Arbeidsgiverstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgiverstrategi"

Transkript

1 Arbeidsgiverstrategi Vedtatt av kommunestyret 2. februar 2017

2 Innhold 1 RAMMEBETINGELSER Fundament Arbeidsgiverstrategiens plassering Utfordringer ORGANISERING AV ARBEIDET Myndighet og delegasjon Partssamarbeid og medvirkning Styringsrett FØRINGER FOR LEDERSKAP OG MEDARBEIDERSKAP KOMPETENTE MEDARBEIDERE Rekruttere medarbeidere Utvikle og beholde medarbeidere Livsfasepolitikk INNOVASJON HOVEDMÅL OG STRATEGISKE HOVEDGREP FRA ORD TIL HANDLING

3 Forord Røyken kommune er en kommune i vekst og skal levere et vidt spekter av tjenestetyper til innbyggerne. Kommunen har om lag 1500 ansatte som gjennom sitt engasjement og sin jobbutførelse bidrar til at Røyken kommune er et godt sted å leve, bo og arbeide. Arbeidsgiverstrategien skal bidra til at kommunen når sine mål for tjenesteleveranse og samfunnsbygging, gjennom målrettet utvikling og ivaretakelse av de ansatte. Gjennom å ivareta arbeidsgiverrollen på en god måte skal kommunen bidra til at tjenester ytes effektivt og med god kvalitet. En god og fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk utgjør et felles fundament for de folkevalgte, ansatte og tillitsvalgte. Arbeidsgiverpolitikken omhandler de verdier, holdninger og handlinger som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag. Arbeidsgiverstrategien beskriver forventninger, innsatsområder og konkrete mål til utvikling og ivaretakelse av rollen som arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiverstrategien skal utvikle og sikre at de ansatte er i stand til å realisere kommunens samfunnsoppdrag. Den skal sikre en brukerorientert kultur med kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere. Røyken kommune skal 1. være en attraktiv, inspirerende og utviklende arbeidsplass. 2. ha ansatte som tar ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø og som er engasjerte i eget arbeid og i kommunens oppgaver. 3. ha et trygt, sikkert og helsefremmende arbeids- og læringsmiljø som preges av respekt for ulikhet og mangfold. Arbeidsgiverstrategien skal bidra til at de ansatte leverer og utvikler gode tjenester til innbyggerne på vegne av Røyken kommune som oppdragsgiver. Strategien skal bidra til å synliggjøre kommunens overordnede mål, fremme god organisasjonskultur og sikre gode resultater og godt omdømme. Arbeidsgiverstrategien skal etterfølges av en operativ handlingsplan som konkretiserer hovedmålet og de strategiske hovedgrepene som beskrevet i dokumentet. Per Morstad, Rådmann 2

4 1 RAMMEBETINGELSER 1.1 Fundament Arbeidsgiverstrategien har sin forankring i Røyken kommunes etiske retningslinjer og verdigrunnlag, som sammen utgjør et felles fundament for kommunens ansatte og skal være en integrert del av kommunens arbeidskultur. Røyken kommune har valgt åpenhet, troverdighet, ærlighet, vennlighet og gjensidig respekt som sine overordnede verdier. Røyken kommunens verdier Åpenhet Troverdighet Ærlighet Vennlighet Gjensidig respekt Dette betyr Vi gir god og nødvendig informasjon til alle som trenger den transparens Vi deler åpent egne synspunkt og lytter aktivt til andres Vi tar opp saker med den det gjelder på en ryddig og ivaretakende måte Vi viser faglig kvalitet Vi viser samsvar mellom det vi sier og gjør Vi holder det vi lover Vi er etterprøvbare og åpne for innsyn Vi er tydelige og sannferdige Vi innrømmer feil Vi er imøtekommende Vi vil hverandre vel Vi omtaler hverandre positivt Vi verdsetter hverandres meninger og roller Vi inkluderer alle Vi er saklige og presise 1.2 Arbeidsgiverstrategiens plassering Arbeidsgiverstrategien har følgende plassering i kommuneorganisasjonen: Kommuneplan (Arealdel/samfunnsdel) Tjenester Sektorplaner Temaplaner Arbeidsgiver Arbeidsgiverstrategi Lønnspolitiske retningslinjer HMS-plan Økonomi Budsjett, økonomi og handlingsplan 3

5 1.3 Utfordringer Som arbeidsgiver vil kommunen stå overfor flere utfordringer, men også muligheter, i årene framover. De viktigste utviklingstrekk og trender er følgende: Endring i kommunestruktur, ved at Røyken kommune slåes sammen med Hurum og Asker kommuner fra og med 2020, krever stor omstillingsevne og endringskompetanse. Sterk befolkningsvekst i regionen. I løp av de neste år vil Oslo-områdets innbyggertall øke med flere hundre tusen, og Røykens sentrale beliggenhet gjør at mange av disse innbyggerne vil ønske å bosette seg i Røyken. Økende behov for kompetanse og arbeidskraft i kombinasjon med et stramt arbeidsmarked, vil gjøre det vanskelig å rekruttere tilstrekkelig antall mennesker med riktig kompetanse. Økende ressurs- og forventningspress mellom vekst i behov for tjenester. Opprettholdelse av kommunens økonomiske handlingsrom fordrer at organisasjonen har oversikt over og stimulerer til god ressursbruk til det beste for innbyggerne. Effektivisering gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid og innovative prosesser, må prege måten vi løser oppgavene våre på. Fotnote: samfunnsdel kommuneplan 2 ORGANISERING AV ARBEIDET Arbeidsgiverrollen skal utøves i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk, kommunens overordnede strategier og vårt interne regelverk. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal sammen tilrettelegge for et godt samarbeid. Medvirkning og medbestemmelse utøves ved representasjon i lovbestemte og andre relevante utvalg, og gjennom ordningen med tillitsvalgte. Et godt samarbeid forutsetter evne og vilje til åpen dialog mellom partene. 2.1 Myndighet og delegasjon Kommunestyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for Røyken kommunes ansatte, og ivaretar arbeidsgiverrollen overfor rådmannen. Rådmannen utøver, på vegne av kommunestyret, et ARBEIDSGIVER Med arbeidsgiver menes enhver som har ansatt arbeidstaker(e) for å utføre arbeid i sin tjeneste. (Arbeidsmiljølovens 1-8, (2)) overordnet arbeidsgiveransvar for hele kommunen. Kommunens ledere har ansvar for å ivareta arbeidsgiverrollen overfor egne medarbeidere. Ansvaret omfatter både den daglige personalledelsen (operativt arbeidsgiveransvar) og langsiktig systematisk personal- og organisasjonsutvikling innen eget ansvarsområde (strategisk arbeidsgiveransvar). 4

6 Kommunens ansatte har et ansvar og myndighet til å utføre arbeid i tråd arbeidsavtaler og arbeidsreglement. Fotnote til delegasjonsreglementet og arbeidsreglementet 2.2 Partssamarbeid og medvirkning Godt samarbeid mellom arbeidsgiver, ansatte, tillitsvalgte og verneombud er avgjørende for å skape arbeidsplasser hvor ansatte opplever arbeidsglede og et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven og hovedavtalen, samt kommunes interne rutiner for medbestemmelse, legger rammer for partssamarbeidet i kommunen. Arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid. Ledere skal, sammen med de ansatte og deres representanter, ta et aktivt ansvar for at arbeidet organiseres slik at ressurser og kompetanse tilpasses de mål og oppgaver som til enhver tid skal løses. 2.3 Styringsrett Arbeidsgivers styringsrett er et viktig prinsipp i organiseringen av arbeidet. Utøvelse av styringsretten skal skje innenfor lov og avtaleverk, enhetens budsjettmessige rammer og kommunes interne regelverk. Fotnote: Hovedtariffavtalen, Arbeidsmiljøloven, Prosedyre: LMU, 3 FØRINGER FOR LEDERSKAP OG MEDARBEIDERSKAP Lederskap og medarbeiderskap er to sider av samme sak og utvikles best sammen. I Røyken kommune er alle medarbeidere, men noen av kommunenes medarbeidere har også et lederansvar. Røyken kommune skal være en god arbeidsplass, kjennetegnet av et inkluderende arbeidsmiljø, hvor ansatte opplever arbeidsglede og bidrar til en god oppgaveløsning og måloppnåelse. Ansatte i Røyken kommune skal være bevisst det samfunnsoppdraget kommunen er satt til å forvalte. MEDARBEIDERSKAP Viser til hvordan medarbeiderne forholder seg til arbeidsoppgavene, arbeidskollegaene og arbeidsgiveren. Johan Velten

7 Den norske arbeidslivsmodellen er basert på tillit og likeverd, og disse grunnpilarene skal ligge til grunn for lederskap og medarbeiderskap i Røyken kommune. Kommunen skal etablere en virksomhetskultur bygget på individuelt eierskap og ansvarlighet, hvor medarbeiderne har et medansvar i arbeidet med å skape gode tjenester og et godt arbeidsmiljø. Ledere og medarbeidere skal oppleve at de utfordres og blir stilt krav til, samtidig som de gis tillit og aktiv støtte. Myndiggjøring er et sentralt prinsipp for medarbeiderutvikling i kommunen. Med dette menes at medarbeiderne blir gitt og tar ansvar for å arbeide selvstendig innenfor sine oppgave- og fagområder. Lederne skal bidra til myndiggjøring ved å tilrettelegge for arbeidsglede og engasjement, åpenhet og tillit, fellesskap og samarbeid, ansvarlighet og initiativ. TILLIT Viljen til å være sårbar overfor en annens handlinger, basert på en forventning om at den andre vil ivareta mine interesser, uavhengig av mine kontrollmuligheter. Roger Mayer 1995 Medarbeiderskap viser til hvordan medarbeiderne forholder seg til arbeidsoppgavene, arbeidskollegaene og arbeidsgiveren. Medarbeiderne i Røyken kommune etterlever følgende prinsipper for medarbeiderskap: 1. Er bevisst kommunens samfunnsoppdrag og setter brukeren i sentrum 2. Bidrar til fellesskap og samarbeid og finner gode løsninger i samarbeid med andre 3. Utviser høy faglig standard og etterlever kommunenes verdier og etiske retningslinjer kjennetegnes ved ARBEIDSGLEDE 4. Tar ansvar og bidrar til god oppgaveløsning og effektiv måloppnåelse 5. Er engasjert, jobber selvstendig og utviser aktiv deltakelse i arbeidsoppgavene 6. Viser evne og vilje til å ta initiativ, og bidrar til en dynamisk og innovativ arbeidsplass 7. Stiller spørsmål, er nysgjerrig og tar ansvar for egen og andres læring og utvikling 8. Bidrar til trivsel og arbeidsglede 9. Medvirker og tar ansvar for å bygge og ivareta et arbeidsmiljø preget av tillit 10. Er åpen for andres synspunkter og bidrar til en trygg og konstruktiv dialog på arbeidsplassen gleden av å være til nytte (mening) gleden av oppgavene i seg selv (flyt) selvbestemmelse (autonomi) at medarbeiderne ser resultatene av det de gjør (mestring) 6

8 God ledelse er en forutsetning for å lykkes med å nå kommunenes mål, gjennom målrettet utvikling og ivaretakelse av de ansatte. Ledere i Røyken kommune etterlever følgende prinsipper for lederskap: 1. Kommunens visjon og verdigrunnlag ligger til grunn for utøvelse av godt lederskap. Verdiene vises i det daglige gjennom leders holdninger og handlinger. 2. Lederne er bevisst på den påvirkningen de har på organisasjonen og dens medarbeidere, og opptrer profesjonelt og er gode rollemodeller ved å praktisere ord i handling. 3. Lederne fremviser helsefremmende lederatferd, og legger til rette for arbeidsglede og trivsel, gjennom autonomi, delaktighet, meningsfylte arbeidsoppgaver, mestring og faglig stimulering hos medarbeiderne. 4. Lederne skaper åpne, transparente og inkluderende arbeidsprosesser og opptrer tillitsvekkende. 5. Lederne formidler mening og hensikt, slik at ledere og medarbeidere har en felles forståelse av kommunens samfunnsoppdrag. Kommunen ledes gjennom tydelige og klare mål. Målene er ambisiøse, men realistiske. 6. Lederne leverer i henhold til lover og regler og drifter organisasjonene på bakgrunn av kommunens interne prosedyrer og planverk. I takt med nye lovkrav og rettigheter har lederne ha god kunnskap om lov- og avtaleverk. 7. Kommunen er en lærende organisasjon og lederne jobber etter prinsippet om kontinuerlig forbedring. Lederne tar i bruk nye arbeids- og organisasjonsformer, basert på blant annet kunnskapsdeling og samarbeid på tvers i organisasjonen. 8. Lederne skaper resultater ved å utnytte tilgjengelige ressurser best mulig. Dette innebærer en smart disponering av tid, klok forvaltning av økonomi, samt en bevisst prioritering av oppgaver. 9. Kommunen er i kontinuerlig utvikling, og ledes derfor av endringsvillig og løsningsorienterte ledere, som utfordrer til kreative løsninger som stimulerer innovasjon og nytenking. 10. Lederne er oppdatert på utviklingen og utfordringsbildet i samfunnet. Lederne søker å utvikle seg i lederrollen og er faglig oppdatert til enhver tid. Relasjonen mellom ledere og medarbeiderne skal være et forpliktende samspill, hvor balansen mellom lederens behov for kontroll og medarbeiderens behov for tillit forvaltes på en ansvarlig og hensiktsmessig måte. Medarbeideren og lederen må ta et felles ansvar for å skape en god og effektiv arbeidsplass. 7

9 Røyken kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver når: organisasjonen har et verdigrunnlag som arbeidssøkere og ansatte kan identifisere seg med, og hvor verdigrunnlaget preger kulturen og atferden på arbeidsplassen ansatte opplever egne arbeidsoppgaver og eget bidrag som meningsfylt ansatte utfordres og blir stilt krav til samtidig som de gis tillit og aktiv støtte ansatte tilbys faglige utfordringer og utvikling innenfor rammen av robuste fagmiljø samspillet på arbeidsplassen kjennetegnes av åpenhet, respekt, inkludering og likeverdighet organisasjonens omdømme kjennetegnes av høy tillit i befolkningen, og ansatte opplever stolthet over egen arbeidsplass 4 KOMPETENTE MEDARBEIDERE Røyken kommune skal rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere som kommunen til enhver tid har behov for. Kommunen skal jobbe med systematisk kompetanseutvikling, sikre nødvendig fremtidsrettet kompetanse, samt gode fagmiljøer som gir gode utviklingsmuligheter for de ansatte. KOMPETANSE Er anvendelse av kunnskap og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. Utdanningsdirektoratet Rekruttere medarbeidere Røyken kommune skal jobbe strategisk for å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse, nå og i fremtiden. Det er sentralt for kommunen å ha en variert og sammensatt arbeidsstokk både med tanke på alder, etnisitet, kjønn, funksjonsevne, kompetanse og bakgrunn generelt. Røyken kommune som arbeidsgiver, som organisasjon og som tjenesteyter anerkjenner og vektlegger betydningen av godt lederskap i alle ledd. Gjennom utforming av attraktive lederstillinger med utfordrende handlingsrom, legger vi til rette for utvikling av offensive og engasjerte ledere, som bidrar til at kommunen når sine mål. 4.2 Utvikle og beholde medarbeidere Like viktig som å rekruttere, er å utvikle og beholde kommunenes ansatte og den kompetansen de besitter. Kommunen skal være en lærende organisasjon der mennesker videreutvikler sine evner til å skape resultater. Ved å satse på kompetanse får kommunen robuste fagmiljøer som bidrar til at flere vil jobbe i Røyken kommune. Riktig bruk av den enkeltes kompetanse er viktig for arbeidsglede og tilhørighet til arbeidsplassen. Kommunen må tilrettelegge for heltidsstillinger for å kunne levere bedre kvalitet, kontinuitet og forutsigbarhet hos ansatte og brukere. 8

10 Et viktig moment for å beholde og utvikle ansatte er å sikre en helsefremmende arbeidsplass. Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel og verne mot arbeidsrelatert sykdom, diskriminering, trakassering, utilbørlig opptreden, konflikter og arbeidsulykker. Arbeidsmiljøet skal preges av respekt for ulikhet og mangfold. Kommunen har en godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. 4.3 Livsfasepolitikk Røyken kommune skal gjennom en god livsfasepolitikk legge til rette for at medarbeiderne kan ta ut sitt potensial i alle faser av arbeidslivet. Dette er viktig fordi en god aldersfordeling gir økt kompetansebredde og erfaringsgrunnlag i organisasjonen, samt et godt arbeidsmiljø. Fotnote: Intensjonsavtalen og overordnet HMS- plan, rutiner for mobbing og trakassering, rutiner for varsling 5 INNOVASJON Røyken kommune skal være innovativ og ta i bruk ny teknologi, nye organisasjons- og samhandlingsformer som understøtter samfunns- og tjenesteutvikling. Innovasjon i tjenesteutvikling og oppgaveløsning har betydning for INNOVASJON Innovasjon kan defineres som noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort! arbeidsgiverrollen og forventninger til de ansatte. Ny kompetanse og ferdigheter må dyrkes fram. Innovasjon i arbeidsgiverpolitikken betyr blant annet: Innovasjon i organisering og arbeidsformer Innovasjon i oppgaveløsning og oppgaveutforming Innovasjon i ledelse og arbeidskultur Innovasjon i rekruttering og kompetanseutvikling Fotnote Intensjonsavtalen 9

11 6 HOVEDMÅL OG STRATEGISKE HOVEDGREP På bakgrunn av områdene redegjort for i strategien over er følgende satsningsområder for perioden valgt ut: Hovedmål: Røyken kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver som kjennetegnes av profesjonalitet i alle ledd. Strategisk hovedgrep 1: Røyken kommunes ansatte er bevisst kommunens samfunnsansvar og bidra til måloppnåelse. Strategisk hovedgrep 2: Kommunen rekrutterer, utvikler og beholder nødvendig kompetanse. Strategisk hovedgrep 3: Det er etablert en felles forståelse av prinsippene for medarbeiderskap/lederskap slik at disse etterleves. 7 FRA ORD TIL HANDLING Dette dokumentet beskriver kommunens langsiktige plan for ivaretakelse og utvikling av arbeidsgiverrollen, lederskap og medarbeiderskap. Den overordnede arbeidsgiverstrategien skal konkretiseres i egen handlingsplan som vil inneholde tiltak, aktiviteter og prioriterte innsatsområder som gjelder kommunens samlede virkeområde, og beskriver hva som skal gjøres, av hvem og når i gjeldende handlings- og økonomiplanperiode. Rådmannen er ansvarlig for utformingen av handlingsplanen. Grunnet kommunesammenslåing fra vil handlingsplanen ha et kortsiktig perspektiv, og ikke utover 1-2 år. Etter denne tid antas det at arbeidet med å utforme en felles arbeidsgiverstrategi med påfølgende handlingsplan i den nye storkommunen vil være påbegynt. Arbeidet med å omsette arbeidsgiverstrategien til handling er ikke en enkeltstående oppgave eller et prosjekt, men en løpende aktivitet. Det er først når arbeidsgiverstrategien integreres i den daglige ledelse og tjenesteutvikling at strategien blir levende og gir effekter. 10

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

AGP 2020. - mer enn en jobb. Arbeidsgiverpolitisk plattform AGP 2020 - ASKER KOMMUNE

AGP 2020. - mer enn en jobb. Arbeidsgiverpolitisk plattform AGP 2020 - ASKER KOMMUNE AGP 2020 Arbeidsgiverpolitisk plattform - mer enn en jobb AGP 2020 - ASKER KOMMUNE 1 «For å lykkes som arbeidsgiver i framtida må vi løse noen floker. Vi får ikke løst dem ved å gjøre som i går.» (KS)

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker ved HR-sjef Asker kommune Jostein Bø og prosjektleder A/P2 Stine Førlie Felles ledersamling for Asker, Røyken og Hurum kommuner 7.-8. desember 2017 Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsgiverrolle. Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS

Folkevalgtes arbeidsgiverrolle. Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS Folkevalgtes arbeidsgiverrolle Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS Tema : Folkevalgtes arbeidsgiveransvar Arbeidsgiveransvar generelt og for rådmann spesielt Hvordan skal man jobbe på sikt

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE

ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE 2016-2020 Arbeidsgiverstrategi 2016-2020. Vedtatt av Gjøvik kommunestyre 29.09. 2016 Innhold En framtidsrettet arbeidsgiverstrategi...3 Etikk. 4 Ytringsfrihet.. 4 Internkontroll...4

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune «Omsorg» Kunstner Lise Amundsen Arbeidsgiverstrategi Moss kommune 2015-2020 Rådmannen har ordet... 3 Innledning... 4 Kommunens utfordringer... 4 Strategi... 4 Kap. 1 Visjon, verdier, mål og etikk... 5

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Romslighet Mot Humør Innledning Motiverte og stolte medarbeider som leverer kommunale tjenester av høy kvalitet til fornøyde brukere og innbyggere, er målet for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune LEDELSESPOLICY 2010 Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte 12.11.2010 1. Ledelse i Bærum kommune Det overordnete målet for ledelse og ledelsesutvikling i Bærum kommune er

Detaljer

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap Organisasjonspolitikk Kultur for ledelse og medarbeiderskap 2 Organisasjonspolitikk for Oppland fylkeskommune "Raushet er å dele på oppmerksomheten og trekke andre frem i lyset, slik at deres meninger

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2014-2022. for Molde kommune. Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev)

Arbeidsgiverstrategi 2014-2022. for Molde kommune. Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev) Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune 2014-2022 Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev) Det store arbeidsgiveroppdraget Å være arbeidsgiver innebærer å utøve riktige handlinger og tydeliggjøre

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret , sak 65/14

Vedtatt i Kommunestyret , sak 65/14 Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014, sak 65/14 Det store arbeidsgiveroppdraget Å være arbeidsgiver innebærer å utøve riktige handlinger og tydeliggjøre gode holdninger og verdier overfor medarbeidere og

Detaljer

ARBEIDSGIVER- POLITIKK

ARBEIDSGIVER- POLITIKK ARBEIDSGIVER- POLITIKK 2010-2014 Innholdsfortegnelse Forord 3 Arbeidsgiverpolitikk 4 En helsefremmende arbeidsplass 6 God ledelse 8 En lærende organisasjon 10 Målrettet rekruttering 12 2 FORORD Arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Arbeidsgiverpolitikk 2015 2

Innholdsfortegnelse. Arbeidsgiverpolitikk 2015 2 Websak 15/30 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Målsetting for arbeidsgiverpolitikken i Narvik kommune... 4 3. Arbeidsgiverpolitisk plattform... 5 4. Utfordringer i Narvik kommune... 6 4.1. Hovedutfordringer:...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Attraktiv arbeidsgiver og handlekraftig organisasjon. Arbeidsgiverstrategi. Stavanger kommune Planperioden 2013 2025

Attraktiv arbeidsgiver og handlekraftig organisasjon. Arbeidsgiverstrategi. Stavanger kommune Planperioden 2013 2025 Attraktiv arbeidsgiver og handlekraftig organisasjon Arbeidsgiverstrategi Stavanger kommune Planperioden 2013 2025 Innhold Forord... 03 Overordnet strategidokument 1 Innholdet i arbeidsgiverstrategien...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag. Arbeidsgiverstrategi handlingsplan Arbeidsgiverstrategiens handlingsplan for 2015 godkjennes.

Saksframlegg. Sammendrag. Arbeidsgiverstrategi handlingsplan Arbeidsgiverstrategiens handlingsplan for 2015 godkjennes. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RGS-15/130-4 39497/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

MODUM Kommunes. arbeidsgiverpolitikk. skal være. Samhandlende og romslig. Nyskapende og modig

MODUM Kommunes. arbeidsgiverpolitikk. skal være. Samhandlende og romslig. Nyskapende og modig MODUM Kommunes arbeidsgiverpolitikk skal være Samhandlende og romslig Nyskapende og modig 1 MODUM KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. VERDIGRUNNLAG... 4 3. UTFORDRINGER...

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Organisasjonsstrategi

Organisasjonsstrategi Organisasjonsstrategi Grunnlag for medarbeiderskap og lederskap i Birkenes kommune «Sammen kan vi mer!» 1 Innhold Punkt Tekst Side 1 Visjon og mål for Birkenes kommune 3 2 «Sammen kan vi mer!» og veien

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Skien - den gode og inkluderende møteplass

Skien - den gode og inkluderende møteplass Skien - den gode og inkluderende møteplass Arbeidsgiverpolitikk Foto: Kristine Mellefoss Helgen 2 Arbeidsgiverpolitikk Til alle medarbeidere Skien kommune er Telemarks mest komplekse kompetansebedrift

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

Personalpolitikk 2016-19

Personalpolitikk 2016-19 Personalpolitikk 2016-19 Kommunestyrets vedtak 10. juni 2016 Innledning... 2 Formål... 2 Ledelse... 2 Kompetanse... 3 Organisasjonskultur... 3 Livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk... 4 Avtaler for personalet...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Stange kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Stange kommune Arbeidsgiverpolitikk i Stange kommune Kap. 1: Arbeidsgiverpolitisk plattform: 1.1 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020: «Skodd for endring!» Definisjon 1.2 Etikk og verdier 1.3 Hovedutfordringer 1.4 Mål for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2035

Arbeidsgiverstrategi 2035 Arbeidsgiverstrategi mot 2035 Vedtatt i Kommunestyret januar 2016 Sammen skaper vi fremtiden Mangfold raushet - bærekraft 1 BÆRUM KOMMUNE ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2030 1 Innledning skal være fremtidsrettet,

Detaljer

Arbeidsgiver politikk

Arbeidsgiver politikk Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg Telefon: 33 34 40 00 - Telefaks: 33 31 59 05 E-post: firmapost@.no Arbeidsgiver politikk i Vestfold fylkeskommune Besøk vår hjemmeside www..no ledelse:verdier:holdninger:utfordringer

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Rådmannen. Arbeidsgiverstrategi. Lenvik kommune. Vedtatt av Lenvik kommunestyre (sak 40/16)

Rådmannen. Arbeidsgiverstrategi. Lenvik kommune. Vedtatt av Lenvik kommunestyre (sak 40/16) Rådmannen Arbeidsgiverstrategi Lenvik kommune Vedtatt av Lenvik kommunestyre 21.04.2016 (sak 40/16) Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1: Visjon, verdier, mål og etikk... 4 Visjon... 4 Overordnede

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune

Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15665-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Detaljer

ARBEIDSGIVER- STRATEGI

ARBEIDSGIVER- STRATEGI ARBEIDSGIVER- STRATEGI Innledning Dette dokumentet beskriver Grue kommune sin arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlaget for denne. Her synliggjøres fokusområder, mål, suksessfaktorer og handlinger som arbeidsgiver

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunens rolle som arbeidsgiver må ivaretas på en god måte dersom kommunestyrer

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær. Kommunal- og regionaldepartementet

SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær. Kommunal- og regionaldepartementet SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær 14 Hvorfor er det viktig å redusere sykefraværet egentlig? Norge trenger arbeidskraft Alt fravær er ikke sykdom (3-4%

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk?

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk? Hvilke utfordringer representerer flat organisasjonsstruktur....for lederskap og arbeidsgiverpolitikk? Hvor lønn ikke er noe tema vi betaler det markedet krever Lederskap i kommuner utøves i det skapende

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra De ansatte sier at slagordet betyr: Vi får det til og yter litt ekstra Et ønsket kjennetegn Sammen er vi

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk 2018 2022 Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 03.11.2017 1 Forord Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i Hustadvika kommune. Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Kjære kollega VI FORMER FREMTIDEN!

Kjære kollega VI FORMER FREMTIDEN! Stiftelsesboken Kjære kollega Stiftelsens Statoils virksomhet skal kjennetegnes ved kvalitet, sikkerhet og en sterk og støttende bedriftskultur med mangfold og fellesskap. Våre barnehager skal være konkurranse-

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune. Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14

Arbeidsgiverpolitikk. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune. Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14 Arbeidsgiverpolitikk Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14 Innhold 1 Overordnet mål for Kåfjord...2 2 Verdigrunnlag...2 3 Arbeidsgiverpolitikk og sentrale

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing. Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing. Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015 Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunegrensene kan endrast med gode lokale prosessar» KS Landsting 2012 «Kommunens rolle

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2020

Arbeidsgiverstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2020 Arbeidsgiverstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2020 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen april 2015 Innhold INNLEDNING... 3 1.1 Muligheter og utfordringer... 3 FUNDAMENT... 4 2.1 Oppbygging... 4 2.2

Detaljer

Trender og utviklingstrekk

Trender og utviklingstrekk Trender og utviklingstrekk Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 er fundamentert på relevante utviklingstrekk for Asker kommune som arbeidsgiver. Her presenteres hovedtrekk innenfor trender og utvikling

Detaljer