KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMENTERT HOVEDRAPPORT"

Transkript

1 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

2 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 85 % Antall svar: 471 Ansvarlig for gjennomføringen i virksomheten: Kari Kjærnet Ansvarlige konsulenter Rambøll: Marie Bjella HOVEDRAPPORT 2

3 VÅRT UTGANGSPUNKT: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SKAL Gi bedre kunnskap om hva som er viktig for den enkeltes trivsel og motivasjon for å arbeide i virksomheten Være et verktøy for å styrke forbedringsområder og vedlikeholde det som er bra Fremme god dialog og bidra til en bedre arbeidshverdag 3

4 HOVEDOMRÅDER I AVANTS SPØRRESKJEMA Spørsmålsområder Resultater sier noe om Din arbeidssituasjon og utvikling Din nærmeste leder Motivasjon Motivert i arbeidet Yter gjerne en ekstra innsats Din enhet Vår virksomhet Jobbtilfredshet Tilfredshet med jobb alt i alt Psykisk og fysisk arbeidsmiljø Mangfold på arbeidsplassen Toppleder Lojalitet Ønsker å bli i jobben Fremtidig karriere på arbeidsplassen Etikk Omstilling og endringsprosesser Spørsmål fra egen virksomhet Ambassadørvilje Omtaler arbeidsplassen positivt Anbefaler arbeidsplassen til andre HOVEDRAPPORT 4

5 LESEVEILEDNING 2. Kommentarer på 1. Kort konklusjon på hovedresultatet viktige enkeltfunn 3. Presentasjon av enkeltresultater 5

6 HOVEDFUNN 85 % av medarbeiderne er tilfreds med jobben sin alt i alt, mens 84 % kan tenke seg å anbefale arbeidsplassen til andre. Stoltheten og lojaliteten til medarbeiderne vurderes noe lavere 4 av 5 sier seg «Enig» eller «Helt enig» i disse påstandene. Sammenlignet med medarbeiderundersøkelsen i 2012, har HiHM hatt en særlig positiv fremgang på forhold knyttet til medarbeidersamtalen, nærmeste leder og samarbeidet i avdelingen. Det som særlig skiller enheter med høy og lav tilfredshet er forhold knyttet til nærmeste leder. Det er også temaområdet «Nærmeste leder» som varierer mest på tvers av campus, samtidig som det er en viktig driver for medarbeidernes jobbtilfredshet. Det er derfor viktig å holde et særlig fokus på dette området i oppfølgingsarbeidet. HiHMs umiddelbare styrker er knyttet til arbeidsoppgavene og engasjementet blant medarbeiderne. Utfordringene er knyttet til arbeidsbelastning og anerkjennelse for den jobben man legger ned. På tvers av organisasjonen, ser vi at det er stor variasjon i jobbtilfredsheten på tvers av enheter fra 3,6 til 4,7. På tvers av avdelinger varierer tilfredsheten mellom 4,0 og 4,4. Den viktigste driveren for jobbtilfredshet ved høgskolen er Arbeidsoppgaver. Det innebærer at tiltak innenfor dette området vil ha større effekt på medarbeidernes jobbtilfredshet enn tiltak innenfor andre områder. Området oppnår høye vurderinger og er en styrke for høgskolen. Ta med dere dette som et positivt utgangspunkt i oppfølgingen. 6

7 RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR SAMLETE RESULTATER - Overordnede resultater på tilfredshet, lojalitet, stolthet og ambassadørvilje. - Resultater på overordnede temaer. - Oversikt over umiddelbare styrker og utfordringer via topp og bunn 10: Hvor står virksomheten sterkt/mindre sterkt. - Hvordan ligger HiHMs resultater an i forhold til medarbeiderundersøkelsen i 2012? RESULTATER PÅ TVERS - Jobbtilfredshet på tvers av campus. - Temaområdene på tvers av campus. - Temaområdene på tvers av stillingskategorier. - Analyse av jobbtilfredshet på tvers av enheter i virksomheten. - Analyse av forskjeller på enheter med høy og lav jobbtilfredshet. - Tilfredshet på tvers av bakgrunnsvariabler. - Analyse av forskjeller mellom medarbeidere i administrative og medarbeidere i undervisnings- og forskningsstillinger. INSPIRASJON - Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større engasjement. - Hva skiller svært tilfredse og tilfredse medarbeidere? - Analyse av sammenhengen mellom oppfølging på medarbeidersamtalen og jobbtilfredshet. HOVEDRAPPORT 7

8 85 % AV MEDARBEIDERNE ER TILFREDS MED JOBBEN SIN VED HØGSKOLEN SAMLET TILFREDSHET: JEG ER ALT I ALT TILFREDS MED JOBBEN MIN 85 % av medarbeiderne ved HiHM er tilfreds med jobben sin. Dette er en noe høyere andel enn i Helt enig Enig 31% 36 % 49 % 51% Verken eller 12 % 14% Kun 3 % av medarbeidere er ikke tilfreds med jobben sin. Uenig Helt uenig 3 % 4% 0 % 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% HOVEDRAPPORT 8

9 4 AV 5 ER STOLT OVER Å VÆRE ANSATT VED HØGSKOLEN STOLTHET: JEG ER STOLT OVER Å VÆRE ANSATT I VÅR VIRKSOMHET 4 av 5 av medarbeiderne ved høgskolen er stolte over å være ansatt i virksomheten. Dette er en noe større andel sammenlignet med Helt enig Enig 30% 35 % 46 % 49% Andelen som svarer «Verken eller» er relativt stor. Verken eller 17 % 17% Kun 2 % av medarbeiderne er ikke stolte over å være ansatt i virksomheten. Uenig Helt uenig 1 % 3% 1 % 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% HOVEDRAPPORT 9

10 5 AV 6 ER VILLIGE TIL Å ANBEFALE ANDRE Å SØKE JOBB VED HØGSKOLEN AMBASSADØRVILJE: JEG KAN ANBEFALE ANDRE Å SØKE JOBB I VÅR VIRKSOMHET 84 % av medarbeiderne er ambassadører for HiHM: de kan anbefale andre å søke jobb her. Denne andelen har gått frem sammenlignet med Helt enig Enig 34% 37 % 45% 47 % Verken eller 13 % 16% 3 % av medarbeidere kan ikke tenkte seg å anbefale høgskolen til andre. Uenig Helt uenig 2 % 3% 1 % 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% HOVEDRAPPORT 10

11 4 AV 5 FORVENTER Å VÆRE ANSATT VED HIHM OM 2 ÅR LOJALITET: JEG FORVENTER Å VÆRE ANSATT I SAMME VIRKSOMHET OM 2 ÅR 4 av 5 forventer å være ansatt ved høgskolen om 2 år. Dette er den samme andelen som i Dette tyder på en stabil arbeidsstyrke. Helt enig Enig 42 % 40% 38 % 40% Verken eller 13 % 14% 7 % av medarbeidere forventer ikke å være ansatt ved høgskolen om to år. Uenig Helt uenig 5 % 3% 2 % 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% HOVEDRAPPORT 11

12 TEMAOMRÅDET MANGFOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN OPPNÅR DEN HØYESTE VURDERINGEN RESULTATER PÅ TEMAER Din arbeidssituasjon og utvikling oppnår relativt gode resultater. Din arbeidssituasjon og utvikling 4,0 Din nærmeste leder oppnår relativt lave vurderinger. Din nærmeste leder 3,7 Din enhet og Vår virksomhet oppnår relativt høye vurderinger, og Mangfold på arbeidsplassen oppnår undersøkelsens høyeste vurderinger. Din enhet Vår virksomhet Mangfold på arbeidsplassen 4,0 4,0 4,1 Etikk og Omstilling og endringsprosesser oppnår de laveste vurderingene i undersøkelsen. Etikk Omstilling og endringsprosesser 3,3 3,5 Spørsmål fra egen organisasjon 3, Helt uenig Helt enig Et tema er definert som et gjennomsnitt av de spørsmål som inngår i det aktuelle avsnitt i spørreskjemaet. Eksempelvis er temaet Min nærmeste leder et gjennomsnitt av 9 spørsmål omkring egen leder. HOVEDRAPPORT 12

13 UMIDDELBARE STYRKER ER KNYTTET TIL ARBEIDSOPPGAVER OG ENGASJEMENT STYRKER - TOPP 10 SPØRSMÅL Arbeidsoppgavene oppnår undersøkelsens høyeste vurderinger. Medarbeidersamtalen gjennomføres systematisk, og medarbeiderne er engasjerte. Medarbeiderne opplever en relativt trygg arbeidsplass. I tillegg opplever medarbeiderne tilhørighet til HiHM og bidrar selv positivt til videre utvikling. Jeg har varierte arbeidsoppgaver Jeg har spennende arbeidsoppgaver Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder Jeg tar selv ansvar for egen utvikling Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke Jeg har de siste 12 måneder ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark Jeg bidrar aktivt til positiv utvikling av min enhet 4,4 4,4 4,1 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 4,1 4, Helt uenig Helt enig Styrkene er identifisert ved å gruppere de 10 spørsmålene med høyest skår i temaer. Analysen inneholder ikke spørsmål som kan karakteriseres som suksesskriterier. HOVEDRAPPORT 13

14 UMIDDELBARE UTFORDRINGER ER KNYTTET TIL ARBEIDSBELASTNING OG BELØNNING/ANERKJENNELSE DE 10 SPØRSMÅL MED LAVESTE SKÅR Spørsmål om etikk oppnår undersøkelsens laveste vurderinger. På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,2 3,4 Visse interne prosesser oppnår lave vurderinger. Det er utfordringer knyttet til arbeidsbelastning, samt til belønning for den innsatsen medarbeiderne legger ned. At begge disse forholdene dukker opp som utfordringer understreker at dette er noe å være oppmerksom på i oppfølgingsprosessen. Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg Høgskolens visjon ""Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv - på vei mot universitet"" gir mening for mitt arbeid Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3, Helt uenig Helt enig Mulige utfordringer er identifisert ved å gruppere de 10 spørsmålene med lavest skår i temaer. Analysen inneholder ikke spørsmål som kan karakteriseres som suksesskriterier. HOVEDRAPPORT 14

15 SAMMENLIGNET MED 2012 GÅR HIHM FREM ELLER LIGGER PÅ SAMME NIVÅ PÅ SAMTLIGE SPØRSMÅL HiHM har en særlig positiv utvikling sammenlignet med 2012 på forhold knyttet til: Medarbeidersamtalen og oppfølging av denne DE 12 SPØRSMÅL MED STØRST FORSKJELL SAMMENLIGNET MED HIHMS RESULTATER I 2012 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder (4,4) Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert (3,7) 0,2 0,4 Min leder setter klare mål for enheten (3,7) 0,3 Min leder følger opp at vi når målene våre (3,7) 0,3 nærmeste leder Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) (3,7) 0,2 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste (3,7) 0,2 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne (3,5) 0,2 samt samarbeidet i avdelingen. Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen (3,6) Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på (4,1) 0,3 0,3 I tillegg er det en viss fremgang i spørsmålene om belønning, utviklingsmuligheter og opplevelsen av virksomhetens omdømme. På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats (3,6) Jeg har mulighet til å utvikle meg (4) Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten (4) 0,2 0,2 0,2-0,50-0,25 0,00 0,25 0,50 HOVEDRAPPORT 15 Analysen inneholder ikke spørsmål som kan karakteriseres som suksesskriterier.

16 DELKONKLUSJON: SAMLEDE RESULTATER SAMLEDE RESULTATER - 85 % av medarbeiderne er tilfreds med jobben sin, mens 4 av 5 er stolt av arbeidsplassen sin og forventer å være ansatt ved høgskolen om to år. - Ambassadørviljen er noe høyere 5 av 6 kan tenke seg å anbefale arbeidsplassen til andre. - Enkeltspørsmål som utmerker seg positivt knytter seg til arbeidsoppgaver og engasjement. - Enkeltspørsmål som vurderes relativt lavt knytter seg til arbeidsbelastning og belønning. - Sammenlignet med 2012, har HiHM gått frem eller ligger på samme nivå som i 2012 på samtlige spørsmål i undersøkelsen. Det er særlig en positiv fremgang på spørsmål knyttet til medarbeidersamtalen, nærmeste leder og samarbeidet i avdelingen. RESULTATER PÅ TVERS - Jobbtilfredshet på tvers av campus. - Temaområdene på tvers av campus. - Temaområdene på tvers av stillingskategorier. - Analyse av jobbtilfredshet på tvers av enheter i virksomheten. - Analyse av forskjeller på enheter med høy og lav jobbtilfredshet. - Tilfredshet på tvers av bakgrunnsvariabler. - Analyse av forskjeller mellom medarbeidere i administrative og medarbeidere i undervisnings- og forskningsstillinger. INSPIRASJON - Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større engasjement. - Hva skiller svært tilfredse og tilfredse medarbeidere? - Analyse av sammenhengen mellom oppfølging på medarbeidersamtalen og jobbtilfredshet. HOVEDRAPPORT 16

17 Bunn Midten Topp NOE VARIASJON I JOBBTILFREDSHET PÅ TVERS AV CAMPUS FORDELING AV ALT I ALT TILFREDSHET PÅ TVERS AV CAMPUS Høgskolebiblioteket (n=22) 4,4 Høgskoleadministrasjonen, eks. bibliotek (n=75) 4,4 Campus Evenstad (n=55) 4,3 Campus Rena (n=69) Campus Elverum (n=137) 4,1 Campus Hamar (n=192) 4, Helt uenig Helt enig HOVEDRAPPORT 17

18 VARIASJON I TEMAOMRÅDENE PÅ TVERS AV CAMPUS TEMAOMRÅDER PÅ TVERS AV CAMPUS Din arbeidssituasjon og utvikling Omstilling og endringsprosesser Spørsmål fra egen organisasjon Din nærmeste leder Min enhet Vår virksomhet Etikk Campus Hamar (n=166) 3,9 3,7 3,9 3,8 3,2 3,3 3,7 Campus Rena (n=60) 4,0 3,6 3,9 4,1 3,4 3,4 3,9 Campus Elverum (n=107) 4,0 3,5 3,8 4,1 3,2 3,4 3,7 Campus Evenstad (n=48) 4,1 3,7 3,9 3,5 3,8 4,0 Høgskolebiblioteket (n=20) 3,8 4,3 3,6 3,3 4,0 Høgskoleadministrasjonen, eks. bibliotek (n=68) 4,1 4,3 4,3 3,5 3,9 4,1 På tvers av campus er det noe variasjon i de ulike temaområdene. «Nærmeste leder», «Etikk» og «Omstilling og endringsprosesser» oppnår generelt lavest resultater på tvers av campus. «Din arbeidssituasjon og utvikling», «Min enhet» og «Vår virksomhet» oppnår de høyeste resultatene på tvers av campus. Under 3,8 Over «Nærmeste leder» er det temaområdet som varierer mest på tvers av campus. Campus Hamar og Campus Elverum oppnår de laveste resultatene på de ulike temaområdene. Høgskoleadministrasjonen, eks. bibliotek oppnår de høyeste resultatene på tvers av de ulike temaområdene. HOVEDRAPPORT 18

19 VARIASJON I TEMAOMRÅDENE PÅ TVERS AV STILLINGSKATEGORIER TEMAOMRÅDER PÅ TVERS AV STILLINGSKATEGORIER Din arbeidssituasjon og utvikling Din nærmeste leder Vår virksomhet Omstilling og endringsprosesser Spørsmål fra egen organisasjon Min enhet Etikk Undervisnings- og forskerstillinger (n=282) 4,0 3,6 3,8 3,9 3,2 3,4 3,7 Administrative stillinger (n=108) 4,0 3,8 3,4 3,5 3,9 Drift- og renholdsstillinger (n=30) 4,1 3,9 4,1 4,3 3,7 3,7 4,1 På tvers av stillingskategorier er det også variasjon på de ulike temaområdene. Under 3,8 Over Medarbeidere i undervisnings- og forskningsstillinger er generelt mindre tilfreds på tvers av temaområdene enn medarbeidere i administrative og drift- og renholdsstillinger. HOVEDRAPPORT 19

20 Antall enheter STOR VARIASJON I JOBBTILFREDSHET PÅ TVERS AV ENHETER Et gjennomsnittlig godt nok resultat ligger mellom 3.8 og 4.2 på en skala fra 1-5. FORDELING AV ALT I ALT TILFREDSHET PÅ TVERS AV ENHETER* % av enhetene har en tilfredshet på under 4, % av enhetene har en samlet jobbtilfredshet over 4, ,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 0 Tilfredshet på tvers av enheter *I analysen inngår 32 organisatoriske enheter med 5 eller flere besvarelser. HOVEDRAPPORT 20

21 SÆRLIG FORHOLD KNYTTET TIL NÆRMESTE LEDER SKILLER ENHETER MED HØY OG LAV TILFREDSHET TOPP 10 SPØRSMÅL MED STØRST FORSKJELL MELLOM ENHETER MED HØY OG LAV TILFREDSHET Min leder setter klare mål for enheten 3,2 4,4 Det primære skillet mellom enheter med høy og lav tilfredshet knytter seg til nærmeste leder. Min leder følger opp at vi når målene våre Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,2 3,4 3,3 4,3 4,4 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,1 4,0 Andre elementer som skiller enheter med høy og lav tilfredshet knytter seg til tilhørighet, fleksibilitet, samarbeid og tilrettelegging. Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 3,3 3,0 3,3 3,5 3,8 4,1 4,3 4,3 4, Helt uenig Helt enig Høy tilfredshet (>4,4) Lav tilfredshet (<4,0) HOVEDRAPPORT 21

22 Stilling Leder Utdanning Ansiennitet Alder Kjønn MEDARBEIDERE MED HØYERE UTDANNELSE ER MIST TILFREDS MED JOBBEN SIN ALT I ALT JOBBTILFREDSHET PÅ TVERS AV BAKGRUNNSVARIABLER Det er ingen forskjell i jobbtilfredshet mellom kvinner og menn. Total (n=474) Mann (n=191) Kvinne (n=283) Under 29 år (n=25) 4,4 De yngste medarbeiderne er mest tilfreds, mens de eldste er minst tilfreds med jobben sin år (n=81) år (n=145) år (n=129) år (n=77) 3,9 65 år eller mer (n=17) Liten forskjell på tvers av ansiennitet. Under 1 år (n=34) 1-3 år (n=101) 4-9 år (n=132) år (n=119) 4,0 20 år eller mer (n=88) Medarbeidere med høyere utdannelse er minst tilfreds med jobben sin. Grunnskole, inkl. barne/folke- og ungdomsskole (n=11) Videregående skole (n=22) Fagutdanning, etatsutdanning (n=17) Universitet og høyskole: 0-4 år (n=84) 4,5 4,4 4,4 4,3 Ledere er mer tilfreds med jobben sin enn medarbeidere for øvrig. Små forskjeller i tilfredshet på tvers av stillingskategorier. Universitet og høyskole: mer enn 4 år (n=340) Ja (n=40) Nei (n=434) Undervisnings- og forskerstillinger (n=282) Administrative stillinger (n=108) Drift- og renholdsstillinger (n=30) 4,1 4,5 4,1 4,1 4, Helt uenig Helt enig HOVEDRAPPORT 22

23 ARBEIDSBELASTNING OG KOMPETANSE SKILLER ADMINISTRATIVE OG UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSSTILLINGER 10 STØRSTE FORSKJELLER MELLOM ADMINISTRATIVE OG UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSSTILLINGER Opplevelsen av samarbeid på tvers er blant det som varierer mest mellom medarbeidere i administrative stillinger og medarbeidere i undervisningsog forskningsstillinger. I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,0 3,4 3,6 3,0 3,8 3,4 3,9 3,3 Et annet viktig skille knytter seg til arbeidsbelastning og kompetansen i enheten. Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,4 3,8 3,8 4,3 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,8 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,8 4,3 Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark 3,9 4,3 Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,7 4, Helt uenig Helt enig Administrative stillinger (n=108) Undervisnings- og forskerstillinger (n=282) HOVEDRAPPORT 23

24 DELKONKLUSJON: RESULTATER PÅ TVERS SAMLEDE RESULTATER - 85 % av medarbeiderne er tilfreds med jobben sin, mens 4 av 5 er stolt av arbeidsplassen sin og forventer å være ansatt ved høgskolen om to år. - Ambassadørviljen er noe høyere 5 av 6 kan tenke seg å anbefale arbeidsplassen til andre. - Enkeltspørsmål som utmerker seg positivt knytter seg til arbeidsoppgaver og engasjement. - Enkeltspørsmål som vurderes relativt lavt knytter seg til arbeidsbelastning og belønning. - Sammenlignet med 2012, har HiHM gått frem eller ligger på samme nivå som i 2012 på samtlige spørsmål i undersøkelsen. Det er særlig en positiv fremgang på spørsmål knyttet til medarbeidersamtalen, nærmeste leder og samarbeidet i avdelingen. RESULTATER PÅ TVERS - Jobbtilfredsheten varierer fra 4,0 til 4,4 på tvers av de ulike campus. - Det er særlig variasjon i temaområdet Nærmeste leder på tvers av campus. - Medarbeidere i undervisnings- og forskningsstillinger er generelt mindre tilfreds på tvers av temaområdene enn medarbeidere i administrative og drift- og renholdsstillinger. - Det er relativt stor variasjon i jobbtilfredshet på tvers av enheter fra 3,6 til 4,7. - Det er særlig forhold knyttet til nærmeste leder som skiller enheter med høy og lav tilfredshet. - Noen forskjeller på tvers av medarbeidergrupper den viktigste er at medarbeidere med høyere utdannelse er mist tilfreds med jobben sin. - De primære skillene mellom medarbeidere i administrative og medarbeidere i undervisnings- og forskningsstillinger knytter seg til arbeidsbelastning og kompetanse. INSPIRASJON - Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. engasjement. - Hva skiller svært tilfredse og medarbeidere tilfredse medarbeidere? fra tilfredse - medarbeidere? Analyse av sammenhengen mellom - Gjennomføring oppfølging på medarbeidersamtalen og oppfølging av medarbeidersamtaler og jobbtilfredshet. - Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. HOVEDRAPPORT 24

25 INSPIRASJON TIL HVORDAN MAN KOMMER VIDERE I ETTERKANT AV UNDERSØKELSEN Utnytte styrkene til å arbeide med utfordringene (seksjon 1) Identifisere avdelinger og medarbeidergrupper med særlige utfordringer (seksjon 2) Oppfølging! Fokusere på områder med størst betydning for medarbeidernes jobbtilfredshet og som med størst potensial for forbedring (seksjon 3) HOVEDRAPPORT 25

26 METODE FOR Å IDENTIFISERE DE VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER FORMÅL - Vi ønsker å vite hvilke faktorer som har størst betydning for om de ansatte i virksomheten har en høy jobbtilfredshet. METODE - Spørsmålet om jobbtilfredshet alt i alt blir brukt som avhengig variabel i den etterfølgende analysen. - Via statistiske analyser (faktoranalyse) blir et antall underliggende dimensjoner i datamaterialet identifisert. Eksempelvis viser analysen av datamaterialet at spørsmålene som omhandler nærmeste leder er nært forbundet med hverandre. De betraktes derfor analytisk som uttrykk for en og samme underliggende faktor. Disse faktorene er ofte, men ikke nødvendigvis alltid, sammenfallende med temaene i spørreskjemaet. - Ved hjelp av statistiske analyser (regresjonsanalyse) beregnes hver enkelt faktors betydning for medarbeiderne sin samlede jobbtilfredshet. - Betydningen sammenfattes med medarbeidernes vurdering (tilfredshet) med faktorene i en prioriteringsmatrise som angir dyktighet/viktighet. HOVEDRAPPORT 26

27 Tilfredshet med faktorene ARBEIDSOPPGAVENE ER DEN PRIMÆRE DRIVEREN FOR JOBBTILFREDSHET VED HIHM PRIMÆR DRIVER: DRIVERE FOR JOBBTILFREDSHET VED HIHM ARBEIDSOPPGAVER 4,4 Muligheter Styrker Jeg har spennende arbeidsoppgaver (4,4) Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt (4,1) Arbeidsoppgaver Jeg har varierte arbeidsoppgaver (4,4) Mangfold Min enhet Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø (4,1) 4,0 Virksomheten 3,8 Nærmeste leder 3,6 Samarbeid på tvers Arbeidsbelastning 3,4 Svakheter Utfordringer Lav Betydning for jobbtilfredshet Høy HOVEDRAPPORT 27

28 Tilfredshet med faktorene FORHOLD KNYTTET TIL NÆRMESTE LEDER PEKER SEG UT SOM ET INNSATSOMRÅDE PRIMÆRT INNSATSSOMRÅDE: DRIVERE FOR JOBBTILFREDSHET VED HIHM NÆRMESTE LEDER Min leder er alt i alt en god leder (3,9) 4,4 Muligheter Styrker Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger (3,7) Arbeidsoppgaver Min leder følger opp at vi når målene våre (3,7) Mangfold Min enhet Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne (3,6) Min leder motiverer meg til å yte mitt beste (3,7) Min leder setter klare mål for enheten (3,7) 4,0 3,8 Virksomheten Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) (3,7) Nærmeste leder Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne (3,5) 3,6 Samarbeid på tvers Arbeidsbelastning Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling (3,7) 3,4 Svakheter Utfordringer På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats (3,6) Lav Betydning for jobbtilfredshet Høy HOVEDRAPPORT 28

29 SKILLET MELLOM SVÆRT TILFREDSE OG TILFREDSE MEDARBEIDERE ER KNYTTET TIL NÆRMESTE LEDER Helt enig 31% 36 % TOPP 10 FORSKJELLER MELLOM DE SOM ER SVÆRT TILFREDS MED JOBBEN (36 %) OG DE SOM ER TILFREDS (49 %) 49 % Enig Verken eller 12 % 14% 51% Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,6 4,3 Uenig 3 % 4% Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,5 0 % Helt uenig 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,6 4, Min leder følger opp at vi når målene våre 3,5 Undersøkelser viser at det er betydelig mer engasjement i gruppen svært tilfredse medarbeidere enn i gruppen tilfredse medarbeidere. Min leder er alt i alt en god leder Jeg har mulighet til å utvikle meg Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,4 3,8 3,8 4,1 4,4 4,6 Analysen viser at det ved HiHM først og fremst er forhold knyttet til nærmeste leder som skiller tilfredse og svært tilfredse medarbeidere. I tillegg dukker utviklingsmuligheter, arbeidsbelastning og belønning opp som viktige faktorer som skiller disse to gruppene. På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,2 3,1 3,5 3,8 4, Helt uenig Svært tilfreds (n=172) Tilfreds (n=230) Helt enig HOVEDRAPPORT 29

30 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert Hatt medarbeidersamtale JOBBTILFREDSHETEN ER AVHENGIG AV REALISERING AV AVTALENE FRA MEDARBEIDERSAMTALE SAMMENHENG MELLOM GJENNOMFØRING AV MEDARBEIDERSAMTALER OG JOBBTILFREDSHET Ja (n=395) Nei (n=71) 4,1 Det er liten forskjell i jobbtilfredsheten mellom medarbeidere som har gjennomført medarbeidersamtale og medarbeidere som ikke har det. Helt uenig Uenig Verken eller 3,5 3,5 4,0 Imidlertid har medarbeidere som har gjennomført medarbeidersamtale, men som ikke opplever at avtaler er blitt realisert, lavere tilfredshet enn medarbeidere som ikke har gjennomført medarbeidersamtale. Enig 4,3 Jo større grad av opplevd realisering av avtaler fra medarbeidersamtalen, desto høyere jobbtilfredshet. Helt enig 4, Helt uenig Helt enig Gjennomsnittlig tilfredshet blant de som opplever oppfølging av medarbeidersamtalen er kun beregnet for de respondentene som har hatt medarbeidersamtale. HOVEDRAPPORT 30

31 Jobbtilfredshet LITT OM SAMMENHENGEN MELLOM TILFREDSHET OG OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSER (MU) J Gjennomfører MU med stor grad av oppfølging Gjennomfører MU med noen grad av oppfølging Gjennomfører ikke MU Det er først når virksomheten aktivt følger opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen at man oppnå klar gevinst mht. jobbtilfredshet. L Gjennomfører MU uten å følge opp Kilde: Rambølls referansemåling blant offentlige og private virksomheter. HOVEDRAPPORT 31

32 DELKONKLUSJON: INSPIRASJON SAMLEDE RESULTATER - 85 % av medarbeiderne er tilfreds med jobben sin, mens 4 av 5 er stolt av arbeidsplassen sin og forventer å være ansatt ved høgskolen om to år. - Ambassadørviljen er noe høyere 5 av 6 kan tenke seg å anbefale arbeidsplassen til andre. - Enkeltspørsmål som utmerker seg positivt knytter seg til arbeidsoppgaver og engasjement. - Enkeltspørsmål som vurderes relativt lavt knytter seg til arbeidsbelastning og belønning. - Sammenlignet med 2012, har HiHM gått frem eller ligger på samme nivå som i 2012 på samtlige spørsmål i undersøkelsen. Det er særlig en positiv fremgang på spørsmål knyttet til medarbeidersamtalen, nærmeste leder og samarbeidet i avdelingen. RESULTATER PÅ TVERS - Jobbtilfredsheten varierer fra 4,0 til 4,4 på tvers av de ulike campus. - Det er særlig variasjon i temaområdet Nærmeste leder på tvers av campus. - Medarbeidere i undervisnings- og forskningsstillinger er generelt mindre tilfreds på tvers av temaområdene enn medarbeidere i administrative og drift- og renholdsstillinger. - Det er relativt stor variasjon i jobbtilfredshet på tvers av enheter fra 3,6 til 4,7. - Det er særlig forhold knyttet til nærmeste leder som skiller enheter med høy og lav tilfredshet. - Noen forskjeller på tvers av medarbeidergrupper den viktigste er at medarbeidere med høyere utdannelse er mist tilfreds med jobben sin. - De primære skillene mellom medarbeidere i administrative og medarbeidere i undervisnings- og forskningsstillinger knytter seg til arbeidsbelastning og kompetanse. INSPIRASJON - Arbeidsoppgaver er den primære driveren for jobbtilfredshet ved høgskolen. Dette området er både viktig for medarbeidere og oppnår høye vurderinger. - Forhold knyttet til nærmeste leder er en annet viktig driver, men oppnår noe lavere resultater enn Arbeidsoppgaver. Det kan derfor karakteriseres som et innsatsområde. - Det er også særlig nærmeste leder som utgjør et viktig skille mellom tilfredse og svært tilfredse medarbeidere. Med tanke på at dette er et av områdene som varierer mest på tvers av campus er det et område det er verdt å være særlig oppmerksom på i oppfølgingsarbeidet. HOVEDRAPPORT 32

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF FORSIDE 1/36 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Rapport. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Rapport. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Rapport Medarbeiderundersøkelsen 2007 Rapport Medarbeiderundersøkelsen 2007 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Spørreundersøkelsens formål og fokus 1 1 1.2 Undersøkelse blant statsansatte 1 1.3 Innsamlingsmetode

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007

Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Når kunnskap gir resultater--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Rapport Januar 2008 Rambøll Management AS Hoffsveien 21-23 Skøyen N-0213 Oslo Norge

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Rapportspesifikasjoner Antall gjennomførte 6 Antall inviterte 6 Svarprosent 100% INNHOLD Innhold Overblikk 3 5 Omdømme Arbeidsoppgaver

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

1.2. Resultater per hovedtema 17 1.2.1. Hovedtema 17 1.2.2. Hovedtema kun ledere 18

1.2. Resultater per hovedtema 17 1.2.1. Hovedtema 17 1.2.2. Hovedtema kun ledere 18 SLUTTRAPPORT Innholdsfortegnelse Oppsummering 3 Om undersøkelsen. 3 Overordnede resultater: 3 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler: 5 Inspirasjon til å komme videre mulig Innsatsområder: 5 Innledning

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

På tiltakssiden er regionale arbeidsmiljøundersøkelser annethvert år ett av redskapene for realisere hovedmålet.

På tiltakssiden er regionale arbeidsmiljøundersøkelser annethvert år ett av redskapene for realisere hovedmålet. AMUS 2011 Handlingsplan for strategisk HR Hovedmål Midt-Norge sitt arbeid med å utvikle et godt arbeidsmiljø, skal være basert på kunnskap som kontinuerlig erverves gjennom systematisk kartlegging og evaluering

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Nr. 4 februar 8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 7 HOVEDRESULTATER INKLUDERING HØY TRIVSEL DELTAKELSE ENGASJEMENT 1 7.indd 1 12.2.8 11:15:41 Fortsatt fremgang i medarbeidertilfredshet Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 5659/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Skolerapport Antall besvarelser: 202 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: 183 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 262 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Bydelsrapport Antall besvarelser: 894 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4 Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 142 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Skolerapport Antall besvarelser: 246 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 54% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Bydelsrapport Antall besvarelser: 80 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 15 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 145 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 85 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 159 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 109 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 109 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 135 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Skolerapport Antall besvarelser: 79 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 173 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25, og

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 31 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 53% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 262 BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 43% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Skolerapport Antall besvarelser: 46 BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 3% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 83 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. mai til 1. juni 015,

Detaljer