Organisasjonsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonsstrategi"

Transkript

1 Organisasjonsstrategi Grunnlag for medarbeiderskap og lederskap i Birkenes kommune «Sammen kan vi mer!» 1

2 Innhold Punkt Tekst Side 1 Visjon og mål for Birkenes kommune 3 2 «Sammen kan vi mer!» og veien dit 3 3 Prinsipper for beste praksis i Birkenes kommune 5 4 Roller og ansvar 7 5 Våre verdier 9 6 Utfordringer 10 7 Hovedmål, delmål og strategier. Satsingsområdene Fra drøm til handling 17 9 Ordliste 17 2

3 1. Visjon og mål for Birkenes kommune Visjonen for Birkenes kommune:.. (innarbeides etter vedtak) Målene i kommuneplanens samfunnsdel:. (innarbeides etter vedtak) Visjonen og målene som politikerne har satt for Birkenes kommune er det oppdraget som ansatte har fått og som vi skal oppfylle gjennom vårt arbeid. Kommuneplanens samfunnsdel inneholder hovedmål og gir retning for organisasjonens arbeid. Alle ansatte skal bidra til en framtidsrettet utvikling av kommunen som organisasjon, tjenesteyter og samfunnsutvikler. 2. «Sammen kan vi mer!» og veien dit I 2013 startet arbeidet med å utvikle en overordnet strategi for Birkenes kommune som organisasjon og som tjenesteyter. Gjennom en prosess med medvirkning fra ledere, tillitsvalgte og andre ansatte, har vi fått et dokument som beskriver hvordan vi som organisasjon ønsker å være og hvordan vi ønsker å bli oppfattet av omverdenen. Dokumentet kan beskrives som en plattform. Plattformen er grunnlaget som medarbeiderne løser sine oppgaver ut fra. Her uttrykkes kommunens visjon, verdier og hva som er beste praksis. Viktige utfordringer, innsatsområder og strategier beskrives. Plattformen gir uttrykk for en felles ambisjon for hele organisasjonen i Birkenes kommune. Godt samarbeid med de tillitsvalgte og med verneombud er avgjørende for at vi skal lykkes med å omsette plattformen til god praksis. Betydningen av godt medarbeiderskap er løftet opp på linje med godt lederskap. I en kunnskapsbasert virksomhet som vår skjer verdiskaping og utvikling gjennom samhandling i møte mellom mennesker, ikke gjennom detaljert styring og kontroll. Dette krever en organisasjon som setter ansvar og tillit i fokus og som i større grad enn før evner å styre etter verdier. Sammen kan vi mer! skal uttrykke de handlinger, holdninger og verdier som ansatte praktiserer i det daglige. Plattformen er derfor viktig for både ledere og medarbeidere. 3

4 Våren 2013 ble det kjørt en prosess der ledere og tillitsvalgte prioriterte tre satsingsområder for organisasjonen. Disse er gjengitt i kapitlet om kommunens mål og strategier. I mai 2014 valgte et representativt utvalg av ansatte organisasjonens verdier: Sprek Ekte - Dyktig. Alle medarbeidere er blitt involveres i arbeidet medå konkretisere innholdet av verdiene. Arbeidet ledes av en verdigruppe. Plattformen er basert på hva som er beste praksis i Birkenes kommune, felles verdier og at vi alle tar ansvar for å løse våre felles utfordringer. Modellen viser visjon øverst, 3 satsingsområder i midten, verdier og beste praksis i Birkenes kommune som grunnmur. Veggene viser at menneskelige ressurser og virksomhetens mål og strategier må ses i sammenheng for å oppnå best resultater. 4

5 5

6 3. Prinsipper for beste praksis i Birkenes kommune Godt omdømme skapes gjennom å levere gode resultater og å fortelle de gode historiene om hva vi har oppnådd. Omdømme defineres som summen av de egenskaper andre tillegger oss. Alle medarbeidere er omdømmebyggere i praksis gjennom møte med innbyggere. Hver enkelt av oss tar ansvar for å gi alle en god opplevelse. Sammen skaper vi Birkenes kommunes omdømme. Vi er best når: Vi gjør hverandre gode Vi kommuniserer åpent og direkte Vi skaper de gode løsningene sammen Vi lærer av feil og beste praksis Vi gir riktig kvalitet med en gang All tjenesteyting i Birkenes kommune bygger på prinsipper for beste praksis. Prinsippene gjelder for alle som utfører oppdrag på vegne av kommunen uavhengig av rolle, oppgaver og ansvar. Beste praksis bidrar til at Birkenes kommune kan levere tjenester til riktig kvalitet og pris i tråd med vedtatte styringsdokumenter og norsk lov. Oppdraget vårt er å være en kompetent leverandør av tjenester til enhver tid. Et solid omdømme som tjenesteyter bidrar til at Birkenes kommune er en attraktiv arbeidsplass for kompetente ledere og medarbeidere. 6

7 Vi gjør hverandre gode Alle ansatte i Birkenes kommune: Er opptatt av avtalt kvalitet Tar ansvar for helheten Reflekterer over felles praksis og er opptatt av forbedring Spiller hverandre gode og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø Er lojale overfor gjeldende mål, strategier og retningslinjer Vi kommuniserer åpent og direkte Kulturen i Birkenes kommune er basert på felles holdninger og verdier. Vi kommuniserer tydelig og avklarer forventninger. Våre innbyggere opplever oss som åpne og direkte i all kommunikasjon. Vi snakker med hverandre - og ikke om hverandre. Alle ulike problemstillinger tas opp så tidlig som mulig med den/de det gjelder. Vi skaper de gode løsningene Medarbeidere og ledere har et felles ansvar for å skape gode og effektive tjenester og arbeidsplasser. Ansvaret innebærer at vi tar hensyn til helheten i kommunen, når vi løser våre egne arbeidsoppgaver. Vi har ulike roller og ulikt ansvar og jobber mot det samme målet. Samarbeidet tar utgangspunkt i likeverdighet og tydelige, gjensidige forventninger og forpliktelser. Sammen finner vi de små, daglige og smarte grepene som kan gjøres for stadig å bli bedre og bedre. Vi har felles tro på at det hele tiden er mulig å bli litt bedre. Gjennom daglige forbedringer får vi en bærekraftig utvikling av kommunen, både som samfunn og organisasjon. Vi lærer av feil og beste praksis hos (hver)andre Vi skaper smarte løsninger sammen, når vi legger til rette for systematisk og felles læring på alle arbeidsplassene. Vi utvikler kompetansen målrettet og deler erfaringer kontinuerlig som et arbeidsfellesskap. Alle tar ansvar for egen læring og personlig effektivitet. Gjennom målrettet evaluering av praksis retter vi opp feil og mangler, samtidig som vi legger til rette for at flest mulig avvik kan unngås i fremtiden. Våre arbeidsmetoder fører til at vi stadig forbedrer vår praksis. Noen av metodene vi bruker er: 7

8 Lean: Utgangspunktet er brukerens behov. Målet er å frigjøre tid til oppgaver som skaper verdi for brukeren. Praksis forbedres kontinuerlig gjennom forenkling og forbedring av arbeidsprosessene. Refleksjon: Medarbeiderne reflekterer over egen praksis BLT- metoden (problem, løsning, test) LØFT Veiledning Systematisk bruk av tilsynsrapporter (fylkesmannen.no) Vi gjør det riktig første gang Ved å gjøre det riktig første gang blir kvaliteten på tjenesten bedre og ressursene brukes mer effektivt. Vi reflekterer over praksis og forbedrer arbeidsprosessene hele tiden, slik at gode systemer og rutiner kan utvikles, opprettholdes og forbedres. Når vi gjør det vi sier vi skal gjøre i vårt første møte med innbyggerne, skaper vi forutsigbarhet og trygghet for innbyggerne. Å gjøre det riktig første gang er også viktig i vårt møte med hverandre som arbeidskolleger. Arbeidet glir lettere oss i mellom, og vi gleder oss til neste gang vi er avhengig av hverandre for å levere et godt resultat. medarbeidere Utviklings- og 4. Roller og ansvar Ansattes kompetanse er kommunens viktigste ressurs i møte med innbyggerne. Som medarbeidere og ledere er vi myndiggjorte og tar ansvar i lys av kunnskap, erfaringer, holdninger, verdier, delegasjon og tillit. Vi er aktive pådrivere som ser nye muligheter og rom for forbedring. Vi tar felles ansvar for å skape et godt arbeids- og læringsmiljø. Både ledere, tillitsvalgte og medarbeidere har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid i hele kommunen og på den enkelte arbeidsplass. Vi har ulike roller, og den enkelte skal være bevisst på sin rolle. I møte med våre brukere og omverdenen skal vi oppleves som et fellesskap, der vi tar ansvar for hverandre. Kort og godt: Sammen kan vi mer!. Folkevalgte Kommunestyret har en overordnet arbeidsgiverfunksjon og er det øverste arbeidsgiverpolitiske organ. Kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap vedtas av kommunestyret. De folkevalgte er arbeidsgivere kollektivt, som medlemmer av styrer, råd og utvalg, og ingen folkevalgt har arbeidsgiveransvar som enkeltrepresentant. Arbeidsgiverfunksjonen kommer til 8

9 syne i møtesammenheng og i form av vedtak. Politikernes hovedoppgave er å sette mål, fastsette rammebetingelser, tildele ressurser, delegere ansvar og evaluere. Ledere Kommunestyret har delegert arbeidsgiveransvaret til rådmannen, og rådmannen er administrasjonens kontaktperson overfor den politiske ledelsen. Rådmannen, tjenestesjefene, enhetslederne og avdelingslederne er arbeidsgiverrepresentanter med fullt økonomi, personal og resultatansvar. Fagleder er de ansattes nærmeste arbeidsleder dersom ikke noe annet er bestemt. Medarbeidere Vi er flere hundre kollegaer på dusinvis av arbeidssteder i titalls yrker. Vi har ulike oppgaver, men et felles ansvar for aktivt å bidra til å fremme Birkenes sitt positive omdømme og arbeide for innbyggernes beste. Kravene til utvikling, endring og omstilling betinger at alle medarbeidere er aktive og frimodige bidragsytere i utviklingsarbeid og prosesser. Tillitsvalgte De tillitsvalgtes viktigste rolle er å representere medarbeiderne i Birkenes kommune. Den tillitsvalgte skal ivareta arbeidstaker når det gjelder rettigheter i henhold til kontrakter, tariffavtaler og lignende. Hovedavtalen regulerer ordningen med tillitsvalgte og skal gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres, og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting. Tillitsvalgte utøver også formell medbestemmelse på vegne av alle ansatte i administrasjonsutvalget og gjennom deltakelse i ansettelsesutvalg og arbeidsmiljøutvalg. De tillitsvalgte har et særlig ansvar - sammen med arbeidsgiver - for å bidra til at alle saker kan drøftes og løses på en åpen og konstruktiv måte. De har et medansvar for å informere sine medlemmer om deres rettigheter og plikter. På denne måten har de tillitsvalgte en sentral og viktig rolle i å medvirke til gode arbeidsmiljøer. Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner dem, for eksempel ved at den 9

10 enkelte tar opp saken med sin nærmeste overordnede. Dersom saken ikke løses, er det naturlig at verneombudet blir kontaktet. Oppdager verneombudet forhold som kan medføre ulykkes- eller helsefare, skal verneombudet straks varsle ledelsen, og de som er utsatt for faren. Arbeidsgiveren skal avverge faren eller sørge for at forholdet blir rettet opp innen rimelig tid. 10

11 5. Våre verdier Birkenes kommunes verdier skal understøtte vår visjon og hjelpe oss til å ta riktige avgjørelser og prioriteringer i det daglige. Våre verdier er: A B C SPREK EKTE DYKTIG Verdiene ble identifisert gjennom en samling der tretti medarbeider fra ulike avdelinger deltok i en kreativ prosess. Gjennom verdiene blir det tydelig hvilke forventninger vi skal ha til hverandre som kollegaer og ledere, og hva som skal kjennetegne oss som organisasjon både internt og eksternt. Vårt felles verdier skal prege vår hverdag, veilede oss til å gjøre de riktige valgene og motivere oss til å yte vårt beste. Verdi «A» Med dette mener vi at: Her kommer punktvis konkretisering Verdi «B» Med dette mener vi at: Her kommer punktvis konkretisering Verdi «C» Med dette mener vi at: Her kommer punktvis konkretisering 11

12 6. Utfordringer 6.1 Utfordringer for kommunen (kommer i oppdatert kommuneplan) 6.2 Utfordringer for organisasjonen Birkenes kommune har ansvar for velferdsoppgaver, forvaltning og samfunnsutvikling. Med økt velstand møter vi økte forventninger fra våre innbyggere og samarbeidspartnere, både når det gjelder kapasitet og kvalitet. Kommunen skal levere tjenester til et stadig mer differensiert samfunn med stort aldersspenn og mange ulike kulturer representert. Kommunen er i vekst og utvikling, innbyggertallet stiger. Sentrale myndigheter styrer vår tjenesteleveranse gjennom rettigheter, lovkrav, kontroll og tilsyn, samt krav til miljøhensyn i alle ledd. I tråd med endringer i forventninger og krav til kommunens tjenester og oppgaver, vil også utfordringene som arbeidsfellesskap og arbeidsgiver endre seg. Birkenes kommunes hovedutfordringer som arbeidsgiver: Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere med fremtidsrettet kompetanse Levere bedre og billigere tjenester Målrettet bruk av medarbeidernes samlede kompetanse Erfarne medarbeidere med lang fartstid slutter og erstattes med nye medarbeidere. Bygge en kultur for innovasjon og etablering av nye arbeidsformer. Effektiv problemløsning i fellesskap og på tvers av fag og struktur. Intern samordning og felles prioritering av tjenester og ressurser Etterslep i forhold til utvikling av organisasjonen og å skape et robust tjenestetilbud. Være en inkluderende og attraktiv arbeidsplass for alle Ønskede endringer: Vi vil ha mindre av: Driftsorientert rekruttering Individuell praksis Brannslukning Feil utførelse som forbedres senere Stykkevis og delt Regelstyring Vi vil ha mer av: Framtidsrettet rekruttering Felles praksis Planmessig handling Gjøre ting riktig første gang Helhet Mål- og resultatstyring 12

13 7. Hovedmål, delmål og strategier Organisasjonsstrategien gir oss en bedre mulighet til å utvikle beste praksis. Gjennom beste praksis løser vi oppdraget i tråd med kommunens visjon, mål og verdier. 7.1 Rekruttere og beholde Birkenes kommune er helt avhengig av stadig ny tilførsel av kunnskap og kompetanse. Det ventes å bli stor konkurranse om arbeidskraften framover. Det er derfor viktig å rekruttere og beholde medarbeidere med riktig kompetanse i overenstemmelse med de krav og behov som stilles til tjenesteytingen i dag og i framtiden. SATSINGSOMRÅDE: REKRUTTERE OG BEHOLDE Mål: Vi er et attraktivt arbeidsfellesskap for kompetente medarbeidere SLIK VIL VI HA DET: SLIK GJØR VI DET: Vi satser på kvalitet - Vi har en god rekrutteringsprosess - Vi legger til rette for heltid - Vi gir konkurransedyktige betingelser - Vi legger vekt på kompetanse Vi kommuniserer enhetlig Vi har fremragende arbeidsplasser Vi har en kultur med gjensidig tillit og - Vi har en tydelig kommunikasjonsstrategi med tilhørende grafisk profil - Vi er til stede på valgte arenaer til rett tid - Vi bruker aktuelle sosiale medier - Vi har aktiv kontakt med studenter, elever og lærlinger om jobbmuligheter i kommunen og tilbyr praksisplasser - Vi legger til rette for medarbeidere i ulike livsfaser - Vi har systematisk oppfølging av ansatte - Alle nye medarbeidere gjennomfører et introduksjonsprogram med fadderordning - Alle kjenner sin rolle, sitt ansvar og sine kjerneoppgaver - Vi legger til rette for fysisk aktivitet og trivselstiltak - Vi satser på arbeidsmiljøgrupper med fokus på trygge, utfordrende og meningsfulle arbeidsplasser - Vi har en åpen dialog på arbeidsplassen om drift og utvikling 13

14 åpenhet - Vi legger vekt på et godt partssamarbeid (tillitsvalgt, verneombud, arbeidsgiver) - Vi bruker medarbeidersamtaler til å sikre måloppnåelse for den enkelte og for organisasjonen - Vi er deltakere i utviklingsaktiviteter - Vi gir hverandre aktiv støtte og konstruktive tilbakemeldinger - Vi bruker kollegaveiledning i opplæring 7.2. Kompetanseutvikling Kompetanse kan defineres som evne til å utføre oppgaver i tråd med definerte krav og mål på bakgrunn av samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Kompetanse defineres i videst mulig forstand og omfatter faglig, personlig, sosial og handlingsrettet kompetanse. Dette dreier seg blant annet om videreutdanning, erfaringsdeling, evne til strategisk tenkning, holdninger, engasjement og ansvarsfølelse, samt evne til å løse problemer og til å fungere i samhandling med andre. Kompetanse er nødvendig for å levere forsvarlige tjenester. Dette gjelder personlig og faglig kompetanse samt kompetanse innenfor arbeidsmetoder og verktøy. For Birkenes kommune er det avgjørende at alle har den kompetansen som trengs for å nå målene, og at organisasjonen benytter kompetansen best mulig. Et forsvarlig og framtidsrettet tjenestetilbud er avhengig av stadig tilførsel av ny kompetanse. Noen prinsipper for kompetanseutvikling: Behovet i framtidsrettede tjenester avgjør hvilken kompetanse vi prioriterer å utvikle Bruk av ressurser er samordnet og ressursene utnyttes best mulig Konkrete utviklingstiltak velges ut fra hva som gir best effekt 14

15 SATSINGSOMRÅDE: KOMPETANSEUTVIKLING Mål: Vi utvikler kompetanse systematisk for å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer SLIK VIL VI HA DET: SLIK GJØR VI DET: Vi vet hva vi skal gjøre og gjør det - Vi har eierskap til kommunens mål og forventninger - Vi avklarer roller, ansvar og kjerneoppgaver Vi finner gode metoder for læring og utvikling - Vi utvikler oss faglig og personlig og deltar i kontinuerlig forbedringsarbeid - Vi deler aktivt vår kompetanse - Vi reflekterer over vår praksis Vi bruker kompetanse bevisst - Vi har målrettet kompetanseutvikling på tvers av fag og sektor - Vi har medarbeidersamtaler og kontinuerlig personaloppfølging - Vi tilrettelegger for at medarbeidere gjennomfører prioritert kompetanseutvikling Vi bruker arbeidsmetoder som - Vi har framtidsrettet faglig oppdatering og kompetanse 15

16 virker - Vi har framtidsrettede arbeidsverktøy, bla innen IKT. - Vi benytter blant annet Lean, Behov-Løsning-Test metoden, LØFT og refleksjon - Vi har tilpassede startpakker for nye medarbeidere Vi utvikler kompetanse systematisk og målrettet - Vi avsetter tid og ressurser til langsiktig planlegging - Vi har kompetanseplaner på sentralt og lokalt nivå. Planene utarbeides gjennom prosesser med involvering, kartlegging og fokus på organisasjonens behov og den enkeltes utvikling 7.3. Lederskap Medarbeiderne er den viktigste ressursen i arbeidet med å nå organisasjonens mål. For å lykkes med å gi en klar retning på arbeidet og mobilisere medarbeidernes kompetanse i møte med brukere og kolleger, spiller lederskapet en viktig rolle. Lederskap i Birkenes kommune innebærer å skape gode forutsetninger for at alle medarbeidere kan arbeide systematisk og målrettet til beste for innbyggerne. En viktig lederoppgave er å prioritere oppgaver innenfor økonomiske rammer i tråd med lov og forskrift. Godt lederskap forutsetter god lederstøtte. Birkenes kommune vil ha verdibasert og lærende lederskap, der lederne tar ansvar for at verdiene omsettes til aktive handlinger. Både ledere og medarbeidere utvikler dialogarenaer for læring og forbedring. For lederne betyr dette å involvere, tilrettelegge, støtte, utfordre og inspirere sine medarbeidere. Verdibasert og lærende lederskap legger til rette for effektive og gode beslutninger, myndiggjorte medarbeidere og stadig utvikling av tjenestene til beste for innbyggerne. 16

17 SATSINGSOMRÅDE LEDERSKAP Birkenes kommune har ledere som får medarbeiderne til å lykkes med å nå organisasjonens mål SLIK VIL VI HA DET: SLIK GJØR VI DET: Ledere lykkes med sitt lederskap - Profesjonell rekruttering - Systematisk ledertreningsprogram - Møteplasser for ledere Ledere leverer resultater - Tydelige mål og resultatkrav for hver leder - Individuell lederavtale - God merkantil støtte - Rendyrket lederrolle - Rom for og tid til ledelse Ledere skaper en kultur for læring og forbedring - Leder på alle nivåer organiserer rom for egen og felles refleksjon rundt arbeidspraksisen - Ledere går foran som et godt eksempel for ønsket kultur 8. Fra drøm til handling Plattformen Sammen kan vi mer! vil omsettes til handling på hvert enkelt arbeidssted. Bred involvering av alle bidrar til at ønsket tilstand blir til konkrete handlinger i vår arbeidshverdag. Årsplaner og kompetanseplaner er noen viktige verktøy i dette arbeidet. Det viktigste er å omsette drømmen til konkrete handlinger og integrere alt som skjer i en helhet, hvor alt henger sammen og er forståelig for alle. Det betyr at alle vet hva de skal gjøre når og gjør det. «Sammen kan vi mer!» er et felles fundament for videre utvikling av mål, relasjoner, arbeidsmiljø og tjenesteleveranse. Egnede kommunikasjonsverktøy tilpasset målgruppe og formål benyttes og evalueres underveis. 17

18 9. Ordliste Ord Beste praksis Systematisk arbeid Kontinuerlig forbedring Bærekraftig utvikling Framtidsrettet kompetanse Verdier Visjon Forklaring Anbefalt måte å utføre en arbeidsoppgave på Aktiviteter som er satt inn i et system. Aktivitetene er planlagte handlinger. En tenkemåte og en praktisk tilnærming til det å forbedre resultater og skape kvalitetsutvikling Forbedringer gjennomføres hele tiden ved å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere. Utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov Kompetanse som er tilpasset kommende arbeidsoppgaver Ordet verdi kommer av det latinske valer og betyr ha betydning for. En verdi er en varig overbevisning og kan bety to ting: hva er viktig for oss og hva er riktig for oss. Verdier er grunnleggende, altgjennomtrengende og dypt forankrede standarder og oppfatninger. Verdiene er førende for måten vi velger å handle på. Visjonen forteller hva som er virksomhetens drøm, og trekker dermed opp det overordnede målet og kursen for alt virksomheten gjør til daglig Link til tiltak og/eller tiltaksplaner som berører satsningsområdene: 18

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2014-2022. for Molde kommune. Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev)

Arbeidsgiverstrategi 2014-2022. for Molde kommune. Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev) Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune 2014-2022 Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev) Det store arbeidsgiveroppdraget Å være arbeidsgiver innebærer å utøve riktige handlinger og tydeliggjøre

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune LEDELSESPOLICY 2010 Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte 12.11.2010 1. Ledelse i Bærum kommune Det overordnete målet for ledelse og ledelsesutvikling i Bærum kommune er

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret , sak 65/14

Vedtatt i Kommunestyret , sak 65/14 Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014, sak 65/14 Det store arbeidsgiveroppdraget Å være arbeidsgiver innebærer å utøve riktige handlinger og tydeliggjøre gode holdninger og verdier overfor medarbeidere og

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap Organisasjonspolitikk Kultur for ledelse og medarbeiderskap 2 Organisasjonspolitikk for Oppland fylkeskommune "Raushet er å dele på oppmerksomheten og trekke andre frem i lyset, slik at deres meninger

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Arbeidsgiver politikk

Arbeidsgiver politikk Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg Telefon: 33 34 40 00 - Telefaks: 33 31 59 05 E-post: firmapost@.no Arbeidsgiver politikk i Vestfold fylkeskommune Besøk vår hjemmeside www..no ledelse:verdier:holdninger:utfordringer

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra De ansatte sier at slagordet betyr: Vi får det til og yter litt ekstra Et ønsket kjennetegn Sammen er vi

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Arbeidsgiverpolitikk 2015 2

Innholdsfortegnelse. Arbeidsgiverpolitikk 2015 2 Websak 15/30 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Målsetting for arbeidsgiverpolitikken i Narvik kommune... 4 3. Arbeidsgiverpolitisk plattform... 5 4. Utfordringer i Narvik kommune... 6 4.1. Hovedutfordringer:...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

Lederkriterier i norske domstoler

Lederkriterier i norske domstoler Lederkriterier i norske domstoler Fastsatt av DAs styre 12. og 13. mars 2007 1 Innledning Utvikling av ledelse er et strategisk virkemiddel for å nå de målene som settes i domstolene. Styrking av ledelse

Detaljer

ARBEIDSGIVER- POLITIKK

ARBEIDSGIVER- POLITIKK ARBEIDSGIVER- POLITIKK 2010-2014 Innholdsfortegnelse Forord 3 Arbeidsgiverpolitikk 4 En helsefremmende arbeidsplass 6 God ledelse 8 En lærende organisasjon 10 Målrettet rekruttering 12 2 FORORD Arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsgiverrolle. Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS

Folkevalgtes arbeidsgiverrolle. Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS Folkevalgtes arbeidsgiverrolle Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS Tema : Folkevalgtes arbeidsgiveransvar Arbeidsgiveransvar generelt og for rådmann spesielt Hvordan skal man jobbe på sikt

Detaljer

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunens rolle som arbeidsgiver må ivaretas på en god måte dersom kommunestyrer

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Medarbeider- og ledervurdering

Medarbeider- og ledervurdering Medarbeider- og ledervurdering Den røde tråden Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i organisasjonen. Heftet er en videreutvikling

Detaljer

ARBEIDSGIVER- STRATEGI

ARBEIDSGIVER- STRATEGI ARBEIDSGIVER- STRATEGI Innledning Dette dokumentet beskriver Grue kommune sin arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlaget for denne. Her synliggjøres fokusområder, mål, suksessfaktorer og handlinger som arbeidsgiver

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE

ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE 2016-2020 Arbeidsgiverstrategi 2016-2020. Vedtatt av Gjøvik kommunestyre 29.09. 2016 Innhold En framtidsrettet arbeidsgiverstrategi...3 Etikk. 4 Ytringsfrihet.. 4 Internkontroll...4

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune «Omsorg» Kunstner Lise Amundsen Arbeidsgiverstrategi Moss kommune 2015-2020 Rådmannen har ordet... 3 Innledning... 4 Kommunens utfordringer... 4 Strategi... 4 Kap. 1 Visjon, verdier, mål og etikk... 5

Detaljer

Skien - den gode og inkluderende møteplass

Skien - den gode og inkluderende møteplass Skien - den gode og inkluderende møteplass Arbeidsgiverpolitikk Foto: Kristine Mellefoss Helgen 2 Arbeidsgiverpolitikk Til alle medarbeidere Skien kommune er Telemarks mest komplekse kompetansebedrift

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

AGP 2020. - mer enn en jobb. Arbeidsgiverpolitisk plattform AGP 2020 - ASKER KOMMUNE

AGP 2020. - mer enn en jobb. Arbeidsgiverpolitisk plattform AGP 2020 - ASKER KOMMUNE AGP 2020 Arbeidsgiverpolitisk plattform - mer enn en jobb AGP 2020 - ASKER KOMMUNE 1 «For å lykkes som arbeidsgiver i framtida må vi løse noen floker. Vi får ikke løst dem ved å gjøre som i går.» (KS)

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2035

Arbeidsgiverstrategi 2035 Arbeidsgiverstrategi mot 2035 Vedtatt i Kommunestyret januar 2016 Sammen skaper vi fremtiden Mangfold raushet - bærekraft 1 BÆRUM KOMMUNE ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2030 1 Innledning skal være fremtidsrettet,

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as

Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015 Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Tema Arbeidsgiverpolitikk i kommunereformprosessen Medbestemmelse, involvering

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Unni M. Gifstad Strategisk kompetansestyring Kick Off Samling for ledere og tillitsvalgte Nfk Bodø, 26.

Fylkesråd for utdanning Unni M. Gifstad Strategisk kompetansestyring Kick Off Samling for ledere og tillitsvalgte Nfk Bodø, 26. Fylkesråd for utdanning Unni M. Gifstad Strategisk kompetansestyring Kick Off Samling for ledere og tillitsvalgte Nfk Bodø, 26. oktober 2011 Hei alle sammen! Jeg synes det er spennende å være tilstede

Detaljer

Lunner kommune. Arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag

Lunner kommune. Arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag Lunner kommune Arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag Innledning Dette heftet beskriver Lunner kommune sin arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlaget for denne. Her synliggjøres overordnede mål, verdisett,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategi Arbeidsgiverstrategi 2016-2034 Vedtatt av kommunestyret 2. februar 2017 Innhold 1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.1 Fundament... 3 1.2 Arbeidsgiverstrategiens plassering... 3 1.3 Utfordringer... 4 2 ORGANISERING

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Skoleeier kunnskapsbasert praksis

Østfold fylkeskommune. Skoleeier kunnskapsbasert praksis Østfold fylkeskommune Skoleeier kunnskapsbasert praksis 1 Østfold fylkeskommune skoleeier kunnskapsbasert praksis Fylkestinget/de folkevalgte er skoleeier Fylkesrådmannen Tilrettelegger med styringsinformasjon

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Personalpolitikk 2016-19

Personalpolitikk 2016-19 Personalpolitikk 2016-19 Kommunestyrets vedtak 10. juni 2016 Innledning... 2 Formål... 2 Ledelse... 2 Kompetanse... 3 Organisasjonskultur... 3 Livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk... 4 Avtaler for personalet...

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv

Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv En mulighetsreform med store utfordringer Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Arbeidsgiverutvikling Losby 21. august 2009 Hva blir kommunenes største utfordringer

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederkonferanse 6 juni 2013 Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederens ansvar Strategier (veivalg for å nå mål og tilpasning til omgivelsene) Utfordringer (mål, midler, resultat) Muligheter

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Samarbeid for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren 2014 29.Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Helse Nord Helse Midt Helse Sør Vestre Viken Enkel kartlegging Generelt:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk 2018 2022 Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 03.11.2017 1 Forord Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i Hustadvika kommune. Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune

Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15665-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer