S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om likestillingsarbeidet ved KHiB til orientering Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Personalpolitikk ved KHiB Handlingsplan mot uønsket seksuell oppmerksomhet Handlingsplan for likestilling Bergen, den

2 Orientering om likestillingsarbeidet ved KHiB 1. Bakgrunn for saken Styret fattet i Styresak 33/13vedrørende Etatstyring 2013 Tilbakemeldinger til Kunst- og designhøgskolen i Bergen følgende vedtak: Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet til orientering. Styret ber om en redegjørelse om likestillingsarbeidet ved KHiB til styremøtet i november Likestillingsloven 1 a, diskrimineringsloven 3 a og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 3 pålegger statlige virksomheter en aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten innebærer at statlige virksomheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, både som offentlig myndighet og som arbeidsgiver. I tillegg til en aktivitetsplikt har statlige virksomheter en redegjørelsesplikt. Hovedformålet med redegjørelsesplikten er å skape økt og mer systematisk oppmerksomhet omkring arbeidet for økt likestilling. Rapporteringen vil også vise om KHiB oppfyller aktivitetsplikten. For arbeidsgiver handler plikten blant annet om rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering. Diskrimineringsgrunnlagene som er omfattet av aktivitets- og redegjørelsesplikten er: Kjønn Med kjønn menes biologisk, sosialt, psykologisk og kulturelt kjønn. Forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel og adopsjon, amming eller foreldrepermisjon er en form for forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Etnisitet Begrepet rommer i denne sammenhengen etnisk bakgrunn, hudfarge, språk, avstamning og nasjonal opprinnelse. Religiøs tilhørighet og livssyn Religiøs tilhørighet refererer til personer som praktiserer eller følger påbudene til en bestemt religion. Religion kan også være en markør for etnisitet. Livssyn refererer til en etisk og filosofisk tilnærming til livet som legger rammeverk for moralske verdier, menneskesyn og virkelighetsforståelse. Nedsatt funksjonsevne Nedsatt funksjonsevne foreligger når en av kroppens fysiske, psykiske eller kognitive funksjoner er tapt, skadet eller på annen måte er nedsatt. Diskrimineringsvernet gjelder funksjonsevne som er nedsatt, har vært nedsatt eller antas å være nedsatt. Redegjørelsen fra KHiB er å finne i den årlige Rapport og planer som oversendes departementet 15. mars hvert år. Rapporteringen fra KHiB er basert på mal for statlige 1

3 virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten, og er i overensstemmelse med de krav som stilles. Likestillingsbegrepet Likestilling har tradisjonelt sett handlet om å fremme like muligheter og rettigheter for kvinner og menn. I dag brukes begrepet som vist over i videre forstand. Likestilling handler ikke om resultatlikhet, selv om dette er en vanlig misforståelse av begrepet. Å fremme likestilling kan likevel handle om å jobbe for resultatlikhet gjennom å sørge for like muligheter og rettigheter. Likestilling handler om rettferdighet og makt. Alle skal ha like rettigheter og muligheter på alle samfunnsområder. Reell likestilling innebærer blant annet lik mulighet til innflytelse, rettferdig fordeling av ansvar og byrder, rett til å føle seg trygg i forhold til overgrep, og respekt for menneskeverd. 2. Resultater av likestillingsarbeidet i universitets- og høgskolesektoren I universitets- og høgskolesektoren er kvinner i mindretall på en rekke fagområder. Kvinner i vitenskapelige toppstillinger er i mindretall. Enkelte fagområder domineres av kvinner, men et fellestrekk for slike fagmiljøer er den lave andelen kvinner i vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad. Kvinneandelen i akademia har økt de siste 20 årene, men økningen har gått langsomt. Kun 25,2 % av alle professorer i universitets- og høgskolesektoren pr var kvinner. Det at kvinner innehar nærmere 50 % av stipendiat- og postdoktorstillingene i sektoren gir et visst håp om at takten i endringene øker. 3. Status, mål og prioriteringer ved KHiB En jevn kjønnsbalanse er en målsetning for KHiB både i faglige og teknisk administrative stillinger, der kvinner er underrepresentert og der menn er underrepresentert. Vurdering og måloppnåelse: KHiB legger gjennom en inkluderende personalpolitikk stor vekt på å utvikle et arbeidsmiljø hvor alle trives. Et strategisk fokus på likestilling avspeiles ikke minst i kjønnssammensetningen i de ulike stillingskategorier som er vist under. Kjønnsbalansen i alle stillingskategorier må kunne karakteriseres som svært god, noe det ligger målrettet arbeid bak. Ved KHiB er likestillingsfokuset reflektert i alle sider ved institusjonens virksomhet, og nedfelt i sentrale reglementer og rutiner. Likestillingsplanen ved KHiB ble revidert i 2012, og er under oppdatering. Revidert likestillingsplan vil bli tilgjengelig på KHiBs websider i løpet av kort tid. Kunst- og designhøgskolen i Bergen er fornøyd med at den jevne kjønnsfordelingen med mindre variasjoner i alle stillingsgrupper er videreført i Ved KHiB er det etablert en kultur hvor verdien av en bredt sammensatt gruppe av ansatte hva gjelder kompetanse, bakgrunn i bred forstand, alder og kjønn blir verdsatt. 2

4 Konkret fordeler kvinneandelen i ulike stillingsgrupper ved KHiB seg slik i 2013: Kvinneandelen for toppledere ved KHiB er 66,7 % og mellomledere 16,7 %. Gjennomsnittslønn for kvinner og menn i stilling som professor er lønnstrinn 71. For førsteamanuensene ved KHiB er gjennomsnittslønnen for menn og kvinner lønnstrinn 65. For høgskolelektorene er gjennomsnittslønn for de kvinnelige lønnstrinn 59. Mannlige høgskolelektorer har en gjennomsnittslønn i lønnstrinn 56. I 2013 fikk en kvinnelig og en mannlig ansatt ved KHiB opprykk til førsteamanuensis etter kompetanse. Likestilling knyttet til etnisitet I tråd med strategiplanen for skal Kunst- og designhøgskolen vektlegge et arbeidsmiljø kjennetegnet av likeverd og toleranse. KHiBs personalpolitikk vektlegger at institusjonen skal fremme likestilling mellom kjønn og mellom grupper med ulik kulturell/etnisk bakgrunn. I forbindelse med rekruttering av nye medarbeidere har vi i alle våre utlysninger med et avsnitt om at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad skal avspeile mangfoldet i befolkningen, og at vi har et personalpolitisk mål om en balansert alders- og kjønnssammensetning, i tillegg til at personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Det blir også i vårt elektroniske rekrutteringsverktøy orientert om at statlige virksomheter er pålagt å innkalle minst en kvalifisert person med ikke-vestlig bakgrunn til jobbintervju i henhold til handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen, og at målsettingen er å øke andelen personer med innvandrerbakgrunn som er ansatt i staten. Det er også angitt hva som defineres som innvandrer, og de gis mulighet for å krysse av for dette i søknaden. KHiB har ikke tilsatt noen personer med innvandrerbakgrunn i Vi har hatt søkere med innvandrerbakgrunn på utlyste stillinger, men disse har ikke vært funnet kvalifisert for tilsetting. 3

5 Kjønnsbalanse fordelt på stillingskategorier Gjennomsnittslønn totalt og på ulike stillingskategorier fordelt på kjønn I alle stillingskategorier er gjennomsnittslønn hos kvinner og menn nokså lik og skiller maksimalt med tre lønnstrinn i 2013, i 2012 med maks fire lønnstrinn. Kjønnsdelt statistikk Arbeidstid - Heltid/deltid Ved KHiB er det forholdsvis mange som er ansatt i deltidsstillinger spesielt innenfor undervisnings- og forskerstillinger. Dette skyldes at mange av våre faglig ansatte driver privat næringsvirksomhet i tillegg til sin stilling ved KHiB. I 2013 var 65 % ansatt på deltid og i 2012 var andelen 42 %. Totalt var det i 2013 ansatt 65 personer på heltid. Av disse er 52 % kvinner og 48 % menn. I 2012 var det totalt 65 personer på heltid og fordelingen var 55 % kvinner og 45 % menn. De samme tallene for deltid er som følger: Totalt var det i 2013 ansatt 48 personer på deltid fordelt mellom 42 % kvinner og 58 % menn. For 2012 var totalt 47 personer tilsatt i deltidsstillinger hvorav 47 % kvinner og 53 % menn. Faste stillinger/midlertidige stillinger KHiB har en forholdsvis stor andel midlertidige stillinger. Dette henger sammen med at høgskolen har mange ansatte i seksårige åremålsstillinger innenfor undervisnings- og forskerstillingene. I 2013 var 53 % tilsatt i midlertidige stillinger og i %. Rekruttering Når det gjelder rekruttering til utlyste stillinger innen undervisning og forskning er det tilsatt nokså jevnt med kvinner og menn i 2013 og 2012, henholdsvis fire kvinner og tre menn i 2012, og så langt i 2013 tre kvinner og to menn. Når det gjelder rekruttering innenfor tekniske- og administrative stillinger ble i 2012 ansatt henholdsvis fire kvinner og tre menn mens det så langt i 2013 er ansatt to kvinner og tre menn. 4

6 Likestilling og diskriminering Likestilling ved nedsatt funksjonsevne Kunst- og designhøgskolen ønsker et arbeidsmiljø der det gis rom for fleksibilitet, utvikling og tilrettelegging av arbeidet slik at de menneskelige ressurser brukes best mulig. Kunst- og designhøgskolen i Bergen har ikke rekruttert noen personer med nedsatt funksjonsevne i KHiB har hatt som målsetting i vår IA-handlingsplan å stille til rådighet to stillinger for personer med nedsatt funksjonsevne i 2012/13 som har behov for arbeidsutprøving. Vi har hatt 3 personer på praksisplass innen fagområdene IKT, drift og en ved Avdeling for design. Dette er vi stolte av å ha fått til, og vi er i kontakt med NAV for aktuelle kandidater for Inkluderende arbeidsliv KHiB signerte i 2011 IA-avtale for perioden Vi har som målsetting at sykefraværet skal ligge under fem prosent. Så langt i 2013 er prosenten på 4,21. Vi arbeider fortsatt med å informere ledere, tillitsvalgte og verneombud om NAVs stimuleringsmidler og vi benyttet blant annet anledningen til dette da vi i desember 2012 hadde møte med IA-arbeidet som eneste tema. KHiB har som målsetting i virksomhetsplanen for personalenheten å utarbeide et livsfasepolitisk dokument i 2013/2014 for å tilrettelegge for ulike livsfaser og forlenge yrkeskarrieren for ansatte. Det blir kontinuerlig gjort individuelle vurderinger for å gjøre nødvendige tilpasninger for ansatte som har behov for dette i arbeidssituasjonen sin. Vi tilbyr kurs i forberedelse til pensjonsalder for våre seniorer. Forslag til vedtak Styret tar redegjørelsen om likestillingsarbeidet ved KHiB til orientering Bergen 20. november 2013 Vidar Lidtun personalsjef 5