Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011"

Transkript

1 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen

2 Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen våren Den samme spørreundersøkelsen ble også gjennomført av utdanningsavdelingen i fjor. Rapporten består av en kort oppsummering av resultatene, med tilhørende tolkninger og kommentarer. For mer detaljert informasjon om enkeltspørsmål, fordelinger etc, henviser vi til personalportalen ( Læringslaben står ansvarlig for rapportens innhold. 2

3 Innholdsfortegnelse: 1 UTVALG FORHOLDET MELLOM ARBEIDSFELLESSKAP OG LÆRINGSTRYKK - PERSONALETS FORDELING FORHOLDET MELLOM ARBEIDSPLASSENS ATTRAKTIVITET OG FAGFELTETS ATTRAKTIVITET - PERSONALETS FORDELING KRITERIEBASERT VURDERING AV PERSONALETS RESULTATER FORKLARING TOLKNING AV PERSONALETS RESULTATER HELE UTVALGET TOLKNING AV PERSONALETS RESULTATER SEKSJONER VEDLEGG FIGUROVERSIKT

4 1 Utvalg 41 personer fra utdanningsavdelingen har besvart personalundersøkelsen i Buskerud i Den totale svarprosenten er 87 %. Det var en tilsvarende høy svarprosent også i fjor. Utvalg Inviterte Besvarte Utdanningsavdelingen Utdanningsavdelingen Figur 1: Antall svar totalt. Utdanningsavdelingen er omorganisert, noe som gjør at avdelingsstrukturen er noe annerledes i årets undersøkelse. Vi vil derfor ikke sammenligne resultater over år på avdelingsnivå. Figuren under viser antall svar fordelt på seksjoner. Utvalg Inviterte Besvarte Svarprosent Svarprosent Eksamensseksjonen Fagopplæringsseksjonen Inntaksseksjonen Kompetanse og pedagogisk seksjon Stab Figur 2: Antall svar fordelt på seksjoner. 4

5 2 Forholdet mellom arbeidsfellesskap og læringstrykk - personalets fordeling Boblekartet består av to akser. Den første aksen, som går horisontalt, inneholder informasjon om personalets vurdering av arbeidsfellesskapet. Her inngår personalets svar fra variablene kollegialt fellesskap og felles mål. Den andre aksen, som går vertikalt, inneholder informasjon om personalets vurdering av læringstrykk. Her inngår personalets svar fra variablene trykk på refleksjon og fornyelse (K3), trykk på planlegging og vurdering (K2) og trykk på gjennomføring (K1). Boblekartet er en forenkling og inneholder blant annet ikke informasjon om individuelt handlingsrom. Vi henviser her til den kriteriebaserte vurderingen. Figuren under viser personalets fordeling i boblekartet. Figur 3: Boblekart arbeidsfellesskap og læringstrykk Utdanningsavdelingen. 5

6 Det finnes mer informasjon om hva det betyr å tilhøre de ulike kvadrantene i personalportalen. På bakgrunn av vår teoretiske forståelse, resultatet fra analysene, og ikke minst erfaringer fra utviklingsprosesser i forskjellige organisasjoner, velger vi å fremsette følgende beskrivelser av de forskjellige områdene i boblekartet. Disse beskrivelsene er ikke uttømmende, men gir en oversikt over hva vi mener er typiske kjennetegn ved de forskjellige posisjonene i boblekartet: Høyt læringstrykk - Godt arbeidsfellesskap I denne kvadranten ser vi hvor stor andel av medarbeiderne som oppgir at det er et godt arbeidsfellesskap, samtidig som de selv opplever et høyt læringstrykk. Medarbeiderne mener at kollegaene forventer mye av dem og kompetansen deles ofte. De jobber innenfor et arbeidsfellesskap med en samarbeidende kultur. Organisasjonen framstår som lærende. Knapt 29 % av personalet som har svart fra utdanningsavdelingen har en svarprofil som kan sies å korrespondere med denne gruppen. Lavt læringstrykk - Godt arbeidsfellesskap I denne kvadranten ser vi hvor stor andel av medarbeiderne som oppgir at de jobber innenfor et arbeidsfellesskap med en samarbeidende kultur, men de mener at kollegaene ikke forventer så mye av dem, og kompetansen deles ikke så ofte. I overkant av 9 % av personalet som har svart fra utdanningsavdelingen har en svarprofil som kan sies å korrespondere med denne gruppen. Midten Her ser vi hvor hvor stor andel av medarbeiderne som gjennom sine svar i personalundersøkelsen plasseres ved origo. Denne gruppen kjennetegnes ved at de synes arbeidsfellesskapet og læringstrykket er middels. Omtrent 28 % av personalet som har svart fra utdanningsavdelingen har en svarprofil som kan sies å korrespondere med denne gruppen. Høyt læringstrykk - Mindre godt arbeidsfellesskap I denne kvadranten ser vi hvor stor andel av medarbeiderne som oppgir at det er et mindre godt arbeidsfellesskap, samtidig som de selv opplever et høyt læringstrykk. Medarbeiderne 6

7 mener at kollegaene forventer mye av dem, og kompetansen deles ofte, men de synes ikke at arbeidsfellesskapet er så godt som det burde være. Omtrent 14 % av personalet som har svart fra utdanningsavdelingen har en svarprofil som kan sies å korrespondere med denne gruppen. Noen av spørsmålene knyttet til arbeidsfellesskap er endret siden i fjor. En bør ha dette i mente når en sammenligner resultater over år. Resultatene tyder likevel på at andelen medarbeidere som gjennom sine svar plasseres i minus-minus - gruppen er mer enn halvert siden undersøkelsen i Dette kan tolkes som et tegn på at arbeidsmiljøet i avdelingen er på bedringens vei. 3 Forholdet mellom arbeidsplassens attraktivitet og fagfeltets attraktivitet - personalets fordeling I hvilken grad fremstår arbeidsplassen som attraktiv for den enkelte medarbeider? Er det slik at fagfeltet fortsatt er fristende for de ulike medarbeiderne? Dersom en medarbeider ikke finner arbeidsplassen attraktiv lenger, bør en finne ut av hva en bør gjøre for å forbedre arbeidssituasjonen til vedkommende. Dersom en medarbeider ikke finner fagfeltet attraktivt lenger, bør en diskutere om medarbeideren bør få mulighet til å omskolere seg, og/eller ta mer utdanning. For å kunne måle medarbeidernes opplevelse av fagfeltets attraktivitet, blir de spurt om de synes det er viktig for dem å fortsette å jobbe innenfor sitt fagfelt, samt om de brenner for problemstillinger innenfor sitt fagfelt. For å kunne måle medarbeidernes opplevelse av arbeidsplassens attraktivitet, blir de spurt om de synes det er viktig for dem å fortsette å jobbe på sin nåværende arbeidsplass, samt om de synes det er attraktivt å være medarbeider på sin arbeidsplass. Boblekartet består av to akser. Den første aksen, som går horisontalt, inneholder informasjon om personalets vurdering av arbeidsplassens attraktivitet. Den andre aksen, som går vertikalt, inneholder informasjon om personalets vurdering av fagfeltets attraktivitet. Figuren under viser personalets fordeling i boblekartet. 7

8 Figur 4: Boblekart attraktivitet personale. Både arbeidsplass og fagfelt er svært attraktivt I denne kvadranten ser vi hvor stor andel av medarbeiderne som sier at de synes at både arbeidsplassen og fagfeltet er svært attraktivt. Svarene fra disse medarbeiderne tyder på at de for tiden er på rett hylle i organisasjonen, samtidig som de synes at de får brukt seg selv som fagpersoner. Omtrent 22 % av personalet som har svart fra utdanningsavdelingen har en svarprofil som kan sies å korrespondere med denne gruppen. Svært attraktiv arbeidsplass, men noe attraktivt fagfelt I denne kvadranten ser vi hvor stor andel av medarbeiderne som sier at de synes arbeidsplassen er svært attraktiv, mens fagfeltet bare er noe attraktivt. Disse medarbeiderne synes at de ikke i tilstrekkelig grad får brukt seg selv som fagpersoner, men ønsker å fortsette å jobbe på arbeidsplassen. En kan diskutere med disse medarbeiderne om hva de synes om de 8

9 arbeidsoppgavene de har i dag. I overkant av 8 % av personalet som har svart fra utdanningsavdelingen har en svarprofil som kan sies å korrespondere med denne gruppen. Midten Her ser vi hvor stor andel av medarbeiderne som gjennom sine svar i undersøkelsen plasseres ved origo. Denne gruppen kjennetegnes ved at de vurderer både arbeidsplassen og fagfeltet som middels attraktivt. 25 % av personalet som har svart fra utdanningsavdelingen har en svarprofil som kan sies å korrespondere med denne gruppen. Noe attraktiv arbeidsplass, men svært attraktivt fagfelt I denne kvadranten ser vi hvor stor andel av medarbeiderne som sier at de synes fagfeltet er svært attraktivt, mens arbeidsplassen bare er noe attraktiv. Disse medarbeiderne ønsker å fortsette å arbeide innenfor sitt fagfelt, men kanskje ikke innenfor de rammer de i dag har. En kan diskutere med disse medarbeiderne hvordan de i større grad kan få brukt seg selv som fagpersoner. Knapt 17 % av personalet som har svart fra utdanningsavdelingen har en svarprofil som kan sies å korrespondere med denne gruppen. Noe attraktiv arbeidsplass, noe attraktivt fagfelt I denne kvadranten ser vi hvor stor andel av medarbeiderne som sier at både arbeidsplassen og fagfeltet bare er noe attraktivt. En bør finne ut av hvordan en kan motivere denne gruppen enda mer. Knapt 28 % av personalet som har svart fra utdanningsavdelingen har en svarprofil som kan sies å korrespondere med denne gruppen. Når det gjelder medarbeidernes opplevelse av arbeidsplassens og fagfeltets attraktivitet, har ikke denne endret seg nevneverdig siden i fjor. Det er viktig å være oppmerksom på at minus-minus plasseringen i dette kartet gjenspeiler de som i noen grad finner arbeidsplassen og fagfeltet attraktivt. Det vanlige er nemlig at medarbeidere svarer svært positivt på disse spørsmålene. F eks svarer 73 % at de i stor grad eller svært stor grad ønsker å fortsette å jobbe på sin nåværende arbeidsplass. 9

10 4 Kriteriebasert vurdering av personalets resultater 4.1 Forklaring En lav verdi på en variabel illustreres med rødt. En høy verdi på en variabel illustreres med grønt. En verdi som ligger imellom høy og lav verdi illustreres med gult. Når resultatet er gul+, er verdien nærmere grønn enn rød. Når resultatet er gul-, er verdien nærmere rød enn grønn. Vi understreker at personalets vurderinger også henger sammen med faktorer som ledelsen ikke har kontroll over. Derfor skal en være forsiktig med å tolke et positivt personalresultat utelukkende til inntekt for at ledelsen har gjort en god jobb, på samme måte som at en skal være forsiktig med å tolke et ikke fullt så godt resultat som en bekreftelse på at ledelsen ikke har gjort en god jobb. Resultatene kan likevel si noe om i hvilken grad det kollegiale fellesskapet fungerer. Derfor er det viktig å drøfte mulige årsaker til eventuelle gode og mindre gode resultater. 4.2 Tolkning av personalets resultater hele utvalget Figuren under viser en oversikt over hvilke variabler som inngår i den kriteriebaserte vurderingen. Bak hver variabel, for eksempel kollegialt fellesskap, finner vi flere enkeltspørsmål/-påstander. Dersom en ønsker å få forklart hva hver enkelt variabel betyr, hvilke spørsmål og påstander som ligger til grunn, samt svarfordelingen på enkeltspørsmålene/-påstandene, henviser vi til personalportalen. Figuren inneholder en vurdering av alle som har svart fra utdanningsavdelingen i Buskerud våren 2010 og

11 Figur 5: Kriteriebasert vurdering hele utvalget over år. Variablene under punktene 1, 2 og 4 er også benyttet i boblekartene som er presentert tidligere i rapporten. Oppsummert kan vi si følgende: Det indviduelle handlingsrommet oppleves fortsatt som høyt. Mobbing forekommer sjelden og medarbeiderne har en forholdsvis klar rolleforståelse. På spørsmål om hva som har skjedd med arbeidsmiljøet de siste tre årene, svarer 39 % at det er blitt litt eller klart forbedret, mens 5 % svarer at det er litt forverret. Selv om medarbeiderne stort sett er fornøyde med kvaliteten på IKT-utstyret, er resultatene litt lavere enn i fjor. Resultatene tyder på at det opplevde læringstrykket er blitt noe høyere, det vil si i hvilken grad vi stiller krav og forventninger til hverandre. Arbeidsfellesskapet viser også en bedre skåre, men her er det snakk om små utslag. Det er fortsatt litt for mange som bare i noen grad finner fagfeltet og arbeidsplassen attraktiv. 40 % sier at de kun i noen grad synes det 11

12 er attraktivt å være medarbeider på sin arbeidsplass. Her har utdanningsavdelingen et forbedringspotensial. Medarbeiderne ble videre bedt om å vurdere ledelsen. Lederne svarer på de samme spørsmålene, men i oppsettet under er de skilt ut som egen gruppe. Ledersvarene er merket med en a (7.1a, 7.2a, 7.3a og 7.4a). Figur 6: Kriteriebasert vurdering, ledelse hele utvalget over år. Under punkt 7.1 tar medarbeiderne stilling til spørsmål som dreier seg om ledelsen sett under ett. Resultatene tyder på at ledelsen fortsatt har en jobb å gjøre i forbindelse med konflikthåndtering og det å skape trygghet i organisasjonen. Det er likevel en større andel medarbeidere som i år mener at ledelsen opptrer slik at det er samsvar mellom ord og handling. Det må også anses som positivt at dialogen med nærmeste leder synes styrket. En enda større andel medarbeidere har gjennomført medarbeidersamtale, og de er enda mer fornøyde med de tilbakemeldingene de fikk i denne samtalen. Buskerud fylkeskommune har inkludert noen egendefinerte spørsmål i undersøkelsen til utdanningsavdelingen. Resultatene fra disse spørsmålene blir presentert her: 12

13 Figur 7: Kriteriebasert vurdering, egendefinerte spørsmål hele utvalget over år. Når det gjelder de egendefinerte spørsmålene, ser vi at resultatene enten er uendret eller forbedret fra foregående år. Medarbeiderne skårer høyest på spørsmål som omhandler etikk, lojalitet og kommunikasjon med brukere. De mener at de i stor grad greier å følge vedtatte rutiner for saksbehandling, de håndterer press fra politikere og brukere, de følger tjenestevei og omtaler fylkeskommunen slik at omdømmet styrkes, de lytter til brukerne og tar dem på alvor, de følger opp henvendelser og bruker informasjonen i videre saksbehandling. Selv om utdanningsavdelingen har utfordringer med sin møtekultur, er resultatene likevel bedre enn de var i fjor. Dette gjelder både i forhold til å gjennomføre møter effektivt, sammenfatte referat fra møter og følge opp det som blir produsert i møter. Medarbeiderne mener også at de er blitt noe flinkere til å analysere informasjon, både når det gjelder analyse av politiske føringer, resultatinformasjon og teori. Forståelsen av politiske prosesser, økonomistyring og innkjøpsrutiner synes å fungere på et relativt greit nivå. Resultatene tyder på at utdanningsavdelingen fortsatt har utfordringer knyttet til det å evaluere endringsprosesser og justere kursen avhengig av resultatene på evalueringen. Dette resultatet 13

14 kan henge sammen med at avdelingen er inne i en omstillingsprosess på det tidspunkt undersøkelsen ble gjennomført. Resultatene tyder videre på at utdanningsavdelingen har noe å gå på i forhold til å dele informasjon. Dette underbygger det vi har sett tidligere i rapporten, nemlig at arbeidsfellesskapet bør styrkes, f eks opplevelsen av å arbeide mot felles mål der vi følger opp det vi er blitt enige om. Spørsmålene som er samlet under medarbeidertilfredshet er nye i år (skala 1-5). Vi har derfor ikke bredt nok datagrunnlag til å sette farge på denne variabelen. Svarene underbygger noe av det vi har sett tidligere. Medarbeiderne vet hva som forventes av dem i jobben, men noen av dem ønsker mer ros, anerkjennelse og oppmuntring til å videreutvikle seg. Resultatene knyttet til medarbeidersamtalene kan tyde på at utdanningsavdelingen er på rett vei, siden flere opplever at de har fått konstruktive tilbakemeldinger i disse samtalene. 4.3 Tolkning av personalets resultater seksjoner Som tidligere nevnt, er utdanningsavdelingen omorganisert, noe som gjør at avdelingsstrukturen er noe annerledes i årets undersøkelse. Det er derfor vanskelig å sammenligne direkte med fjoråret. Vær også oppmerksom på at det er kun 4 besvarelser fra henholdsvis eksamensseksjonen og inntaksseksjonen. Det betyr at én enkelt besvarelse har mye å si for det totale utfallet for hele seksjonen. Utfordringen er ikke så stor på eksamensseksjonen, siden fire av fem har besvart. En må imidlertid tolke resultatene fra inntaksseksjonen varsomt, siden kun fire av sju har besvart her. 14

15 Figur 8: Kriteriebasert vurdering 1 seksjoner. Det indviduelle handlingsrommet oppleves som høyt, uavhengig av hvilken seksjon en jobber i. Resultatene tyder heller ikke på at mobbing forekommer i seksjonene. Rollene synes også å være relativt avklart. Når det gjelder vurderingen av arbeidsfellesskapet, svarer medarbeiderne i stab og inntaksseksjonen noe mer positivt, sett opp mot de øvrige seksjonene. Det er verdt å legge merke til at medarbeiderne i stab er positive til arbeidsfellesskapet, men vurderer læringstrykket til å være omtrent middels. I eksamensseksjonen er det omvendt. Her opplever de høyt læringstrykk og mange forventninger, men synes arbeidsfellesskapet ikke er like godt. Dette gjelder særlig opplevelsen av å arbeide mot felles mål. 15

16 Samlet sett har kompetanse og pedagogisk seksjon de mest negative svarene når vi ser på forholdet mellom arbeidsfelleskap og læringstrykk. Det positive er at alle seksjoner mener at arbeidsmiljøet er blitt forbedret. Unntaket her er fagopplæring, som mener at arbeidsmiljøet er på samme nivå som før. Vær også oppmerksom på at i stab og fagopplæringsseksjonen finner vi medarbeidere som sier at de har hatt sykefravær som helt eller delvis skyldes deres arbeidssituasjon. Når det gjelder fagfeltets og arbeidsplassens attraktivitet, er det viktig å være oppmerksom på at rødt nivå her betyr at det finnes personer som synes arbeidsplassen og fagfeltet er noe attraktivt. Det finnes også enkeltspørsmål der en medarbeider har svart lite attraktiv. Figur 9: Kriteriebasert vurdering 2 seksjoner. Når det gjelder vurdering av ledelsen, finner vi forskjeller mellom seksjonene. Her er stab mer positive enn de andre. Vær oppmerksom på at spørsmålene under pkt 7.1 inneholder formuleringen ledelsen. Poenget med dette er at respondentene skal foreta en vurdering av hvordan ledelsen som team fungerer. Legg merke til at når medarbeiderne vurderer dialogen 16

17 med sin nærmeste leder, er resultatene mer positive. Kan det hende at det litt abstrakte ledelsen har en negativ klang i avdelingen, men når en tenker på de personene som er deres nærmeste leder, er medarbeiderne mer positive? Når det gjelder de egendefinerte spørsmålene, bør en legge merke til at kompetanse og pedagogisk seksjon er kritiske til IKT-utstyret. Når det gjelder stab, mener de at de har tilgang til godt utstyr, men at det ikke anvendes optimalt i forhold til avdelingens behov. Dette gjelder også i noen grad for de øvrige avdelingene. Det er bred enighet om at etikk, lojalitet, kvalitet på politiske prosesser, kommunikasjon med brukere og økonomistyring holder et godt nivå. Det er mer uenighet mellom seksjonene når det gjelder kvaliteten på møtekultur, analyse og bruk av informasjon. Alle seksjoner er imidlertid enige i at det eksisterer utfordringer knyttet til det å evaluere endringsprosesser. Som tidligere nevnt, kan dette ha sammenheng med at avdelingen er inne i en omstillingsprosess. 17

18 5 Vedlegg 5.1 Figuroversikt Figur 1: Antall svar totalt Figur 2: Antall svar fordelt på seksjoner Figur 3: Boblekart arbeidsfellesskap og læringstrykk Utdanningsavdelingen Figur 4: Boblekart attraktivitet personale Figur 5: Kriteriebasert vurdering hele utvalget over år Figur 6: Kriteriebasert vurdering, ledelse hele utvalget over år Figur 7: Kriteriebasert vurdering, egendefinerte spørsmål hele utvalget over år

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2010

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2010 Rapport 11/2010 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2010 Fylkesrapport Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført på de videregående skolene

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Energiindeksen Samlet for Horten vgs Driver Påstand 2013 2014 2015 Mål Avvik Fokus Ressurser Talent Tilbakemelding Omsorg Utvikling Jeg vet hva som forventes av

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer

Vedlegg 2. Utdrag frå elevundersøkinga

Vedlegg 2. Utdrag frå elevundersøkinga Vedlegg 2 Utdrag frå elevundersøkinga På oppdrag frå Opplæringsavdelinga analyserte Læringslaben elevundersøkinga for Vg1 i 2010. Det såkalla boblekartet under viser samansetninga i elevgrunnlaget for

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Prof. Dr Thomas Hoff, 11.06.12 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Resultater fra elevundersøkelsen i Buskerud 2010

Resultater fra elevundersøkelsen i Buskerud 2010 Rapport 10/2010 Resultater fra elevundersøkelsen i Buskerud 2010 Fylkesrapport 1 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 3 UTVALG ELEVER... 4 FORHOLDET MELLOM MOTIVASJON OG MILJØ - ELEVENES FORDELING... 7 KRITERIEBASERT

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00

Detaljer

Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010

Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010 Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (26.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2012 Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater 1 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIEBASERT VURDERING... 7 3 EN MODELL FOR ELEVENES LÆRINGSMILJØ... 13 4 RESULTATER

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Nr. 4 februar 8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 7 HOVEDRESULTATER INKLUDERING HØY TRIVSEL DELTAKELSE ENGASJEMENT 1 7.indd 1 12.2.8 11:15:41 Fortsatt fremgang i medarbeidertilfredshet Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning AMUS 2008 Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på basis av det antall respondenter som undersøkelsen har gått ut til. Ved internemedarbeiderundersøkelser

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 5659/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 216 OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 41 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 172 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 62% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66% Brukerundersøkelsen 06 Antall besvarelser: 0 040 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 66% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 06 OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Haukedalsmyra barnehage Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 3% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 Haukedalsmyra barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars 2016,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53% Barnehagerapport Antall besvarelser: 39 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 53% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 77% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til. mars 206,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 Drøftet i Kontaktforum 20.09.2012 Behandlet i Administrasjonsutvalget 20.09.2012 Vedtatt av kommunestyret 11.10.2012 Bakgrunn: Administrasjonsutvalget,

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde 16.06.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og oppfølging

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 54 Svarprosent: 60% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 34% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 68 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 78% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Sandslimarka -barnehage Antall besvarelser: 64 Svarprosent: 5% BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Sandslimarka -barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT BERGHEIM BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 60%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 60% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Bjerknesparken barnehage Antall besvarelser: 4 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Bjerknesparken barnehage OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 6% BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 96 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 26 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten 2008 Innhold Om undersøkelsen Om utvalget Hvordan lese resultatene? Resultater Tema og indekser Interessante resultater på enkeltspørsmål Forskjeller

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT STAVSETMYRA BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 75%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 75% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (20.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 74% Barnehagerapport Fana barnehage Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Fana barnehage OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Barnehagerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til.

Detaljer