POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT"

Transkript

1 POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1

2 OPPSUMMERING av medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre Buskerud pd begge med 89%! Oslo pd og Hordaland pd hadde lavest deltakelse (hhv. 52% og 55%). 2 av 3 pd/særorgan hadde en deltakelse på over 75%. - 82% er tilfreds eller svært tilfreds med å arbeide i Politiet. Det er klart bedre enn i statlig sektor generelt, hvor andelen er 77%. - Forhold som tilfredshet med arbeidsoppgaver og motivasjon skårer høyest i undersøkelsen. - Tilrettelegging og opplæring ift. arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og tillit til toppledelsen skårer lavest, men likevel relativt godt. - Etatens resultater er til dels klart bedre enn det man ser i statlig sektor generelt. - Det er høy tilfredshet i mange av enhetene over halvparten av enhetene med +3 medarbeidere har en jobbtilfredshet på 4,3 eller høyere! - Det som primært skiller enheter med høy og lav tilfredshet er tilrettelegging av arbeidet, utviklingsmuligheter og ledelse. - Overvei om det bør gjøres en innsats i forhold til medarbeidernes arbeidsbelastning og satse på kvalifisering av lederne i etaten for å øke jobbtilfredsheten. Sekundært også vurdere hvordan man kan sikre tilstrekkelig med kompetanse i enhetene og en god tilrettelegging av arbeidsoppgavene. 2

3 RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR SAMLETE RESULTATER -Overordnede resultater på tilfredshet, lojalitet og ambassadørvilje. -Resultater på overordnede temaer. -Oversikt over umiddelbare styrker og utfordringer via topp og bunn 10: Hvor står etaten sterkt/mindre sterkt. -Hvordan ligger resultatene til etaten i forhold til andre statlige arbeidsplasser benchmark med Medarbeiderundersøkelse i staten RESULTATER PÅ TVERS -Spørsmål med størst forskjell på tvers av etaten. -Analyse av jobbtilfredshet på tvers av enheter. -Analyse av forskjeller på enheter med høy og lav jobbtilfredshet. -Variasjoner i jobbtilfredshet på tvers av kjønn, alder, ansiennitet og stilling. INSPIRASJON -Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. -Hva skiller svært tilfredse medarbeidere fra tilfredse medarbeidere? -Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. 3

4 4 AV 5 ER TILFREDS MED JOBBEN SIN STØRRE TILFREDSHET ENN BLANT STATSANSATTE GENERELT SAMLET TILFREDSHET: 11. JEG ER ALT I ALT GODT TILFREDS MED JOBBEN MIN 82% sier seg enig eller helt enig i at de er godt tilfreds med jobben sin. Merk den store andelen som er helt enig. Andelen er noe større enn i statlig sektor generelt (77%). Helt enig Delvis enig 26% 42% 40% 51% Verken eller 9% 15% 8% svarer at de ikke er tilfreds med jobben sin, og det er omtrent på samme nivå som for statsansatte generelt. Delvis uenig Helt uenig 6% 6% 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Politiet Statsansatte totalt Benchmark er hentet fra målingen Medarbeiderundersøkelse i staten 2010, som Rambøll gjennomførte for DIFI. 4

5 SAMMENLIGNET MED ANDRE STØRRE VIRKSOMHETER LIGGER POLITIET GODT PLASSERT MIDT I FELTET 11. JEG ER ALT I ALT GODT TILFREDS MED JOBBEN MIN INDEKS FOR 25 NORDISKE RAMBØLL KUNDER MED +1,000 MEDARBEIDERE I OFF. OG PRIVAT SEKTOR Politiet (4,13) X 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 Primært funksjonærer, f.eks. bank, rådgiving, handel og kontor Blandet medarbeidersammensetning (produkskjon/funksjonær) X Benchmark basert på undersøkelsen Medarbeiderundersøkelse i staten 2010, (DIFI) 5

6 85% FORVENTER Å FORTSATT VÆRE ANSATT PÅ SAMME ARBEIDSPLASS OM 1 ÅR LOJALITET: 48. JEG FORVENTER Å VÆRE ANSATT VED MIN ARBEIDSPLASS OM 1 ÅR Helt enig 68% 85% enige eller helt enige i at de forventer å være ansatt på samme arbeidsplass om 1 år. Enig 17% Hverken enig eller uenig 8% Uenig 4% 7% har en klar forventning om ikke å være ansatt i Politiet om 1 år. Helt uenig 3% 0% 20% 40% 60% 80% Politiet 6

7 NÆR 4 AV 5 VIL ANBEFALE SIN ARBEIDSPLASS TIL ANDRE - DET ER FLERE ENN I STATEN GENERELT AMBASSADØRVILJE: 46. JEG KAN ANBEFALE ANDRE Å SØKE JOBB VED MIN ARBEIDSPLASS 78% kan anbefale andre å arbeide i Politiet ( ambassadører ). Blant de statsansatte generelt er andelen 72%. Helt enig Enig 27% 29% 45% 49% 13% er tvilende i forhold til å anbefale sin arbeidsplass til andre. Hverken enig eller uenig 13% 21% 9% ønsker ikke å anbefale sin arbeidsplass til andre resultatet er på samme nivå som resten av staten. Uenig Helt uenig 6% 5% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Politiet Statsansatte totalt 7

8 TEMAET ETATEN GENERELT VURDERES MEST POSITIVT, MEN DE NÆRE FORHOLD SKÅRER OGSÅ GODT RESULTATER PÅ TEMAER EGEN ARBEIDSSITUASJON 4,0 Forhold omkring det daglige arbeidet og egen enhet blir vurdert mest positivt. TILGANG TIL INFORMASJON 3,9 Utviklingsmuligheter og Ledelse blir vurdert noe lavere. Temaer UTVIKLINGSMULIGHETER EGEN ENHET 3,7 4,0 LEDELSE 3,6 Temaet Etaten generelt har den høyeste skår tyder på en organisasjon med trivsel, motivasjon og korpsånd. ETATEN GENERELT 4,3 Totalindeks 3, Helt uenig Helt enig Et tema er definert som et gjennomsnitt av de spørsmål som inngår i det aktuelle avsnitt i spørreskjemaet. Eksempelvis er temaet Egen Arbeidssituasjon et gjennomsnitt av 11 spørsmål omkring egen arbeidssituasjon. Totalindekset er beregnet som et vektet gjennomsnitt av de enkelte temaer avhengig av antallet av spørsmål i temaet. 8

9 ETATENS STYRKER ER SÆRLIG TILFREDSHET MED ARBEIDSOPPGAVER OG MOTIVERTE MEDARBEIDERE STYRKER - TOPP 10 SPØRSMÅL Varierte og interessante arbeidsoppgaver, og kjennskap til forventninger. 1. Jeg har varierte arbeidsoppgaver 2. Jeg har interessante arbeidsoppgaver 4,42 4,42 4. Jeg vet hva som forventes av meg i jobben 4,36 Høy motivasjon både i forhold til arbeidsoppgaver og egen utvikling. Engasjementet slår ut i oppslutning om etatens målsetninger, lojalitet og stolthet. 19. Jeg er villig til å gjøre en ekstra innsats utover det som normalt forventes 45. Jeg er motivert i forhold til mitt arbeid 18. Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 49. Jeg identifiserer meg med etatens formål om å bekjempe kriminalitet og skape trygghet 48. Jeg forventer å være ansatt ved min arbeidsplass om 1 år 4,42 4,37 4,34 4,54 4,42 God kollegial støtte i avdelingen 44. Jeg er stolt over å være ansatt i etaten 26. I min enhet støtter vi hverandre 4,32 4, Helt uenig Helt enig Styrken er identifisert ved å gruppere de 10 spørsmålene med høyest skår i temaer. 9

10 TILRETTELEG., OPPLÆRING, UTVIKLINGSMULIGHETER OG TILLIT TIL TOPPLEDELSEN VURDERES MER NØYTRALT DE 10 SPØRSMÅL MED LAVESTE SKÅR Tilretteleggingen av arbeidet og opplæringen man får vurderes positivt - men mulighet for forbedring. Varierende jobb- og utviklingsmuligheter og støtte fra nærmeste leder samt gjennomført medarbeidersamtale og oppfølging av denne, samt tilstrekkelig tilbakemelding fra nærmeste leder. Medarbeidernes tillit til øverste ledelse ved PD/ særorgan oppnår en nøytral vurdering. 7. Jeg har fått tilstrekkelig med opplæring og utdanning til å utføre mine arbeidsoppgaver 5. Arbeidssituasjonen min er tilrettelagt slik at jeg kan gjøre en god jobb 20. Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i etaten 16. Jeg har mulighet til å utvikle meg 36. Min nærmeste leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 23. I hvilken grad opplever du at avtaler, mål og aktiviteter som det ble snakket om i medarbeidersamtalen ble fulgt opp? 22. Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidesamtale med din leder? 40. Jeg blir motivert av min nærmeste leder 35. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt 43. Jeg har tillit til at PMs/politidir. ledergruppe leder mitt særorgan/pd/pod på en god måte 3,60 3,62 3,22 3,44 3,62 3,20 3,36 3,55 3,61 3, Helt uenig Helt enig 10

11 ETATENS RESULTATER ER TIL DELS KLART BEDRE ENN NIVÅET I STATLIG SEKTOR GENERELT DE 12 SPØRSMÅL* MED STØRST FORSKJELL SAMMENLIGNET MED BENCHMARK Interessante og motiverende arbeidsoppgaver. 45. Jeg er motivert i forhold til mitt arbeid (4,4) 2. Jeg har interessante arbeidsoppgaver (4,4) 0,29 0,50 1. Jeg har varierte arbeidsoppgaver (4,4) 0,21 God balanse mellom jobb og fritid/familie. Opplevelse av at arbeidsplassen har et godt image og er en god arbeidsplass. Tilbakemelding på innsats og oppfølging på medarbeidersamtalen. Bedre vurdering av mangfold og åpenhet. De eneste spørsmålene som ligger under benchmark omhandler begge utvikling. 37. Min nærmeste leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne (3,6) 9. Jeg har vanligvis god balanse mellom jobb og fritid/familie (4,2) 47. Jeg opplever at etaten har et godt omdømme i offentligheten (4,1) 44. Jeg er stolt over å være ansatt i etaten (4,3) 46. Jeg kan anbefale andre å søke jobb ved min arbeidsplass (4,1) 42. Min nærmeste leder er alt i alt en god leder (3,8) 35. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt(3,6) 23. Oppfølging på medarbeidersamtalen? (3,2) 33. Min enhet er åpen og inkluderende ift mangfold (4,1) 15. Jeg blir tilstrekkelig faglig utfordret i mitt arbeid 16. Jeg har mulighet til å utvikle meg -0,07-0,06 0,29 0,33 0,31 0,28 0,43 0,40 0,43 0,42 0,41-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 * I alt kunne 20 av de i alt 51 spørsmål i medarbeiderundersøkelsen sammenliknes med DIFI s Medarbeiderundersøkelse i staten I figuren vises de 12 spørsmål med størst forskjell sammenliknet med benchmark, pluss de to eneste spørsmål som skårer under benchmark. 11

12 DELKONKLUSJON: SAMLEDE RESULTATER SAMLEDE RESULTATER -82% er tilfreds eller meget tilfreds med jobben sin. Det er flere enn i statlig sektor generelt, hvor andelen er 77%. -Også gode resultater for fastholdelse og ambassadørvilje. -Temaet Etaten generelt blir vurdert mest positivt, men nære forhold skårer også godt. -Forhold som tilfredshet med arbeidsoppgaver og egen motivasjon skårer høyest i undersøkelsen. -Tilrettelegging og opplæring ift. arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og tillit til toppledelsen skårer lavest, men vurderes likevel som relativt godt. -Etatens resultater er til dels klart bedre enn nivået i statlig sektor generelt. RESULTATER PÅ TVERS -Spørsmål med størst forskjell på tvers av etaten. -Analyse av jobbtilfredshet på tvers av enheter. -Analyse av forskjeller på enheter med høy og lav jobbtilfredshet. -Variasjoner i jobbtilfredshet på tvers av kjønn, alder, ansiennitet og stilling. INSPIRASJON -Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. -Hva skiller svært tilfredse medarbeidere fra tilfredse medarbeidere? -Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. 12

13 BETYDELIG FORSKJELLER PÅ TVERS AV ETATEN - SÆRLIG NÆRMESTE LEDER OG MEDARBEIDERSAMTALEN TOPP 10 SPØRSMÅL MED STØRST FORSKJELL PÅ TVERS AV ETATENS DISTRIKT/SÆRORGAN 38. Min leder setter klare mål for enheten Min (3,33) Maks (4,66) 39. Min nærmeste leder følger opp at vi når målene våre Min (3,33) Maks (4,62) Store forskjeller i vurderingen av nærmeste leder. 42. Min nærmeste leder er alt i alt en god leder Min (3,15) Maks (4,43) 41. Min nærmeste leder er en god rollemodell Min (3,06) Maks (4,37) Det blir ikke arbeidet like systematisk med medarbeidersamtaler overalt. Variasjon ift tilrettelegging av arbeidet, omdømme og mobbing. Forskjell i tilliten til øverste ledelse i pd/særorgan. 40. Jeg blir motivert av min nærmeste leder 22. Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidesamtale med din leder? (Ja=5, nei=1) 5. Arbeidssituasjonen min er tilrettelagt slik at jeg kan gjøre en god jobb 47. Jeg opplever at etaten har et godt omdømme i offentligheten 34. Jeg har ikke sett eller opplevd mobbing på arbeidsplassen de siste 12 mnd. 43. Jeg har tillit til at PMs/politidir. ledergruppe leder mitt særorgan/pd/pod på en god måte Maks (4,26) Min (2,91) Maks (4,29) Min (1,91) Maks (4,31) Min (3,09) Maks (4,64) Min (3,42) Maks (4,55) Min (3,34) Maks (3,72) Min (2,52) Helt uenig Max Min Helt enig 13

14 EN VISS SPREDNING I JOBBTILFREDSHETEN PÅ TVERS AV ETATEN MEN HØY TILFREDSHET I MANGE AV ENHETENE FORDELING AV TILFREDSHETEN PÅ TVERS AV ALLE ENHETER I ETATEN* Halvparten av enhetene (50%) har en jobbtilfredshet på 4,3 eller høyere! Antall enheter % av enhetene har en relativt lav jobbtilfredshet på 3,5 eller lavere ,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 Spm. 11 Tilfredshet med jobb alt i alt * I analysen inngår 915 enheter med 3 eller flere besvarelser. 14

15 ARB.TILRETTELEGGING, UTV. OG LEDELSE ER DET SOM PRIMÆRT SKILLER ENHETER MED HØY/LAV TILFREDSHET TOPP 10 SPØRSMÅL MED STØRST FORSKJELL MELLOM ENHETER MED HØY/LAV JOBBTILFREDSHET Medarbeiderne i enhetene med høyest tilfredshet opplever at arbeidet er godt tilrettelagt og at de har medinnflytelse 24. I min enhet er det arbeidsglede 3. Jeg har tilstrekkelig innflytelse på min egen arbeidssituasjon 5. Arbeidssituasjonen min er tilrettelagt slik at jeg kan gjøre en god jobb 3,3 3,1 2,9 4,4 4,3 4,1 og at de har gode utviklings- og karrieremuligheter 36. Min nærmeste leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 16. Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,0 2,8 4,1 3,9 20. Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i etaten 2,5 3,6 Nærmeste leder er også avgjørende for om det er høy eller lav jobbtilfredshet i enheten 42. Min nærmeste leder er alt i alt en god leder 41. Min nærmeste leder er en god rollemodell 40. Jeg blir motivert av min nærmeste leder 2,9 2,8 3,0 4,0 4,0 4,2 og det gjelder også den øverste ledelse i pd/ særorganet 43. Jeg har tillit til at politisjefens/politidirektørens ledergruppe leder mitt særorgan/politidistrikt/pod på en 2,5 3, Helt uenig Helt enig Topp (Jobbtilfredshet > 4,3) Bunn (Jobbtilfredshet < 3,6) 15

16 KVINNER, NYANSATTE OG LEDERE ER ETATENS MEST TILFREDSE MEDARBEIDERE JOBBTILFREDSHET OPPDELT PÅ BAKGRUNNSOPPLYSNINGER Kvinner er noe mer tilfredse enn sine mannlige kollegaer. Kjønn Kvinne (n=4118) Mann (n=5624) 4,22 4,06-29 år (n=929) 4, år (n=2901) 4,07 Kun mindre forskjeller i tilfredsheten på tvers av alder og ansiennitet men en tendens til noe større tilfredshet blant eldre medarbeidere Alder år (n=3218) år (n=2263) 60+ år (n=426) 4,14 4,11 4,35 Under 2 år (n=1471) 4,27 høyere tilfredshet blant eldre medarbeiderne kan trolig ses i sammenheng med stilling. Stilling Annsiennitet 2-5 år (n=2358) 6-11 år (n=2003) 12+ år (n=3888) Leder* (n=1355) Medarbeider (n=8626) 4,10 4,08 4,11 4,42 4, Helt uenig Helt enig *Kun ledere med formelt personalansvar (spm 51) 16

17 DELKONKLUSJON: RESULTATER PÅ TVERS SAMLEDE RESULTATER -82% er tilfreds eller meget tilfreds med jobben sin. Det er flere enn i statlig sektor generelt, hvor andelen er 77%. -Også gode resultater for fastholdelse og ambassadørvilje. -Temaet Etaten generelt blir vurdert mest positivt, men nære forhold skårer også godt. -Forhold som tilfredshet med arbeidsoppgaver og egen motivasjon skårer høyest i undersøkelsen. -Tilrettelegging og opplæring ift. arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og tillit til toppledelsen skårer lavest, men vurderes likevel som relativt godt. -Etatens resultater er til dels klart bedre enn nivået i statlig sektor generelt. RESULTATER PÅ TVERS -Klare forskjeller på tvers av etaten - særlig i forhold til nærmeste leder og medarbeidersamtalen -...men det er høy tilfredshet i mange av enhetene: halvparten har en jobbtilfredshet på 4,3 eller høyere! -Det som primært skiller enheter med høy og lav tilfredshet er tilrettelegging av arbeidet, utviklingsmuligheter og ledelse. -Kvinner, nye medarbeidere og ledere er de medarbeidergruppene i etaten med høyest jobbtilfredshet. INSPIRASJON -Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. -Hva skiller svært tilfredse medarbeidere fra tilfredse medarbeidere? -Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. 17

18 INSPIRASJON TIL HVORDAN MAN KOMMER VIDERE I ETTERKANT AV UNDERSØKELSEN Utnytte styrkene til å arbeide med utfordringene (seksjon 1) Identifisere distrikt og medarbeidergrupper med særlige utfordringer (seksjon 2) Oppfølging! Fokusere på områder med størst betydning for medarbeidernes jobbtilfredshet og som med størst potensial for forbedring (seksjon 3) 18

19 METODE FOR Å IDENTIFISERE VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER FORMÅL -Vi ønsker å vite hvilke faktorer som har størst betydning for om de ansatte i etaten har en høy jobbtilfredshet. METODE -Den samlede tilfredsheten (spm. 11) blir brukt som avhengige variabel i den etterfølgende analysen. -Via statistiske analyser blir et antall underliggende dimensjoner i datamaterialet identifisert. Eksempelvis viser analysen av datamaterialet at spørsmålene som omhandler nærmeste leder er nært forbundet med hverandre. De betraktes derfor analytisk som uttrykk for en og samme underliggende faktor. Disse faktorene er ofte, men ikke nødvendigvis alltid, sammenfallende med temaene i spørreskjemaet/undersøkelsen. -Ved hjelp av statistiske analyser beregnes hver enkelt faktors betydning for samlet jobbtilfredshet til medarbeiderne i Politiet. 19

20 FOKUSERE PÅ ARBEIDSBELASTNING OG LEDERUTVIKLING FOR Å ØKE JOBBTILFREDSHETEN HVILKE OMRÅDER BØR PRIORITERES FOR Å ØKE JOBBTILFREDSHETEN PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER: Arbeidsbelastning/ fysisk arbeidsmiljø: 8. Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 9. Jeg har vanligvis god balanse mellom jobb og fritid/familie 10. Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Nærmeste leder: 35. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt 36. Min nærmeste leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 37. Min nærmeste leder er god til å fordele arbeidet 38. Min leder setter klare mål for enheten 39. Min nærmeste leder følger opp at vi når målene våre 40. Jeg blir motivert av min nærmeste leder 41. Min nærmeste leder er en god rollemodell 42. Min nærmeste leder er alt i alt en god leder Tilfredsheten for faktorene 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 Muligheter Etatens mål og omdømme Læring, utv.- og karrieremulighet. Enheten og kollegaer Kompetanser og tilrettelegging av arbeidet Nærmeste leder Arbeidsbelastning / fysisk arb.miljø Styrker Det daglige arbeid 3,4 Svakheter Utfordringer Lav Høy Effekt på jobbtilfredshet 20

21 KOMPETANSER OG TILRETTELEGGING AV ARBEIDET (INKL INFORMASJON) ER ET POTENSIELT FOKUSOMRÅDE HVILKE OMRÅDER BØR PRIORITERES FOR Å ØKE JOBBTILFREDSHETEN SEKUNDÆRT FOKUSOMRÅDE: Kompetanser og tilrettelegging av arbeidet: 4,4 Muligheter Etatens mål og omdømme Styrker 4. Jeg vet hva som forventes av meg i jobben 5. Arbeidssituasjonen min er tilrettelagt slik at jeg kan gjøre en god jobb 7. Jeg har fått tilstrekkelig med opplæring og utdanning til å utføre mine arbeidsoppgaver 12. Jeg har tilgang til den informasjonen jeg behøver for å gjøre jobben min 13. Informasjonen jeg behøver for å gjøre jobben min er lett å finne 27. I min enhet har vi nødvendig kompetanse til å utføre våre oppgaver Tilfredsheten for faktorene 4,2 4,0 3,8 Enheten og kollegaer Kompetanser og tilrettelegging av arbeidet Nærmeste leder Arbeidsbelastning / fysisk arb.miljø Det daglige arbeid 3,6 Læring, utv.- og karrieremulighet. 3,4 Svakheter Utfordringer Lav Høy Effekt på jobbtilfredshet 21

22 DET ER ARB.SITUASJON, UTV.MULIGHETER OG LEDELSE SOM SKILLER DE TILFREDSE OG SVÆRT TILFREDSE TOPP 10 FORSKJELLER MELLOM DE SOM ER SVÆRT TILFREDS MED JOBBEN ALT I ALT (42%) OG DE SOM ER TILFREDS (40%) Helt enig Delvis enig Verken eller Delvis uenig Helt uenig 9% 6% 6% 2% 2% 15% 26% 42% 40% 51% 5. Arbeidssituasjonen min er tilrettelagt slik at jeg kan gjøre en god jobb 10. Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3. Jeg har tilstrekkelig innflytelse på min egen arbeidssituasjon 16. Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,5 3,6 3,7 3,3 4,3 4,4 4,4 4,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Politiet Statsansatte totalt 36. Min nærmeste leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,5 4,2 Undersøkelser viser at svært tilfredse medarbeidere er betydelig mer engasjerte og dedikerte enn tilfredse medarbeidere. Undersøkelsen viser at det i Politiet spesielt er arbeidssituasjonen, utviklings- og karrieremuligheter og synet på nærmeste leder som skiller gruppen med svært tilfredse medarbeidere fra de tilfredse. 20. Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i etaten 40. Jeg blir motivert av min nærmeste leder 41. Min nærmeste leder er en god rollemodell 42. Min nærmeste leder er alt i alt en god leder 43. Jeg har tillit til at PMs/politidir. ledergruppe leder mitt særorgan/pd/pod på en god måte 2,9 3,1 3,4 3,5 3,6 3,6 3,8 4,2 4,2 4, Helt uenig Helt enig Svært tilfreds med jobben Tilfreds med jobben 22

23 LITT OM SAMMENHENGEN MELLOM TILFREDSHET OG OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSER (MU) Gjennomfører MU med stor grad av oppfølging Jobbtilfredshet Gjennomfører ikke MU Gjennomfører MU med noen grad av oppfølging Det er først når virksomheten aktivt følger opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen at man oppnå klar gevinst mht. jobbtilfredshet. Gjennomfører MU uten å følge opp Kilde: Rambølls årlige referensemåling blant offentlige og private virksomheter. 23

24 DELKONKLUSJON: INSPIRASJON SAMLEDE RESULTATER -82% er tilfreds eller meget tilfreds med jobben sin. Det er flere enn i statlig sektor generelt, hvor andelen er 77%. -Også gode resultater for fastholdelse og ambassadørvilje. -Temaet Etaten generelt blir vurdert mest positivt, men nære forhold skårer også godt. -Forhold som tilfredshet med arbeidsoppgaver og egen motivasjon skårer høyest i undersøkelsen. -Tilrettelegging og opplæring ift. arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og tillit til toppledelsen skårer lavest, men vurderes likevel som relativt godt. -Etatens resultater er til dels klart bedre enn nivået i statlig sektor generelt. RESULTATER PÅ TVERS -Klare forskjeller på tvers av etaten - særlig i forhold til nærmeste leder og medarbeidersamtalen -...men det er høy tilfredshet i mange av enhetene: halvparten har en jobbtilfredshet på 4,3 eller høyere! -Det som primært skiller enheter med høy og lav tilfredshet er tilrettelegging av arbeidet, utviklingsmuligheter og ledelse. -Kvinner, nye medarbeidere og ledere er de medarbeidergruppene i etaten med høyest jobbtilfredshet. INSPIRASJON -Overvei om det bør gjøres en innsats i forhold til medarbeidernes arbeidsbelastning og satsning på etatens ledere, for å oppnå økt jobbtilfredshet. -Overvei også å gjøre noe ift. å sikre tilstrekkelig med kompetanser i enhetene og at arbeidet er godt tilrettelagt (inkl. lett adgang til relevant informasjon). -Det er særlig synet på egen arbeidssituasjonen, utviklingsmuligheter og ledelse som skiller gruppen med svært tilfredse medarbeidere fra de tilfredse. -En medarbeiderundersøkelse uten god oppfølging er i beste fall bortkastet tid og ressurser! 24

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Rapportspesifikasjoner Antall gjennomførte 6 Antall inviterte 6 Svarprosent 100% INNHOLD Innhold Overblikk 3 5 Omdømme Arbeidsoppgaver

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

1.2. Resultater per hovedtema 17 1.2.1. Hovedtema 17 1.2.2. Hovedtema kun ledere 18

1.2. Resultater per hovedtema 17 1.2.1. Hovedtema 17 1.2.2. Hovedtema kun ledere 18 SLUTTRAPPORT Innholdsfortegnelse Oppsummering 3 Om undersøkelsen. 3 Overordnede resultater: 3 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler: 5 Inspirasjon til å komme videre mulig Innsatsområder: 5 Innledning

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Hva er viktig ved tolking av resultatene? Tall fra spørreskjemaundersøkelser må alltid tolkes når informasjonen baserer

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

På tiltakssiden er regionale arbeidsmiljøundersøkelser annethvert år ett av redskapene for realisere hovedmålet.

På tiltakssiden er regionale arbeidsmiljøundersøkelser annethvert år ett av redskapene for realisere hovedmålet. AMUS 2011 Handlingsplan for strategisk HR Hovedmål Midt-Norge sitt arbeid med å utvikle et godt arbeidsmiljø, skal være basert på kunnskap som kontinuerlig erverves gjennom systematisk kartlegging og evaluering

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten 2008 Innhold Om undersøkelsen Om utvalget Hvordan lese resultatene? Resultater Tema og indekser Interessante resultater på enkeltspørsmål Forskjeller

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2016

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2016 Skolerapporten foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Bilde der hodet til lærer vises! Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 016 INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007

Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Når kunnskap gir resultater--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Rapport Januar 2008 Rambøll Management AS Hoffsveien 21-23 Skøyen N-0213 Oslo Norge

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Rapport. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Rapport. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Rapport Medarbeiderundersøkelsen 2007 Rapport Medarbeiderundersøkelsen 2007 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Spørreundersøkelsens formål og fokus 1 1 1.2 Undersøkelse blant statsansatte 1 1.3 Innsamlingsmetode

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Arbeidsgiverstrategier og ledelse

Arbeidsgiverstrategier og ledelse 18 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Arbeidsgiverstrategier og ledelse Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene. For fylkeskommunene

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal

Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal Tore Hegstad, Sensus Psykososialt arbeidsmiljø langs to dimensjoner Belastning/stress helse Engasjement, motivasjon, glede -- ytelse Medarbeider Tilfredshet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Energiindeksen Samlet for Horten vgs Driver Påstand 2013 2014 2015 Mål Avvik Fokus Ressurser Talent Tilbakemelding Omsorg Utvikling Jeg vet hva som forventes av

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00

Detaljer

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater 4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater Revisjon: 01-2014 1 Hovedlinjer i modellen Krav og ressurser påvirker hverandre både positivt og negativt Høye krav og lite ressurser kan gi

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2017

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2017 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 017 Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater Presentasjonsstruktur

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2014

Medarbeiderundersøkelsen 2014 10. NOVEMBER 2014 Medarbeiderundersøkelsen 2014 Regresjonsanalyser Analyse Analysen er en måte å finne ut hvilke nærværsfaktorer i undersøkelsen som har sterkest sammenheng med resultatfaktorene Analysene

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer