KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER"

Transkript

1 PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER

2 PRINSIPPROGRAM

3 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), som har et eget prinsipprogram som Personellforbundet støtter opp om. Personellforbundet vil være med å påvirke beslutninger og delta i arbeid på politisk nivå, da særlig i YS-Stat. Forbundets overordnede målsetting er å skape best mulig arbeidsmiljø og lønns- og arbeidsvilkår for medlemmer gjennom de virkemidler vi har til disposisjon. Prinsipp-programmet gjelder for alle virksomheter hvor vi organiserer medlemmer. Personellforbundet skal arbeide for at flest mulig ansatte i virksomhetene blir medlem av forbundet ved aktiv verving på alle nivå. Personellforbundet arbeider for at de ansattes medvirkning, medbestemmelse og arbeidssituasjon ivaretas. Personellforbundets aktivitet baserer seg på forbundets etiske retningslinjer. 2.MEDLEMMENE Medlemmenes interesser og behov danner grunnlaget for all aktivitet i Personellforbundet med tjenester som er tidsriktige og holder et høyt nivå, både faglig og etisk. Personellforbundet skal være tilstede på alle arenaer hvor vi har partsforhold. Personellforbundet skal være en god støttespiller for medlemmene, stimulere til engasjement og sørge for god informasjon om aktuelle saker gjennom bruk av tidsriktige informasjonskanaler. Personellforbundet skal arbeide for at det legges til rette for karriere- og kompetanseutvikling for våre medlemmer. Likeså skal forbundet arbeide for at våre medlemmer får ledende stillinger i virksomhetene. 3.TILLITSVALGTE Personellforbundets tillitsvalgte er vår viktigste ressurs. Forbundet skal ha godt skolerte og motiverte tillitsvalgte på alle nivå i virksomhetene. Personellforbundet skal jobbe for at tillitsvalgte får best mulige arbeidsvilkår og kompensasjon for sin innsats. Personellforbundet skal sørge for at tillitsvalgte får den kompetanseheving de har behov for i sitt tillitsverv. Personellforbundet skal legge til rette for nettverksbygging på alle nivåer. 4. ORGANISASJON Personellforbundet skal være en aktiv bidragsyter i forbindelse med fremforhandling av sentrale avtaler. Forbundet skal også være aktive innen politiske prosesser som har innflytelse på våre medlemmers arbeidssituasjon. All aktivitet i Personellforbundet baseres på forbundets grunnleggende holdninger, normer og verdier, tillit og forståelse, samt vilje til å søke konstruktive løsninger. Det skal tilstrebes å løse alle saker på lavest mulig nivå.

4 Personellforbundet skal der det er hensiktsmessig samarbeide med andre fagforbund for å nå felles mål. Forbundet skal organiseres slik at det fremstår med styrke ovenfor myndigheter, arbeidsgivere og andre aktuelle parter. Personellforbundet skal være synlig og ha en god mediestrategi. 5. ARBEIDSLIV OG SAMFUNNET Personellforbundet skal ikke knyttes opp mot noe politisk parti, men støtte saker av interesse for forbundet og den virksomheten som forbundet har interesser i. Personellforbundet har som formål aktivt å medvirke til å utvikle arbeidslivet og forene medlemmenes individuelle ønsker med fellesskapets styrke. Personellforbundet arbeider for et arbeidsliv basert på trygghet og forutsigbarhet og vil derigjennom beholde, videreutvikle og forbedre avtaler som påvirker og regulerer arbeidssituasjonen til det beste for medlemmene. Personellforbundet arbeider for et arbeidsliv hvor pensjonsalder, arbeidstid og personalpolitikk er fleksibel og livsfasestyrt. Personellforbundet skal være en aktiv part i HMS arbeidet i forsvarssektoren. Det må skapes forståelse blant medlemmene for at alle ansatte er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø. 6. ORGANISASJONSUTVIKLING Omstilling og tilpassing av virksomhetenes organisasjon og oppgaver er en kontinuerlig prosess. Personellforbundet forventer at organisasjonsutviklingen skal være hensiktsmessig og kontrollerbar, og skal skje under kjente, trygge og mest mulig forutsigbare forhold. Personellforbundet skal bidra til å sikre medlemmenes rettigheter under omstilling og vil jobbe for like rettigheter for personellgrupper innen virksomheten. Personellforbundet må til enhver tid tilpasse sin organisasjon slik at vi utnytter våre økonomiske og faglige ressurser optimalt til beste for våre medlemmer. Forbundet må ha oppdatert og relevant kompetanse i forhold til de krav og oppgaver som skal løses. HANDLINGSPLAN Personellforbundet har i perioden valgt noen hovedsatsningsområder. Flere av de foreslåtte tiltak er ment til å motivere medlemsmassen så vel som tillitsvalgte, med tanke på organisasjonsarbeid og arbeid i virksomhetene. Satsningsområdene er ikke listet i prioritert rekkefølge.

5 Rekruttering Rekruttering er en kontinuerlig prosess. Personellforbundet trenger en stor medlemsmasse for å sikre gjennomslagskraft og medbestemmelse. Personellforbundet skal være det foretrukne forbundet i Forsvaret. Økt medlemstall-være det største forbundet for sivile og vervede. -Opprette kurs i verving og rekruttering -Godt vervemateriell mot spesifikke personellgrupper. -Aktiv rekruttering blant ansatte med høyere utdanning -Delta på kurs i regi av Forsvaret for vervede og lærlinger. -Delta på kurs for nytilsatte. Livsfasepolitikk En arbeidstakers karriere består av mange ulike faser. Småbarnsforeldre, arbeidstakere med pleietrengende foreldre og eldre arbeidstakere har ulike behov. En god livsfasepolitikk erkjenner at den enkeltes behov, engasjement og forutsetninger vil variere over tid og arbeidsgiver bør være åpen for tilrettelegging gjennom hele yrkeskarrieren. Tilrettelegge arbeidsforhold Akseptabel pensjonsordning -valgfri pensjonsalder -forutsigbar pensjonsutbetaling Bedre seniorpolitikken -Jobbe for flere velferdsdager, slik at det kan tilrettelegges bedre for individuelle behov. - Bedre individuell tilrettelegging av arbeidstid. Jobbe for at avdelingene har tydelige planer for gjennomføring av arbeids- og avspaseringsplaner. -Påvirke i hovedsammenslutningen YS-Stat og på politisk nivå. -Aktiv deltager i offentlig debatt. - Delta i arbeidsgrupper med pensjon som tema. -Finne relevante samarbeidspartnere -Kartlegge seniorenes behov Livsfasepolitikk om handler alle livets faser. I noen tilfeller kan du være i flere ulike faser samtidig. Nybakt pappa med omsorgspermisjon, du er pensjonist, nyskilt, student og omsorgsansvarlig for dine foreldre osv. Likeverd Forsvarssektoren har i dag forskjellig personellkategorier som behandles ulikt. Personellforbundet ønsker å få en mer ensartet behandling av de ulike personellkategoriene.

6 Lik lønn for likt arbeid, uavhengig av tilsetningsforhold. Like rettigheter og plikter uavhengig av tilsetningsforhold Sivilt og vervet personell skal innbefattes av begrepet militær profesjon -Kartlegge forskjeller og foreslå tiltak. - Nivellering av sivile og militære stillinger - Jobbe for ensartet regelverk og retningslinjer. - Likhet ift lønnspolitikk/bolig/pendling/lån/bekledning. -Ensartet oppfatning av hva sivil disponeringsplikt vil innebære for våre medlemmer. Arbeide spesielt for å kartlegge konsekvenser for personell uten førstegangstjeneste. -Enten ved konkrete endringer i FPH strukturen eller kursing innen militær profesjon for nytt personell i sivile og vervede stillinger. + disponeringsplikt Vervede OR er en engelsk forkortelse for «Other ranks» og omfatter alle militære som ikke har en offisersgrad (OF). OR-korpset er del av, eller utvikler, funksjonelle enheter. Vervede er en stor og viktig personellkategori i OR som er i startfasen av en omfattende endring. Personellforbundet ser det derfor som viktig å være tydelig og sterkt involvert i prosessen rundt vervedes nåværende og fremtidige hverdag. Vervede skal fortsette å være et satsningsområde for forbundet, og vi vil arbeide for at matroser og grenaderer også skal bli et større satsningsområde for Forsvaret. Forutsigbar arbeidssituasjon for vervede Bonus Ønsker et ansiennitet basert lønnssystem for OR Nivådannende kurs for vervede Sivilt fagbrev -Jobbe for forutsigbare tilsetningsforhold -Kreve bedre bonusordninger utdanning -Aktiv part i utviklingen av nytt personell- og befalsordning -Jobbe for opprettelsen for nivådannende kurs for OR -Jobbe for at flere vervede stillinger knyttes opp mot utdanning som gir sivilt fagbrev. Informasjon Personellforbundet ønsker å informere sine medlemmer på en best mulig måte. Informasjonsarbeidet er viktig for å holde forbundet synlig og gi våre medlemmer relevant informasjon. Gjennom synliggjøring i media skal forbundet påvirke beslutningstagere. Bli mer synlig Flere bidrag til våre medier -Utarbeide mediestrategi -Videreutvikle våre informasjonsplattformer og oppfordre medlemmer og tillitsvalgte til innspill. Gi nødvendig opplæring i mediebruk.

7 Medlemspleie Være tilstede, informere og følge opp medlemmer og tillitsvalgte. Kompetanse Personellforbundets medlemsmasse er essensiell for driften av Forsvarssektoren. Det er derfor viktig å benytte og videreutvikle den kompetanse våre medlemmer innehar. Flere sivile stillinger for å ivareta kompetanseog karriereutvikling Tilrettelagte og fleksible kurs Ivareta den sivile kompetansen Sivile lederstillinger Videreføre omstillingskompetanse -Stimulere til oppretting av flere sivile årsverk og mer fleksibilitet i bruk av årsverk/kompetanse. -Tilrettelegge for større grad av hospitering -Arbeide for flere stillinger i utlandet både for vervede og sivile. -Planlegge å gjennomføre kurs i egen regi. -Kurs og kompetanseheving i Forsvarets regi bør i større grad tilrettelegges for vervede og sivile. -Lokale kurs tilrettelegges for den enkelte våpengren. -Kjempe for at stillinger som ikke har krav til fagmilitær kompetanse blir gjort sivile. -Jobbe for at det finnes sivile lederstillinger for å stimulere til karriereutvikling. -Etablere en kompetansepool på omstilling. Tillitsvalgte Tillitsvalgte er Personellforbundets viktigste ressurs. Det er derfor viktig å gi våre tillitsvalgte gode verktøy for å utøve sitt verv. Kompetanseplan for tillitsvalgte Tillitsverv skal lønne seg -Utarbeide kompetanseplaner for tillitsvalgte på alle nivå. -Utvikle mentorordning for tillitsvalgte. -Jobbe for at tillitsverv skal gi uttelling både lønns- og kompetansemessig. Organisasjon

8 Personellforbundet er til for sine medlemmer. Vi skal til enhver tid å organisere oss slik at vi på en best mulig måte tilfredsstiller medlemmenes behov. Konstruktiv og fleksibel organisasjon Samarbeid med andre organisasjoner Hensiktsmessig organisering av Personellforbundet -Lytte til medlemmer gjennom tilbakemeldinger og spørreundersøkelser. -Etablere felles arbeidsgrupper innenfor felles emner. -Utnytte hverandres kompetanse, både innen kurs og temadager. -Være tidlig og tydelig i kommunikasjon med andre fagforbund før sentrale drøftinger og forhandlinger. -Kartlegge behov og ressurser og utnytte disse best mulig.

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET VALGKOMITE FREM MOT PEFO KONGRESS 2015 Valgkomiteens arbeid startet opp januar i 2014 med 5 medlemmer. Vi valgte at alle medlemmene

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret www.kol.no Bilde: Per Front, kilde: Forsvarets mediasenter

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Avtalen er inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN. Denne avtalen supplerer eksisterende lover og avtaler.

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

H O V E D A V T A L E 2006-2009 H S H (HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS HOVEDORGANISASJON)

H O V E D A V T A L E 2006-2009 H S H (HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS HOVEDORGANISASJON) H O V E D A V T A L E 2006-2009 H S H (HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS HOVEDORGANISASJON) FORORD Denne hovedavtalen som gjelder fra 01.03.2006 31.12.2009 er likelydende avtaler parallellavtale - inngått mellom

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer