MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007"

Transkript

1 Nr. 4 februar 8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 7 HOVEDRESULTATER INKLUDERING HØY TRIVSEL DELTAKELSE ENGASJEMENT 1 7.indd :15:41

2 Fortsatt fremgang i medarbeidertilfredshet Resultater fra medarbeiderundersøkelsen i 7 viser en jevn positiv i medarbeidertilfredshet. Sammen skaper våre medarbeidere et arbeidsmiljø preget av trivsel og inkludering. I en hektisk arbeidshverdag uttrykker ansatte stor vilje til å ta utfordringer og bidra til å oppnå resultater. Ansatte uttrykker videre at det er rom for nytenking og innovasjon på arbeidsplassen, og opplever økte muligheter for deltakelse i arbeidsplanlegging. Økt fokus på gir effekter over tid. Samtidig viser resultatene et behov for fortsatt satsing på medarbeider- og i kommunen. Både når det gjelder resultater og sretning er det variasjoner mellom virksomhetsområdene. Også i år ser vi en positiv for flere virksomhetsområder i førstelinjen. Gode resultater bidrar til å styrke vår evne til å levere gode og tilpassede tjenester, noe som i sin tur også er positivt for vårt omdømme. ansatte i sarbeid på den enkelte arbeidsplass. I dette arbeidet er det viktig også å belyse positive resultater og positiv. Jevnlig fokus på og samarbeid om oppfølging gjennom hele året gir de beste forutsetninger for forbedring og videre. I år er det utarbeidet en egen vei for oppfølgings- og sarbeidet. Veien sendes ut til samtlige direktører, fagsjefer og virksomhetse. Våre ansatte opplever en stadig mer krevende og hektisk arbeidshverdag. Både oppgavenes kompleksitet og omfang samt brukernes forventningsnivå har betydning for denne en. Men også økte rekrutteringsutfordringer for kommunen kan bidra til å belyse ansattes opplevelse av økt arbeidspress. Jeg vil understreke at hver og en av oss har et medansvar for å opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen er et linjeansvar. Jeg vil legge stor vekt på at resultatene brukes aktivt av e og Lykke til med oppfølgingsarbeidet! Inger Østensjø rådmann Stavanger samlet Resultater for 7, samt fra 5 til 7 (svarprosent = 64,3%, antall svar = 476) Likeverdig Arbeids betingelser 7,5 61,3 75,1 77,5 6 69,7 71,5 65,5 76,2 79, 7 69,9 72,1 67,2 76,4 77,8 79,8 Mål Minimum 5 8,7 79,2 74,3 87,1 83,5 58,7 81, 79,9 75,5 87,9 84, 71,7 57,9 81,6 8,2 76,2 87,1 84,9 2 7.indd :15:53

3 Noen hovedfunn Fortsatt fremgang og gode resultater. Resultater over eller tett oppunder målsetting for temaene samarbeid, likeverdig, arbeidsbetingelser (organisering av arbeidet), trivsel og, service og, arbeidsvilkår, ansattes engasjement samt stolthet. Samlede resultater viser et arbeidsmiljø hvor ansatte inkluderer og inkluderes, trives og deltar. Det generelle bildet er at økt fokus på gir resultater over tid. Samtidig er det til dels store variasjoner i resultater når det gjelder av. Dette underbygger behovet for fortsatt satsing på og rekruttering av e i kommunen. Ansatte opplever en stadig mer hektisk arbeidshverdag. Økning i omfang av og kompleksitet i tjenester, samt økende forventningsnivå bidrar til denne en. Samtidig vil også økte rekrutteringsutfordringer kunne påvirke ansattes opplevelse av eget arbeidsomfang. Varierende sretning mellom virksomhetsområder. Kultur og by, helse- og sosialkontor, hjemmebaserte tjenester, kommunale foretak samt direktørstab og bydekkende tjenester innenfor oppvekst og levekår har jevnt over en positiv. Særlig gledelig er en innen bymiljø og utbygging, hvor en har gjennomført større organisatoriske endringer i 7. Samlede resultater for 7 styrker tendensen fra tidligere år om at ansatte er stolte av arbeidsplassen sin og gjerne formidler dette. Vi har forbedringspotensialer når det gjelder bruk av resultater fra medarbeiderundersøkelsen. Ansatte opplever i for liten grad at det arbeides aktivt med resultatene på arbeidsplassen. Tilsvarende viser resultatene behov for fortsatt fokus på videre av medarbeidersamtalen som sverktøy. Ansattes opplevelse av muligheter for faglig og skårer noe under målsettingen. Dette er et utpekt satsningsområde i ny arbeidsgiverstrategi for Stavanger kommune i perioden 8-. Det er god kjennskap til kommunens seniorpolitikk blant arbeidstakere som er over 61 år. Formål med undersøkelsen Føringer for oppfølging av resultater Gjennom kartlegging av medarbeidertilfredshet skal det legges til rette for av et godt arbeidsmiljø i kommunen. Medarbeiderundersøkelsen har til formål å fremskaffe informasjon om hvordan ansatte opplever ulike sider ved det å arbeide i Stavanger kommune. Resultater fra undersøkelsen skal gi: Medarbeiderundersøkelsen har først verdi når resultatene brukes aktivt. For å sikre en målrettet og systematisk oppfølging av undersøkelsen er det utarbeidet ett sett med sentrale føringer for oppfølgingsprosessen: 1. Et bilde av ansattes tilfredshet med egen arbeidssituasjon som innspill til dialog og videre av et godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. 2. Et samlet bilde av hovedtrekk og trender for medarbeidertilfredshet i kommunen som grunnlag for videre av kommunen som arbeidsgiver. 3. Innspill til av den enkelte s resultatoppnåelse i forbindelse med de årlige samtaler. Personal- og organisasjon har hovedansvar for å koordinere overordnet oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Alle direktører, virksomhetse og fagsjefer er ansvarlig for å gjøre resultatene kjent for alle ansatte i egen organisasjon. Alle direktører, virksomhetse og fagsjefer er ansvarlig for å initiere og gjennomføre en oppfølgingsprosess i egen enhet. Prosessen skal ivareta forankring og medvirkning hos/fra ansatte. Samtlige ansatte har et medansvar for av en god arbeidssituasjon for seg selv og sine kollegaer. Resultater fra medarbeiderundersøkelsen skal vurderes i et helhetlig og balansert perspektiv. Både indikatorer i medarbeiderperspektivet og øvrige perspektiver i BASIS skal vurderes. Forbedringsområder skal identifiseres og om nødvendig prioriteres. Tiltak for forbedring skal iverksettes i henhold til en angitt framdrift. Det skal framgå tydelig hvem som er ansvarlig for iverksetting av tiltakene. 3 7.indd :16:5

4 Nye tema I UNDERSØKELSEN Svarprosent Medarbeiderundersøkelsen i 7 var i all hovedsak en videreføring av tidligere års undersøkelser. I lys av arbeidsgiverpolitiske satsingsområder og økt fokus på aktiv bruk av resultater fra undersøkelsen ble spørreskjemaet utvidet med følgende tema: Omfang og opplevd på medarbeidersamtalen Vurdering av likeverdig, i betydning fravær av diskriminering på arbeidsplassen Opplevelse av muligheter for faglig og Vurdering av oppfølging av resultater fra medarbeiderundersøkelsen på arbeidsplassen Kjennskap til, og grad av tilfredshet med kommunens seniorpolitikk Nye tema utgjør egne indikatorer. For de øvrige tema i undersøkelsen er det ikke foretatt større endringer som påvirker muligheten for å se på over tid. Det er kun foretatt en presisering blant de påstander som til sammen utgjør indikatoren Arbeidsbetingelser. Dette gjelder påstand om grad av selvstendighet i arbeidssituasjonen (spørsmål 24), som er utvidet til å gjelde både ansvar og myndighet. Stavanger kommune har som målsetting at samlet svarprosent i medarbeiderundersøkelsen skal ligge på 7% eller høyere. Samlet sett har undersøkelsen i år en svarprosent på 64,3%, noe som er en liten tilbakeg ang fra i fjor. Dette kommer på tross av at undersøkelsen i år ble gjennom ført elektronisk på rådmannsnivået, at svarfristen var utvidet med en uke for virksomhetene og at spørreskjemaet var oversatt til flere språk. Når en trek ker ut kommunale foretak og private sykehjem får vi en samlet svarprosent på 67,1%. Premiering av høy svarprosent I år er det trukket ut tre virksomheter blant de med høyest svarprosent. Vinnerne av tre premier på kr. 5,- er: Vann og avløp, It-avdelingen og Vågen barnehage. Pengene skal gå til arbeidsmiljøfremmende tiltak i virksomheten. Presentasjon av resultater Resultater fra medarbeiderundersøkelsen presenteres både i form av grafiske illustrasjoner og ved spesifikk omtale av egne tema. Der det foreligger et sammenligningsgrunnlag vises resultater fra de tre siste år. Når det gjelder bymiljø og utbygging viser resultater for 5 og 6 til tidligere organisatorisk enhet teknisk drift. Grafiske illustrasjoner inneholder de tema i undersøkelsen som inngår i rapportering i BASIS. Disse kalles indikatorer. For hver enkelt indikator vil du nå kunne se resultatet for 5, 6 og 7 både grafisk i form av søyler og ved faktiske verdier. Under grafen fremkommer det hvilken farge som representerer hvilket år. Som tidligere år er resultatene omregnet fra en opprinnelig skala fra 1 til. Basispoeng er en normert sskala fra til, hvor er høyest oppnåelige resultat. For indikatorene er det fastsatt grenseverdier for akseptabel medarbeidertilfredshet. Grenseverdiene er ikke endret fra tidligere, dvs: Rød verdi: -55,9 Krever at det raskt iverksettes tiltak for forbedringer Gul verdi: -77,9 Til observasjon. Forbedringstiltak vurderes Grønn verdi: - Måloppnåelse. Utfordringen er vedlikehold I de grafiske fremstillinger er grenseverdiene representert med henholdsvis en grønn strek for måloppnåelse og en rød strek for minimumskrav. På denne måten vil søyler som slutter mellom den grønne og den røde streken vise et resultat som er akseptabelt, men under måloppnåelse. Her skal forbedringstiltak vurderes. Hvordan lese grafene For å illustrere grafikken oppnådde kultur og by i 7 en gjennomsnittsverdi for av nærmeste på 8,7 mot 7 i 6 og 71,5 i 5. Her viser resultater en markant positiv i ansattes av nærmeste det siste året. Resultatet i 7 ligger over målkravet, og utfordringen vil være å vedlikeholde de gode relasjoner mellom og ansatt. 4 7.indd :16:5

5 Resultater per indikator fordelt på virksomhetsområder Resultat for 7, samt fra 5 til 7 Kultur og by (svarprosent=8%, antall svar=72) ,5 59,9,3 77,3 79,1 77,4 74,9 86,3 81,9 6 67,2 7, 55,7 76,7 75,7 65, 77, 74,3 76,6 86,3 79,5 7 67,8 8,7 62, 79,5,9,9 72,9 62,5 8,1 76,4 79, 86,8 82,5 Mål Minimum Bymiljø og utbygging (resultater for 5 og 6 viser til Teknisk drift) (svarprosent=85,8%, antall svar=145) ,5 49,3 7,8 73,5 77,5 76,8 74,8 87,2,9 6 63,5 64,3 52,9 69,3 71,6 61,2 74,4 76,8 74, 84,4 76,3 7 72,3 72,4 66,7,8 74,2 77,4 74,8 64, 81, 77, 79,6 86,8 82,6 Mål Minimum Økonomi (svarprosent=79,3%, antall svar=7) , 5,1 7,9 71,8 75,1 74,4 76,2 86,8 76, 6 65,1 62,3 53,7 69,4 74, 61,1 74,6 73,1 76,7 86,3 75,4 7 59,6 65,1 53,8 7,3 7,1 72,8 67, 54,2 75, 71,9 77,3 87,2 74, Mål Minimum 5 7.indd :16:6

6 Resultater per indikator fordelt på virksomhetsområder Resultat for 7, samt fra 5 til 7 Personal og organisasjon (svarprosent=82%, antall svar=73) , 6,2 8,9 75,7 82,9 8,2 79,2 92,4 86,2 6 7,5 72,3 58,6 8,, 67, 85,1 8,6 82,1 91,8 82,5 7 65,2 62,8 41,6 69,8 72,8 71, 69,1 64,6 77,9 76,1 74,5 85,4,2 Mål Minimum 9 Kommunale foretak (svarprosent=46,6%, antall svar=238) ,3 54,6 69,5 7,7 77,6,2 68,1 83,7 79,4 6 61,8 64,1 59, 69,6 71, 57, 77,4 77,4 69,6 84,1 79,4 7 68,5 71,2 64,8 73,9 72,9 74,5 66,8 61,3 8,4,3 74,2 84,8 81,3 Mål Minimum Direktørstab O&L + bydekkende tjenester, (svarprosent=63,8%, antall svar=716) , 65,2 77,4,5 79,9 77,8 75,6 87,3 85, 6 68,4 69,3 61,9 76,9, 61,9 8,2 76,7 75,3 86,9 83,5 7 7,9 71,2 68,4 77,2,9 8,9 72,8 62,7 81,9 77,9 77,4 86,7 85,5 Mål Minimum 7.indd :16:7

7 Resultater per indikator fordelt på virksomhetsområder Resultat for 7, samt fra 5 til 7 Barnehager (svarprosent=64,3%, antall svar=586) ,9 74,5 79,5 84,3 86,7 89,5 76,9 91,8 9,8 6 76,4 83,8 79,7 81, 85,7 64,2 86,7 9,2,4 93, 91,5 7 74, 82,2, 8,1 84,5 86,1 77,4 6,1 86, 9,3 77,2 91,5 91,6 Mål Minimum Skoler (svarprosent=75,6%, antall svar=1515) ,9 62, 75,8 79,2 81,9 79,2 76,6 86,8 85,6 6 71,5 7,1 67,2 76,5 79,6,6 81,2 79, 75,8 87,4 85,8 7 7,2 7,6 69, 76,2 77,2 8,2 68,6 53,7 8,7 79,2 76,6 86,2 85,4 Mål Minimum Hjemmebaserte tjenester (svarprosent=53,5%, antall svar=523) ,2 51,6 71,2 71,4 76, 73,6 65,5 85,8 76,2 6 64,7 68,5 58, 73,2 75,8 55,1,2 77,3 7,7 88,5,1 7 68, 7,8 62,3 75,6,6 77,4 73,6 58,6 8,7,1 73,2 87,5 82,3 Mål Minimum 7 7.indd :16:8

8 Resultater per indikator fordelt på virksomhetsområder Resultat for 7, samt fra 5 til 7 Sykehjem (svarprosent=57,6%, antall svar=422) ,6 58,6 72,4 75,6 8,2 77,5 71,1 84,7 8,4 6 67,8 72,9 66,8 76,3 79,7 55,2 81,4 81,4 74,8 87,2 82,9 7 65,3 66,7 6, 72,9 73,3 77,5 7,5 53,6 81,5 81,4 72,7 85,6 81,1 Mål Minimum Helse og sosialkontor (svarprosent=,4%, antall svar=138) ,2 64,4 72,2 77,7 8,1 75,9 77,5 87,3 8,7 6 7,9 71,7 7,4 76,5 81,,2 83,1,9 8,1 89,3 82,4 7 73,7 77,1 66, 8,7 83,4 8,9 75, 63,5 82,5 79,7 8,4 88,3 86,5 Mål Minimum 8 7.indd :16:9

9 Medarbeidersamtalen I undersøkelsen ble ansatte bedt om å besvare hvorvidt en hadde fått tilbud om medarbeidersamtale med sin nærmeste i løpet av de siste 12 måneder. Samlet sett oppgir 67,8% at de hadde fått tilbud om medarbeidersamtale, mens 32,2% oppgir at de ikke har fått tilbud om medarbeidersamtale. Nedenfor gis en oversikt over hvorvidt ansatte oppgir at de har fått tilbud om medarbeidersamtale med nærmeste pr virksomhetsområde. Har du fått tilbud om medarbeidersamtale med din nærmeste? (Fordelinger viser prosentvis andel) % % % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % % Økonomi 74,6 25,4 Oppvekst og levekår, direktørstab + bydekkende 63,8 36,2 Personal og organisasjon 98,1 1,9 Bymiljø og utbygging 45,2 54,8 Kultur og by,, Barnehager 66, 34, Skoler 76,2 23,8 Helse- og sosialkontor 84,7 15,3 Hjemmebaserte tjenester 67, 33, Sykehjem Kommunale foretak 43,8 48,5,2 51,5 Private sykehjem Stavanger samlet 67,8 75,2 32,2 24,8 Ja, har fått tilbud Nei, har ikke fått tilbud Det er klare variasjoner mellom virksomhetsområdene på dette området, hvor samtlige aktuelle ansatte i kultur og by og så godt som samtlige i personal og organisasjon oppgir at de har fått tilbud om medarbeidersamtale. Det understrekes at resultatene ikke sier hvorvidt det faktisk er gjennomført medarbeidersamtaler eller ikke. Som en oppfølging ble ansatte som hadde hatt medarbeidersamtale med sin nærmeste bedt om å vurdere følgende påstand: Jeg opplevde medarbeidersamtalen som nyttig for min arbeidssituasjon. Vurdering av medarbeidersamtalen, for Stavanger samlet og fordelt på virksomhetsområder Virksomhetsområde 7 Virksomhetsområde 7 Økonomi 61,1 Skole 67,9 Oppvekst og levekår, direktørstab + bydekkende 71,1 Helse- og sosialkontor 7,5 Personal og organisasjon 55,3 Hjemmebaserte tjenester 7,8 Bymiljø og utbygging 73,7 Sykehjem 67,6 Kultur og by 69,9 Kommunale foretak 7,9 Barnehage 79,8 Private syke- og aldershjem 72,9 Stavanger samlet 7,2 Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for av ansatte og e. Til dels store variasjoner både i bruk og av nytteverdi viser et behov for nærmere gjennomgang av og eventuell videre av medarbeidersamtalen som verktøy. 9 7.indd :16:9

10 Vurdering av lønn Resultater fra medarbeiderundersøkelsen i 7 viser en nedgang i tilfredshet med lønn over de tre siste målinger for Stavanger samlet. Tilfredshet med lønn måles gjennom ansattes av påstanden: Jeg får en tilfredsstillende lønn i forhold til hva jeg kan oppnå i tilsvarende stillinger andre steder. Ordlyden i påstanden tilsier at resultater for lønn må fortolkes med forsiktighet. Resultatet gir ikke ett bilde av generell tilfredshet med egen lønn og/eller lønns. Følgende eksterne faktorer vil kunne ha betydning for den enkeltes av dette spørsmålet: Hvordan er etterspørselen etter den aktuelle yrkesgruppe i det eksterne arbeidsmarkedet. Hvordan har lønnsen vært for den aktuelle yrkesgruppe i det eksterne arbeidsmarkedet. Nedenfor presenteres resultater for ansattes av påstand om lønn, fordelt på de respektive virksomhetsområder. Vurdering av lønn, for Stavanger samlet og fordelt på virksomhetsområder Virksomhetsområde Økonomi 41,3 35,8 32,4 Oppvekst og levekår, direktørstab + bydekkende 64,2 6, 59,4 Personal og organisasjon 61,2 55,7 47,6 Bymiljø og utbygging 42,3 26,3 35,7 Kultur og by 43,2 29,6 36,1 Barnehage 65,9 63,5 6,5 Skole 75,2 69,7 65,6 Helse- og sosialkontor 54,2 49,9 49,1 Hjemmebaserte tjenester 66, 62,4 64, Sykehjem 7,8 7,3 64,2 Kommunale foretak 57,9 41,6 47,6 Private syke- og aldershjem,2 73,7 75,5 Stavanger samlet 66,1 61,9 6, Kommunens seniorpolitikk Vurdering av seniorpolitikk var ett nytt tema ved gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen i 7. I undersøkelsen ble ansatte bedt om å besvare hvorvidt en kjenner til kommunens seniorpolitikk, og muligheten for å inngå senioravtale. Kun ansatte som ved undersøkelsestidspunktet var 62 år eller eldre skulle svare på spørsmål om seniorpolitikk. I den aktuelle målgruppen er det i overkant av ansatte som har valgt å svare på spørsmål om seniorpolitikk. Kjennskapen til kommunens seniorpolitikk og mulighet for å inngå senioravtale er høy blant kommunalt ansatte. Hele 92,1% i den aktuelle aldersgruppen oppgir at de kjenner til seniorpolitikken. Innenfor flere av virksomhetsområdene oppgir samtlige i målgruppen av de kjenner til seniorpolitikken. Som et oppfølgingsspørsmål ble ansatte som kjenner til seniorpolitikken bedt om å vurdere følgende påstand: Jeg opplever kommunens seniorpolitikk som tilfredsstillende. Samlet sett oppnår kommunen en verdi på 68 poeng for denne påstanden. Nærmere analyse viser at tilfredshet med seniorpolitikk varierer mellom virksomhetsområdene. For flere av virksomhetsområdene er imidlertid antall besvarelser svært få, og av den grunn presenteres ikke resultater pr virksomhetsområde for dette tema. Som en oppfølging av ansattes av seniorpolitikk er det aktuelt å se nærmere på hvilke forventninger ulike grupper har til seniorpolitikken, og eventuelt vurdere faktisk innhold i senioravtalen(e). Oppfølging av disse forhold må sees i sammenheng med ønsket og behovet for å få seniorer til å stå i stillinger lengre (uttalt rekrutteringstiltak i kommunens arbeidsgiverstrategi for 8-). 7.indd :16:9

11 Oppfølging av undersøkelsen For å styrke oppmerksomheten omkring bruk og oppfølging av resultater fra medarbeiderundersøkelsen ble ansatte bedt om å besvare påstanden På min arbeidsplass arbeider vi aktivt med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen. Nedenfor presenteres resultater for besvarelse av denne påstanden. Vurdering av oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen, for Stavanger samlet og fordelt på virksomhetsområder Virksomhetsområde 7 Virksomhetsområde 7 Økonomi 52,4 Skole 64,2 Oppvekst og levekår, direktørstab + bydekkende 62,2 Helse- og sosialkontor 71,3 Personal og organisasjon 58,1 Hjemmebaserte tjenester 6,7 Bymiljø og utbygging 52,9 Sykehjem 62,5 Kultur og by 58,8 Kommunale foretak 57,5 Barnehage 8,4 Private syke- og aldershjem 66,3 Stavanger samlet 64,4 Økt fokus på OPPFØLGING Kartlegging av medarbeidertilfredshet gir sentral informasjon som skal brukes i videreen av den enkelte arbeidsplass. Undersøkelsen avdekker ulike og til dels varierende behov for forbedringer, men det er likevel påkrevd at alle medarbeidere blir orientert om resultatene og involveres i forbedringsarbeidet. Den enkelte virksomhets resultater og oppfølging av disse vil videre være et sentralt tema ved gjennomføring av samtaler. For å systematisere oppfølgingsarbeidet ytterligere er det i år utarbeidet en egen vei for tolking og bruk av resultater. Veien inneholder en rekke tips om tolkning av data, og skisserer mulige metoder for oppfølging. Systematisk og målrettet bruk av resultater fra undersøkelsen og kontinuerlig fokus på oppfølgingsarbeidet er sentralt for å sikre en ønsket på arbeidsplassen. I spørreskjemaet ble ansatte videre bedt om å besvare hvorvidt det på arbeidsplassen er iverksatt konkrete tiltak på bakgrunn av resultater fra forrige medarbeiderundersøkelse. Samlede resultater for dette spørsmålet viser at 3,7% oppgir at det er iverksatt konkrete tiltak, 14,9% oppgir at det ikke er iverksatt konkrete tiltak, mens hele 54,4% ikke vet hvorvidt det er iverksatt konkrete tiltak. Det er klare forskjeller mellom virksomhetsområdene når det gjelder i hvilken grad ansatte oppgir at det er iverksatt tiltak, men felles for alle er at gruppen som svarer vet ikke er klart størst. Ansattes egne erfaringer viser at vi har forbedringspotensialer både når det gjelder måten vi arbeider med resultatene på, og faktisk oppfølgingsarbeid i form av kobling til og konkretisering av tiltak. Sammen for en levende by 11 7.indd :16:

12 GJENNOMSNITTSVERDI FOR ENKELTSPØRSMÅL UTVIKLING FRA 6 TIL 7 STAVANGER SAMLET Indikator Medarbeidersamtalen Likeverdig Arbeidsbetingelser Oppfølging Seniorpolitikk Lønn Spørsmål Samlet sett, hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? Min nærmeste har nødvendig faglig kompetanse for stillingen Min nærmeste har nødvendige egenskaper Jeg vet hvilke krav og forventninger min nærmeste har til meg Jeg får tilbakemeldinger på utført arbeid fra min nærmeste Jeg opplever at min nærmeste er opptatt av mine oppgaver og støtter meg aktivt i arbeidet Jeg opplevde medarbeidersamtalen som nytting for min arbeidssituasjon Den overordnede n bidrar til å formidle og følge opp vår visjon og vårt verdigrunnlag Den overordnede n er tydelig i virksomheten Den overordnede n er samlende for virksomheten smiljøet på arbeidsplassen oppleves tilfredsstillende Det er en kultur for å yte en ekstra innsats når det er nødvendig Som kolleger støtter vi hverandre Konflikter blir løst så tidlig som mulig Jeg opplever at alle ansatte på min arbeidsplass behandles likeverdig Jeg inviteres til å delta når arbeidet planlegges og oppgaver fordeles Jeg blir gitt selvstendig ansvar og myndighet for gjennomføring av arbeidsoppgaver Jeg opplever at det er klart definerte mål for min arbeidsplass Det er samsvar mellom min kompetanse og mine arbeidsoppgaver Det er forståelse for at det kan gjøres feil Det er klima for nytenkning og utprøving på arbeidsplassen Jeg har mulighet til å skaffe meg ny kompetanse som er relevant i min arbeidssituasjon Det er samsvar mellom de krav som stilles og den tid jeg har til rådighet Jeg trives på jobben Jeg trives med arbeidsoppgavene mine Jeg opplever at min innsats er viktig for å nå arbeidsplassens mål Det er klarlagt hva som menes med og service på min arbeidsplass På min arbeidsplass opptrer vi med respekt og serviceinnstilling overfor brukerne Vi er opptatt av å få tilbakemelding fra brukerne Tilbakemeldinger fra brukerne nyttes for å forbedre tjenestene Helse, miljø- og sikkerhet blir ivaretatt på arbeidsplassen min Arbeidsplassen min er tilrettelagt slik at jeg unngår fysiske belastningsskader Jeg føler meg trygg i ansettelsesforholdet mitt Ordninger som permisjoner, pensjonsordninger, ferie, avspasering m.v. er tilfredsstillende Jeg føler ansvar for arbeidsplassens samlede resultater Jeg er villig til å ta på meg nye utfordringer Jeg er stolt av arbeidsplassen og omtaler den positivt utad På min arbeidsplass arbeider vi aktivt med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen Jeg opplever kommunens seniorpolitikk som tilfredsstillende Jeg får en tilfredsstillende lønn i forhold til hva jeg kan oppnå i tilsvarende stillinger andre steder 6 69,7 79, 71,6 77,2 64, 67,9 67,8 65,7 63,1 73,9 79,3 82,4 68,7 71,6 86,3 75,6 8,6 83,2 76,9 58,7 79,8 8,1 83,3 74,3 85,2 8,2 8, 69,8 7,7 82,2 79,4 87,7 88, 84, 61,9 7 69,9 79, 72,4 76,5 64,4 69,2 7,2 69,2 67,2 65,3 74, 79,2 82,3 69,1 77,8 74,5 85,8 76,1 8,7 83,3,1 71,7 57,9 8,4 8,5 84, 75,2 85, 8,5 8,1 7,3 7,6 86, 77,9 87,2 87, 84,9 64,4 68, 6, 12 7.indd :16:

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Nr. 1 januar 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 HOVEDRESULTATER

Nr. 1 januar 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 HOVEDRESULTATER Nr. 1 januar 9 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 8 HOVEDRESULTATER TRIVSEL, ENGASJEMENT OG STOLTHET PÅ TOPP Stavanger kommune skal være en god, meningsfylt og utviklende arbeidsplass. Medarbeiderundersøkelsen for

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Arkivsaksnr.: 15/168 3 Arkivnr.: 440 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 SAMMENDRAGSRAPPORT Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Dato Saksbehandler 10.12.2012 Monica Holmen Skjeldrum Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Saksnr. Møtedato

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010

Medarbeiderundersøkelsen 2010 Ringerike kommune R I N G E R I K E K O M M U N E Medarbeiderundersøkelsen 2010 Hønefoss kino 4. februar Program Innledning og noen aktuelle tema v/rådmannen Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2010

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

Begrepsavklaring I de vedlagte tabeller benyttes følgende statistiske begreper:

Begrepsavklaring I de vedlagte tabeller benyttes følgende statistiske begreper: Brukerundersøkelse Politisk sekretariat våren 2011. Vedlagt følger resultatene fra brukerundersøkelsen for Politisk sekretariat i Stavanger kommune. Undersøkelsen ble foretatt våren 2011. Innhold Vedlagte

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr. MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/24924 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Sak om Medarbeideundersøkelsen 2010 tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF FORSIDE 1/36 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Resultater Partssammensatt utvalg 4. mars 2014 Svarprosent 2013: 3 70 inviterete /2 47 svar 2012: 3 337 inviterete /2 369 svar 2013 69 % 2012 71 % 2011 64 % 0 10 20 30 40

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 05/30643 1 Bakgrunn

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer