Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011"

Transkript

1 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Overordnede resultater fra undersøkelsen, UMB-nivå (legges kun på intranettet) c) Vedlegg: Presentasjonen av hovedfunnene på UMB-nivå som ble benyttet i ledergruppene Presentasjonen (vedlegg c) av hovedfunnene vil bli gjennomgått på styremøtet. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås 4. mai 2011 Jan Olav Aasbø Fungerende Universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

2 a) Saksfremlegg UMB har gjennomført medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben mars Det var stort engasjement rundt undersøkelsen, og svarprosenten var 77 prosent. Rektor orienterte om undersøkelsen i US på desembermøtet Gjennomføringen ble noe utsatt pga behov for oversetting av spørreskjema til engelsk med påfølgende behov for teknisk tilrettelegging. Instituttene har dermed også fått forlenget frist for innlevering av tiltaksplaner til rektor. Sentrale resultater Det henvises til vedlagt presentasjon som er benyttet ved framleggene. Her er noen hovedpunkter fra undersøkelsen: Majoriteten opplever å trives bra lokalt på enhetene Majoriteten opplever å ha god kontroll over egen utvikling og at evner blir brukt på en god måte. De synes også at de har spennende og varierte arbeidsoppgaver 30% av de faste vitenskapelige ansatte opplever vanskeligheter med balansen jobb/fritid og mener arbeidet går utover helsa. Kvinner er mer utsatt enn menn Det er større misnøye med ledere blant teknisk/administrativt personale enn blant vitenskapelige ansatte Innspill til ledelsen oppleves ikke å bli tatt så alvorlig som ønsket Samarbeidet mellom enhetene er ikke så bra som ønskelig Videre arbeid Det vil i de kommende månedene bli jobbet sentralt og lokalt med resultatene fra undersøkelsen. Arbeidsmiljøutvalget arrangerer 4. mai en workshop hvor medarbeiderundersøkelsen vil være tema. På dette møte vil det spesielt bli fokusert på resultatene hvor 30 % av de faste vitenskapelige opplever at arbeidet går ut over helse og privatliv. Hvordan UMBs ledere kan håndtere dette dilemmaet, er også tema på dette møtet. Alle enheter har fått tilsendt sine resultatrapporter og en overordnet UMB-rapport. Det arbeides nå med presentasjoner på enhetene og med utarbeiding av handlingsplanene. Personal- og organisasjonsavdelingen bidrar med rådgivning og støtte på forespørsel. Det har også vært informert om resultatene på UMB-nivå på intranettet. Videre framdrift framgår av tabellen. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

3 Tidsplan for medarbeiderundersøkelse 2010/11 Hva Hvor Dato Hvem Dokument m framdriftsplan ILT, SLT 29 november POA UDL 30 november Endelig prosjektplan POA 6. desember POA Orientering US 3. des Rektor Informasjon til enhetene og intranett, enheter, allmøter, januar POA/ITS/KA, ledere elektronisk tilrettelegging avdelingsmøter, AMU, IDF, Gjennomføring m/purring min. 80% deltakelse egen datamaskin mars alle tilsatte POA Resultatrapport rektor og universitetsdirektør 7 april POA/Konsulentselskapet Rambøll Presentasjon av resultater ILT, UDL,SLT 11april POA og verktøykasse på intranett Presentasjon av resultater IDF 12. april POA Presentasjon enhetene (allmøter), AMU mai/juni Instituttledere, avdeling/seksjonsledere Oppfølging av resultater/ arbeid med tiltaksplan enhetene mai/juni til medio august Institutt- og senterledere, POA, BHT, NAV, alle Ferdig lokal tiltaksplan rektor 15 august Lokal ledelse Presentasjon tiltaksplan ILT og SLT 28 august Instituttledere, POA vurderer fellesnevnere Gjennomføring av tiltak lokalt på enhetene høsten 011 lokal ledelse, BHT, NAV UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

4 GODKJENNINGSSKJEMA FOR US-SAKER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SENTRALADMINISTRASJONEN Sakens tittel Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben Er saken unntatt offentlighet Hvis ja; hvilken hjemmel: Bør saken legges fram for de tillitsvalgte Hvis ja; på hvilken måte (Informasjon, Drøfting, Forhandling): Skal behandles i likestillingsutvalget Hvis ja; når Skal behandles i arbeidsmiljøutvalget Hvis ja; når: Skal behandles i studienemnd Hvis ja; når: Skal behandles i forskningsnemnd Hvis ja; når: Bør saken legges fram for instituttledermøtet Berører saken personalmessige forhold Hvis ja; er dette drøftet med personaldirektøren Har saken økonomiske konsekvenser Hvis ja; er dette drøftet med stabsdirektør eller økonomistab Ligger de foreslåtte tiltak innen for de gitte budsjettrammer Ja I 4 mai X Ja X X X Nei X X X X Nei X Dato Saksbehandler 4 mai 011 Underskrift Fagdirektør Ass universitetsdirektør Universitetsdi rektør. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

5 Livet på jobben

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Tema for dagen Innledning Hovedfunn: Motivasjon Ledelse Arbeidsglede og samarbeid på enheten Balanse jobb-fritid Lønn og ansettelsesforhold DnU Oppsummering

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Svarprosent Administrativ Teknisk Vitenskapeligfast Vitenskapeligmidlertidig

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Hvordan lese resultatene % av svarene som har verdien 5. % av svarene som har verdien 4. Gjennomsnittsverdi 3,6

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Sentrale trivselsfaktorer Fire grunnleggende drivere (energikilder) for et arbeidsmiljø preget av høyt engasjement og gode prestasjoner: 1. Kontroll 2. Støtte 3. Mening 4. Dialog

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Det vi scorer gjennomsnittelig høyest på ved UMB

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Hertzbergs motivasjons- og hygieneteori Scorer høyt her

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Vi scorer lavt på dette

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Gode ledere: Lytter til medarbeiderens innspill Ber etter innspill og involverer medarbeider i planarbeid Sørger for nok informasjon Oppmuntrende og støttende holdning

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Ledelse generelt på UMB ca 20 % er ikke tilfreds med ledelse på UMB

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Ledelse administrativt ansatte er noe mindre fornøyd med ledelsen enn faste vitenskapelige Faste vitenskapelige Administrativt ansatte

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Opplevelse av god ledelse reduseres over tid etter ansettelse < 1år 1-3 år 4-9 år Hvilke ledelsesgrep skal til for å opprettholde denne entusiasmen hos nytilsatte?

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Arbeidsglede og samarbeid på enheten ca 75 prosent vurderer sin egen enhet som positiv

18 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Ca. 30 % faste vitenskapelige opplever ubalanse arbeidsliv fritid og negativ påvirkning på helsen Faste vitenskapelige Faste Menn Kvinner Midlertidige

19 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Det grenseløse arbeidslivet

20 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Lønn og ansettelsesvilkår ved UMB er ca. 25 % er misfornøyd med lønn/ansettelsesforhold Faste vitenskapelige Midlertidige vitenskapelige Teknisk Administrativt

21 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Det nye Universitetet

22 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Veien videre Enhetsvise funn Verktøykasse Handlingsplan - enhetene er ansvarlige for gjennomføring Presentasjon av resultater Oppfølging av resultater/ arbeid med tiltaksplan enhetene (allmøter), AMU Fra og med uke 18. lokal ledelse +støtte fra POA, BHT og NAV enhetene Uke 18 => lokal ledelse +støtte fra POA, BHT og NAV Ferdig lokal tiltaksplan oversendes rektor Lederne presenterer tiltaksplan for hverandre POA vurderer fellesnevnere enhetene 15. august lokal ledelse ILT og SLT 28. august lokal ledelse POA Gjennomføring av tiltak lokalt på enhetene høsten 2011 lokal ledelse +støtte fra POA, BHT og NAV

23 UMB - Universitetet for miljø - og biovitenskap Antall svar: 803 Svarprosent: 77 UMB MEDARBEIDERMÅLING 2011

24 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 3 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og fra Rambolls referanseundersøkelse blant statsansatte i Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns - + Din arbeidssituasjon og utvikling 3, ,6 0,2 Din nærmeste leder 3, ,4 0,0 Din enhet 3, Vår virksomhet 3, ,8-0,1 Mangfold på arbeidsplassen 3, ,4 0,2 Etikk 3, ,4 0,2 Spørsmål fra egen organisasjon 3, % 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

25 DE 5 HØYESTE OG 5 LAVESTE 02 RESULTATENE Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurder lavest. Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 Høyeste vurdering Jeg tar selv ansvar for egen utvikling Jeg har varierte arbeidsoppgaver Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,2 4,3 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2,7 Laveste vurdering Jeg synes at det faglige samarbeidet mellom enhetene ved UMB fungerer bra Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2,9 3,0 3,0 Jeg synes at de ansattes innspill til ledelsen blir tatt på alvor 3, Helt uenig Helt enig

26 STØRSTE FORSKJELLER - IFT MEDARBEIDER- 03 UNDERSØKELSE I STATEN 2010 Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positivt forskjell i forhold til Medarbeiderundersøkelse i staten 2010, og de 5 spørsmålene med størst negativt forskjell i forhold til Medarbeiderundersøkelse i staten Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 1,3 Største positive forskjell Min leder er alt i alt en god leder Jeg har mulighet til å utvikle meg Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 0,2 0,3 0,3 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 0,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben -0,3 Største negative forskjell Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv -0,2-0,1-0,1 Forskjell i gjennomsnitt ift. Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

27 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 04 UTVIKLING Gns Vet ikke - + Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4, % Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4, % 4,2 0,1 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4, % 4,0 0,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3, % 3,7 0,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3, % 4,2-0,3 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3, % Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3, % Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3, % 3,8-0,2 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3, % 3,8-0,1 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

28 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 05 UTVIKLING Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Gns 3, % 4, % 3, % Vet ikke - + Jeg har mulighet til å utvikle meg 3, % 3,5 0,3 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4, % Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3, % 3,9 0,0 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3, % Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3, % 3,4 0,2 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3, % 2,1 1,3 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3, % 3,1 0,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

29 DIN NÆRMESTE LEDER 06 Gns Vet ikke - + Min leder er alt i alt en god leder 3, % 3,4 0,3 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3, % 3,3 0,1 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3, % 3,4 0,0 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3, % Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3, % Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3, % 3,2 0,1 Min leder setter klare mål for enheten 3, % Min leder følger opp at vi når målene våre 3, % Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3, % 3,6 0,0 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

30 DIN ENHET 07 Gns Vet ikke - + I min enhet er det arbeidsglede 3, % I min enhet hjelper og støtter vi hverandre I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3, % 3, % 3, % 3, % 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

31 VÅR VIRKSOMHET 08 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Gns 3, % Vet ikke - + Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3, % 3,9-0,1 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3, % 3,6 0,2 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3, % 3,9 0,0 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3, % 3,9 0,0 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

32 MANGFOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN 09 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser Gns 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Vet ikke - + 3,4 0,2 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

33 ETIKK 10 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold Gns 3, % Vet ikke 3, ,2 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3, % 3,5 0,2 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

34 SPØRSMÅL FRA EGEN 11 ORGANISASJON Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter Jeg tror UMB vil ha bruk for min kompetanse etter fusjonen Jeg får den informasjonen om fusjonsprosessen som jeg ønsker meg Gns 3, % 4, % 3, % Vet ikke - + Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2, % Jeg forstår stort sett behovet for at endringer gjennomføres ved UMB Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter Jeg synes at det faglige samarbeidet mellom enhetene ved UMB fungerer bra 3, % 3, % 2, % Jeg synes at UMB verdsetter min innsats 3, % Jeg har inntrykk av at UMB når sine strategiske mål 3, % Jeg synes at de ansattes innspill til ledelsen blir tatt på alvor 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

35 RESULTATER FORDELT PÅ 12 BAKGRUNNSSPØRSMÅL På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Kjønn Mann Kvinne Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,4 4,1 4,3 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 4,2 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,2 4,0 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,0 3,9 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,0 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4,0 3,7 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,0 3,8 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,7 3,6 3,6 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,6 3,8 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,5 3,4 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,2 3,2 3,2 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,2 4,2 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,4 3,5 3,4 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,8 3,7 3,8 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,2 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,0 3,9 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,2 3,0 3,1 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,6 3,6 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,4 3,3 3,4 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,4 3,1 3,2 Min leder er alt i alt en god leder 3,7 3,6 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,4 3,4 3,4 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,4 3,3 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,4 3,5 3,4 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,4 3,4 3,4 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

36 RESULTATER FORDELT PÅ 13 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn Mann Kvinne Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,3 3,2 3,3 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,5 3,4 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,4 3,4 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,7 3,6 3,6 I min enhet er det arbeidsglede 3,9 3,8 3,8 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,9 4,0 3,9 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,5 3,6 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,8 3,8 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,9 3,8 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 3,9 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,3 3,5 3,4 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,8 3,9 3,8 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,7 3,9 3,8 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,0 3,8 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,8 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,7 3,7 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,5 3,7 3,6 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,4 3,5 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,7 3,7 3,7 Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter 2,9 3,2 3,0 Jeg tror UMB vil ha bruk for min kompetanse etter fusjonen 4,1 4,0 4,0 Jeg får den informasjonen om fusjonsprosessen som jeg ønsker meg 3,6 3,5 3,6 Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2,7 2,8 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringer gjennomføres ved UMB 3,6 3,7 3,6 Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2,9 3,0 3,0 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

37 RESULTATER FORDELT PÅ 14 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn Mann Kvinne Jeg synes at det faglige samarbeidet mellom enhetene ved UMB fungerer bra 2,9 2,9 2,9 Jeg synes at UMB verdsetter min innsats 3,3 3,2 3,2 Jeg har inntrykk av at UMB når sine strategiske mål 3,3 3,4 3,3 Jeg synes at de ansattes innspill til ledelsen blir tatt på alvor 3,1 3,1 3,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

38 RESULTATER FORDELT PÅ 15 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,4 4,3 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,1 4,4 4,3 4,4 4,4 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,1 3,9 3,9 3,8 4,1 4,0 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,8 4,0 3,9 3,9 4,0 4,2 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,7 3,9 3,7 3,8 4,0 4,1 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,6 3,9 3,9 3,9 4,0 3,8 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,7 3,4 3,5 3,8 3,8 3,9 3,6 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,6 3,6 3,7 3,6 3,9 4,0 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,4 3,4 3,2 3,4 3,6 3,9 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,7 3,3 2,9 3,2 3,1 3,4 3,2 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen 4,1 4,1 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2 min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,7 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,0 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,0 3,9 3,8 3,9 4,1 4,1 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,9 2,6 3,3 3,4 3,4 2,7 3,1 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,0 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,4 3,4 3,3 3,5 3,5 3,4 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,6 3,0 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 Min leder er alt i alt en god leder 4,0 3,7 3,5 3,6 3,8 3,4 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,7 3,4 3,2 3,4 3,5 3,1 3,4 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,8 3,5 3,2 3,4 3,4 3,3 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,9 3,5 3,3 3,3 3,5 3,0 3,4 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 3,5 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

39 RESULTATER FORDELT PÅ 16 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,5 3,3 3,1 3,2 3,4 3,1 3,3 Min leder setter klare mål for enheten 3,7 3,4 3,3 3,4 3,6 3,3 3,4 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,7 3,5 3,2 3,4 3,5 3,3 3,4 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,9 3,7 3,5 3,6 3,7 3,5 3,6 I min enhet er det arbeidsglede 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,1 3,9 3,9 3,9 4,1 4,0 3,9 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,6 3,5 3,5 3,5 3,7 3,4 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,9 3,8 3,8 3,8 4,0 3,8 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,5 3,4 3,3 3,3 3,6 3,4 3,4 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,9 3,8 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 4,1 3,8 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,5 3,4 4,0 4,3 4,0 3,0 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,8 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,3 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 3,7 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,8 3,7 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,6 3,4 3,5 3,7 3,5 3,5 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,9 3,7 Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter 3,4 3,2 3,1 2,9 2,9 2,4 3,0 Jeg tror UMB vil ha bruk for min kompetanse etter fusjonen 3,9 4,0 4,2 4,1 3,9 3,3 4,0 Jeg får den informasjonen om fusjonsprosessen som jeg ønsker meg 3,3 3,6 3,4 3,6 3,6 3,4 3,6 Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2,6 2,6 2,8 2,9 2,8 2,5 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringer gjennomføres ved UMB 3,6 3,5 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter 3,1 2,8 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

40 RESULTATER FORDELT PÅ 17 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Jeg synes at det faglige samarbeidet mellom enhetene ved UMB fungerer bra 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Jeg synes at UMB verdsetter min innsats 3,3 3,3 3,2 3,1 3,3 3,2 3,2 Jeg har inntrykk av at UMB når sine strategiske mål 3,3 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 Jeg synes at de ansattes innspill til ledelsen blir tatt på alvor 3,0 3,3 3,0 3,0 3,2 3,2 3,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

41 RESULTATER FORDELT PÅ 18 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva slags arbeidstidsordning har du Samme Fleksibel Skift eller Annen arbeidstid hver dag arbeidstid med fast kjernetid hver dag turnusarbeid arbeidstidsor dning Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,2 4,3 4,5 4,5 4,3 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,3 4,4 4,5 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,9 3,9 4,1 4,1 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,0 3,9 4,2 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,8 4,1 4,0 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 3,9 4,0 3,9 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,7 3,6 3,6 3,3 3,6 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,7 3,7 3,5 3,4 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,5 3,4 2,9 3,3 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,2 3,2 3,0 3,3 3,2 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,4 3,5 3,8 3,5 3,4 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,2 4,3 4,3 4,5 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,3 2,9 3,9 3,2 3,1 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,5 3,7 3,7 3,6 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,3 3,4 3,7 3,4 3,4 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,1 3,3 3,0 3,5 3,2 Min leder er alt i alt en god leder 3,7 3,6 4,1 3,8 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,4 3,4 3,8 3,4 3,4 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,4 3,3 4,0 3,3 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,4 3,4 3,8 3,5 3,4 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,4 3,4 3,8 3,4 3,4 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

42 RESULTATER FORDELT PÅ 19 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva slags arbeidstidsordning har du Samme Fleksibel Skift eller Annen arbeidstid hver dag arbeidstid med fast kjernetid hver dag turnusarbeid arbeidstidsor dning Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,3 3,2 3,7 3,2 3,3 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,4 4,1 3,4 3,4 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,4 4,0 3,4 3,4 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,6 3,6 4,2 3,7 3,6 I min enhet er det arbeidsglede 3,8 3,9 4,2 3,9 3,8 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,9 4,0 4,2 4,0 3,9 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,5 3,6 3,8 3,4 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,8 3,9 4,0 3,9 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 4,0 3,9 4,0 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,4 3,4 4,1 3,2 3,4 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,8 3,8 4,0 3,8 3,8 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,0 3,8 3,8 4,1 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,7 4,1 3,7 3,7 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,6 3,7 3,6 3,4 3,6 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,5 3,5 3,8 3,7 3,5 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,9 3,7 3,2 3,6 3,7 Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter 3,0 3,2 3,7 2,7 3,0 Jeg tror UMB vil ha bruk for min kompetanse etter fusjonen 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 Jeg får den informasjonen om fusjonsprosessen som jeg ønsker meg 3,6 3,6 3,8 3,4 3,6 Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2,7 2,8 3,3 2,6 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringer gjennomføres ved UMB 3,6 3,7 4,0 3,7 3,6 Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB US-SAK NR:190/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1802 Retningslinjer for

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelse ved UiT Norges arktiske universitet

Arbeidsmiljøundersøkelse ved UiT Norges arktiske universitet Universitetsledelsen Arkivref: 2013/5035/MFA000 Dato: 15.10.2013 Sak 60-13 SAK 60-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 24.oktober 2013 Arbeidsmiljøundersøkelse ved UiT Norges arktiske universitet Universitetsdirektøren

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater 4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater Revisjon: 01-2014 1 Hovedlinjer i modellen Krav og ressurser påvirker hverandre både positivt og negativt Høye krav og lite ressurser kan gi

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Romslighet Mot Humør Innledning Motiverte og stolte medarbeider som leverer kommunale tjenester av høy kvalitet til fornøyde brukere og innbyggere, er målet for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15 GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE Politikeropplæring 16.11.15 Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver

Detaljer

Staten som attraktiv arbeidsgiver

Staten som attraktiv arbeidsgiver Staten som attraktiv arbeidsgiver Istockphoto Jon Inge Grønningsæter Arbeidsgiverpolitisk avdeling Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forgubbingsutfordringen 16 14 12 10 8 6 4 2 0 < 25 år 25-29

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2014 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2014 ble avviklet i september og oktober og gjennomført

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013. Ein tydeleg medspelar

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013. Ein tydeleg medspelar Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013 Ein tydeleg medspelar Hvorfor gjør vi dette? Inngår i en totalkartlegging av arbeidsmiljøet i MRFK Å måle temperaturen på arbeidsmiljøet i MRFK Få tak i ståsted

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Energiindeksen Samlet for Horten vgs Driver Påstand 2013 2014 2015 Mål Avvik Fokus Ressurser Talent Tilbakemelding Omsorg Utvikling Jeg vet hva som forventes av

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet UniVERSITETET I BERGEN / 2009 2011 Et godt arbeidsmiljø for alle! Universitetet i Bergen (UiB) har ambisiøse mål for forskning og utdanning. For å nå disse målene,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

HTV/VO samling Helse Vest. HR sjef Berit Berntsen SAV

HTV/VO samling Helse Vest. HR sjef Berit Berntsen SAV HTV/VO samling Helse Vest HR sjef Berit Berntsen SAV Hver dag i Helse Vest behandler over 1500 ordrelinjer leverer over 3300 pakninger legemidler gjennomfører over 800 ekspedisjoner av resepter produserer

Detaljer

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Den typiske FFTAer. Kvinne i 40-åra Fast ansatt som rådgiver ved et universitet Mastergrad/hovedfag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

Solstrand 25-26 november 2010 Verktøykasse for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging

Solstrand 25-26 november 2010 Verktøykasse for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging Solstrand 25-26 november 2010 Verktøykasse for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging Fra Stavanger til Solstrand Ved Kjersti Sørlie Rimer Leder av FAP Tema I Stavanger Hvem er FAPèrne

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015

Medarbeiderundersøkelse 2015 Medarbeiderundersøkelse 2015 Hvorfor skal vi ha medarbeiderundersøkelse? I Hedmark fylkeskommune er de ansatte den viktigste ressursen for å realisere alle fylkeskommunens målsettinger. Gjennom en medarbeiderundersøkelse

Detaljer

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK:

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen : SAKSFRAMLEGG Referanse 31.07.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer