BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune

2 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur Del Resultater på tvers 5 Presentasjonsstruktur Del 3 - Inspirasjon 6 Tilleggsanalyser

3 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene fra brukerundersøkelsen vil være nyttig i den enkelte barnehage og for barnehageeierne. Det er et mål at undersøkelsen skal gi et helhetlig bilde av brukertilfredsheten i hele barnehagesektoren i Bergen. BESKRIVELSE AV METODE Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 14. mars 016, og er gjennomført som en web-undersøkelse (CAWI). Undersøkelsen gikk ut til foresatte til barn i både private og kommunale barnehager. En foresatt per. barn ble invitert til å delta i undersøkelsen per e-post. Foresatte som ikke hadde e-postadresse fikk invitasjoner på papir med kode for å svare på web. I tilfeller der e-postadressen med invitasjonen kom i retur ble det sendt ut brevinvitasjoner til de foresatte. Underveis i datainnsamlingen ble det sendt ut to påminnelser til foresatte som ikke hadde besvart undersøkelsen, i tillegg ble det informert om undersøkelsen i barnehagene. Spørreskjemaet har vært tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, russisk, arabisk og somali. Spørsmålene i undersøkelsen er utformet som utsagn der foreldrene ble bedt om å angi i hvilken grad utsagnet passer på en sekspunkts skala (6 «Passer helt» 1 «Passer slett ikke»). I tillegg var det mulig å krysse av for svaralternativet vet ikke/ikke relevant. I alt består undersøkelsen av 33 utsagn fordelt på 7 temaområder: Personalet i barnehagen, Lek og læring, Språk, Relasjon, Barnets medvirkning, Foreldrenes medvirkning, og Danning og inkluderende fellesskap. SVARPROSENT I alt fikk foresatte invitasjon til å delta i undersøkelsen, foresatte valgte å delta. Dette gir en svarprosent på 66 prosent. Det er store forskjeller i deltakelsen på tvers av barnehagene. Barnehagen med høyest svarprosent hadde en deltakelse på 100 % mens barnehagen med lavest deltakelse hadde en svarprosent på 18 %.

4 PRESENTASJONSSTRUKTUR SAMLEDE RESULTATER - Oversikt over svarprosent fordelt på bakgrunnsinformasjonen. - Analyse av samlet tilfredshet med barnehagens tilbud. - Oversikt over resultater på enkeltspørsmål via topp 10 og bunn Største utviklinger siden 015 på spørsmålsnivå. - Resultater på temaområder. RESULTATER PÅ TVERS - Analyse av gjennomsnittlig tilfredshet med barnehagetilbudet på tvers av barnehagene. - Største forskjeller mellom barnehager med høy og lav tilfredshet. - Utvikling i samlet tilfredshet på barnehagenivå. - Analyse av tilfredshet på tvers av barnets kjønn, alder, privat eller kommunal barnehage og bydel. - Analyse av gjennomsnittlig tilfredshet med barnehagen for foreldre med barn under 3 år og for foreldre med barn over 3 år. - Største forskjeller på spørsmålsnivå på bakgrunn av barnets alder, barnehagetype (privat/kommunal) og barnehagestørrelse. INSPIRASJON - Viktige drivere for foreldrenes tilfredshet med barnehagens tilbud. Undersøkt ved en korrelasjonsanalyse. - Analyse av hva som kjennetegner foreldre som er svært tilfredse med barnehagens tilbud.

5 Bydel Type Kjønn Alder Total ØKNING I SVARPROSENTEN SAMMENLIGNET MED (n=839) 55% 016 (n=10040) Under 3 år (n=3576) (+11) Over 3 år (n=6403) (+14) Gutt (n=5177) (+1) Jente (n=480) (+11) Privat (n=7084) (+10) Offentlig (n=956) (+15) 66% 68% 65% 66% 66% 67% 63% Fyllingsdalen (n=138) (+0) Arna (n=49) (+10) Ytrebygda (n=1557) (+10) Bergenhus (n=1095) (+15) Åsane (n=1515) (+13) Fana (n=1664) (+6) Laksevåg (n=109) (+14) Årstad (n=109) (+8) 76% 7% 67% 67% 65% 64% 64% 60% 0% 5% 50% 75% 100% Innenfor bydelene inngår både kommunale og private barnehager. Betegnelsen (+ xx) viser til utvikling i prosentpoeng fra 015.

6 FORELDRENE UTTRYKKER HØY GRAD AV TILFREDSHET MED BARNEHAGENES TILBUD 33. SAMLET SETT ER JEG GODT FORNØYD MED BARNEHAGENS TILBUD 85 % av foreldre svarte 6 Passer helt eller 5. Dette er et uttrykk for at foreldrene er godt fornøyde med barnehagens tilbud. Andelen har økt med to prosentpoeng siden % 30% 53% 56% 13 % av foreldrene har benyttet de to midterste punktene på skalaen. Det er klart flere som velger det positive midtpunktet 4 (10 %), enn det negative midtpunktet 3 (3 %) % 4% 10% 11% Nesten ingen av foreldrene uttrykker misnøye med barnehagens tilbud. 1 1% % 0% 1% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 016 (Indeks = 87) 015 (Indeks = 86)

7 BARNEHAGENE I BERGEN KOMMUNE OPPNÅR NOE HØYERE VURDERINGER ENN HOVEDANDELEN NORSKE KOMMUNER SAMLET TILFREDSHET - BENCHMARK MOT ANDRE NORSKE KOMMUNER* Bergen kommune: Indeksscore på Resultatene for andre norske kommuner er hentet fra Kommune forlagets portal Bedre kommune (015 resultater). Spørsmålet det er tatt utgangspunkt i er: Alt i alt i hvor stor grad er du fornøyd med barnehagen barnet går i? Små kommuner (under 5000 innbyggere) Mellomstore kommuner (5000 til innbyggere) Store kommune (over innbyggere)

8 FORELDRENE ER MEST FORNØYD MED BARNETS TILKNYTNING OG TRYGGHET I BARNEHAGENE TOPP 10: DE HØYEST VURDERTE UTSAGNENE De høyest vurderte utsagnene relaterer seg til trygghet og relasjoner mellom barna og personalet. Foreldrene opplever at personalet er gode på å skape kontakt mellom barna og utvikle et fellesskap i barnehagen. Foreldrene opplever at barnehagene har fokus på språk. Personalet går foran som gode rollemodeller. 15. Barnet har en trygg tilknytning til en eller flere av personalet i barnehagen 1. Personalet får barnet til å føle seg trygg og ivaretatt 16. Personalet legger til rette for å skape kontakt og vennskap mellom barnet og de andre barna. Barnet opplever å være en viktig del av fellesskapet i barnehagen 1. Språket inngår som en naturlig del av barnehagens hverdag 13. Personalet oppmuntrer barnet å uttrykke seg språklig 14. Personalet legger til rette for ditt barns språklige utvikling 9. Personalet i barnehagen er gode rollemodeller for barna 18. Personalet jobber aktivt med barnets sosiale utvikling Opplevelsen av samarbeidet med barnehagen er også blant de høyest vurderte utsagnene. 6. Samarbeidet mellom barnehagen og deg som forelder fungerer godt Passer ikke Passer helt Analysen er basert på alle spørsmålene med unntak av spørsmål 33, samlet tilfredshet med barnehagens tilbud da dette kan anses som et suksesskriterium.

9 FORELDRENE VURDERER BARNEHAGENES INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSARBEID MER NØYTRALT BUNN 10: DE TI LAVEST VURDERTE UTSAGNENE Informasjon er blant de lavest vurderte områdene. Dette gjelder både informasjon om innholdet i barnehagen og informasjon om hvordan barnet har det. Opplevelsen av at personalet har tilstrekkelig tid og stabilitet. 4. Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen 4. Personalet er gode på å informere om barnehagens pedagogiske og faglige innhold 6. Personalet tar imot oss på en god måte når vi henter barnet 8. Foreldrerådet og samarbeidsutvalget fungerer på en god måte. Personalet har nok tid til barnet 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn Spørsmål knyttet til lek og læringsmiljøet, og personalets stimulering av lek og læring er blant de ti lavest vurderte utsagnene. OBS! Legg merke til at selv de lavest vurderte spørsmålene i undersøkelsen oppnår gode resultater. 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring 0. Barnets interesser påvirker temaer for lek og læring i barnehagen 10. Personalet er bevisste og gode på å gi barnet utfordringer 1. Personalet benytter seg ofte av situasjoner som oppstår i barns hverdag til lek og læring Passer ikke Passer helt Analysen er basert på alle spørsmålene med unntak av spørsmål 33, samlet tilfredshet med barnehagens tilbud da dette kan anses som et suksesskriterium.

10 SAMMENLIGNET MED 015 ER DET EN POSITIV UTVIKLING PÅ SAMTLIGE SPØRSMÅL I UNDERSØKELSEN UTVIKLING: STØRSTE FORSKJELLER I RESULTATENE FRA 015 TIL Barnehagen stimulerer barnets interesse for det kulturelle mangfoldet 3 Spørsmål knyttet til barnehagens og personalets evne til å stimulere lek og læring, interesse for kulturelt mangfold og, kreativitet og fantasi har en positiv fremgang. 7. Personalet er gode på å stimulere barnets kreativitet og fantasi 8. Personalet er gode på å stimulere barnets lek 9. Personalet er gode på å stimulere barnets lyst til å lære Spørsmål som kan ses i sammenheng med informasjon til foreldre har en positiv fremgang. 0. Barnets interesser påvirker temaer for lek og læring i barnehagen 4. Personalet er gode på å informere om barnehagens pedagogiske og faglige innhold Opplevelsen av samarbeid med personalet. 5. Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring Analysen er basert på alle spørsmålene med unntak av spørsmål 33, samlet tilfredshet med barnehagens tilbud da dette kan anses som et suksesskriterium.

11 SPRÅK OG RELASJON ER I LIKHET MED 015 DE TEMAOMRÅDENE FORELDRE VURDERER HØYEST RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER Språk Resultatene på de temaområdene varierer mellom 81 og 87. Språk og Relasjon er de høyest vurderte områdene, mens Lek og læring og Foreldrenes medvirkning er de lavest vurderte temaområdene. Generelt er resultatene noe høyere i år enn i fjor, og det er en positiv utvikling på samtlige temaområder. Relasjon Danning og inkluderende felleskap Personalet i barnehagen Barnets medvirkning Lek og læring 80 8 Foreldres medvirkning Hvert temaområde inneholder flere enkeltspørsmål. 1. Passer ikke Passer helt

12 OPPSUMMERING SAMLEDE RESULTATER - Høy tilfredshet med barnehagene. 85 % av foreldre svarer 6 «Passer helt» eller 5, på utsagnet om de samlet sett er fornøyde med barnehagens tilbud. - Det er særlig utsagnene relatert til barnets trygghet og tilknytning til personalet som vurderes høyt. - Det er noe lavere resultater på utsagnene som relaterer seg til informasjonsarbeidet i barnehagene. - Det har vært en positiv utvikling fra 015 på samtlige spørsmål i undersøkelsen. Særlig forhold knyttet til personalet i barnehagen går frem sammenlignet med Temaområdene «Språk» og «Relasjoner» er de som blir vurdert høyest av foreldre. RESULTATER PÅ TVERS - Analyse av gjennomsnittlig tilfredshet med barnehagetilbudet på tvers av barnehagene. - Største forskjeller mellom barnehager med høy og lav tilfredshet. - Utvikling i samlet tilfredshet på barnehagenivå. - Analyse av tilfredshet på tvers av barnets kjønn, alder, privat eller kommunal barnehage og bydel. - Analyse av gjennomsnittlig tilfredshet med barnehagen for foreldre med barn under 3 år og for foreldre med barn over 3 år. - Største forskjeller på spørsmålsnivå på bakgrunn av barnets alder, barnehagetype (privat/kommunal) og barnehagestørrelse. INSPIRASJON - Viktige drivere for foreldrenes tilfredshet med barnehagens tilbud. Undersøkt ved en korrelasjonsanalyse. - Analyse av hva som kjennetegner foreldre som er svært tilfredse med barnehagens tilbud.

13 Antall barnehager STOR SPREDNING I TILFREDSHET - NESTEN 4 AV 10 BARNEHAGER KJENNETEGNES AV SVÆRT HØY TILFREDSHET Samlet tilfredshet med barnehages tilbud I 015 var det 31 % av barnehagene som hadde en tilfredshet på 90 eller høyere, og 3 % som hadde en tilfredshet under FORDELING AV GJENNOMSNITTELIG TILFREDSHET (SPM. 33) MED BARNEHAGEN (44 BARNEHAGER) Stor spredning i de lavest vurderte barnehagene. 34 barnehager (14%) har en tilfredshet under 80. Analysen inkluderer resultater for 44 barnehager med minst 5 besvarelser. 117 barnehager (48%) har en indeks mellom 80 og barnehager (38%) kjennetegnes ved svært høy tilfredshet og har en indeks på 90 eller høyere.

14 BARNEHAGER MED HØY TILFREDSHET KJENNETEGNES VED GOD INFORMASJON OG HØY TILFREDSHET MED PERSONALET FORSKJELLER MELLOM BARNEHAGER MED HØY OG MINDRE HØY TILFREDSHET 4. Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen Vurderingen av informasjon og samarbeid er klart bedre i barnehager med svært høy tilfredshet. 4. Personalet er gode på å informere om barnehagens pedagogiske og faglige innhold 5. Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter Personalet tar imot oss på en god måte når vi henter barnet Foreldre i barnehager med svært høy tilfredshet er generelt mer fornøyd med barnehagens miljø, personalets evne til å utfordre barnet og personalets engasjement. Barnehager med svært fornøyde foreldre opplever sjeldnere problemer pga. utskifting i personal og de opplever at personalet har bedre tid til barnet. 8. Foreldrerådet og samarbeidsutvalget fungerer på en god måte 10. Personalet er bevisste og gode på å gi barnet utfordringer 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring (materiell, utforming osv.) 3. Personalet har et høyt engasjement i hverdagen 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn (utrygghet, mangelfull kommunikasjon osv.). Personalet har nok tid til barnet Lav tilfredshet Høy tilfredshet Analysen sammenligner barnehager (aggregert data) med høy og mindre høy tilfredshet (spørsmål 33) og trekker ut de ti spørsmålene med størst forskjeller mellom gruppene. Høy tilfredshet > 94 (n=4 barnehager) Mindre høy tilfredshet < 78 (n=19 barnehager)

15 Samlet tilfredshet i 016 OVER HALVPARTEN AV BARNEHAGENE HAR HATT EN POSITIV UTVIKLING SAMMENLIGNET MED 015 UTVIKLING PÅ GJENNOMSNITTELIG TILFREDSHET (SPM. 33) MED BARNEHAGEN FRA 015 TIL 016 De fleste barnehagene (58 %) har hatt en positiv utvikling i samlet tilfredshet fra 015 til % av barnehagene har en negativ utvikling på samlet tilfredshet fra 015 til % av barnehagene har samme score på tilfredshet som i Det er verdt å merke seg at av de 13 barnehagene med lavest vurdering i 015, har 1 barnehager hatt en positiv utvikling, mens én barnehage ligger på samme nivå Samlet tilfredshet i 015 Negativ utvikling (33 %) Positiv utvikling (58 %) Ingen utvikling (9 %) Analysen inkluderer resultater for 36 barnehager med minst 5 besvarelser som kan sammenlignes fra 015 til 016.

16 Bydel Type Kjønn Alder FORELDRE TIL BARN UNDER 3 ÅR OG FORELDRE I PRIVATE BARNEHAGER ER MER FORNØYDE TILFREDSHET FORDELT PÅ BARNETS ALDER OG KJØNN, BYDEL OG TYPE BARNEHAGE Foreldre til barn under tre år er noe mer fornøyd enn foreldre til barn over tre år.* Under 3 år (n=3571) Over 3 år (n=6399) Liten forskjell i tilfredsheten til foreldre med jenter og gutter.* Foreldre i private barnehager er mer tilfredse enn foreldre i kommunale barnehager.* Jente (n=4795) Gutt (n=5175) Privat (n=7078) Offentlig (n=953) Ytrebygda (n=1557) 88 Fana (n=166) 88 Foreldre i bydelene Ytrebygda, Fana, Bergenshus og Åsane er mest tilfredse med barnehagenes tilbud, mens foreldre i Årstad og Arna er minst fornøyde.** Bergenhus (n=1093) Åsane (n=1515) Fyllingsdalen (n=137) Laksevåg (n=109) Årstad (n=105) 85 Arna (n=49) Resultater for bydeler inkluderer både private og kommunale barnehager. *Forskjellene er statistisk signifikante. ** Forskjellene mellom Ytrebygda, Fana, Bergenshus og Åsane på den ene siden og Fyllingsdalen, Laksevåg, Årstad og Arna på den andre er statistisk signifikante.

17 Antall barnehager Antall barnehager STØRRE SPREDNING I TILFREDSHET BLANT FORELDRE MED BARN OVER 3 ÅR ENN BLANT FORELDRE MED BARN UNDER 3 ÅR TILFREDSHET MED BARNEHAGEN BLANT FORELDRE MED BARN UNDER 3 ÅR OG FORELDRE MED BARN OVER 3 ÅR Barn under 3 år: Samlet tilfredshet med barnehagens tilbud Barn over 3 år: Samlet tilfredshet med barnehagens tilbud Grafen viser spredningen av tilfredshet med barnehagen blant foreldre med barn under 3 år. Tilfredsheten varierer mellom 60 og 100 på indeksskalaen. Nesten halvparten (46 %) av barnehagene vurderes svært høyt (indeks på 90 eller høyere) av foreldre med barn under 3 år. Grafen viser spredningen av tilfredshet med barnehagen blant foreldre med barn over 3 år. Tilfredsheten strekker seg fra 40 til 100 på indeksskalaen. Blant foreldre med barn over 3 år vurderes 1 av 3 barnehager svært høyt (indeks på 90 eller høyere). Analysen inkluderer resultater for 44 barnehager med minst 5 besvarelser. Barnehager som har barn både under og over 3 år, inngår i begge grafene (så fremt det er 5 besvarelser innenfor hver kategori).

18 FORELDRE MED BARN UNDER 3 ÅR ER GJENNOMGÅENDE NOE MER TILFREDSE MED BARNEHAGENE TEMAOMRÅDER PÅ BAKGRUNN AV BARNETS ALDER Språk Foreldre til barn under 3 år er generelt noe mer fornøyd på tvers av samtlige temaområder i undersøkelsen. De største forskjellene finner man for temaområdet Personalet. Foreldre med barn under 3 år har en indeksverdi på 85, mot 81 blant de med barn over 3 år. Relasjoner Danning og inkluderende fellesskap Barnets medvirkning Personalet Lek og læring Foreldres medvirkning Forskjellene i vurdering av temaområdene på bakgrunn av barnets alder er statistisk signifikante. 1. Passer ikke Under 3 år (n=3576) Over 3 år (n=6403) 6. Passer helt

19 FORELDRE MED BARN I PRIVATE BARNEHAGER OPPLEVER ET HØYERE ENGASJEMENT BLANT PERSONALET STØRSTE FORSKJELLER MELLOM PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER De private barnehagene vurderes høyere enn de kommunale barnehagene når det gjelder personalet og informasjonen til foreldre. De private vurderes også noe høyere når det gjelder barnehagens miljø for lek og læring. 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn. Personalet har nok tid til barnet 3. Personalet har et høyt engasjement i hverdagen 4. Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring Passer ikke 6. Passer helt Privat (barnehager = 171) Kommunal (barnehager = 73) Forskjellene mellom private og kommunale barnehager er statistisk signifikante.

20 FORELDRE MED BARN I SMÅ BARNEHAGER OPPLEVER MINDRE PROBLEMER MED BEMANNING OG AT PERSONALET HAR BEDRE TID STØRSTE FORSKJELLER PÅ BAKGRUNN STØRRELSE PÅ BARNEHAGEN Foreldre i små barnehager (under 30 barn) skiller seg ut ved at de i større grad opplever at personalet har nok tid til, og viser interesse for, barnet. I tillegg opplever de sjelden problemer knyttet til bemanning, og mener at samarbeidet mellom Foreldrerådet og SU fungerer godt. Foreldre i større barnehager er mer fornøyde med barnehagens lek og læringsmiljø.. Personalet har nok tid til barnet 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn (utrygghet, mangelfull kommunikasjon osv.) 7. Personalet viser interesse for barnets situasjon utenfor barnehagen (kulturelle/religiøse begivenheter, sykdom/begravelse/flytting osv.) 8. Foreldrerådet og samarbeidsutvalget fungerer på en god måte 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring Passer ikke 6. Passer helt 30 eller færre barn (barnehager = 49) barn (barnehager = 137) Flere enn 80 barn (barnehager = 58) De små barnehagene skiller seg fra de andre barnehagene. Forskjellene er statistisk signifikante. Det er ikke signifikante forskjeller mellom barnehager med barn og barnehagene med over 80 barn. På spørsmål 11 er forskjellene kun signifikante mellom små (30 eller færre barn) og store barnehager (flere enn 80 barn).

21 OPPSUMMERING SAMLETE RESULTATER - Høy tilfredshet med barnehagene. 85 % av foreldre svarer 6 «Passer helt» eller 5, på utsagnet om de samlet sett er fornøyde med barnehagens tilbud. - Det er særlig utsagnene relatert til barnets trygghet og tilknytning til personalet som vurderes høyt. - Det er noe lavere resultater på utsagnene som relaterer seg til informasjonsarbeidet i barnehagene. - Det har vært en positiv utvikling fra 015 på samtlige spørsmål i undersøkelsen. Særlig forhold knyttet til personalet i barnehagen går frem sammenlignet med Temaområdene «Språk» og «Relasjoner» er de som blir vurdert høyest av foreldre. RESULTATER PÅ TVERS - Stor spredning i den gjennomsnittlige tilfredsheten med barnehagene. 38 % av barnehagene kjennetegnes av svært høy tilfredshet. - Barnehager med høy tilfredshet kjennetegnes av gode vurderinger av personalet og at de oppleves som gode på å gi informasjon. - Over halvparten av barnehagene har hatt en positiv utvikling i samlet tilfredshet. - Foreldre til barn under 3 år er generelt noe mer tilfreds enn foreldre til barn over 3 år. Det er særlig forhold knyttet til personalet som skiller. - Foreldre i private barnehager er noe mer fornøyde, særlig miljø og informasjon vurderes bedre i de private barnehagene. - Det er enkelte forskjeller på bakgrunn av barnehagestørrelse; i små barnehager oppleves det bedre tid til barnet, mens det i store barnehager oppleves et bedre tilrettelagt miljø for lek og læring. INSPIRASJON - Viktige drivere for foreldrenes tilfredshet med barnehagens tilbud. Undersøkt ved en korrelasjonsanalyse. - Analyse av hva som kjennetegner foreldre som er svært tilfredse med barnehagens tilbud.

22 GRUPPERINGEN AV SPØRSMÅL 4. Personalet er gode på å informere om barnehagens pedagogiske og faglige innhold 5. Personalet tar imot oss på en god måte når vi leverer barnet 6. Personalet tar imot oss på en god måte når vi henter barnet 4. Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen 5. Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter 6. Samarbeidet mellom barnehagen og deg som forelder fungerer godt 7. Personale viser interesse for barnets situasjon utenfor barnehagen FORELDRESAMARBEID 1. Personalet får barnet til å føle seg trygg og ivaretatt 15. Barnet har en trygg tilknytning til en eller flere av personalet i barnehagen 16. Personalet legger til rette for å skape kontakt og vennskap mellom barnet og de andre barna 17. Jeg har inntrykk av at personalet tilpasser seg barnets behov og interesser 18. Personalet jobber aktivt med barnets sosiale utvikling. Barnet opplever å være en viktig del av fellesskapet i barnehagen 3. Personalet lytter til og forsøker å forstå barnets behov og perspektiv 9. Personalet i barnehagen er gode rollemodeller for barna TRYGGHET OG RELASJONER 3. Personalet har et høyt engasjement i hverdagen 7. Personalet er gode på å stimulere barnets kreativitet og fantasi 8. Personalet er gode på å stimulere barnets lek 9. Personalet er gode på å stimulere barnets lyst til å lære 10. Personalet er bevisste og gode på å gi barnet utfordringer 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring PERSONALETS PEDAGOGISKE ARBEID 0. Barnets interesser påvirker temaer for lek og læring i barnehagen 1. Personalet benytter seg ofte av situasjoner som oppstår i barns hverdag til lek og læring 30. Barnehagens miljø og aktiviteter utvikler barnets toleranse og respekt for andre 31. Barnehagen stimulerer barnets interesse for det kulturelle mangfoldet 3. Personalet bidrar til at ditt barn får utvikle sine personlige evner og egenskaper BARNETS MEDVIRKNING 1. Språket inngår som en naturlig del av barnehagens hverdag 13. Personalet oppmuntrer barnet å uttrykke seg språklig 14. Personalet legger til rette for ditt barns språklige utvikling SPRÅK. Personalet har nok tid til barnet 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn TILGJENGELIG PERSONAL

23 Tilfredshet med faktorene SAMARBEIDET MELLOM FORELDRE OG BARNEHAGEN ER DEN PRIMÆRE DRIVER FOR SAMLET TILFREDSHET INSIPRASJON: DRIVERE FOR SAMLET TILFREDSHET Faktoren «Foreldresamarbeid» er den primære driveren for samlet tilfredshet med barnehagen. Faktoren er særlig viktig for foreldrenes tilfredshet, men oppnår relativt lave vurderinger. 90 Muligheter Styrker Spørsmål som inngår i faktoren «Foreldresamarbeid»: Spørsmålene er sortert etter faktorladning. Språk Trygghet og relasjoner 6. Personalet tar imot oss på en god måte når vi henter barnet (8) 5. Personalet tar imot oss på en god måte når vi leverer barnet (84) 4. Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen (76) Barnets medvirkning Personalets pedagogiske arbeid Foreldresamarbeid 6. Samarbeidet mellom barnehagen og deg som forelder fungerer godt (86) 5. Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter (83) Tilgjenglig personal 4. Personalet er gode på å informere om barnehagens pedagogiske og faglige innhold (77) 7. Personale viser interesse for barnets situasjon utenfor barnehagen (83) 75 Svakheter Utfordringer Lav Betydning for samlet tilfredshet med barnehagens tilbud Høy

24 SAMARBEIDET MELLOM FORELDRE OG BARNEHAGEN KORRELERER STERKEST MED SAMLET TILFREDSHET TOPP KORRELASJONER MED ALT I ALT TILFREDSHET MED BARNEHAGETILBUDET (spm. 33) Figuren viser de enkeltspørsmålene som korrelerer (samvarierer) sterkest med alt i alt tilfredshet med barnehagetilbudet. Høyest korrelasjon er det mellom tilfredshet med barnehagetilbudet og spørsmålet knyttet til samarbeid mellom foreldre og barnehage. 6. Samarbeidet mellom barnehagen og deg som forelder fungerer godt 17. Jeg har inntrykk av at personalet tilpasser seg barnets behov og interesser 3. Personalet lytter til og forsøker å forstå barnets behov og perspektiv 9. Personalet i barnehagen er gode rollemodeller for barna 3. Personalet har et høyt engasjement i hverdagen 0,77 0,74 0,73 0,73 0,73 Korrelasjon er beregnet med Pearsons korrelasjonskoeffisient (r). 3. Personalet bidrar til at ditt barn får utvikle sine personlige evner og egenskaper 5. Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter 0,7 0,7 Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og +1. En koeffisient på 0 gir uttrykk for ingen samvariasjon (korrelasjon), mens en koeffisient på 1 angir at det er maksimal positiv samvariasjon mellom de aktuelle variablene. Korrelasjoner over 0,7 er et uttrykk for sterk samvariasjon. 1. Personalet får barnet til å føle seg trygg og ivaretatt 30. Barnehagens miljø og aktiviteter utvikler barnets toleranse og respekt for andre 18. Personalet jobber aktivt med barnets sosiale utvikling 0,71 0,71 0,71 0,0 0, 0,4 0,6 0,8 1,0 Lav korrelasjon Høy korrelasjon

25 1% GOD KOMMUNIKASJON OG GODT SAMARBEID SKILLER FORNØYDE OG SVÆRT FORNØYDE FORELDRE DE STØRSTE FORSKJELLER MELLOM SVÆRT FORNØYDE OG FORNØYDE FORESATTE 6 5 9% 30% 53% 56% 5. Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter % 4% 1% % 10% 11% 5. Pesonalet tar imot oss på en god måte når vi leverer barnet 6. Samarbeidet mellom barnehagen og deg som forelder fungerer godt % 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 1. Språket inngår som en naturlig del av barnehagens hverdag (Indeks = 87) 015 (Indeks = 86) 0. Barnets interesser påvirker temaer for lek og læring i barnehagen De største forskjellene mellom svært tilfredse og tilfredse foreldre relaterer seg til kommunikasjon og samarbeid. Svært fornøyde foreldre er også mer tilfreds med barnehagens miljø og personale. 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring 3. Personalet har et høyt engasjement i hverdagen 9. Personalet i barnehagen er gode rollemodeller for barna 7. Personalet er gode på å stimulere barnets kreativitet og fantasi 18. Personalet jobber aktivt med barnets sosiale utvikling Analysen sammenligner foreldre som har svart 6 «Passer helt» og foreldre som har svart 5 på spørsmål 33 om samlet tilfredshet med barnehagens tilbud Passer ikke 6. Passer helt Svært fornøyde Fornøyde

26 OPPSUMMERING SAMLETE RESULTATER - Høy tilfredshet med barnehagene. 85 % av foreldre svarer 6 «Passer helt» eller 5, på utsagnet om de samlet sett er fornøyde med barnehagens tilbud. - Det er særlig utsagnene relatert til barnets trygghet og tilknytning til personalet som vurderes høyt. - Det er noe lavere resultater på utsagnene som relaterer seg til informasjonsarbeidet i barnehagene. - Det har vært en positiv utvikling fra 015 på samtlige spørsmål i undersøkelsen. Særlig forhold knyttet til personalet i barnehagen går frem sammenlignet med Temaområdene «Språk» og «Relasjoner» er de som blir vurdert høyest av foreldre. RESULTATER PÅ TVERS - Stor spredning i den gjennomsnittlige tilfredsheten med barnehagene. 38 % av barnehagene kjennetegnes av svært høy tilfredshet. - Barnehager med høy tilfredshet kjennetegnes av gode vurderinger av personalet og at de oppleves som gode på å gi informasjon. - Over halvparten av barnehagene har hatt en positiv utvikling i samlet tilfredshet. - Foreldre til barn under 3 år er generelt noe mer tilfreds enn foreldre til barn over 3 år. Det er særlig forhold knyttet til personalet som skiller. - Foreldre i private barnehager er noe mer fornøyde, særlig miljø og informasjon vurderes bedre i de private barnehagene. - Det er enkelte forskjeller på bakgrunn av barnehagestørrelse; i små barnehager oppleves det bedre tid til barnet, mens det i store barnehager oppleves et bedre tilrettelagt miljø for lek og læring. INSPIRASJON - Samarbeidet mellom foreldre og barnehagen er den primære driveren for samlet tilfredshet med barnehagen. - Spørsmålet knyttet til samarbeid mellom foreldre og barnehage har høyest korrelasjon til tilfredshet med barnehagetilbudet. - Svært tilfredse foreldre kjennetegnes ved at de opplever god informasjon og godt samarbeid med barnehagens personale.

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 2016. Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 2016. Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 2016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag 2 Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 32% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 49%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 49% Barnehagerapport Antall besvarelser: 34 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 49% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52% Barnehagerapport Antall besvarelser: 61 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 55 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53% Barnehagerapport Antall besvarelser: 39 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 53% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 216 OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 41 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 172 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 62% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66% Brukerundersøkelsen 06 Antall besvarelser: 0 040 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 66% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 06 OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 50 BRUKERUNDERSØKELSEN 207 Svarprosent: 67% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 0 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Barnehagerapport Antall besvarelser: 40 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 45 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 54% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 4% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 72%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 72% Barnehagerapport Antall besvarelser: 50 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Haukedalsmyra barnehage Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 3% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 Haukedalsmyra barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 68 Svarprosent: 57% BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 8% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 360 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Antall besvarelser: 9 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 48% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 20%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 20% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 2 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 47 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 86%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 86% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 20 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Barnehagerapport Paradis barnehage Antall besvarelser: 55 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Paradis barnehage OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 69%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 69% Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 69% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 77% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til. mars 206,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 52 Svarprosent: 58% BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 43 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars 2016,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 64%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 64% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 70%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 70% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 217 Svarprosent: 7 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 1 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. februar til 27. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 5 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 65% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 92%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 92% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 9% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 68 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 78% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 980 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 54% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 05 OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 54 Svarprosent: 60% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Barnehagerapport Antall besvarelser: 31 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 42% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 34% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78% Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 85% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Sandslimarka -barnehage Antall besvarelser: 64 Svarprosent: 5% BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Sandslimarka -barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 94%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 94% Barnehagerapport Antall besvarelser: 9 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 60%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 60% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52% Barnehagerapport Antall besvarelser: 49 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 Svarprosent: 65% BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Barnehagerapport Antall besvarelser: 16 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN 201 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 89 Svarprosent: 8% BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 39 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 74% Barnehagerapport Fana barnehage Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Fana barnehage OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Våkleivbråtet barnehage Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 8% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Våkleivbråtet barnehage OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 72% BRUKERUNDERSØKELSEN 207 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 0 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 31 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 5% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 378 BRUKERUNDERSØKELSEN 7 Svarprosent: 67% LL Foto: Klosteret barnehage Brukerundersøkelsen 7 OM RAPPORTEN OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 6% BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 07 Svarprosent: 8% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 0 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 7. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 69%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 69% Barnehagerapport Antall besvarelser: 65 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 69% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 05 OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Barnehagerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 49 Svarprosent: 4% BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Haukedalsmyra barnehage Antall besvarelser: 8 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Haukedalsmyra barnehage OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen

Detaljer