POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT"

Transkript

1 POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1

2 OPPSUMMERING av medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre Buskerud pd begge med 89%! Oslo pd og Hordaland pd hadde lavest deltakelse (hhv. 52% og 55%). 2 av 3 pd/særorgan hadde en deltakelse på over 75%. - 82% er tilfreds eller svært tilfreds med å arbeide i Politiet. Det er klart bedre enn i statlig sektor generelt, hvor andelen er 77%. - Forhold som tilfredshet med arbeidsoppgaver og motivasjon skårer høyest i undersøkelsen. - Tilrettelegging og opplæring ift. arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og tillit til toppledelsen skårer lavest, men likevel relativt godt. - Etatens resultater er til dels klart bedre enn det man ser i statlig sektor generelt. - Det er høy tilfredshet i mange av enhetene over halvparten av enhetene med +3 medarbeidere har en jobbtilfredshet på 4,3 eller høyere! - Det som primært skiller enheter med høy og lav tilfredshet er tilrettelegging av arbeidet, utviklingsmuligheter og ledelse. - Overvei om det bør gjøres en innsats i forhold til medarbeidernes arbeidsbelastning og satse på kvalifisering av lederne i etaten for å øke jobbtilfredsheten. Sekundært også vurdere hvordan man kan sikre tilstrekkelig med kompetanse i enhetene og en god tilrettelegging av arbeidsoppgavene. 2

3 RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR SAMLETE RESULTATER -Overordnede resultater på tilfredshet, lojalitet og ambassadørvilje. -Resultater på overordnede temaer. -Oversikt over umiddelbare styrker og utfordringer via topp og bunn 10: Hvor står etaten sterkt/mindre sterkt. -Hvordan ligger resultatene til etaten i forhold til andre statlige arbeidsplasser benchmark med Medarbeiderundersøkelse i staten RESULTATER PÅ TVERS -Spørsmål med størst forskjell på tvers av etaten. -Analyse av jobbtilfredshet på tvers av enheter. -Analyse av forskjeller på enheter med høy og lav jobbtilfredshet. -Variasjoner i jobbtilfredshet på tvers av kjønn, alder, ansiennitet og stilling. INSPIRASJON -Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. -Hva skiller svært tilfredse medarbeidere fra tilfredse medarbeidere? -Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. 3

4 4 AV 5 ER TILFREDS MED JOBBEN SIN STØRRE TILFREDSHET ENN BLANT STATSANSATTE GENERELT SAMLET TILFREDSHET: 11. JEG ER ALT I ALT GODT TILFREDS MED JOBBEN MIN 82% sier seg enig eller helt enig i at de er godt tilfreds med jobben sin. Merk den store andelen som er helt enig. Andelen er noe større enn i statlig sektor generelt (77%). Helt enig Delvis enig 26% 42% 40% 51% Verken eller 9% 15% 8% svarer at de ikke er tilfreds med jobben sin, og det er omtrent på samme nivå som for statsansatte generelt. Delvis uenig Helt uenig 6% 6% 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Politiet Statsansatte totalt Benchmark er hentet fra målingen Medarbeiderundersøkelse i staten 2010, som Rambøll gjennomførte for DIFI. 4

5 SAMMENLIGNET MED ANDRE STØRRE VIRKSOMHETER LIGGER POLITIET GODT PLASSERT MIDT I FELTET 11. JEG ER ALT I ALT GODT TILFREDS MED JOBBEN MIN INDEKS FOR 25 NORDISKE RAMBØLL KUNDER MED +1,000 MEDARBEIDERE I OFF. OG PRIVAT SEKTOR Politiet (4,13) X 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 Primært funksjonærer, f.eks. bank, rådgiving, handel og kontor Blandet medarbeidersammensetning (produkskjon/funksjonær) X Benchmark basert på undersøkelsen Medarbeiderundersøkelse i staten 2010, (DIFI) 5

6 85% FORVENTER Å FORTSATT VÆRE ANSATT PÅ SAMME ARBEIDSPLASS OM 1 ÅR LOJALITET: 48. JEG FORVENTER Å VÆRE ANSATT VED MIN ARBEIDSPLASS OM 1 ÅR Helt enig 68% 85% enige eller helt enige i at de forventer å være ansatt på samme arbeidsplass om 1 år. Enig 17% Hverken enig eller uenig 8% Uenig 4% 7% har en klar forventning om ikke å være ansatt i Politiet om 1 år. Helt uenig 3% 0% 20% 40% 60% 80% Politiet 6

7 NÆR 4 AV 5 VIL ANBEFALE SIN ARBEIDSPLASS TIL ANDRE - DET ER FLERE ENN I STATEN GENERELT AMBASSADØRVILJE: 46. JEG KAN ANBEFALE ANDRE Å SØKE JOBB VED MIN ARBEIDSPLASS 78% kan anbefale andre å arbeide i Politiet ( ambassadører ). Blant de statsansatte generelt er andelen 72%. Helt enig Enig 27% 29% 45% 49% 13% er tvilende i forhold til å anbefale sin arbeidsplass til andre. Hverken enig eller uenig 13% 21% 9% ønsker ikke å anbefale sin arbeidsplass til andre resultatet er på samme nivå som resten av staten. Uenig Helt uenig 6% 5% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Politiet Statsansatte totalt 7

8 TEMAET ETATEN GENERELT VURDERES MEST POSITIVT, MEN DE NÆRE FORHOLD SKÅRER OGSÅ GODT RESULTATER PÅ TEMAER EGEN ARBEIDSSITUASJON 4,0 Forhold omkring det daglige arbeidet og egen enhet blir vurdert mest positivt. TILGANG TIL INFORMASJON 3,9 Utviklingsmuligheter og Ledelse blir vurdert noe lavere. Temaer UTVIKLINGSMULIGHETER EGEN ENHET 3,7 4,0 LEDELSE 3,6 Temaet Etaten generelt har den høyeste skår tyder på en organisasjon med trivsel, motivasjon og korpsånd. ETATEN GENERELT 4,3 Totalindeks 3, Helt uenig Helt enig Et tema er definert som et gjennomsnitt av de spørsmål som inngår i det aktuelle avsnitt i spørreskjemaet. Eksempelvis er temaet Egen Arbeidssituasjon et gjennomsnitt av 11 spørsmål omkring egen arbeidssituasjon. Totalindekset er beregnet som et vektet gjennomsnitt av de enkelte temaer avhengig av antallet av spørsmål i temaet. 8

9 ETATENS STYRKER ER SÆRLIG TILFREDSHET MED ARBEIDSOPPGAVER OG MOTIVERTE MEDARBEIDERE STYRKER - TOPP 10 SPØRSMÅL Varierte og interessante arbeidsoppgaver, og kjennskap til forventninger. 1. Jeg har varierte arbeidsoppgaver 2. Jeg har interessante arbeidsoppgaver 4,42 4,42 4. Jeg vet hva som forventes av meg i jobben 4,36 Høy motivasjon både i forhold til arbeidsoppgaver og egen utvikling. Engasjementet slår ut i oppslutning om etatens målsetninger, lojalitet og stolthet. 19. Jeg er villig til å gjøre en ekstra innsats utover det som normalt forventes 45. Jeg er motivert i forhold til mitt arbeid 18. Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 49. Jeg identifiserer meg med etatens formål om å bekjempe kriminalitet og skape trygghet 48. Jeg forventer å være ansatt ved min arbeidsplass om 1 år 4,42 4,37 4,34 4,54 4,42 God kollegial støtte i avdelingen 44. Jeg er stolt over å være ansatt i etaten 26. I min enhet støtter vi hverandre 4,32 4, Helt uenig Helt enig Styrken er identifisert ved å gruppere de 10 spørsmålene med høyest skår i temaer. 9

10 TILRETTELEG., OPPLÆRING, UTVIKLINGSMULIGHETER OG TILLIT TIL TOPPLEDELSEN VURDERES MER NØYTRALT DE 10 SPØRSMÅL MED LAVESTE SKÅR Tilretteleggingen av arbeidet og opplæringen man får vurderes positivt - men mulighet for forbedring. Varierende jobb- og utviklingsmuligheter og støtte fra nærmeste leder samt gjennomført medarbeidersamtale og oppfølging av denne, samt tilstrekkelig tilbakemelding fra nærmeste leder. Medarbeidernes tillit til øverste ledelse ved PD/ særorgan oppnår en nøytral vurdering. 7. Jeg har fått tilstrekkelig med opplæring og utdanning til å utføre mine arbeidsoppgaver 5. Arbeidssituasjonen min er tilrettelagt slik at jeg kan gjøre en god jobb 20. Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i etaten 16. Jeg har mulighet til å utvikle meg 36. Min nærmeste leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 23. I hvilken grad opplever du at avtaler, mål og aktiviteter som det ble snakket om i medarbeidersamtalen ble fulgt opp? 22. Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidesamtale med din leder? 40. Jeg blir motivert av min nærmeste leder 35. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt 43. Jeg har tillit til at PMs/politidir. ledergruppe leder mitt særorgan/pd/pod på en god måte 3,60 3,62 3,22 3,44 3,62 3,20 3,36 3,55 3,61 3, Helt uenig Helt enig 10

11 ETATENS RESULTATER ER TIL DELS KLART BEDRE ENN NIVÅET I STATLIG SEKTOR GENERELT DE 12 SPØRSMÅL* MED STØRST FORSKJELL SAMMENLIGNET MED BENCHMARK Interessante og motiverende arbeidsoppgaver. 45. Jeg er motivert i forhold til mitt arbeid (4,4) 2. Jeg har interessante arbeidsoppgaver (4,4) 0,29 0,50 1. Jeg har varierte arbeidsoppgaver (4,4) 0,21 God balanse mellom jobb og fritid/familie. Opplevelse av at arbeidsplassen har et godt image og er en god arbeidsplass. Tilbakemelding på innsats og oppfølging på medarbeidersamtalen. Bedre vurdering av mangfold og åpenhet. De eneste spørsmålene som ligger under benchmark omhandler begge utvikling. 37. Min nærmeste leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne (3,6) 9. Jeg har vanligvis god balanse mellom jobb og fritid/familie (4,2) 47. Jeg opplever at etaten har et godt omdømme i offentligheten (4,1) 44. Jeg er stolt over å være ansatt i etaten (4,3) 46. Jeg kan anbefale andre å søke jobb ved min arbeidsplass (4,1) 42. Min nærmeste leder er alt i alt en god leder (3,8) 35. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt(3,6) 23. Oppfølging på medarbeidersamtalen? (3,2) 33. Min enhet er åpen og inkluderende ift mangfold (4,1) 15. Jeg blir tilstrekkelig faglig utfordret i mitt arbeid 16. Jeg har mulighet til å utvikle meg -0,07-0,06 0,29 0,33 0,31 0,28 0,43 0,40 0,43 0,42 0,41-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 * I alt kunne 20 av de i alt 51 spørsmål i medarbeiderundersøkelsen sammenliknes med DIFI s Medarbeiderundersøkelse i staten I figuren vises de 12 spørsmål med størst forskjell sammenliknet med benchmark, pluss de to eneste spørsmål som skårer under benchmark. 11

12 DELKONKLUSJON: SAMLEDE RESULTATER SAMLEDE RESULTATER -82% er tilfreds eller meget tilfreds med jobben sin. Det er flere enn i statlig sektor generelt, hvor andelen er 77%. -Også gode resultater for fastholdelse og ambassadørvilje. -Temaet Etaten generelt blir vurdert mest positivt, men nære forhold skårer også godt. -Forhold som tilfredshet med arbeidsoppgaver og egen motivasjon skårer høyest i undersøkelsen. -Tilrettelegging og opplæring ift. arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og tillit til toppledelsen skårer lavest, men vurderes likevel som relativt godt. -Etatens resultater er til dels klart bedre enn nivået i statlig sektor generelt. RESULTATER PÅ TVERS -Spørsmål med størst forskjell på tvers av etaten. -Analyse av jobbtilfredshet på tvers av enheter. -Analyse av forskjeller på enheter med høy og lav jobbtilfredshet. -Variasjoner i jobbtilfredshet på tvers av kjønn, alder, ansiennitet og stilling. INSPIRASJON -Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. -Hva skiller svært tilfredse medarbeidere fra tilfredse medarbeidere? -Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. 12

13 BETYDELIG FORSKJELLER PÅ TVERS AV ETATEN - SÆRLIG NÆRMESTE LEDER OG MEDARBEIDERSAMTALEN TOPP 10 SPØRSMÅL MED STØRST FORSKJELL PÅ TVERS AV ETATENS DISTRIKT/SÆRORGAN 38. Min leder setter klare mål for enheten Min (3,33) Maks (4,66) 39. Min nærmeste leder følger opp at vi når målene våre Min (3,33) Maks (4,62) Store forskjeller i vurderingen av nærmeste leder. 42. Min nærmeste leder er alt i alt en god leder Min (3,15) Maks (4,43) 41. Min nærmeste leder er en god rollemodell Min (3,06) Maks (4,37) Det blir ikke arbeidet like systematisk med medarbeidersamtaler overalt. Variasjon ift tilrettelegging av arbeidet, omdømme og mobbing. Forskjell i tilliten til øverste ledelse i pd/særorgan. 40. Jeg blir motivert av min nærmeste leder 22. Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidesamtale med din leder? (Ja=5, nei=1) 5. Arbeidssituasjonen min er tilrettelagt slik at jeg kan gjøre en god jobb 47. Jeg opplever at etaten har et godt omdømme i offentligheten 34. Jeg har ikke sett eller opplevd mobbing på arbeidsplassen de siste 12 mnd. 43. Jeg har tillit til at PMs/politidir. ledergruppe leder mitt særorgan/pd/pod på en god måte Maks (4,26) Min (2,91) Maks (4,29) Min (1,91) Maks (4,31) Min (3,09) Maks (4,64) Min (3,42) Maks (4,55) Min (3,34) Maks (3,72) Min (2,52) Helt uenig Max Min Helt enig 13

14 EN VISS SPREDNING I JOBBTILFREDSHETEN PÅ TVERS AV ETATEN MEN HØY TILFREDSHET I MANGE AV ENHETENE FORDELING AV TILFREDSHETEN PÅ TVERS AV ALLE ENHETER I ETATEN* Halvparten av enhetene (50%) har en jobbtilfredshet på 4,3 eller høyere! Antall enheter % av enhetene har en relativt lav jobbtilfredshet på 3,5 eller lavere ,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 Spm. 11 Tilfredshet med jobb alt i alt * I analysen inngår 915 enheter med 3 eller flere besvarelser. 14

15 ARB.TILRETTELEGGING, UTV. OG LEDELSE ER DET SOM PRIMÆRT SKILLER ENHETER MED HØY/LAV TILFREDSHET TOPP 10 SPØRSMÅL MED STØRST FORSKJELL MELLOM ENHETER MED HØY/LAV JOBBTILFREDSHET Medarbeiderne i enhetene med høyest tilfredshet opplever at arbeidet er godt tilrettelagt og at de har medinnflytelse 24. I min enhet er det arbeidsglede 3. Jeg har tilstrekkelig innflytelse på min egen arbeidssituasjon 5. Arbeidssituasjonen min er tilrettelagt slik at jeg kan gjøre en god jobb 3,3 3,1 2,9 4,4 4,3 4,1 og at de har gode utviklings- og karrieremuligheter 36. Min nærmeste leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 16. Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,0 2,8 4,1 3,9 20. Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i etaten 2,5 3,6 Nærmeste leder er også avgjørende for om det er høy eller lav jobbtilfredshet i enheten 42. Min nærmeste leder er alt i alt en god leder 41. Min nærmeste leder er en god rollemodell 40. Jeg blir motivert av min nærmeste leder 2,9 2,8 3,0 4,0 4,0 4,2 og det gjelder også den øverste ledelse i pd/ særorganet 43. Jeg har tillit til at politisjefens/politidirektørens ledergruppe leder mitt særorgan/politidistrikt/pod på en 2,5 3, Helt uenig Helt enig Topp (Jobbtilfredshet > 4,3) Bunn (Jobbtilfredshet < 3,6) 15

16 KVINNER, NYANSATTE OG LEDERE ER ETATENS MEST TILFREDSE MEDARBEIDERE JOBBTILFREDSHET OPPDELT PÅ BAKGRUNNSOPPLYSNINGER Kvinner er noe mer tilfredse enn sine mannlige kollegaer. Kjønn Kvinne (n=4118) Mann (n=5624) 4,22 4,06-29 år (n=929) 4, år (n=2901) 4,07 Kun mindre forskjeller i tilfredsheten på tvers av alder og ansiennitet men en tendens til noe større tilfredshet blant eldre medarbeidere Alder år (n=3218) år (n=2263) 60+ år (n=426) 4,14 4,11 4,35 Under 2 år (n=1471) 4,27 høyere tilfredshet blant eldre medarbeiderne kan trolig ses i sammenheng med stilling. Stilling Annsiennitet 2-5 år (n=2358) 6-11 år (n=2003) 12+ år (n=3888) Leder* (n=1355) Medarbeider (n=8626) 4,10 4,08 4,11 4,42 4, Helt uenig Helt enig *Kun ledere med formelt personalansvar (spm 51) 16

17 DELKONKLUSJON: RESULTATER PÅ TVERS SAMLEDE RESULTATER -82% er tilfreds eller meget tilfreds med jobben sin. Det er flere enn i statlig sektor generelt, hvor andelen er 77%. -Også gode resultater for fastholdelse og ambassadørvilje. -Temaet Etaten generelt blir vurdert mest positivt, men nære forhold skårer også godt. -Forhold som tilfredshet med arbeidsoppgaver og egen motivasjon skårer høyest i undersøkelsen. -Tilrettelegging og opplæring ift. arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og tillit til toppledelsen skårer lavest, men vurderes likevel som relativt godt. -Etatens resultater er til dels klart bedre enn nivået i statlig sektor generelt. RESULTATER PÅ TVERS -Klare forskjeller på tvers av etaten - særlig i forhold til nærmeste leder og medarbeidersamtalen -...men det er høy tilfredshet i mange av enhetene: halvparten har en jobbtilfredshet på 4,3 eller høyere! -Det som primært skiller enheter med høy og lav tilfredshet er tilrettelegging av arbeidet, utviklingsmuligheter og ledelse. -Kvinner, nye medarbeidere og ledere er de medarbeidergruppene i etaten med høyest jobbtilfredshet. INSPIRASJON -Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. -Hva skiller svært tilfredse medarbeidere fra tilfredse medarbeidere? -Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. 17

18 INSPIRASJON TIL HVORDAN MAN KOMMER VIDERE I ETTERKANT AV UNDERSØKELSEN Utnytte styrkene til å arbeide med utfordringene (seksjon 1) Identifisere distrikt og medarbeidergrupper med særlige utfordringer (seksjon 2) Oppfølging! Fokusere på områder med størst betydning for medarbeidernes jobbtilfredshet og som med størst potensial for forbedring (seksjon 3) 18

19 METODE FOR Å IDENTIFISERE VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER FORMÅL -Vi ønsker å vite hvilke faktorer som har størst betydning for om de ansatte i etaten har en høy jobbtilfredshet. METODE -Den samlede tilfredsheten (spm. 11) blir brukt som avhengige variabel i den etterfølgende analysen. -Via statistiske analyser blir et antall underliggende dimensjoner i datamaterialet identifisert. Eksempelvis viser analysen av datamaterialet at spørsmålene som omhandler nærmeste leder er nært forbundet med hverandre. De betraktes derfor analytisk som uttrykk for en og samme underliggende faktor. Disse faktorene er ofte, men ikke nødvendigvis alltid, sammenfallende med temaene i spørreskjemaet/undersøkelsen. -Ved hjelp av statistiske analyser beregnes hver enkelt faktors betydning for samlet jobbtilfredshet til medarbeiderne i Politiet. 19

20 FOKUSERE PÅ ARBEIDSBELASTNING OG LEDERUTVIKLING FOR Å ØKE JOBBTILFREDSHETEN HVILKE OMRÅDER BØR PRIORITERES FOR Å ØKE JOBBTILFREDSHETEN PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER: Arbeidsbelastning/ fysisk arbeidsmiljø: 8. Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 9. Jeg har vanligvis god balanse mellom jobb og fritid/familie 10. Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Nærmeste leder: 35. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt 36. Min nærmeste leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 37. Min nærmeste leder er god til å fordele arbeidet 38. Min leder setter klare mål for enheten 39. Min nærmeste leder følger opp at vi når målene våre 40. Jeg blir motivert av min nærmeste leder 41. Min nærmeste leder er en god rollemodell 42. Min nærmeste leder er alt i alt en god leder Tilfredsheten for faktorene 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 Muligheter Etatens mål og omdømme Læring, utv.- og karrieremulighet. Enheten og kollegaer Kompetanser og tilrettelegging av arbeidet Nærmeste leder Arbeidsbelastning / fysisk arb.miljø Styrker Det daglige arbeid 3,4 Svakheter Utfordringer Lav Høy Effekt på jobbtilfredshet 20

21 KOMPETANSER OG TILRETTELEGGING AV ARBEIDET (INKL INFORMASJON) ER ET POTENSIELT FOKUSOMRÅDE HVILKE OMRÅDER BØR PRIORITERES FOR Å ØKE JOBBTILFREDSHETEN SEKUNDÆRT FOKUSOMRÅDE: Kompetanser og tilrettelegging av arbeidet: 4,4 Muligheter Etatens mål og omdømme Styrker 4. Jeg vet hva som forventes av meg i jobben 5. Arbeidssituasjonen min er tilrettelagt slik at jeg kan gjøre en god jobb 7. Jeg har fått tilstrekkelig med opplæring og utdanning til å utføre mine arbeidsoppgaver 12. Jeg har tilgang til den informasjonen jeg behøver for å gjøre jobben min 13. Informasjonen jeg behøver for å gjøre jobben min er lett å finne 27. I min enhet har vi nødvendig kompetanse til å utføre våre oppgaver Tilfredsheten for faktorene 4,2 4,0 3,8 Enheten og kollegaer Kompetanser og tilrettelegging av arbeidet Nærmeste leder Arbeidsbelastning / fysisk arb.miljø Det daglige arbeid 3,6 Læring, utv.- og karrieremulighet. 3,4 Svakheter Utfordringer Lav Høy Effekt på jobbtilfredshet 21

22 DET ER ARB.SITUASJON, UTV.MULIGHETER OG LEDELSE SOM SKILLER DE TILFREDSE OG SVÆRT TILFREDSE TOPP 10 FORSKJELLER MELLOM DE SOM ER SVÆRT TILFREDS MED JOBBEN ALT I ALT (42%) OG DE SOM ER TILFREDS (40%) Helt enig Delvis enig Verken eller Delvis uenig Helt uenig 9% 6% 6% 2% 2% 15% 26% 42% 40% 51% 5. Arbeidssituasjonen min er tilrettelagt slik at jeg kan gjøre en god jobb 10. Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3. Jeg har tilstrekkelig innflytelse på min egen arbeidssituasjon 16. Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,5 3,6 3,7 3,3 4,3 4,4 4,4 4,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Politiet Statsansatte totalt 36. Min nærmeste leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,5 4,2 Undersøkelser viser at svært tilfredse medarbeidere er betydelig mer engasjerte og dedikerte enn tilfredse medarbeidere. Undersøkelsen viser at det i Politiet spesielt er arbeidssituasjonen, utviklings- og karrieremuligheter og synet på nærmeste leder som skiller gruppen med svært tilfredse medarbeidere fra de tilfredse. 20. Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i etaten 40. Jeg blir motivert av min nærmeste leder 41. Min nærmeste leder er en god rollemodell 42. Min nærmeste leder er alt i alt en god leder 43. Jeg har tillit til at PMs/politidir. ledergruppe leder mitt særorgan/pd/pod på en god måte 2,9 3,1 3,4 3,5 3,6 3,6 3,8 4,2 4,2 4, Helt uenig Helt enig Svært tilfreds med jobben Tilfreds med jobben 22

23 LITT OM SAMMENHENGEN MELLOM TILFREDSHET OG OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSER (MU) Gjennomfører MU med stor grad av oppfølging Jobbtilfredshet Gjennomfører ikke MU Gjennomfører MU med noen grad av oppfølging Det er først når virksomheten aktivt følger opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen at man oppnå klar gevinst mht. jobbtilfredshet. Gjennomfører MU uten å følge opp Kilde: Rambølls årlige referensemåling blant offentlige og private virksomheter. 23

24 DELKONKLUSJON: INSPIRASJON SAMLEDE RESULTATER -82% er tilfreds eller meget tilfreds med jobben sin. Det er flere enn i statlig sektor generelt, hvor andelen er 77%. -Også gode resultater for fastholdelse og ambassadørvilje. -Temaet Etaten generelt blir vurdert mest positivt, men nære forhold skårer også godt. -Forhold som tilfredshet med arbeidsoppgaver og egen motivasjon skårer høyest i undersøkelsen. -Tilrettelegging og opplæring ift. arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og tillit til toppledelsen skårer lavest, men vurderes likevel som relativt godt. -Etatens resultater er til dels klart bedre enn nivået i statlig sektor generelt. RESULTATER PÅ TVERS -Klare forskjeller på tvers av etaten - særlig i forhold til nærmeste leder og medarbeidersamtalen -...men det er høy tilfredshet i mange av enhetene: halvparten har en jobbtilfredshet på 4,3 eller høyere! -Det som primært skiller enheter med høy og lav tilfredshet er tilrettelegging av arbeidet, utviklingsmuligheter og ledelse. -Kvinner, nye medarbeidere og ledere er de medarbeidergruppene i etaten med høyest jobbtilfredshet. INSPIRASJON -Overvei om det bør gjøres en innsats i forhold til medarbeidernes arbeidsbelastning og satsning på etatens ledere, for å oppnå økt jobbtilfredshet. -Overvei også å gjøre noe ift. å sikre tilstrekkelig med kompetanser i enhetene og at arbeidet er godt tilrettelagt (inkl. lett adgang til relevant informasjon). -Det er særlig synet på egen arbeidssituasjonen, utviklingsmuligheter og ledelse som skiller gruppen med svært tilfredse medarbeidere fra de tilfredse. -En medarbeiderundersøkelse uten god oppfølging er i beste fall bortkastet tid og ressurser! 24

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

RAPPORT KARTLEGGING AV LEDERUTVIKLING I STATEN

RAPPORT KARTLEGGING AV LEDERUTVIKLING I STATEN Beregnet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Dokument type Rapport Dato Mai 2012 RAPPORT KARTLEGGING AV RAPPORT KARTLEGGING AV Versjon Rapport, v1.0 Dato 2012/05/04 Utført av Rambøll

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS 1 Arbeidsglede virker Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS Arbeidsglede smitter! 3 Hvorfor arbeidsglede? Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp og gå på jobben. Likevel svarer faktisk

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang Norge 2010-11. årgang 3 Norge best i verden TEMA: Det daglige arbeid - Med fokus på arbeidsoppgavene - Nye krav til lederne - En god medarbeidersamtale er gull verdt - Lønnsomt å forebygge sykefravær -

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011. Det er

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer