MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009"

Transkript

1 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER

2 Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 % er den høyeste siden kommunen startet med medarbeiderundersøkelser i 22. En jevn høy svarprosent i hele organisasjonen gir et godt utgangspunkt for oppføl gings arbeidet som nå starter opp. Resultatene fra årets undersøkelse er gode, og den positive en fortsetter. Undersøkelsen viser at Stavanger kommune framstår som en arbeidsplass med engasjerte, myndig gjorte medarbeidere som har meningsfylte arbeidsoppgaver i et like verdig arbeidsmiljø. Resultatene gir et godt grunnlag for å videreutvikle en bærekraftig organisasjon. En målrettet av både organisasjon, medarbeidere og e blir spesielt viktig i den omstillingsperioden Stavanger kommune nå går inn i. Arbeidet med rekruttering og har vært høyt prioritert de siste årene, og det er derfor gledelig å se at av har en positiv. Dyktige e på alle nivåer er avgjørende for å kunne beholde og rekruttere arbeidskraft. Gode e er også viktig for å videreutvikle fagmiljøer som leverer gode tjenester og ikke minst for å sikre en god medarbeider. er et område hvor resultatene samlet sett viser en stagnasjon. I det videre arbeidet blir det viktig å vise at vi ønsker å gå foran også på dette området. 86 % oppgir nå at de kjenner til kommunens felles verdigrunnlag, en oppgang på hele 21 prosentpoeng fra i fjor. Dette er svært positivt, og viser at det systematiske arbeidet med forankring av visjon og nytt verdisett på tvers i organisasjonen har gitt resultater. Medarbeiderundersøkelsen er en av flere kilder til informasjon for å styrke arbeidsmiljøet og bedre våre tjenester. Tilbakemeldingene i 29 bekrefter at vi er på rett vei i vår innsats. At så mange svarer indikerer en betydelig tillit til undersøkelsen, og det høye engasjementet forplikter den enkelte og medarbeider i oppfølgingsarbeidet. Nytt av året er at det arrangeres kurs i bruk og oppfølging av resultatene. Den allerede store oppslutningen om kursene viser at oppfølging av med arbeiderundersøkelsen oppfattes som viktig i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Mange har jobbet systematisk og målrettet i forkant av årets rekordhøye svarprosent. Jeg vil rette en stor takk til de som har oppmuntret og tilrette lagt, og til alle som har deltatt i undersøkelsen. En god og inkluderende arbeidsplass er viktig for den enkeltes engasjement og for at vi sammen skal nå våre mål. Nå fortsetter innsatsen for et stadig bedre arbeidsmiljø i Stavanger kommune lykke til med oppfølgingsarbeidet! Inger Østensjø rådmann Stavanger samlet Resultater for 29, samt fra 27 til 29 (svarprosent = 74 %, antall svar = 5884) ,9 72,1 67,2 76,4 77,8 79,8 71,7 57,9 81,6 8,2 76,2 87,1 84, ,9 73,9 69,3 78,2 77,4 8,5 74, 58,2 83,6 81,6 77,6 87,4 86, 29 76,4 74,8 7,6 79,1 79,8 81, 73,9 59,2 84,4 82,4 78,1 87,6 86,9 2

3 Medarbeiderundersøkelsen 29 hovedtrekk 1. En jevnt høy svarprosent i organisasjonen gir et meget godt grunnlag for videre oppfølgingsarbeid. Nærmere 59 ansatte valgte å delta i undersøkelsen. Dette representerer en samlet svarprosent på 73,5 %, og er en stor framgang siden forrige måling. 2. Undersøkelsen viser en positiv trend i medarbeidertilfredshet. Dette underbygges av en rekordhøy stolthet over egen arbeidsplass. 3. Hele 86 % oppgir at de kjenner til kommunens felles verdigrunnlag. Dette er en økning på 21 prosentpoeng fra i fjor. 4. Høy trivsel og engasjement, samt høye skårer på samarbeid, service og signaliserer at kommunen har et godt grunnlag for å levere gode tjenester til brukere og inn byggere. 5. Det er stor grad av enighet blant medarbeiderne om at brukerne av kommunens tjenester behandles respektfullt. Ansatte opplever at de vises tillit og ansvar, at egen innsats er viktig for arbeidsplassens måloppnåelse og at det er forståelse for at det kan gjøres feil. Det er imidlertid større spredning i besvarelsene når det gjelder opplevelse av tilbakemelding og støtte fra, om overordnet er samlende, samt i av arbeidsomfang og lønn. 6. Vurdering av viser en positiv i treårsperioden. 7. En stagnasjon i ansattes av muligheter for faglig og i arbeidssituasjonen indikerer et behov for økt innsats innen området. Resultatene sier ikke i hvilken grad en benytter seg av mulighetene for å skaffe seg ny relevant kompetanse. 8. Vedvarende framgang i av oppfølging av undersøkelsen og økt kjennskap til iverksatte oppfølgings tiltak signaliserer at det arbeides systematisk med oppfølging av resultatene % av de ansatte oppgir at de har gjennomført medarbeidersamtale med nærmeste det siste året. Dette representerer en klar forbedring siden forrige måling. Formål med undersøkelsen Gjennom kartlegging av medarbeidertilfredshet skal det legges til rette for av et godt arbeidsmiljø i kommunen. Medarbeiderundersøkelsen har til formål å framskaffe infor ma sjon om hvordan ansatte opplever ulike sider ved det å arbeide i Stavanger kommune. Resultater fra undersøkelsen skal gi: 1. Et bilde av ansattes tilfredshet med egen arbeidssituasjon som innspill til dialog og videre av et godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. 2. Et samlet bilde av hovedtrekk og trender for medarbeidertilfredshet i kommunen som grunnlag for videre av kommunen som arbeidsgiver. 3. Innspill til av den enkelte s resultatoppnåelse i forbindelse med de årlige samtaler. Føringer for oppfølging av resultater Medarbeiderundersøkelsen har først verdi når resultatene brukes aktivt. For å sikre en målrettet og systematisk oppfølging av undersøkelsen er det utarbeidet ett sett med sentrale føringer for oppfølgingsprosessen: Personal- og organisasjon har hovedansvar for å koordinere overordnet oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Alle direktører, virksomhetse og fagsjefer er ansvarlig for å gjøre resultatene kjent for alle ansatte i egen organisasjon. Alle direktører, virksomhetse og fagsjefer er ansvarlig for å initiere og gjennomføre en oppfølgingsprosess i egen enhet. Prosessen skal ivareta forankring og medvirkning hos/ fra ansatte. Samtlige ansatte har et medansvar for av en god arbeidssituasjon for seg selv og sine kollegaer. Resultater fra medarbeiderundersøkelsen skal vurderes i et helhetlig og balansert perspektiv. Både indikatorer i medarbeiderperspektivet og øvrige perspektiver i BASIS skal vurderes. Forbedringsområder skal identifiseres og prioriteres. Prioriterte områder skal rapporteres til personal- og organisasjon. Tiltak for forbedring skal iverksettes i henhold til en angitt framdrift. Det skal framgå tydelig hvem som er ansvarlig for iverksetting av tiltakene.. Resultatene viser en vedvarende høy kjennskap til og framgang i av kommunens seniorpolitikk blant ansatte i den aktuelle alderskategorien. 3

4 Nye tema I UNDERSØKELSEN Medarbeiderundersøkelsen er en videreføring av tidligere års undersøkelser. Nytt dette året er at det tilbys kurs i oppfølgingsarbeid knyttet til undersøkelsen. Presentasjon av resultater Resultater fra medarbeiderundersøkelsen presenteres både i form av grafiske illustrasjoner og ved spesifikk omtale av egne tema. Der det foreligger et sammenligningsgrunnlag vises resultater fra de tre siste år. Spørsmål samles tema tisk i indikatorer. Hver enkelt indikator vil vise resultatet for 27, 28 og 29 både grafisk i form av søyler og ved faktiske verdier. Under grafen framkommer det hvilken farge som representerer hvilket år. Vurderingsskalaen går fra til poeng, hvor er høyest oppnåelige resultat. Hvordan lese grafene For å forklare grafikken oppnådde oppvekst og levekår i 29 en gjennomsnittsverdi for av faglig og på 73,9 mot 73,8 i 28. Dette viser et stabilt nivå på ansattes av smuligheter i jobben. Resultatet tilsier at en kan vurdere å iverksette ytterligere forbedringstiltak. seniorpolitikk For indikatorene er det fastsatt grenseverdier for akseptabel medarbeidertilfredshet. Grenseverdiene er ikke endret fra tidligere, det vil si: Rød verdi: -55,9 Krever at det raskt iverksettes tiltak for forbedringer Gul verdi: 56-77,9 Til observasjon. Forbedringstiltak vurderes Grønn verdi: 78- Måloppnåelse. Utfordringen er vedlikehold. I de grafiske framstillingene er grenseverdiene representert med henholdsvis en grønn strek for måloppnåelse og en rød strek for minimumskrav. På denne måten vil søyler som slutter mellom den grønne og den røde streken vise et resultat som er akseptabelt, men under måloppnåelse. Her skal forbedringstiltak vurderes. Ansatte som ved undersøkelsestidspunktet var 62 år eller eldre ble bedt om å svare på spørsmål om seniorpolitikk. Hele 92 % av de som har besvart spørsmålet oppgir at de kjenner til kommunens seniorpolitikk og muligheten for å inngå senioravtale. Resultatet representerer en oppgang på 4 prosentpoeng fra forrige måling. Som et oppfølgingsspørsmål ble ansatte som kjenner til kommunens seniorpolitikk bedt om å vurdere følgende påstand: Jeg opplever kommunens seniorpolitikk som tilfredsstillende. Samlet resultat er 75 poeng i 29, en oppgang på 1,7 poeng fra undersøkelsen i 28. Svarprosent Medarbeiderundersøkelsen har en samlet svarprosent på 73,5 %, en økning på 13,2 prosentpoeng fra i fjor. Den høye økningen er resultat av et aktivt og langsiktig arbeid, både i oppfølging av fjorårets undersøkelse, i den enkelte s oppfordring av ansatte til å delta, i målrettet informasjon gjennom prosessen og ikke minst i hver enkelt ansattes deltakelse. Alle ansatte hadde anledning til å besvare undersøkelsen elektronisk. Undersøkelsen ble også sendt ut i papirutgave i store deler av organisasjonen. 39 % av deltakerne valgte å besvare undersøkelsen elektronisk, opp hele 7 prosentpoeng fra i fjor. Premiering av høy svarprosent 25 enheter hadde % oppslutning om undersøkelsen i år, noe som er en tredobling siden i fjor. Barne hagene utmerker seg med spesielt høy svarprosent. I år er det trukket ut tre enheter blant de med full oppslutning som hver får en premie på kr.,-. Vinnerene er: Skeie barnehage, Bokkaskogen barnehage og Kemneren. I tillegg mottar de tre enhetene med høyest prosentvis i svarprosent en premie på kr.,- hver. Vinnerene er: Vassøy barnehage, Stokka barnehage og Gosen skole. Pengene skal gå til arbeidsmiljø fremmende tiltak i virksom heten, og deles ut på Kompetansedelingsdagen 19. mars. 4

5 Resultater pr indikator fordelt på avdelinger Resultat for 29, samt fra 27 til 29 Kultur og by (svarprosent= 83 %, antall svar= 83) ,8 8,7 62, 79,5 78,9 78,9 72,9 62,5 8,1 76,4 79, 86,8 82, ,7 81,2 63,2 79,8 68,4 8,6 75,6 64,3 84,3 76,4 81,6 87,9 86, ,3 79,9 68,8 81,4 79,9 82, 77,2 65,4 85,6 75,8 85,3 89,8 87,4 Bymiljø og utbygging (svarprosent= 81 %, antall svar= 157) ,3 72,4 66,7 78,8 74,2 77,4 74,8 64, 81, 77, 79,6 86,8 82, ,1 76,6 72,9 8,7 74,7 8,9 78,7 62,5 83,9 8,5 83,4 87,6 86, ,6 76,3 72,3 79,8 76,8 8,9 79,4 61,8 83,1 8,7 83,3 88, 86,1 Personal og organisasjon (svarprosent= 9 %, antall svar= 93) ,2 62,8 41,6 69,8 72,8 71, 69,1 64,6 77,9 76,1 74,5 85,4 78, ,4 68,6 62,8 76,6 72,7 74,5 77,9 63,4 8,4 78,4 79,6 88,3 81, , 72,8 64,4 73,5 74,2 75,3 73,7 67,9 8,9 78,6 82,7 86,4 82,9 5

6 Resultater pr indikator fordelt på avdelinger Resultat for 29, samt fra 27 til 29 Økonomi (svarprosent= 94 %, antall svar= 137) ,6 65,1 53,8 7,3 7,1 72,8 67, 54,2 75, 71,9 77,3 87,2 74, 28 71,8 7,1 62,5 78, 72,1 77,4 74,9 57,7 8,1 75,2 8,4 86,8 8, ,9 74,8 71, 77,7 78, 78,6 73, 59,1 82,1 76,8 81,9 86,4 81,9 Oppvekst og levekår, (svarprosent= 74 %, antall svar= 59) ,2 72,3 68,3 76,7 78,6 8,6 71,8 57,3 81,9 8,8 76,1 87,2 85, , 74, 69,8 78,4 78,2 8,9 73,8 57,6 83,8 82,1 77,3 87,5 86, ,6 75, 71,3 79,5 8,6 81,5 73,9 58,9 84,7 83,1 77,7 87,7 87,3 9 Kommunale foretak (svarprosent= 53 %, antall svar= 294) ,5 71,2 64,8 73,9 72,9 74,5 66,8 61,3 8,4 78,3 74,2 84,8 81, ,9 73,4 65,1 76,1 73,8 77,6 72,2 64,2 83,9 79,6 77,3 85,4 83, ,6 7,2 59,9 73,4 71,1 75,7 7,3 58,6 82,1 77,6 77,1 85, 83,8

7 Resultater pr indikator fordelt på avdelinger Resultat for 29, samt fra 27 til 29 Barnehager (svarprosent= 8 %, antall svar= 1179) , 82,2 78, 8,1 84,5 86,1 77,4 6,1 86, 9,3 77,2 91,5 91, ,4 82,1 79,8 8,9 83, 85,8 78,7 59,4 87,2 9,2 78,2 91,1 9,6 29 8,6 83, 79,4 81,8 85,2 86, 78,7 61,9 88,2 9,3 79,2 91,3 9,9 Skoler (svarprosent= 82 %, antall svar= 1717) ,2 7,6 69, 76,2 77,2 8,2 68,6 53,7 8,7 79,2 76,6 86,2 85, ,8 71, 69,1 77,8 77,7 8, 68,5 52,2 82,2 8,5 77,1 86, 86, 29 75,4 72,1 71,7 79,5 79,4 8,3 68,3 52,3 82,9 81,1 77,1 86,1 87,1 Hjemmebaserte tjenester (svarprosent= 59 %, antall svar= 592) , 7,8 62,3 75,6 78,6 77,4 73,6 58,6 8,7 78,1 73,2 87,5 82, ,7 72,9 64,9 78,7 77,9 78,4 77,1 63,5 83,9 8,6 75,4 87,4 83, ,4 7,3 64,1 77,4 77,5 77,6 75,1 63,1 83,6 79,8 75, 86,5 83,8 7

8 Resultater pr indikator fordelt på avdelinger Resultat for 29, samt fra 27 til 29 Sykehjem (svarprosent= 59 %, antall svar= 46) ,3 66,7 6, 72,9 73,3 77,5 7,5 53,6 81,5 81,4 72,7 85,6 81, , 69,9 65,8 74,2 72,4 78,3 74,6 54,5 81,5 8,9 73,5 85,8 81, ,9 71,9 65,5 75,9 75, 79,2 74,9 59,7 83,4 82,6 74,7 85,8 84,1 Helse og sosialkontor (svarprosent= 82 %, antall svar= 169) ,7 77,1 66, 8,7 83,4 8,9 75, 63,5 82,5 79,7 8,4 88,3 86,5 28 7,7 71,9 6,3 77,1 72,5 79,3 75,2 58,4 81,6 77, 8,1 86, 81, ,3 71,4 66,9 8,2 84,6 78,9 73,8 51,7 82,1 75,7 79,3 85,4 82,1 Oppvekst og levekår sentralt (Oppvekst og levekår direktørstab, Oppvekst- og levekårservice) (svarprosent= 82 %, antall svar= 79) ,7 67,5 68,3 78,3 72,6 78,7 76,8 53,1 82, 75,3 79,1 86,9 83, ,6 67, 66, 76,4 71,4 77,1 8,8 55,3 82,4 77,1 81,1 85,7 84,5

9 Resultater pr indikator fordelt på avdelinger Resultat for 29, samt fra 27 til 29 Bydekkende tjenester, oppvekst (svarprosent= 67 %, antall svar= 33) ,8 75,9 69,7 8,6 8,2 83,3 8, 64,4 86,7 82,9 79,4 88,8 89,6 Bydekkende tjenester, levekår (svarprosent= 78 %, antall svar= 362) ,1 74,8 65,3 78,3 8,1 8,4 71,8 7,8 84,3 79,2 78,4 87,6 85,8 Virksomheter barn og unge (svarprosent= 76 %, antall svar= 22) ,9 79,3 69,9 8,7 85,7 84,5 78,6 59, 86,8 83,1 81,4 89,5 89,9 9

10 Medarbeidersamtalen I undersøkelsen ble ansatte bedt om å besvare hvorvidt en hadde gjennomført medarbeidersamtale med sin nærmeste i løpet av de siste 12 måneder. Samlet sett oppgir 67 % at de har gjennomført medarbeider samtale, en økning på 5 prosentpoeng fra forrige undersøkelse. 33 % oppgir at de ikke har gjennomført medarbeidersamtale. Som et oppfølgingsspørsmål ble ansatte som hadde gjennomført med arbeidersamtale bedt om å vurdere følgende påstand: Jeg opplevde medarbeidersamtalen som nyttig for min arbeidssituasjon. Samlet sett viser resultatene en skåre på 72 poeng i 29, det vil si det samme som i fjor. Stavanger samlet Oppvekst og levekår Økonomi Personal og organisasjon Bymiljø og utbygging Kultur og by Skoler Barnehager Helse og sosialkontor Hjemmebaserte tjenester Sykehjem Bydekkende tjenester levekår Bydekkende tjenester oppvekst Barn og unge Oppvekst og levekår sentralt Kommunale foretak Jeg opplevde medarbeidersamtalen som nyttig for min arbeidssituasjon Stavanger samlet og fordelt på avdelinger og virksomhetsområder, 28 og År 28 År 29 VERDIER OG ETIKK Ansatte ble spurt om de kjenner til kommunens verdigrunnlag. Samlet sett oppgir hele 86 % at de kjenner til verdigrunnlaget, en økning på 21 prosentpoeng fra i fjor. Det er grunn til å anta at økningen henger sammen med en aktiv og kontinuerlig innsats for å forankre og gjøre verdigrunnlaget kjent i organisasjonen. Stavanger samlet Oppvekst og levekår Økonomi Personal og organisasjon Bymiljø og utbygging Kultur og by Skoler Barnehager Helse og sosialkontor Hjemmebaserte tjenester Resultater for indikatoren "verdier og etikk" Stavanger samlet og fordelt på avdelinger og virksomhetsområder, 28 og Spørreskjemaet inneholdt videre to påstander som ansatte ble bedt om å vurdere: Kommunens nye verdigrunnlag er: er til stede, vil gå foran og skaper framtiden. Min arbeidsplass kjennetegnes av disse verdiene. På min arbeidsplass jobber vi aktivt med etiske problemstillinger Sykehjem Bydekkende tjenester levekår Bydekkende tjenester oppvekst Barn og unge Oppvekst og levekår sentralt Kommunale foretak År 28 År 29 Til sammen utgjør påstandene indikatoren verdier og etikk.

11 Vurdering av lønn Vurdering av lønn måles i undersøkelsen ved påstanden: Jeg får en tilfredsstillende lønn i forhold til hva jeg kan oppnå i tilsvarende stillinger andre steder. Ordlyden i påstanden tilsier at resultatet må fortolkes med forsiktighet. Resultatet gir ikke alene et bilde av tilfredshet med egen lønn og/ eller lønns, men må sees i sammenheng med følgende: etterspørsel etter den aktuelle yrkesgruppe i det eksterne arbeidsmarkedet, hvordan lønnsen har vært for den aktuelle yrkesgruppen i det eksterne arbeidsmarkedet. Stavanger samlet Oppvekst og levekår Økonomi Personal og organisasjon Bymiljø og utbygging Kultur og by Skoler Barnehager Helse og sosialkontor Hjemmebaserte tjenester Sykehjem Bydekkende tjenester levekår Bydekkende tjenester oppvekst Barn og unge Oppvekst og levekår sentralt Vurdering av lønn Stavanger samlet og fordelt på avdelinger og virksomhetsområder, 28 og År 28 År 29 Samlet sett viser undersøkelsen et resultat for av lønn på 61 poeng, omtrent det samme som i forrige undersøkelse. Oppfølging av undersøkelsen I spørreskjemaet bes ansatte vurdere påstanden: På min arbeidsplass arbeider vi aktivt med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen. I 29 oppnådde kommunen samlet et resultat på 72 poeng på denne påstanden, en oppgang på 2 poeng fra 28. Stavanger samlet Oppvekst og levekår Økonomi Personal og organisasjon Bymiljø og utbygging Kultur og by Skoler Barnehager Helse og sosialkontor Hjemmebaserte tjenester På min arbeidsplass arbeider vi aktivt med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen Stavanger samlet og fordelt på avdelinger og virksomhetsområder, 28 og Sykehjem Bydekkende tjenester levekår Bydekkende tjenester oppvekst Barn og unge Oppvekst og levekår sentralt Kommunale foretak År 28 År 29 11

12 GJENNOMSNITTSVERDI FOR ENKELTSPØRSMÅL Utvikling fra 28 til 29 Stavanger samlet Indikator Spørsmål Samlet sett, hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? 74,9 76,4 Min nærmeste har nødvendig faglig kompetanse for stillingen 8,7 8,9 Min nærmeste har nødvendige egenskaper 74,6 75,3 Jeg vet hvilke krav og forventninger min nærmeste har til meg 77,4 77,9 Jeg får tilbakemeldinger på utført arbeid fra min nærmeste 66,7 68,6 Jeg opplever at min nærmeste er opptatt av mine oppgaver og støtter 71,6 72,8 meg aktivt i arbeidet Medarbeidersamtalen Jeg opplevde medarbeidersamtalen som nyttig for min arbeidssituasjon 71,9 71,8 Verdier og etikk Kommunes felles verdigrunnlag er: er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. 68,7 72,1 Min arbeidsplass kjennetegnes av disse verdiene På min arbeidsplass jobber vi aktivt med etiske problemstillinger 67,5 69,4 Den overordnede n bidrar til å formidle og følge opp vår visjon og vårt 7,3 71,7 verdigrunnlag Den overordnede n er tydelig 7,1 7,8 Den overordnede n er samlende 67,7 69,4 smiljøet oppleves som tilfredsstillende 75,7 76,7 Det er en kultur for å yte en ekstra innsats når det er nødvendig 8,9 81,8 Som kolleger støtter vi hverandre 83,8 84,3 Konflikter blir løst så tidlig som mulig 72,2 72,9 Likeverdig arbeidskultur Jeg opplever at alle ansatte på min arbeidsplass behandles likeverdig 77,4 79,8 Organisering av Jeg inviteres til å delta når arbeidet planlegges og oppgaver fordeles 75,1 75,9 arbeidet Jeg blir gitt selvstendig ansvar og myndighet for gjennomføring av 86,6 86,7 arbeidsoppgaver Jeg opplever at det er klart definerte mål for min arbeidsplass 76,6 77,7 Det er samsvar mellom min kompetanse og mine arbeidsoppgaver 81,4 81,4 Det er forståelse for at det kan gjøres feil 84,7 85, Det er klima for nytenkning og utprøving på arbeidsplassen 79,1 79,5 Jeg har mulighet til å skaffe meg ny kompetanse som er relevant i min 74, 73,9 arbeidssituasjon Det er samsvar mellom de krav som stilles og den tid jeg har til rådighet 58,2 59,2 Jeg trives på jobben 82,7 84,1 Jeg trives med arbeidsoppgavene mine 82,7 83,3 Jeg opplever at min innsats er viktig for å nå arbeidsplassens mål 85,6 86, Det er klarlagt hva som menes med og service på min arbeidsplass 75,8 77,3 På min arbeidsplass opptrer vi med respekt og serviceinnstilling overfor 86,4 87, brukerne Vi er opptatt av å få tilbakemelding fra brukerne 82,1 82,7 Tilbakemeldinger fra brukerne nyttes for å forbedre tjenestene 81,9 82,4 Arbeidsvilkår Helse, miljø- og sikkerhet blir ivaretatt på arbeidsplassen min (fysisk og 71,4 73,3 psykososialt arbeidsmiljø) Arbeidsplassen min er tilrettelagt slik at jeg unngår fysiske belastningsskader 72,3 72,8 Jeg føler meg trygg i ansettelsesforholdet mitt 87,4 86,9 Ordninger som permisjoner, pensjonsordninger, ferie, avspasering m.v. er 79,4 79,6 tilfredsstillende Engasjement Jeg føler ansvar for arbeidsplassens samlede resultater 87,5 87,7 Jeg er villig til å ta på meg nye utfordringer 87,5 87,5 Stolthet Jeg er stolt av arbeidsplassen og omtaler den positivt utad 86, 86,9 Oppfølging På min arbeidsplass arbeider vi aktivt med resultatene fra 7,2 72,3 medarbeiderundersøkelsen Seniorpolitikk Jeg opplever kommunens seniorpolitikk som tilfredsstillende 73,3 75, Lønn Jeg får en tilfredsstillende lønn i forhold til hva jeg kan oppnå i tilsvarende stillinger andre steder 61,3 61,2 Layout / trykk: impressmedia.no Foto: Elisabeth Tønnessen og Egil Bowitz. 12

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Nr. 4 februar 8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 7 HOVEDRESULTATER INKLUDERING HØY TRIVSEL DELTAKELSE ENGASJEMENT 1 7.indd 1 12.2.8 11:15:41 Fortsatt fremgang i medarbeidertilfredshet Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Nr. 1 januar 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 HOVEDRESULTATER

Nr. 1 januar 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 HOVEDRESULTATER Nr. 1 januar 9 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 8 HOVEDRESULTATER TRIVSEL, ENGASJEMENT OG STOLTHET PÅ TOPP Stavanger kommune skal være en god, meningsfylt og utviklende arbeidsplass. Medarbeiderundersøkelsen for

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Dato Saksbehandler 10.12.2012 Monica Holmen Skjeldrum Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Saksnr. Møtedato

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Arkivsaksnr.: 15/168 3 Arkivnr.: 440 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 SAMMENDRAGSRAPPORT Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF FORSIDE 1/36 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr. MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/24924 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Sak om Medarbeideundersøkelsen 2010 tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 05/30643 1 Bakgrunn

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010

Medarbeiderundersøkelsen 2010 Ringerike kommune R I N G E R I K E K O M M U N E Medarbeiderundersøkelsen 2010 Hønefoss kino 4. februar Program Innledning og noen aktuelle tema v/rådmannen Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2010

Detaljer

Medarbeider- og ledervurdering

Medarbeider- og ledervurdering Medarbeider- og ledervurdering Den røde tråden Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i organisasjonen. Heftet er en videreutvikling

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer