POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT"

Transkript

1 POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1

2 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75 Antall svar: Ansvarlig for gjennomføringen i Politidirektoratet: Toni Benterud og Knut Snildal Ansvarlige konsulenter Rambøll: Seniorkonsulent Martin Aabech, seniorkonsulent Siri Storøy og konsulent Hanne Cook Merknader: i. Medarbeidere i UP besvarte ikke undersøkelsen i perioden, og inngår derfor ikke i rapporten. Undersøkelsen i UP gjennomføres i april ii. Resultater for spørsmål knyttet til Endringsprogrammet er ikke inkludert i denne rapporten, men rapporteres i egen resultatrapport. iii.eget metodenotat for undersøkelsen foreligger separat. 2

3 KORT OPPSUMMERING AV RESULTATENE FRA MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Jobbtilfredshet, lojalitet og ambassadørvilje er høy i etaten. Omtrent 9 av 10 medarbeidere svarer positivt på spørsmål om dette. 3 av 4 medarbeidere er tilfreds med sin nærmeste leder. - Etaten oppnår gjennomgående positiv fremgang sammenlignet med undersøkelsen fra Egen arbeidssituasjon, hverdagen i enheten og spørsmål knyttet til etaten generelt oppnår gode resultater. Umiddelbare svakheter knytter seg til tilstrekkelig opplæring, tilgang til informasjon og verktøy, noen forhold knyttet til nærmeste leder samt utviklingsmuligheter. Disse spørsmålene oppnår mer nøytrale skår. - Det er noe variasjon i tilfredshet mellom distrikt/særorgan. Det nedre sjiktet oppnår likevel tilfredsstillende resultater. - Tilfredsheten er høy på tvers av etaten, og 1 av 5 enheter har svært høy jobbtilfredshet. Videre har 2 av 3 enheter positiv utvikling sammenliknet med De viktigste forskjellene mellom enheter med svært tilfredse medarbeidere og mindre tilfredse medarbeidere omhandler forhold knyttet til ledelse og særlig resultatorientert ledelse. - Den viktigste driveren for tilfredshet i etaten er arbeidsoppgaver og kompetanseutnyttelse. Dette er også et område medarbeiderne er tilfredse med og dette anses derfor som en av etatens styrker. Det primære fokusområdet, og en utfordring i etaten, er knyttet til nærmeste leder. Ikke fordi området har svært lave resultater, men fordi resultatene fremdeles kan bli bedre samtidig som det er av høy viktighet for medarbeidernes trivsel. 3

4 RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR SAMLETE RESULTATER -Overordnede resultater på tilfredshet, lojalitet og ambassadørvilje og nærmeste leder. -Resultater på overordnede temaer. -Oversikt over umiddelbare styrker og utfordringer via topp og bunn 10: Hvor står etaten sterkt/mindre sterkt. -Hvordan ligger resultatene til etaten i 2013 an i forhold til resultatene i 2011? RESULTATER PÅ TVERS -Jobbtilfredshet oppdelt på politidistrikt og særorgan. -Analyse av jobbtilfredshet på tvers av enheter. -Analyse av utvikling i jobbtilfredshet på tvers av enheter. -Vandringsanalyse -Analyse av forskjeller på enheter med høy og lav jobbtilfredshet. INSPIRASJON -Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. -Hva skiller svært tilfredse medarbeidere fra tilfredse medarbeidere? -Gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler -Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. 4

5 OMTRENT 9 AV 10 ANSATTE ER GODT TILFREDS MED JOBBEN SIN EN POSITIV UTVIKLING FRA 2011 SAMLET TILFREDSHET: 11. JEG ER ALT I ALT GODT TILFREDS MED JOBBEN MIN 88 % sier seg enig eller helt enig i at de er godt tilfreds med jobben sin. Merk den høye andelen som er helt enig, som går opp betraktelig sammenlignet med Helt enig Delvis enig 34 % 40% 42% 54 % Verken eller 6 % 9% 6 % svarer at de ikke er tilfreds med jobben sin Delvis uenig 5 % 6% Helt uenig 1 % 2% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tilsvarende resultater i

6 OMTRENT 9 AV 10 FORVENTER Å FORTSATT VÆRE ANSATT OM 1 ÅR PÅ SAMME NIVÅ SOM I 2011 LOJALITET: 54. JEG FORVENTER Å VÆRE ANSATT VED MIN ARBEIDSPLASS OM 1 ÅR 86 % forventer å være ansatt på samme arbeidsplass om 1 år. Dette er omtrent på samme nivå som i Helt enig Delvis enig 15 % 16% 68% 71 % Verken eller 7 % 8% 8 % har en klar forventning om ikke å være ansatt i Politiet om 1 år. Delvis uenig Helt uenig 4 % 4% 4 % 3% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

7 AMBASSADØRVILJEN BLANT DE ANSATTE ER HØY: 84 PROSENT KAN ANBEFALE ARBEIDSPLASSEN TIL ANDRE AMBASSADØRVILJE: 52. JEG KAN ANBEFALE ANDRE Å SØKE JOBB VED MIN ARBEIDSPLASS 84 % kan anbefale andre å arbeide i Politiet. Merk den høye andelen som sier seg helt enig, en positiv utvikling sammenlignet med Helt enig Delvis enig 25 % 29% 49% 59 % Verken eller 8 % 12% 7 % ønsker ikke å anbefale sin arbeidsplass til andre. Delvis uenig Helt uenig 5 % 6% 2 % 3% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

8 3 AV 4 MEDARBEIDERE MENER AT NÆRMESTE LEDER ALT I ALT ER EN GOD LEDER POSITIV UTVIKLING FRA 2011 NÆRMESTE LEDER: 49. MIN NÆRMESTE LEDER ER ALT I ALT EN GOD LEDER 76 % mener at nærmeste leder alt i alt er en god leder. Merk den høye andelen som sier seg helt enig, en positiv utvikling sammenlignet med Helt enig Delvis enig 25 % 30% 37% 51 % Verken eller 11 % 15% Andelen som sier seg uenig i påstanden (12 %) har gått ned sammenlignet med 2011 (18 %). Delvis uenig Helt uenig 7 % 10% 5 % 8% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

9 EGEN ARBEIDSSITUASJON OG ENHET, SAMT ETATEN GENERELT OPPNÅR DE HØYESTE VURDERINGENE RESULTATER PÅ TEMAER Et gjennomsnittlig godt nok resultat ligger mellom 3.8 og 4.2 på en skala fra 1-5. Egen arbeidssituasjon Tema som omhandler forhold som ligger nært den enkeltes arbeidssituasjon, som arbeidsoppgaver, innflytelse og arbeidsmiljø i enheten oppnår høye skår Egen enhet Nærmeste leder Informasjon 3,8 4,0 Høye vurderinger av spørsmål som omhandler etaten generelt tyder på sterkt engasjement og identifikasjon med etatens visjon og samfunnsoppdrag. Utviklingsmuligheter 4,0 Etaten generelt Helt uenig Helt enig Et tema er definert som et gjennomsnitt av de spørsmål som inngår i det aktuelle avsnitt i spørreskjemaet. Eksempelvis er temaet Egen Arbeidssituasjon et gjennomsnitt av 11 spørsmål omkring egen arbeidssituasjon. Resultatene på tema er ikke sammenlignet med 2011 grunnet endringer i spørreskjema. 9

10 TILFREDSHET MED ARBEIDSOPPGAVER, ENGASJEMENT OG ARBEIDSMILJØ ER ETATENS UMIDDELBARE STYRKER STYRKER - TOPP 10 SPØRSMÅL Medarbeiderne uttrykker høy tilfredshet med arbeidsoppgaver, og de vet i stor grad hva som forventes av dem 1. Jeg har varierte arbeidsoppgaver 2. Jeg har interessante arbeidsoppgaver 4. Jeg vet hva som forventes av meg i jobben 4,6 4,6 4,5 51. Jeg er motivert i forhold til mitt arbeid Samtidig uttrykker de engasjement: de kjenner seg motivert og identifiserer seg med etatens samfunnsoppdrag 55. Jeg identifiserer meg med etatens formål om å bekjempe kriminalitet og skape trygghet 56. Etatens visjon om trygghet, lov og orden engasjerer meg i jobben 19. Jeg er villig til å gjøre en ekstra innsats utover det som normalt forventes 4,7 4,6 Medarbeidere opplever at en støtter hverandre i enheten, og de aller fleste har ikke sett eller opplevd mobbing, noe som indikerer et godt arbeidsmiljø i de aller fleste enheter 18. Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 26. I min enhet støtter vi hverandre 35. Jeg har ikke sett eller opplevd mobbing i min enhet de siste 12 mnd Helt uenig Helt enig Styrkene er identifisert ved å gruppere de 10 spørsmålene med høyest skår i temaer. 10

11 NØYTRAL VURDERING AV TILGANG PÅ VERKTØY OG INFORMASJON SAMT UTVIKLINGSMULIGHETER DE 10 SPØRSMÅL MED LAVESTE SKÅR Medarbeidernes vurderinger av opplæring, samt tilgang på verktøy og informasjon som trengs for å løse arbeidsoppgavene er mer nøytrale..det samme er tillit til øverste ledelse og til en viss grad vurderingen av nærmeste leders evne til å gi tilbakemelding og motivere..samt utviklings- og karrieremuligheter og gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalen 7. Jeg har fått tilstrekkelig med opplæring og utdanning til å utføre mine arbeidsoppgaver 5. Jeg har de redskaper og verktøy jeg trenger for å løse arbeidsoppgavene mine på en god måte 13. Informasjonen jeg behøver for å gjøre jobben min er lett å finne 50. Jeg har tillit til at politisjefens ledergruppe leder distriktet/særorganet på en god måte 36. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 44. Jeg blir motivert av min nærmeste leder 16. Jeg har mulighet til å utvikle meg (via nye arbeidsoppgaver, utdannelse, ansvar, prosjektledelse, osv.) 20. Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i etaten 22. Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt medarbeidersamtale med din leder? 23. I hvilken grad opplever du at avtaler, mål og aktiviteter som det ble snakket om i medarbeidersamtalen ble fulgt opp? 3,8 3,5 3,6 3,5 3,8 3,8 3,7 3,5 3,6 3, Helt uenig Helt enig Mulige utfordringer er identifisert ved å gruppere de 10 spørsmålene med lavest skår i temaer. 11

12 GJENNOMGÅENDE POSITIV UTVIKLING I RESULTATER SAMMENLIGNET MED 2011 De største forskjellene sammenlignet med 2011 er alle positive noe som indikerer en gjennomgående positiv fremgang i resultatene. Det er negativ forskjell på kun tre spørsmål i undersøkelsen, og disse er alle på < 0,1. DE 12 SPØRSMÅL MED STØRST FORSKJELL SAMMENLIGNET MED Jeg har tillit til at politisjefens ledergruppe leder distriktet/særorganet på en god måte (3,5) 34. Min enhet er åpen og inkluderende ift mangfold () 35. Jeg har ikke sett eller opplevd mobbing i min enhet de siste 12 mnd. () 0,3 0,2 0,4 Det er særlig fremgang på tillit til øverste ledelse, nærmeste leders evne til å motivere og gå foran som god rollemodell, samt utviklingsmuligheter. Merk likevel utgangspunktet. 29. I min enhet arbeider vi løpende med å utvikle og forbedre oss (3,9) 33. Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele arbeidsplassens resultater () 37. Min nærmeste leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling (3,8) 45. Min nærmeste leder er en god rollemodell (3,9) 44. Jeg blir motivert av min nærmeste leder (3,8) 6. Jeg får brukt mine kunnskaper og evner i jobben () 3. Jeg har tilstrekkelig innflytelse på min egen arbeidssituasjon (4) 16. Jeg har mulighet til å utvikle meg (3,7) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 20. Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i etaten (3,5) 0,2-0,5 0,0 0,5 I figuren vises de 12 spørsmål med størst forskjell (uavhengig av fortegn) sammenlignet med resultatene fra Tallet i parentes er etatens gjennomsnitt i I alt kan 47 av 55 spørsmål sammenlignes med forrige undersøkelse. Suksesskriteriene (spørsmål 11, 54 og 52) er holdt utenfor analysen. 12

13 DELKONKLUSJON: SAMLEDE RESULTATER SAMLEDE RESULTATER -Jobbtilfredshet, lojalitet og ambassadørvilje blant medarbeiderne i etaten er høy: omtrent 9 av 10 medarbeidere sier seg enig i spørsmålene som omhandler dette. 3 av 4 er tilfreds med sin nærmeste leder. -Egen arbeidssituasjon, enhet og etaten generelt er temaområdene som oppnår de høyeste vurderingene. -Det er særlig høy tilfredshet med arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Samtidig uttrykker medarbeiderne engasjement og sterk identifikasjon med etatens samfunnsoppdrag. Mer nøytrale vurderinger er knyttet til opplæring, tilgang til informasjon og verktøy, samt nærmeste leder og utviklingsmuligheter. -Gjennomgående viser resultatene i 2013 en positiv fremgang sammenlignet med RESULTATER PÅ TVERS -Jobbtilfredshet oppdelt på politidistrikt og særorgan. -Analyse av jobbtilfredshet på tvers av enheter. -Analyse av utvikling i jobbtilfredshet på tvers av enheter. -Vandringsanalyse -Analyse av forskjeller på enheter med høy og lav jobbtilfredshet. INSPIRASJON -Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. -Hva skiller svært tilfredse medarbeidere fra tilfredse medarbeidere? -Gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler -Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. 13

14 NOE VARIASJON I JOBBTILFREDSHET PÅ TVERS AV DISTRIKT/SÆRORGAN JOBBTILFREDSHET PÅ TVERS AV DISTRIKT/SÆRORGAN Gjennomgående høy jobbtilfredshet på tvers av distrikt og særorgan med en variasjon mellom 4.0 og 4.6 Topp 6 Midten Bunn 6 Salten PD (n=166) Follo PD (n=278) Søndre Buskerud PD (n=374) Politihøgskolen (n=380) Rogaland PD (n=532) Haugaland Sunnhordland PD (n=202) Asker og Bærum PD (n=266) Sør-Trøndelag PD (n=405) Vestfinnmark PD (n=117) Vestfold PD (n=361) Nord-Trøndelag PD (n=241) ØKOKRIM (n=124) Romerike PD (n=506) Hedmark PD (n=285) Østfinnmark PD (n=123) KRIPOS (n=402) Hordaland PD (n=752) Østfold PD (n=506) Telemark PD (n=337) Troms PD (n=236) Namsfogden i Oslo (n=95) Agder PD (n=430) Oslo PD (n=1537) Nordre Buskerud PD (n=128) Gudbrandsdal PD (n=110) Vestoppland PD (n=145) Sogn og Fjordane PD (n=158) Nordmøre og Romsdal PD (n=190) Helgeland PD (n=127) Sunnmøre PD (n=179) PDMT (n=234) Politiets utlendingsenhet (n=262) Politidirektoratet - POD (n=142) NID (n=31) Midtre Hålogaland PD (n=182) 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4, Helt uenig Helt enig 14

15 MEGET HØY JOBBTILFREDSHET I HVER 5. ENHET I ETATEN FORDELING AV TILFREDSHET PÅ TVERS AV ALLE ENHETER I ETATEN* 21 % av enhetene har en jobbtilfredshet på 4.7 eller høyere Høy trivsel går i stor grad hånd i hånd med performance % av enhetene har en jobbtilfredshet på 3.9 eller lavere Resultatene indikerer høy jobbtilfredshet på tvers av etaten, og det er særlig positivt at en så stor andel av enhetene plasserer seg i toppsjiktet. Antall enheter ,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,6 4,8 5,0 Tilfredshet med jobb alt i alt * I analysen inngår 829 organisatoriske enheter med 5 eller flere besvarelser. 15

16 HVA KJENNETEGNER DE ENHETENE SOM PLASSERER SEG I TOPPSJIKTET MED HØY JOBBTILFREDSHET? Rambølls analyser og mangeårige erfaring med medarbeiderundersøkelser viser at medarbeiderne som uttrykker høy jobbtilfredshet, gjør det fordi: - De har den nødvendige kunnskapen, kompetansen og verktøyene for å levere høy «performance» - De utvikler seg kontinuerlig som individer og gruppe - De opplever at det de gjør skaper verdi for andre - De setter seg ambisiøse mål og når dem - Deres leder er synlig, angir retning, gir løpende feedback og går foran som rollemodell - De er forskjellige, men de vet at de støtter hverandre 100% og de tør å utfordre hverandre på en konstruktiv måte - De er stolte av å være en del av sin organisasjon og har stor respekt for de andre delene av virksomheten - De ser en klar forbindelse mellom egen og organisasjonens suksess og de ser at de kan påvirke 16

17 2 AV 3 ENHETER HAR HATT EN POSITIV UTVIKLING I JOBBTILFREDSHET SIDEN ,0 UTVIKLING I JOBBTILFREDSHET PÅ ENHETER MED HISTORIKK* Resultatene indikerer at et flertall av enhetene beveger seg i positiv retning sammenlignet med resultatene de oppnådde i Andelen som beveger seg i positiv retning er vesentlig høyere enn andelen som beveger seg i negativ retning. Alt i alt jobbtilfredshet i ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Alt i alt jobbtilfredshet i 2011 Negativ utvikling (25%) Positiv utvikling (64%) Ingen utvikling (11%) * I analysen inngår 491 enheter med 5 eller flere besvarelser som har historikk fra forrige undersøkelse. Eksempelvis sammenlignes enhet x ved y politistasjon 2013 med enhet x ved y politistasjon i Beregningen av utviklingen i jobbtilfredshet baseres på enhetens gjennomsnittskår på spørsmål «11. Jeg er alt i alt godt tilfreds med jobben min» i 2011 og

18 54 % AV ENHETENE I NEDRE KVARTIL HAR FLYTTET SEG TIL MIDTRE KVARTIL PÅ TILFREDSHET UTVIKLING I TILFREDSHET FOR ENHETER Om analysen: I årets medarbeiderundersøkelse er det totalt 491 enheter med fem eller flere besvarelser som har resultater for både 2011 og 2013*. NEDRE KVARTIL: 25% 10 EN- HETER (8%) Illustrasjonen viser hvordan enhetene i de ulike kvartilene (her nedre kvartil) har utviklet seg på alt i alt tilfredshet sammenlignet med målingen i Er de fortsatt i samme kvartil eller har de flyttet seg? 50% 67 EN- HETER (54%) Blå viser alltid til det øverste kvartilet (de 25% av enhetene med høyest resultat) Lys blå viser alltid til de to midterste kvartilene (50 % enhetene) Grå viser alltid til det nederste kvartilet (de 25 % av enhetene med lavest resultat.) Av de 491 enhetene hadde 124 enheter i 2011 et resultat som lå i det nederste kvartil, dvs de laveste 25%. I hvilken grad har disse enhetene klart å forbedre resultatet siden forrige måling? 25% 124 EN- HETER TID 47 EN- HETER (38%) Av de 124 enhetene er det 47 (38%) som fortsatt i 2013 befinner seg nederst i gruppen de laveste 25%. Av de resterende 82 enhetene har 67 (54%) beveget seg i positiv retning til middelområdet. 10 enheter (8%) har beveget seg fra å være blant de laveste 25% i 2011 til å ligge blant de høyeste 25% i etaten i årets undersøkelse. 18 *Oversikten omfatter kun enheter som har minst fem respondenter begge årene, og hvor historisk resultat lar seg spore via. Enhetsnummer/navn

19 OMTRENT 1 AV 2 ENHETER LIGGER I SAMME KVARTIL PÅ TILFREDSHET SOM I 2011 UTVIKLING I TILFREDSHET FOR ENHETER MIDTRE KVARTIL: ØVRE KVARTIL: 25% 52 EN- HETER (21%) 25% 116 EN- HETER 59 EN- HETER (51%) 50% 251 EN- HETER 128 EN- HETER (51%) 50% 46 EN- HETER (40%) 25% 71 EN- HETER (28%) 25% 11 EN- HETER (9%) TID Utvikling for enhetene i middelområdet dvs. de midterste 50% av enhetsresultat i etaten: 51% av enhetene ligger fortsatt i det midtre kvartil 21% har løftet seg opp til det øverste nivået 28% har utviklet seg negativt og falt til det nederste kvartilet Utvikling for enhetene i det øverste området dvs. de beste 25% av enhetsresultat i etaten: 51% av enhetene fortsetter å ligge på det øverste nivået 40% av enhetene faller til det midtre kvartil 9% har en svært negativ utvikling og faller fra det øverste til det nederste kvartilet 19

20 NÆRMESTE LEDER ER DET PRIMÆRE SKILLET MELLOM ENHETER MED SVÆRT HØY OG LAVERE JOBBTILFREDSHET TOPP 10 SPØRSMÅL MED STØRST FORSKJELL MELLOM ENHETER MED HØY/LAV JOBBTILFREDSHET Vurderingen av nærmeste leders evne til mer personalorientert ledelse skiller enheter med høy og lavere jobbtilfredshet 44. Jeg blir motivert av min nærmeste leder 45. Min nærmeste leder er en god rollemodell 37. Min nærmeste leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,2 3,3 3,3 Det samme gjør arbeidsglede i enheten og vurderingen av karrieremuligheter 24. I min enhet er det arbeidsglede 20. Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i etaten 40. Min nærmeste leder setter klare mål for enheten 2,9 3,6 3,4 3,9 4,6 og det er klare forskjeller i vurderingen av leders resultatorientering 41. Min nærmeste leder følger opp at vi når målene våre 43. Min nærmeste leder sørger for at våre ressurser utnyttes på en effektiv måte 3,4 3,3 samt i tilliten til ledergruppen i distriktet/særorganet 42. Min nærmeste leder foretar nødvendige grep når noe ikke fungerer 50. Jeg har tillit til at politisjefens ledergruppe leder distriktet/særorganet på en god måte 3,3 4,0 3, Helt uenig Helt enig Et gjennomsnittlig godt nok resultat ligger mellom 3.8 og 4.2 på en skala fra 1-5. Jobbtilfredshet >4,6 Jobbtilfredshet<4,0 20

21 DELKONKLUSJON: RESULTATER PÅ TVERS SAMLEDE RESULTATER -Jobbtilfredshet, lojalitet og ambassadørvilje blant medarbeiderne i etaten er høy: omtrent 9 av 10 medarbeidere sier seg enig i spørsmålene som omhandler dette. 3 av 4 er tilfreds med sin nærmeste leder. -Egen arbeidssituasjon, enhet og etaten generelt er temaområdene som oppnår de høyeste vurderingene. -Det er særlig høy tilfredshet med arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Samtidig uttrykker medarbeiderne engasjement og sterk identifikasjon med etatens samfunnsoppdrag. Mer nøytrale vurderinger er knyttet til opplæring, tilgang til informasjon og verktøy, samt nærmeste leder og utviklingsmuligheter. -Gjennomgående viser resultatene i 2013 en positiv fremgang sammenlignet med RESULTATER PÅ TVERS -Jobbtilfredshet på tvers er høy og varierer mellom 4.0 og 4.6 mellom de ulike distrikt og særorgan. -Det er meget høy jobbtilfredshet i hver 5. enhet i etaten. -2 av 3 enheter med historikk har hatt en positiv utvikling i jobbtilfredshet siden 2011, og det er en positiv tendens med hensyn til «vandring». -Nærmeste leder er det primære skillet mellom enheter med høy og lav jobbtilfredshet. INSPIRASJON -Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. -Hva skiller svært tilfredse medarbeidere fra tilfredse medarbeidere? -Gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler -Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. 21

22 METODE FOR Å IDENTIFISERE DE VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER FORMÅL Vi ønsker å vite hvilke faktorer som har størst betydning for de ansattes jobbtilfredshet. METODE Den samlede tilfredsheten (spm. 11) blir brukt som avhengig variabel i den etterfølgende analysen. - Via statistisk analyse (faktoranalyse) blir et antall underliggende dimensjoner i datamaterialet identifisert. Eksempelvis viser analysen av datamaterialet at spørsmålene som omhandler nærmeste leder er nært forbundet med hverandre. De betraktes derfor analytisk som uttrykk for en og samme underliggende faktor. Disse faktorene er ofte, men ikke nødvendigvis alltid, relativt sammenfallende med temaene i spørreskjemaet. - Ved hjelp av en statistisk regresjonsanalyse er det mulig å beregne de forskjellige faktorenes betydning for medarbeiderne sin samlede tilfredshet. Dette gir ett mål for hvilke faktorer som betyr mest for medarbeidernes tilfredshet. - Betydningen sammenfattes med medarbeidernes vurdering (tilfredshet) med faktorene i en prioriteringsmatrise som angir dyktighet/viktighet. 22

23 UTNYTTELSE AV KOMPETANSE OG SPENNENDE ARBEIDSOPPGAVER ER VIKTIGST FOR TILFREDSHET DRIVERE FOR JOBBTILFREDSHETEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Analysen viser at arbeidsoppgaver og kompetanseutnyttelse er den viktigste driveren for jobbtilfredshet i etaten. Nærmeste leder er også en viktig driver, og et område som skårer noe lavere i undersøkelsen. Innsatskartet indikerer at en får størst effekt på resultatet for tilfredshet av å løfte eller bevare de områdene som har stor betydning for de ansattes jobbtilfredshet. Gj.snittlig tilfredshet med faktorene 4,0 3,8 Muligheter Læring og utviklingsmuligheter Etatens formål og visjon Informasjon og verktøy Enheten Arbeidsbelastning Nærmeste leder Arbeidsoppgaver & kompetanseutnyttelse Styrker Kontinuerlig forbedringsarbeid er dermed avgjørende for å opprettholde den høye tilfredsheten og engasjementet i etaten! 3,6 Svakheter Lav Betydning for jobbtilfredshet Utfordringer Høy 23

24 NÆRMESTE LEDER ER ET VIKTIG SKILLE MELLOM DE SVÆRT TILFREDSE OG TILFREDSE MEDARBEIDERNE Helt enig Delvis enig 34 % 40% 42% 54 % TOPP 10 FORSKJELLER MELLOM DE SOM ER SVÆRT TILFREDS MED JOBBEN ALT I ALT (54 %) OG DE SOM ER TILFREDS (34 %) Verken eller Delvis uenig 6 % 9% 5 % 6% 10. Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,6 1 % Helt uenig 2% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 3. Jeg har tilstrekkelig innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3, Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i etaten 3,2 3,9 Et gjennomsnittlig godt nok resultat ligger mellom 3.8 og 4.2 på en skala fra Jeg har mulighet til å utvikle meg (via nye arbeidsoppgaver, utdannelse, ansvar, prosjektledelse, osv.) 36. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 37. Min nærmeste leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,4 3,5 3,6 4,1 Undersøkelser viser at svært tilfredse medarbeidere er betydelig mer engasjerte og dedikerte enn tilfredse medarbeidere. Undersøkelsen viser at det i Politiet spesielt er nærmeste leder, opplevde utviklings- og karrieremuligheter, innflytelse på egen arbeidssituasjon og arbeidsbelastning som skiller de to gruppene. 42. Min nærmeste leder foretar nødvendige grep når noe ikke fungerer 44. Jeg blir motivert av min nærmeste leder 43. Min nærmeste leder sørger for at våre ressurser utnyttes på en effektiv måte 45. Min nærmeste leder er en god rollemodell Helt uenig 3,6 3,5 3,6 3,6 Svært tilfreds (5) Tilfreds (4) Helt enig 24

25 MEDARBEIDERE SOM OPPLEVER HØY GRAD AV OPPFØLGING PÅ MEDARBEIDERSAMTALEN ER OGSÅ MER TILFREDSE SAMMENHENG MELLOM GJENNOMFØRING AV MEDARBEIDERSAMTALER OG TILFREDSHET Hatt medarbeidersamtale Ja (n=6808) Nei (n=3739) Medarbeidere som har gjennomført medarbeidersamtale er noe mer tilfreds enn de som ikke har gjennomført Ingen avtale ble inngått (n=577) 4,5 Oppfølging på inngåtte avtaler I meget stor grad (n= 542) I stor grad (n= 2102) I noen grad (n=2487) I liten grad (n= 824) 3,9 4,7 4,8 Den største effekten på jobbtilfredshet er dog oppfølging av de avtaler som blir inngått i samtalen. Resultatene viser også at relativt liten innsats gir stor effekt. Ikke i det hele tatt (n= 276) 3, Meget utilfreds Meget tilfreds Gjennomsnittlig tilfredshet blant de som opplever oppfølging av medarbeidersamtalen er kun beregnet for de respondentene som har hatt medarbeidersamtale 25

26 LITT OM SAMMENHENGEN MELLOM TILFREDSHET OG OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSER (MU) Gjennomfører MU med stor grad av oppfølging Jobbtilfredshet Gjennomfører ikke MU Gjennomfører MU med noen grad av oppfølging Det er først når virksomheten aktivt følger opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen at man oppnå klar gevinst mht. jobbtilfredshet. Gjennomfører MU uten å følge opp Kilde: Rambølls årlige referensemåling blant offentlige og private virksomheter. 26

27 DELKONKLUSJON: INSPIRASJON SAMLEDE RESULTATER -Jobbtilfredshet, lojalitet og ambassadørvilje blant medarbeiderne i etaten er høy: omtrent 9 av 10 medarbeidere sier seg enig i spørsmålene som omhandler dette. 3 av 4 er tilfreds med sin nærmeste leder. -Egen arbeidssituasjon, enhet og etaten generelt er temaområdene som oppnår de høyeste vurderingene. -Det er særlig høy tilfredshet med arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Samtidig uttrykker medarbeiderne engasjement og sterk identifikasjon med etatens samfunnsoppdrag. Mer nøytrale vurderinger er knyttet til opplæring, tilgang til informasjon og verktøy, samt nærmeste leder og utviklingsmuligheter. -Gjennomgående viser resultatene i 2013 en positiv fremgang sammenlignet med RESULTATER PÅ TVERS -Jobbtilfredshet på tvers er høy og varierer mellom 4.0 og 4.6 mellom de ulike distrikt og særorgan. -Det er meget høy jobbtilfredshet i hver 5. enhet i etaten. -2 av 3 enheter med historikk har hatt en positiv utvikling i jobbtilfredshet siden 2011, og det er en positiv tendens med hensyn til «vandring». -Nærmeste leder er det primære skillet mellom enheter med høy og lav jobbtilfredshet. INSPIRASJON -Arbeidsoppgaver og kompetanseutnyttelse er den viktigste driveren for jobbtilfredshet i etaten, og det er også et område som medarbeiderne er tilfreds med. Arbeidsbelastning og egen enhet er også bevaringsområder med betydning for jobbtilfredsheten. -Det primære fokusområdet er nærmeste leder som har betydning for jobbtilfredsheten og som samtidig skårer noe lavere i undersøkelsen. -Nærmeste leder, opplevde utviklings- og karrieremuligheter, innflytelse på egen arbeidssituasjon og arbeidsbelastning skiller primært de tilfredse og svært tilfredse medarbeiderne. -Oppfølging av avtaler gjort i medarbeidersamtalen har sammenheng med jobbtilfredshet 27

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 422 321

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum 1 Oslo politidistrikt 324 294 344 342 397 410

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-godkjente 1-5 Rapport til Bevæpningsutvalget 12. oktober 2012 Professor Liv Finstad Noen hovedresultater Undersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2013

ÅRSRAPPORT 2012 UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2013 ÅRSRAPPORT 2012 UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2013 INNLEDNING Årsrapporten beskriver omfanget av uønskede hendelser i politi- og lensmannsetaten i 2012. Rapporten beskriver

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN POD-publikasjon nr. 2014/07 Rettet versjon. Rettelser i tabell

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 Rapport Forord Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet. Undersøkelsen

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2014

narkotika- og dopingstatistikk 2014 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 214 narkotika- og dopingstatistikk 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

RESSURSANALYSE 2014 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2014 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 214 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN 2 / innhold INNHOLD 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 6 2.1 Formål 6 2.2 Innretning og avgrensning 6 3 OVERORDNET UTVIKLING I UTGIFTER 7

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år)

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år) Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya (tilpasset respondenter over og under 18 år) 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen etterlatte etter omkomne på Utøya til å delta i

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 Rapport Side 2 av 99 Forord Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006

Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006 Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006 HKI-forum 25.10.06 Toni Benterud, seniorrådgiver i OU-seksjonen i Politidirektoratet Agenda Hvorfor medarbeiderundersøkelse? Forberedelsesfasen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Innhold Formål og status Erfaringer Nasjonal utbygging 2 Nødnett Norges største IKT-prosjekt Stortinget vedtok 18. desember

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015 narkotikastatistikk 1. Halvår 215 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår er det registrert 15 21 narkotikasaker. Det er en nedgang

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Rapportspesifikasjoner Antall gjennomførte 6 Antall inviterte 6 Svarprosent 100% INNHOLD Innhold Overblikk 3 5 Omdømme Arbeidsoppgaver

Detaljer

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010

Medarbeiderundersøkelsen 2010 Ringerike kommune R I N G E R I K E K O M M U N E Medarbeiderundersøkelsen 2010 Hønefoss kino 4. februar Program Innledning og noen aktuelle tema v/rådmannen Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2010

Detaljer