Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011"

Transkript

1 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Overordnede resultater fra undersøkelsen, UMB-nivå (legges kun på intranettet) c) Vedlegg: Presentasjonen av hovedfunnene på UMB-nivå som ble benyttet i ledergruppene Presentasjonen (vedlegg c) av hovedfunnene vil bli gjennomgått på styremøtet. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås 4. mai 2011 Jan Olav Aasbø Fungerende Universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

2 a) Saksfremlegg UMB har gjennomført medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben mars Det var stort engasjement rundt undersøkelsen, og svarprosenten var 77 prosent. Rektor orienterte om undersøkelsen i US på desembermøtet Gjennomføringen ble noe utsatt pga behov for oversetting av spørreskjema til engelsk med påfølgende behov for teknisk tilrettelegging. Instituttene har dermed også fått forlenget frist for innlevering av tiltaksplaner til rektor. Sentrale resultater Det henvises til vedlagt presentasjon som er benyttet ved framleggene. Her er noen hovedpunkter fra undersøkelsen: Majoriteten opplever å trives bra lokalt på enhetene Majoriteten opplever å ha god kontroll over egen utvikling og at evner blir brukt på en god måte. De synes også at de har spennende og varierte arbeidsoppgaver 30% av de faste vitenskapelige ansatte opplever vanskeligheter med balansen jobb/fritid og mener arbeidet går utover helsa. Kvinner er mer utsatt enn menn Det er større misnøye med ledere blant teknisk/administrativt personale enn blant vitenskapelige ansatte Innspill til ledelsen oppleves ikke å bli tatt så alvorlig som ønsket Samarbeidet mellom enhetene er ikke så bra som ønskelig Videre arbeid Det vil i de kommende månedene bli jobbet sentralt og lokalt med resultatene fra undersøkelsen. Arbeidsmiljøutvalget arrangerer 4. mai en workshop hvor medarbeiderundersøkelsen vil være tema. På dette møte vil det spesielt bli fokusert på resultatene hvor 30 % av de faste vitenskapelige opplever at arbeidet går ut over helse og privatliv. Hvordan UMBs ledere kan håndtere dette dilemmaet, er også tema på dette møtet. Alle enheter har fått tilsendt sine resultatrapporter og en overordnet UMB-rapport. Det arbeides nå med presentasjoner på enhetene og med utarbeiding av handlingsplanene. Personal- og organisasjonsavdelingen bidrar med rådgivning og støtte på forespørsel. Det har også vært informert om resultatene på UMB-nivå på intranettet. Videre framdrift framgår av tabellen. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

3 Tidsplan for medarbeiderundersøkelse 2010/11 Hva Hvor Dato Hvem Dokument m framdriftsplan ILT, SLT 29 november POA UDL 30 november Endelig prosjektplan POA 6. desember POA Orientering US 3. des Rektor Informasjon til enhetene og intranett, enheter, allmøter, januar POA/ITS/KA, ledere elektronisk tilrettelegging avdelingsmøter, AMU, IDF, Gjennomføring m/purring min. 80% deltakelse egen datamaskin mars alle tilsatte POA Resultatrapport rektor og universitetsdirektør 7 april POA/Konsulentselskapet Rambøll Presentasjon av resultater ILT, UDL,SLT 11april POA og verktøykasse på intranett Presentasjon av resultater IDF 12. april POA Presentasjon enhetene (allmøter), AMU mai/juni Instituttledere, avdeling/seksjonsledere Oppfølging av resultater/ arbeid med tiltaksplan enhetene mai/juni til medio august Institutt- og senterledere, POA, BHT, NAV, alle Ferdig lokal tiltaksplan rektor 15 august Lokal ledelse Presentasjon tiltaksplan ILT og SLT 28 august Instituttledere, POA vurderer fellesnevnere Gjennomføring av tiltak lokalt på enhetene høsten 011 lokal ledelse, BHT, NAV UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

4 GODKJENNINGSSKJEMA FOR US-SAKER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SENTRALADMINISTRASJONEN Sakens tittel Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben Er saken unntatt offentlighet Hvis ja; hvilken hjemmel: Bør saken legges fram for de tillitsvalgte Hvis ja; på hvilken måte (Informasjon, Drøfting, Forhandling): Skal behandles i likestillingsutvalget Hvis ja; når Skal behandles i arbeidsmiljøutvalget Hvis ja; når: Skal behandles i studienemnd Hvis ja; når: Skal behandles i forskningsnemnd Hvis ja; når: Bør saken legges fram for instituttledermøtet Berører saken personalmessige forhold Hvis ja; er dette drøftet med personaldirektøren Har saken økonomiske konsekvenser Hvis ja; er dette drøftet med stabsdirektør eller økonomistab Ligger de foreslåtte tiltak innen for de gitte budsjettrammer Ja I 4 mai X Ja X X X Nei X X X X Nei X Dato Saksbehandler 4 mai 011 Underskrift Fagdirektør Ass universitetsdirektør Universitetsdi rektør. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

5 Livet på jobben

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Tema for dagen Innledning Hovedfunn: Motivasjon Ledelse Arbeidsglede og samarbeid på enheten Balanse jobb-fritid Lønn og ansettelsesforhold DnU Oppsummering

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Svarprosent Administrativ Teknisk Vitenskapeligfast Vitenskapeligmidlertidig

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Hvordan lese resultatene % av svarene som har verdien 5. % av svarene som har verdien 4. Gjennomsnittsverdi 3,6

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Sentrale trivselsfaktorer Fire grunnleggende drivere (energikilder) for et arbeidsmiljø preget av høyt engasjement og gode prestasjoner: 1. Kontroll 2. Støtte 3. Mening 4. Dialog

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Det vi scorer gjennomsnittelig høyest på ved UMB

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Hertzbergs motivasjons- og hygieneteori Scorer høyt her

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Vi scorer lavt på dette

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Gode ledere: Lytter til medarbeiderens innspill Ber etter innspill og involverer medarbeider i planarbeid Sørger for nok informasjon Oppmuntrende og støttende holdning

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Ledelse generelt på UMB ca 20 % er ikke tilfreds med ledelse på UMB

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Ledelse administrativt ansatte er noe mindre fornøyd med ledelsen enn faste vitenskapelige Faste vitenskapelige Administrativt ansatte

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Opplevelse av god ledelse reduseres over tid etter ansettelse < 1år 1-3 år 4-9 år Hvilke ledelsesgrep skal til for å opprettholde denne entusiasmen hos nytilsatte?

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Arbeidsglede og samarbeid på enheten ca 75 prosent vurderer sin egen enhet som positiv

18 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Ca. 30 % faste vitenskapelige opplever ubalanse arbeidsliv fritid og negativ påvirkning på helsen Faste vitenskapelige Faste Menn Kvinner Midlertidige

19 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Det grenseløse arbeidslivet

20 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Lønn og ansettelsesvilkår ved UMB er ca. 25 % er misfornøyd med lønn/ansettelsesforhold Faste vitenskapelige Midlertidige vitenskapelige Teknisk Administrativt

21 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Det nye Universitetet

22 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Veien videre Enhetsvise funn Verktøykasse Handlingsplan - enhetene er ansvarlige for gjennomføring Presentasjon av resultater Oppfølging av resultater/ arbeid med tiltaksplan enhetene (allmøter), AMU Fra og med uke 18. lokal ledelse +støtte fra POA, BHT og NAV enhetene Uke 18 => lokal ledelse +støtte fra POA, BHT og NAV Ferdig lokal tiltaksplan oversendes rektor Lederne presenterer tiltaksplan for hverandre POA vurderer fellesnevnere enhetene 15. august lokal ledelse ILT og SLT 28. august lokal ledelse POA Gjennomføring av tiltak lokalt på enhetene høsten 2011 lokal ledelse +støtte fra POA, BHT og NAV

23 UMB - Universitetet for miljø - og biovitenskap Antall svar: 803 Svarprosent: 77 UMB MEDARBEIDERMÅLING 2011

24 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 3 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og fra Rambolls referanseundersøkelse blant statsansatte i Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns - + Din arbeidssituasjon og utvikling 3, ,6 0,2 Din nærmeste leder 3, ,4 0,0 Din enhet 3, Vår virksomhet 3, ,8-0,1 Mangfold på arbeidsplassen 3, ,4 0,2 Etikk 3, ,4 0,2 Spørsmål fra egen organisasjon 3, % 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

25 DE 5 HØYESTE OG 5 LAVESTE 02 RESULTATENE Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurder lavest. Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 Høyeste vurdering Jeg tar selv ansvar for egen utvikling Jeg har varierte arbeidsoppgaver Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,2 4,3 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2,7 Laveste vurdering Jeg synes at det faglige samarbeidet mellom enhetene ved UMB fungerer bra Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2,9 3,0 3,0 Jeg synes at de ansattes innspill til ledelsen blir tatt på alvor 3, Helt uenig Helt enig

26 STØRSTE FORSKJELLER - IFT MEDARBEIDER- 03 UNDERSØKELSE I STATEN 2010 Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positivt forskjell i forhold til Medarbeiderundersøkelse i staten 2010, og de 5 spørsmålene med størst negativt forskjell i forhold til Medarbeiderundersøkelse i staten Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 1,3 Største positive forskjell Min leder er alt i alt en god leder Jeg har mulighet til å utvikle meg Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 0,2 0,3 0,3 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 0,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben -0,3 Største negative forskjell Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv -0,2-0,1-0,1 Forskjell i gjennomsnitt ift. Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

27 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 04 UTVIKLING Gns Vet ikke - + Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4, % Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4, % 4,2 0,1 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4, % 4,0 0,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3, % 3,7 0,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3, % 4,2-0,3 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3, % Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3, % Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3, % 3,8-0,2 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3, % 3,8-0,1 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

28 DIN ARBEIDSSITUASJON OG 05 UTVIKLING Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Gns 3, % 4, % 3, % Vet ikke - + Jeg har mulighet til å utvikle meg 3, % 3,5 0,3 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4, % Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3, % 3,9 0,0 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3, % Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3, % 3,4 0,2 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3, % 2,1 1,3 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3, % 3,1 0,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

29 DIN NÆRMESTE LEDER 06 Gns Vet ikke - + Min leder er alt i alt en god leder 3, % 3,4 0,3 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3, % 3,3 0,1 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3, % 3,4 0,0 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3, % Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3, % Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3, % 3,2 0,1 Min leder setter klare mål for enheten 3, % Min leder følger opp at vi når målene våre 3, % Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3, % 3,6 0,0 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

30 DIN ENHET 07 Gns Vet ikke - + I min enhet er det arbeidsglede 3, % I min enhet hjelper og støtter vi hverandre I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3, % 3, % 3, % 3, % 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

31 VÅR VIRKSOMHET 08 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Gns 3, % Vet ikke - + Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3, % 3,9-0,1 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3, % 3,6 0,2 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3, % 3,9 0,0 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3, % 3,9 0,0 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

32 MANGFOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN 09 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser Gns 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Vet ikke - + 3,4 0,2 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

33 ETIKK 10 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold Gns 3, % Vet ikke 3, ,2 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3, % 3,5 0,2 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

34 SPØRSMÅL FRA EGEN 11 ORGANISASJON Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter Jeg tror UMB vil ha bruk for min kompetanse etter fusjonen Jeg får den informasjonen om fusjonsprosessen som jeg ønsker meg Gns 3, % 4, % 3, % Vet ikke - + Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2, % Jeg forstår stort sett behovet for at endringer gjennomføres ved UMB Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter Jeg synes at det faglige samarbeidet mellom enhetene ved UMB fungerer bra 3, % 3, % 2, % Jeg synes at UMB verdsetter min innsats 3, % Jeg har inntrykk av at UMB når sine strategiske mål 3, % Jeg synes at de ansattes innspill til ledelsen blir tatt på alvor 3, % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

35 RESULTATER FORDELT PÅ 12 BAKGRUNNSSPØRSMÅL På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Kjønn Mann Kvinne Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,4 4,1 4,3 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,3 4,2 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,2 4,0 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,0 3,9 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,0 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4,0 3,7 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,0 3,8 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,7 3,6 3,6 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,6 3,8 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,5 3,4 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,2 3,2 3,2 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,2 4,2 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,4 3,5 3,4 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,8 3,7 3,8 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,2 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,0 3,9 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,2 3,0 3,1 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,6 3,6 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,4 3,3 3,4 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,4 3,1 3,2 Min leder er alt i alt en god leder 3,7 3,6 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,4 3,4 3,4 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,4 3,3 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,4 3,5 3,4 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,4 3,4 3,4 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

36 RESULTATER FORDELT PÅ 13 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn Mann Kvinne Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,3 3,2 3,3 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,5 3,4 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,4 3,4 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,7 3,6 3,6 I min enhet er det arbeidsglede 3,9 3,8 3,8 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,9 4,0 3,9 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,5 3,6 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,8 3,8 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,9 3,8 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 3,9 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,3 3,5 3,4 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,8 3,9 3,8 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,7 3,9 3,8 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,0 3,8 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,8 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,7 3,7 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,5 3,7 3,6 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,4 3,5 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,7 3,7 3,7 Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter 2,9 3,2 3,0 Jeg tror UMB vil ha bruk for min kompetanse etter fusjonen 4,1 4,0 4,0 Jeg får den informasjonen om fusjonsprosessen som jeg ønsker meg 3,6 3,5 3,6 Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2,7 2,8 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringer gjennomføres ved UMB 3,6 3,7 3,6 Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2,9 3,0 3,0 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

37 RESULTATER FORDELT PÅ 14 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn Mann Kvinne Jeg synes at det faglige samarbeidet mellom enhetene ved UMB fungerer bra 2,9 2,9 2,9 Jeg synes at UMB verdsetter min innsats 3,3 3,2 3,2 Jeg har inntrykk av at UMB når sine strategiske mål 3,3 3,4 3,3 Jeg synes at de ansattes innspill til ledelsen blir tatt på alvor 3,1 3,1 3,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

38 RESULTATER FORDELT PÅ 15 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,4 4,3 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,1 4,4 4,3 4,4 4,4 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,1 3,9 3,9 3,8 4,1 4,0 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,8 4,0 3,9 3,9 4,0 4,2 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,7 3,9 3,7 3,8 4,0 4,1 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,6 3,9 3,9 3,9 4,0 3,8 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,7 3,4 3,5 3,8 3,8 3,9 3,6 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,6 3,6 3,7 3,6 3,9 4,0 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,4 3,4 3,2 3,4 3,6 3,9 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,7 3,3 2,9 3,2 3,1 3,4 3,2 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen 4,1 4,1 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2 min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,7 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 Jeg har mulighet til å utvikle meg 4,0 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,0 3,9 3,8 3,9 4,1 4,1 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,9 2,6 3,3 3,4 3,4 2,7 3,1 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,0 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,4 3,4 3,3 3,5 3,5 3,4 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,6 3,0 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 Min leder er alt i alt en god leder 4,0 3,7 3,5 3,6 3,8 3,4 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,7 3,4 3,2 3,4 3,5 3,1 3,4 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,8 3,5 3,2 3,4 3,4 3,3 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,9 3,5 3,3 3,3 3,5 3,0 3,4 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 3,5 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

39 RESULTATER FORDELT PÅ 16 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,5 3,3 3,1 3,2 3,4 3,1 3,3 Min leder setter klare mål for enheten 3,7 3,4 3,3 3,4 3,6 3,3 3,4 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,7 3,5 3,2 3,4 3,5 3,3 3,4 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,9 3,7 3,5 3,6 3,7 3,5 3,6 I min enhet er det arbeidsglede 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,1 3,9 3,9 3,9 4,1 4,0 3,9 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,6 3,5 3,5 3,5 3,7 3,4 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,9 3,8 3,8 3,8 4,0 3,8 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,5 3,4 3,3 3,3 3,6 3,4 3,4 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,9 3,8 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 4,1 3,8 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,5 3,4 4,0 4,3 4,0 3,0 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,8 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,3 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 3,7 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,8 3,7 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,6 3,4 3,5 3,7 3,5 3,5 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,9 3,7 Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter 3,4 3,2 3,1 2,9 2,9 2,4 3,0 Jeg tror UMB vil ha bruk for min kompetanse etter fusjonen 3,9 4,0 4,2 4,1 3,9 3,3 4,0 Jeg får den informasjonen om fusjonsprosessen som jeg ønsker meg 3,3 3,6 3,4 3,6 3,6 3,4 3,6 Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2,6 2,6 2,8 2,9 2,8 2,5 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringer gjennomføres ved UMB 3,6 3,5 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter 3,1 2,8 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

40 RESULTATER FORDELT PÅ 17 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder Under 29 år år år år år 65 år eller mer Jeg synes at det faglige samarbeidet mellom enhetene ved UMB fungerer bra 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Jeg synes at UMB verdsetter min innsats 3,3 3,3 3,2 3,1 3,3 3,2 3,2 Jeg har inntrykk av at UMB når sine strategiske mål 3,3 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 Jeg synes at de ansattes innspill til ledelsen blir tatt på alvor 3,0 3,3 3,0 3,0 3,2 3,2 3,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

41 RESULTATER FORDELT PÅ 18 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva slags arbeidstidsordning har du Samme Fleksibel Skift eller Annen arbeidstid hver dag arbeidstid med fast kjernetid hver dag turnusarbeid arbeidstidsor dning Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,2 4,3 4,5 4,5 4,3 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,3 4,4 4,5 4,3 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,9 3,9 4,1 4,1 3,9 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,0 3,9 4,2 3,9 3,9 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,8 4,1 4,0 3,8 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 3,9 3,9 4,0 3,9 3,9 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,7 3,6 3,6 3,3 3,6 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,7 3,7 3,5 3,4 3,7 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,5 3,4 2,9 3,3 3,4 Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,2 3,2 3,0 3,3 3,2 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,4 3,5 3,8 3,5 3,4 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,2 4,3 4,3 4,5 4,3 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,3 2,9 3,9 3,2 3,1 Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,5 3,7 3,7 3,6 3,6 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,3 3,4 3,7 3,4 3,4 Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,1 3,3 3,0 3,5 3,2 Min leder er alt i alt en god leder 3,7 3,6 4,1 3,8 3,7 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,4 3,4 3,8 3,4 3,4 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,4 3,3 4,0 3,3 3,4 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,4 3,4 3,8 3,5 3,4 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,4 3,4 3,8 3,4 3,4 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

42 RESULTATER FORDELT PÅ 19 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva slags arbeidstidsordning har du Samme Fleksibel Skift eller Annen arbeidstid hver dag arbeidstid med fast kjernetid hver dag turnusarbeid arbeidstidsor dning Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,3 3,2 3,7 3,2 3,3 Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,4 4,1 3,4 3,4 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,4 4,0 3,4 3,4 Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,6 3,6 4,2 3,7 3,6 I min enhet er det arbeidsglede 3,8 3,9 4,2 3,9 3,8 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,9 4,0 4,2 4,0 3,9 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,5 3,6 3,8 3,4 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,8 3,9 4,0 3,9 3,8 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 4,0 3,9 4,0 3,9 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,4 3,4 4,1 3,2 3,4 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,8 3,8 4,0 3,8 3,8 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,0 3,8 3,8 4,1 3,9 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,7 4,1 3,7 3,7 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,6 3,7 3,6 3,4 3,6 I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,5 3,5 3,8 3,7 3,5 Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,9 3,7 3,2 3,6 3,7 Jeg tror fusjonsprosessen vil gi meg nye utviklingsmuligheter 3,0 3,2 3,7 2,7 3,0 Jeg tror UMB vil ha bruk for min kompetanse etter fusjonen 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 Jeg får den informasjonen om fusjonsprosessen som jeg ønsker meg 3,6 3,6 3,8 3,4 3,6 Jeg tror at fusjonen vil endre mine arbeidsoppgaver 2,7 2,8 3,3 2,6 2,7 Jeg forstår stort sett behovet for at endringer gjennomføres ved UMB 3,6 3,7 4,0 3,7 3,6 Jeg opplever at tidligere endringsprosesser har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene

Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene Roald Lysø Niels Arvid Sletterød Anders Sønstebø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 1998 Tittel : KRAFTTAK

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Kongsvinger kommune En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Gjennomføring og resultater RAPPORT 17. februar 2010 PS! Rapporten er underlagt sperrefrist til mandag 8. mars 2010 kl. 08:00 Oppdragsgiver:

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Livsfaseorientert personalpolitikk

Livsfaseorientert personalpolitikk 1971 riksrev_korr_3 30-06-06 16:16 Side o_4 Livsfaseorientert personalpolitikk April 2005 - ISBN 82-90811-51-9 Design: ABD/Ashley Booth Design AS 1971 riksrev_korr_3 30-06-06 16:16 Side o_2 Informasjon

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Forfattere Ørjan

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer