Arbeidsgiverstrategi Moss kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgiverstrategi Moss kommune"

Transkript

1 «Omsorg» Kunstner Lise Amundsen Arbeidsgiverstrategi Moss kommune

2 Rådmannen har ordet... 3 Innledning... 4 Kommunens utfordringer... 4 Strategi... 4 Kap. 1 Visjon, verdier, mål og etikk... 5 Visjon... 5 Verdier... 5 Mål... 5 Etikk... 6 Kap 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)... 7 Mål... 7 Status... 7 Utfordringer... 7 Strategi... 8 Kap 3 Medarbeiderskap... 9 Mål... 9 Status... 9 Utfordringer... 9 Hva mener vi med medarbeiderskap?... 9 Strategi... 9 Kap 4 Lederskap Mål Status Utfordringer Lederskap i Moss kommune Strategi Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 1

3 Kap 5 Kompetanse Mål Status Utfordringer Om kompetanse Strategi Etablere kompetanse Utvikle kompetanse Beholde kompetanse Oppsummering Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 2

4 Arbeidsgiverstrategi Rådmannen har ordet Moss kommune skal ha et godt omdømme og innbyggerne skal ha tillit til at medarbeiderne våre gir rett tjeneste til rett tid. For å sikre dette skal vi strekke oss etter visjonen «Moss Fellesskap, stolthet og utvikling» og legge verdiene «Respekt, toleranse, kompetanse og engasjement» til grunn for alt vi gjør. Kommunesektoren er i endring, og det innebærer at våre ansatte er utviklingsorienterte og evner å gjennomføre de tiltak som er ønskelig for at Moss kommune skal være en moderne og fremtidsrettet organisasjon. Arbeidsgiverstrategien er vår felles plattform, og gir en kortfattet oversikt over de forventninger vi skal ha til hverandre, og som innbyggerne kan ha til oss. Bente Hedum Rådmann Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 3

5 Innledning Arbeidsgiverstrategien er en del av planstrategien for Moss kommune og har til hensikt å bidra til å nå virksomhetens mål. Moss kommune har gjennom flere år utformet ulike temaplaner innen arbeidsgiverpolitikk. Nå er det ønskelig å samle dette i et eget arbeidsgiverstrategidokument som skal være førende frem til Det er økende forventinger til ledere og medarbeidere både fra innbyggerne og det politiske styret i Moss kommune. Vi medarbeidere bidrar med vår kunnskap, ferdigheter og holdninger for å oppfylle disse forventningene og påvirker direkte kvaliteten på de tjenester vi yter. Det er anerkjent at det oppnås best resultater med kompetente og motiverte medarbeidere. Kommunens utfordringer Rammebetingelser og forutsetninger for våre tjenester endrer seg raskt og kommunens oppgaver er sammensatte. Vår egen evne til å forme framtiden og utviklingen innenfor de rammebetingelser som finnes er viktig for tjenestemottakerne og medarbeiderne. Moss kommune er blant kommunene som har lavest frie inntekter pr. innbygger. Det betyr at kommunen må ha fokus på ressursutnyttelsen, slik at flere kan få tilbud om tjenester innenfor de rammene som er tilgjengelige. Når kommunen er i kontinuerlig endring får dette betydning for hvordan vi utvikler lederskapet og medarbeiderskapet. Utfordringene for lederne vil i stadig sterkere grad handle om strategisk ledelse og prosessledelse. For den enkelte medarbeider vil det å bidra i et forpliktende samspill, samt å utvikle sin kompetanse bli stadig viktigere. Strategi Arbeidsgiverstrategien skal være et felles grunnlag for medarbeidere, tillitsvalgte, ledere og politikere som synliggjør kommunens arbeidsgiverpolitiske retninger og prioriteringer. Den bygger på hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medvirkning. Det å jobbe for en åpen dialog og vilje fra alle parter vil være avgjørende for at vi skal lykkes. Moss kommune skal ha en offensiv og strategisk tilnærming til de utfordringene som er beskrevet under det enkelte fokusområde. Arbeidsgiverstrategien skal i så måte bidra til å sette organisasjonen i stand til å møte de fremtidige utfordringer på en hensiktsmessig måte og å fremme en innovasjonskultur. Strategien beskriver, på et overordnet nivå, hvordan kommunen skal etablere, utvikle og beholde riktig kompetanse for å kunne nå våre mål. Den bygger på våre verdier respekt og toleranse, kompetanse og engasjement, samt på medarbeiderskap som grunntanke. Arbeidsgiverstrategiens fire fokusområder er basert på de utfordringer Moss kommune står overfor de nærmeste årene, og handlingsplanene for hvert fokusområde vil rulleres jevnlig. De fokusområdene er: - HMS - Medarbeiderskap - Lederskap - Kompetanse Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 4

6 Kap. 1 Visjon, verdier, mål og etikk Visjon Visjonen i Moss kommune er: «Moss Fellesskap, stolthet og utvikling». Denne visjonen beskriver en fremtidig ønsket situasjon som gir et bilde på hva vi skal strekke oss etter i vårt arbeid. Våre tjenester og vårt arbeidsmiljø skal preges av at den enkelte medarbeider og leder jobber mot vår felles visjon. Verdier «Respekt og toleranse, kompetanse og engasjement» er verdiene som er valgt i Moss kommune. Sammen med visjonen danner disse verdiene ledetråder for hvordan vi utøver våre tjenester og forholder oss til hverandre på alle nivåer i kommunen. Respekt Å behandle andre mennesker med respekt er å vise dem aktelse ut fra deres menneskeverd. Toleranse - Toleranse kan defineres som evnen og viljen til å tåle andres meninger, holdninger og handlinger selv om disse ikke er det en selv vil stå inne for. Kompetanse - Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Engasjement - Sterk interesse og aktiv deltakelse i arbeidet. Mål Arbeidsgiverstrategien gir retning og grunnlag for handling frem mot Overordnede mål for strategien er: - Moss kommune skal være en arbeidsgiver som skal ha utviklende, trygge, meningsfulle og helsefremmende arbeidsplasser. Medvirkning fra medarbeiderne skal sikre felles eierskap og oppslutning om helse-, miljø- og sikkerhetsmålene. - Moss kommune skal ha stolte og engasjerte medarbeidere som skaper gode resultater til beste for våre innbyggere. - Ledere i Moss kommune skal være kompetente til å utøve lederskapet. - Moss kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som etablerer, utvikler og beholder riktig kompetanse. Målene som er satt skal følges opp med konkrete tiltak. Gjennom dette skal vi sammen oppnå overordnede mål og bidra til et godt omdømme. Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 5

7 Etikk Det er vedtatt etiske regler i Moss kommune som gjelder for både ledere og medarbeidere. Formålet med disse er å tydeliggjøre det etiske ansvar den enkelte av oss har. Den enkelte medarbeider i Moss kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og politiske vedtak. Videre plikter den enkelte å overholde reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Som medarbeider i Moss kommune skal man utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen. Måling av utvikling: Medarbeiderundersøkelse, brukerundersøkelse, internkontroll Referansedokumenter: Etiske regler Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 6

8 Kap 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mål Moss kommune skal være en arbeidsgiver som har utviklende, trygge, meningsfulle og helsefremmende arbeidsplasser. Medvirkning fra medarbeiderne skal sikre felles eierskap og oppslutning om helse-, miljø- og sikkerhetsmålene. Status Medarbeiderundersøkelsen viser at medarbeiderne opplever høy grad av yrkesstolthet i sitt arbeid. Det fremkommer imidlertid behov for konstruktive tilbakemeldinger både fra leder og kollegaer, samt ønske om mer åpenhet og involvering i mål og beslutninger. Moss kommune har et høyt sykefravær, spesielt innen pleie og omsorg. Videre meldes det om skader, ulykker, og sykdommer som har sammenheng med arbeidet. Utfordringer En hovedutfordring innen HMS er å arbeide forebyggende for å unngå uønskede hendelser og situasjoner som følge av arbeidsmiljøet. Det er behov for økt fokus på samhandlingen i forbedringsarbeidet og å forsterke de helsefremmende faktorene. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Alle medarbeidere i Moss kommune skal bidra med sine ressurser og gis mulighet til å videreutvikle seg på en ivaretagende arbeidsplass. Dette innebærer at HMS-arbeidet skal styres og følges opp på en målrettet og systematisk måte, og prioriteres på lik linje med tjenesteproduksjon og andre driftsmessige og økonomiske forhold. Gjennom et systematisk HMS-arbeid sikres et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø med muligheter for faglig og personlig utvikling. Helse I Moss kommune skal alle medarbeidere bidra til en helsefremmende kultur preget av engasjement, arbeidsglede og ansvarlighet. En helsefremmende arbeidsplass forutsetter at medarbeiderne har arbeidsoppgaver de mestrer og opplever som meningsfulle. Dette innebærer blant annet at medarbeider og leder samarbeider om utviklings- og forbedringstiltak og hvordan arbeidsoppgavene skal løses. Miljø Arbeidsmiljø er summen av fysiske, organisatoriske og psykososiale/relasjonelle faktorer. I Moss kommune skal vi ha et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøutvikling. Moss kommune skal bidra til å ivareta det ytre miljø ved å sikre at virksomhetens drift er bærekraftig med hensyn til bruk av naturressurser. Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 7

9 Sikkerhet I Moss kommune arbeides det målrettet og forebyggende for å sikre ansatte mot skader, ulykker og yrkessykdommer på arbeidsplassen. Vi registrerer og analyserer skader, ulykker og hendelser og kunnskapen brukes videre som grunnlag for erfaringsoverføring og læring. Strategi For å møte utfordringsbildet innen HMS-arbeidet i Moss kommune, skal arenaer lokalt videreutvikles for å forsterke samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud. Videre skal det gjennom tiltak legges til rette for økt medvirkning fra medarbeiderne i forbedringsarbeidet, og i forebyggende øyemed. Fokus i utviklingen av arbeidsmiljøene skal rettes mot helsefremmende faktorer og nærværsfremmende tiltak. Moss kommune skal ha nulltoleranse for mobbing på arbeidsplassen. Måling av utvikling: Medarbeiderundersøkelse, internrevisjon, statistikk, internkontroll Referansedokumenter: HMS-håndbok, HMS- og IA-plan Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 8

10 Kap 3 Medarbeiderskap Mål Moss kommune skal ha stolte og engasjerte medarbeidere som skaper gode resultater til beste for våre innbyggere. Status Moss kommune har utarbeidet egen visjon og verdier som arbeidsgiver. I medarbeiderundersøkelsen bruker vi et verktøy som er basert på medarbeiderskap. I prosessen i etterkant av kartleggingen er det lagt opp til at den enkelte medarbeider skal ta ansvar for å oppnå resultater i arbeidsmiljøet. I tillegg er det utarbeidet en mal for medarbeidersamtaler som også er basert på grunntanken om medarbeiderskap. Vi har begynt på en prosess med å implementere medarbeiderskap på et overordnet nivå, og skal fortsette prosessen slik at dette innarbeides på alle nivå i kommunen. Utfordringer En hovedutfordring som arbeidsgiver er å synliggjøre det handlingsrommet den enkelte medarbeider har. Dette handlingsrommet gir medarbeideren større mulighet til å ta initiativ og selvstendige avgjørelser i eget arbeid. Hva mener vi med medarbeiderskap? Moss kommune skal ha engasjerte medarbeidere som gjennom forpliktende samspill tar ansvar i jobben sin. Sammen skal vi bidra til å realisere vår felles visjon, basert på kommunens verdier. Medarbeiderskap bygger på kunnskap om hva som får medarbeidere til å ta ansvar og vise initiativ i sitt arbeid. Videre handler det om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene våre, til våre kollegaer og til arbeidsplassen som helhet. I denne tekningen er ledere også medarbeidere. Det er viktig at medarbeidere opplever at de mestrer oppgavene sine og oppnår gode resultater. Det at de samtidig får anerkjennelse og bekreftelse for den jobben de gjør, vil bygge opp under en opplevelse av arbeidsglede og engasjement for jobben. Det stilles stadig nye krav som gjør av vi som kommune kontinuerlig må være i endring og utvikling. Ledere og medarbeidere er utilstrekkelige hver for seg. Det å skape gode resultater og trygge og effektive arbeidsplasser, forutsetter et forpliktende samspill mellom leder og medarbeidere, og medarbeidere i mellom. Dette gjelder ikke minst i utviklingen av tjenester og arbeidsmiljø. Strategi I planperioden skal medarbeiderskap utvikles på de lokale arenaer i den enkelte virksomhet. Dette gjøres ved å implementere de fire elementene i «medarbeiderskapshjulet» som er følgende: Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 9

11 Åpenhet og tillit: Vennlig oppriktighet er selve grunnlaget for et godt samarbeid. En viktig forutsetning for å skape gode arbeidsmiljøer er gjensidig respekt, evnen til å tåle uenighet og vilje til å snakke åpent om hverdagens små og store utfordringer. Enighet binder oss sammen, uenighet bringer oss fremover. Fellesskap og samarbeid: Vi er hverandres arbeidsmiljø. Det som er viktig er at vi viser vennlig profesjonalitet og bidrar til å skape et godt og effektivt arbeidsmiljø for hverandre. Det handler blant annet om å anerkjenne og benytte hverandres kompetanse og kapasitet. Vi må investere i de gode relasjonene for at Moss kommune skal være en god arbeidsplass. Investeringen krever vedlikehold og engasjement. Ansvarlighet og handlingsevne: Medarbeiderskap handler i stor grad om å ta ansvar i betydningen initiativ. Det koster noe å ta et slikt ansvar, og for at det skal være meningsfylt over tid, må vi oppleve at det blir satt pris på, både av lederen og av kollegaene. Det krever også et visst handlingsrom og vi må bli enige om grensene for dette handlingsrommet. Ansvarlige medarbeidere forutsetter et personlig engasjement. Arbeidsglede og engasjement: Yrkesstolthet er en viktig kilde til arbeidsglede. Å vite at du leverer arbeid av god faglig kvalitet betyr mye for selvrespekten og det forholdet du har til jobben. Arbeidsglede er et resultat av engasjement og handler om å finne balansen mellom utfordringer og arbeidskapasitet. Måling av utvikling: Medarbeiderundersøkelse, medarbeider-/utviklingssamtaler Referansedokument: Handlingsplan for medarbeiderskap, HMS- og IA-plan Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 10

12 Kap 4 Lederskap Mål Ledere i Moss kommune skal være kompetente til å utøve lederskapet. Status Ledere i Moss kommune har i varierende grad kompetanse som er nødvendig for å fylle rollen de er satt til. Det er behov for tydeligere forankring av felles rammer og styringssystemer på alle nivå. Videre er det forskjell på vilkårene for ledelse knyttet til hvilke typer tjenester den enkelte er satt til å lede. Medarbeiderundersøkelsen viser videre at det er et potensiale for forbedring når det gjelder tilbakemeldingskultur og samarbeidsrelasjoner i arbeidsmiljøene. Utfordringer Det en utfordring å sikre at den enkelte leder skal være i stand til å fylle den rollen de er satt til. Videre er det viktig å få en gjennomgående helhetlig styring. Dette betyr blant annet at den enkelte leder må sette Moss kommune først også når det betyr at det går på bekostning av egen enhet isolert sett. Det er viktig at den enkelte leder kjenner sin misjon i Moss kommunes oppdrag fra Bystyret. Lederskap i Moss kommune Ledere og medarbeidere i Moss kommune skal samarbeide om å bidra til en kontinuerlig utvikling av tjenester og arbeidsmiljø. Lederne skal være tydelige og etablere trygge og forutsigbare rammer for å få frem det beste i medarbeiderne. For få til dette må lederne: - Involvere Ledere i Moss kommune skal involvere medarbeiderne i utviklingen av tjenester og arbeidsmiljø og sikre medvirkning i beslutningsprosesser. Videre skal leder involvere medarbeiderne i å utvikle en kultur som motiverer til nødvendig endring og omstilling. - Utfordre Ledere i Moss kommune skal utfordre medarbeidere til å finne gode og effektive løsninger innen for gitte rammer. Den gode leder gir medarbeiderne utfordringer å strekke seg etter og gir tilbakemeldinger på oppnådde resultater. - Stille krav Ledere i Moss kommune skal formidle mål, og være tydelig på hva de forventer av den enkelte medarbeider når det gjelder innsats og ansvar. Lederne skal sikre at medarbeiderne er kjent med sitt handlingsrom og legge til rette for dialog om arbeidsmål for den enkelte. Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 11

13 - Støtte Ledere i Moss kommune har et ekstra ansvar for å bidra til en god relasjon med medarbeidere. Ved å være åpne for innspill og gi tydelige tilbakemeldinger, skal ledere bidra til at medarbeidere opplever mestring i sin arbeidshverdag. Strategi For å sette lederne i stand til å oppfylle dette, er det i Moss kommunes lederutvikling fokus på at ledelse utøves gjennom administrasjon, kultur og relasjoner. - Administrativt lederskap er å tydeliggjøre, kommunisere og følge opp mål- og resultatforventninger overfor medarbeidere. - Gjennom kulturelt lederskap er det fokus på de verdier, normer og virksomhetsoppfatninger som påvirker organisasjonen. - Det relasjonelle lederskapet vektlegger forholdet mellom leder og medarbeider i samhandlingen om å nå målene. Måling av utvikling: Medarbeiderundersøkelse, ledersamtaler, oppfølging av lederavtaler, internkontroll Referansedokumenter: Handlingsplan for lederutvikling, styringsdokumenter, Moss kommunes lederprinsipper, generell del lederavtaler, HMS- og IA-plan Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 12

14 Kap 5 Kompetanse Mål Moss kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som etablerer, utvikler og beholder riktig kompetanse. Status Vi har utfordringer med tanke på å rekruttere og beholde sentrale yrkesgrupper som lærere med riktig fagkompetanse, spesialpedagoger, ingeniører, vernepleiere, sykepleiere og ledere på alle nivåer. Moss kommune er en av de kommunene i Østfold med høyest andel medarbeidere uten relevant utdanning innen helse- og omsorgstjenestene. Moss kommune konkurrerer om kompetente medarbeidere både med offentlige og private virksomheter i nærområdet. Utfordringer Moss kommune vil de nærmeste årene mangle riktig kompetanse innen enkelte tjenesteområder. Lovendringer knyttet til tjenesteutøvelsen gjør at Moss kommune også har behov for spesialkompetanse innen noen fagområder. Om kompetanse Rett kompetanse på rett plass er avgjørende for riktige og effektive tjenester. Med «rett kompetanse» mener vi riktig kunnskap, ferdigheter og holdninger i forhold til de tjenester vi skal yte og målene vi skal nå. Vi skal jobbe strategisk med å etablere den rette fagkompetanse innen de ulike tjenesteområdene. Strategi Etablere kompetanse Moss kommune tilbyr mange forskjellige tjenester til innbyggerne. Gjennom dette er det en rekke meningsfulle arbeidsoppgaver som Moss kommune som arbeidsgiver kan tilby medarbeidere. Ekstern og intern rekruttering skal sikre tilgang på arbeidskraft som representerer den kunnskap, ferdigheter og holdninger kommunen trenger for å yte riktige og effektive tjenester. For å sikre framtidig behov for arbeidskraft skal kommunen være en synlig og attraktiv arbeidsgiver, samt ha en sentral rolle som lærebedrift for lærlinger og praksisplass for studenter og elever. Utvikle kompetanse For å sikre en best mulig kvalitet på tjenestene skal Moss kommune legge til rette for utviklende arbeidsoppgaver i etablerte fagmiljø. Med dette menes at det både skal være fokus på å utvikle eksisterende kompetanse og tilegne seg ny kompetanse. Dette gir igjen mulighet for nytenkning og innovasjon. Moss kommune skal ha etablerte arbeidsmiljøer hvor medarbeiderne sammen tar ansvar for å utvikle den enkeltes faglige kompetanse og «medarbeiderkompetanse». Dette vil øke Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 13

15 muligheten til å oppleve mestring og gjøre den enkelte medarbeider i stand til å ta initiativ og fatte selvstendige avgjørelser i sitt arbeid. Beholde kompetanse Det er viktig at den enkelte medarbeider opplever å få brukt sin kompetanse (kompetansemobilisering) i sine arbeidsoppgaver. Moss kommune skal legge til rette for at medarbeidere gis mulighet til å ta ansvar, samt medvirke i utviklingen av tjenestene og arbeidsmiljøet. Måling av utvikling: Statistikk, brukerundersøkelse, medarbeiderundersøkelse Referansedokument: Lønnspolitisk plan, tilsettingsprosedyre (intervjumal m.m), seniorpolitisk tiltak, permisjonsreglementet, opplæringsplan Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 14

16 Oppsummering Moss kommune har gjennom denne arbeidsgiverstrategien synliggjort at HMS, medarbeiderskap, lederskap og kompetanse er satsningsområdene innen vår arbeidsgiverpolitikk frem til Ved å arbeide systematisk med de tiltakene som beskrives i den enkelte handlingsplan innenfor hvert område, skal Moss kommune være en attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme både internt og eksternt. Moss kommune - Arbeidsgiverstrategi Side 15

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE

ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE 2016-2020 Arbeidsgiverstrategi 2016-2020. Vedtatt av Gjøvik kommunestyre 29.09. 2016 Innhold En framtidsrettet arbeidsgiverstrategi...3 Etikk. 4 Ytringsfrihet.. 4 Internkontroll...4

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Romslighet Mot Humør Innledning Motiverte og stolte medarbeider som leverer kommunale tjenester av høy kvalitet til fornøyde brukere og innbyggere, er målet for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Stange kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Stange kommune Arbeidsgiverpolitikk i Stange kommune Kap. 1: Arbeidsgiverpolitisk plattform: 1.1 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020: «Skodd for endring!» Definisjon 1.2 Etikk og verdier 1.3 Hovedutfordringer 1.4 Mål for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 Drøftet i Kontaktforum 20.09.2012 Behandlet i Administrasjonsutvalget 20.09.2012 Vedtatt av kommunestyret 11.10.2012 Bakgrunn: Administrasjonsutvalget,

Detaljer

Rådmannen. Arbeidsgiverstrategi. Lenvik kommune. Vedtatt av Lenvik kommunestyre (sak 40/16)

Rådmannen. Arbeidsgiverstrategi. Lenvik kommune. Vedtatt av Lenvik kommunestyre (sak 40/16) Rådmannen Arbeidsgiverstrategi Lenvik kommune Vedtatt av Lenvik kommunestyre 21.04.2016 (sak 40/16) Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1: Visjon, verdier, mål og etikk... 4 Visjon... 4 Overordnede

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Kommunens administrative styringsmodell

Kommunens administrative styringsmodell Kommunens administrative styringsmodell Direktør Olve Molvik SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by Er til stede vil gå foran skaper framtiden

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2014-2022. for Molde kommune. Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev)

Arbeidsgiverstrategi 2014-2022. for Molde kommune. Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev) Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune 2014-2022 Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev) Det store arbeidsgiveroppdraget Å være arbeidsgiver innebærer å utøve riktige handlinger og tydeliggjøre

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK

ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2016-2019 Vedtatt i kommunestyret 7. juni 2016 1 Overordnet mål Nedre Eiker kommunes arbeidsgiverpolitikk skal utvikle, utfordre, motivere og stille krav til ledere og ansatte for

Detaljer

Skien - den gode og inkluderende møteplass

Skien - den gode og inkluderende møteplass Skien - den gode og inkluderende møteplass Arbeidsgiverpolitikk Foto: Kristine Mellefoss Helgen 2 Arbeidsgiverpolitikk Til alle medarbeidere Skien kommune er Telemarks mest komplekse kompetansebedrift

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret , sak 65/14

Vedtatt i Kommunestyret , sak 65/14 Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014, sak 65/14 Det store arbeidsgiveroppdraget Å være arbeidsgiver innebærer å utøve riktige handlinger og tydeliggjøre gode holdninger og verdier overfor medarbeidere og

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

AGP 2020. - mer enn en jobb. Arbeidsgiverpolitisk plattform AGP 2020 - ASKER KOMMUNE

AGP 2020. - mer enn en jobb. Arbeidsgiverpolitisk plattform AGP 2020 - ASKER KOMMUNE AGP 2020 Arbeidsgiverpolitisk plattform - mer enn en jobb AGP 2020 - ASKER KOMMUNE 1 «For å lykkes som arbeidsgiver i framtida må vi løse noen floker. Vi får ikke løst dem ved å gjøre som i går.» (KS)

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger. arbeidsgiverpolitikken. Verdigrunnlag

Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger. arbeidsgiverpolitikken. Verdigrunnlag ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2012-2015 Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i Nedre Eiker kommune. Kommunestyret vedtok 11. april 2012 en arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Medarbeiderskap, innhold og føringer.

Medarbeiderskap, innhold og føringer. Medarbeiderskap, innhold og føringer. Regional Ledersamling, Tromsø, 25.26.02.10 Åshild J. Nordnes HN RHF Hva er medarbeiderskap? Hva har medarbeiderskap med verdibasert hverdag å gjøre? Verdibasert ledelse

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsgiverrolle. Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS

Folkevalgtes arbeidsgiverrolle. Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS Folkevalgtes arbeidsgiverrolle Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS Tema : Folkevalgtes arbeidsgiveransvar Arbeidsgiveransvar generelt og for rådmann spesielt Hvordan skal man jobbe på sikt

Detaljer

Arbeidsgiverstrategier og ledelse

Arbeidsgiverstrategier og ledelse 18 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Arbeidsgiverstrategier og ledelse Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene. For fylkeskommunene

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Arbeidsgiverpolitikk 2015 2

Innholdsfortegnelse. Arbeidsgiverpolitikk 2015 2 Websak 15/30 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Målsetting for arbeidsgiverpolitikken i Narvik kommune... 4 3. Arbeidsgiverpolitisk plattform... 5 4. Utfordringer i Narvik kommune... 6 4.1. Hovedutfordringer:...

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2035

Arbeidsgiverstrategi 2035 Arbeidsgiverstrategi mot 2035 Vedtatt i Kommunestyret januar 2016 Sammen skaper vi fremtiden Mangfold raushet - bærekraft 1 BÆRUM KOMMUNE ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2030 1 Innledning skal være fremtidsrettet,

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra De ansatte sier at slagordet betyr: Vi får det til og yter litt ekstra Et ønsket kjennetegn Sammen er vi

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune LEDELSESPOLICY 2010 Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte 12.11.2010 1. Ledelse i Bærum kommune Det overordnete målet for ledelse og ledelsesutvikling i Bærum kommune er

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Organisasjonsstrategi

Organisasjonsstrategi Organisasjonsstrategi Grunnlag for medarbeiderskap og lederskap i Birkenes kommune «Sammen kan vi mer!» 1 Innhold Punkt Tekst Side 1 Visjon og mål for Birkenes kommune 3 2 «Sammen kan vi mer!» og veien

Detaljer

Kvalitet i møte med innbyggere og brukere

Kvalitet i møte med innbyggere og brukere Kvalitet i møte med innbyggere og brukere Vi møter våre innbyggere og brukere med respekt, kunnskap og åpenhet Fornøyde innbyggere og brukere Brukerundersøkelser Tilbakemelding fra våre brukere Systematiske

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategi Arbeidsgiverstrategi 2016-2034 Vedtatt av kommunestyret 2. februar 2017 Innhold 1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.1 Fundament... 3 1.2 Arbeidsgiverstrategiens plassering... 3 1.3 Utfordringer... 4 2 ORGANISERING

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael Mulighetenes OPPLAND STRATEGI FOR INTERN LÆRING 2012-2015 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1. Innledning... 3 2. Kulturtrekk og verdier... 4 3. Mål... 5 4. En lærende

Detaljer

ARBEIDSGIVER- POLITIKK

ARBEIDSGIVER- POLITIKK ARBEIDSGIVER- POLITIKK 2010-2014 Innholdsfortegnelse Forord 3 Arbeidsgiverpolitikk 4 En helsefremmende arbeidsplass 6 God ledelse 8 En lærende organisasjon 10 Målrettet rekruttering 12 2 FORORD Arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

MODUM Kommunes. arbeidsgiverpolitikk. skal være. Samhandlende og romslig. Nyskapende og modig

MODUM Kommunes. arbeidsgiverpolitikk. skal være. Samhandlende og romslig. Nyskapende og modig MODUM Kommunes arbeidsgiverpolitikk skal være Samhandlende og romslig Nyskapende og modig 1 MODUM KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. VERDIGRUNNLAG... 4 3. UTFORDRINGER...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing. Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing. Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015 Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunegrensene kan endrast med gode lokale prosessar» KS Landsting 2012 «Kommunens rolle

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker ved HR-sjef Asker kommune Jostein Bø og prosjektleder A/P2 Stine Førlie Felles ledersamling for Asker, Røyken og Hurum kommuner 7.-8. desember 2017 Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

ARBEIDSGIVER- STRATEGI

ARBEIDSGIVER- STRATEGI ARBEIDSGIVER- STRATEGI Innledning Dette dokumentet beskriver Grue kommune sin arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlaget for denne. Her synliggjøres fokusområder, mål, suksessfaktorer og handlinger som arbeidsgiver

Detaljer

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Strategiplan 2008-2013 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Til alle ansatte Organisasjoner er alltid i utvikling. Det vil i stor grad være opp til oss selv hvordan, og i hvilken retning denne utviklingen

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag. Arbeidsgiverstrategi handlingsplan Arbeidsgiverstrategiens handlingsplan for 2015 godkjennes.

Saksframlegg. Sammendrag. Arbeidsgiverstrategi handlingsplan Arbeidsgiverstrategiens handlingsplan for 2015 godkjennes. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RGS-15/130-4 39497/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Lederplattform for Lørenskog kommune

Lederplattform for Lørenskog kommune Lederplattform for Lørenskog kommune Lederplattformen skal synliggjøre hvilke forventninger som stilles til ledere og gjennom dette skape trygghet og forutsigbarhet for lederen og de som samhandler med

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune

Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15665-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Den nye arbeidsgiverstrategien for staten

Den nye arbeidsgiverstrategien for staten Kommunal- og moderniseringsdepartementet Den nye arbeidsgiverstrategien for staten "moderne og attraktiv rekruttere, utvikle og beholde kompetanse" STATENS PERSONALDIREKTØR GISLE NORHEIM 2016 Staten; likt

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer