AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK"

Transkript

1 AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

2 SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent kom opp i 80 %, hvilket må betegnes som bra. - Omtrent 8 av 10 er tilfreds med jobben sin det er meget bra, og noe over snitt for andre utdannings- og forskningsinstitusjoner som har benyttet Avant - Medarbeiderne er stolte over å være ansatt HiHM (79%). Samtidig kan en høy andel av medarbeiderne anbefale høgskolen som arbeidsplass til andre (79%). - Lojaliteten til HIHM er svært høy. 80% forventer å fortsatt være ansatt ved høyskolen om 2 år, og en uvanlig liten andel forventer å forlate jobben sin (6%). - HiHMs styrker er særlig innhold i jobben, samt de ansattes motivasjon og stolthet. - Generelt er det enkelte forskjeller mellom HiHM og andre utdannings og forskningsinstitusjoner, men HiHM ligger på de fleste områder marginalt foran benchmark. - Campus Elverum, Hamar og Rena skårer noe lavere enn Høgskoleadministrasjonen og Høgskolebiblioteket på sentrale paramenter i undersøkelsen. - Generelt skårer medarbeidere i undervisnings og forskningsstillinger undersøkelsen noe lavere enn sine kollegaer i administrative stillinger, spesielt gjelder dette området ledelse, samarbeid på tvers og arbeidsbelastning. - Over halvparten av enhetene har en jobbtilfredshet på 4,2 eller høyere, mens ingen av enhetene har en jobbtilfredshet lavere enn 3,6. Dette er en betydelig positiv skjev fordeling som vi ikke ser så veldig ofte, og den indikerer at det ikke brenner noen steder. - Vanlige og marginale variasjoner i jobbtilfredshet blant ansatte med ulik bakgrunn; tendens til noe større jobbtilfredshet blant de aller yngste og eldste ansatte, de med lavest ansiennitet og høyest ansiennitet. Ledere er mer tilfreds enn medarbeidere for øvrig. - Skiller man ut gruppen svært tilfredse medarbeidere og tilfredse medarbeidere ser vi at det i HiHM er synet på ledelse, utviklingsmuligheter, fokus på medarbeiderskap og opplevelsen av at ekstra innsats anerkjennes som primært atskiller de to gruppene. - Innsatskartet med betydningsanalysen viser at sterkeste driver for jobbtilfredshet er Arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter. Dette er HiHM sterke på i dag. Analysen forteller også at nærmeste leder og Trygghetskultur er områder som har betydning for tilfredshet, men hvor det i dag er en noe lavere tilfredshet med områdene. - HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 2

3 PRESENTASJONENS INNHOLD OG STRUKTUR SAMLETE RESULTATER - Overordnede resultater på tilfredshet, lojalitet, stolthet og ambassadørvilje. - Oversikt over umiddelbare styrker og utfordringer via topp og bunn 10: Hvor står Høgskolen i Hedmark (HiHM) sterkt/mindre sterkt. - Hvordan ligger resultatene til Høyskolen i forhold til andre utdannings- og forskningsinstitusjoner som har benyttet Avant RESULTATER PÅ TVERS - Analyse av jobbtilfredshet på tvers av enheter. - Analyse av forskjeller på tvers av campus og stillingstyper - Variasjoner i jobbtilfredshet på tvers av kjønn, alder, ansiennitet, utdanningsnivå, leder/medarbeider. INSPIRASJON - Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. - Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 3

4 HOVEDOMRÅDER I AVANTS SPØRRESKJEMA Spørsmålsområder Resultater sier noe om Din arbeidssituasjon og utvikling Din nærmeste leder Motivasjon Motivert i arbeidet Yter gjerne en ekstra innsats Din enhet Vår virksomhet Jobbtilfredshet Tilfredshet med jobb alt i alt Psykisk og fysisk arbeidsmiljø Mangfold på arbeidsplassen Toppleder Lojalitet Ønsker å bli i jobben Fremtidig karriere på arbeidsplassen Etikk Omstilling og endringsprosesser Spørsmål fra egen virksomhet Ambassadørvilje Omtaler arbeidsplassen positivt Anbefaler arbeidsplassen til andre 4 4

5 VÅRT UTGANGSPUNKT: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SKAL Gi bedre kunnskap om hva som er viktig for den enkeltes trivsel og motivasjon for å arbeide i virksomheten Være et verktøy for å styrke forbedringsområder og vedlikeholde det som er bra Fremme god dialog og bidra til en bedre arbeidshverdag 5

6 HØY JOBBTILFREDSHET: 8 AV 10 ER TILFREDS MED JOBBEN SIN SAMLET TILFREDSHET: JEG ER ALT I ALT TILFREDS MED JOBBEN MIN 82 % er meget tilfreds eller tilfreds med jobben som helhet. Tilsvarende andel sammenlignet med benchmark for Utdanningsog forskningsinst. er 77% Helt enig Enig 22 % 31 % 51 % 55 % Verken eller 14 % 15 % Uenig 4 % 6 % Kun 5 % er ikke tilfreds med jobben sin i HiHM Helt uenig 1 % 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % HiHM Utdannings-og forskningsinst. Benchmark er hentet fra et datagrunnlag basert på besvarelser fra medarbeidere i 6 ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner som har benyttet Avant mellom HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 6

7 EN HØY ANDEL AV MEDARBEIDERNE ER AMBASSADØRER FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AMBASSADØRVILJE: JEG KAN ANBEFALE ANDRE Å SØKE JOBB I VÅR VIRKSOMHET 79 % av medarbeiderne er ambassadører for HiHM: De anbefaler gjerne HiHM som arbeidsplass ovenfor andre. Dette er en høyere andel enn sammenlignet de Utdanningsog forskningsinst. som har benyttet AVANT (73%) Helt enig Enig Verken eller 16 % 21 % 26 % 34 % 45 % 47 % Få ansatte vil ikke anbefale andre å søke jobb i HiHM (4 %) Uenig Helt uenig 3 % 4 % 1 % 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % HiHM Utdannings-og forskningsinst. HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 7

8 LOJALE MEDARBEIDERE: 8 AV 10 FORVENTER Å FORTSATT VÆRE ANSATT I HIHM OM 2 ÅR LOJALITET: JEG FORVENTER Å VÆRE ANSATT I SAMME VIRKSOMHET OM 2 ÅR 80% forventer å være ansatt i HiHM om to år. Det er 5% høyere enn for Utdannings og forskningsinstitusjoner som har benyttet Avant Helt enig Enig 34 % 40 % 40 % 41 % Verken eller 14 % 13 % 6% forventer å avslutte sitt arbeidsforhold innen 2 år. Dette er lavt, da en viss grad av turnover er normalt Uenig Helt uenig 3 % 6 % 3 % 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % HiHM Utdannings-og forskningsinst. HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 8

9 MEDARBEIDERNE ER STOLTE OVER Å VÆRE ANSATT VED HØGSKOLEN I HEDMARK STOLTHET: JEG ER STOLT OVER Å VÆRE ANSATT I VÅR VIRKSOMHET 8 av 10 uttrykker stolthet over å arbeide i HiHM, en høyere andel enn benchmark Helt enig Enig 24 % 30 % 49 % 50 % Verken eller 23 % 21 % 8 % av medarbeiderne er ikke stolte over å arbeide i Høgskolen i Hedmark Uenig Helt uenig 7 % 4 % 1 % 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % HiHM Utdannings-og forskningsinst. HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 9

10 HIHM SINE STYRKER ER SÆRLIG INNHOLD I JOBBEN, ARBEIDSMILJØ, ANSATTES MOTIVASJON OG STOLTHET STYRKER - TOPP 10 SPØRSMÅL Liten grad av opplevd mobbing Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng Jeg opplever at biblioteket er godt integrert på campus. 4,4 4,4 Medarbeiderne uttrykker tilfredshet med innholdet i jobben..og motivasjon; de er villige til å gjøre en innsats, tar selv ansvar for egen utvikling HiHMs ansatte er svært tilfredse med jobben sin. De identifiserer seg med virksomheten, er lojale og ønsker å bli Jeg har varierte arbeidsoppgaver Jeg har spennende arbeidsoppgaver Jeg tar selv ansvar for egen utvikling Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,3 4,3 4,3 4, Helt uenig Helt enig HiHM sine styrker er identifisert ved å gruppere de 10 spørsmålene med høyest skår i temaer. HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 10

11 SAM. BEID PÅ TVERS, LEDERS MÅLSTYRING OG DELEGERING, SAMT ETISK BEVISSTHET SKÅRER MER NØYTRALT Leders evne til å delegere og fokusere på måloppnåelse er blant påstandene som vurderes lavest Relativ lav grad av opplevd anerkjennelse for ekstra innsats Fokus på etisk bevissthet og kunnskap om varslingsrutiner vurderes lavt Relativt lavt fokus på medarbeiderskap i avdelingene Mangelfull kommunikasjon rundt endringsprosesser Noe lav vurdering av opplevelsen av samarbeid på tvers, og effekt av matriseorganisering Min leder følger opp at vi når målene våre Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. DE 10 SPØRSMÅL MED LAVESTE SKÅR 3,2 3, Helt uenig Helt enig HiHM sine utfordringer er identifisert ved å gruppere de 10 spørsmålene med lavest skår i temaer. HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 11

12 RESULTATENE TIL HIHM LIGGER STORT SETT OVER BENCHMARK Medarbeidersamtaler gjennomføres Ledere vurderes generelt noe høyere enn i andre Utd. og forskn. inst. Personalleder egenskaper peker seg ut her. (Merk, lave resultater i benchmark.) DE 12 SPØRSMÅL MED STØRST FORSKJELL SAMMENLIGNET MED ANDRE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSINSTITUSJONER I AVANT Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder (4) Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling (3,6) Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) (3,5) Min leder motiverer meg til å yte mitt beste (3,5) Min leder er alt i alt en god leder () 0,3 0,2 0,2 0,2 0,9 Kommunikasjon rundt endring og forståelse av endringsbehovet vurderes høyere Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon (3,6) Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på (3,6) 0,2 0,2 0,2 Tillit til øverste ledelses måte å lede HiHM på, tilfredshet med jobben og ønsker å bli Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø (4) Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år () 0,2 0,2 Balanse mellom arbeid og privatliv vurderes noe lavere Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min () Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv (3,5) -0,2 0,2-1,4-1,0-0,6-0,2 0,2 0,6 1,0 1,4 I figuren vises de 12 spørsmål med størst forskjell (uavhengig av fortegn) sammenlignet med benchmark (utdannings- og forskningsinstitusjoner i Avantdatabasen, i alt 5 virksomheter), gruppert i tema. Tallet i parentes er Høgskolen i Hedmarks gjennomsnitt. HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 12

13 DELKONKLUSJON: SAMLEDE RESULTATER SAMLEDE RESULTATER - Jobbtilfredsheten i HiHM er høy og på nivå med statlig sektor, samt andre utdanning og forskningsinstitusjoner som har benyttet Avant. HiHM ligger generelt noe over snitt i forhold til sistnevnte. Stoltheten, ambassadørviljen og lojaliteten hos medarbeiderne er sterk. - Medarbeidere er svært fornøyd med sine interessante og spennende arbeidsoppgaver. - Medarbeidere er engasjerte, yter en ekstra innsats og opplever å få benyttet sine evner og kunnskaper i sitt arbeid - Omkring 7 av 10 av medarbeiderne opplever at forventninger er tydelige og at de samtidig kan påvirke sin arbeidssituasjon - Ledelse, og spesielt lederes resultat- og målorienteringsfokus vurderes blant de laveste områdene i undersøkelsen. Samarbeidet på tvers i virksomheten oppleves som lav. på tvers i virksomheten oppleves som lav. Etisk bevissthet og trygghet rundt varslingsrutiner er også blant områder som kommer noe lavere ut. RESULTATER PÅ TVERS - Analyse av jobbtilfredshet på tvers av enheter. - Analyse av forskjeller på tvers av campus og stillingstyper - Analyse av forskjeller på enheter med høy og lav jobbtilfredshet. - Variasjoner i jobbtilfredshet på tvers av kjønn, alder, ansiennitet utdanningsnivå, og leder/medarbeider. INSPIRASJON - Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. - Hva skiller svært tilfredse medarbeidere fra tilfredse medarbeidere? - Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 13

14 Antall enheter HØY JOBBTILFREDSHET PÅ TVERS AV ENHETENE VED HØGSKOLEN FORDELING AV JOBBTILFREDSHET PÅ TVERS AV ALLE ENHETER I HØGSKOLEN I HEDMARK* Over halvparten av enhetene har en jobbtilfredshet på 4,2 eller høyere, mens ingen av enhetene har en jobbtilfredshet lavere enn 3, Dette er en betydelig positiv skjev fordeling som vi ikke ser så veldig ofte ,8 3,0 3,2 3,6 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 Tilfredshet med jobb alt i alt * I analysen inngår 34 (av i alt 40) enheter med 3 eller flere besvarelser. HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 14

15 CAMPUS: ENKELTE FORSKJELLER PÅ TVERS AV CAMPUS LEDELSE, SAMARBEID PÅ TVERS, TILHØRIGHET OG ARBEIDSBELASTNING PÅ TVERS AV CAMPUS Arbeidsbelastning oppleves som størst for medarbeidere ved Campus Elverum, men er også tilstede ved de andre Campus Arbeidsbelastning ,2 3,5 Samarbeid på tvers skåres lavt av alle Campus Samarbeid på tvers Resultatorientert ledelse Campus Hamar, Rena og spesielt Elverum, vurderer ledelse lavest Relasjonsledelse 3,2 3,6 3,5 4,3 Campus Hamar Campus Rena Campus Elverum Campus Evenstad samlet Høgskolebiblioteket Høgskoleadministrasjonen Tilhørighet er sterk hos alle! Tilhørighet 4,2 4,2 4,5 NB: Vedlegg med spesifisering av hvilke spørsmål som inngår i kategorier til slutt i rapporten HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 15

16 STILLINGSTYPER: MEDARBEIDERE I UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSSTILLINGER SKÅRER GJENNOMGÅENDE LAVEST LEDELSE, SAMARBEID PÅ TVERS, TILHØRIGHET OG ARBEIDSBELASTNING PÅ TVERS AV STILLINGSTYPER Undervisn. og forskere, samt ledergrupper, opplever høyest arb. belastning Arbeidsbelastning ,9 Faglig samarbeid vurderes lavere enn administrativt samarbeid Variasjon på tvers av lederegenskaper; relasjonsledelse vurderes høyere enn result.orient. ledelse i alle grupper Samarbeid på tvers Resultatorientert ledelse Relasjonsledelse 3,0 3,2 3,9 3,6 Undervisn. og forsker Administrativ Drift og renhold Ledergrupper Sterk tilhørighet! Tilhørighet 3,9 4,2 4,4 4,5 NB: Vedlegg med spesifisering av hvilke spørsmål som inngår i kategorier til slutt i rapporten HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 16

17 ANSATTE I UNDERVISN.- OG FORSKN.STILL. OPPLEVER MINDRE SAMARBEID OG MER ARBEIDSBELASTNING TOPP TI FORSKJELLER MELLOM ANSATTE I UND. OG FORSKNINGSSTILLINGER OG ADM. STILLINGER Undervisere og forskere opplever gjennomgående mindre samarbeid på tvers av enheter/avdelinger i høgskolen enn administrativt ansatte Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen 2,7 3,0 3,5 3,5 Leders tilbakemelding og fokus på medarbeiderskap høyere hos adm. Undervisere og forskere opplever større arbeidsbelastning Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,6 4,3 Forskjell også i kollegial støtte I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4, Helt uenig Helt enig Undervisning og forsker (n=230) Administrativ (n=107) HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 17

18 MEDARB. I ADM. STILL. ER MER TILFREDS MED SINE LEDERE ENN SINE FORSKER OG UNDERVISNINGSKOLLEGAER OPPFATTELSE AV LEDELSE : FORSKJELLER MELLOM ANSATTE I UND. OG FORSKNINGSSTILLINGER OG ADM. STILLINGER Generelt skårer ansatte i forsker og undervisn. ledelse lavere enn sine kollegaer Min leder setter klare mål for enheten Min leder følger opp at vi når målene våre Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,2 3,2 3,6 3,6 Tilbakemelding og resultatorientert ledelse utmerker seg Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,2 3,6 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,6 Generelt høy tilfredshet med leder alt i alt for begge grupper Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling Min leder er alt i alt en god leder 3, Helt uenig Helt enig Undervisn.og forsker (n=230) Administrativ (n=107) HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 18

19 Leder Utdanningsnivå Ansiennitet Alder Kjønn ENKELTE, SMÅ FORSKJELLER I JOBBTILFREDSHET BLANT ANSATTE MED ULIK BAKGRUNN JOBBTILFREDSHET OPPDELT PÅ BAKGRUNNSINFORMASJON Ingen betydelige forskjeller i jobbtilfredshet blant menn og kvinner Mann (n=163) Kvinne (n=222) Under 29 år (n=16) 4, år (n=69) Noe høyere skår blant de aller yngste og eldste ansatte år (n=113) år (n=123) år (n=53) 4,2 Høyest tilfredshet blant de ansatte med lavest og lengst ansiennitet. 65 år eller mer (n=11) Under 1 år (n=18) 1-3 år (n=64) 4-9 år (n=127) 4,5 4, år (n=112) 20 år eller mer (n=64) 4,3 De med lavest utdanning er noe mindre tilfreds enn de med høyere Grunnskole (n=13) Videregående skole (n=14) Fagutdanning, etatsutdanning (n=14) Universitet og høyskole: 0-4 år (n=73) 4,2 4,6 Ledere litt mer tilfreds enn medarbeidere for øvrig Universitet og høyskole: + 4 år (n=271) Ja (n=41) Nei (n=344) 4, Helt uenig Helt enig HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 19

20 DELKONKLUSJON: RESULTATER PÅ TVERS SAMLEDE RESULTATER - Jobbtilfredsheten i HiHM er høy og på nivå med statlig sektor, samt andre utdanning og forskningsinstitusjoner som har benyttet Avant. HiHM ligger generelt noe over snitt i forhold til sistnevnte. Stoltheten, ambassadørviljen og lojaliteten hos medarbeiderne er sterk. - Medarbeidere er svært fornøyd med sine interessante og spennende arbeidsoppgaver. - Medarbeidere er engasjerte, yter en ekstra innsats og opplever å få benyttet sine evner og kunnskaper i sitt arbeid - Omkring 7 av 10 av medarbeiderne opplever at forventninger er tydelige og at de samtidig kan påvirke sin arbeidssituasjon - Ledelse, og spesielt lederes resultat- og målorienteringsfokus vurderes blant de laveste områdene i undersøkelsen. Samarbeidet på tvers i virksomheten oppleves som lav. Etisk bevissthet og trygghet rundt varslingsrutiner er også blant områder som kommer noe lavere ut. RESULTATER PÅ TVERS - Det er svært få enheter som kan karakteriseres med lav tilfredshet i HiHM. Over halvparten av enhetene har en jobbtilfredshet på 4,2 eller høyere, mens ingen av enhetene har en jobbtilfredshet lavere enn 3,6. Dette er en betydelig positiv skjev fordeling som vi ikke ser så veldig ofte - Campus Hamar, Rena og spesielt Elverum skårer noe lavere enn henholdsvis Evenstad, Bibliotek og Høgskoleadministrasjonen - Medarbeidere i undervisnings- og forskningsstillinger opplever mindre samarbeid og mer arbeidsbelastning. Samtidig vurderer de igjen sine ledere genrelt lavere enn sine kollegaer. - Resultatene viser kun, enkelte, små forskjeller i jobbtilfredshet blant medarbeidere med ulik bakgrunn INSPIRASJON - Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. - Hva skiller svært tilfredse medarbeidere fra tilfredse medarbeidere? - Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 20

21 INSPIRASJON: METODE FOR Å IDENTIFISERE DE VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER FORMÅL - Vi ønsker å vite hvilke faktorer som har størst betydning for om de ansatte i virksomheten har en høy jobbtilfredshet. METODE - Spørsmålet om jobbtilfredshet alt i alt blir brukt som avhengig variabel i den etterfølgende analysen. - Via statistiske analyser (faktoranalyse) blir et antall underliggende dimensjoner i datamaterialet identifisert. Eksempelvis viser analysen av datamaterialet at spørsmålene som omhandler nærmeste leder er nært forbundet med hverandre. De betraktes derfor analytisk som uttrykk for en og samme underliggende faktor. Disse faktorene er ofte, men ikke nødvendigvis alltid, sammenfallende med temaene i spørreskjemaet. - Ved hjelp av statistiske analyser (regresjonsanalyse) beregnes hver enkelt faktors betydning for medarbeiderne sin samlede jobbtilfredshet. HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 21

22 Jobbtilfredshet ARBEIDSOPPGAVER OG UTVIKLINGSMULIGHETER ER STERKESTE DRIVER FOR TILFREDSHET ARBEIDSOPPGAVER OG UTVIKLINGSMULIGHETER 4,5 Muligheter Styrker Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 3,5 Rammer for eget arbeid Organisering og ledelse av høgskolen Samarbeid på tvers Egen enhet Fysisk arb.miljø og arb.belastning Nærmeste leder Trygghetskultur Arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter Jeg har mulighet til å utvikle meg Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,0 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling Jeg har varierte arbeidsoppgaver Jeg har spennende arbeidsoppgaver 2,5 Svakheter Lav Betydning for jobbtilfredshet Utfordringer Høy Spørsmål som er inkludert i de øvrige faktorene vises i vedlegg til slutt i rapporten HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 22

23 Jobbtilfredshet LEDELSE OG OPPLEVELSEN AV Å VÆRE EN DEL AV EN TRYGG KULTUR ER VIKTIG FOR Å STYRKE TILFREDSHET YTTERLIGERE TRYGGHETSKULTUR På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 4,5 Muligheter Styrker Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold Rammer for eget arbeid Egen enhet Arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, ikke blitt utsatt for mobbing eller trakassering i jobbsammenheng NÆRMESTE LEDER 3,5 Organisering og ledelse av høgskolen Samarbeid på tvers Fysisk arb.miljø og arb.belastning Nærmeste leder Trygghetskultur På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling Min leder setter klare mål for enheten Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) Min leder følger opp at vi når målene våre Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne Min leder motiverer meg til å yte mitt beste Min leder er alt i alt en god leder 3,0 2,5 Svakheter Lav Spørsmål som er inkludert i de øvrige faktorene vises i vedlegg til slutt i rapporten Betydning for jobbtilfredshet Utfordringer Høy HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 23

24 MÅLORIENTERT OG MOTIVERENDE LEDER, UTVIKLINGSMULIGHETER, FOKUS PÅ MEDARBEIDERSKAP OG INNSATS SOM ANERKJENNES SKILLER DE TILFREDSE OG SVÆRT TILFREDSE MEDARBEIDERNE Helt enig 22 % 31 % TOPP 10 FORSKJELLER MELLOM DE SOM ER SVÆRT TILFREDS MED JOBBEN ALT I ALT (31 %) OG DE SOM ER TILFREDS (51 %) Enig 51 % 54 % Verken eller 14 % 16 % Uenig Helt uenig 1 % 1 % 4 % 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % HiHM Avant På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,2 3,0 Undersøkelser viser at det er betydelig mer engasjement i gruppen svært tilfredse medarbeidere enn i gruppen tilfredse medarbeidere. Analysen viser at det i HiHM er synet på ledelse, utviklingsmuligheter, fokus på medarbeiderskap og opplevelsen av at ekstra innsats anerkjennes som primært atskiller de to gruppene. Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet Min leder følger opp at vi når målene våre Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne Jeg har mulighet til å utvikle meg Min leder motiverer meg til å yte mitt beste Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,2 4,4 4,2 3,5 4, Helt uenig Helt enig Svært tilfreds Tilfreds HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 24

25 DE SVÆRT TILFREDSE ENHETENE VURDERER LEDELSE MER POSITIVT OG OPPLEVER EN STØTTENDE KULTUR HVOR INNSATS BLIR ANERKJENT STØRSTE FORSKJELLER MELLOM ENHETER MED HØY/LAVERE JOBBTILFREDSHET Mål- og resultatorientert ledelse Min leder setter klare mål for enheten Min leder følger opp at vi når målene våre 3,9 Jobbtilfredsheten ved enhetene i HiHM er jevn og høy, men ser vi på hva som skiller enheter med svært høy tilfredshet fra de tilfredse, er det vurdering av opplevd ledelse og tilbakemeldingskultur som utmerker seg. Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger Min leder motiverer meg til å yte mitt beste Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 2,9 3,2 3,2 Personalorientert ledelse Min leder er alt i alt en god leder 3,6 4,3 Støtte og anerkjennelse På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,6 3,9 4, Helt uenig Helt enig Høy jobbtilfredshet > 4.1 Lavere jobbtilfredshet < 4.0 Analysen er gjennomført med enheter (HiHM forhåndsdefinerte enheter i Avant) som N HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 25

26 Jobbtilfredshet LITT OM SAMMENHENGEN MELLOM TILFREDSHET OG OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSER (MU) J Gjennomfører MU med stor grad av oppfølging Gjennomfører MU med noen grad av oppfølging Gjennomfører ikke MU Det er først når virksomheten aktivt følger opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen at man oppnår klar gevinst mht. jobbtilfredshet. L Gjennomfører MU uten å følge opp Kilde: Rambølls referansemåling blant ansatte i offentlige og private virksomheter. 26

27 DELKONKLUSJON: INSPIRASJON SAMLEDE RESULTATER - Jobbtilfredsheten i HiHM er høy og på nivå med statlig sektor, samt andre utdanning og forskningsinstitusjoner som har benyttet Avant. HiHM ligger marginalt over snitt i forhold til sistnevnte. Stoltheten, ambassadørviljen og lojaliteten til medarbeiderne er sterk. - Medarbeidere er svært fornøyd med sine interessante og spennende arbeidsoppgaver. - Medarbeidere er engasjerte, yter en ekstra innsats og opplever å få benyttet sine evner og kunnskaper i sitt arbeid - Omkring 7 av 10 av medarbeiderne opplever at forventninger er tydelige og at de samtidig kan påvirke sin arbeidssituasjon - Ledelse, og spesielt lederes resultat- og målorienteringsfokus vurderes blant de laveste områdene i undersøkelsen. Samarbeidet på tvers i virksomheten oppleves som lav. Etisk bevissthet og trygghet rundt varslingsrutiner er også blant områder som kommer noe lavere ut. RESULTATER PÅ TVERS - Det er svært få enheter som kan karakteriseres med lav tilfredshet i HiHM. Over halvparten av enhetene har en jobbtilfredshet på 4,2 eller høyere, mens ingen av enhetene har en jobbtilfredshet lavere enn 3,6. Dette er en betydelig positiv skjev fordeling som vi ikke ser så veldig ofte - Campus Hamar, Rena og spesielt Elverum skårer noe lavere enn henholdsvis Evenstad, Bibliotek og Høgskoleadministrasjonen - Medarbeidere i undervisnings- og forskningsstillinger opplever mindre samarbeid og mer arbeidsbelastning. Samtidig vurderer de igjen sine ledere generelt lavere enn sine kollegaer. - Resultatene viser kun, enkelte, små forskjeller i jobbtilfredshet blant medarbeidere med ulik bakgrunn INSPIRASJON - Den viktigste driveren for tilfredshet i Høgskolen i Hedmark er opplevelsen av å ha spennende og varierte arbeidsoppgaver hvor man får benyttet kompetansen sin, har mulighet til å utvikle. Samtidig er det sentralt at man opplever å ha innflytelse på sin arbeidssituasjon. - trygghetskultur og Nærmeste leder er faktorer som viser seg å ha betydning for tilfredshet, men her ser vi at Arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter som sterkeste driver for tilfredshet - Målorientert og motiverende leder, utviklingsmuligheter, fokus på medarbeiderskap og innsats som anerkjennes skiller de tilfredse og Svært tilfredse medarbeiderne - De svært tilfredse enhetene vurderer ledelse mer positivt enn de tilfredse, samt at de opplever en støttende kultur hvor innstats blir anerkjent HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 27

28 VEDLEGG TIL ANALYSE: CAMPUS OG STILLINGSTYPER Arbeidsbelastning: SPØRSMÅL SOM INNGÅR I KATEGORIENE Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Samarbeid på tvers: I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. Resultatorientert ledelse: Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne Min leder setter klare mål for enheten Min leder følger opp at vi når målene våre Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger Relasjonsledelse: Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) Min leder motiverer meg til å yte mitt beste Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling Tilhørighet: Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark Arbeidsbelastning 3,2 3,5 3,2 Samarbeid på tvers Resultatorientert ledelse 3,6 3,5 Relasjonsledelse 4,3 Tilhørighet 4,2 4,5 4,2 Campus Hamar Campus Rena Campus Elverum Campus Evenstad samlet Høgskolebiblioteket Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 28

29 Jobbtilfredshet VEDLEGG INNSATSKART 4,5 Muligheter Styrker Min enhet I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål I min enhet er det arbeidsglede I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre I min enhet hjelper og støtter vi hverandre I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner Rammer for eget Arbeidsoppgaver og arbeid Egen enhet utviklingsmuligheter Fysisk arb.miljø og arb.belastning Organisering og ledelse av Trygghetskultur høgskolen 3,5 Nærmeste leder Samarbeid på tvers 3,0 Organisering og ledelse av Høgskolen Svakheter 2,5 Høgskolens administrative matriseorganisering bidrar til profesjonalitet i oppgaveløsningen Lav Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg Betydning for jobbtilfredshet Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi Ved min avdeling har vi arbeidet med hvordan vi legger til rette for aktive medarbeidere med initiativ og engasjement (godt medarbeiderskap) Jeg har tillit til avdelingens øverste leders måte å lede vår avdeling på Jeg opplever at avdelingens øverste leder er tydelig og involverende (godt lederskap) Jeg opplever stor grad av tilhørighet til Høgskolen i Hedmark Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon Samarbeid på tvers Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av de ulike enheter i høgskolen. Jeg opplever godt samarbeid om oppgaveløsning på tvers av enheter i avdelingen Jeg opplever respekt og likeverd på tvers av enheter i avdelingen Rammer for eget arbeid Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass overordnede mål Fysisk arbeidsmiljø og arbeidsbelastning Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv Utfordringer Høy HØGSKOLEN I HEDMARK HOVEDRAPPORT 29

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 5659/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF FORSIDE 1/36 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten 2008 Innhold Om undersøkelsen Om utvalget Hvordan lese resultatene? Resultater Tema og indekser Interessante resultater på enkeltspørsmål Forskjeller

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Rapport. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Rapport. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Rapport Medarbeiderundersøkelsen 2007 Rapport Medarbeiderundersøkelsen 2007 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Spørreundersøkelsens formål og fokus 1 1 1.2 Undersøkelse blant statsansatte 1 1.3 Innsamlingsmetode

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016

DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 SAMMENDRAG Brukerne er alt i alt er fornøyde med bistanden de mottar fra kommunen, 8 av 10 oppgir at de er helt enig eller enig i påstanden. Scorene

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007

Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Når kunnskap gir resultater--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Rapport Januar 2008 Rambøll Management AS Hoffsveien 21-23 Skøyen N-0213 Oslo Norge

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Rapportspesifikasjoner Antall gjennomførte 6 Antall inviterte 6 Svarprosent 100% INNHOLD Innhold Overblikk 3 5 Omdømme Arbeidsoppgaver

Detaljer

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater 4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater Revisjon: 01-2014 1 Hovedlinjer i modellen Krav og ressurser påvirker hverandre både positivt og negativt Høye krav og lite ressurser kan gi

Detaljer

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten Knowledge creating results--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE PÅRØRENDEUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016

DRAMMEN KOMMUNE PÅRØRENDEUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 DRAMMEN KOMMUNE PÅRØRENDEUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 SAMMENDRAG 3 av 4 pårørende er fornøyde med deres nærståendes tjenestetilbud. Av strategiindikatorene scorer Trygg og aktiv hverdag og Sjef I eget

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 31 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 53% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside,

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted>

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer