Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011"

Transkript

1 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Overordnede resultater fra undersøkelsen, UMB-nivå (legges kun på intranettet) c) Vedlegg: Presentasjonen av hovedfunnene på UMB-nivå som ble benyttet i ledergruppene Presentasjonen (vedlegg c) av hovedfunnene vil bli gjennomgått på styremøtet. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås 4. mai 2011 Jan Olav Aasbø Fungerende Universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

2 a) Saksfremlegg UMB har gjennomført medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben mars Det var stort engasjement rundt undersøkelsen, og svarprosenten var 77 prosent. Rektor orienterte om undersøkelsen i US på desembermøtet Gjennomføringen ble noe utsatt pga behov for oversetting av spørreskjema til engelsk med påfølgende behov for teknisk tilrettelegging. Instituttene har dermed også fått forlenget frist for innlevering av tiltaksplaner til rektor. Sentrale resultater Det henvises til vedlagt presentasjon som er benyttet ved framleggene. Her er noen hovedpunkter fra undersøkelsen: Majoriteten opplever å trives bra lokalt på enhetene Majoriteten opplever å ha god kontroll over egen utvikling og at evner blir brukt på en god måte. De synes også at de har spennende og varierte arbeidsoppgaver 30% av de faste vitenskapelige ansatte opplever vanskeligheter med balansen jobb/fritid og mener arbeidet går utover helsa. Kvinner er mer utsatt enn menn Det er større misnøye med ledere blant teknisk/administrativt personale enn blant vitenskapelige ansatte Innspill til ledelsen oppleves ikke å bli tatt så alvorlig som ønsket Samarbeidet mellom enhetene er ikke så bra som ønskelig Videre arbeid Det vil i de kommende månedene bli jobbet sentralt og lokalt med resultatene fra undersøkelsen. Arbeidsmiljøutvalget arrangerer 4. mai en workshop hvor medarbeiderundersøkelsen vil være tema. På dette møte vil det spesielt bli fokusert på resultatene hvor 30 % av de faste vitenskapelige opplever at arbeidet går ut over helse og privatliv. Hvordan UMBs ledere kan håndtere dette dilemmaet, er også tema på dette møtet. Alle enheter har fått tilsendt sine resultatrapporter og en overordnet UMB-rapport. Det arbeides nå med presentasjoner på enhetene og med utarbeiding av handlingsplanene. Personal- og organisasjonsavdelingen bidrar med rådgivning og støtte på forespørsel. Det har også vært informert om resultatene på UMB-nivå på intranettet. Videre framdrift framgår av tabellen. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

3 Tidsplan for medarbeiderundersøkelse 2010/11 Hva Hvor Dato Hvem Dokument m framdriftsplan ILT, SLT 29 november POA UDL 30 november Endelig prosjektplan POA 6. desember POA Orientering US 3. des Rektor Informasjon til enhetene og intranett, enheter, allmøter, januar POA/ITS/KA, ledere elektronisk tilrettelegging avdelingsmøter, AMU, IDF, Gjennomføring m/purring min. 80% deltakelse egen datamaskin mars alle tilsatte POA Resultatrapport rektor og universitetsdirektør 7 april POA/Konsulentselskapet Rambøll Presentasjon av resultater ILT, UDL,SLT 11april POA og verktøykasse på intranett Presentasjon av resultater IDF 12. april POA Presentasjon enhetene (allmøter), AMU mai/juni Instituttledere, avdeling/seksjonsledere Oppfølging av resultater/ arbeid med tiltaksplan enhetene mai/juni til medio august Institutt- og senterledere, POA, BHT, NAV, alle Ferdig lokal tiltaksplan rektor 15 august Lokal ledelse Presentasjon tiltaksplan ILT og SLT 28 august Instituttledere, POA vurderer fellesnevnere Gjennomføring av tiltak lokalt på enhetene høsten 011 lokal ledelse, BHT, NAV UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

4 GODKJENNINGSSKJEMA FOR US-SAKER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SENTRALADMINISTRASJONEN Sakens tittel Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben Er saken unntatt offentlighet Hvis ja; hvilken hjemmel: Bør saken legges fram for de tillitsvalgte Hvis ja; på hvilken måte (Informasjon, Drøfting, Forhandling): Skal behandles i likestillingsutvalget Hvis ja; når Skal behandles i arbeidsmiljøutvalget Hvis ja; når: Skal behandles i studienemnd Hvis ja; når: Skal behandles i forskningsnemnd Hvis ja; når: Bør saken legges fram for instituttledermøtet Berører saken personalmessige forhold Hvis ja; er dette drøftet med personaldirektøren Har saken økonomiske konsekvenser Hvis ja; er dette drøftet med stabsdirektør eller økonomistab Ligger de foreslåtte tiltak innen for de gitte budsjettrammer Ja I 4 mai X Ja X X X Nei X X X X Nei X Dato Saksbehandler 4 mai 011 Underskrift Fagdirektør Ass universitetsdirektør Universitetsdi rektør. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

5 Livet på jobben

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Tema for dagen Innledning Hovedfunn: Motivasjon Ledelse Arbeidsglede og samarbeid på enheten Balanse jobb-fritid Lønn og ansettelsesforhold DnU Oppsummering

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Svarprosent Administrativ Teknisk Vitenskapeligfast Vitenskapeligmidlertidig

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Hvordan lese resultatene % av svarene som har verdien 5. % av svarene som har verdien 4. Gjennomsnittsverdi 3,6

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Sentrale trivselsfaktorer Fire grunnleggende drivere (energikilder) for et arbeidsmiljø preget av høyt engasjement og gode prestasjoner: 1. Kontroll 2. Støtte 3. Mening 4. Dialog

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Det vi scorer gjennomsnittelig høyest på ved UMB

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Hertzbergs motivasjons- og hygieneteori Scorer høyt her

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Vi scorer lavt på dette

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Gode ledere: Lytter til medarbeiderens innspill Ber etter innspill og involverer medarbeider i planarbeid Sørger for nok informasjon Oppmuntrende og støttende holdning

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Ledelse generelt på UMB ca 20 % er ikke tilfreds med ledelse på UMB

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Ledelse administrativt ansatte er noe mindre fornøyd med ledelsen enn faste vitenskapelige Faste vitenskapelige Administrativt ansatte

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Opplevelse av god ledelse reduseres over tid etter ansettelse < 1år 1-3 år 4-9 år Hvilke ledelsesgrep skal til for å opprettholde denne entusiasmen hos nytilsatte?

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Arbeidsglede og samarbeid på enheten ca 75 prosent vurderer sin egen enhet som positiv

18 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Ca. 30 % faste vitenskapelige opplever ubalanse arbeidsliv fritid og negativ påvirkning på helsen Faste vitenskapelige Faste Menn Kvinner Midlertidige

19 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Det grenseløse arbeidslivet

20 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Lønn og ansettelsesvilkår ved UMB er ca. 25 % er misfornøyd med lønn/ansettelsesforhold Faste vitenskapelige Midlertidige vitenskapelige Teknisk Administrativt

21 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Det nye Universitetet

22 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Veien videre Enhetsvise funn Verktøykasse Handlingsplan - enhetene er ansvarlige for gjennomføring Presentasjon av resultater Oppfølging av resultater/ arbeid med tiltaksplan enhetene (allmøter), AMU Fra og med uke 18. lokal ledelse +støtte fra POA, BHT og NAV enhetene Uke 18 => lokal ledelse +støtte fra POA, BHT og NAV Ferdig lokal tiltaksplan oversendes rektor Lederne presenterer tiltaksplan for hverandre POA vurderer fellesnevnere enhetene 15. august lokal ledelse ILT og SLT 28. august lokal ledelse POA Gjennomføring av tiltak lokalt på enhetene høsten 2011 lokal ledelse +støtte fra POA, BHT og NAV

23 UMB - Universitetet for miljø - og biovitenskap Antall svar: 803 Svarprosent: 77 UMB MEDARBEIDERMÅLING 2011

24 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 3 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og fra Rambolls referanseundersøkelse blant statsansatte i Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns - + Din arbeidssituasjon og utvikling 3, ,6 0,2 Din nærmeste leder 3, ,4 0,0 Din enhet 3, Vår virksomhet 3, ,8-0,1 Mangfold på arbeidsplassen 3, ,4 0,2 Etikk 3, ,4 0,2 Spørsmål fra egen organisasjon 3, % 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

25 DE 5 HØYESTE OG 5 LAVESTE 02 RESULTATENE Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurder lavest. Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 Høyeste vurdering Jeg tar selv ansvar for egen utvikling Jeg har varierte arbeidsoppgaver Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,2 4,3 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2,7 Laveste vurdering Jeg synes at det faglige samarbeidet mellom enhetene ved UMB fungerer bra Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2,9 3,0 3,0 Jeg synes at de ansattes innspill til ledelsen blir tatt på alvor 3, Helt uenig Helt enig

26 STØRSTE FORSKJELLER - IFT MEDARBEIDER- 03 UNDERSØKELSE I STATEN 2010 Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positivt forskjell i forhold til Medarbeiderundersøkelse i staten 2010, og de 5 spørsmålene med størst negativt forskjell i forhold til Medarbeiderundersøkelse i staten Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 1,3 Største positive forskjell Min leder er alt i alt en god leder Jeg har mulighet til å utvikle meg Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 0,2 0,3 0,3 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 0,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben -0,3 Største negative forskjell Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv -0,2-0,1-0,1 Forskjell i gjennomsnitt ift. Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

27 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 04 UTVIKLING Gns Vet ikke - + Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4, % Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4, % 4,2 0,1 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4, % 4,0 0,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3, % 3,7 0,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3, % 4,2-0,3 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3, % Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3, % Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3, % 3,8-0,2 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3, % 3,8-0,1 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

28 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 05 UTVIKLING Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Gns 3, % 4, % 3, % Vet ikke - + Jeg har mulighet til å utvikle meg 3, % 3,5 0,3 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4, % Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3, % 3,9 0,0 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3, % Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3, % 3,4 0,2 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3, % 2,1 1,3 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3, % 3,1 0,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

29 DIN NÆRMESTE LEDER 06 Gns Vet ikke - + Min leder er alt i alt en god leder 3, % 3,4 0,3 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3, % 3,3 0,1 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3, % 3,4 0,0 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3, % Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3, % Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3, % 3,2 0,1 Min leder setter klare mål for enheten 3, % Min leder følger opp at vi når målene våre 3, % Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3, % 3,6 0,0 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

30 DIN ENHET 07 Gns Vet ikke - + I min enhet er det arbeidsglede 3, % I min enhet hjelper og støtter vi hverandre I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3, % 3, % 3, % 3, % 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

31 VÅR VIRKSOMHET 08 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Gns 3, % Vet ikke - + Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3, % 3,9-0,1 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3, % 3,6 0,2 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3, % 3,9 0,0 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3, % 3,9 0,0 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

32 MANGFOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN 09 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser Gns 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Vet ikke - + 3,4 0,2 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

33 ETIKK 10 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold Gns 3, % Vet ikke 3, ,2 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3, % 3,5 0,2 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

34 SPØRSMÅL FRA EGEN 11 ORGANISASJON Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter Jeg tror UMB vil ha bruk for min kompetanse etter fusjonen Jeg får den informasjonen om fusjonsprosessen som jeg ønsker meg Gns 3, % 4, % 3, % Vet ikke - + Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2, % Jeg forstår stort sett behovet for at endringer gjennomføres ved UMB Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter Jeg synes at det faglige samarbeidet mellom enhetene ved UMB fungerer bra 3, % 3, % 2, % Jeg synes at UMB verdsetter min innsats 3, % Jeg har inntrykk av at UMB når sine strategiske mål 3, % Jeg synes at de ansattes innspill til ledelsen blir tatt på alvor 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

35 RESULTATER FORDELT PÅ 12 BAKGRUNNSSPØRSMÅL På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Kjønn Mann Kvinne Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,4 4,1 4,3 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 4,2 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,2 4,0 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,0 3,9 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,0 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4,0 3,7 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,0 3,8 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,7 3,6 3,6 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,6 3,8 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,5 3,4 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,2 3,2 3,2 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,2 4,2 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,4 3,5 3,4 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,8 3,7 3,8 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,2 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,0 3,9 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,2 3,0 3,1 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,6 3,6 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,4 3,3 3,4 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,4 3,1 3,2 Min leder er alt i alt en god leder 3,7 3,6 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,4 3,4 3,4 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,4 3,3 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,4 3,5 3,4 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,4 3,4 3,4 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

36 RESULTATER FORDELT PÅ 13 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn Mann Kvinne Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,3 3,2 3,3 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,5 3,4 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,4 3,4 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,7 3,6 3,6 I min enhet er det arbeidsglede 3,9 3,8 3,8 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,9 4,0 3,9 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,5 3,6 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,8 3,8 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,9 3,8 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 3,9 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,3 3,5 3,4 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,8 3,9 3,8 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,7 3,9 3,8 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,0 3,8 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,8 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,7 3,7 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,5 3,7 3,6 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,4 3,5 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,7 3,7 3,7 Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter 2,9 3,2 3,0 Jeg tror UMB vil ha bruk for min kompetanse etter fusjonen 4,1 4,0 4,0 Jeg får den informasjonen om fusjonsprosessen som jeg ønsker meg 3,6 3,5 3,6 Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2,7 2,8 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringer gjennomføres ved UMB 3,6 3,7 3,6 Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2,9 3,0 3,0 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

37 RESULTATER FORDELT PÅ 14 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn Mann Kvinne Jeg synes at det faglige samarbeidet mellom enhetene ved UMB fungerer bra 2,9 2,9 2,9 Jeg synes at UMB verdsetter min innsats 3,3 3,2 3,2 Jeg har inntrykk av at UMB når sine strategiske mål 3,3 3,4 3,3 Jeg synes at de ansattes innspill til ledelsen blir tatt på alvor 3,1 3,1 3,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

38 RESULTATER FORDELT PÅ 15 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,4 4,3 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,1 4,4 4,3 4,4 4,4 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,1 3,9 3,9 3,8 4,1 4,0 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,8 4,0 3,9 3,9 4,0 4,2 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,7 3,9 3,7 3,8 4,0 4,1 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,6 3,9 3,9 3,9 4,0 3,8 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,7 3,4 3,5 3,8 3,8 3,9 3,6 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,6 3,6 3,7 3,6 3,9 4,0 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,4 3,4 3,2 3,4 3,6 3,9 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,7 3,3 2,9 3,2 3,1 3,4 3,2 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen 4,1 4,1 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2 min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,7 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,0 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,0 3,9 3,8 3,9 4,1 4,1 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,9 2,6 3,3 3,4 3,4 2,7 3,1 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,0 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,4 3,4 3,3 3,5 3,5 3,4 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,6 3,0 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 Min leder er alt i alt en god leder 4,0 3,7 3,5 3,6 3,8 3,4 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,7 3,4 3,2 3,4 3,5 3,1 3,4 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,8 3,5 3,2 3,4 3,4 3,3 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,9 3,5 3,3 3,3 3,5 3,0 3,4 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 3,5 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

39 RESULTATER FORDELT PÅ 16 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,5 3,3 3,1 3,2 3,4 3,1 3,3 Min leder setter klare mål for enheten 3,7 3,4 3,3 3,4 3,6 3,3 3,4 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,7 3,5 3,2 3,4 3,5 3,3 3,4 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,9 3,7 3,5 3,6 3,7 3,5 3,6 I min enhet er det arbeidsglede 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,1 3,9 3,9 3,9 4,1 4,0 3,9 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,6 3,5 3,5 3,5 3,7 3,4 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,9 3,8 3,8 3,8 4,0 3,8 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,5 3,4 3,3 3,3 3,6 3,4 3,4 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,9 3,8 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 4,1 3,8 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,5 3,4 4,0 4,3 4,0 3,0 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,8 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,3 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 3,7 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,8 3,7 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,6 3,4 3,5 3,7 3,5 3,5 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,9 3,7 Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter 3,4 3,2 3,1 2,9 2,9 2,4 3,0 Jeg tror UMB vil ha bruk for min kompetanse etter fusjonen 3,9 4,0 4,2 4,1 3,9 3,3 4,0 Jeg får den informasjonen om fusjonsprosessen som jeg ønsker meg 3,3 3,6 3,4 3,6 3,6 3,4 3,6 Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2,6 2,6 2,8 2,9 2,8 2,5 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringer gjennomføres ved UMB 3,6 3,5 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter 3,1 2,8 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

40 RESULTATER FORDELT PÅ 17 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Jeg synes at det faglige samarbeidet mellom enhetene ved UMB fungerer bra 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Jeg synes at UMB verdsetter min innsats 3,3 3,3 3,2 3,1 3,3 3,2 3,2 Jeg har inntrykk av at UMB når sine strategiske mål 3,3 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 Jeg synes at de ansattes innspill til ledelsen blir tatt på alvor 3,0 3,3 3,0 3,0 3,2 3,2 3,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

41 RESULTATER FORDELT PÅ 18 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva slags arbeidstidsordning har du Samme Fleksibel Skift eller Annen arbeidstid hver dag arbeidstid med fast kjernetid hver dag turnusarbeid arbeidstidsor dning Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,2 4,3 4,5 4,5 4,3 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,3 4,4 4,5 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,9 3,9 4,1 4,1 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,0 3,9 4,2 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,8 4,1 4,0 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 3,9 4,0 3,9 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,7 3,6 3,6 3,3 3,6 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,7 3,7 3,5 3,4 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,5 3,4 2,9 3,3 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,2 3,2 3,0 3,3 3,2 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,4 3,5 3,8 3,5 3,4 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,2 4,3 4,3 4,5 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,3 2,9 3,9 3,2 3,1 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,5 3,7 3,7 3,6 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,3 3,4 3,7 3,4 3,4 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,1 3,3 3,0 3,5 3,2 Min leder er alt i alt en god leder 3,7 3,6 4,1 3,8 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,4 3,4 3,8 3,4 3,4 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,4 3,3 4,0 3,3 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,4 3,4 3,8 3,5 3,4 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,4 3,4 3,8 3,4 3,4 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

42 RESULTATER FORDELT PÅ 19 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva slags arbeidstidsordning har du Samme Fleksibel Skift eller Annen arbeidstid hver dag arbeidstid med fast kjernetid hver dag turnusarbeid arbeidstidsor dning Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,3 3,2 3,7 3,2 3,3 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,4 4,1 3,4 3,4 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,4 4,0 3,4 3,4 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,6 3,6 4,2 3,7 3,6 I min enhet er det arbeidsglede 3,8 3,9 4,2 3,9 3,8 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,9 4,0 4,2 4,0 3,9 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,5 3,6 3,8 3,4 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,8 3,9 4,0 3,9 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 4,0 3,9 4,0 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,4 3,4 4,1 3,2 3,4 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,8 3,8 4,0 3,8 3,8 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,0 3,8 3,8 4,1 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,7 4,1 3,7 3,7 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,6 3,7 3,6 3,4 3,6 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,5 3,5 3,8 3,7 3,5 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,9 3,7 3,2 3,6 3,7 Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter 3,0 3,2 3,7 2,7 3,0 Jeg tror UMB vil ha bruk for min kompetanse etter fusjonen 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 Jeg får den informasjonen om fusjonsprosessen som jeg ønsker meg 3,6 3,6 3,8 3,4 3,6 Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2,7 2,8 3,3 2,6 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringer gjennomføres ved UMB 3,6 3,7 4,0 3,7 3,6 Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

UIT MU 2011 (bakgr.1) Stipendiat. Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.)

UIT MU 2011 (bakgr.1) Stipendiat. Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.) UIT MU 2011 (bakgr.1) Antall svar: 229 Svarprosent: 61 UIT MU 2011 (BAKGR.) RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen ønsker vi at du gir uttrykk for din opplevelse av viktige sider ved din

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2011

Medarbeiderundersøkelsen 2011 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Lillehammer kommune samlet Generelt Gjennomført 26.9.2011 31.10. 2011(5 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2012 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2012 ble avviklet i februar og mars og gjennomført

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten Knowledge creating results--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Den typiske FFTAer. Kvinne i 40-åra Fast ansatt som rådgiver ved et universitet Mastergrad/hovedfag

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

M edarbeideru n dersøkelsen 2015

M edarbeideru n dersøkelsen 2015 M edarbeideru n dersøkelsen 2015 Resultatene Metodiske forhold Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i perioden 24. november til 6. desember. Dette var i tilsvarende tidsrom som undersøkelsene i 2013

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 5659/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Utlysning av stillingen som studiedirektør

Utlysning av stillingen som studiedirektør 1302 1901 US-SAK NR: 144/2010 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2010/1412 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Utlysning av stillingen

Detaljer

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB US-SAK NR:190/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1802 Retningslinjer for

Detaljer

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen.

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen. Rapport 4:2011 Bitten Nordrik og Paul Bjerke Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen Foto: Nina Harbo Innhold Innhold... 2 Forord... 3 1 Fleksibelt arbeidsliv hva betyr

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Energiindeksen Samlet for Horten vgs Driver Påstand 2013 2014 2015 Mål Avvik Fokus Ressurser Talent Tilbakemelding Omsorg Utvikling Jeg vet hva som forventes av

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE SYKEHUSLEGERS ARBEIDSFORHOLD 2018 DEN NORSKE LEGEFORENING

SPØRREUNDERSØKELSE SYKEHUSLEGERS ARBEIDSFORHOLD 2018 DEN NORSKE LEGEFORENING SPØRREUNDERSØKELSE SYKEHUSLEGERS ARBEIDSFORHOLD 2018 DEN NORSKE LEGEFORENING KORT OPPSUMMERING Totalt svarer 42% av sykehuslegene på undersøkelsen om deres arbeidssituasjon. På spørsmål knyttet til engasjement

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

MU 2016 HIOA inkl SVA med sti

MU 2016 HIOA inkl SVA med sti MU 2016 HIOA inkl SVA med sti Demografiske variabler Ansattforhold Kryss av for relevant alternativ som er korrekt mht til din stilling - Jeg er: Undervisnings- og forskningstilsatt Teknisk/administrativt

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

Trivselsundersøkelse

Trivselsundersøkelse Trivselsundersøkelse Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan du trives på jobben. Du skal foreta en rangering fra 1. (svært liten grad) til 6 (svært stor grad ). Sett kryss i den ruta du mener

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

Saksframlegg. MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2005, enhetsledere og fagstab Arkivsaksnr.: 06/11315

Saksframlegg. MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2005, enhetsledere og fagstab Arkivsaksnr.: 06/11315 Saksframlegg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2005, enhetsledere og fagstab Arkivsaksnr.: 06/11315 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar saken om medarbeiderundersøkelsen 2005 til orientering. Saksfremlegg -

Detaljer

Orientering om ForBedring Styremøte

Orientering om ForBedring Styremøte Orientering om ForBedring 2018 Styremøte 16.04.2018 Om undersøkelsen Ny nasjonal, årlig medarbeiderundersøkelse i spesialisthelsetjenesten Fokus på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet Elektronisk spørreskjema

Detaljer

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15 GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE Politikeropplæring 16.11.15 Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1974-8 Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer