Nr. 1 januar 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 HOVEDRESULTATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 januar 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 HOVEDRESULTATER"

Transkript

1 Nr. 1 januar 9 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 8 HOVEDRESULTATER

2 TRIVSEL, ENGASJEMENT OG STOLTHET PÅ TOPP Stavanger kommune skal være en god, meningsfylt og utviklende arbeidsplass. Medarbeiderundersøkelsen for 8 gir klare signaler om at vi langt på vei er det. Dette er svært gledelig. Ansatte gir ut trykk for at de trives godt, er engasjerte og opplever rom for ut prø ving og nytenking. De har fokus på samhandling både internt og med bruker ne, ser verdien av eget arbeid og er stolte over arbeidsplassen. Samlet gir dette et bilde av kommunen som en god og attrak tiv arbeidsplass. Gode resultater og en klar positiv trend vitner om at det arbeides mål ret tet med arbeidsmiljøtiltak og med arbeider i store deler av organisasjonen. Dette arbeidet foregår både på den enkelte arbeids plass og gjennom felles tiltak, blant annet som en oppfølging av arbeids giverstrategien. Kommunen fikk høsten 8 et nytt verdisett; er til stede, vil gå foran og skaper framtiden. 65 % av de som deltok i medarbeiderundersøkelsen oppgir at de kjenner til det nye verdisettet. Framover blir det viktig å ta i bruk verdiene, slik at de setter sitt preg på våre beslutninger og handlinger. Stavanger skal kjennetegnes av en høy etisk standard. Undersøkelsen viser at kommunen kan bli mer aktiv i arbeidet med etiske problemstillinger. Muligheter for faglig og i jobben er en forutsetning for å kunne gi gode og tilpassede tjenes ter til innbyggerne, og er et utpekt satsingsområde i kommunens arbeids giverstrategi. Resultater fra under søkelsen viser at vi er på riktig vei, sam tidig som det fortsatt er forbedrings mulig heter på dette området. Undersøkelsen signaliserer at arbeidshverdagen fremdeles oppleves som hektisk. Det er nå viktig å prioritere tiltak som gjør at den enkelte opplever et større samsvar mellom forventninger til egen innsats og tilgjengelig tid. Samlet sett har undersøkelsen en svarprosent på 6,3 %, noe som repre senterer en nedgang siden forrige måling. I store deler av organisasjonen er det fortsatt en høy oppslutning om undersøkelsen, og oppfølgingsarbeidet skal ha høy prioritet. For å understreke viktigheten av denne type sarbeid, vil samt lige enheter i år bli bedt om å gi en tilbake melding om hvilke fokusområder som skal prioriteres i tiden som kommer. Det er all grunn til å være stolte og glede seg over resultatene fra undersøkelsen. Framover blir det viktig å styrke innsatsen innen områder med forbedringsbehov, samtidig som en arbeider aktivt for å opprettholde de gode resultatene. Jeg vil rette en takk til alle som har deltatt i undersøkelsen. Inger Østensjø rådmann Stavanger samlet Resultater for 8, samt fra 6 til 8 (svarprosent = 6,3%, antall svar = 4693) ,7 71,5 65,5 76,2 79, 58,7 81, 79,9 75,5 87,9 84, 7 69,9 72,1 67,2 76,4 77,8 79,8 71,7 57,9 81,6 8,2 76,2 87,1 84,9 8 74,9 73,9 69,3 78,2 77,4 8,5 74, 58,2 83,6 81,6 77,6 87,4 86,

3 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 8 HOVEDTREKK Den positive trenden fra forrige måling bekreftes. Mange av undersøkelsens tema har resultater som ligger over eller tett opp under fastsatt målsetting. Samlet sett framstår kommunen som en god arbeidsplass med kompetente medarbeidere, hvor trivsel og engasjement er på topp. Medarbeiderne ser verdien av eget arbeid, har fokus på samhandlingen med brukerne og er stolte over arbeidsplassen. Et klart flertall av kommunens avdelinger og virksomhetsområder har en positiv i medarbeidertilfredshet. Helse- og sosialkontorene avviker fra trenden. Her må i resultater sees i sammenheng med omfattende endringsprosesser i 8, som følge av samordningen av tjenester i NAV. Undersøkelsen har en samlet svarprosent på 6,3 %. Dette anses å gi et tilstrekkelig godt bilde av hvordan kommunens ansatte opplever egen arbeidssituasjon. Det har imidlertid vært en nedgang i svarprosent siden 7. Innen enkelte tjenesteområder deltar under halvparten av de ansatte i undersøkelsen. Medarbeiderne gir uttrykk for at arbeidsdagen fremdeles oppleves som hektisk. Dette gjelder særlig innenfor skole, sykehjem og enkelte sentrale staber. Kommunens verdigrunnlag er godt kjent i organisasjonen. Hele 65 % oppgir at de kjenner til kommunens nye verdier. Arbeidet med å forankre verdiene i organisasjonen fortsetter i 9. Det arbeides i større grad systematisk med resultatene fra undersøkelsen på den enkelte arbeidsplass. Fortsatt er det forbedringspotensialer på dette området. Fokus på oppfølging gir grunnlag for videre av et godt arbeidsmiljø, og er avgjørende for framtidig oppslutning om undersøkelsen. Bruken av medarbeidersamtaler kan forbedres. Samlet sett oppgir 62 % at de har gjennomført medarbeidersamtale med nærmeste i løpet av siste 12 måneder. Ansatte vurderer mulighetene for faglig og som bedre, men resultatet er fortsatt noe under målsettingen. Kompetanse er et prioritert område i kommunens arbeidsgiverpolitikk. Resultatene viser at det kan arbeides mer aktivt med etiske problemstillinger på arbeidsplassene. Seniorpolitikken er godt kjent, og ansatte er stadig mer tilfredse med ordningen. En god seniorpolitikk er et viktig element i kommunens arbeide med å beholde ansatte. FORMÅL MED UNDERSØKELSEN Gjennom kartlegging av medarbeidertilfredshet skal det legges til rette for av et godt arbeidsmiljø i kommunen. Med arbeiderundersøkelsen har til formål å fremskaffe infor masjon om hvordan ansatte opplever ulike sider ved det å arbeide i Stavanger kommune. Resultater fra undersøkelsen skal gi: 1. Et bilde av ansattes tilfredshet med egen arbeidssituasjon som innspill til dialog og videre av et godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. 2. Et samlet bilde av hovedtrekk og trender for medarbeidertilfredshet i kommunen som grunnlag for videre av kommunen som arbeidsgiver. 3. Innspill til av den enkelte s resultatoppnåelse i forbindelse med de årlige samtaler. FØRINGER FOR OPPFØLGING AV RESULTATER Medarbeiderundersøkelsen har først verdi når resultatene brukes aktivt. For å sikre en målrettet og systematisk opp følging av undersøkelsen er det utarbeidet ett sett med sentrale føringer for oppfølgingsprosessen: Personal- og organisasjon har hovedansvar for å koordinere overordnet oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Alle direktører, virksomhetse og fagsjefer er ansvarlig for å gjøre resultatene kjent for alle ansatte i egen organisasjon. Alle direktører, virksomhetse og fagsjefer er ansvarlig for å initiere og gjennomføre en oppfølgingsprosess i egen enhet. Prosessen skal ivareta forankring og medvirkning hos/ fra ansatte. Samtlige ansatte har et medansvar for av en god arbeidssituasjon for seg selv og sine kollegaer. Resultater fra medarbeiderundersøkelsen skal vurderes i et helhetlig og balansert perspektiv. Både indikatorer i medarbeiderperspektivet og øvrige perspektiver i BASIS skal vurderes. Forbedringsområder skal identifiseres og prioriteres. Prioriterte områder skal rapporteres til personal- og organisasjon. Tiltak for forbedring skal iverksettes i henhold til en angitt framdrift. Det skal framgå tydelig hvem som er ansvarlig for iverksetting av tiltakene. 3

4 NYE TEMA I UNDERSØKELSEN Medarbeiderundersøkelsen er i all hoved sak en videreføring av tidligere års undersøkelser. For å reflektere overordnede satsingsområder i kommu nen har spørreskjemaet blitt utvidet med følgende tema: Kjennskap til og forankring av kommunens nye verdigrunnlag Arbeid med etiske problemstillinger PRESENTASJON AV RESULTATER Resultater fra medarbeiderundersøkelsen presenteres både i form av grafiske illu stra sjoner og ved spesifikk omtale av egne tema. Der det foreligger et sammen lignings grunnlag vises resultater fra de tre siste år. Grunnet endret oppsett for oppvekst og levekår sentralt, og bydekkende tjenester, oppgis ikke historiske tall. Når det gjelder bymiljø og ut bygging viser resultater for 6 til tidligere organisatorisk enhet teknisk drift. Grafiske illustrasjoner inneholder de tema i undersøkelsen som inngår i rappor te ring i BASIS. Disse kalles indikatorer. For hver enkelt indikator vil du kunne se resultatet for 6, 7 og 8 både grafisk i form av søyler og ved faktiske verdier. Under grafen frem kommer det hvilken farge som representerer hvilket år. Som tidligere år er resultatene om regnet fra en opprinnelig skala fra 1 til. Mindre justeringer i spørreskjemaet: Indikatoren helhetlig var tidligere plassert innledningsvis i skjema, denne er nå flyttet til slutten av spørreskjemaet Vi spør om medarbeidersamtale er gjennomført, og ikke om det er gitt tilbud om medarbeidersamtale Endring av navn på indikatoren ar beidsbetingelser til organisering av arbeidet Basispoeng er en normert sskala fra til, hvor er høyest oppnåelige resultat. For indikatorene er det fastsatt grenseverdier for akseptabel medarbeidertilfreds het. Grenseverdiene er ikke endret fra tidligere, dvs: Rød verdi: -55,9 Krever at det raskt iverksettes tiltak for forbedringer Gul verdi: 56-77,9 Til observasjon. Forbedringstiltak vurderes Grønn verdi: 78- Måloppnåelse. Utfordringen er vedlikehold I de grafiske fremstillinger er grenseverdiene representert med henholdsvis en grønn strek for måloppnåelse og en rød strek for minimumskrav. På denne måten vil søyler som slutter mellom den grønne og den røde streken vise et resultat som er akseptabelt, men under måloppnåelse. Her skal forbedringstiltak vurderes. SVARPROSENT Medarbeiderundersøkelsen har en samlet svarprosent på 6,3 %. Dette er under målsettingen på 7 % og representerer en nedgang fra i fjor, hvor samlet svarprosent var på 64,3 %. Det er fortsatt god oppslutning om undersøkelsen i store deler av organisasjonen. Det understrekes videre at en samlet svarprosent på 6 % eller høyere gir et tilstrekkelig godt bilde av ansattes tilfredshet med egen arbeidssituasjon på det tidspunkt undersøkelsen ble gjen nom ført. Det vil bli gjennomført en egen evaluering for å avdekke mulige tiltak for å øke deltakelse ved kommende undersøkelser. I 8 fikk samtlige ansatte anledning til å besvare undersøkelsen elektronisk. Undersøkelsen ble også sendt ut i papirutgave i store deler av organisasjonen. 32 % av deltakerne valgte å besvare under søkelsen elektronisk. PREMIERING AV HØY SVARPROSENT I år er det trukket ut to enheter blant de med høyest svarprosent. Vinnerne av to premier på kr..,- er: Byggesaks avdelingen og Steinhagen og Kyviksmarka barnehage. Pengene skal gå til arbeidsmiljøfremmende tiltak i virksomheten. HVORDAN LESE GRAFENE For å illustrere grafikken oppnådde kultur og by i 8 en gjennom snittsverdi for av faglig og på 75,6 mot 72,9 i 7. Dette viser en positiv i ansattes av utvik lingsmuligheter i jobben. Resultatet tilsier at en kan vurdere å iverksette ytterligere forbedringstiltak. 4

5 Resultater pr indikator fordelt på avdelinger Resultat for 8, samt fra 6 til 8 Kultur og by (svarprosent= 76,6%, antall svar= 72) ,2 7, 55,7 76,7 75,7 65, 77, 74,3 76,6 86,3 79,5 7 67,8 8,7 62, 79,5 78,9 78,9 72,9 62,5 8,1 76,4 79, 86,8 82,5 8 78,7 81,2 63,2 79,8 68,4 8,6 75,6 64,3 84,3 76,4 81,6 87,9 86,5 Bymiljø og utbygging (resultater for 6 viser til Teknisk drift) (svarprosent= 81,7%, antall svar= 152) Arbeidsvilkår Engasjement Stolthet ,5 64,3 52,9 69,3 71,6 61,2 74,4 76,8 74, 84,4 76,3 7 72,3 72,4 66,7 78,8 74,2 77,4 74,8 64, 81, 77, 79,6 86,8 82,6 8 77,1 76,6 72,9 8,7 74,7 8,9 78,7 62,5 83,9 8,5 83,4 87,6 86,2 Personal og organisasjon (svarprosent= 81,8%, antall svar= 72) ,5 72,3 58,6 8, 78, 67, 85,1 8,6 82,1 91,8 82,5 7 65,2 62,8 41,6 69,8 72,8 71, 69,1 64,6 77,9 76,1 74,5 85,4 78,2 8 74,4 68,6 62,8 76,6 72,7 74,5 77,9 63,4 8,4 78,4 79,6 88,3 81,4 5

6 Resultater pr indikator fordelt på avdelinger Resultat for 8, samt fra 6 til 8 Økonomi (svarprosent= 76,9 %, antall svar= 3) ,1 62,3 53,7 69,4 74, 61,1 74,6 73,1 76,7 86,3 75,4 7 59,6 65,1 53,8 7,3 7,1 72,8 67, 54,2 75, 71,9 77,3 87,2 74, 8 71,8 7,1 62,5 78, 72,1 77,4 74,9 57,7 8,1 75,2 8,4 86,8 8,6 Oppvekst og levekår, (svarprosent = 6,5%, antall svar = 45) ,1 72,1 66,8 76,7 79,7 58,2 81,4 8,3 75,3 88,3 84,6 7 7,2 72,3 68,3 76,7 78,6 8,6 71,8 57,3 81,9 8,8 76,1 87,2 85,5 8 75, 74, 69,8 78,4 78,2 8,9 73,8 57,6 83,8 82,1 77,3 87,5 86,4 Arbeidsvilkår Engasjement Stolthet 9 Kommunale foretak (svarprosent= 4,4%, antall svar= 218) ,8 64,1 59, 69,6 71, 57, 77,4 77,4 69,6 84,1 79,4 7 68,5 71,2 64,8 73,9 72,9 74,5 66,8 61,3 8,4 78,3 74,2 84,8 81,3 8 73,9 73,4 65,1 76,1 73,8 77,6 72,2 64,2 83,9 79,6 77,3 85,4 83,6

7 Resultater pr indikator fordelt på virksomhetsområder Resultat for 8, samt fra 6 til 8 Barnehager (svarprosent= 59,2%, antall svar= 795) ,4 83,8 79,7 81, 85,7 64,2 86,7 9,2 78,4 93, 91,5 7 74, 82,2 78, 8,1 84,5 86,1 77,4 6,1 86, 9,3 77,2 91,5 91,6 8 78,4 82,1 79,8 8,9 83, 85,8 78,7 59,4 87,2 9,2 78,2 91,1 9,6 Skoler (svarprosent= 71,8%, antall svar= 155) ,5 7,1 67,2 76,5 79,6 56,6 81,2 79, 75,8 87,4 85,8 7 7,2 7,6 69, 76,2 77,2 8,2 68,6 53,7 8,7 79,2 76,6 86,2 85,4 8 73,8 71, 69,1 77,8 77,7 8, 68,5 52,2 82,2 8,5 77,1 86, 86, Hjemmebaserte tjenester (svarprosent= 45,8%, antall svar= 485) ,7 68,5 58, 73,2 75,8 55,1 78,2 77,3 7,7 88,5 78,1 7 68, 7,8 62,3 75,6 78,6 77,4 73,6 58,6 8,7 78,1 73,2 87,5 82,3 8 74,7 72,9 64,9 78,7 77,9 78,4 77,1 63,5 83,9 8,6 75,4 87,4 83,7 7

8 Resultater pr indikator fordelt på virksomhetsområder Resultat for 8, samt fra 6 til 8 Sykehjem (svarprosent= 42,6%, antall svar= 333) ,8 72,9 66,8 76,3 79,7 55,2 81,4 81,4 74,8 87,2 82,9 7 65,3 66,7 6, 72,9 73,3 77,5 7,5 53,6 81,5 81,4 72,7 85,6 81,1 8 71, 69,9 65,8 74,2 72,4 78,3 74,6 54,5 81,5 8,9 73,5 85,8 81,3 Helse og sosialkontor (svarprosent= 64,6%, antall svar= 126) ,9 71,7 7,4 76,5 81, 56,2 83,1 78,9 8,1 89,3 82,4 7 73,7 77,1 66, 8,7 83,4 8,9 75, 63,5 82,5 79,7 8,4 88,3 86,5 8 7,7 71,9 6,3 77,1 72,5 79,3 75,2 58,4 81,6 77, 8,1 86, 81,9 Oppvekst og levekår sentralt (Oppvekst og levekår direktørstab, Oppvekst- og levekårservice) (svarprosent= 73,5%, antall svar= 61) ,7 67,5 68,3 78,3 72,6 78,7 76,8 53,1 82, 75,3 79,1 86,9 83,6

9 Resultater pr indikator fordelt på virksomhetsområder Resultat for 8, samt fra 6 til 8 Bydekkende tjenester, oppvekst (svarprosent= 71,1%, antall svar= 398) ,6 74,9 71,1 79,7 77,9 82,1 79,3 64,2 85,8 81,2 8,5 88,6 89,5 Bydekkende tjenester, levekår (svarprosent= 59,4%, antall svar= 347) ,2 74,2 62, 77,9 78,9 79,6 72,6 65,1 83,4 77,1 77,3 87,1 85,5 SENIORPOLITIKK Ansatte som ved undersøkelsestidspunktet var 62 år eller eldre ble bedt om å svare på spørsmål om seniorpolitikk. Hele 88 % av de som har besvart spørs målet oppgir at de kjenner til kommunens seniorpolitikk og muligheten for å inngå senior avtale. Resultatet representerer en nedgang på 4 prosentpoeng fra forrige måling. Kjennskapen til senior politikken er generelt høy, uavhengig av til hørighet til avdeling og/eller virksomhetsområde. Som et oppfølgingsspørsmål ble ansatte som kjenner til senior politikken bedt om å vurdere følgende påstand: Jeg opplever kommunens seniorpolitikk som til freds stillende. Samlet resultat for Stavanger er 73,3 poeng i 8, en oppgang på 5,3 poeng fra under sø kelsen i 7. Det er til dels klare variasjoner mellom ulike tjenesteområder når det gjelder av seniorpolitikken. Grunnet et lavt antall besvarelser innenfor enkelte avdelinger og virksomhetsområder presenteres ikke fordelinger i resultater for dette tema. 9

10 MEDARBEIDERSAMTALEN I undersøkelsen ble ansatte bedt om å besvare hvorvidt en hadde gjennomført med arbeider samtale med sin nærmeste i løpet av de siste 12 måneder. Samlet sett oppgir 62 % at de har gjen nom ført med arbeider samtale, mens 38 % oppgir at de ikke har gjen nom ført med arbeidersamtale. STAVANGER SAMLET Oppvekst og levekår Økonomi Personal og organisasjon Bymiljø og utbygging Kultur og by Skoler Har du gjennomført medarbeidersamtale med din nærmeste? (Fordelinger viser prosentvis andel) % % % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % % 61,9 59,8 63,7 7,6 67,9 83,7 96,9 38,1 4,2 36,3 29,4 32,1 16,3 3,1 Som en oppfølging ble ansatte som hadde gjen nomført medarbeidersamtale bedt om å vurdere følgende påstand: Jeg opp levde medarbeidersamtalen som nyttig for min arbeidssituasjon. Samlet sett viser resul tatene en skåre på 71,9 poeng i 8, mot 7,2 poeng i 7. Det er tildels klare variasjoner mellom avdelinger og virksomhetsområder når det gjelder av medarbeidersamtalens nytteverdi. Barnehager Helse og sosialkontor Hjemmebaserte tjenester Sykehjem Bydekkende tjenester levekår Bydekkende tjenester oppvekst Oppvekst og levekår sentralt Kommunale foretak 56,2 52,5 43,6 48,9 69,5 72,8 66,1 72,1 Ja Nei 43,8 47,5 56,4 51,1 3,5 27,2 33,9 27,9 VERDIER OG ETIKK Kommunen fikk høsten 8 et nytt verdigrunnlag. I undersøkelsen ble ansatte spurt om de kjente til det nye verdigrunnlaget. Samlet sett oppgir hele 65 % at de kjenner til verdigrunnlaget. STAVANGER SAMLET Oppvekst og levekår Økonomi Personal og organisasjon Bymiljø og utbygging Kjenner du til kommunens nye verdigrunnlag? (Fordelinger viser prosentvis andel) % % % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % % 64,9 63,1 9,3 86,7 94,3 35,1 36,9 13,3 9,7 5,7 Spørreskjemaet inneholdt videre to påstander som ansatte ble bedt om å vurdere: Kommunens nye verdigrunnlag er: er til stede, vil gå foran og skaper framtiden. Min arbeidsplass kjennetegnes av disse verdiene. På min arbeidsplass jobber vi aktivt med etiske problemstillinger Til sammen utgjør påstandene indikatoren verdier og etikk. Kultur og by Skoler Barnehager Helse og sosialkontor Hjemmebaserte tjenester Sykehjem Bydekkende tjenester levekår Bydekkende tjenester oppvekst Oppvekst og levekår sentralt Kommunale foretak 54, 77, 69,6 55,2 63,3 69,4 68, 46,4 94,4 91,8 46, 23, 3,4 44,8 36,7 3,6 32, 53,6 8,2 5,6 Resultater for indikatoren verdier og etikk Stavanger samlet og fordelt på avdelinger og virksomhetsområder Avdeling 8 Virksomhetsområde 8 Oppvekst og levekår 68,5 Skoler 65,3 Økonomi 6,3 Barnehager 77, Personal og organisasjon 61,9 Helse og sosialkontor 61,2 Bymiljø og utbygging 69,6 Hjemmebaserte tjenester 66,8 Kultur og by 64,4 Sykehjem 63,6 Kommunale foretak 64,3 Bydekkende tjenester levekår 69,5 Stavanger samlet 67,9 Bydekkende tjenester oppvekst 71,6 Oppvekst og levekår sentralt 62,8 Ja Nei

11 VURDERING AV LØNN Vurdering av lønn måles i undersøkelsen ved påstanden: Jeg får en tilfredsstillende lønn i forhold til hva jeg kan oppnå i tilsvarende stillinger andre steder. Ordlyden i påstanden tilsier at resultater må fortolkes med forsiktighet. Resultatet gir ikke alene et bilde av tilfredshet med egen lønn og/eller lønns, men må sees i sammenheng med følgende: etterspørsel etter den aktuelle yrkesgruppe i det eksterne arbeidsmarkedet, hvordan lønnsen har vært for den aktuelle yrkesgruppen i det eksterne arbeidsmarkedet. Samlede sett viser undersøkelsen et resultat for av lønn på 61,3 poeng, noe som representerer en oppgang på 1,2 poeng fra forrige undersøkelse. Vurdering av lønn Stavanger samlet og fordelt på avdelinger og virksomhetsområder (tall i parantes viser resultater fra 7) Avdeling 8 (7) Virksomhetsområde 8 (7) Oppvekst og levekår 62,9 (62,7) Skoler 64, (65,6) Økonomi 53,1 (32,4) Barnehager 61,5 (6,5) Personal og organisasjon 55,1 (47,6) Helse og sosialkontor 46,3 (49,1) Bymiljø og utbygging 46,8 (35,7) Hjemmebaserte tjenester 66,7 (64,) Kultur og by 56,4 (36,1) Sykehjem 68,6 (64,2) Kommunale foretak 51,4 (47,6) Bydekkende tjenester levekår 55, Stavanger samlet 61,3 (6,) Bydekkende tjenester oppvekst 65,1 Oppvekst og levekår sentralt 59,5 OPPFØLGING AV UNDERSØKELSEN I hvilken grad er det iverksatt konkrete tiltak på arbeidsplassen? (Fordelinger viser prosentvis andel) % % % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % % Spørsmål knyttet til oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ble tatt inn i under søkelsen i 7. Dette ble gjort for å styrke oppmerksomheten omkring bruk og oppfølging av resultater. I spørreskjema et bes ansatte vurdere påstanden: På min arbeidsplass arbeider vi aktivt med resultatene fra med arbeider undersøkelsen. I 8 opp nådde kommunen samlet et resultat på 7,2 poeng på denne påstanden, en oppgang på 5,8 poeng fra 7. STAVANGER SAMLET Oppvekst og levekår Økonomi Personal og organisasjon Bymiljø og utbygging Kultur og by Skoler Barnehager Helse og sosialkontor Hjemmebaserte tjenester Sykehjem Bydekkende tjenester levekår Bydekkende tjenester oppvekst 35,9 35,2 11,7 11,3 52,4 31, 22,5 54,4 23,9 14,9 32,1,3 43,1 3,6 16,9 28,9 11,3 36,1 11,8 29,2 19,3 42,4 7,8 12,6 9,7,1 52,3 53,6 37,9 46,5 35,6 61,2 57,6 49, 52,4 59,9 52, 51,5 45, Som en oppfølging ble ansatte bedt om å besvare hvorvidt det er iverksatt konkrete tiltak på arbeidsplassen på bakgrunn av resultater fra forrige medarbeiderundersøkelse. Som den grafiske illustrasjonen viser er det fortsatt en høy andel som oppgir at de ikke vet hvorvidt det er iverksatt tiltak på arbeidsplassen. For flere avdelinger og virksomhetsområder er det imidlertid nå en høyere andel som oppgir at det er iverksatt oppfølgingstiltak på arbeidsplassen. Oppvekst og levekår sentralt Kommunale foretak 33,5 5, 8,3 41,7 16,7 49,8 Ja Nei Vet ikke 11

12 GJENNOMSNITTSVERDI FOR ENKELTSPØRSMÅL UTVIKLING FRA 7 TIL 8 STAVANGER SAMLET Indikator Medarbeidersamtalen Verdier og etikk Likeverdig arbeidskultur Organisering av arbeidet Arbeidsvilkår Engasjement Stolthet Oppfølging Seniorpolitikk Lønn Spørsmål Samlet sett, hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? Min nærmeste har nødvendig faglig kompetanse for stillingen Min nærmeste har nødvendige egenskaper Jeg vet hvilke krav og forventninger min nærmeste har til meg Jeg får tilbakemeldinger på utført arbeid fra min nærmeste Jeg opplever at min nærmeste er opptatt av mine oppgaver og støtter meg aktivt i arbeidet Jeg opplevde medarbeidersamtalen som nytting for min arbeidssituasjon Kommunes nye verdigrunnlag er: er til stede, vil gå foran og skaper framtiden. Min arbeidsplass kjennetegnes av disse verdiene På min arbeidsplass jobber vi aktivt med etiske problemstillinger Den overordnede n bidrar til å formidle og følge opp vår visjon og vårt verdigrunnlag Den overordnede n er tydelig i virksomheten Den overordnede n er samlende for virksomheten smiljøet på arbeidsplassen oppleves tilfredsstillende Det er en kultur for å yte en ekstra innsats når det er nødvendig Som kolleger støtter vi hverandre Konflikter blir løst så tidlig som mulig Jeg opplever at alle ansatte på min arbeidsplass behandles likeverdig Jeg inviteres til å delta når arbeidet planlegges og oppgaver fordeles Jeg blir gitt selvstendig ansvar og myndighet for gjennomføring av arbeidsoppgaver Jeg opplever at det er klart definerte mål for min arbeidsplass Det er samsvar mellom min kompetanse og mine arbeidsoppgaver Det er forståelse for at det kan gjøres feil Det er klima for nytenkning og utprøving på arbeidsplassen Jeg har mulighet til å skaffe meg ny kompetanse som er relevant i min arbeidssituasjon Det er samsvar mellom de krav som stilles og den tid jeg har til rådighet Jeg trives på jobben Jeg trives med arbeidsoppgavene mine Jeg opplever at min innsats er viktig for å nå arbeidsplassens mål Det er klarlagt hva som menes med og service på min arbeidsplass På min arbeidsplass opptrer vi med respekt og serviceinnstilling overfor brukerne Vi er opptatt av å få tilbakemelding fra brukerne Tilbakemeldinger fra brukerne nyttes for å forbedre tjenestene Helse, miljø- og sikkerhet blir ivaretatt på arbeidsplassen min Arbeidsplassen min er tilrettelagt slik at jeg unngår fysiske belastningsskader Jeg føler meg trygg i ansettelsesforholdet mitt Ordninger som permisjoner, pensjonsordninger, ferie, avspasering m.v. er tilfredsstillende Jeg føler ansvar for arbeidsplassens samlede resultater Jeg er villig til å ta på meg nye utfordringer Jeg er stolt av arbeidsplassen og omtaler den positivt utad På min arbeidsplass arbeider vi aktivt med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen Jeg opplever kommunens seniorpolitikk som tilfredsstillende Jeg får en tilfredsstillende lønn i forhold til hva jeg kan oppnå i tilsvarende stillinger andre steder 7 69,9 79, 72,4 76,5 64,4 69,2 7,2 69,2 67,2 65,3 74, 79,2 82,3 69,1 77,8 74,5 85,8 76,1 8,7 83,3 78,1 71,7 57,9 8,4 8,5 84, 75,2 85, 8,5 8,1 7,3 7,6 86, 77,9 87,2 87, 84,9 64,4 68, 6, 8 74,9 8,7 74,6 77,4 66,7 71,6 71,9 68,7 67,5 7,3 7,1 67,7 75,7 8,9 83,8 72,2 77,4 75,1 86,6 76,6 81,4 84,7 79,1 74, 58,2 82,7 82,7 85,6 75,8 86,4 82,1 81,9 71,4 72,3 87,4 79,4 87,5 87,5 86, 7,2 73,3 61,3 12

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Nr. 4 februar 8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 7 HOVEDRESULTATER INKLUDERING HØY TRIVSEL DELTAKELSE ENGASJEMENT 1 7.indd 1 12.2.8 11:15:41 Fortsatt fremgang i medarbeidertilfredshet Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Arkivsaksnr.: 15/168 3 Arkivnr.: 440 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 SAMMENDRAGSRAPPORT Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Dato Saksbehandler 10.12.2012 Monica Holmen Skjeldrum Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Saksnr. Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 05/30643 1 Bakgrunn

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr. MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/24924 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Sak om Medarbeideundersøkelsen 2010 tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

Begrepsavklaring I de vedlagte tabeller benyttes følgende statistiske begreper:

Begrepsavklaring I de vedlagte tabeller benyttes følgende statistiske begreper: Brukerundersøkelse Politisk sekretariat våren 2011. Vedlagt følger resultatene fra brukerundersøkelsen for Politisk sekretariat i Stavanger kommune. Undersøkelsen ble foretatt våren 2011. Innhold Vedlagte

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/18397 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/18397

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategier og ledelse

Arbeidsgiverstrategier og ledelse 18 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Arbeidsgiverstrategier og ledelse Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene. For fylkeskommunene

Detaljer

Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten

Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. etg. Møtetid: Torsdag 27. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF FORSIDE 1/36 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Resultater Partssammensatt utvalg 4. mars 2014 Svarprosent 2013: 3 70 inviterete /2 47 svar 2012: 3 337 inviterete /2 369 svar 2013 69 % 2012 71 % 2011 64 % 0 10 20 30 40

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer