MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT"

Transkript

1 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

2 RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet, stolthet og ambassadørskap Undersøkelsens hovedområder Topp og bunn 10 Største forskjeller til 2015 PÅ TVERS AV POLITIETATEN Jobbtilfredshet på tvers av enheter Største forskjeller mellom svært tilfredse og mindre tilfredse enheter i politiet Jobbtilfredshet på tvers av demografiske variabler DRIVERE I POLITIETATEN Drivere for jobbtilfredshet Nærpolitireform og personalløp

3 Distrikt/særorgan Totalt SVARPROSENT PÅ 71 % FOR ETATEN TOTALT - STOR VARIASJON PÅ TVERS AV DISTRIKT OG SÆRORGAN SVARPROSENT OPPDELT PÅ DISTRIKT/SÆRORGAN 2017 (n=11957) 71% 2015 (n=11893) 80% 2013 (n=10584) 75% Det er stor spredning i svarprosent på tvers av Distrikt/særorgan. Lavest Nasjonalt ID-senter (n=38) ØKOKRIM (n=122) Finnmark pd (n=282) 87% 86% 100% svarprosent har PU (61%) mens NID kommer best ut med en svarprosent på 100. Politiets IKT-tjenester (n=402) Politiets Fellestjenester (n=200) Kripos (n=433) Troms pd (n=354) Politidirektoratet (n=249) 86% 86% 84% 84% 83% Nordland pd (n=484) 82% Politihøgskolen (n=371) 82% Utrykningspolitiet (n=266) 80% Sør-Øst pd (n=1180) 76% Møre og Romsdal pd (n=381) 72% Innlandet pd (n=567) 71% Øst pd (n=1270) 71% Sør-Vest pd (n=804) 69% Vest pd (n=915) 67% Agder pd n=(440) 64% Oslo pd (n=2098) 63% Trøndelag pd (n=614) 63% Politiets utlendingsenhet (n=464) 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4 83 % AV MEDARBEIDERNE SVARER AT DE ER GODT TILFREDS MED JOBBEN I POLITIETATEN 1. JEG ER ALT I ALT GODT TILFREDS MED JOBBEN MIN Helt enig 43% 52% Resultatene på Jobbtilfredshet har en negativ utvikling sammenlignet med Andelen medarbeidere som er «helt enig» i påstanden går tilbake ni prosentpoeng, andelen medarbeidere som er «Helt uenig» ligger likt som i Delvis enig Verken eller 7% 7% 35% 40% Delvis uenig 5% 8% Helt uenig 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2017 () 2015 (4,3)

5 89 % OPPGIR AT DE ER STOLTE OVER Å JOBBE I POLITIET - 75% OPPGIR AT DE FORVENTER Å VÆRE ANSATT I POLITIET OM 2 ÅR 53. JEG FORVENTER Å VÆRE ANSATT VED MIN ARBEIDSPLASS OM TO ÅR 51. JEG ER STOLT OVER Å JOBBE I POLITIET Helt enig 58% 55% Helt enig 62% 71% Delvis enig 18% 20% Delvis enig 21% 27% Verken eller 11% 12% Verken eller 7% 6% Delvis uenig 6% 6% Delvis uenig 3% 2% Helt uenig 7% 7% Helt uenig 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2017 () 2015 () 2017 (4,5) 2015 (4,6)

6 POLITIET LIGGER OVER BENCHMARK PÅ FLERE OMRÅDER I UNDERSØKELSEN Tallene er basert på resultatene Etaten totalt Statlig benchmark 4,5 fra 85 statlige virksomheter fra AVANTdatabasen 4,0 4,3 4,3 4,0 4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 1. Jeg er alt i alt godt tilfreds med jobben min 3. Jeg vet hva som forventes av meg i jobben 7. Jeg har tilgang til den informasjonen jeg behøver for å gjøre jobben min 8. Jeg blir tilstrekkelig faglig utfordret i mitt arbeid 10. Jeg tar selv ansvar for egen utvikling* 15. I min enhet støtter vi hverandre 21. I min enhet 24. I min enhet har vi nødvendiglærer vi av våre kompetanse til å feil utføre våre oppgaver 51. Jeg er stolt over å jobbe i politiet* 53. Jeg forventer å være ansatt ved min arbeidsplass om to år Annen ordlyd i benchmarkdata: *Jeg tar ansvar for egen utvikling gjennom å tilegne meg ny kunnskap og søke nye utfordringer ** Jeg er stolt over å være ansatt i min virksomhet

7 DE HØYEST VURDERTE OMRÅDENE I UNDERSØKELSEN ER SAMHANDLING/SAMARBEID OG ETATEN TOTALT RESULTAT PÅ TEMA «Samhandling/samarbeid» og «Etaten generelt» oppnår undersøkelsens høyeste vurderinger. «Reform og utvikling» oppnår undersøkelsens laveste vurderinger. Samhandling/samarbeid Kontinuerlig forbedring Egen arbeidssituasjon* Utviklingsmuligheter* Etaten generelt Ledelse* Ytringsklima 4,3 4,0 3,9 4,0 3,8 3,9 4,0 4,0 3,8 Reform og utvikling 3,7 * Merk: det er gjort endringer i spørreskjema slik at indikatorskåren for 2015 ikke er direkte sammenlignbar med resultatet fra Helt uenig 5. Helt enig

8 HVA INNEBÆRER EN ENDRING PÅ 0,1? Nedgang på 0,1 punkter på fempunktskalaen innebærer at i gjennomsnitt har 10% av respondentene svart ett punkt lavere på skalaen, sammenlignet med 2015.

9 HØYE VURDERINGER KNYTTET TIL ARBEIDSSITUASJON TOPP 10: SPØRSMÅL MED HØYEST VURDERING Det er særlig spørsmål knyttet til «arbeidssituasjon» og «utviklingsmuligheter» som oppnår høye vurderinger ansvar for egen utvikling og forventningsavstemming. 1. Jeg er alt i alt godt tilfreds med jobben min 3. Jeg vet hva som forventes av meg i jobben 10. Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 15. I min enhet støtter vi hverandre 4,3 4,3 4,3 I tillegg oppnår samarbeid internt i enheten og åpenhet/respekt høye vurderinger. 19. I min enhet er vi åpne og inkluderende overfor alle* 4,6 20. I min enhet behandles alle med respekt 4,3 23. I min enhet har vi høy oppmerksomhet på publikum og de oppgaver vi skal løse for dem 34. Jeg opplever at min nærmeste leder har tillit til at jeg utfører jobben min på en god måte 4,5 51. Jeg er stolt over å jobbe i politiet 4,5 54. Jeg identifiserer meg med etatens formål om å bekjempe kriminalitet og skape trygghet 4,6 *I min enhet er vi åpne og inkluderende overfor alle, uavhengig av etnisk opprinnelse, alder, kjønn, funksjonshemming eller seksuell orientering Helt uenig Helt enig Merk: Spørsmålene om nærpolitireformen er tatt ut av analysen da de kun er stilt til distriktene.

10 LAVERE VURDERINGER KNYTTET TIL PERSONLIG UTVIKLING OG NÆRMESTE LEDER BUNN 10: SPØRSMÅL MED LAVEST VURDERING Undersøkelsens laveste vurderinger er knyttet til interne utviklingsmuligheter. 2. Jeg har tilstrekkelig innflytelse på min egen arbeidssituasjon 6. Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 9. Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,7 3,6 3,5 11. Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i etaten 13. I hvilken grad opplever du at planer, mål og aktiviteter som det ble snakket om i medarbeidersamtalen ble fulgt opp? 27. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt 3,3 3,3 3,6 Det er også lave vurderinger knyttet til nærmeste leder. 37. På min arbeidsplass blir forholdene vi sier i fra om fulgt opp på en god måte 29. Min nærmeste leder setter klare mål for enheten 3,5 3,8 30. Min nærmeste leder følger opp at vi når målene våre 3,8 I tillegg er det lav skår til øverste ledelse. 55. Jeg har tro på at særorganets/politimesterens/politidirektørens ledergruppe leder organisasjonen på en god måte 3, Helt uenig Helt enig

11 NEGATIV UTVIKLING KNYTTET TIL INNFLYTSELSE PÅ EGEN ARBEIDSSITUASJON SAMMENLIGNET MED 2015 Det er generelt en negativ utvikling i årets resultater. Samtlige av endringene fra 2015 til i år, er negative. Størst negativ utvikling er det på spørsmålet om innflytelse på egen arbeidssituasjon. UTVIKLING PÅ SPØRSMÅL FRA 2015 TIL Jeg har tilstrekkelig innflytelse på min egen arbeidssituasjon (3,7) 22. I min enhet arbeider vi løpende med å utvikle og forbedre oss (3,8) -0,3-0,2 18. Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele arbeidsplassens resultater () 17. I min enhet deler vi ofte kunnskap og erfaringer for at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb () 11. Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i etaten (3,3) -0,2-0,2-0,2 9. Jeg har mulighet til å utvikle meg (3,5) -0,2 6. Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt (3,6) -0,2 28. Min nærmeste leder er tilgjengelig for meg når jeg trenger han/henne () -0,1 14. I min enhet er det arbeidsglede () -0,1 3. Jeg vet hva som forventes av meg i jobben (4,3) -0,1-0,4-0,3-0,2-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4

12 02: PÅ TVERS AV POLITIET POLITIET TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet, stolthet og ambassadørskap Undersøkelsens hovedområder Topp og bunn 10 Største forskjeller til 2015 PÅ TVERS AV POLITIET Jobbtilfredshet på tvers av enheter Største forskjeller mellom svært tilfredse og mindre tilfredse enheter i politiet Jobbtilfredshet på tvers av demografiske variabler DRIVERE I POLITIET Drivere for jobbtilfredshet Nærpolitireform og personalløp Medarbeiderplattformen

13 OPPLEVELSEN AV UTVIKLING/AUTONOMI OG NÆRMESTE LEDER SKILLER ENHETER MED HØY OG LAV JOBBTILFREDSHET STØRSTE FORSKJELLER MELLOM ENHETER MED HØY OG LAV JOBBTILFREDSHET Det er særlig opplevelsen av utviklingsmuligheter og arbeidsbelastning som skiller enheter med høy og enheter med lav jobbtilfredshet. 2. Jeg har tilstrekkelig innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4. Jeg har fått tilstrekkelig med opplæring og utdanning til å utføre mine arbeidsoppgaver 6. Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,5 3,6 3,4 4,0 9. Jeg har mulighet til å utvikle meg. 3,3 3,9 I tillegg utgjør opplevelsen av nærmeste leder et viktig skille mellom enheter med høy og enheter med lav jobbtilfredshet. 14. I min enhet er det arbeidsglede 27. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt 29. Min nærmeste leder setter klare mål for enheten 3,4 3,6 3,9 4,0 4,5 30. Min nærmeste leder følger opp at vi når målene våre 3,6 36. På min arbeidsplass opplever jeg det som trygt å si ifra 3,7 4,3 37. På min arbeidsplass blir forholdene vi sier i fra om fulgt opp på en god måte 3,3 4, Helt uenig 5. Helt enig Høy jobbtilfredshet (>4.4) Lav jobbtilfredshet (<3.6)

14 Distrikt/ særorga n Stillingskategori Alder Kjønn Er du leder? LEDERE HAR HØYERE JOBBTILFREDSHET ENN ØVRIGE MEDARBEIDERE JOBBTILFREDSHET PÅ TVERS AV BAKGRUNN Ledere og medarbeidere som jobber i særorgan svarer mer positivt på spørsmålet om jobbtilfredshet. Ja, leder med formelt personalansvar (n=1498) Ja, leder med uformelt personalansvar (n=1377) Nei (n= 9052) 4,4 Mann (n=6465) Kvinne (n=5403) Under 20 (n=6) (n=1672) (n=3016) (n=3696) (n=2795) 60 + (n=646) Polititj.st. (n=6625) Sivile Stil. (n=3801) Sivile - ATB (n=496) Jurist.st. (n=592) Distrikt (n=9389) Særorgan (n=2568) 4,3 Helt uenig Helt enig

15 03: DRIVERE I POLITIET POLITIET TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet, stolthet og ambassadørskap Undersøkelsens hovedområder Topp og bunn 10 Største forskjeller til 2015 PÅ TVERS AV POLITIET Temaområder fordelt på distrikt/særorgan Jobbtilfredshet på tvers av enheter Største forskjeller mellom svært tilfredse og mindre tilfredse enheter i politiet Jobbtilfredshet på tvers av demografiske variabler DRIVERE I POLITIET Drivere for jobbtilfredshet Nærpolitireform og personalløp Medarbeiderplattformen

16 METODE FOR Å IDENTIFISERE DE VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER FORMÅL Vi ønsker å vite hvilke faktorer som har størst betydning for om medarbeiderne i Politiet har en høy Jobbtilfredshet. METODE Via statistiske analyser (faktoranalyse) blir et antall underliggende dimensjoner i datamaterialet identifisert. Eksempelvis viser analysen av datamaterialet at spørsmålene som omhandler interne utviklingsmuligheter er nært forbundet med hverandre. De betraktes derfor analytisk som uttrykk for en og samme underliggende faktor. Faktorene som ble identifisert er, i all hovedsak, sammenfallende med hovedområdene i spørreskjemaet. Ved hjelp av statistiske analyser (regresjonsanalyse) beregnes hver enkelt faktors betydning for medarbeiderne sin indre motivasjon, tilfredshet med leder og opplevd innovasjonskraft i tre separate analyser. Betydningen sammenfattes med medarbeidernes vurdering (tilfredshet) med faktorene i en prioriteringsmatrise som angir dyktighet/viktighet. 16

17 Resultat på faktorene MEDARBEIDERNES ARBEIDSSITUASJON HAR STØRST PÅVIRKNING PÅ JOBBTILFREDSHET INNSATSKART: JOBBTILFREDSHET Faktoren «Min arbeidssituasjon» er den faktoren med størst forklaringskraft for Jobbtilfredshet. Det tyder på at de medarbeiderne som opplever at de har en god arbeidssituasjon, også har en høyere jobbtilfredshet enn andre medarbeidere. 5,0 4,5 Styrker Åpenhet/støtte 4,0 Utvikling og forbedring Nærmeste leder Min arbeidssituasjon Egenutvikling Til høyre er faktorene plottet etter følgende logikk: -Vertikal akse: Faktorens resultat på syvpunktsskalaen (et høyt resultat er alltid uttrykk for noe positivt). -Horisontal akse: Faktorens evne til å forklare forskjell i «Jobbtilfredshet» (jo lengre mot høyre, desto større forklaringskraft). 3,5 Overordnet ledelse Indikatorer i øvre høyre hjørne er således forhold med et godt resultat, og fremstår som viktige for høy «Jobbtilfredshet». 3,0 Muligheter Lav Betydning for jobbtilfredshet Høy

18 NÆRPOLITIREFORMEN/PERSONALLØP

19 KILDEN ER DEN MEST BRUKTE KANALEN FOR INFORMASJON OMKRING NÆRPOLITIREFORMEN DEN INFORMASJONEN JEG TRENGER OM NÆRPOLITIREFORMEN HENTER JEG FRA FØLGENDE KILDER (VELG DE TRE VIKTIGSTE): Kilden (intranett) 70% De mest brukte kanalene for informasjon omkring nærpolitireformen er; Kilden, Kolleger og Nærmeste leder. Kolleger Nærmeste leder 52% 57% Fagforeningen 24% Informasjonsmøter 23% Presse og media 20% Magasinet Norsk Politi 10% Annet 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

20 STOR OPPTIMISME KNYTTET TIL FORVENTET BRUK AV TEKNOLOGI OG KUNNSKAP ETTER GJENNOMFØRT REFORM PÅ SIKT FORVENTES DET AT ENDRINGENE I NÆRPOLITIREFORMEN MEDFØRER... Vet ikke 40. Forbedret etterretning 37% 29% 18% 9% 5% 24% 41. Bedre forståelse med kommunen gjennom politiråd og politikontakt 26% 28% 26% 12% 8% 28% 42. Bedre tjenesteplanlegging- prioritering og planlegging av ressurser basert på innsikt 31% 28% 19% 13% 9% 22% 43. Bedre bruk av teknologi og kunnskap i politipatruljen 43% 38% 12% 4% 20% 44. Operasjonssentraler med større evne til å støtte, styre og lede politipatruljen 36% 28% 16% 12% 9% 21% 45. Mer helhetlig straffesaksbehandling med etablering av felles straffesaksinntak 38% 31% 18% 8% 5% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvis enig Verken eller Delvis uenig Helt uenig

21 På tvers av personalløp. MEDARBEIDERE BLIR MER FORNØYD MED INFORMASJON UNDERVEIS I PERSONALLØPET 46. HVOR LANGT HAR DU KOMMET I PERSONALLØPET? 47. Jeg får god informasjon om hvordan personalløpet skal gjennomføres 2,5 48. Jeg får god informasjon om fremdrift og viktige tidspunkter underveis i personalløpet 3,1 49. Jeg fikk god informasjon om fremdrift og viktige tidspunkter underveis i personalløpet 3, Helt uenig Helt enig 50. Alt i alt opplever jeg meg ivaretatt i personalløpet 3,2 Ferdig med løpet (n=3566) 3,6 Jeg er underveis i løpet (n=2891) 3,0 Jeg har ikke startet ennå (n=1175) 2,4 Spørsmål knyttet til personalløp har kun gått til politidistriktene. Personalløp: ivaretakelse av medarbeidere i omstillingsprosesser mtp informasjon, saksbehandling og innplassering/omplassering i ny organisasjon Helt uenig 5. Helt enig

22 UØNSKET ADFERD

23 UØNSKET ATFERD HENDER DET AT DU BLIR UTSATT FOR NEGATIVE HANDLINGER?

24 UØNSKET ATFERD HENDER DET AT DU BLIR UTSATT FOR UØNSKET SEKSUELL OPPMERKSOMHET?

25 TAKK!

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL Politireform status

MØRE OG ROMSDAL Politireform status MØRE OG ROMSDAL MØRE OG POLITIDISTRIKT ROMSDAL POLITIDISTRIKT MØRE OG ROMSDAL Politireform status Felles enhet for operativ tjeneste Dagens lensmannskontor og politistasjoner Lensmanns- og politistasjonsdistrikter

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Kommunikasjon i kriser

Kommunikasjon i kriser Kommunikasjon i kriser Margrete Halvorsen Kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet Margrete Halvorsen - kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet Foto: NTB Scanpix 26.04.2017 Side 2 Margrete Halvorsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF FORSIDE 1/36 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Nye politidistrikter og beredskap

Nye politidistrikter og beredskap Nye politidistrikter og beredskap Brann- og redningsdagen i DSB 19. april 2016 Agenda Hvorfor må politiet endres? Bakgrunnen for nærpolitireformen Hva betyr nye politidistriktene for beredskapen i kommunene?

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Dato Saksbehandler 10.12.2012 Monica Holmen Skjeldrum Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Saksnr. Møtedato

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

Nærpolitireformen. Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet)

Nærpolitireformen. Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet) Nærpolitireformen Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet) Bakgrunn og mål for nærpolitireformen 1 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten 2008 Innhold Om undersøkelsen Om utvalget Hvordan lese resultatene? Resultater Tema og indekser Interessante resultater på enkeltspørsmål Forskjeller

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU Det Medisinske Fakultet (DMF)

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU Det Medisinske Fakultet (DMF) 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved 2007 - Det Medisinske Fakultet () Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved Utviklet internt i for Gir et oversiktsbilde over situasjonen på utvalgte områder Skal kun

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse. Mars 2012 Totalrapport

Medarbeiderundersøkelse. Mars 2012 Totalrapport Medarbeiderundersøkelse Mars 2012 Totalrapport Medarbeiderundersøkelse 23.04.2012 Om undersøkelsen Undersøkelsens formål er å innhente et informasjonsgrunnlag om sentrale arbeidsmiljøfaktorer og å bruke

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved NTNU Utviklet internt i NTNU for NTNU, ble gjennomført for første gang i 2007 Gir et oversiktsbilde over situasjonen

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2017

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2017 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 017 Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater Presentasjonsstruktur

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR

ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR INNLEDNING Denne rapporten viser oversikt over det totale antall RUH og antall registrerte personskader. Det skilles

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016

DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 SAMMENDRAG Brukerne er alt i alt er fornøyde med bistanden de mottar fra kommunen, 8 av 10 oppgir at de er helt enig eller enig i påstanden. Scorene

Detaljer

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Strategiplan 2008-2013 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Til alle ansatte Organisasjoner er alltid i utvikling. Det vil i stor grad være opp til oss selv hvordan, og i hvilken retning denne utviklingen

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Trygghet i hverdagen - nærpolitireformen. Å snakke med folk er fortsatt viktig politiarbeid

Trygghet i hverdagen - nærpolitireformen. Å snakke med folk er fortsatt viktig politiarbeid Trygghet i hverdagen - nærpolitireformen Å snakke med folk er fortsatt viktig politiarbeid Agenda Hvordan reformeres politiet? Nærpolitireform er Stortingsproposisjonen lettvint i forståelsen av nærpolitiet?

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Kultur og ledelse konkrete tiltak

Kultur og ledelse konkrete tiltak Kultur og ledelse konkrete tiltak Nr. Hva står det nå s. Hva bør det stå 1 «Politiet skal være en aktiv og kreativ etat der ledelse preger alle fra topp til bunn» og «Det vil måtte arbeides med å videreutvikle

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2016

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2016 Skolerapporten foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Bilde der hodet til lærer vises! Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 016 INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Politiets innbyggerundersøkelse

Politiets innbyggerundersøkelse Politiets innbyggerundersøkelse 2015 Laget for Politidirektoratet 14.01.16 2016 Ipsos MMI. All rights reserved. Forord Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse kartlegger og beskriver

Detaljer

På tiltakssiden er regionale arbeidsmiljøundersøkelser annethvert år ett av redskapene for realisere hovedmålet.

På tiltakssiden er regionale arbeidsmiljøundersøkelser annethvert år ett av redskapene for realisere hovedmålet. AMUS 2011 Handlingsplan for strategisk HR Hovedmål Midt-Norge sitt arbeid med å utvikle et godt arbeidsmiljø, skal være basert på kunnskap som kontinuerlig erverves gjennom systematisk kartlegging og evaluering

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Hvem er vi til for? Foto : Alstad Politidistrikt Sør-Øst 25.04.2016 Side 2 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer