BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

2 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene fra brukerundersøkelsen vil være nyttig i den enkelte barnehage og for barnehageeierne. Det er et mål at undersøkelsen skal gi et helhetlig bilde av brukertilfredsheten i hele barnehagesektoren i Bergen. BESKRIVELSE AV METODE Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni 2015, og er gjennomført som en web-undersøkelse (CAWI). En foresatt per. barn ble invitert til å delta i undersøkelsen per e-post. Foresatte som ikke hadde e-postadresse fikk invitasjoner på papir med kode for å svare på web. I tilfeller der e-postadressen med invitasjonen kom i retur ble det sendt ut brevinvitasjoner til de foresatte. Underveis i datainnsamlingen ble det sendt ut tre påminnelser til foresatte som ikke hadde besvart undersøkelsen, i tillegg ble det informert om undersøkelsen i barnehagene. Spørreskjemaet har vært tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, russisk, arabisk og somali. Spørsmålene i undersøkelsen er utformet som utsagn der foreldrene ble bedt om å angi i hvilken grad utsagnet passer på en sekspunkts skala (6 «Passer helt» 1 «Passer slett ikke»). I tillegg var det mulig å krysse av for svaralternativet vet ikke/ikke relevant. I alt består undersøkelsen av 33 utsagn fordelt på 7 temaområder: Personalet i barnehagen, Lek og læring, Språk, Relasjon, Barnets medvirkning, Foreldrenes medvirkning, og Danning og inkluderende fellesskap. SVARPROSENT I alt fikk foresatte invitasjon til å delta i undersøkelsen, foresatte valgte å delta. Dette gir en svarprosent på 55 prosent. Det er store forskjeller i deltakelsen på tvers av barnehagene. Barnehagen med høyest svarprosent hadde en deltakelse på 93 % mens barnehagen med lavest deltakelse hadde en svarprosent på 14 %.

3 PRESENTASJONSSTRUKTUR SAMLETE RESULTATER - Overordnede resultater av tilfredshet med barnehagens tilbud - og resultater oppdelt på temaer. - Oversikt over resultater på enkeltspørsmål via topp 10 og bunn Resultater på hovedområder - Detaljerte resultater, frekvensfordelinger på enkeltspørsmål. RESULTATER PÅ TVERS - Gjennomsnittlig tilfredshet med barnehagetilbudet oppdelt på barnehagene. - Største forskjeller mellom barnehager med høy og lav tilfredshet - Analyse av tilfredshet på tvers av barnets kjønn, alder og bostedsbydel - Forskjeller på bakgrunn av barnehagetype (privat/kommunal), barnehagestørrelse og barnets alder. INSPIRASJON - Viktige drivere for foreldrenes tilfredshet med barnehagens tilbud. Undersøkt ved en korrelasjonsanalyse. - Hva kjennetegner foreldre som er svært tilfredse med barnehagens tilbud.

4 Bydel Type Kjønn Over/under 3 år Total SVARPROSENT FORDELT PÅ BAKGRUNNSINFORMASJON 55% 3 år eller yngre(n=5103) 57% Over 3 år(n=3287) 51% Gutt(n=4323) 54% Jente(n=4069) 55% Privat barnehage(n=6095) 58% Kommunal barnehage(n=2303) 48% Åsane bydel(n=1255) 53% Arna bydel(n=427) 62% Årstad bydel(n=1032) 52% Bergenhus bydel(n=871) 52% Fana bydel(n=1535) 58% Laksevåg bydel(n=953) 50% Fyllingsdalen bydel(n=941) 56% Innenfor bydelene inngår både kommunale og private barnehager. Ytrebygda bydel(n=1382) 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5 FORELDRENE UTTRYKKER HØY GRAD AV TILFREDSHET MED BARNEHAGENES TILBUD 33. SAMLET SETT ER JEG GODT FORNØYD MED BARNEHAGENS TILBUD 8 av 10 foreldre svarte 6 Passer helt eller 5. Dette er uttrykk for at foreldrene er godt fornøyde med barnehagens tilbud. Sammenlignes resultatene med Oslo kommune* er resultatene noe høyere. 6.Passer helt 5. 30% 53% 15 % av foreldrene har benyttet de to midterste punktene på skalaen. Det er klart flere som velger det positive midtpunktet 4 (11%), enn det negative midtpunktet 3 (4 %) % 11% En liten andel av foreldrene uttrykker misnøye med barnehagens tilbud. 2. 2% 1. Passer slett ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Prosentandelene er avrundet, derfor summerer ikke prosentene til 100 %. *Resultater Oslo barnehagene: (indeks 82 Oslo mot indeks 86 Bergen) 2015 (Indeks = 86)

6 FORELDRENE ER MEST FORNØYD MED BARNETS TILKNYTNING OG TRYGGHET I BARNEHAGENE TOPP 10: DE TI HØYEST VURDERTE UTSAGNENE De høyest vurderte utsagnene relaterer seg til trygghet og relasjoner mellom barna og personalet. Foreldrene opplever at personalet er gode på å skape kontakt mellom barna og utvikle et fellesskap i barnehagen. 15. Barnet har en trygg tilknytning til en eller flere av personalet i barnehagen 1. Personalet får barnet til å føle seg trygg og ivaretatt 16. Personalet legger til rette for å skape kontakt og vennskap mellom barnet og de andre barna Foreldrene opplever at barnehagene har fokus på språk. 22. Barnet opplever å være en viktig del av fellesskapet i barnehagen 12. Språket inngår som en naturlig del av barnehagens hverdag (gjennom sang, lesing, rim og regler) Personalet går foran som gode rollemodeller, i et miljø hvor barna utvikler toleranse og respekt for andre. Opplevelsen av samarbeidet med barnehagen er også blant de høyest vurderte utsagnene. 13. Personalet oppmuntrer barnet å uttrykke seg språklig (uavhengig av barnets språklige ståsted) 29. Personalet i barnehagen er gode rollemodeller for barna 30. Barnehagens miljø og aktiviteter utvikler barnets toleranse og respekt for andre Analysen er basert på alle spørsmålene med unntak av spørsmål 33, samlet tilfredshet med barnehagens tilbud da dette kan anses som et suksesskriterium. 26. Samarbeidet mellom barnehagen og deg som forelder fungerer godt Passer ikke Passer helt

7 FORELDRENE ER NOE MINDRE FORNØYD MED INFORMASJONEN DE FÅR FRA BARNEHAGEN BUNN 10: DE TI LAVEST VURDERTE UTSAGNENE Informasjon er blant de lavest vurderte områdene. Dette gjelder både informasjon om innholdet i barnehagen og informasjon om hvordan barnet har det. Det er også noe lave vurderinger av foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Barnehagens lek og læringsmiljø oppnår også noe lavere resultater. Opplevelsen av at personalet har tilstrekkelig tid og stabilitet. 24. Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen 4. Personalet er gode på å informere om barnehagens pedagogiske og faglige innhold 28. Foreldrerådet og samarbeidsutvalget fungerer på en god måte 20. Barnets interesser påvirker temaer for lek og læring i barnehagen 21. Personalet benytter seg ofte av situasjoner som oppstår i barns hverdag til lek og læring (eks. hendelser i familien, medieoppslag, en død fugl, årets første snø 31. Barnehagen stimulerer barnets interesse for det kulturelle mangfoldet (by/land, etnisitet, religion osv.) 10. Personalet er bevisste og gode på å gi barnet utfordringer 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring (materiell, utforming osv.) 2. Personalet har nok tid til barnet 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn (utrygghet, mangelfull kommunikasjon osv.) Analysen er basert på alle spørsmålene med unntak av spørsmål 33, samlet tilfredshet med barnehagens tilbud da dette kan anses som et suksesskriterium Passer ikke 6. Passer helt

8 SPRÅK OG RELASJONER ER DE TEMAOMRÅDENE FORELDRE VURDERER HØYEST RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER Personalet 81 Lek og læring 80 Resultatene på de temaområdene varierer mellom 80 og 86. Språk og relasjon er de høyest vurderte områdene, mens lek og læring og foreldrenes medvirkning er de lavest vurderte temaområdene. Språk Relasjon Barnets medvirkning Foreldres medvirkning 80 Danning og inkluderende fellesskap Hvert temaområde inneholder flere enkeltspørsmål. På de neste sidene presenteres resultatene på enkeltspørsmålene tematisk. 1. Passer ikke 6. Passer helt

9 PERSONALET: FORELDRENE ER GODT FORNØYD MED PERSONALET I BARNEHAGENE FORDELING AV FORELDRENES TILFREDSHET - PERSONALET Personalet vurderes høyest på trygghet og engasjement, mens det er mer rom for forbedring når det gjelder informasjon og tid til barnet. Leveringssituasjonen oppleves noe bedre enn henting.

10 LEK OG LÆRING: BARNEHAGENES UTSTYR OG MILJØ FOR LEK OG LÆRING VURDERES NOE LAVERE FORDELING AV FORELDRENES TILFREDSHET LEK OG LÆRING Gode vurderinger av personalets stimulering av lek og læringssituasjoner. Vurderingen av barnehagenes lek og læringsmiljø vurderes noe lavere. Det er også større spredning i besvarelsene, noe som tyder på at det er større forskjeller mellom barnehagene.

11 SPRÅK: GODE VURDERINGER AV BARNEHAGENES ARBEID MED SPRÅK FORDELING AV FORELDRENES TILFREDSHET - SPRÅK Gode vurderinger av språkarbeidet i barnehagene. Særlig det at språk inngår som en naturlig del av hverdagen i barnehagen vurderes høyt.

12 RELASJON: SPESIELT GODE VURDERINGER AV BARNETS TILKNYTNING TIL PERSONALET FORDELING AV FORELDRENES TILFREDSHET - RELASJON Foreldrene uttrykker at barna har en trygg tilknytning til personalet. Noe større spredning i besvarelsene når det gjelder problemer grunnet utskiftning av personalet. Dette tyder på at utskiftning av personal i enkelte barnehager kan være en utfordring.

13 BARNETS MEDVIRKNING: FORELDRE OPPLEVER AT BARNA ER EN VIKTIG DEL AV FELLESSKAPET I BARNEHAGEN FORDELING AV FORELDRENES TILFREDSHET BARNETS MEDVIRKNING Større spredning når det gjelder barnets medvirkning ved temaer for lek og læring. Høye vurderinger av barnas del i fellesskapet og personalets forståelse for barna.

14 FORELDRES MEDVIRKNING: TENDENS TIL AT FORELDRENE ØNSKER MER INFORMASJON OM HVORDAN BARNA HAR DET FORDELING AV FORELDRENES TILFREDSHET FORELDRES MEDVIRKNING Foreldrene vurderer samarbeidet med barnehagen som godt, men resultatene tyder på at en del ønsker seg mer informasjon om hvordan barnet har det. Muligheter for å utvikle foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

15 DANNING OG INKLUDERENDE FELLESSKAP: PERSONALET OPPLEVES SOM GODE ROLLEMODELLER FORDELING AV FORELDRENES TILFREDSHET DANNING OG INKLUDERENDE FELLESSKAP Personalet og barnehagens miljø bidrar til at barna utvikler viktige ferdigheter og egenskaper for å inngå i et sosialt felleskap.

16 OPPSUMMERING SAMLETE RESULTATER - Høy tilfredshet med barnehagene. 8 av 10 foreldre svarer 6 «Passer helt» eller 5, på utsagnet om de samlet sett er fornøyde med barnehagens tilbud. - Det er særlig utsagnene relatert til barnets trygghet og tilknytning til personalet som vurderes høyt. - Det er noe lavere resultater på utsagnene som relaterer seg til informasjonsarbeidet i barnehagene. RESULTATER PÅ TVERS - Gjennomsnittlig tilfredshet med barnehagetilbudet fordelt på de enkelte barnehagene. - Største forskjeller mellom barnehager med høy og lav tilfredshet - Analyse av tilfredshet på tvers av barnets kjønn, alder og bostedsbydel - Forskjeller på bakgrunn av barnehagetype (privat/kommunal), barnehage størrelse og barnets alder. INSPIRASJON - Viktige drivere for foreldrenes tilfredshet med barnehagens tilbud. Undersøkt ved en korrelasjonsanalyse. - Hva kjennetegner foreldre som er svært tilfredse med barnehagens tilbud.

17 Antall barnehager STOR SPREDNING I TILFREDSHET - 3 AV 10 BARNEHAGER KJENNETEGNES AV SVÆRT HØY TILFREDSHET FORDELING AV GJENNOMSNITTELIG TILFREDSHET (SPM. 33) MED BARNEHAGEN (240 BARNEHAGER) Samlet tilfredshet med barnehages tilbud Stor spredning i de lavest vurderte barnehagene. 54 barnehager (23%) har en tilfredshet under barnehager (47 %) har en indeks mellom 80 og barnehager (31%) kjennetegnes ved svært høy tilfredshet og har en indeks på 90 eller høyere. Analysen inkluderer resultater for 240 barnehager med minst 5 besvarelser.

18 BARNEHAGER MED HØY TILFREDSHET KJENNETEGNES VED GOD INFORMASJON OG HØY TILFREDSHET MED PERSONALET FORSKJELLER MELLOM BARNEHAGER MED HØY OG MINDRE HØY TILFREDSHET 24. Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen Vurderingen av informasjon og samarbeid er klart bedre i barnehager med svært høy tilfredshet. 4. Personalet er gode på å informere om barnehagens pedagogiske og faglige innhold 10. Personalet er bevisste og gode på å gi barnet utfordringer Foreldrerådet og samarbeidsutvalget fungerer på en god måte Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring (materiell, utforming osv.) Barnehager med svært fornøyde foreldre opplever sjeldnere problemer pga. utskifting i personal, de er mer tilfreds med hentesituasjonen og de opplever at personalet har bedre tid til barnet. 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn (utrygghet, mangelfull 2. Personalet har nok tid til barnet 3. Personalet har et høyt engasjement i hverdagen 6. Personalet tar imot oss på en god måte når vi henter barnet Lav tilfredshet Høy tilfredshet Høy tilfredshet > 92 (n=43 barnehager) Analysen sammenligner barnehager (aggregertdata) med høy og mindre høy tilfredshet (spørsmål 33) og trekker ut de ti spørsmålene med størst forskjeller mellom gruppene. Mindre høy tilfredshet < 78 (n=40 barnehager)

19 Bydel (både kommunale og private) Type Barnets kjønn Alder FÅ FORSKJELLER I TILFREDSHET PÅ BAKGRUNN AV BARNETS KJØNN OG ALDER. FORELDRE I PRIVATE BARNEHAGER ER MER FORNØYDE TILFREDSHET FORDELT PÅ BARNETS ALDER OG KJØNN, BYDEL OG TYPE BARNEHAGE Tilnærmet lik tilfredshet blant foreldre med yngre og eldre barn, og foreldre til gutter og jenter. 3 år eller yngre (n=5103) Over 3 år (n=3287) Gutt (n=4323) Jente (n=4069) 86 Foreldre i private barnehager er mer tilfredse enn foreldre i kommunale barnehager.* Privat (n=6095) Kommunal (n=2303) Ytrebygda bydel (n=1382) Bergenhus bydel (n=871) 87 Fana bydel (n=1535) 86 Foreldre i bydelene Ytrebygda og Bergenshus er mest tilfredse med barnehagenes tilbud, mens foreldre i Årstad og Laksevåg er minst fornøyde. Åsane bydel (n=1255) Arna bydel (n=427) Fyllingsdalen bydel (n=941) Årstad bydel (n=1032) 83 Laksevåg bydel (n=953) Resultater for bydeler inkluderer både private og kommunale barnehager. *Forskjellene mellom private og kommunale barnehager er statistisk signifikante ** Forskjellene mellom Ytrebygda og Bergenshus på den ene siden og Årstad og Laksevåg på den andre er statistisk signifikante. Lav tilfredshet Høy tilfredshet

20 FORELDRE I PRIVATE BARNEHAGER ER MER FORNØYDE MED INFORMASJON ENN FORELDRE I KOMMUNALE BARNEHAGER STØRSTE FORSKJELLER MELLOM PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER De private barnehagene vurderes høyere enn de kommunale barnehagene når det gjelder informasjon og kommunikasjon. De private vurderes også noe høyere når det gjelder utstyr og leke -og læringsmiljøet. 3. Personalet har et høyt engasjement i hverdagen 4. Personalet er gode på å informere om barnehagens pedagogiske og faglige innhold 24. Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn (utrygghet, mangelfull kommunikasjon osv.) 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring (materiell, utforming osv.) Passer ikke 6. Passer helt Privat Kommunal Forskjellene mellom private og kommunale barnehager er statistisk signifikante.

21 FORELDRE TIL BARN SOM ER 3 ÅR ELLER YNGRE GIR GJENNOMGÅENDE NOE BEDRE VURDERINGER STØRSTE FORSKJELLER PÅ BAKGRUNN AV BARNETS ALDER 5. Personalet tar imot oss på en god måte når vi leverer barnet Foreldre til barn på 3 år eller yngre er noe mer fornøyd enn foreldre med eldre barn. Det er særlig hente og leveringssituasjon, tilknytning og personalets evne til å se barnet som skiller. 6. Personalet tar imot oss på en god måte når vi henter barnet 15. Barnet har en trygg tilknytning til en eller flere av personalet i barnehagen 17. Jeg har inntrykk av at personalet tilpasser seg barnets behov og interesser Språket inngår som en naturlig del av barnehagens hverdag (gjennom sang, lesing, rim og regler) Passer ikke 6. Passer helt 3 år eller yngre Over 3 år Forskjellene i svar på bakgrunn av barnets alder er statistisk signifikante.

22 TID TIL BARNET, FELLESSKAPET OG BARNEHAGENS UTSTYR SKILLER SMÅ OG STORE BARNEHAGER STØRSTE FORSKJELLER PÅ BAKGRUNN STØRRELSE PÅ BARNEHAGEN 85 Foreldre i små barnehager (under 30 barn) skiller seg ut ved at de i større grad opplever at personalet har nok tid til barnet og ved at de i større grad opplever at barnet er en viktig del av fellesskapet. 2. Personalet har nok tid til barnet 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn (utrygghet, mangelfull kommunikasjon osv.) Barnet opplever å være en viktig del av fellesskapet i barnehagen Foreldre i større barnehager er mer fornøyde med barnehagens lek og læringsmiljø. 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring (materiell, utforming osv.) Passer ikke 6. Passer helt 30 eller færre barn barn Flere enn 80 barn De små barnehagene skiller seg fra de andre barnehagene. Forskjellene er statistisk signifikante. Det er ikke signifikante forskjeller mellom barnehager med barn og barnehagene med over 80 barn.

23 OPPSUMMERING SAMLETE RESULTATER - Høy tilfredshet med barnehagene. 8 av 10 foreldre svarer 6 «Passer helt» eller 5, på utsagnet om de samlet sett er fornøyde med barnehagens tilbud. - Det er særlig utsagnene relatert til barnets trygghet og tilknytning til personalet som vurderes høyt. - Det er noe lavere resultater på utsagnene som relaterer seg til informasjonsarbeidet i barnehagene. RESULTATER PÅ TVERS - Stor spredning i den gjennomsnittlige tilfredsheten med barnehagene. I 3 av 10 barnehager er foreldrene samlet sett svært fornøyde med tilbudet. - Barnehager med høy tilfredshet kjennetegnes av gode vurderinger av personalet og at de oppleves som gode på å gi informasjon. - Foreldre i private barnehager er noe mer fornøyde, særlig informasjon vurderes bedre i de private barnehagene. - Det er enkelte forskjeller på bakgrunn av barnehagestørrelse; i små barnehager oppleves det bedre tid til barnet, mens det i store barnehager oppleves et bedre tilrettelagt miljø for lek og læring. INSPIRASJON - Viktige drivere for foreldrenes tilfredshet med barnehagens tilbud. Undersøkt ved en korrelasjonsanalyse. - Hva kjennetegner foreldre som er svært tilfredse med barnehagens tilbud.

24 TOPP KORRELASJONER MEDTOTAL TILFREDSHET TOPP KORRELASJONER MED ALT I ALT TILFREDSHET MED BARNEHAGETILBUDET (spm. 33) Figuren viser de enkeltspørsmålene som korrelerer (samvarierer) sterkest med alt i alt tilfredshet med barnehagetilbudet. Høyest korrelasjon er det mellom tilfredshet med barnehagetilbudet og spørsmålet knyttet til samarbeid mellom foreldre og barnehage. Korrelasjon er beregnet med Pearsons korrelasjonskoeffisient (r). Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og +1. En koeffisient på 0 gir uttrykk for ingen samvariasjon (korrelasjon), mens en koeffisient på 1 angir at det er maksimal positiv samvariasjon mellom de aktuelle variablene. Korrelasjoner over 0,7 er et uttrykk for sterk samvariasjon. 26. Samarbeidet mellom barnehagen og deg som forelder fungerer godt 17. Jeg har inntrykk av at personalet tilpasser seg barnets behov og interesser 3. Personalet har et høyt engasjement i hverdagen 23. Personalet lytter til og forsøker å forstå barnets behov og perspektiv 25. Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter 32. Personalet bidrar til at ditt barn får utvikle sine personlige evner og egenskaper 29. Personalet i barnehagen er gode rollemodeller for barna 18. Personalet jobber aktivt med barnets sosiale utvikling (vise hensyn og forståelse, 8. Personalet er gode på å stimulere barnets lek 30. Barnehagens miljø og aktiviteter utvikler barnets toleranse og respekt for andre 0,78 0,75 0,75 0,74 0,74 0,73 0,73 0,72 0,72 0,71 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Lav korrelasjon Høy korrelasjon

25 INFORMASJON OG FORELDRE SAMARBEID ER OGSÅ DET SOM SKILLER FORNØYDE OG SVÆRT FORNØYDE FORELDRE DE STØRSTE FORSKJELLER MELLOM SVÆRT FORNØYDE OG FORNØYDE FORESATTE 6.Passer helt 53% 5. 30% 4. 11% 24. Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen % 4. Personalet er gode på å informere om barnehagens pedagogiske og faglige innhold % 10. Personalet er bevisste og gode på å gi barnet utfordringer Passer slett ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2015 (Indeks = 86) 17. Jeg har inntrykk av at personalet tilpasser seg barnets behov og interesser 2. Personalet har nok tid til barnet De største forskjellene mellom svært tilfredse og tilfredse foreldre relaterer seg til informasjon og kommunikasjon, samarbeid med personalet og barnehagens utstyr og miljø. 6. Personalet tar imot oss på en god måte når vi henter barnet 25. Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn (utrygghet, mangelfull 28. Foreldrerådet og samarbeidsutvalget fungerer på en god måte Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring (materiell, utforming osv.) Passer ikke 6. Passer helt Svært fornøyde Fornøyde Analysen sammenligner foreldre som har svart 6 «Passer helt» og foreldre som har svart 5 på spørsmål 33 om samlet tilfredshet med barnehagens tilbud.

26 OPPSUMMERING SAMLETE RESULTATER - Høy tilfredshet med barnehagene. 8 av 10 foreldre svarer 6 «Passer helt» eller 5, på utsagnet om de samlet sett er fornøyde med barnehagens tilbud. - Det er særlig utsagnene relatert til barnets trygghet og tilknytning til personalet som vurderes høy. - Det er noe lavere resultater på utsagnene som relaterer seg til informasjonsarbeidet i barnehagene. RESULTATER PÅ TVERS - Stor spredning i den gjennomsnittlige tilfredsheten med barnehagene. I 3 av 10 barnehager er foreldrene samlet sett svært fornøyde med tilbudet. - Barnehager med høy tilfredshet kjennetegnes av vurderingene av personalet og at de oppleves som gode på å gi informasjon. - Foreldre i private barnehager er noe mer fornøyde enn i kommunale; særlig informasjon vurderes bedre i de private barnehagene. - Det er enkelte forskjeller på bakgrunn av barnehagestørrelse hvor det i små barnehager oppleves bedre tid til barnet, mens det i store barnehager oppleves et bedre tilrettelagt miljø for lek og læring. INSPIRASJON - Spørsmålet knyttet til samarbeid mellom foreldre og barnehage har høyest korrelasjon til tilfredshet med barnehagetilbudet. - Svært tilfredse foreldre kjennetegnes ved at de opplever god informasjon og godt samarbeid med barnehagens personell.

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 49%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 49% Barnehagerapport Antall besvarelser: 34 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 49% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 32% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52% Barnehagerapport Antall besvarelser: 61 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Barnehagerapport Antall besvarelser: 31 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 42% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 55 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 89 Svarprosent: 8% BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 45 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 72%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 72% Barnehagerapport Antall besvarelser: 50 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 4% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Barnehagerapport Antall besvarelser: 40 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 54% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 68 Svarprosent: 57% BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 8% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 360 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Barnehagerapport Paradis barnehage Antall besvarelser: 55 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Paradis barnehage OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 47 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Antall besvarelser: 9 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 48% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 86%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 86% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 69%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 69% Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 69% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 20%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 20% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 2 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 20 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Barnehagerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 43 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 52 Svarprosent: 58% BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 64%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 64% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 65% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 33 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 92%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 92% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 9% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 980 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 54% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 05 OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83% Barnehagerapport Antall besvarelser: 15 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52% Barnehagerapport Antall besvarelser: 49 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 Svarprosent: 65% BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Våkleivbråtet barnehage Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 8% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Våkleivbråtet barnehage OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53% Barnehagerapport Antall besvarelser: 39 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 53% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 216 OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 69%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 69% Barnehagerapport Antall besvarelser: 65 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 69% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 05 OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 49 Svarprosent: 4% BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Haukedalsmyra barnehage Antall besvarelser: 8 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Haukedalsmyra barnehage OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Bjerknesparken barnehage Antall besvarelser: 4 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Bjerknesparken barnehage OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 41 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 172 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 62% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66% Brukerundersøkelsen 06 Antall besvarelser: 0 040 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 66% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 06 OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 96 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 26 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Haukedalsmyra barnehage Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 3% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 Haukedalsmyra barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 77% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til. mars 206,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars 2016,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 48% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 15 OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 68 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 78% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 54 Svarprosent: 60% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 34% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 05 OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Sandslimarka -barnehage Antall besvarelser: 64 Svarprosent: 5% BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Sandslimarka -barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer