MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008"

Transkript

1 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat

2 Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen Sendt til personer (2 703 i 2007) Mottatt svar (1 369 i 2007) Svarprosent 48,2 % (50,6 % i 2007) Reell svarprosent er høyere, utsendelsen omfatter også medarbeidere som er i permisjon og faste vikarer som ikke har vært brukt i perioden undersøkelsen har vært tilgjengelig 1) Enkelte medarbeidere fikk tilgang til undersøkelsen på nettadresse med passord

3 Svarforløp p 2007 og Antall svar (akkumulert) Antall svar (akkumulert) Dag 37 Dag 37 Dag 35 Dag 35 Dag 33 Dag 33 Dag 31 Dag 31 Dag 29 Dag 29 Dag 27 Dag 27 Dag 25 Dag 25 Dag 23 Dag 23 Dag 21 Dag 21 Dag 19 Dag 19 Dag 17 Dag 17 Dag 15 Dag 15 Dag 13 Dag 13 Dag 11 Dag 11 Dag 9 Dag 9 Dag 7 Dag 7 Dag 5 Dag 5 Dag 3 Dag Dag 1 Dag 1

4 Svar pr. virksomhet (gruppert) Barnehage Barnehage Bofellesskap Bofellesskap Byggservice Byggservice Fagenhetene Fagenhetene Grunnskole Grunnskole Hj.tjenesten Hj.tjenesten Lillehammer Lillehammer sykehjem sykehjem Øvrige TO'er Øvrige TO'er Ledere Ledere

5 Representativitet Medarbeidere med full stilling er overrepresentert på bekostning av medarbeidere med mindre enn 50%- stilling. Forskjellen i 2008 er mindre enn tidligere. Medarbeidere med universitetsutdanning er overrepresentert på bekostning av medarbeidere med grunnskole. Forskjellen i 2008 er mindre enn tidligere. Undersøkelsen anses som representativ for kommunen sett under ett og de aller fleste virksomhetene

6 Andel som har svart: Ja på spørsmålet om mobbing: 5,1 % (5,6 % i 2007) Ja på spørsmålet om de har hatt medarbeidersamtale: 55,8 % (48,7 % i 2007) Nei på spørsmålet om de har hatt medarbeidersamtale, men har fått tilbud: 7,7 % (ikke målt i 2007) Ja på spørsmålet om de har vært sykemeldt mer enn 14 dager: 20,8 % (22,6 % i 2007) Ja på spørsmålet om sykefraværet var arbeidsrelatert: 4,2% (4,5 % i 2007) Ja på spørsmålet om de ønsker større stillingsprosent: 29,3 % (34,5 % i 2007)

7 Mobbing pr. virksomhet (grupper) 16 % 16 % 14 % 14 % % 12 % 10 % 10 % 8 % 8 % 6 % 6 % 4 % 4 % 2 % 2 % Ledere Ledere Øvrige Øvrige Sykehjemmet Sykehjemmet Hj.tjenesten Hj.tjenesten Grunnskole Grunnskole Fagenheter Fagenheter Byggservice Byggservice Bofellesskap Bofellesskap Barnehager Barnehager Alle Alle 0 % 0 %

8 Mobbing 5,1 % svarer at de har følt seg mobbet i løpet av de siste 12 mnd. (5,6% i 2007). Antallet medarbeidere som svarer at de blir mobbet ofte eller daglig er stabilt, det er mer tilfeldig mobbing som er redusert. Det er (i hovedsak) ledere og kolleger som mobber, men antallet ledere har falt siden i fjor. Ved om lag 60 % av arbeidsstedene som er definert i undersøkelsen (ca. 80 stk) svarer alle nei på spørsmålet. Dette er en klar forbedring fra i fjor. Mobbingen flytter seg.

9 Medarbeidersamtaler 100 % 100 % % 80 % 60 % 60 % 40 % 40 % 20 % 20 % Ledere Ledere Øvrige Øvrige Sykehjemmet Sykehjemmet Hj.tjenesten Hj.tjenesten Grunnskole Grunnskole Fagenheter Fagenheter Byggservice Byggservice Bofellesskap Bofellesskap Barnehager Barnehager Alle Alle 0 % 0 %

10 Sykefravær r 14 dager eller mer 40 % 40 % % 20 % Ledere Ledere Øvrige Øvrige Sykehjemmet Sykehjemmet Hj.tjenesten Hj.tjenesten Grunnskole Grunnskole Fagenheter Fagenheter Byggservice Byggservice Bofellesskap Bofellesskap Barnehager Barnehager Alle Alle 0 % 0 %

11 Vurderingsspørsm rsmålene Skalaen går fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd) I rapportene vises gjennomsnittet av svarene på hvert spørsmål. Et høyt gjennomsnitt indikerer at flere er mer fornøyd enn et lavt gjennomsnitt. Det må være minst seks svar på et spørsmål for å vise gjennomsnittet Hvis det er mer enn 20 svar på et spørsmål vises også spredningen, som er et mål for hvordan svarene sprer seg rundt gjennomsnittet. Høy spredning indikerer større uenighet om gjennomsnittet enn lav spredning Se også definisjoner til slutt i mappen

12 Sammenligning 2007/2008 Signifikante endringer i forhold til 2007-undersøkelsen er markert med grønne og røde piler (positive og negative endringer). Med signifikante endringer menes endringer som man med stor grad av sikkerhet (95%) kan si at ikke skyldes tilfeldigheter. Endringer som ikke er markert med piler kan skyldes tilfeldigheter og skal ikke vektlegges!

13 6,0 Utvikling Hovedspørsmål 1,80 1,60 5,0 4,8 4,7 4,7 4,5 4,2 4,1 4,1 3,0 4,6 4,5 4,5 4,6 4,4 4,5 4,4 4,5 4,3 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 Gjennomsnitt Standardavvik 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 2,0 0,40 0,20 1,0 0,00 Helhetsvurdering Organisering, alt i alt Samarbeidsforholdene, alt i alt Faglig og personlig utvikling, alt i alt Lønns- og arbeidsvilkår, alt i alt Nærmeste leder, alt i alt Fysiske forhold, alt i alt Samlet inntrykk, MAS Oppfølging ved sykefravær Gj.snitt 2006 Gj.snitt 2007 Gj.snitt 2008 Spredning 2007 Spredning 2008

14 6,0 Utvikling Organisering av arbeidet 1,80 Gjennomsnitt 5,0 3,0 4,2 4,1 4,1 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,4 4,4 4,3 4,6 4,5 4,5 3,9 3,9 3,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 5,1 5,0 5,0 4,4 4,4 4,2 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 Standardavvik 0,60 2,0 0,40 0,20 1,0 Organisering, Planlegging av Tilrettelegging Hjelpemidler Informasjon Tid Ansvar og alt i alt arbeidet myndighet Krevende Jobbe selvstendig Jobbe i grupper 0,00 Gj.snitt 2006 Gj.snitt 2007 Gj.snitt 2008 Spredning 2007 Spredning 2008

15 6,0 Utvikling Samarbeid på arbeidsplassen 1,80 1,60 5,0 4,5 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,2 4,1 4,2 4,7 4,6 4,7 4,9 4,8 4,9 1,40 1,20 Gjennomsnitt 3,0 1,00 0,80 0,60 Standardavvik 2,0 0,40 0,20 1,0 Samarbeidsforholdene, alt i alt Samarbeid om arbeidsoppgavene Problemløsning Samholdet Støtte fra kollegaer 0,00 Gj.snitt 2006 Gj.snitt 2007 Gj.snitt 2008 Spredning 2007 Spredning 2008

16 6,0 Utvikling Faglig og personlig utvikling 1,80 1,60 5,0 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 5,0 5,0 5,0 1,40 Gjennomsnitt 3,0 3,9 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3 1,20 1,00 0,80 Standardavvik 0,60 2,0 0,40 0,20 1,0 Faglig og personlig utvikling, alt i alt Kompetanse vs. arbeidsoppgaver Benytte kunnskaper og evner Utvikle egen kompetanse Trygghet i kontakt med i jobben brukere IT-kompetanse vs. arbeidsoppgavene 0,00 Gj.snitt 2006 Gj.snitt 2007 Gj.snitt 2008 Spredning 2007 Spredning 2008

17 Utvikling Lønns- og arbeidsvilkår 6,0 1,80 1,60 5,0 4,6 4,5 4,5 4,7 4,6 4,7 1,40 1,20 Gjennomsnitt 3,0 3,8 3,6 3,7 3,7 3,7 3,5 1,00 0,80 Standardavvik 0,60 2,0 0,40 0,20 1,0 Lønns- og arbeidsvilkår, alt i alt Lønnsvilkår Arbeidstidsordning Tilpasset stillingsstørrelse 0,00 Gj.snitt 2006 Gj.snitt 2007 Gj.snitt 2008 Spredning 2007 Spredning 2008

18 6,0 Utvikling Nærmeste leder 1,80 5,0 3,0 5,1 5,0 5,0 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5 4,2 4,2 4,3 4,4 4,1 1,60 4,8 4,7 4,7 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 Gjennomsnitt Standardavvik 2,0 0,40 0,20 1,0 0,00 Nærmeste leder, alt i alt Respekterer deg Uttrykker forventninger Gir tilbakemeldinger Gir innflytelse Virker motiverende Opptatt av arbeidsforholdene Opptatt av kvalitet på tjenestene Gj.snitt 2006 Gj.snitt 2007 Gj.snitt 2008 Spredning 2007 Spredning 2008

19 6,0 Utvikling Inntrykk av medarbeidersamtale 1,80 1,60 5,0 4,5 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 1,40 4,2 4,2 4,3 1,20 Gjennomsnitt 3,0 1,00 0,80 0,60 Standardavvik 2,0 0,40 0,20 1,0 Medarbeidersamtalen, samlet inntrykk Temaene Oppfølging Gj.snitt 2006 Gj.snitt 2007 Gj.snitt 2008 Spredning 2007 Spredning ,00

20 6,0 Utvikling Medarbeiderundersøkelsene 1,80 1,60 5,0 1,40 Gjennomsnitt 3,0 3,8 4,1 3,6 3,7 3,8 1,20 1,00 0,80 Standardavvik 0,60 2,0 0,40 0,20 1,0 Presentasjon/gjennomgang Oppfølging 0,00 Gj.snitt 2006 Gj.snitt 2007 Gj.snitt 2008 Spredning 2007 Spredning 2008

21 6,0 Utvikling Fysiske forhold 1,80 1,60 5,0 1,40 Gjennomsnitt 3,0 3,9 3,9 3,9 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 1,20 1,00 0,80 Standardavvik 0,60 2,0 0,40 0,20 1,0 Fysiske forhold, alt i alt Inneklima Inventar og utstyr Fysiske omgivelser som trivselsfaktor 0,00 Gj.snitt 2006 Gj.snitt 2007 Gj.snitt 2008 Spredning 2007 Spredning 2008

22 6,0 Utvikling Påstander om egen arbeidsplass 1,80 5,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 4,4 5,1 5,1 5,1 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,7 4,8 4,8 4,7 1,60 1,40 1,20 3,0 2,0 1,0 Jeg er stolt over arbeidsplassen min Kvaliteten på tjenestene som arbeidsplassen min leverer er samlet sett bra Arbeidsplassen min har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen Jeg anbefaler gjerne arbeidsplassen min til andre Det sosiale miljøet på arbeidsplassen min er godt Jeg tør å si i fra om uheldige forhold ved egen arbeidsplass Jeg kjenner visjoner/strategier/ mål for min egen arbeidsplass Jeg har tillit til mine nærmeste kolleger og snakker godt om dem Gjennomsnitt Standardavvik 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Gj.snitt 2006 Gj.snitt 2007 Gj.snitt 2008 Spredning 2007 Spredning 2008

23 6,0 Utvikling Påstander om kommunen som arbeidsplass 1,80 1,60 Gjennomsnitt 5,0 3,0 4,5 4,6 4,2 4,3 4,3 3,9 4,2 4,3 3,7 4,9 4,9 4,7 3,9 4,5 4,4 4,3 3,8 3,8 4,1 3,9 3,5 1,40 1,20 1,00 0,80 Standardavvik 0,60 2,0 0,40 0,20 1,0 Jeg er stolt over å jobbe i Lillehammer kommune Alt i alt leverer Lillehammer kommune gode tjenester til innbyggerne Lillehammer kommune har et godt omdømme blant innbyggerne Jeg anbefaler gjerne folk å flytte til Lillehammer Jeg kjenner kommunens overordnete visjoner og strategier Jeg har tillit til de ansatte i andre deler av Lillehammer kommune og snakker godt om dem Den overordnete ledelsen (rådmann og kommunalsjefer) er tydelige på hva som er kommunens overordnete mål Den overordnete ledelsen (rådmann og kommunalsjefer) bidrar til å utvikle kommunen i positiv retning 0,00 Gj.snitt 2006 Gj.snitt 2007 Gj.snitt 2008 Spredning 2007 Spredning 2008

24 6,0 Oss og "de andre" (2007) (2008) (2006) 5,1 5,1 5,0 4,8 4,8 4,7 4,6 4,5 4,6 4,2 4,3 4,6 4,4 4,3 4,2 4,5 4,3 4,4 Gjennomsnitt 3,0 3,9 3,7 2,0 1,0 Stolt over jobben min min Kvalitet på på tjenestene som leveres Omdømme blant innbyggerne Tillit til kolleger og snakker godt om dem På Egen egen arbeidsplass arbeidsplass Lillehammer I Lillehammer kommune kommune

25 6,0 Utvikling Ambassadørtilbøyeligheten 1,80 1,60 5,0 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,7 1,40 1,20 Gjennomsnitt 3,0 1,00 0,80 0,60 Standardavvik 2,0 0,40 0,20 1,0 Jeg anbefaler gjerne arbeidsplassen min til andre Jeg anbefaler gjerne folk å flytte til Lillehammer 0,00 Gj.snitt 2006 Gj.snitt 2007 Gj.snitt 2008 Spredning 2007 Spredning 2008

26 6,0 Utvikling Overordnet ledelse 1,80 1,60 5,0 1,40 Gjennomsnitt 3,0 3,9 3,8 3,8 3,9 4,1 3,5 1,20 1,00 0,80 Standardavvik 0,60 2,0 0,40 0,20 1,0 Jeg kjenner kommunens overordnete visjoner og strategier Den overordnete ledelsen (rådmann og kommunalsjefer) er tydelige på hva som er kommunens overordnete mål Den overordnete ledelsen (rådmann og kommunalsjefer) bidrar til å utvikle kommunen i positiv retning 0,00 Gj.snitt 2006 Gj.snitt 2007 Gj.snitt 2008 Spredning 2007 Spredning 2008

27 Forhold som påvirker p fornøydhet Medarbeidere som svarer at de har hatt medarbeidersamtale i løpet av de siste 12 mnd. er mer fornøyd med nær sagt alle forhold (og mer enig med de fleste påstander) enn medarbeidere som svarer nei på spørsmålet. Medarbeidere som svarer at de har følt seg mobbet er (ikke overraskende) mindre fornøyd på nesten alle områder (og mindre enig med påstandene). Stillingstørrelse, turnus og tilsettingsforhold spiller større rolle for fornøydhet enn i tidligere undersøkelser, helt uavhengig av om man ønsker seg større stillingsprosent eller ikke. Det å ha vært sykmeldt i mer enn 14 dager betyr ikke lenger noe for tilfredshet med mindre sykmeldingen var relatert til arbeidsmiljøet.

28 Underliggende forhold Betydelige endringer i positiv retning i TO Bofellesskap oppveier betydelige endringer i negativ retning ved Lillehammer Sykehjem.

29 Hovedkonklusjoner Ikke nådd hovedmålet for 2008 som var minst 4,8 i snitt på hovedspørsmålet (men nådde de gamle målet på minst 80 % fornøyde medarbeidere med god margin). Betydelige og generelle økninger i tilfredshet i TO Bofellesskap. Betydelige og generelle reduksjoner i tilfredshet i TO Lillehammer sykehjem. Andelen som er fornøyde med den oppfølgingen de har fått ved sykefravær er økt fra 68 % til 72 % (målet er 80 %). Signifikant økning i andel medarbeidere som har hatt medarbeidersamtale. Betydelige reduksjoner når det gjelder påstander knyttet til Lillehammer kommune, men med unntak av Lillehammer sykehjem ikke når det gjelder tilsvarende påstander om egen arbeidsplass (= Større forskjeller mellom oss og de andre ).

30 Forbedringsmuligheter Nulltoleranse i forhold til mobbing. Dette må det jobbes med hele tiden, også der mobbing ikke er et problem i dag! Øke andelen som har hatt medarbeidersamtaler til minst 80% Klar sammenheng mellom medarbeidersamtaler og trivsel Alle har rett på medarbeidersamtale Oppfølging av sykefravær (øke gjennomsnittlig tilfredshet til 4,8) Bedre opplæring /oppfølging av ledere på alle plan når det gjelder eksisterende rutiner Øke overordnet ledelses synlighet ytterligere Øke forståelsen for at medarbeiderundersøkelsen følges opp og hvordan Øke tilfredsheten med fysiske arbeidsforhold Legge bedre til rette for enkelte grupper når det gjelder mulighet for å delta i framtidige medarbeiderundersøkelser =ØKE FOKUS PÅ LEDERROLLEN

31 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SPØRSMÅL NB! Listen nedenfor viser bare spørsmålstekstene, ikke ledetekster, sidedeling, ruting og oppsett generelt. 1 Hvor arbeider du? 2 I hvilken barnehage arbeider du? 3 Ditt arbeidssted innen Bofellesskap? 4 Hva arbeider du som på Byggservice? 5 I hvilken fagenhet arbeider du? 6 Ved hvilken skole arbeider du? 7 Hvor innen hjemmetjenesten arbeider du? 8 På hvilken avdeling arbeider du? 9 Kjønn 10 Alder 11 Stillingsprosent 12 Høyeste fullførte utdanning 13 Er du fast ansatt eller vikar/midlertidig ansatt? 14 Jobber du i turnus? 15 HELHETSVURDERING: Hvor godt eller dårlig trives du i jobben din? 16 ORGANISERING AV ARBEIDET: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen av arbeidet på arbeidsplassen din? 17 - planlegging av arbeidet 17 - tilrettelegging for at du skal få utføre arbeidsoppgavene dine 17 - tilgang på hjelpemidler som trengs for å utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte 17 - tilgang på den informasjonen du trenger for å utføre arbeidet ditt 17 - tid til å utføre arbeidsoppgavene dine 17 - at ansvar og myndighet du blir gitt står i forhold til egne ønsker 17 - hvor krevende arbeidsoppgavene dine er 17 - mulighet til å jobbe selvstendig 17 - mulighet til å jobbe i grupper 18 Ønsker du større stillingsprosent? 19 SAMARBEID PÅ ARBEIDSPLASSEN: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med samarbeidsforholdene på arbeidsplassen din? 20 - samarbeid om arbeidsoppgavene 20 - måten problemer blir løst på 20 - samholdet 20 - støtte fra kollegene 21 Har du i løpet av de siste 12 månedene følt deg mobbet på arbeidsplassen? 22 Hvor ofte har du i løpet av de siste 12 månedene opplevd å bli mobbet? 23 Hvem var det som mobbet? 24 FAGLIG OG PERSONLIG UTVIKLING: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben din? 25 - at din kompetanse passer overens med arbeidsoppgavene du utfører 25 - å få benytte dine kunnskaper og evner i jobben 25 - mulighet til å utvikle din egen kompetanse i jobben 25 - din egen trygghet i kontakt med brukerne 25 - din IT-kompetanse i forhold til de arbeidsoppgavene du utfører 26 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lønns- og arbeidsvilkårene i jobben din? 27 - lønnsvilkårene dine 27 - arbeidstidsordningen din 27 - mulighet for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov (f.eks. livsfasetilpasninger) 28 DIN NÆRMESTE LEDER:Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din nærmeste leder, dvs. den lederen du forholder deg til i det daglige arbeidet? 29 - behandler deg med respekt

32 29 - gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben 29 - gir deg tilbakemelding i forhold til den jobben du utfører 29 - gir deg reell innflytelse 29 - virker motiverende i forhold til å nå felles mål 29 - er opptatt av arbeidsforholdene på din arbeidsplass 29 - er opptatt av kvaliteten på tjenestene som ytes på din arbeidsplass 30 Har du hatt medarbeidersamtale i løpet av de siste 12 månedene? 31 Har du i løpet av de siste 12 måneder vært sykemeldt i mer enn to uker sammenhengende? 32-n Du svarte nei på spørsmålet om du har hatt medarbeidersamtale i løpet av de siste 12 månedene. Har du fått tilbud om medarbeidersamtale i denne perioden? 32-j MEDARBEIDERSAMTALE: - samlet inntrykk 32-j - temaene som ble tatt opp 32-j - oppfølging av det dere ble enige om 33 Var sykefraværet relatert til arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din? 34 OPPFØLGING SYKEFRAVÆR: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hensyn til den oppfølgingen du fikk fra ledelsen på din arbeidsplass ved siste sykefravær som varte i mer enn to uker? 35 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan resultatene fra forrige medarbeiderundersøkelse ble presentert/gjennomgått i din enhet? 35 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan resultatene fra forrige medarbeiderundersøkelse ble fulgt opp i din enhet? 36 FYSISKE FORHOLD: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de fysiske forholdene på arbeidsplassen din? 37 - inneklima (temperatur, luftkvalitet o.l.) 37 - inventar og utstyr 37 - de fysiske omgivelsene som trivsels-faktor (romløsning, farger, interiør o.l.) 38 EGEN ARBEIDSPLASS: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende påstander om egen arbeidsplass? 38 - Jeg er stolt over arbeidsplassen min 38 - Kvaliteten på tjenestene som arbeidsplassen min leverer er samlet sett bra 38 - Arbeidsplassen min har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen 38 - Jeg anbefaler gjerne arbeidsplassen min til andre 38 - Det sosiale miljøet på arbeidsplassen min er godt 38 - Jeg tør å si i fra om uheldige forhold ved egen arbeidsplass 38 - Jeg kjenner visjoner/strategier/mål for min egen arbeidsplass 38 - Jeg har tillit til mine nærmeste kolleger og snakker godt om dem 39 KOMMUNEN SOM ARBEIDSPLASS: Hvor enig eller uenig er du med følgende påstander om Lillehammer kommune som arbeidsplass? 39 - Jeg er stolt over å jobbe i Lillehammer kommune 39 - Alt i alt leverer Lillehammer kommune gode tjenester til innbyggerne 39 - Lillehammer kommune har et godt omdømme blant innbyggerne 39 - Jeg anbefaler gjerne folk å flytte til Lillehammer 39 - Jeg kjenner kommunens overordnete visjoner og strategier 39 - Jeg har tillit til de ansatte i andre deler av Lillehammer kommune og snakker godt om dem 39 - Den overordnete ledelsen (rådmann og kommunalsjefer) er tydelige på hva som er kommunens overordnete mål 39 - Den overordnete ledelsen (rådmann og kommunalsjefer) bidrar til å utvikle kommunen i positiv retning 42 KOMMENTAR: Er det andre sider enn de vi har nevnt du er spesielt fornøyd eller misfornøyd med? Eller er det andre ting du gjerne vil formidle? Da ber vi om at du skriver det i feltet under. Vi gjør oppmerksom på at det du eventuelt tar opp her, vil kun bli videreformidlet dersom hensynet til din anonymitet tillater det.

33 DEFINISJONER Gjennomsnitt: Gjennomsnittet er beregnet ved å legge sammen alle svarene på et spørsmål og dele på antall svar. Kun svar innenfor skalaen teller med i gjennomsnittsberegningen, det vil si at nullsvar (spørsmålet er ikke besvart) og har ingen mening -svar holdes utenfor. Det må være minst seks (tellende) svar for at gjennomsnittet kan vises. Eksempel: For et spørsmål foreligger følgende ti svar: 2, 3, 4, ikke svart, 5, 5, 6, har ingen mening, 1, 6. Gjennomsnittet beregnes ved å legge sammen de åtte numeriske svarene ( =32) og dele på åtte (antall tellende svar). Gjennomsnittet i dette eksemplet er med andre ord. Spredning (standardavvik): Spredningen eller standardavviket er et mål for hvor mye svarene på et spørsmål sprer seg i forhold til gjennomsnittet. Som for gjennomsnittet teller bare svar innenfor skalaen (1-6) med i beregningen. Jo høyere spredningen er dess flere av svarene avviker fra gjennomsnittet og/eller svarene avviker mye fra gjennomsnittet. Spredningen vises bare hvis det er mer enn 20 (tellende) svar. Eksempel: Utgangspunktet er det samme som i foregående eksempel, selv om det i praksis ikke vil være aktuelt å vise spredningen i et slikt tilfelle siden antallet svar er mindre enn 20. I praksis regnes spredningen ut ved at en først regner ut forskjellen mellom hvert svar og gjennomsnittet (-2, -1, 0, 1,1,2,-3,2) og summerer kvadratene av disse tallene ( =24). Resultatet deles på antall svar minus en (24/(8-1)= 3,429) Spredningen er kvadratroten av dette tallet (1,852). Signifikans: At en endring eller forskjell er signifikant betyr at vi med en viss grad av sikkerhet (i vårt tilfelle 95 %) kan si at endringen/forskjellen ikke skyldes tilfeldigheter. Signifikans testes ved å sammenligne hvordan svarene fordeler seg innenfor og mellom grupper (for eksempel menn og kvinner), og krever at variasjonene er mindre innenfor hver gruppe enn mellom gruppene. Til dette brukes en (og av og til flere) statistiske signifikanstester. SPSS: Navnet på det statistikkprogrammet som blir brukt for å beregne gjennomsnitt, spredning og å teste for signifikans.

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Sykehjemsundersøkelsen 2009

Sykehjemsundersøkelsen 2009 Sykehjemsundersøkelsen 2009 Samlerapport for brukerundersøkelsen ved Lillehammer sykehjem Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Sykehjemsundersøkelsen 2009 1 Om undersøkelsen

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2011

Medarbeiderundersøkelsen 2011 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Lillehammer kommune samlet Generelt Gjennomført 26.9.2011 31.10. 2011(5 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010

Barnehageundersøkelsen 2010 Samlerapport for brukerundersøkelsen av barnehagene i Lillehammer kommune Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Hensikten med å gjennomføre barnehageundersøkelsen

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Trivselsundersøkelse

Trivselsundersøkelse Trivselsundersøkelse Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan du trives på jobben. Du skal foreta en rangering fra 1. (svært liten grad) til 6 (svært stor grad ). Sett kryss i den ruta du mener

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 19. september 10. oktober 2011

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

M edarbeideru n dersøkelsen 2015

M edarbeideru n dersøkelsen 2015 M edarbeideru n dersøkelsen 2015 Resultatene Metodiske forhold Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i perioden 24. november til 6. desember. Dette var i tilsvarende tidsrom som undersøkelsene i 2013

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Folkevalgtundersøkelsen En undersøkelse om det å være folkevalgt i Lillehammer kommune

Folkevalgtundersøkelsen En undersøkelse om det å være folkevalgt i Lillehammer kommune En undersøkelse om det å være folkevalgt i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 26.09 15.10 2007 Undersøkelsen var nettbasert Folkevalgte der sekretariatet hadde

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012 Barnehageundersøkelsen Barnehageundersøkelsen Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 9. mars. april en brukerundersøkelse blant barnehagene i Lillehammer. Denne rapporten presenterer

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Folkevalgtundersøkelsen En undersøkelse om det å være folkevalgt i Lillehammer kommune

Folkevalgtundersøkelsen En undersøkelse om det å være folkevalgt i Lillehammer kommune En undersøkelse om det å være folkevalgt i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 5.5 29.5 2010 Undersøkelsen var nettbasert Folkevalgte der sekretariatet hadde registrert

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Orientering DK

Orientering DK Orientering Medarbeiderundersøkelsa 2009 Medarbeiderundersøkelse Aktivitet i effektivitetsnettverket Steinkjer, Stjørdal, Verdal, Orkdal Første gang 2003 Medarbeider og brukerundersøkelser annakvart år

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 0 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... Kort om undersøkelsens formål... Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen... Resultater

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse kelse blant pårørende p rende til personer med demens ved: Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia - Søre Ål Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen ønsker vi at du gir uttrykk for din opplevelse av viktige sider ved din

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus 2012

Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus 2012 Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus Rapporten er utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson:torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Arkivsaksnr.: 15/168 3 Arkivnr.: 440 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 SAMMENDRAGSRAPPORT Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 440

Søgne kommune Arkiv: 440 Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2013/681-22315/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 25.06.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 5659/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER EIGERSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER EIGERSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 8. mars 2006 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved NTNU Utviklet internt i NTNU for NTNU, ble gjennomført for første gang i 2007 Gir et oversiktsbilde over situasjonen

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten

Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. etg. Møtetid: Torsdag 27. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Styrker det jobbnærværet? Mona Bråten, Fafo Bodø 3.mai 2012 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for

Detaljer

Kundeundersøkelse 2012 - Total

Kundeundersøkelse 2012 - Total Kundeundersøkelse 2012 - Total Totalt antall besvarelser: 166 Hvor lenge har du vært kunde av Schløsser Møller Kulde AS? 6 måneder eller mindre Mer enn 6 måneder og mindre enn et år 1-3 år Mer enn 3 år

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Nr. 4 februar 8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 7 HOVEDRESULTATER INKLUDERING HØY TRIVSEL DELTAKELSE ENGASJEMENT 1 7.indd 1 12.2.8 11:15:41 Fortsatt fremgang i medarbeidertilfredshet Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr. MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/24924 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Sak om Medarbeideundersøkelsen 2010 tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer