BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE"

Transkript

1 Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017

2 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur Del Resultater på tvers 5 Presentasjonsstruktur Del 3 - Inspirasjon 6 Tilleggsanalyser

3 SAMMENDRAG Foreldrene i barnehagene i Bergen er samlet sett godt fornøyde med tilbudet fra barnehagene. 84 % av foreldre er godt fornøyd med barnehagens tilbud. Det er særlig utsagn som relaterer seg til trygghet og tilknytning mellom barnet og personalet som oppnår høye vurderinger. Det er noe lavere vurderinger på utsagn som omhandler informasjonen fra barnehagen. Majoriteten av barnehagene har gjennomsnittlig en høy grad av tilfredshet, mens enkelte barnehager har lavere resultater. Barnehager med høy tilfredshet er kjennetegnet ved god informasjon og godt samarbeid mellom personalet og foreldrene. Det er en liten utvikling i årets resultater sammenlignet med 016 både i positiv og negativ retning. Sammenlignet med 015, er det imidlertid en betraktelig positiv utvikling på flere spørsmål. Det tyder på at resultatene har stabilisert seg på en høyere nivå enn i 015. Den viktigste driveren for foreldrenes tilfredshet med barnehagen er Foreldresamarbeid. Området inneholder spørsmål relatert til informasjon fra barnehagen og opplevelsen av samarbeidet med personalet. Området er et mulig innsatsområde for å øke foreldrenes tilfredshet med barnehagenes tilbud.

4 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene fra brukerundersøkelsen vil være nyttig i den enkelte barnehage og for barnehageeierne. Det er et mål at undersøkelsen skal gi et helhetlig bilde av brukertilfredsheten i hele barnehagesektoren i Bergen. BESKRIVELSE AV METODE Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. februar til 8. februar 017, og er gjennomført som en web-undersøkelse (CAWI). Undersøkelsen gikk ut til foresatte til barn i både private og kommunale barnehager. En foresatt per barn ble invitert til å delta i undersøkelsen per e-post og SMS. Foresatte som ikke hadde e-postadresse fikk invitasjoner på papir med kode for å svare på web. Underveis i datainnsamlingen ble det sendt ut to påminnelser (både e-post og SMS) til foresatte som ikke hadde besvart undersøkelsen, i tillegg ble det informert om undersøkelsen i barnehagene. Spørreskjemaet har vært tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, russisk, arabisk og somali. Spørsmålene i undersøkelsen er utformet som utsagn der foreldrene ble bedt om å angi i hvilken grad utsagnet passer på en sekspunkts skala (6 «Passer helt» 1 «Passer slett ikke»). I tillegg var det mulig å krysse av for svaralternativet vet ikke/ikke relevant. I alt består undersøkelsen av 33 utsagn fordelt på 7 temaområder: Personalet i barnehagen, Lek og læring, Språk, Relasjon, Barnets medvirkning, Foreldrenes medvirkning, og Danning og inkluderende fellesskap. Foresatte har i tillegg hatt mulighet for å avgi åpne fritekstkommentarer. SVARPROSENT I alt fikk foresatte invitasjon til å delta i undersøkelsen, foresatte valgte å delta. Dette gir en svarprosent på 73 prosent. Det er store forskjeller i deltakelsen på tvers av barnehagene. Barnehagen med høyest svarprosent hadde en deltakelse på 100 % mens barnehagen med lavest deltakelse hadde en svarprosent på 41 %.

5 PRESENTASJONSSTRUKTUR SAMLEDE RESULTATER - Oversikt over svarprosent fordelt på bakgrunnsinformasjonen. - Analyse av samlet tilfredshet med barnehagens tilbud. - Resultater på temaområder. - Oversikt over resultater på enkeltspørsmål via topp 10 og bunn Største utviklinger siden 016 på spørsmålsnivå. - Største utviklinger siden 015 på spørsmålsnivå. RESULTATER PÅ TVERS - Analyse av gjennomsnittlig tilfredshet med barnehagetilbudet på tvers av barnehagene. - Største forskjeller mellom barnehager med høy og lav tilfredshet. - Analyse av utvikling i samlet tilfredshet på barnehagenivå. - Analyse av tilfredshet på tvers av barnets kjønn, alder, privat eller kommunal barnehage og bydel. - Analyse av hovedområdene på tvers av barnets kjønn, alder, privat eller kommunal barnehage og barnehagestørrelse. - Analyse av gjennomsnittlig tilfredshet med barnehagetilbudet på tvers av private og kommunale barnehager. INSPIRASJON - Viktige drivere for foreldrenes tilfredshet med barnehagens tilbud. Undersøkt ved en korrelasjonsanalyse. - Analyse av hva som kjennetegner foreldre som er svært tilfredse med barnehagens tilbud.

6 Bydel Type Kjønn Alder Total ØKNING I SVARPROSENTEN SAMMENLIGNET MED 016 STOR FREMGANG SAMMENLIGNET MED (n=10964) 016 (n=10040) 66% 73% 015 (n=839) 55% Under 3 år (n=4449) (+7) 3 år og eldre (n=6514) (+6) Gutt (n=5688) (+7) Jente (n=57) (+6) Privat (n=7769) (+7) Offentlig (n=3195) (+5) Fyllingsdalen (n=15) (+1) Arna (n=507) (+3) Bergenhus (n=1190) (+7) Ytrebygda (n=1648) (+6) Åsane (n=1706) (+7) Fana (n=1895) (+8) Laksevåg (n=1359) (+6) Årstad (n=1407) (+10) 75% 71% 73% 7% 74% 69% 77% 75% 74% 73% 73% 7% 70% 69% 0% 5% 50% 75% 100% Innenfor bydelene inngår både kommunale og private barnehager. Betegnelsen (+ xx) viser til utvikling i prosentpoeng fra 016.

7 FORELDRENE UTTRYKKER EN HØY GRAD AV TILFREDSHET MED BARNEHAGENES TILBUD 33. SAMLET SETT ER JEG GODT FORNØYD MED BARNEHAGENS TILBUD 54 % 84 % av foreldre svarte 6 Passer helt eller 5. Dette er et uttrykk for at foreldrene er godt fornøyde med barnehagens tilbud. Andelen har gått tilbake med ett prosentpoeng siden 016, men opp ett prosentpoeng sammenlignet med % 9% 30% 56% 53% 10 % 14 % av foreldrene har benyttet de to midterste punktene på skalaen. Det er klart flere som velger det positive midtpunktet 4 (10 %), enn det negative midtpunktet 3 (4 %) % 3% 10% 11% 4% 1 % 1% Nesten ingen av foreldrene uttrykker misnøye med barnehagens tilbud. % 0 % 1 0% 1% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 017 (Indeks = ) 016 (Indeks = 87) 015 (Indeks = )

8 Antall kommuner BARNEHAGENE I BERGEN KOMMUNE OPPNÅR NOE HØYERE VURDERINGER ENN HOVEDANDELEN NORSKE KOMMUNER SAMLET TILFREDSHET - BENCHMARK MOT ANDRE NORSKE KOMMUNER 0 15 Bergen kommune 015 & 017: Indeksskår på 10 Bergen kommune 016: Indeksskår på Små kommuner (under 5000 innbyggere) Mellomstore kommuner ( innbyggere) Store kommuner (over innbyggere) Resultatene for andre norske kommuner er hentet fra Kommune forlagets portal Bedre kommune (016-resultater). Spørsmålet det er tatt utgangspunkt i er: Alt i alt i hvor stor grad er du fornøyd med barnehagen barnet går i?

9 SPRÅK OG RELASJON ER I LIKHET MED 015 OG 016 DE TEMAOMRÅDENE FORELDRE VURDERER HØYEST RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER Resultatene på de temaområdene varierer mellom 81 og 87. Språk og Relasjon er de høyest vurderte områdene, mens Lek og læring og Foreldrenes medvirkning er de lavest vurderte temaområdene. Resultatene ligger noe over 015 på samtlige hovedområder. Sammenlignet med fjoråret, ligger resultatene på samme nivå på de fleste hovedområdene. Det er imidlertid en svak negativ utvikling på Personalet i barnehagen fra 016 til 017. Språk Relasjon Danning og inkluderende felleskap Barnets medvirkning Personalet i barnehagen Lek og læring Foreldres medvirkning Hvert temaområde inneholder flere enkeltspørsmål. Alle endringene fra 015 til 016 er statistisk signifikante på 0,05-nivå. Endringen i de fleste hovedområdene, med unntak av Relasjon, er statistisk signifikante på 0,05-nivå fra 015 til 017. Ingen endringer fra 016 til 017 er statistisk signifikante Passer ikke 6. Passer helt

10 FORELDRENE ER MEST FORNØYD MED BARNETS TILKNYTNING OG TRYGGHET I BARNEHAGENE DE HØYEST VURDERTE UTSAGNENE De høyest vurderte utsagnene relaterer seg til trygghet og relasjoner mellom barna og personalet. Foreldrene opplever at personalet er gode på å skape kontakt mellom barna og utvikle et fellesskap i barnehagen. Personalet går foran som gode rollemodeller. Foreldrene opplever at barnehagene har fokus på språk. 15. Barnet har en trygg tilknytning til en eller flere av personalet i barnehagen 1. Personalet i barnehagen får barnet til å føle seg trygg og ivaretatt. Barnet opplever å være en viktig del av fellesskapet i barnehagen 16. Personalet legger til rette for å skape kontakt og vennskap mellom barnet og de andre barna 18. Personalet jobber aktivt med barnets sosiale utvikling 9. Personalet i barnehagen er gode rollemodeller for barna 1. Språket inngår som en naturlig del av barnehagens hverdag (gjennom sang, lesing, rim og regler) 13. Personalet oppmuntrer barnet å uttrykke seg språklig (uavhengig av barnets språklige ståsted) Opplevelsen av samarbeidet med barnehagen er også blant de høyest vurderte utsagnene. Analysen er basert på alle spørsmålene med unntak av spørsmål 33, samlet tilfredshet med barnehagens tilbud da dette kan anses som et suksesskriterium. 14. Personalet legger til rette for ditt barns språklige utvikling 6. Samarbeidet mellom barnehagen og deg som forelder fungerer godt Passer ikke 6. Passer helt 85

11 FORELDRENE VURDERER BARNEHAGENES INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSARBEID MER NØYTRALT OBS! Legg merke til at selv de lavest vurderte spørsmålene i undersøkelsen oppnår gode resultater. Informasjon er blant de lavest vurderte områdene. Dette gjelder både informasjon om innholdet i barnehagen og informasjon om hvordan barnet har det. 4. Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen 6. Personalet i barnehagen tar imot oss på en god måte når vi henter barnet 4. Personalet i barnehagen er gode på å informere om barnehagens pedagogiske og faglige innhold. Personalet i barnehagen har nok tid til barnet DE TI LAVEST VURDERTE UTSAGNENE Opplevelsen av at personalet har tilstrekkelig tid og stabilitet. Spørsmål knyttet til lek og læringsmiljøet, og personalets stimulering av lek og læring er blant de ti lavest vurderte utsagnene. 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring (materiell, utforming osv.) 0. Barnets interesser påvirker temaer for lek og læring i barnehagen 10. Personalet er bevisste og gode på å gi barnet utfordringer 31. Barnehagen stimulerer barnets interesse for det kulturelle mangfoldet 8. Foreldrerådet og samarbeidsutvalget fungerer på en god måte Analysen er basert på alle spørsmålene med unntak av spørsmål 33, samlet tilfredshet med barnehagens tilbud da dette kan anses som et suksesskriterium Passer ikke 6. Passer helt

12 SAMMENLIGNET MED 016 ER DET SMÅ ENDRINGER BÅDE I POSITIV OG NEGATIV RETNING UTVIKLING: STØRSTE FORSKJELLER I RESULTATENE FRA 016 TIL 017 Spørsmål knyttet til informasjon om innhold, personalets evne til å legge til rette for lek og læring, samt vurdering av Foreldrerådet og SU har en svak positiv utvikling fra fjoråret. 4. Personalet i barnehagen er gode på å informere om barnehagens pedagogiske og faglige innhold (78) 1. Personalet benytter seg ofte av situasjoner som oppstår i barns hverdag til lek og læring (8) 8. Foreldrerådet og samarbeidsutvalget fungerer på en god måte (78) Opplevelsen av tilgjengelige ressurser blant personalet, har en svak negativ utvikling fra 016. Det er også en svak negativ utvikling knyttet til opplevelsen av barnets tilknytning og personalets samspill med barnet. I tillegg går opplevelsen av kommunikasjonen om barnet noe tilbake sammenlignet med fjoråret. 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn (79). Personalet i barnehagen har nok tid til barnet (78) 15. Barnet har en trygg tilknytning til en eller flere av personalet i barnehagen (91) 3. Personalet lytter til og forsøker å forstå barnets behov og perspektiv (84) 13. Personalet oppmuntrer barnet å uttrykke seg språklig (uavhengig av barnets språklige ståsted) () 6. Personalet i barnehagen tar imot oss på en god måte når vi henter barnet (81) 4. Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen (75) Analysen er basert på alle spørsmålene med unntak av spørsmål 33, samlet tilfredshet med barnehagens tilbud da dette kan anses som et suksesskriterium

13 SAMMENLIGNET MED 015 ER DET IMIDLERTID POSITIVE ENDRINGER PÅ DE FLESTE SPØRSMÅL UTVIKLING: STØRSTE FORSKJELLER I RESULTATENE FRA 015 TIL 017 Spørsmål knyttet til samarbeid med foreldre, har hatt en positiv utvikling siden Personalet i barnehagen er gode på å informere om barnehagens pedagogiske og faglige innhold (78) 5. Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter (83) 3 8. Foreldrerådet og samarbeidsutvalget fungerer på en god måte (78) 31. Barnehagen stimulerer barnets interesse for det kulturelle mangfoldet (8) 3 0. Barnets interesser påvirker temaer for lek og læring i barnehagen (79) Det er også en positiv utvikling knyttet til opplevelsen av personalets pedagogiske arbeid. 1. Personalet benytter seg ofte av situasjoner som oppstår i barns hverdag til lek og læring (8) 8. Personalet er gode på å stimulere barnets lek (84) 7. Personalet er gode på å stimulere barnets kreativitet og fantasi (84) I tillegg går vurderingen av barnehagens utstyr og miljø frem. 9. Personalet er gode på å stimulere barnets lyst til å lære (83) 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring (materiell, utforming osv.) (79) Analysen er basert på alle spørsmålene med unntak av spørsmål 33, samlet tilfredshet med barnehagens tilbud da dette kan anses som et suksesskriterium

14 OPPSUMMERING SAMLEDE RESULTATER - Høy tilfredshet med barnehagene. 84 % av foreldre svarer «6. Passer helt» eller «5», på utsagnet om de samlet sett er fornøyde med barnehagens tilbud. - Temaområdene «Språk» og «Relasjoner» er de som blir vurdert høyest av foreldre. - Det er særlig utsagnene relatert til barnets trygghet og tilknytning til personalet som vurderes høyt. - Det er noe lavere resultater på utsagnene som relaterer seg til informasjonsarbeidet i barnehagene. - Sammenlignet med 016, har det vært en svak utvikling i både positiv og negativ retning på flere spørsmål. Sammenlignet med 015, ligger resultatene imidlertid noe over i 017. Det kan tyde på at resultatene har stabilisert seg på et høyere nivå enn i 015. RESULTATER PÅ TVERS - Analyse av gjennomsnittlig tilfredshet med barnehagetilbudet på tvers av barnehagene. - Største forskjeller mellom barnehager med høy og lav tilfredshet. - Analyse av utvikling i samlet tilfredshet på barnehagenivå. - Analyse av tilfredshet på tvers av barnets kjønn, alder, privat eller kommunal barnehage og bydel. - Analyse av hovedområdene på tvers av barnets kjønn, alder, privat eller kommunal barnehage og barnehagestørrelse. - Analyse av gjennomsnittlig tilfredshet med barnehagetilbudet på tvers av private og kommunale barnehager. INSPIRASJON - Viktige drivere for foreldrenes tilfredshet med barnehagens tilbud. Undersøkt ved en korrelasjonsanalyse. - Analyse av hva som kjennetegner foreldre som er svært tilfredse med barnehagens tilbud.

15 Antall barnehager STOR SPREDNING I TILFREDSHET - NESTEN 4 AV 10 5 BARNEHAGER KJENNETEGNES AV SVÆRT HØY TILFREDSHET FORDELING AV GJENNOMSNITTELIG TILFREDSHET (SPM. 33) MED BARNEHAGEN (4 BARNEHAGER) I 016 var det 38 % av barnehagene som hadde en tilfredshet på 90 eller høyere, og 14 % som hadde en tilfredshet under Samlet tilfredshet med barnehagens tilbud Stor spredning i de lavest vurderte barnehagene. 5 barnehager (10 %) har en tilfredshet under 80. Analysen inkluderer resultater for 4 barnehager med minst 5 besvarelser. 15 barnehager (5 %) har en indeks mellom 80 og barnehager (38 %) kjennetegnes ved svært høy tilfredshet og har en indeks på 90 eller høyere.

16 BARNEHAGER MED HØY TILFREDSHET KJENNETEGNES VED GOD INFORMASJON OG HØY TILFREDSHET MED PERSONALET FORSKJELLER MELLOM BARNEHAGER MED HØY OG MINDRE HØY TILFREDSHET 4. Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen 6 87 Vurderingen av informasjon og samarbeid er klart bedre i barnehager med svært høy tilfredshet. 4. Personalet i barnehagen er gode på å informere om barnehagens pedagogiske og faglige innhold 6. Personalet i barnehagen tar imot oss på en god måte når vi henter barnet Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter 73 9 Foreldre i barnehager med svært høy tilfredshet er generelt mer fornøyd med barnehagens miljø og personalets evne til å utfordre barnet. 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring (materiell, utforming osv.) 10. Personalet er bevisste og gode på å gi barnet utfordringer 3. Personalet bidrar til at ditt barn får utvikle sine personlige evner og egenskaper Barnehager med svært fornøyde foreldre opplever sjeldnere problemer pga. utskifting i personal og de opplever at personalet har bedre tid til barnet og et høyere engasjement. 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn. Personalet i barnehagen har nok tid til barnet 3. Personalet i barnehagen har et høyt engasjement i hverdagen Lav tilfredshet Høy tilfredshet Analysen sammenligner barnehager (aggregert data) med høy og mindre høy tilfredshet (spørsmål 33) og trekker ut de ti spørsmålene med størst forskjeller mellom gruppene. Høy tilfredshet > 94 (n= barnehager) Mindre høy tilfredshet < 80 (n=5 barnehager)

17 Resultat på Samlet tilfredshet i % AV BARNEHAGENE HAR HATT EN POSITIV UTVIKLING SAMMENLIGNET MED 016 UTVIKLING PÅ GJENNOMSNITTLIG TILFREDSHET (SPM. 33) MED BARNEHAGEN FRA 016 TIL % av barnehagene har hatt en positiv utvikling i samlet tilfredshet fra 016 til 017. Halvparten av barnehagene har en negativ utvikling på samlet tilfredshet fra 016 til % av barnehagene har samme score på tilfredshet som i 016. Det er verdt å merke seg at de to barnehagene med lavest resultat, også har en kraftig tilbakegang sammenlignet med resultatet i 016. Samtidig har de syv barnehagene med lavest resultat i 016, hatt en markant økning i samlet tilfredshet i år Resultat på Samlet tilfredshet i 016 Negativ (50 %) Positiv (4 %) Nøytral (8 %) Analysen inkluderer resultater for 39 barnehager med minst 5 besvarelser som kan sammenlignes fra 016 til 017.

18 BARNEHAGER SOM GÅR FREM PÅ TILFREDSHET HAR POSITIV UTVIKLING PÅ FLERE BETYDNINGSFULLE OMRÅDER KJENNETEGN VED BARNEHAGE MED STERK POSITIV UTVIKLING PÅ TILFREDSHET (n=36) Barnehager som har en økning i foreldretilfredsheten har også: 4. Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen 11 En tydelig fremgang når det gjelder kommunikasjon med foreldrene. 4. Personalet i barnehagen er gode på å informere om barnehagens pedagogiske og faglige innhold 6. Samarbeidet mellom barnehagen og deg som forelder fungerer godt Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter 10 Økning i foreldrenes tillit til og positivt inntrykk av personalet. 17. Jeg har inntrykk av at personalet tilpasser seg barnets behov og interesser 10. Personalet er bevisste og gode på å gi barnet utfordringer 0. Barnets interesser påvirker temaer for lek og læring i barnehagen 7. Personale viser interesse for barnets situasjon utenfor barnehagen En reduksjon i problemer på grunn av utskiftning i personalet. 3. Personalet lytter til og forsøker å forstå barnets behov og perspektiv 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn Analysen inkluderer resultater for barnehager som har hatt en økning i tilfredshet på 5 indekspoeng eller høyere. Analysen er basert på alle spørsmålene med unntak av spørsmål 33, samlet tilfredshet med barnehagens tilbud da dette kan anses som et suksesskriterium.

19 Bydel Type Kjønn Alder FORELDRE TIL BARN MELLOM SMÅ- OG STORBARNSAVDELING ER MINST FORNØYD TILFREDSHET FORDELT PÅ BARNETS ALDER OG KJØNN, BYDEL OG TYPE BARNEHAGE Under 1 år (n=187) 89 Foreldre til barn på 3 år er minst tilfreds med barnehagen. Dette kan tyde på visse utfordringer knyttet til overgangen fra små- til storbarnsavdeling.* 1 år (n=07) år (n=1) 3 år (n=9) 4 år (n=169) 5 år og eldre (n=110) Liten forskjell i tilfredsheten til foreldre med jenter og gutter. Foreldre i private barnehager er mer tilfredse enn foreldre i kommunale barnehager.** Gutt (n=5674) Jente (n=555) Privat (n=7746) Kommunal (n=3187) Ytrebygda (n=1639) Fyllingsdalen (n=151) Arna (n=507) Foreldre i bydelene Ytrebygda og Fyllingsdalen er mest tilfredse med barnehagenes tilbud.*** Åsane (n=1697) Laksevåg (n=1357) Årstad (n=1405) Fana (n=1889) Bergenhus (n=1188) Resultater for bydeler inkluderer både private og kommunale barnehager. *Forskjellene er statistisk signifikante mellom 3 år på den ene siden og år og eldre, år, 1 år og under 1 år på den andre siden. I tillegg er det signifikante forskjeller mellom 1 år på den ene siden og 3 år, 4 år og 5 år og eldre på den andre siden. **Forskjellene er statistisk signifikante på 0,05-nivå. ***Forskjellene mellom Ytrebygda på den ene siden og Fana, Årstad og Bergenhus på den andre er statistisk signifikante på 0,05-nivå.

20 HOVEDOMRÅDET PERSONALET HAR HATT EN POSITIV UTVIKLING I BÅDE SMÅ OG MELLOMSTORE BARNEHAGER HOVEDOMRÅDER PÅ TVERS AV ALDER, KJØNN, STØRRELSE OG TYPE BARNEHAGE Personalet Lek og læring Språk Relasjoner år og eldre (n=110) 8 = = år (n=169) 81 = = 81 = Alder 3 år (n=9) = år (n=1) = år (n=07) = = 87 Under 1 år (n=187) = Type Kjønn Privat (n=7746) Gutt (n=5674) 83 8 = = = = = = = 85 Kommunal (n=3187) Jente (n=555) = = = = = = eller færre barn (barnehager=46) = Størrelse barn (barnehager=137) = 8 87 = = 85 Flere enn 80 barn (barnehager=59) = 8 = 84 = 84 Total (n=10964) = 8 87 = = 85

21 FORELDRE MED BARN UNDER 1 ÅR HAR HATT DEN MEST POSITIVE FREMGANGEN SAMMENLIGNET MED 016 HOVEDOMRÅDER PÅ TVERS AV ALDER, KJØNN, STØRRELSE OG TYPE BARNEHAGE Alder Type Kjønn Størrelse Barnets medvirkning Foreldres medvirkning Danning og inkluderende fellesskap år og eldre (n=110) = = 83 4 år (n=169) = år (n=9) = år (n=1) 84 = år (n=07) 85 = = 83 = Under 1 år (n=187) Privat (n=7746) 83 = 83 8 = 8 84 = 84 Kommunal (n=3187) = Gutt (n=5674) Jente (n=555) = = eller færre barn (barnehager=46) = barn (barnehager=137) = 84 Flere enn 80 barn (barnehager=59) 8 = 8 80 = = 83 Total (n=10964) 83 = = = 84

22 Antall barnehager Antall barnehager STØRRE SPREDNING I TILFREDSHETEN MED PRIVATE BARNEHAGER MEN FLERE PRIVATE BARNEHAGER FÅR HØYE VURDERINGER TILFREDSHET MED BARNEHAGEN BLANT PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER Private barnehager: Samlet tilfredshet med barnehagens tilbud Kommunale barnehager: Samlet tilfredshet med barnehagens tilbud Grafen viser spredningen av tilfredshet med barnehagen blant private barnehager (n=169 barnehager). Tilfredsheten varierer mellom 48 og 100 på indeksskalaen. 4 av 10 private barnehager (43 %) vurderes svært høyt (indeks på 90 eller høyere). Omtrent 1 av 10 (9 %) private barnehager skårer lavere enn 80 på samlet tilfredshet. Grafen viser spredningen av tilfredshet med barnehagen blant kommunale barnehager (n=73 barnehager). Tilfredsheten strekker seg fra 70 til 100 på indeksskalaen. Omtrent én av fire kommunale barnehager (7 %) vurderes svært høyt (indeks på 90 eller høyere). 14 % av kommunale barnehager skårer lavere enn 80 på samlet tilfredshet med barnehagen. Analysen inkluderer resultater for 4 barnehager med minst 5 besvarelser.

23 OPPSUMMERING SAMLEDE RESULTATER - Høy tilfredshet med barnehagene. 84 % av foreldre svarer «6. Passer helt» eller «5», på utsagnet om de samlet sett er fornøyde med barnehagens tilbud. - Temaområdene «Språk» og «Relasjoner» er de som blir vurdert høyest av foreldre. - Det er særlig utsagnene relatert til barnets trygghet og tilknytning til personalet som vurderes høyt. - Det er noe lavere resultater på utsagnene som relaterer seg til informasjonsarbeidet i barnehagene. - Sammenlignet med 016, har det vært en svak utvikling i både positiv og negativ retning på flere spørsmål. Sammenlignet med 015, ligger resultatene imidlertid noe over i 017. Det kan tyde på at resultatene har stabilisert seg på et høyere nivå enn i 015. RESULTATER PÅ TVERS - Stor spredning i den gjennomsnittlige tilfredsheten med barnehagene. 38 % av barnehagene kjennetegnes av svært høy tilfredshet. - Barnehager med høy tilfredshet kjennetegnes av gode vurderinger av personalet og at de oppleves som gode på å gi informasjon. - 4 % av barnehagene har hatt en positiv utvikling i samlet tilfredshet siden På tvers av bakgrunnsvariabler, er det særlig forskjellen mellom aldersgruppene som er interessant. Foreldre til barn på 3 år er minst tilfreds med barnehagen. Dette kan tyde på visse utfordringer knyttet til overgangen fra små- til storbarnsavdeling. - På tvers av undersøkelsens hovedområder, ligger mange av resultatene på samme nivå som i fjor. Foreldre av barn under 1 år, har hatt den mest positive fremgangen sammenlignet med En større andel private barnehager enn kommunale barnehager oppnår høye vurderinger. INSPIRASJON - Viktige drivere for foreldrenes tilfredshet med barnehagens tilbud. Undersøkt ved en korrelasjonsanalyse. - Analyse av hva som kjennetegner foreldre som er svært tilfredse med barnehagens tilbud.

24 SAMARBEIDET MELLOM FORELDRE OG BARNEHAGEN KORRELERER STERKEST MED SAMLET TILFREDSHET TOPP KORRELASJONER MED ALT I ALT TILFREDSHET MED BARNEHAGETILBUDET (SPM. 33) Figuren viser de enkeltspørsmålene som korrelerer (samvarierer) sterkest med alt i alt tilfredshet med barnehagetilbudet. Høyest korrelasjon er det mellom tilfredshet med barnehagetilbudet og spørsmålet knyttet til samarbeid mellom foreldre og barnehage. Foreldrenes opplevelse av personalet har også sterk sammenheng med den samlede tilfredsheten med barnehagen. Korrelasjon er beregnet med Pearsons korrelasjonskoeffisient (r). Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og +1. En koeffisient på 0 gir uttrykk for ingen samvariasjon (korrelasjon), mens en koeffisient på 1 angir at det er maksimal positiv samvariasjon mellom de aktuelle variablene. Korrelasjoner over 0,7 er et uttrykk for sterk samvariasjon. 6. Samarbeidet mellom barnehagen og deg som forelder fungerer godt 17. Jeg har inntrykk av at personalet tilpasser seg barnets behov og interesser 3. Personalet bidrar til at ditt barn får utvikle sine personlige evner og egenskaper 3. Personalet lytter til og forsøker å forstå barnets behov og perspektiv 3. Personalet i barnehagen har et høyt engasjement i hverdagen 9. Personalet i barnehagen er gode rollemodeller for barna 5. Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter 18. Personalet jobber aktivt med barnets sosiale utvikling 8. Personalet er gode på å stimulere barnets lek 1. Personalet i barnehagen får barnet til å føle seg trygg og ivaretatt 0,76 0,7 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,70 0,69 0,69 0,0 0, 0,4 0,6 0,8 1,0 Svak sammenheng Sterk sammenheng

25 GRUPPERINGEN AV SPØRSMÅL FORELDRE- SAMARBEID PERSONALETS PEDAGOGISKE ARBEID TRYGGHET OG RELASJONER BARNETS MEDVIRKNING SPRÅK TILGJENGLIG PERSONAL 6. Personalet i barnehagen tar imot oss på en god måte når vi henter barnet 5. Personalet i barnehagen tar imot oss på en god måte når vi leverer barnet 4. Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen 6. Samarbeidet mellom barnehagen og deg som forelder fungerer godt 5. Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter 7. Personalet er gode på å stimulere barnets kreativitet og fantasi 8. Personalet er gode på å stimulere barnets lek 9. Personalet er gode på å stimulere barnets lyst til å lære 10. Personalet er bevisste og gode på å gi barnet utfordringer 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring (materiell, utforming osv.) 3. Personalet i barnehagen har et høyt engasjement i hverdagen 15. Barnet har en trygg tilknytning til en eller flere av personalet i barnehagen 16. Personalet legger til rette for å skape kontakt og vennskap mellom barnet og de andre barna. Barnet opplever å være en viktig del av fellesskapet i barnehagen 1. Personalet i barnehagen får barnet til å føle seg trygg og ivaretatt 18. Personalet jobber aktivt med barnets sosiale utvikling 3. Personalet lytter til og forsøker å forstå barnets behov og perspektiv 1. Personalet benytter seg ofte av situasjoner som oppstår i barns hverdag til lek og læring 31. Barnehagen stimulerer barnets interesse for det kulturelle mangfoldet 0. Barnets interesser påvirker temaer for lek og læring i barnehagen 30. Barnehagens miljø og aktiviteter utvikler barnets toleranse og respekt for andre 13. Personalet oppmuntrer barnet å uttrykke seg språklig (uavhengig av barnets språklige ståsted) 1. Språket inngår som en naturlig del av barnehagens hverdag (gjennom sang, lesing, rim og regler) 14. Personalet legger til rette for ditt barns språklige utvikling 19. Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet tilknyttet mitt barn. Personalet i barnehagen har nok tid til barnet 17. Jeg har inntrykk av at personalet tilpasser seg barnets behov og interesser

26 Tilfredshet med faktorene SAMARBEIDET MELLOM FORELDRE OG BARNEHAGEN ER DEN PRIMÆRE DRIVER FOR SAMLET TILFREDSHET INSIPRASJON: DRIVERE FOR SAMLET TILFREDSHET Det viktigste område for foreldrenes samlede tilfredshet er «Foreldresamarbeid». Dette området får en god vurdering i undersøkelsen, men noe lavere sammenlignet med andre faktorer. Det kan derfor ansees som et innsatsområde. 90 Muligheter Styrker 6. Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter (81) Språk Trygghet og relasjoner 5. Personalet i barnehagen tar imot oss på en god måte når vi leverer barnet (84) Jeg får tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen (75) 6. Samarbeidet mellom barnehagen og deg som forelder fungerer godt () 5. Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter (83) 80 Barnets medvirkning Tilgjenglig personal Personalets pedagogiske arbeid Foreldresamarbeid 75 Svakheter Utfordringer Lav Høy Betydning for samlet tilfredshet med barnehagens tilbud

27 GOD KOMMUNIKASJON OG GODT SAMARBEID SKILLER FORNØYDE OG SVÆRT FORNØYDE FORELDRE DE STØRSTE FORSKJELLER MELLOM SVÆRT FORNØYDE OG FORNØYDE FORELDRE % % 0 % 0% 1% 3% 1 % 4 % 4% 10 % 10% 11% 30 % 9% 30% De største forskjellene mellom svært tilfredse og tilfredse foreldre relaterer seg til kommunikasjon og samarbeid. Svært fornøyde foreldre er også mer tilfreds med barnehagens miljø og personale. 54 % 53% 56% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 017 (Indeks = ) 016 (Indeks = 87) 015 (Indeks = ) 5. Personalet er lydhøre ovenfor mine synspunkter 6. Samarbeidet mellom barnehagen og deg som forelder fungerer godt 5. Pesonalet tar imot oss på en god måte når vi leverer barnet 0. Barnets interesser påvirker temaer for lek og læring i barnehagen 7. Personalet er gode på å stimulere barnets kreativitet og fantasi 11. Barnehagen har et godt utstyrt og tilrettelagt miljø som fremmer lek og læring 3. Personalet har et høyt engasjement i hverdagen 9. Personalet i barnehagen er gode rollemodeller for barna 18. Personalet jobber aktivt med barnets sosiale utvikling 1. Språket inngår som en naturlig del av barnehagens hverdag Analysen sammenligner foreldre som har svart 6 «Passer helt» og foreldre som har svart 5 på spørsmål 33 om samlet tilfredshet med barnehagens tilbud Passer ikke 6. Passer helt Svært fornøyde (n=5957) Fornøyde (n=387)

28 OPPSUMMERING SAMLEDE RESULTATER - Høy tilfredshet med barnehagene. 84 % av foreldre svarer «6. Passer helt» eller «5», på utsagnet om de samlet sett er fornøyde med barnehagens tilbud. - Temaområdene «Språk» og «Relasjoner» er de som blir vurdert høyest av foreldre. - Det er særlig utsagnene relatert til barnets trygghet og tilknytning til personalet som vurderes høyt. - Det er noe lavere resultater på utsagnene som relaterer seg til informasjonsarbeidet i barnehagene. - Sammenlignet med 016, har det vært en svak utvikling i både positiv og negativ retning på flere spørsmål. Sammenlignet med 015, ligger resultatene imidlertid noe over i 017. Det kan tyde på at resultatene har stabilisert seg på et høyere nivå enn i 015. RESULTATER PÅ TVERS - Stor spredning i den gjennomsnittlige tilfredsheten med barnehagene. 38 % av barnehagene kjennetegnes av svært høy tilfredshet. - Barnehager med høy tilfredshet kjennetegnes av gode vurderinger av personalet og at de oppleves som gode på å gi informasjon. - 4 % av barnehagene har hatt en positiv utvikling i samlet tilfredshet siden På tvers av bakgrunnsvariabler, er det særlig forskjellen mellom aldersgruppene som er interessant. Foreldre til barn på 3 år er minst tilfreds med barnehagen. Dette kan tyde på visse utfordringer knyttet til overgangen fra små- til storbarnsavdeling. - På tvers av undersøkelsens hovedområder, ligger mange av resultatene på samme nivå som i fjor. Foreldre av barn under 1 år, har hatt den mest positive fremgangen sammenlignet med En større andel private barnehager enn kommunale barnehager oppnår høye vurderinger. INSPIRASJON - Samarbeidet mellom foreldre og barnehagen er den primære driveren for samlet tilfredshet med barnehagen. - Spørsmålet knyttet til samarbeid mellom foreldre og barnehage har høyest korrelasjon til tilfredshet med barnehagetilbudet. - Svært tilfredse foreldre kjennetegnes ved at de opplever god informasjon og godt samarbeid med barnehagens personale.

29 TILLEGGSANALYSER

30 TOPP 5 VET IKKE -ANDELER 6% 0% 19% 17% 1% 8. Foreldrerådet og samarbeidsutvalget fungerer på en god måte 1. Personalet benytter seg ofte av situasjoner som oppstår i barns hverdag til lek og læring 0. Barnets interesser påvirker temaer for lek og læring i barnehagen 31. Barnehagen stimulerer barnets interesse for det kulturelle mangfoldet 10. Personalet er bevisste og gode på å gi barnet utfordringer

31 Svarprosent NOE HØYERE SVARPROSENT I BARNEHAGER MED HØY TILFREDSHET SAMMENHENGEN MELLOM SAMLET TILFREDSHET OG SVARPROSENT PÅ BARNEHAGENIVÅ 100% Trendlinjen i figuren til høyre viser at barnehager med høy foreldretilfredshet gjerne har noe høyere svarprosent enn barnehager med lavere foreldretilfredshet. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% Samlet tilfredshet med barnehagen Analysen inkluderer resultater for 4 barnehager. Korrelasjonskoeffisienten er på 0,103, men er ikke statistisk signifikant.

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 32% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 49%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 49% Barnehagerapport Antall besvarelser: 34 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 49% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52% Barnehagerapport Antall besvarelser: 61 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 85% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 55 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53% Barnehagerapport Antall besvarelser: 39 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 53% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 216 OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Barnehagerapport Antall besvarelser: 40 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 41 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 172 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 62% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 72%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 72% Barnehagerapport Antall besvarelser: 50 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 45 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66% Brukerundersøkelsen 06 Antall besvarelser: 0 040 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 66% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 06 OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 54% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 4% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 68 Svarprosent: 57% BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 360 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 8% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Antall besvarelser: 9 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 48% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Haukedalsmyra barnehage Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 3% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 Haukedalsmyra barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 20 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 47 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 86%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 86% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Barnehagerapport Paradis barnehage Antall besvarelser: 55 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Paradis barnehage OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 32% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 20%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 20% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 2 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 43 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 69%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 69% Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 69% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 52 Svarprosent: 58% BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 64%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 64% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 77% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til. mars 206,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 92%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 92% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 9% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 65% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 980 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 54% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 05 OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Barnehagerapport Antall besvarelser: 31 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 42% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars 2016,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 68 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 78% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 54 Svarprosent: 60% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 34% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 50 BRUKERUNDERSØKELSEN 207 Svarprosent: 67% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 0 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Sandslimarka -barnehage Antall besvarelser: 64 Svarprosent: 5% BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Sandslimarka -barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 Svarprosent: 65% BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52% Barnehagerapport Antall besvarelser: 49 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 89 Svarprosent: 8% BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 60%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 60% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 39 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Våkleivbråtet barnehage Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 8% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Våkleivbråtet barnehage OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 74% Barnehagerapport Fana barnehage Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Fana barnehage OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 70%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 70% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 217 Svarprosent: 7 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 1 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. februar til 27. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 69%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 69% Barnehagerapport Antall besvarelser: 65 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 69% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 05 OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 5 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 6% BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 49 Svarprosent: 4% BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Barnehagerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Haukedalsmyra barnehage Antall besvarelser: 8 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Haukedalsmyra barnehage OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 33 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78% Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 85% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 94%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 94% Barnehagerapport Antall besvarelser: 9 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83% Barnehagerapport Antall besvarelser: 15 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 75%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 75% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer