Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune"

Transkript

1 Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS Gyldig fra Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter. På grunnlag av nasjonale mål og delmål har Nordland fastsett overordnede mål for IA-arbeidet. En viktig forutsetning for å nå IAavtalens mål, er at n har et systematisk forebyggende HMS-arbeid. IA-arbeid skal være en del av dette arbeidet. Alle fylkeskommunale driftsenheter skal utarbeide egen IA-avtale med lokale mål og handlingsplaner. Mål og handlingsplan er vedtatt i AMA 29.april IA-mål for Nordland : Nordland skal være en helsefremmende arbeidsplass Målet er en arbeidsplass hvor den ansatte trives, og hvor ledere og ansatte tar felles ansvar for å utvikle et godt arbeidsmiljø og skape trivsel på arbeidsplassen. Handlingsplan med tiltak som omfatter alle tre delmålene: Alle ansatte i Nordland skal omfattes av lokalt IAarbeid, og ha kjennskap til lokale mål og tiltak. Alle fylkeskommunale driftsenheter skal gjennomfør to IA-møter i året. På disse møtene skal IA-kontakt for driftsenheten delta. Både overordnet IA-plan for Nordland og driftsenhetens lokale IA-arbeid skal være utgangspunkt for møtet. Overordnede samarbeidsmøter mellom Nordland og Arbeidslivssenteret. HR vil ha dialog med ns kontaktperson ved Arbeidslivssenteret (minimum hver 2. måned). I tillegg skal det fastsettes halvårlige møter med alle IA-kontakter i Nordland som er kontaktperson for ns driftsenheter. Ny rammeavtale om bedriftshelsetjenester er signert februar Bedriftshelsetjenesten skal være en aktiv bidragsyter i driftsenhetenes arbeid med å videreutvikle Nordland som en god og helsefremmende arbeidsplass. HR følger opp arbeidet og har kontakt med bedriftshelsetjenestene i 6 regioner (Ofoten, Vesterålen, Lofoten, Salten, Nord-Helgeland og Sør- Helgeland). Nordland s overordnede HMS-mål skal årlig tas opp som egen sak i AMA. Det skal fastsettes overordnede HMS-mål som gjelder for hele n. I tillegg skal det hvert år settes delmål i etterkant av HMS-årsrapporten. Delmålene skal fungere på områdene som skal styrkes kommende periode. Forankring og implementering av mål er viktig, og tiltak for å gjøre målene kjent i hele ne ettes sammen med AMA. Strategi og mål må

2 Ver.0.02 Side: 2 av 5 angi hvilken retning n ønsker å utvikle seg, hva som skal vektlegges og hva som skal oppnås. Både IA-mål og HMS-mål må være i samsvar med hverandre. Det skal utarbeides sjekkliste som lister opp overordnede mål og tiltak i IA-arbeidet som skal videreføres lokalt. Sjekklisten skal gjøre IA-arbeidet enkelt å følge opp. Delmål 1: Nærvær/Sykefravær Nordland skal være en helsefremmende arbeidsplass. Helsefremmende arbeidsplasser har fokus på godt arbeidsmiljø, godt lederskap, godt medarbeiderskap, god kommunikasjon og god fysisk og psykisk helse. Alle driftsenheter skal iverksette konkrete tiltak for å videreutvikle Nordland som en god og helsefremmende arbeidsplass. Nordland, og hver av driftsenhetene i ne, skal ha et nærvær på minimum 94,4%, målt med utgangspunkt i det totale sykefraværet. Det skal være gode, felles og praktisk håndterbare rutiner for sykefraværsoppfølging som gjelder for hele Nordland, og som benyttes av alle driftsenhetene. Klare føringer og felles forståelse av sykefraværsoppfølging skal sikre felles praksis og forutsigbarhet for driftsenhetene, for både ledere og ansatte. Handlingsplan for å nå delmål 1, sykefravær: Skolering av mellomledere i tema relatert til nærværs og sykefraværsarbeid. For å fange opp signaler, og jobbe med nærværsfaktorer, er det viktig at mellomledere, som er tett på ansatte i det daglige, har nødvendig kunnskap, ferdigheter og holdninger til å jobbe forebyggende og helsefremmende. Felles skolering av ledere, mellomledere, tillitsvalgte og verneombud. Nærværsarbeid/sykefraværsarbeid er et sammensatt fagområder og innebærer både kunnskap, ferdigheter og holdninger. Det er nødvendig med felles forståelse og innsats fra alle parter i arbeidslivet for å jobbe målrettet og for å oppnå gode resultater. Alle driftsenhetene skal ved nærvær mindre enn 96% ta opp forholdene i lokalt AMU, og iverksette konkrete tiltak for øke nærværet. Det er viktig at alle har oversikt og et forhold til utvikling av nærvær/sykefravær på egen arbeidsplass.

3 Ver.0.02 Side: 3 av 5 Alle driftsenhetene skal årlig, gjennom HMS-årsrapport melde fra om tiltak som er iverksatt for å nå målsetningen om et nærvær på 94,4%. Rutine for håndtering av sykefraværsoppfølging skal revideres og formidles til alle fylkeskommunale driftsenheter. Egen veileder skal utarbeides i tilknytning til rutiner hvor praktisk informasjon og ansvarsfordeling konkretiseres. På overordnet nivå i Nordland skal det årlig rapporteres til AMA og fylkestinget angående sykefraværsutviklingen. Rapporten tar for seg hele n, i tillegg til de ulike driftsenhetene. Med utgangspunkt i en analyse over sykefraværsutviklingen skal konkrete tiltak iverksettes på overordnet nivå i samarbeid med berørte etater. Medarbeiderundersøkelse gjennomføres hvert andre år for alle driftsenheter. Resultatene analyseres og det lages egen handlingsplan som skal bygge videre på positive arbeidsmiljøfaktorer, samtidig som utfordringer tas tak i med målrettede tiltak. Resultater fra medarbeiderundersøkelse gjennomført i 2013 skal evalueres vår 2015 og danne grunnlag for ny kartlegging høst Delmål 2: Personer med nedsatt funksjonsevne Nordland skal være mulighetenes fylke for alle personer uansett kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Dagens og fremtidens menn og kvinner skal i Nordland få realisert sine ønsker om jobb og et godt liv. Nordland skal ivareta og beholde medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Nordland skal ivareta og beholde medarbeidere som opplever å få nedsatt funksjonsevne Nordland skal være inkluderende for personer med nedsatt funksjonsevne som ønsker å jobbe i Nordland. Nordland skal legge til rette for og ta imot personer som NAV har avklart for arbeidsutprøving. Handlingsplan for å nå delmål 2, Personer med nedsatt funksjonsevne; Alle driftsenhetene skal etablere kontakt og samarbeid med lokalt NAV for å ta imot personer for hensiktsmessig arbeidsutprøving.

4 Ver.0.02 Side: 4 av 5 Revidere Strategisk plan for mangfold og inkludering i løpet av Følge opp målene og tiltakene som til enhver tid er gjeldene i Strategisk plan for mangfold og inkludering. Tiltak som per mars 2015 er fastsatt i Strategisk plan for mangfold og inkludering : Det skal gjennomføres minst 2 samtaler i året med personer med funksjonsnedsettelser for å avdekke tilretteleggingsbehov. Når vi lager innkalling til konferanser, skal det være mulig for personer å melde ifra om at de trenger ekstra tilrettelegging. Dersom én eller flere kvalifiserte søkere med nedsatt funksjonsevne søker en stilling, skal den eller minst én av disse innkalles til intervju. Nordland skal ta inn minst 30 personer i året som NAV har klarert for utprøving av arbeids - og funksjonsevne. Kvinner med annen kulturbakgrunn enn norsk skal prioriteres. Dette tiltaket forutsetter at driftsenhetene har kompetanse, arbeidsoppgaver og plass til rådighet slik at personer som NAV har avklart kan få utprøvd sin arbeidsevne. Både driftsenhetene og IAkontaktene er ansvarlig for å følge opp og vurdere hensiktsmessige løsninger. Det er viktig at Nordland tar en aktiv rolle i å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet. Dette anses som en del av nes samfunnsansvar. Hver driftsenhet skal ha minimum 1 person til utprøving hvert år. Kontinuerlig arbeid for at alle fylkeskommunale bygg skal være universelt utformet. Alle driftsenhetene skal ha oversikt over egne utfordringer når det gjelder universell utforming. Delmål 3: Avgangsalder Nordland skal ha en helsefremmende arbeidsgiverpolitikk som inkluderer og ivaretar alle medarbeiderne Nordland skal innføre livsfasepolitikk som ivaretar medarbeiderne i det systematiske og forebyggende arbeidet. Nordland skal stimulere og legge til rette for at eldre medarbeidere står lengre i arbeid enn hva de gjør i dag. Nordland skal bidra til god og hensiktsmessig kompetanseoverføring, for å sikre god kvalitet på tjenestene.

5 Ver.0.02 Side: 5 av 5 Handlingsplan for å nå delmål 3, Avgangsalder: Livsfasepolitikk innføres i Nordland i løpet av Mål og tiltak som fastsettes i Livsfasepolitikken inkluderes i IAarbeidet og delmål 3. Livsfasepolitikken skal årlig evalueres og utformes slik at Nordland kan fase inn effektive tiltak, ut over nasjonale pålegg i lov og avtaleverk. Utviklingen av avgangsalder skal årlig tas opp i AMA og lokalt AMU. Det skal gjennomføres årlig samtale med ansatte over 58 år for å stimulere til å stå lengre i arbeid. HR-avdelingen er ansvarlig for å arrangerer årlig seniorkurs. Ansatte over 58 år, som ikke tidligere har deltatt på seniorkurs i regi av Nfk, får tilbud om å delta på seniorkurs. Interne referanser. Nfk.HMS.4.3. Rutiner ved sykefravær 2 Eksterne referanser. 1. Arbeidsmiljøloven

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

if j, ; Manx keafiwwwqoccw ; \/

if j, ; Manx keafiwwwqoccw ; \/ ----~ Buskerud Sentra'i..::~~»:'_.~:-! i _._..._'.. - -..J i5sá at.mar2015 J, Dato:'71 i? Signert arbeidsgiverzífl/å Si n rt tillitsvalgt/an IA avtalen 2014-2018 Mål og handlingsplan for Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Konsernstyret 6.mars 2015

Konsernstyret 6.mars 2015 Styresak B 24 / 2015 Kompetanse - og organisasjonsutvikling Innledning Kompetanse- og organisasjonsutvikling i SiT står som fast sak på styrets årshjul. Bakgrunnen for at temaet ble satt opp til årlig

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer