Studentundersøkelsen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentundersøkelsen 2014"

Transkript

1 Studiesenteret.no

2 Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no pr. e-post. 0 studenter har besvart skjemaet, 6 stk har avregistrert seg. Dette gir en svarandel på,6% - noe som er bra siden undersøkelsen er gjort elektronisk. Datainnsamlingen er gjennomført i tidsrommet via Surveymonkey.net. Med bakgrunn i svarprosent argumenteres resultatet som valid, selv om vi kunne ønsket oss en større andel svar. Resultatet er likevel ikke generaliserbart, noe som betyr at resultatet som er kommet fram kun gjelder angitte kontekst. For å oppnå langsiktige, sammenlignbare resultater bør undersøkelsen gjøres til samme tid hvert år. På spørsmål der respondentene graderer fra 1-6, er disse verdiene omregnet til gjennomsnittscore, slik at man får et totalt helhetsinntrykk av hvert spørsmål. På spørsmål der respondentene har hatt mulighet til å skrive inn kommentarer, er kommentarene ikke vist pga. hensyn til personvernet. Feilkilder Undersøkelsen kan inneholde enkelte feilkilder. Vi har for eksempel ingen garanti for at de som ikke har svart på spørreundersøkelsen er av den samme oppfatning som de som har besvart spørsmålene. Vi vil også nevne at denne undersøkelsen er basert på statistiske verktøy, og vi kan ikke garantere for at der kan være andre faktorer som ikke er fanget opp av denne undersøkelsen som kan være avgjørende for resultatene. Sjøvegan, 8. juli 01 Studiesenteret.no

3 Q1 Kjønn Besv art: 0 Hoppet ov er: 1 Kv inne Mann Kvinne Mann 8,18% ,8% 6 Totalt 0 Spørsmål 1: Kjønn Dette spørsmålet er besvart av 0 stk, én har hoppet over spørsmålet. Vi ser at av de som har svart, er 8,% kvinner og 17,8% menn. Dette viser bare kjønnssammenhengen blant de som har svart på undersøkelsen, og sier ikke noe om hvordan den er i studentmassen vår generelt. I 01 ble dette spørsmålet besvart av 0 stk, hvorav 8,% var kvinner og 1,8% var menn. I 01 ble dette spørsmålet besvart av 87 stk, hvorav 81,9% var kvinner og 18,1% var menn. 1 / 17

4 Q Alder Besv art: 0 Hoppet ov er: år 6- år 6- år 6- år 6-6 år Ov er 6 år 19- år 6- år 6- år 6- år 6-6 år Over 6 år,96% 8 9,1% 9,6% 7 8,% 7,97% 6 0,00% 0 Totalt 0 Spørsmål : Alder Spørsmålet om alder er besvart av 0 stk, én har hoppet over. Det er flest studenter (,6%) i aldersgruppen 6 - år. Vi har ingen svar fra studenter over 6 år. I 01 ble dette spørsmålet besvart av 0 stk, hvor hovedandelen (1,%) lå i aldersgruppen 6 - år. I 01 ble dette spørsmålet besvart av 87 stk, hvor hovedandelen (7,%) lå i aldersgruppen 6 - år. / 17

5 Q Hva er din høyeste formelle utdanning før nåværende studium? Besv art: 198 Hoppet ov er: Grunnskole Yrkesfag/Fagbre v /Fagskole Gymnas/Videregå ende skole Univ ersitet/høg skole (lav er... Univ ersitet/høg skole (høyer... Grunnskole Yrkesfag/Fagbrev/Fagskole Gymnas/Videregående skole Universitet/Høgskole (lavere grad) Universitet/Høgskole (høyere grad) 1,01% 7,8% 1 8,79% 7 9,9% 98 1,1% 6 Totalt 198 Spørsmål : Hva er din høyeste formelle utdanning før nåværende studium? Svar ble angitt på en skala fra 1 -, hvor 1=Grunnskole og =Universitet/høgskole (høyere grad/master). Spørsmålet er besvart av 198 stk, fem har ikke svart. 6,6% har utdanning fra universitet/høgskole, og 7,% har utdanning inntil gymnas/videregående skole. Gjennomsnittlig score er,66. I 01 var det 0 stk som avga svar, én hoppet over. Da var det 69,% som hadde utdanning fra universitet/høgskole og 0,% hadde utdanning inntil gymnas/videregående skole. Gjennomsnittlig score var,0. I 01 svarte 87 stk spørsmålet. Da hadde 6,9% høyere utdanning og,1% lavere utdanningsgrad. Gjennomsnittlig score var,1. / 17

6 Q Er du aktiv student pr. i dag? Besv art: 0 Hoppet ov er: 0 Ja Nei, er ferdig med studiet Nei, har av brutt studiet Ja Nei, er ferdig med studiet Nei, har avbrutt studiet 99,01% 01 0,9% 1 0,9% 1 Totalt 0 Spørsmål : Er du aktiv student pr. i dag? Spørsmålet er besvart av 0 stk. Vi ser at 01 stk (99,01%) er aktive studenter, 1 stk (0,9%) er ferdig med studiet og 1 stk (0,9%) har avbrutt studiet. Dette spørsmålet var nytt i undersøkelsen fra 01. Da var 18 stk (91,1%) aktive studenter, 6 stk (,0%) var ferdige med studiet mens 1 stk (,9%) hadde avbrutt studiet av ulike grunner. / 17

7 Q Siden du svarte Nei, har avbrutt studiet på forrige spørsmål, ber vi deg begrunne kort hvorfor du ikke lengre er student hos oss Besv art: 1 Hoppet ov er: 0 Spørsmål : Siden du svarte Nei, har avbrutt studiet på forrige spørsmål, ber vi deg begrunne kort hvorfor du ikke lengre er student hos oss. Spørsmålet er besvart av 1 stk i 01. Kommentarene er fjernet i denne utgaven pga. hensyn til personvernet. Spørsmålet er tatt med for å gi en bedre oversikt over hva studentene mener om oss, og dermed gi et bedre grunnlag for tilpasninger/endringer. I fjorårets undersøkelse var det 11 respondenter som svarte på spørsmålet. / 17

8 Q6 Hvilken skole/institusjon er/har du vært deltaker/elev/student ved dette skoleåret? Besv art: 00 Hoppet ov er: Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Nesna Høgskolen i Telemark Høgskulen for landbruk og... Høgskolen i Vestfold... Høgskolen i Østfold... Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Nesna Høgskolen i Telemark Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Høgskolen i Vestfold (Kompetanse for kvalitet) Høgskolen i Østfold (Kompetanse for kvalitet) 6,0% 17 16,0% 19,0% 9 1,0% 0,00% 0 0,00% 0 Totalt antall respondenter: 00 Spørsmål 6: Hvilken skole/institusjon er/har du vært deltaker/elev/student ved dette skoleåret? Spørsmålet er besvart av 00 stk, tre stk har ikke oppgitt skole. Majoriteten av de respondentene som har svart tilhører Høgskolen i Hedmark, hele 17 stk (6,%) studerer der. Så følger Høgskolene i Telemark med 19,% og Nesna med 16,% av studentene. Ny høgskole for i år er Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, denne har 1,% av studentene. Summerer en %-tallene gir det det betyr at noen respondenter har vært tilknyttet mer enn én høgskole siste studieår. Dette gir bare studentfordelingen for de som har svart på undersøkelsen, og sier ikke noe om den reelle fordelingen av studentene. I 01 svarte 188 stk. 60,6% tilhørte Hedmark,,% tilhørte Nesna og 1,8% tilhørte Telemark. I 01 svarte 79 stk. hvorav 6,% tilhørte Hedmark, 11,8% tilhørte Nesna og 8,6% tilhørte Telemark. 6 / 17

9 Q7 Hvordan opplevde du studietilbudet i forhold til dine forventninger og behov? Besv art: 199 Hoppet ov er: 1 (liten grad av samsv ar) 6 (stor grad av samsv ar) 1 (liten grad av samsvar) 6 (stor grad av samsvar) 1,01% 1,1% 8,% 17 0,1% 60,1% 8 16,8% Totalt 199 Spørsmål 7: Hvordan opplevde du studietilbudet i forhold til dine forventninger og behov? Dette spørsmålet er besvart av 199 stk, fire stk har ikke avgitt svar. Svar er avgitt på en skala fra 1-6 hvor 1=I liten grad og 6=I stor grad. Vi ser at hele 88,9% har svart alternativene - 6 og 11,1% har svart alternativene 1 -. Gjennomsnittlig score er,6 - en liten nedgang fra i fjor, men likevel bedre enn i 01. Kommentarer gitt av respondentene er fjernet fra denne utgaven pga. hensyn til personvernet. I 01 svarte 186 stk, 18 stk avga ikke svar her. 87,1% valgte alternativene - 6 og 1,9% valgte alternativene 1 -. Gjennomsnittscore var,7. I 01 svarte 8 stk hvorav 8,8% valgte alternativene - 6 og 16,% valgte alternativene 1 -. Gjennomsnittscore var,. 7 / 17

10 Q8 Hvor fornøyd er/var du med undervisningen? Besv art: 198 Hoppet ov er: 1 (i liten grad) 6 (i stor grad) 1 (i liten grad) 6 (i stor grad) 1,01%,6% 11 16,67%,8% 6 9,80% 9 1,1% 8 Totalt 198 Spørsmål 8: Hvor fornøyd er/var du med undervisningen? Spørsmålet er besvart av 198 stk, fem har ikke svart. På en skala fra 1-6 hvor 1=I liten grad og 6=I stor grad har 76,8% angitt alternativene - 6 og,% har svart alternativene 1 -. Gjennomsnittlig score er,. Kommentarer gitt av respondentene er fjernet i denne utgaven pga. hensyn til personvernet. I 01 svarte 187 stk på spørsmålet, 17 svarte ikke. Da anga 8,% alternativene - 6 og 1,% alternativene 1 -. Gjennomsnittlig score var,. I 01 svarte 8 stk. 8,8% av respondentene svarte at de var godt fornøyde med undervisningen, og valgte alternativene ,1% anga alternativene 1 -, og gjennomsnittlig score var,. 8 / 17

11 Q9 Hvor fornøyd er/var du med studiemodellen forelesning/seminar? Besv art: 00 Hoppet ov er: 1 (i liten grad) 6 (i stor grad) 1 (i liten grad) 6 (i stor grad) 1,00%,0% 9 7,0% 1 6,0%,00% 8 18,0% 7 Totalt 00 Spørsmål 9: Hvor fornøyd er/var du med studiemodellen forelesning/seminar? 00 stk har svart, tre stk avga ikke var. På en skala fra 1-6 hvor 1=I liten grad og 6=I stor grad har 87% angitt alternativene % har valgt alternativene 1 -. Gjennomsnittlig score er,1 - en nedgang fra foregående år. Det er rom for forbedringer her. Kommentarer er fjernet fra denne utgaven pga. hensyn til personvernet. I 01 svarte 186 stk, 18 avga ikke svar. Da anga 8,% alternativene - 6, og 1,6% anga alternativene 1 -. Gjennomsnittscore var,6. I 01 avga 8 stk svar, da var det 8,6% som var godt fornøyde og hadde svart - 6 på skalaen. 1,% svarte alternativene 1 -. Gjennomsnittlig score var,6. 9 / 17

12 Q10 Hvordan synes du lyd- /bildekommunikasjonen fungerte? Besv art: 00 Hoppet ov er: 1 (i liten grad) 6 (i stor grad) 1 (i liten grad) 6 (i stor grad) 0,0% 1 8,0% 17 1,0% 7,00% 7,00% 7 18,0% 7 Totalt 00 Spørsmål 10: Hvordan synes du lyd/bildekommunikasjonen fungerte? Det er 00 stk som har svart her, stk hoppet over spørsmålet. På en skala fra 1-6 hvor 1=I liten grad og 6=I stor grad har,% svart alternativene 1 - mens 77,% har svart alternativene - 6. Gjennomsnittscore er,. Kommentarer er fjernet fra denne utgaven pga. hensyn til personvernet. I 01 var det 186 respondenter som svarte, 18 stk hoppet over. 19,% svarte alternativene 1 -, mens 80,6% svarte alternativene - 6. Gjennomsnittlig score var,. I 01 svarte 8 stk. 8,8% anga alternativene - 6 og 1,% anga alternativene 1 -. Gjennomsnittscore var,. 10 / 17

13 Q11 Hvordan synes du kommunikasjonen/informasjonsflyten mellom Studiesenteret.no/Høgskolen/Stedsansvarli g på lokalt studiesenter har fungert? Besv art: 19 Hoppet ov er: 11 1 (dårlig) 6 (v eldig bra) 1 (dårlig) 6 (veldig bra),6% 7 9,8% 18 16,1% 1,00% 8,8% 6 11,98% Totalt 19 Spørsmål 11: Hvordan synes du kommunikasjonen/informasjonsflyten mellom Studiesenteret.no/høgskolen/ stedsansvarlig på lokalt studiesenter har fungert? Dette spørsmålet er besvart av 19 respondenter, 11 stk har ikke gitt svar. Vi ser at svar er avgitt på en skala fra 1-6 hvor 1=Dårlig og 6=Veldig bra. 70,8% har svart alternativene - 6, mens 9,% har svart alternativene 1 -. Gjennomsnittscore er,1. Kommentarer er fjernet fra denne utgaven pga.hensyn til personvernet. Spørsmålet var nytt i undersøkelsen fra 01, og ble dengang besvart av 18 stk, 0 stk avga ikke noe svar. 7,8% valgte alternativene og, mens 16,9% valgte alternativene 1 og. Gjennomsnittscore var, / 17

14 Q1 Er det noe du savner, faglig og/eller teknisk? Besv art: 7 Hoppet ov er: 19 Spørsmål 1: Er det noe du savner, faglig og/eller teknisk? Det er 7 respondenter som har svart på dette spørsmålet og 19 stk hoppet over. Kommentarene er fjernet i denne utgaven pga. hensyn til personvernet. Spørsmålet er tatt med for å gi en bedre oversikt over hva studentene savner, og dermed gi et bedre grunnlag for tilpasninger/endringer. Spørsmålet var nytt i undersøkelsen fra 01. Da var det stk som svarte, 11 stk hoppet over spørsmålet. 1 / 17

15 Q1 Hvis du skal studere videre - er det da sannsynlig at du vil være student gjennom Studiesenteret.no? Besv art: 19 Hoppet ov er: 8 Ja Nei (dersom sv aret er ne... Ja Nei (dersom svaret er nei ber vi deg begrunne svaret i kommentarfeltet nedenfor) 87,69% 171 1,1% Totalt 19 Spørsmål 1: Hvis du skal studere videre - er det da sannsynlig at du vil være student gjennom Studiesenteret.no? 19 studenter har svart på dette spørsmålet, 8 stk har ikke gitt noe svar. 87,7% av de som har svart, har svart JA på dette spørsmålet. 1,% har svart NEI. Dette sier bare noe om meningen til de som har svart på undersøkelsen, og sier ikke noe om hva den totale studentmassen mener om spørsmålet. I 01 svarte 186 stk på spørsmålet, 18 stk hoppet over dette. Da svarte 90,9% JA mens 9,1% svarte NEI. I 01 svarte 87 stk på spørsmålet hvorav 88,% svarte JA og 11,% svarte NEI. I 011 svarte 91% JA på spørsmålet. 1 / 17

16 Q1 Hvor viktig er støtten fra ditt lokale studiesenter i gjennomføringen av studiet? Besv art: 197 Hoppet ov er: 6 1 (i liten grad) 6 (i stor grad) 1 (i liten grad) 6 (i stor grad) 1,69% 10,1% 0 18,7% 6 17,77%,86% 7 17,6% Totalt 197 Spørsmål 1: Hvor viktig er støtten fra ditt lokale studiesenter i gjennomføringen av studiet? Spørsmålet er besvart av 197 stk, 6 har hoppet over. Svarene er avgitt på en skala fra 1-6 hvor 1=I liten grad og 6=I stor grad. Vi ser at 1,1% har svart alternativene 1 - mens 8,9% har svart alternativene - 6. Gjennomsnittlig score er,8. Kommentarer er fjernet fra denne utgaven pga. hensyn til personvernet. I 01 besvarte 18 stk spørsmålet, 0 stk hoppet over. Da svarte 7,6% alternativene - 6 og,% svarte alternativene 1 -. Gjennomsnittscore var,8. I 01 besvarte 87 stk spørsmålet. 61,% svarte alternativene - 6 og 8,6% svarte alternativene 1 -. Dvs. at nesten / av respondentene mente det var viktig med støtte for å gjennomføre studiet. Gjennomsnittscore var,87. 1 / 17

17 Q1 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg. Besv art: 166 Hoppet ov er: 7 Er på etterskudd m... Innholdet i studiet er l... Studiet er for v anskelig For mye å gjøre på jobb For mye å gjøre hjemme For dårlig kontakt med... For mye å gjøre i studiet Ikke nok arbeidsro ti... Jobber for ustrukturert... Er på etterskudd med studiene Innholdet i studiet er lite relevant Studiet er for vanskelig For mye å gjøre på jobb For mye å gjøre hjemme For dårlig kontakt med lærerne/foreleserne For mye å gjøre i studiet Ikke nok arbeidsro til studiene hjemme Jobber for ustrukturert med studiene 0,00% 8,61% 6,% 9 1,0% 8,1%,90% 9,6% 16 9,% 9 0,7% 1 Totalt antall respondenter: / 17

18 Q1 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg. Besvart: 166 Hoppet over: 7 Spørsmål 1: Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen som belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg. Det er 166 respondenter som har gitt svar her, 7 stk har hoppet over dette spørsmålet. Det er to store grunner til at det kan være vanskelig å være student: - For mye å gjøre på jobb (1,%) - Er på etterskudd med studiene (0,0%) 6 stk (,6%) mener at innholder i studiet er for vanskelig. Kommentarer gitt av respondentene er fjernet fra denne utgaven pga. hensyn til personvernet. I 01 svarte 19 stk, stk avga ikke svar. Da var det tre store grunner: - For mye å gjøre på jobb (1,6%) - Er på etterskudd med studiene (0,9%) - For mye å gjøre hjemme (9,6%) Kun tre stk mente at innholdet i studiet var lite relevant eller at studiet var for vanskelig. I 01 fikk vi ikke svarene avgitt på samme måte som etterfølgende år, derfor har vi ingen sammenlignbare tall derfra.

19 Q16 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? Besv art: 191 Hoppet ov er: 1 Tilgang til studie-/lese... Tilgang til v ideokonferanse Tilgang til PC Tilgang til kopimaskin Muligheter for å treffe... Tilgang til støtte fra... Muligheter til å ta eksamen Sosialt samv ær med andre Tilgang til studie-/leseplasser Tilgang til videokonferanse Tilgang til PC Tilgang til kopimaskin Muligheter for å treffe medstudenter Tilgang til støtte fra personalet Muligheter til å ta eksamen Sosialt samvær med andre,60% 68 7,8% 11 17,8% 6,70% 1 6,% 11,08% 67 8,9% 161,0% Totalt antall respondenter: / 17

20 Q16 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? Besvart: 191 Hoppet over: 1 Spørsmål 16: Hva mener du er viktig med det lokale studiesenteret? Dette spørsmålet er besvart av 191 respondenter, 1 stk har hoppet over. Vi ser at det er tre alternativer som skiller seg ut, disse er: - Muligheter til å ta eksamen (8,%) - Tilgang til videokonferanse (7,8%) - Muligheter for å treffe medstudenter (6,%) Minst viktig er: - Tilgang til PC (17,%) Kommentarer gitt av respondentene er fjernet fra denne utgaven av personvernhensyn. I 01 svarte 179 stk, stk avga ikke svar på dette spørsmålet. De samme tre alternativene skilte seg ut da også, og i samme rekkefølge. Tallene var slik fordelt: - Muligheter til å ta eksamen (7,7%) - Tilgang til videokonferanse (7,%) - Muligheter for å treffe medstudenter (6,%) Minst viktig da også: - Tilgang til PC (,%) I 01 fikk vi ikke svarene avgitt på samme måte som etterfølgende år, derfor har vi ikke sammenlignbare tall derfra.

21 Q17 Har du andre kommentarer/innspill til oss? Besv art: 0 Hoppet ov er: 16 Spørsmål 17: Har du andre kommentarer/innspill til oss? Dette spørsmålet er i år besvart av 0 respondenter, 16 stk har ikke gitt noe svar. Her er det kun kommentarer som er gitt, ingen valg for avkryssing. Spørsmålet er tatt med for å gi en bedre oversikt over hva studentene mener om oss, og dermed gi et bedre grunnlag for tilpasninger/ endringer. Kommentarene er fjernet fra denne utgaven av hensyn til personvernet. Spørsmålet var nytt i undersøkelsen fra 01. Den gang svarte respondenter mens 170 stk hoppet over spørsmålet. 17 / 17

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2013

Brukerundersøkelsen 2013 Brukerundersøkelsen 2013 Innledning: I henhold til kapittel 5.1 Brukerundersøkelse i tildelingsbrev ( Arkiv -2009/1778-1 ) av 2010 for Universitetet i Nordland (UIN), samt at Brukerundersøkelsen er en

Detaljer

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad 1. Bakgrunn og sammenheng Ved gjennomføring av undersøkelsen benchmarkes resultatene med en database som er bygd opp over flere år. Man får på denne måten sammenlignet

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010 Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Bakgrunn: Gjennomført i perioden: 24.11. 08.12.. Undersøkelsen er kun sendt til kandidater (Bachelor/Master) fullført i perioden 01.03.2009 31.08. med registrert

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2014-15 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 09/2015 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2014-15

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS201 Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse av studentmassen...

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR.

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. UNDERSØKELSEN ER ET LEDD I KOMMUNENS DELTAGELSE I KVALTETSKOMMUNEPRGRAMMET Bakgrunn: Båtsfjord kommunes ønske om å bedre

Detaljer

1. Hvordan operasjonalisere studenttilfredshet? Vis tre eksempler.

1. Hvordan operasjonalisere studenttilfredshet? Vis tre eksempler. Innlevering 2 1. Hvordan operasjonalisere studenttilfredshet? Vis tre eksempler. Operasjonalisering innebærer å gjøre fenomener målbare, ved hjelp av observasjon eller eksperimentering. Skal man operasjonalisere

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 14 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 28. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

- Innbyggere +18 år i Moss på følgende postnummer: , , , og

- Innbyggere +18 år i Moss på følgende postnummer: , , , og O Fakta om undersøkelsen - 549 intervjuer - Innbyggere +18 år i Moss på følgende postnummer: 1511-1513,1515-1519,1523-1524,1530-1535 og 1596-1598 Estimert befolking ca. 21.700 - Vekting på kjønn og alder.

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2006 Skriftserien nr 4/2007 1. Innledning Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor er basert på en spørreundersøkelse til alle medlemmer

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Q1 Alder: Medlemsundersøkelse Oslostudentenes Idrettsklubb 1 / 23. Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26. 27-eldre

Q1 Alder: Medlemsundersøkelse Oslostudentenes Idrettsklubb 1 / 23. Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26. 27-eldre Q1 Alder: Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26 27-eldre 18-20 20-23 24-26 27-eldre 4,33% 26 34,67% 208 28,83% 173 32,17% 193 Totalt 600 1 / 23 Q2 Kjønn: Besvart: 600 Hoppet over: 0 Mann Kvinne

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 5/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 144 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

1 of 14 21.02.2013 10:57

1 of 14 21.02.2013 10:57 SN-sak 04/2013 1 of 14 21.02.2013 10:57 Vedlegg 1. Utkast til spørreundersøkelse. Frafall og gjennomføringsundersøkelse Hei. I vårt system har vi registrert at du begynte på bachelor i [studieprogram]

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

EDL Etnisk og demokratisk likeverd

EDL Etnisk og demokratisk likeverd Meningsmåling EDL Etnisk og demokratisk likeverd Uke 36-2007 Faglig ansvarlig: Polarfakta AS 300 respondenter, 18 år eller eldre, bosatt i Finnmark fylke De statistiske feilkildene for et utvalg på 300

Detaljer

Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår

Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår I uke 9 og 10 2014 ble alle studenter på 1. og 2. studieår oppfordret til å svare på en spørreundersøkelse om arbeidsgrupper. Hovedmålet med undersøkelsen

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010

Barnehageundersøkelsen 2010 Samlerapport for brukerundersøkelsen av barnehagene i Lillehammer kommune Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Hensikten med å gjennomføre barnehageundersøkelsen

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012 Barnehageundersøkelsen Barnehageundersøkelsen Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 9. mars. april en brukerundersøkelse blant barnehagene i Lillehammer. Denne rapporten presenterer

Detaljer