Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012"

Transkript

1 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer skal bidra til at etatens samlede menneskelige ressurser på en best mulig måte medvirker til at dette nås. Dokumentet setter fokus på viktige prinsipper og satsningsområder. Dette må ivaretas for å skape trivsel, trygghet og mestring i arbeidssituasjonen og derigjennom en effektiv og løsningsorientert etat. Personalpolitiske føringer skal legges til grunn for utviklingen av lokale personalpolitiske handlingsplaner. Den enkelte medarbeider og leder har plikt til å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, være aktiv i forhold til kompetanseutvikling og bidra til at etaten når sine mål. Dette forutsetter at alle ansatte raust deler sin kompetanse med kollegaer, slik at det utvikles kompetansemiljøer og etaten fremstår som en lærende organisasjon. Det er avgjørende at vi har kompetente, tydelige og utviklingsorienterte ledere, som evner å se og å utvikle medarbeidere og omsette ansattes kompetanse til gode tjenester for brukerne. Ledere skal se sammenhengen mellom motivasjon og gode resultater, og ha evne og vilje til å utvikle en kultur preget av engasjement og arbeidsglede. LEDERE OG MEDARBEIDERE Ledere og medarbeidere skal sammen virkeliggjøre et godt arbeidsmiljø som legger grunnlaget for realisering av arbeids- og velferdspolitikken. For å kunne gi brukerne våre den bistand og tjenester de trenger, er etaten avhengige av kompetente, motiverte og engasjerte medarbeidere med et positivt menneskesyn og en god serviceholdning. Etatens ledelsesutviklingsprogram Medarbeiderundersøkelser/HKI KOMPETANSEUTVIKLING Etaten skal besitte og fremstå med landets fremste fagkompetanse innen arbeids- og velferdspolitikk både på lokalt og sentralt Vedtatt

2 nivå. Overordnet kompetansestrategi skal gi føringer og foreslå virkemidler for at etaten skal oppnå dette målet. Arbeidsgiver skal legge til rette for kompetanseutvikling, herunder opplæring og kunnskapsdeling. Den enkelte medarbeider har et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert på sitt fagfelt. Det skal lages årlige kompetanseplaner for den enkelte ansatte og enheten. Kompetanseplaner for enheten utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte. Et viktig element i planarbeidet er medarbeidersamtalene og de utviklingstiltak som følger av disse. Leder skal sørge for at den ansatte får tilbud om minimum en medarbeidersamtale i året. Mal for medarbeidersamtaler Etatens kompetansestrategi (kommer) Kompetanseverktøyet KARRIEREVEIER OG REKRUTTERING Karriereutvikling forutsetter at den enkelte er bevisst på hvordan en kan utvikle seg for å møte de utfordringer og muligheter som finnes i etaten. Det skal legges til rette for karrieremessige forflytninger i etaten, uavhengig av styringslinjer og nivå. Dette krever at ansatte gis kompetanseheving og mulighet for faglig utvikling. Etatens faglige og administrative karriereveier er likeverdige. At ansatte veksler mellom disse er en styrke for både organisasjonen og den enkelte ansatt. Etaten skal rekruttere dyktige og motiverte medarbeidere. Rekruttering skal komplettere eksisterende kompetanse. Det skal derfor gjennomføres behovsanalyse ved alle tilsettinger. Rekruttering er også et virkemiddel for å nå etatens mål om mangfold og inkludering. Midlertidige tilsettinger skal ikke benyttes i unødvendig omfang. Medarbeiderne skal som en hovedregel tilsettes i faste stillinger. Leder skal påse at lovverket blir fulgt. Nyansatte skal gis en tett oppfølging og nødvendig opplæring. Dette er særlig viktig i prøvetiden hvis denne skal være reell. NAV skal til enhver tid søke å løse etatens pålagte og prioriterte oppgaver ved bruk av egne ansatte. Verv som tillitsvalgt og verneombud skal likestilles med vanlig tjeneste. Vervene gir kompetanse og skal vektlegges i den enkeltes videre tjeneste og karriere. Når en medarbeider slutter, skal det gjennomføres en kartlegging av sluttårsaker. Etatens rekrutteringsrutiner Sluttårsaksskjema Henvisning til vilkår for fast og midlertidige tilsettinger Prøvetidsbestemmelser Brosjyre for nyansettelser Konsulentstrategi for NAV Vedtatt

3 ARBEIDSMILJØ Leders lovpålagte ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø følger av arbeidsmiljølovens 2-1, 2-2 og 2-3 nr 3. Et sentralt element i arbeidet er at den enkelte medarbeider opplever å mestre sine oppgaver. Etaten skal kunne ses under ett når det gjelder å tilrettelegge for endrede arbeidsoppgaver. Arbeidsmiljøloven IA-avtalen MANGFOLD OG LIKESTILLING Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for likestilling og mangfold blant annet i forhold til etnisitet, alder, funksjonsevne og kjønn. Dette skal blant annet skje gjennom tilrettelegging av arbeidet og rekruttering. Medarbeidernes medvirkningsplikt til å skape et godt arbeidsmiljø følger av arbeidsmiljølovens 2-3. Når arbeidstakere opplever arbeidsmiljømessige forhold som bør endres eller forbedres, skal de gi tilbakemeldinger om dette til leder, alternativt tillitsvalgt eller verneombud. Medarbeiderne skal aktivt medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk. Leder skal samarbeide nært med verneombud og verneapparat og tilrettelegge forholdene slik at disse har tilfredsstillende vilkår for å utføre sine oppgaver. De tiltak enhetene skal gjennomføre fremgår av etatens IA-handlingsplan. Alle driftsenheter skal arbeide aktivt for å nå målene i IA-avtalen. Leder og tillitsvalgte har et felles ansvar for at enhetens IAarbeid er i samsvar med etatens målsettinger. Etaten skal som arbeidsgiver benytte seg av kompetanse i arbeidslivssentrene og hjelpemiddelsentralene i IA-arbeidet. I forhold til kjønn betyr dette at det skal arbeides for å få flere kvinner inn i lederstillinger og at andelen menn i etaten økes. Ledelsen på alle nivå skal legge til rette for faglig debatt. Faglig meningsbrytning internt i etaten skal aksepteres og anses som en forutsetning for positiv utvikling av organisasjonen. Etaten har nulltoleranse for rasisme, mobbing og trakassering. Tilsatte som opplever å bli mobbet eller trakassert, eller observerer slike tilfeller, skal straks ta dette opp med leder, alternativt tillitsvalgt eller verneombud. Leder plikter å umiddelbart gripe fatt i forholdet. Hovedavtalen 21 Tilpasningsavtalen pkt 5. Diskrimineringsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Arbeidsmiljøloven kap 13 IA Handlingsplan 2010 Medarbeiderundersøkelser HMS-rutiner og -opplæring for etaten. Vedtatt

4 tiltak som gjør det attraktivt for seniorer å stå lengre i arbeid. ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLING Statens og etatens etiske retningslinjer, herunder retningslinjer knyttet til tjeneste- og forvaltningsutøvelse, skal gjøres kjent for alle medarbeidere. Etaten har egne retningslinjer for varsling. Den som tar opp kritikkverdige forhold skal ikke oppleve negative konsekvenser. Mal for medarbeidersamtale Kommer - rutiner for intern tilrettelegging mellom enheter eller over styringslinjer Retningslinjer for uttak av seniordager Etiske retningslinjer Samtalepakke om etiske retningslinjer Varslingsrutiner LIVSFASEPOLITIKK Livsfaseperspektivet krever individualisering, variasjoner, fleksibilitet og romslighet med hensyn til hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes overfor tilsatte som har behov for det. Dette forutsetter en god og åpen dialog mellom leder og medarbeider om behov og muligheter i forhold til arbeidsplassens krav og mulige tilretteleggingstiltak. Det skal utvises fleksibilitet i denne forbindelse. Det er viktig å beholde og videreutvikle seniormedarbeidernes kompetanse, samt legge til rette for kompetanseoverføring til andre i etaten. Etaten skal gjøre aktiv bruk av virkemidler som for eksempel deltakelse i prosjekter, lønn og andre MEDBESTEMMELSE Hovedavtalens intensjonale formål er grunnleggende for samarbeidet mellom leder og tillitsvalgte. Forholdene skal legges til rette slik at de tillitsvalgte i etaten til enhver tid skal kunne ivareta sine oppgaver slik det er forutsatt i Hovedavtalen og etatens tilpasningsavtale. Leder og tillitsvalgte skal ha felles kunnskaper og forståelse av endringsbehov og virkemidler. Det skal holdes årlige fellesopplæringsog utviklingstiltak i medbestemmelse for ledere og tillitsvalgte. Det vises spesielt til Hovedavtalens 1 og Tilpasningsavtalen til Arbeids- og velferdsetaten. Tilpasningsavtalen for NAV Hovedavtalen for staten Vedtatt

5 IMPLEMENTERING Personalpolitiske føringer skal legges til grunn for videreutvikling av lokale personalpolitiske handlingsplaner for driftsenhetene. Arbeidsområdene skal ha tiltaksplaner for å oppnå målsettinger som er satt i driftenhetenes personalpolitiske handlingsplaner. Driftsenhetene må se alt planarbeid i en helhetlig sammenheng. Aktuelle deler av HMS-planer, IAhandlingsplaner og andre HR- tiltak kan med fordel integreres i personalpolitiske handlingsplaner. Handlingsplanene skal utdype krav til ledere og medarbeidere, og definere tiltak i forhold til dette. Tiltakene skal innarbeides i virksomhetsplanene. Et viktig virkemiddel for å realisere personalpolitikken er etatens overordnede lønnspolitiske føringer. FORHOLDET TIL KOMMUNENE Selv om ulikt avtaleverk og tariffavtaler innenfor statlig og kommunal sektor skal gjelde uavkortet innenfor NAV-kontorene, vil det være behov for at det i praksis i kontor med felles administrativ leder skapes fellesordninger og tiltak for alle ansatte, f.eks. på HMS- og IA-området. Fylkets personalpolitiske handlingsplan, skal tas med i dialogen med kommunen om utviklingen av det enkelte NAV-kontor. Vedtatt

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikken skal være et redskap som fremmer best mulig forvaltning av den menneskelige ressurs Universitetet i Agder (UiA), rår

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Siljan kommune. Personalplan 2005. 31. januar 2005

Siljan kommune. Personalplan 2005. 31. januar 2005 Siljan kommune Personalplan 2005 31. januar 2005 Personalplan 2005 Innledning (2) Organisasjonsfilosofi (2) Rekruttering (3) Ansettelse (4) Arbeidstidsordninger(5) Lønn (5) Godtgjøringer (7) Sykefraværsoppfølging

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

Livsfaseorientert personalpolitikk

Livsfaseorientert personalpolitikk 1971 riksrev_korr_3 30-06-06 16:16 Side o_4 Livsfaseorientert personalpolitikk April 2005 - ISBN 82-90811-51-9 Design: ABD/Ashley Booth Design AS 1971 riksrev_korr_3 30-06-06 16:16 Side o_2 Informasjon

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer