Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn"

Transkript

1 Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner

2 Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse av Mosjøen lufthavn, Kjærstad 2 2

3 Om undersøkelsen

4 Bakgrunn og gjennomføring Bakgrunnen for denne undersøkelsen er at det diskuteres å bygge en ny lufthavn øst for Mo i Rana (Polarsirkelen Lufthavn, Hauan), som vil kunne ta ned større fly enn i dag. For å skaffe nok passasjergrunnlag, diskuteres det å legge ned Mosjøen Lufthavn, Kjærstad. Formålet med denne undersøkelsen er å kartlegge reisemønsteret til virksomhetse i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner: Dagens reisemønster Foretrukne reisemønster Endring av reisemønster dersom flyplasstrukturen endres Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup v/ Audun Fladmoe. Ansvarlig i Mosjøen Næringsforening har vært daglig Bjørn Larsen. Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av telefonintervju (CATI) og TNS Gallups bedriftsdatabase. Alle virksomheter (offentlige og private) med minst én registrert ansatt ble inkludert i bruttoutvalget. Intervjuene ble gjennomført i uke og, og alle ansatte med funksjoner ble etterspurt for intervju. Tabellen under viser at det store flertallet av virksomheter befinner seg i Vefsn kommune, hvor det også ble gjennomført klart flest intervju. Virksomheter i bedriftsdatabasen med minst én ansatt Intervju Vefsn 23 9 Grane 22 Hattfjelldal 2 Totalt 292 0

5 Virksomhetsspesifikke kjennetegn Vefsn Grane Hattfjelldal Som vist på forrige side jobber de fleste av de intervjuede ne i virksomheter lokalisert i Vefsn kommune (88 prosent). 2 prosent av de intervjuede ne oppga å være virksomhetens øverste. 22 prosent oppga å være mellom. gruppe 2 Flertallet av virksomhetene (8 prosent) har færre enn 8 ansatte. Mellom 22 8 prosent av virksomhetene kan beskrives som store, med alt fra 20 til mer enn 20 ansatte ansatte - ansatte ansatte 22 8

6 Virksomhetsspesifikke kjennetegn (NACE-inndeling) Varehandel, reparasjon av motorvogner Undervisning Statistisk sentralbyrå sorterer virksomheter i Norge etter såkalte NACE-koder, som er standardisert på EU-nivå. Helse- og sosialtjenester Industri Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Annen tjenesteyting Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger Bygge- og anleggsvirksomhet Kulturell virksomhet, underholdning og Informasjon og kommunikasjon Transport og lagring Omsetning og drift av fast eiendom Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet Overnattings- og serveringsvirksomhet Forretningsmessig tjenesteyting Om lag en tredjedel av ne som ble intervjuet i denne undersøkelsen jobber i virksomheter sortert under kategorien «Varehandel, reparasjon av motorvogner». De nest største gruppene er «Undervisning» og «Helse- og sosialtjenester».

7 Nærmere om respondentene Mann Kvinne < Kjønnsbalansen blant de intervjuede ne er relativt jevn, med 9 prosent menn og prosent kvinner. De aller fleste ne (9 prosent) befinner seg i aldersgruppen -0 år. Noe over halvparten av de intervjuede ne har høyere utdannelse. Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Fagutdanning / fagskole Universitets/høgskole bachelornivå/cand. mag. Universitet/høgskole, mastergrad eller høyere Kolonne

8 Statistiske feilmarginer og rapportering Alle utvalgsundersøkelser er beheftet med usikkerhet når resultatene skal generaliseres til den aktuelle populasjonen, som i denne undersøkelsen er definert som alle virksomhetse i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Statistiske feilmarginer beregnes med utgangspunkt i utvalgsstørrelse sett i forhold til populasjonsstørrelse. Dersom 2 () prosent av ne totalt svarer et gitt alternativ, betyr det at det virkelige resultatet med 9 prosent sannsynlighet er mellom 8,2 (8,2) og 3,8 (8,8) prosent. Som tabellen viser er feilmarginene moderate for totalutvalget. Når vi bryter ned utvalget på kommunenivå er feilmarginene moderate for Vefsn kommune, men store for Grane og Hattfjelldal kommuner. Tabellen under viser aktuelle feilmarginer for denne undersøkelsen: 0% 2% 0% % Vefsn 8,3%,2%,0% 3,% Grane 38,,0 22,9, Hattfjelldal 39, 3,2 23,,2 Resultatene fra undersøkelsen er gjennomgående rapportert totalt og brutt ned på ledelsesnivå og virksomhetsstørrelse. I noen tilfeller er resultatene brutt ned på kommunenivå. Her er det viktig å tolke tallene fra Grane og Hattfjelldal med stor varsomhet. For resultater brutt ned på NACE-koder og demografiske kjennetegn (kjønn, alder, utdanning) viser vi til tabellvedlegg. Totalt,9%,8%,% 3,% 8

9 Oppsummering av resultater Dagens reisevaner Blant e som har reist med fly i løpet av de siste 3 månedene, har nesten alle reiser gått til eller fra Mosjøen lufthavn, Kjærstad. Det er e av de største virksomhetene som har benyttet Kjærstad hyppigst. Tog og bil benyttes også en god del på lengre reiser, mens buss ikke benyttes i det hele tatt. Det store flertallet av ne har vært på lengre bedriftsreiser i løpet av de siste 3 månedene, og dette gjelder særlig blant e i de største virksomhetene. Reisepreferanser I valg av kollektivt reisemiddel på lengre reiser, er total reisetid den desidert viktigste faktoren. Pris er den minst viktige faktoren. Å fly fra Kjærstad er foretrukket av det store flertallet på bedriftsreiser til Bodø, Trondheim og Sør-Norge. Konsekvenser ved nedleggelse av Mosjøen lufthavn, Kjærstad Flertallet av ne sier at de vil fly mindre enn i dag dersom Kjærstad legges ned. De aller fleste sier at de vil kjøre mer bil og/eller ta mer tog, mens bare noen få vil kjøre mer buss. Totalt sier nesten alle at de vil få lengre reisetid på lange reiser. Stokka vil bli den foretrukne flyplassen generelt, men relativt mange vil foretrekke å ta toget på bedriftsreiser til Bodø eller Trondheim. 9

10 2 Dagens reisevaner

11 Det er stort sett bare Mosjøen lufthavn, Kjærstad, som har blitt benyttet i løpet av de siste 3 månedene Mosjøen lufthavn, Kjærstad Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Sandnessjøen lufthavn, Stokka Mo i Rana lufthavn, Røssvoll Omtrent hvor mange reiser har du gjennomført totalt fra følgende flyplasser i løpet av de siste 3 månedene, inkludert hva du planlegger å gjennomføre denne uken? Det er nesten bare Mosjøen lufthavn, Kjærstad som har blitt benyttet av ne i løpet av de siste 3 månedene. 0 prosent har reist 2- ganger til eller fra denne flyplassen, mens 32 prosent har reist ganger eller mer. Av de andre flyplassene er det bare prosent som har svart reiser eller mer til/fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka, og prosent som har svart 2- reiser til/fra Mo i Rana lufthavn, Røssvoll. Ingen reiser reise 2- reiser reiser eller mer Vet ikke

12 Ledere i de største virksomhetene har flest reiser til/fra Mosjøen lufthavn, Kjærstad gruppe Blant reisene til/fra Kjærstad ser vi at mellome (39 prosent) og e i de største virksomhetene ( prosent) i størst grad har reiser eller mer de siste 3 månedene. 3- ansatte - ansatte Mellom ansatte Ingen reiser reise 2- reiser reiser eller mer Vet ikke Ingen reiser reise 2- reiser reiser eller mer Vet ikke 2

13 Fly er det hyppigst brukte fremkomstmiddelet på lengre reiser. Fly Tog Buss Omtrent hvor mange lengre reiser har du totalt gjennomført med fly, tog, buss og bil i løpet av de siste 3 månedene, inkludert hva du planlegger å gjennomføre denne uken? Fly er det hyppigst brukte fremkomstmiddelet på lengre reiser. Nærmere 8 av 0 e har benyttet fly i løpet av de siste 3 månedene. Tog og bil benyttes også av en relativt stor andel e, mens buss ikke har blitt benyttet overhodet. Bil 3 Ingen reiser reise 2- reiser -9 reiser 0 reiser eller mer 3

14 Fly: Det er særlig e i de største virksomhetene som har mange reiser med fly gruppe Mellom Ledere i de største virksomhetene har benyttet fly flest ganger i løpet av de siste 3 månedene. 2 prosent av disse har eller flere flyreiser, og bare prosent svarer at de ikke har hatt noen flyreiser. 3- ansatte - ansatte 8-9 ansatte Ingen reiser reise 2- reiser -9 reiser 0 reiser eller mer Ingen reiser reise 2- reiser -9 reiser 0 reiser eller mer

15 Tog: Det er bare i de aller minste virksomhetene at få e har reist med toget gruppe 29 0 Med unntak for de aller minste virksomhetene, har en relativt stor andel av ne reist med toget i løpet av de siste 3 månedene. 3- ansatte - ansatte 3 90 Mellom ansatte Ingen reiser reise 2- reiser -9 reiser Ingen reiser reise 2- reiser -9 reiser

16 Bil: Bil benyttes oftere av e i mindre virksomheter Ledere i de minste virksomhetene (inntil ansatte) har flest lengre reiser med bil. 3- ansatte gruppe ansatte 8-9 ansatte Mellom Ingen reiser reise 2- reiser -9 reiser 0 reiser eller mer Ingen reiser reise 2- reiser -9 reiser 0 reiser eller mer

17 De aller fleste har hatt lengre bedriftsreiser i løpet av de siste 3 månedene TOTAL Vefsn Grane Omtrent hvor mange av disse reisene var reiser i jobbsammenheng/bedriftsreiser? Totalt har mer enn 8 av 0 e hatt lengre reiser i jobbsammenheng i løpet av de siste 3 månedene, og dette gjelder i alle kommunene. De fleste svarer at de har hatt 2- jobbreiser. I Grane og Hattfjelldal er det en stor andel som svarer 0 reiser eller mer, men disse tallene må tolkes med varsomhet grunnet få respondenter. Hattfjelldal Ingen reiser 2- reiser -9 reiser 0- reiser reiser eller mer Vet ikke

18 Det er særlig mange bedriftsreiser blant e i de største virksomhetene gruppe Mellom En noe større andel mellome enn toppe svarer at de ikke har hatt noen 3- ansatte lengre bedriftsreiser. I de største virksomhetene har 3 prosent av - ansatte ne hatt 0 eller flere bedriftsreiser de siste 3 månedene. 8-9 ansatte Ingen reiser 2- reiser -9 reiser 0- reiser reiser eller mer Vet ikke Ingen reiser 2- reiser -9 reiser 0- reiser reiser eller mer Vet ikke 8

19 3 Reisepreferanser

20 Hvor lang reisetiden totalt blir er det viktigste for ne i valg av kollektivmidler på lengre reiser TOTAL Vefsn Grane Hattfjelldal På lengre bedriftsreiser over 20 mil innen landsdelen, hva er viktigst for ditt valg mellom ulike kollektivmidler, som fly, buss og tog? Reisetid totalt er det suverent viktigste i valg av kollektivmiddel på lengre bedriftsreiser over 20 mil innen landsdelen. Frekvens og tidspunkt kommer på de to neste plassene, mens pris er det minst viktige i valg av kollektivmiddel. Ledere i Grane kommune skiller seg ut ved at flere er opptatt av pris og færre er opptatt av reisetid totalt. Pris Frekvens Tidspunkt Reisetid totalt 20

21 Reisetid totalt er gjennomgående viktig i alle undergrupper gruppe Mellom Med unntak for respondenter som sitter i virksomhetens gruppe, er reisetid totalt det 3- ansatte viktigste elementet for alle e. Pris nevnes ikke av noen mellome eller - ansatte av e i de største virksomhetene ansatte Pris Frekvens Tidspunkt Reisetid totalt Pris Frekvens Tidspunkt Reisetid totalt 2

22 Å reise fra Mosjøen lufthavn, Kjærstad, er det suverent mest foretrukne av ne, uavhengig av reisemål Til Bodø 0 83 Til Trondheim Til Sør-Norge Foretrekker å reise fra Mosjøen lufthavn, Kjærstad Foretrekker å reise fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Foretrekker å reise fra Mo i Rana lufthavn, Røssvoll Foretrekker å ta toget Foretrekker å kjøre bil Annet Hva er i dag din foretrukne reisemåte på dine bedriftsreiser til Bodø, Trondheim og Sør-Norge? De aller fleste ne svarer at de foretrekker å reise fra Mosjøen lufthavn, Kjærstad, når de reiser på bedriftsreiser til Bodø, Trondheim eller Sør-Norge. På reiser til Bodø og Trondheim er toget foretrukket av om lag 0 prosent. Noen ytterst få foretrekker Sandnessjøen lufthavn, Stokka, eller Mo i Rana lufthavn, Røssvoll. Absolutt ingen svarte at de foretrekker Brønnøysund lufthavn, Brønnøy De som har svart «annet» foretrekker som regel en kombinasjon av tog og fly. 22

23 Foretrukket reisemåte til Bodø: Å reise fra Kjærstad er særlig populært blant e av små virksomheter Vefsn Grane Hattfjelldal gruppe Mellom På reiser til Bodø er andelen som foretrekker Kjærstad særlig stor blant e i små virksomheter. Andelen som foretrekker tog er størst blant e i Grane kommune ansatte - ansatte 8-9 ansatte Foretrekker å reise fra Mosjøen lufthavn, Kjærstad Foretrekker å reise fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Foretrekker å reise fra Mo i Rana lufthavn, Røssvoll Foretrekker å ta toget Foretrekker å kjøre bil Annet Foretrekker å reise fra Mosjøen lufthavn, Kjærstad Foretrekker å reise fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Foretrekker å reise fra Mo i Rana lufthavn, Røssvoll Foretrekker å ta toget Foretrekker å kjøre bil Annet 23

24 Foretrukket reisemåte til Trondheim: Toget er særlig populært blant e i Grane og Hattfjelldal Vefsn Grane Hattfjelldal gruppe Mellom På reiser til Trondheim er andelen som foretrekker Kjærstad særlig stor blant e i små virksomheter. Andelen som foretrekker tog er størst blant e i Grane og Hattfjelldal kommune. 3- ansatte - ansatte 8-9 ansatte Foretrekker å reise fra Mosjøen lufthavn, Kjærstad Foretrekker å reise fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Foretrekker å reise fra Mo i Rana lufthavn, Røssvoll Foretrekker å ta toget Foretrekker å kjøre bil Annet Foretrekker å reise fra Mosjøen lufthavn, Kjærstad Foretrekker å reise fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Foretrekker å reise fra Mo i Rana lufthavn, Røssvoll Foretrekker å ta toget Foretrekker å kjøre bil Annet 2

25 Foretrukket reisemåte til Sør-Norge: Det store flertallet i alle undergrupper foretrekker å fly fra Kjærstad Vefsn Grane Hattfjelldal gruppe Mellom ansatte - ansatte 8-9 ansatte Foretrekker å reise fra Mosjøen lufthavn, Kjærstad Foretrekker å reise fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Foretrekker å reise fra Mo i Rana lufthavn, Røssvoll Foretrekker å ta toget Foretrekker å kjøre bil Annet Foretrekker å reise fra Mosjøen lufthavn, Kjærstad Foretrekker å reise fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Foretrekker å reise fra Mo i Rana lufthavn, Røssvoll Foretrekker å ta toget Foretrekker å kjøre bil Annet - noter: 2

26 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse av Mosjøen lufthavn, Kjærstad

27 Nesten alle ne sier at de vil få lengre reisetid på lange reiser dersom Kjærstad legges ned 0 % 20 %0 %0 %80 %00 % Vil fly mindre enn i dag 3 3 Det vurderes å legge ned Mosjøen lufthavn, Kjærstad. Vil dette få konsekvenser for reisevanene i jobbsammenheng/bedriftsreiser på noen av følgende måter? Vil fly like mye, men må benytte en annen flyplass enn det vi pleier Vil få lengre reisetid på lange reiser av 3 e sier at de vil fly mindre enn i dag dersom Kjærstad legges ned, mens av 3 vil fly like mye men fra enn annen flyplass. Om lag 8 av 0 vil kjøre mer bil og/eller ta mer tog, mens bare av 0 vil kjøre mer buss. Totalt sier nesten alle (9 av 0) at de vil få lengre reisetid på lange reiser. Vil kjøre mer bil 22 Vil kjøre mer buss 0 8 Vil ta mer tog 82 Ja Nei Vet ikke 2

28 Vil fly mindre enn i dag: Ledere i Grane kommune og mellome svarer oftest at de ikke vil fly mindre enn i dag 0 % 20 %0 %0 %80 %00 % 0 % 20 % 0 % 0 % 80 %00 % Vefsn Grane ansatte 39 Hattfjelldal 0 - ansatte gruppe ansatte 39 Mellom Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke 28

29 Vil fly like mye, men må benytte en annen flyplass enn det vi pleier: Det er særlig e i Grane kommune som sier at de vil fly like mye 0 % 20 %0 %0 %80 %00 % 0 % 20 % 0 % 0 % 80 %00 % Vefsn Grane 3- ansatte 39 Hattfjelldal - ansatte gruppe 8-9 ansatte 2 Mellom Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke 29

30 Vil få lengre reisetid på lange reiser: Nær alle sier at de vil få lengre reisetid på lange reiser. Andelen som ikke får lengre reisetid er størst blant e i Grane 0 % 20 %0 %0 %80 %00 % 0 % 20 % 0 % 0 % 80 %00 % Vefsn Grane 3- ansatte 8 22 Hattfjelldal 00 - ansatte gruppe ansatte 8 9 Mellom Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke 30

31 Vil kjøre mer bil: Med unntak for e i Grane, svarer et stort flertall at de vil kjøre mer bil enn i dag dersom Kjærstad legges ned 0 % 20 %0 %0 %80 %00 % 0 % 20 % 0 % 0 % 80 %00 % Vefsn Grane 3- ansatte 2 28 Hattfjelldal 83 - ansatte gruppe ansatte 83 Mellom Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke 3

32 Vil kjøre mer buss: Buss er generelt et lite aktuelt fremkomstmiddel for ne 0 % 20 %0 %0 %80 %00 % 0 % 20 % 0 % 0 % 80 %00 % Vefsn Grane 3- ansatte 83 Hattfjelldal 00 - ansatte gruppe 8-9 ansatte 9 Mellom Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke 32

33 Vil ta mer tog: Med unntak for e i Hattfjelldal, regner de fleste med å ta mer tog dersom Kjærstad legges ned 0 % 20 %0 %0 %80 %00 % 0 % 20 % 0 % 0 % 80 %00 % Vefsn 82 8 Grane ansatte 83 Hattfjelldal ansatte 9 8 gruppe ansatte 83 Mellom Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke

34 Stokka er den mest aktuelle flyplassen dersom Kjærstad legges ned. Toget vil foretrekkes av mange på reiser til Bodø og Trondheim Til Bodø Til Trondheim 9 2 Til Sør-Norge 23 Vil foretrekke å reise fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Vil foretrekke å reise fra Mo i Rana lufthavn, Hauan Vil foretrekke å ta toget Vil foretrekke å kjøre bil Annet Vet ikke Det er snakk om at Mosjøen lufthavn, Kjærstad, skal legges ned i forbindelse med at det skal åpnes en ny flyplass i Mo i Rana. Samtidig vil reisetiden til Sandnessjøen reduseres når Toven-tunnelen åpnes. Dersom Mosjøen lufthavn, Kjærstad, legges ned, hva vil bli din foretrukne reisemåte på dine bedriftsreiser til Bodø, Trondheim og Sør-Norge? Dersom Kjærstad legges ned, vil de fleste foretrekke enten å fly fra Stokka eller ta toget dersom de skal til Bodø eller Trondheim. På reiser til Sør-Norge vil de aller fleste foretrekke å ta flyet fra Stokka. De fleste av de som svarer «annet», foretrekker en kombinasjon av fly og tog. Tog til Trondheim og fly derfra er det hyppigst nevnte alternativet. Absolutt ingen svarte at de foretrekker Brønnøysund lufthavn, Brønnøy 3

35 Foretrukken reisemåte til Bodø ved nedleggelse av Kjærstad: Toget vil særlig foretrekkes av e i store virksomheter Vefsn Grane Hattfjelldal gruppe Mellom Vil foretrekke å reise fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Vil foretrekke å reise fra Mo i Rana lufthavn, Hauan Vil foretrekke å ta toget Vil foretrekke å kjøre bil Annet Vet ikke 80 Fly fra Stokka er særlig populært blant e i Grane og blant e av virksomheter med 8-9 ansatte. Toget er populært blant e av store virksomheter og blant de som sitter i virksomhetenes gruppe. 3- ansatte - ansatte 8-9 ansatte Vil foretrekke å reise fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Vil foretrekke å reise fra Mo i Rana lufthavn, Hauan Vil foretrekke å ta toget Vil foretrekke å kjøre bil Annet - noter: Vet ikke 3

36 Foretrukken reisemåte til Trondheim ved nedleggelse av Kjærstad: Toget foretrekkes av e i Grane. Ledere i Hattfjelldal vil foretrekke å kjøre bil Vefsn Grane Hattfjelldal gruppe Mellom Vil foretrekke å reise fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Vil foretrekke å reise fra Mo i Rana lufthavn, Hauan Vil foretrekke å ta toget Vil foretrekke å kjøre bil Annet Vet ikke Til Trondheim er toget særlig populært blant e i Grane og blant e av virksomheter med 3- ansatte. Magne e i Hattfjelldal vil foretrekke å kjøre bil 3- ansatte - ansatte 8-9 ansatte Vil foretrekke å reise fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Vil foretrekke å reise fra Mo i Rana lufthavn, Hauan Vil foretrekke å ta toget Vil foretrekke å kjøre bil Annet Vet ikke 3

37 Foretrukken reisemåte til Sør-Norge ved nedleggelse av Kjærstad: Fly fra Stokka vil bli det mest foretrukne Vefsn Grane Hattfjelldal gruppe Mellom Vil foretrekke å reise fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Vil foretrekke å reise fra Mo i Rana lufthavn, Hauan Vil foretrekke å ta toget Vil foretrekke å kjøre bil Annet Vet ikke 8 Fly fra Stokka er den foretrukne reisemåten til Sør-Norge. Blant e i Hattfjelldal er også Hauan et nevnt alternativ. Mange nevner åpent at de vil foretrekke tog til Trondheim og fly derfra 3- ansatte - ansatte 8-9 ansatte Vil foretrekke å reise fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Vil foretrekke å reise fra Mo i Rana lufthavn, Hauan Vil foretrekke å ta toget Vil foretrekke å kjøre bil Annet Vet ikke 8 3

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fikk 348 prosjekter tildelt 104 millioner kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF RAPPORT NR. 01/11 Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen av Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF prosjekt nr. 7886 Konkurranse i taximarkedet Prosjektet er finansiert av

Detaljer

Studenter på bussen. Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen

Studenter på bussen. Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen Studenter på bussen Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1000/2007 Studenter

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015 Rapport /01 Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson Reisevaner i Arendalsregionen 01/1 Reisevaneundersøkelse for Arendalsregionen 01/1 Forord Reisevaneundersøkelsen 01/1 (RVU 01/1) ble

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Uførepensjon og gradering

Uførepensjon og gradering Uførepensjon og gradering Av Ove Jacobsen og Ola Thune Sammendrag Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon, og hva som kjennetegner personer som mottar en gradert ytelse, sammenliknet

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Persontransport i arbeid (PIA)

Persontransport i arbeid (PIA) Persontransport i arbeid (PIA) Ingunn Stangeby, Transportøkonomisk institutt, Oslo 1. Bakgrunn for prosjektet Hensynet til næringslivets transportkostnader har alltid vært et viktig argument for utbygging

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer