SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/ Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur er tilfreds med at det gjennomføres medarbeiderundersøkelser i sektoren. Slike undersøkelser er viktige for å få en samlet vurdering av ansattes tilfredshet med Alta kommune som arbeidsgiver og med jobbene de er satt til å utføre. 2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur er enige i den valgte hovedstrategi om at slike undersøkelser gjennomføres hvert 2. år. 3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur er tilfreds med de prosesser det legges opp til med sikte på å bruke medarbeiderundersøkelsen i forbedringsarbeidet med sikte på at vi skal utvikle enda bedre arbeidsmiljø og tjenester og mer givende arbeidsutfordringer til våre ansatte. Saksutredning: Vedlegg: - Resultater av medarbeiderundersøkelse i barn og unge sektoren samlet. Andre saksdok.: Bakgrunn: Bakgrunnen for at vi gjennomfører slike medarbeiderundersøkelser er som følger: AML 3-1: Systematisk HMS-arbeid, kartlegging av og kjennskap til arb.miljøet Gi et balansert bilde på medarbeidernes arbeidssituasjon og trivsel for å få kunnskap om forhold som har betydning for å forbedre arbeidsmiljøet og våre tjenester. Kontinuerlig forbedringsarbeid Økt nærvær Undersøkelsen skal altså gi oss et bedre grunnlag for å jobbe målretta med trivsel og HMS, og vi mener at vi vil treffe bedre med tiltak med den kunnskap vi får gjennom medarbeiderundersøkelsen. Medarbeiderundersøkelsen gir oss kunnskaper om hav vi kan gjøre for å bli bedre arbeidsgivere og hva vi kan gjøre for å få fornøyde ansatte som fokuserer på en god tjenesteproduksjon. Slike undersøkelser er et viktig redskap i arbeidet med å måle og utvikle kommunens tjenesteproduksjon. Medarbeiderundersøkelsen vil sammen med brukerundersøkelser gi oss kunnskaper som muliggjør å tilrettelegge for endrings- og fornyingsarbeid.

2 Slike undersøkelser er også et verktøy inn i arbeidet med å styrke målstyringen i Alta kommune. Barn og unge sektoren gjennomfører i 2012 følgende brukerundersøkelser: Barnehagetilfredshet foreldreundersøkelse. Gjennomføres i regi av Alta kommune, Barn og unge sektoren ved hjelp av eget dataverktøy. Elevundersøkelsen elever i Alta skolene som går 5. og 6.klasse svarer på kommunal elevundersøkelse der spørsmålene bygger på nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres av Alta kommune, Barn og unge sektoren ved hjelp av eget dataverktøy. Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres for alle elever i Norge. Undersøkelsen gjennomføres av Utdanningsdirektoratet. Elevundersøkelsen 8. og 9. trinn som gjennomføres for alle elever i Alta skolen. Undersøkelsen er den samme som elever på 7. og 10.trinn gjennomfører. Undersøkelsen gjennomføres av Alta kommune, Barn og unge sektoren. Medarbeiderundersøkelsen. Gjennomføres i regi av Alta kommune ved hjelp av Bedre kommune.no Høring/merknader: Økonomiske konsekvenser: Undersøkelsen er gjennomført, og det medfører ikke ekstra kostnader for kommunen/sektoren å gjennomføre undersøkelsen. Vurdering: Datagrunnlaget som framskaffes gjennom verktøyet gir både muligheter til å sammenligne egne resultater over tid og til å sammenligne egne resultater med andre. Det gir et grunnlag for intern organisasjonslæring og et utgangspunkt for sammenligning/læring i forhold til andre kommuner. Formålet med medarbeiderkartlegging er å gi et balansert bilde av faktorer som påvirker medarbeidernes arbeidssituasjon og trivsel med den hensikt å frambringe kunnskap om forhold vedrørende de ansatte som har betydning for deres rolle i å utvikle og effektivisere tjenestene. Denne kunnskapen skal: Gi den enkelte virksomhetsleder et grunnlag for en videre prosess på arbeidsplassen omkring konkrete forbedringstiltak Være et bidrag til å vurdere den enkelte virksomhetsleders resultatoppnåelse Gi den enkelte kommune et samlet bilde av medarbeidernes syn på sin arbeidssituasjon som grunnlag for å videreutvikle en lokal arbeidsgiverstrategi Gi grunnlag for å søke etter sammenhenger mellom medarbeidertilfredshet og kvalitet på kommunale tjenester Vurdering av nærmeste leder og ledelse på overordnet nivå inngår som elementer i denne kartleggingen. Samarbeidsforhold og faktorer i det daglige arbeidet er også sentrale områder. Forholdet til nærmeste leder og overordnet ledelse er viktig. Til sammen har disse områdene betydning for hvordan medarbeiderne opplever sin arbeidssituasjon. Det er et klart lederansvar å bidra til medarbeidernes trivsel og motivasjon. Verktøyet blir derfor et bidrag til å vurdere ledelse på alle nivåer. Samtidig er det viktig å få frem medarbeidernes ansvar for en positiv utvikling av egen arbeidsplass.

3 Medarbeiderundersøkelsen er utformet som et spørreskjema med 46 ulike spørsmål fordelt på 11 dimensjoner og en samlet vurdering. Undersøkelsen har følgende dimensjoner: Organisering av arbeidet Innhold i jobben Fysiske arbeidsforhold Samarbeid med kollegene Nærmeste leder Overordnet ledelse Faglig og personlig utvikling Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger Stolthet over egen arbeidsplass Dimensjon er det samme som et tema/område. Under hvert av disse områdene er det utviklet et sett av indikatorer som i sum belyser hver dimensjon. Indikatorene er utformet som spørsmål. Svarene skal oppgis på en gradert skala fra 1 til 6. Det er i tillegg mulig å svare Vet ikke. For hver dimensjon er det et generelt spørsmål om tilfredshet på området. Til slutt er det et generelt spørsmål om den ansattes trives med arbeidet og arbeidssituasjonen. Undersøkelsen viser derfor score både for hver indikator (spørsmål), hver dimensjon og som en totalvurdering. Det er derfor mulig å sammenligne seg både på overordnet nivå og på mer detaljert nivå med andre enheter eller kommuner. I tillegg til dette er det under dimensjonen Nærmeste leder - lagt inn spørsmål om det er gjennomført medarbeidersamtale og om hvordan denne vurderes av den ansatte. Alta kommune kan sammenligne sine resultater på undersøkelsen med 73 andre kommuner i landet som også har brukt denne undersøkelsen. Hvordan undersøkelsen følges opp. Undersøkelsen følges opp o på den enkelte arbeidsplass o i sektoren o i kommunen God oppfølging = bedre svarprosent = bedre verktøy Undersøkelsen er et verktøy for faglig, prosessuell og arbeidsmiljømessig forbedring. Hvem skal ha tilgang til data? Her er det viktig med å være føre var. Undersøkelsens formål er å legge et grunnlag for forbedring i den enkelte virksomhet. Resultatene brukes derfor av sektorleder i oppfølging av den enkelte virksomhet og den enkelte leder. Bruk av resultatene må skje innenfor rammen av kommunens verdigrunnlag om åpenhet, trygghet og respekt. Sentralt i dette er at vi undersøker for å bli bedre, og det legges derfor ikke fram resultater for den enkelte virksomhet. Resultater for enkeltvirksomheter kan flytte fokus fra at undersøkelsen er et verktøy til forbedringsarbeid til at det blir et rangeringsverktøy. Dersom undersøkelsen gjøres til et rangeringsverktøy vil en trolig også flytte de ansattes fokus fra forbedring til et fokus der det gjelder om å bli best mulig, og da vil vi ha tapt verdien av denne type undersøkelser for kommunen som eier og arbeidsgiver. Sektorresultater rapporteres til politisk nivå som grunnlag for å vurdere status i sektoren. Oppfølging av ledere

4 Undersøkelsen er ikke et verktøy for direkte lederevaluering, men resultatene vil i stor grad bli knyttet til den enkelte leders evne til å skape et godt arbeidsmiljø og evne til å legge til rette for at oppgavene løses best mulig. Det er derfor nødvendig at sektorledelsen følger opp resultatene i forhold til den enkelte virksomhetsleder. Kartlegging som grunnlag for forbedringsarbeid Hensikten er forbedring og effektivisering. Kartlegging og måling er virkemidler for å oppnå dette. Resultatet av kartleggingen vil gi kunnskap om sterke og svake sider når det gjelder de ansattes trivsel og arbeidsforhold. Det gjelder både for den enkelte enhet og for kommunen samlet. En utviklingsplan på hver arbeidsplass En mulig oppfølging er å lage en plan for forbedringstiltak som angir konkrete tiltak, tidsfrister og hvem som skal ha gjennomføringsansvar. Det å vektlegge områder som får en god score kan også være verdifullt. Å videreutvikle det positive kan være like effektivt som å fokusere på de vanskelige områdene. Svarprosenten på denne undersøkelsen er samlet 78, og det må sies å være et tilfredsstillende resultat. Det innebærer at vi har meninger fra 470 medarbeidere i de resultatene som presenteres. Helhetsvurdering 2012 alle dimensjoner: Grafen framover viser at ansatte i barn- og unge sektoren i Alta kommune samlet har en vurdering av egen arbeidsplass som skiller seg lite fra gjennomsnittet for de 73 kommunene som deltar i undersøkelsen. På 5 dimensjoner scorer vi 0,1 lavere enn snittet og på 4 dimensjoner scorer vi likt. Vi har størst avvik på dimensjonen faglig og personlig utvikling (0,3) og på fysiske arbeidsforhold (0,2). Det er viktig å ha dette med i en videre prioritering.

5 Undersøkelsen i 2012 sammenholdt med resultater 2010(2009) Snitt Barnog unge sektoren 2012 Snitt Barnog unge sektoren 2010 (2009) Snitt 73 kommuner 2012 Høyest kommune 2012 Lavest kommune 2012 Organisering av arbeidet 4,4 4,7 4,5 5,1 3,2 Innhold i jobben 4,9 5,1 5 5,2 3,7 Fysiske arbeidsforhold 4 4,3 4,2 5,2 3,2 Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9 4,8 5 5,6 3,6 Mobbing, diskriminering og varsling ,7 3,7 Nærmeste leder 4,6 4,6 4,6 5,4 3,5 Medarbeidersamtale 5 4,5 4,8 5,3 2,9 Overordnet ledelse 3,9 4,6 3,9 5,1 2,8 Faglig og personlig utvikling 4 4,9 4,3 5,3 3,4 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4 4,3 4 4,8 3,3 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 4,8 5,5 3,6 Helhetsvurdering 4,5 4,7 4,6 5,3 3,5 Det er viktig å ta med i betraktning at de som svarer i 2012 ikke er identiske med som svarte i 2010 (2009). Antallet svar i undersøkelsen er imidlertid så vidt høyt at det er grunn til å undersøke nærmere de dimensjoner som har stort avvik i de to undersøkelsene. Organisering av arbeidet Av grafen framgår at det først og fremst er spørsmål knyttet til om medarbeidere har utstyr til å gjøre jobben som data, verktøy og hjelpemidler der våre ansatte meddeler at vi har utfordringer. Dette området må undersøkes nærmere med sikte på å få fram hvor vi kan forbedre organisasjonen.

6 Fysiske arbeidsforhold Innenfor denne dimensjonen har vi generelt et lavere score enn de 73 øvrige kommunene. Likevel er det iøynefallende at standarden på arbeidsplassen vurderes slik at ansatte ikke er fornøyd med den. I forbindelse med HMS kartlegging i sektoren er det kommet fram flere utfordringer knyttet til bygg og inneklima. Det er viktig å se denne undersøkelsen i sammenheng med det systematiske arbeidet med å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet. Overordnet ledelse Overordnet ledelse alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med den overordnete ledelsen i kommunen? 3,8 3,8 tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? 4,0 4,0 bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 4,0 3,9 er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 3,9 4, Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet Norge Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet På denne dimensjonen scorer vi omtrent som gjennomsnittet av de øvrige kommunene. Imidlertid har vi hatt tilbakegang i forhold til undersøkelsen i 2010(2009).

7 Selv om vi i forkant av undersøkelsen i 2012 har klargjort hva som menes med overordnet ledelse(rådmann) har vi fått mange tilbakemeldinger på at dette har vært utydelig for mange medarbeidere. Resultatet i 2012 avviker mye fra 2010, og det vurderes som tjenlig å sikre nærmere undersøkelse og oppfølging av dette området. Faglig og personlig utvikling Faglig og personlig utvikling alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med mulighetene for læring i jobben? 3,9 4,3 legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? 3,6 4,1 lærer du noe nytt gjennom jobben din? 4,4 4, Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet Norge Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet Svarene fra våre medarbeidere viser at vi har en betydelig utfordring knyttet til læring i jobben og kompetanseutvikling. Her vurderer våre ansatte at vi er for dårlige, og det vil være viktig å følge opp denne meningen fra de ansatte. Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med lønns- og arbeidstidsordningene i jobben din? 3,9 3,9 muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov? arbeidstidsordningen i jobben (flexitid, turnus, vaktplan, arbeidshelger)? 4,6 4,8 4,5 4,4 måten din individuelle lønn blir fastsatt? 3,4 3,5 lønnen din i forhold til jobben du gjør? 3,4 3, Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet Norge Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet For denne dimensjonen er resultatene i Alta på linje med gjennomsnittet, men vi har et resultat som er dårligere enn i 2010(2009). Vi skal nå ha en høring på Lønnspolitisk plan og vi skal ha

8 lokale forhandlinger høst det vil være viktig å sikre at vi er tydelige og at vi kommuniserer med våre ansatte i de forestående prosessene. Spredning av svar innenfor de 46 spørsmålsområdene. Gjennomsnittstallene som er referert foran viser et helhetlig bilde, og i eget vedlegg framgår en samlet framstilling av resultatene. Bak slike gjennomsnitt ligger det selvsagt mange og ulike vurderinger fra våre medarbeidere. Spredning av medarbeidernes svar er svært viktig for å fange opp forhold på enkeltarbeidsplasser eller hos enkeltmedarbeidere. Generelt er der ikke kritiske resultater der en virksomhet samlet scorer slik at det er grunn for tiltak av generell karakter i forhold til arbeidsmiljø. Men vi har områder innenfor de 46 spørsmålene som må tas tak i både i sektoren og i enkeltvirksomheter. Framstillingen under av spredning av svar på ulike alternativer er et vesentlig ledelsesverktøy. svaralternativ sammenlagt Vet 1 - Svært 6 - Svært liten grad stor grad ikke Organisering av arbeidet 2,3 6,6 13,3 23,8 36,6 17,0 0,4 8,9 53,6 20,8 46,0 Innhold i jobben 0,1 1,4 4,5 26,5 0,5 1,6 72,6 Fysiske arbeidsforhold 5,7 10,6 17,4 26,6 27,4 12,3 0,0 16,3 39,7 Samarbeid og trivsel med kollegene 0,6 2,2 5,9 Mobbing, diskriminering og varsling 2,0 2,4 4,2 11,0 Nærmeste leder 2,0 4,8 18,4 Overordnet ledelse 2,1 7,1 19,2 Faglig og personlig utvikling 5,1 8,9 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,2 9,6 15,8 Stolthet over egen arbeidsplass 1,7 3,3 7,4 Helhetsvurdering 1,3 4,1 9,4 18,4 12,1 22,5 31,4 28,8 27,2 19,4 27,8 39,3 33,5 0,2 2,7 72,8 32,9 40,2 6,2 4,4 73,1 34,7 23,8 1,2 6,7 58,5 21,4 14,9 4,8 9,2 26,2 25,6 11,5 0,9 14,1 37,1 25,6 11,5 6,2 13,8 37,1 37,6 26,2 4,4 5,0 63,8 45,7 11,5 0,2 5,4 57,2 Det er bekymringsfullt når 16,3 av de ansatte i barn- og unge sektoren er lite fornøyd med de fysiske forholdene ved sin arbeidsplass (de har svart alternativ 1 eller 2). Her er det bare 39,7 som uttrykker høy tilfredshet. 14,1 ikke er tilfredse med faglig og personlig utvikling. Her er det bare 37,1 som uttrykker høy tilfredshet. 13,8 ikke er tilfredse med våre systemer for lønns- og arbeidstidsordninger

9 8,9 ikke er tilfreds med måten arbeidet organiseres på. På alle disse områdene må vi ta tak for å finne nærmere forklaringer på den misnøye som er ytret. Samtidig er det grunn til å peke på at andelen ansatte som er tilfredse med Alta kommune som arbeidsplass (har svart alternativ 5 og 6) er høy på en del områder: Organisering av arbeidet (53,6) Innhold i jobben (72,6) Samarbeid og trivsel med kolleger (72,8) Mobbing, diskriminering og varsling (73,1) Nærmeste leder (58,5) Stolthet over egen arbeidsplass (57,2) Under gjengis spredning av svar på de 46 spørsmålene i undersøkelsen Svært liten grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? 0,40 4,30 7,70 er du kjent med målene dine for din arbeidsplass? 0,40 2,10 6,40 er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? 2,80 7,00 14,00 bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 0,40 0,90 4,70 har du nok tid til å gjøre jobben 14,50 23,00 din? 6,60 har du utstyr til å få gjort jobben din (for eksempel data, verktøy, hjelpemidler)? 3,90 13,40 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? 1,50 4,30 23,30 14,10 8 har du nok utfordringer i jobben? 0,20 1,50 3,60 har du nødvendig kompetanse for å utføre dine 9 arbeidsoppgaver? 0,00 0,40 6,20 har du mulighet til å jobbe 10 selvstendig? 0,20 1,90 3,80 mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til 11 deg? 0,00 0,60 4, alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med innholdet i jobben din? 0,20 2,80 4,70 er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din? 9,60 er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine? 8,10 13,70 12,60 22,40 23,10 25,40 13,20 22,30 19,10 29,20 24,60 32,70 13,20 30,60 16,40 20,40 23,50 29,50 28, Svært ,30 43,40 34, Svært stor grad Vet ikke 15,80 0,20 34,40 0,00 18,70 1,10 48,30 25,30 1,30 20,50 6,20 0,00 25,00 9,90 0,00 38,70 8,80 0,00 39,80 41,70 0,00 47,90 38,90 54,90 48,70 14,50 0,40 38,70 0,00 17,90 2,10 19,90 0,20 20,10 4,70 0,00 20,90 6,60 0, Svært Vet ikke

10 15 liten grad alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene i jobben din? 3,80 9,40 17,90 31,20 trives du sammen med dine 16 kolleger? 0,00 1,30 3,60 11,80 løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god 25,60 17 måte? 1,30 2,40 7,90 alt i alt, hvor fornøyd er du med samarbeidet med dine kolleger 17,70 18 på arbeidsplassen? 0,40 2,80 6,20 er arbeidsmiljøet på din arbeidsplass uten mobbing? (1 = mye mobbing, 6 = ingen 19 mobbing) 3,00 3,20 3,20 8,50 er din arbeidsplass integrerende når det gjelder kjønn, etnisk 10,40 20 tilhørighet, religion osv? 1,10 1,50 3, er det lagt til rette for mulighet til at du kan melde fra om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 1,90 2,60 6,20 gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 1,90 3,60 7,90 gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den den 18,30 jobben du gjør? 2,30 7,20 24 har innsikt i den jobben du gjør? 3,20 6, ,00 er lydhør overfor dine synspunkter? 1,70 4,70 9,40 tar spørsmål om etikk på 26 arbeidsplassen alvorlig? 1,50 2,10 8,30 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med din nærmeste 27 leder? 1,10 4,30 8,30 er tydelig i forhold til kommunens 28 retning og mål? 1,90 7,10 bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant 29 innbyggerne? 1,90 7,30 tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen 30 alvorlig? 2,10 4,90 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med den overordnete 31 ledelsen i kommunen? 2,40 9, lærer du noe nytt gjennom jobben din? 1,70 6,20 legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er 10,90 viktig for jobben din? 9,20 17,30 19,40 15,20 21,50 13,00 22,60 17,30 22,20 27,40 31,30 15,80 18,40 20,00 29,70 34,40 27,80 33,70 28,60 26,90 stor grad 29,70 7,90 0,00 34,90 42,10 40,90 33,50 31,70 33,50 40,60 29,10 28,50 38,50 34,80 36,70 25,00 5,10 20,70 5,10 20,30 5,60 19,50 3,40 32,60 48,20 0,20 20,50 0,20 31,80 0,20 41,40 7,20 46,00 6,20 33,30 5,30 23,30 0,40 14,70 0,90 14,70 1,70 28,80 1,10 31,80 3,00 29,40 0,20 13,90 11,10 24,00 10,50 17,70 0,20 21,70 7,00 1,70

11 lønnen din i forhold til jobben du gjør? 6,60 måten din individuelle lønn blir fastsatt? 7, Svært liten grad ,90 12,90 arbeidstidsordningen i jobben (flexitid, turnus, vaktplan, arbeidshelger)? 2,60 8,70 23,20 17,00 11,10 muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov? 1,70 2,80 6,40 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med lønns- og arbeidstidsordningene i jobben din? 2,40 8,80 tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen? 0,90 5,80 tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass? 0,40 1,10 21,20 10,20 10,30 vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass? 1,70 3,40 4,30 tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 4,30 3,20 5,60 alt i alt, i hvilken grad er du stolt av arbeidsplassen din? 1,10 3,20 6,40 alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 1,30 4,10 9,40 32,30 28,10 22,40 17,90 35,10 30,30 27,10 12,60 10,30 16,60 27, Svært stor grad Vet ikke 20,00 2,60 0,40 18,90 2,60 30,50 31,40 13,10 21,50 3,20 26,30 13,50 27,20 4,70 0,60 37,10 11,50 4,30 49,80 9,60 1,70 37,30 22,90 40,90 45,70 39,20 1,50 39,60 14,10 31,30 0,40 11,50 0,20 Gjennom oppfølging av medarbeiderundersøkelsen vil vi vise ansatte at vi tar undersøkelsen på alvor. Gjennom analyse av svarene ikke minst i spredning av svar kan vi konkret arbeide med å forbedre vår organisasjon. Gjennom et slikt arbeid kan vi bidra til mer tilfredse medarbeidere og gjennom det vil vi få en bedre tjenesteproduksjon. En bedre tjenesteproduksjon vil gi oss mer tilfredse innbyggere, og arbeidet vårt er derfor både knyttet til medarbeidertilfredshet, til innbyggertilfredshet og til bolyst og utvikling av Alta-samfunnet. Alta 10.august 2012 Per Hindenes kommunalleder

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2371-2 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2371-2 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN Saksfremlegg Saksnr.: 08/2371-2 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Arkivsaksnr.: 15/168 3 Arkivnr.: 440 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 SAMMENDRAGSRAPPORT Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Kartlegging av medarbeidertilfredshet Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr. MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/24924 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Sak om Medarbeideundersøkelsen 2010 tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 0 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... Kort om undersøkelsens formål... Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen... Resultater

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 2016 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... 3 Kort om undersøkelsens formål... 3 Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen...

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2014 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2014 ble avviklet i september og oktober og gjennomført

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2371-4 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN 2010

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2371-4 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN 2010 Saksfremlegg Saksnr.: 08/2371-4 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN 2010 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 2015/33 Saksbehandlar: Rune Håseth Dato: 19.02.2015 Medarbeidarundersøkjing 2014 Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: 440 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - HELSE OG SOSIAL

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: 440 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - HELSE OG SOSIAL SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4105-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - HELSE OG SOSIAL Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12,

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12, INNLEDNING MEDARBEIDERSAMTALEN Det er vanlig å definere medarbeidersamtalen som er samtale mellom en ansatt og leder som er planlagt, forberedt, periodisk tilbakevendende, forpliktende og fortrolig. Samtalen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Medarbeider- og ledervurdering

Medarbeider- og ledervurdering Medarbeider- og ledervurdering Den røde tråden Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i organisasjonen. Heftet er en videreutvikling

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag kl.

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag kl. Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 29.04.2015 kl. 15:30-17:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2005 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 05/30643

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. I samme melding beskriver departementet mål for kvalitet i opplæringa slik:

SAKSFREMLEGG. I samme melding beskriver departementet mål for kvalitet i opplæringa slik: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6361-1 Arkiv: 614 A2 &31 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL SKOLEEIERANALYSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2013/143-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 17.01.2013 Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse Utvalg Møtedato

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015

Medarbeiderundersøkelse 2015 Medarbeiderundersøkelse 2015 Hvorfor skal vi ha medarbeiderundersøkelse? I Hedmark fylkeskommune er de ansatte den viktigste ressursen for å realisere alle fylkeskommunens målsettinger. Gjennom en medarbeiderundersøkelse

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet

MØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.08.2014 kl. 07:30-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: Kl. 08.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer

Detaljer

Orientering DK

Orientering DK Orientering Medarbeiderundersøkelsa 2009 Medarbeiderundersøkelse Aktivitet i effektivitetsnettverket Steinkjer, Stjørdal, Verdal, Orkdal Første gang 2003 Medarbeider og brukerundersøkelser annakvart år

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalget

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse.

Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse. Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse. En menighet er på mange måter en spesiell arbeidsplass, ikke minst fordi vi her opererer i skjæringspunktet mellom

Detaljer

Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling

Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS`visjon: En effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS skal være kommunesektorens

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier.

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier. Lokal lønnspolitikk Bakgrunn; Lønnspolitikken er en del av Etnedal kommunes samlede arbeidsgiver- og personalpolitikk. Hovedtariffavtalen i kommunal sektor ligger til grunn for all lønnsfastsettelse i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1974-8 Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 20.01.2014 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Det er en forutsetning for tilbakemelding av resultatene til virksomheten at personvern og anonymitet er sikret.

Det er en forutsetning for tilbakemelding av resultatene til virksomheten at personvern og anonymitet er sikret. Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid Tilbakemelding til ansatte og ledelse i virksomheten En kartlegging bør følges av tilbakemelding til de ansatte om resultatene. Man sprer dermed

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Dato Saksbehandler 10.12.2012 Monica Holmen Skjeldrum Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Saksnr. Møtedato

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/15 15/4246 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/15 15/4246 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer