som klarer å rekruttere, beholde og utvikle sine medarbeidere gjennom meningsfylte oppgaver. Arbeide profesjonelt på alle arenaer for å nå våre mål. Ulike roller mot samme mål Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til at Gjøvik kommune framstår med forutsigbare og forpliktende retningslinjer for alle ansatte. Den skal danne et grunnlag for en sunn og god organisasjonskultur som er nedfelt i et felles verdifundament for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Det er viktig i arbeidsgiverpolitikken at det er et godt samspill mellom administrasjonen og de tillitsvalgte. De folkevalgte skal: Definere premissene for god arbeidsgiverpolitikk gjennom klare vedtak av mål og prinsipper for kommunens virksomhet. Ha et bevisst og gjennomtenkt forhold til sin rolle som arbeidsgiver. Initiere og behandle et bredt spekter av saker innen god arbeidsgiverpolitikk. Ledere på alle nivåer skal: Ta ansvar og ha et reflektert og bevisst forhold til sin lederrolle. Ha tillit til at medarbeiderne utfører jobben til det beste for arbeidsgiver og fellesskapet ved å være mottakelige for innspill og ideer, og la medarbeidere få slippe til med kompetanse og engasjement. Støtte, utfordre og stille krav til sine medarbeidere.

4 Skape rom og arenaer for systematisk erfaringsdeling, evaluering og refleksjon som vil sørge for kvalitetssikring av utvikling og tjenesteyting. Sammen med medarbeiderne skal lederen utvikle mål som er realistiske og offensive, og levere resultater i tråd med politiske vedtak. Bidra til at medarbeiderne bruker sin arbeidskraft riktig. Dette skal skje gjennom veiledning, tydeliggjøring av verdier og mål, samt motivere medarbeiderne til å tilegne seg den rette kompetansen. Arbeide kontinuerlig med helsefremmende arbeidsplasser, og legge til rette for gode individuelle løsninger. Medarbeidere skal: Etikk Utføre sitt arbeid i samsvar med Gjøvik kommunes verdigrunnlag og mål, og forvalte disse verdiene på en måte som skaper tillit og positive holdninger blant innbyggerne. Ta initiativ, sette høye krav til faglighet, integritet, engasjement og etikk, både overfor seg selv, kollegaer, brukere og innbyggere. Søke, bruke og dele sin kunnskap, og holde seg faglig oppdatert. Alle har ansvar for å skaffe seg nok informasjon til å arbeide selvstendig. Delta aktivt i arbeidet med helsefremmende arbeidsplasser, og bidra til egen og andres trivsel på arbeidsplassen. Vi stilles ovenfor vanskelige valg hver eneste dag. Gjør jeg de rette tingene, og gjør jeg tingene rett? Etiske retningslinjer kan ikke avledes av regler og retningslinjer alene. De fleste situasjoner krever grader av vurdering og bruk av godt skjønn. Vårt mål er at verdier og holdninger som uttrykkes gjennom dette arbeidsgiverpolitiske dokumentet skal være med på å gi grunnlag og retning for dette. Det forventes at alle ansatte skal bidra til dette gjennom åpenhet og medvirkning i sitt arbeide. Vi skal bidra aktivt til å opprettholde og styrke tilliten til og respekten for kommunens organisasjon ved å respektere gjeldende lover, vedtak og dokumenter. Vi skal oppfattes som upartiske og korrekte i våre handlinger og vurderinger og ikke på noen måte misbruke vår stilling for å oppnå personlig gevinst.

5 Vi skal opptre med respekt, omtanke og alminnelig høflighet overfor kollegaer og brukere av våre tjenester uavhengig av kjønn, alder, kultur og etnisk opprinnelse. Vi skal forvalte fellesskapets midler på en forsvarlig måte ut fra forventinger om etiske standarder, fagkompetanse og atferd. Satsningsområder for å nå målene Kompetanse og utvikling For Gjøvik kommune er det avgjørende å ha den kompetansen som skal til for å kunne yte gode tjenester og for å nå våre mål. Vi må forvalte den kompetansen vi har på best mulig måte samtidig som vi har fokus på faglig utvikling og kompetansesatsning. På den måten kan vi møte oppgaver som stadig er i endring. Vi skal ha kvalifiserte medarbeidere som utfører et arbeid med riktig kvalitet som sikrer en effektiv tjenesteproduksjon. Arbeidet skal bygge på fag, holdninger, verdier, ansvar og tillit. Vi har alle et ansvar for å holde oss faglig oppdatert. Vi skal være utviklingsorienterte og ha fagmiljø med mulighet for læring, utvikling og engasjement i jobben. Vi skal gjennomføre og bruke medarbeiderundersøkelsene, brukerundersøkelsene og utviklingssamtalene som et viktig virkemiddel i arbeidet med forbedring og utvikling. Vi skal ha kompetanseplaner som kontinuerlig definerer organisasjonens behov, og bruke disse planene i arbeidet med rekruttering, utvikling og kompetanse. Vi har alle et ansvar for at vi behersker og bruker de til en hver tid gjeldende arbeidsverktøy.

6 Ledelse Våre ledere har et særlig ansvar for å få en levende og synlig arbeidsgiverpolitikk. De skal lede, inspirere, sette mål og skape resultater sammen med sine medarbeidere, og de skal bestrebe seg på å være gode rollemodeller. Gjøvik kommune skal ha et eget opplæringsprogram for ledere som gjør dem bedre i stand til å løse sine krevende oppgaver. Gode ledere rekrutterer gode medarbeidere. Våre ledere skal: Bygge arbeidet på langsiktige strategier fram mot klare mål, og ta ansvar for å nå dem. Forstå og etterleve kommunens arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag, og være med på å skape stolthet over arbeidet som blir gjort. Inspirere og legge til rette for medarbeidernes kreativitet, medvirkning og engasjement gjennom god kommunikasjon Bidra til en åpen organisasjon for å sikre høy etisk standard, gode tjenester og resultater. Rekruttere og beholde Alt arbeidet med rekruttering skal bygge på en overordnet strategisk rekrutteringsplan. Denne planen skal brukes som grunnlag for kompetanse- og rekrutteringsplaner ved hvert enkelt virksomhetsområde. I arbeidet med å rekruttere og beholde skal Gjøvik kommune ha medarbeidere som er ansvarlige, som bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø, forstår sin rolle og bruker handlingsrommet sitt. Vi må rekruttere i et forholdsvis stramt arbeidsmarked, og samtidig sikre rett person med riktig kompetanse på rett plass. Vi skal redusere uønsket deltid. Vi skal føre en lønns, - og personalpolitikk som gjør det mulig å utvikle, beholde og rekruttere kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi skal ha en strategi for rekruttering som gjør at vi får de riktige medarbeiderne, og samtidig bruke alle anledninger til å være på utkikk etter talentene internt i organisasjonen. Vi skal rekruttere medarbeidere med ulik bakgrunn.

7 Likestilling og mangfold Likestilling handler om likeverdige muligheter, rettigheter og plikter til deltakelse uavhengig av bakgrunn i kjønn, etnisitet og bakgrunn for øvrig. Mangfold både blant medarbeidere og ledere vil øke kvaliteten på tjenestene, og bidra til at vi speiler det samfunnet vi bor i. Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar i likestillings og ikkediskrimineringsarbeidet. Alle arbeidstakere må gis like muligheter med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstilling, opplæring og avansement. Livsfaser Begrepet livsfase henspeiler på at vi beveger oss gjennom ulike faser i livet, og at hver livsfase medfører ulike behov, krav, begrensninger og muligheter. Målet for Gjøvik kommune er å kunne legge til rette en god arbeidssituasjon for den enkelte. Gjøvik kommune ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver gjennom alle deler av yrkeskarrieren. Den enkelte leder må bruke handlingsrommet innenfor rammene av lov- og avtaleverk for å legge til rette for individuelle løsninger som er fleksible og tilpassede uansett livsfase. Medvirkning og medinnflytelse Gjøvik ønsker å være en serviceinnstilt og omstillingsdyktig kommune med gode og åpne prosesser. Alle parter har et felles ansvar, og medvirkning og medinnflytelse gjennom informasjon og drøftinger skal kunne gjennomføres uansett på hvilket nivå beslutningen tas. Vi skal opptre som utviklingspartnere som sammen skaper et godt arbeidsmiljø i organisasjonen. Dette ivaretas gjennom at vi følger lover og avtaler som regulerer medbestemmelse i arbeidslivet. Arbeidsgiver har et særlig ansvar for å påse at hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse og medvirkning ivaretas. I tillegg forventes det i kommunens helhetlige kvalitet og styringssystem (HEKS) at ledere og medarbeidere deltar aktivt i arbeidet med å vurdere hvor vi er - og hvor vi skal (det kontinuerlige evalueringsarbeidet og arbeidet med å utforme nye mål).

8 Helsefremmende arbeidsplasser Helsefremmende arbeidsplasser handler om å ta mennesker på alvor og arbeide for å oppnå en god arbeidsplass som gir arbeidsglede, en meningsfylt arbeidssituasjon og utviklingsmuligheter. Dette ønsker vi å oppnå gjennom gjensidig innsats fra leder, tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere. Kontinuerlig forbedring av organisasjonen og arbeidsmiljøet ved at helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en naturlig del av kommunens planlegging og daglige drift. Ledere, tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere må jobbe for å ha et inkluderende arbeidsmiljø slik at nærværet økes. I et inkluderende arbeidsliv vil den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid. Ha et arbeidsmiljø som forebygger sykefravær, som gjør at vi får lyst til å gå på jobb og møte oppgaver som vi både mestrer og som utfordrer oss. Alle må ta ansvar for egen helse. Omdømme Omdømme er viktig for Gjøvik kommune, og er avgjørende i forhold til hvor attraktive vi framstår. Et godt omdømme skaper forventninger i møtet med Gjøvik kommune blant både medarbeidere og brukere. I omdømmearbeidet er målet at Gjøvik kommune: Skal kjennetegnes ved at ansatte omtaler sin arbeidsplass positivt. Ved kritikk skal vi ta tak i kritikken ikke kritikeren. Har tjenester med kvalitet. Holder høy etisk standard. Er en engasjert og utviklingsorientert organisasjon. En måling på om vi når våre mål på omdømmeområdet, får vi gjennom medarbeiderundersøkelser, utviklingssamtaler og brukerundersøkelser. En viktig indikator er blant annet antall søkere på utlyste stillinger.

9 3 GODE GRUNNER FOR Å ARBEIDE I: GJØVIK KOMMUNE 1. Du er viktig og utgjør en forskjell. 2. Du får meningsfylte oppgaver. 3. Du vil utvikle deg.

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk KRIPOS UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten. Foto: Politiforum Innhold Forord

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten Foto: Politiforum Heading 2 Politidirektoratet 2009 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Strand,

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer