Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater"

Transkript

1 Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2012 Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater 1

2 1 INNLEDNING KRITERIEBASERT VURDERING EN MODELL FOR ELEVENES LÆRINGSMILJØ RESULTATER PÅ SKOLENIVÅ EIKER VIDEREGÅENDE SKOLE ROSTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE ÅL VIDEREGÅENDE SKOLE GOL VIDEREGÅENDE SKOLE LIER VIDEREGÅENDE SKOLE KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE ST. HALLVARD VIDEREGÅENDE SKOLE NUMEDAL VIDEREGÅENDE SKOLE RINGERIKE VIDEREGÅENDE SKOLE ÅSSIDEN VIDEREGÅENDE SKOLE DRAMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE

3 1 Innledning Dette dokumentet inneholder en kort oppsummering av hovedfunnene i Elevundersøkelsen Kommentarene er utarbeidet av Jarl Inge Wærness fra Læringslaben. Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever skal få si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Elevundersøkelsen het tidligere Elevinspektørene, og denne undersøkelsen administreres av Utdanningsdirektoratet. I samarbeid med KS, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnskolen har Utdanningsdirektoratet revidert spørreskjemaet til elevundersøkelsen fra Det er lagt opp til en felles spørsmålsstamme for både mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående opplæring. Elevundersøkelsen kan blant annet benyttes til å arbeide med to grunnleggende spørsmål i skolen: - Hva skal vi gjøre for å forbedre miljøet på skolen, slik at det kjennetegnes av likeverd og gjensidig respekt? - Hva skal vi gjøre for å forbedre elevenes muligheter til å lære mer og videreutvikle sine faglige interesser på skolen? En kan benytte resultatene til å beskrive nåværende praksis. I analysen av resultatene fra elevundersøkelsen er det avgjørende at elevene involveres. Omfang kan gjerne variere fra skole til skole, mellom utdanningsprogrammer og mellom årstrinn. Et minimum er at elevrådet er involvert. Etter at resultatene fra undersøkelsene er blitt gjort til gjenstand for kritisk refleksjon i personalet, kan en analysere hvor skolen er i forhold til de målene skolen har satt seg. På denne måten kan resultatene fra undersøkelsen bidra til lokalt å utvikle et legitimt endringsbehov. 3

4 Det er ikke slik at en analyse av elevundersøkelsen alene kan bidra til å utvikle den nødvendige handlingsrefleksjonen. Men den kan være til hjelp, særlig i bevisstgjøringsfasen. Undersøkelsen har liten verdi hvis ikke resultatene følges opp i etterkant. Hovedpoenget er å utvikle kompetansen til å kritisk analysere resultatene, samt benytte dem i arbeidet med å nå skolens mål. Elevundersøkelsen benyttes mye i arbeidet med å forbedre læringsmiljøet på de enkelte skolene. Den kriteriebaserte analysen med bruk av farger oppleves som nyttig de aller fleste steder. Den neste tabellen viser hvordan svarene fordelte seg på trinn for årene 2009, 2010, 2011 og elever har besvart elevundersøkelsen i år. Dette er det høyeste antall deltakere som har vært i Buskerud de siste årene. Utvalg Antall Buskerud fylkeskommune - Vår Buskerud fylkeskommune - Vår Buskerud fylkeskommune - Vår Buskerud fylkeskommune - Vår Det er litt flere jenter enn gutter i utvalget (52 % - 48 %). I fjor var kjønnsfordelingen

5 Den neste tabellen viser en oversikt over elevens fordeling på ulike utdanningsprogram. Elever fra studiespesialisering utgjør til sammen 46 % av elevene. Det er en litt større andel, sammenlignet med i fjor (43 %). Utdanningsprogram Antall Studiespesialisering 3154 Helse- og sosialfag 779 Elektrofag 461 Idrettsfag 458 Bygg- og anleggsteknikk 414 Teknikk og industriell produksjon 329 Service og samferdsel 307 Design og håndverk 260 Musikk, dans og drama 253 Medier og kommunikasjon 218 Restaurant- og matfag 155 Naturbruk 85 TOTAL 6873 Antall svar gjenspeiler i hovedsak utdanningsprogrammets størrelse. Dersom vi ser på utvalget fra fylket som helhet, er det god representasjon fra alle trinn. Begge kjønn er tilnærmet likt representert. Det er også en representasjon fra de ulike utdanningsprogrammene. Dersom vi ser på svarene fordelt på trinn, kjønn og utdanningsprogrammer, gir de ikke oss noen indikasjon på at enkelte elevgrupper er underrepresentert. Det kan derimot finnes andre årsaker, noe som gjør at en lokalt bør vurdere hva som kjennetegner den gruppen som ikke har svart. Er det for eksempel elever med mye fravær som har latt være å besvare? 5

6 Den neste tabellen viser hvordan svarene fordelte seg på skoler. At det er forskjeller i svar fra den enkelte skole, henger først og fremst sammen med skolestørrelse. Elevundersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre kun for elever på 1.trinn. Når skolen sammenligner over år, bør en alltid sjekke hvilke trinn og utdanningsprogrammer som har deltatt de forskjellige årene. Økningen i antall deltakere i årets undersøkelse kommer i hovedsak av at Drammen vgs har gjennomført undersøkelsen på alle trinn i år. Skole Antall Åssiden 991 Kongsberg 954 Drammen 902 Røyken 602 St Hallvard 599 Hønefoss 544 Ringerike 538 Rosthaug 479 Lier 316 Eiker 306 Gol 296 Ål 220 Numedal 94 6

7 2 Kriteriebasert vurdering Flere har ytret et ønske om at oppsettet og begrepsbruken i Elevportalen er i overensstemmelse med det som benyttes i Skoleporten. I tillegg har Oxford Research, i samarbeid med Einar Skaalvik, tidligere gjennomført en god analyse av Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå, som vi også bør ta hensyn til. Klasseledelse og vurdering for læring er begreper som benyttes hyppig i den utdanningspolitiske debatten. Dette er områder som det er ønskelig at skolene fokuserer mye på. Derfor bør disse begrepene gjenfinnes i Elevundersøkelsen. På bakgrunn av disse signalene har vi endret oppsettet i Elevportalen. Vi gjør oppmerksom på at det i all hovedsak er de samme variabler som benyttes. Sammenligning over år vil fortsatt være mulig, men variablene organiseres under noen andre overordnete begreper. Det er også et mål å redusere bruken av tilleggsmoduler, slik at spørreskjemaet blir så kort som mulig. I den forrige utgaven av Elevportalen var variablene organisert under begrepene motivasjon og innsats, miljø, læringsstrategier, elevmedvirkning og rådgivning, samt de sju differensieringskategoriene. Endringen fra 2012 innebærer i hovedsak at vi ikke organiserer variablene rundt de sju differensieringskategoriene, men heller rundt begrepene klasseledelse og vurdering for læring. Ny begrepsstruktur blir som følger: 7

8 1. Motivasjon og mestring 2. Arbeidsmiljø 3. Klasseledelse 4. Vurdering for læring 5. Veiledning 6. Elevinnflytelse 7. Digitale verktøy (Ny fra Udir) 8. Vurdering av fag Under hvert av disse hovedområdene vil vi finne ulike variabler. Disse variablene er stort sett de samme som vi har benyttet tidligere år. Det vil bli gjort endringer et par steder slik at det skal være overensstemmelse mellom variablene som benyttes i Skoleporten og i Elevportalen. Dette kan innebære endring i tittel på variabelen og/eller endring i hvilke spørsmål som inkluderes i variabelen. Figuren under viser en oversikt over hvilke variabler som inngår i den kriteriebaserte vurderingen. Bak hver variabel finner vi flere enkeltspørsmål/-påstander. Dersom en ønsker å få forklart hva hver enkelt variabel betyr, hvilke spørsmål og påstander som ligger til grunn, samt svarfordelingen på enkeltspørsmålene/-påstandene, henviser vi til elevportalen i PULS ( Figuren inneholder en vurdering av alle elever som har svart fra de videregående skolene i Buskerud våren 2009, 2010 og 2011 og Vær oppmerksom på at siden det benyttes et nytt spørreskjema fra 2010, kan en ikke uten videre sammenligne resultater med tidligere år. I tillegg er utvalgsstørrelsen noe forskjellig fra år til år. I elevportalen finner en svar på de øvrige spørsmålene som er stilt i Elevundersøkelsen. 8

9 Nasjonalt Buskerud Buskerud Buskerud Buskerud (11-12) (11-12) (10-11) (09-10) (08-09) 1. Motivasjon og mestring 1.1 Motivasjon (interesse for å lære) Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ 1.2 Mestring Gul+ Gul+ Gul+ Gul Innsats Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ 1.5 Indre motivasjon Gul- Gul- Gul- Gul Lyst til å lære Grønn Grønn Grønn Gul Arbeidsmiljø 2.1 Sosial trivsel Grønn Gul+ Grønn Grønn Gul+ 2.2 Mobbing på skolen Grønn Grønn Grønn Grønn Grønn 2.3 Mobbing på nett Gul+ Gul Fysisk læringsmiljø Gul+ Gul- Gul- Gul- Gul- 3. Klasseledelse 3.1 Faglig støtte Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ 3.2 Engasjerende lærere Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ 3.3 Trivsel med lærerne Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ 3.4 Tilpasset opplæring Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ 3.5 Kunnskap om mål og krav Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ Gul- 3.6 Arbeidsro Gul- Gul- Gul- Gul- Rød 3.7 Felles regelhåndtering Gul- Gul- Gul- Rød - 4. Vurdering for læring 4.1 Trygghet Grønn Grønn Grønn Grønn Læringsmål og vurdering Gul+ Gul+ Gul- Gul- Gul- 4.3 Kriteriebasert vurdering Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ Gul- 4.4 Faglig veiledning Gul+ Gul+ Gul+ Gul- Gul- 5. Veiledning 5.1 Planlagte samtaler Grønn Grønn Grønn Gul+ Gul+ 5.2 Karriereveiledning Gul+ Gul- Gul- Gul- Gul- 6. Elevinnflytelse 6.1 Medbestemmelse Gul- Gul- Gul- Gul- Gul- 6.2 Elevdemokrati Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ Gul- 7. Digitale verktøy 7.1 Bruk av digitale verktøy Gul+ Gul Nettvett Gul+ Gul Vurdering av fag 8.1 Fornøydhet med programfag Gul+ - Gul+ Gul+ Gul+ 8.2 Fornøydhet med prosjekt til fordypning Grønn Grønn Grønn Grønn Grønn 8.3 Arbeidsmåter i engelsk Gul+ Gul+ Gul+ Gul- Gul+ 8.4 Arbeidsmåter i kroppsøving Grønn Grønn Grønn Grønn Grønn 8.5 Arbeidsmåter i norsk Gul- Gul- Gul- Gul- Gul- 8.6 Arbeidsmåter i matematikk Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ 8.7 Arbeidsmåter i samfunnsfag Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ Gul+ 8.8 Arbeidsmåter i naturfag Gul+ Gul+ Gul- Gul- Gul- 9

10 Vi ønsker i det følgende å komme med vår tolkning av resultatene ovenfor. Mange resultater er på et høyt nivå, som i fjor og året før. Det er små avvik fra de foregående år og nivået er omtrent det samme som det nasjonale snittet som vi har tilgang til. Mobbing forekommer sjelden. Vær oppmerksom på at det i år er utarbeidet nye spørsmål som dreier seg om mobbing på nett. Selv om det ikke dreier seg om mange elever, forekommer det at internett, mobil eller e-post benyttes for å sende og spre ondsinnede meldinger om eller bilder av andre elever. Elevene mener selv at de har lyst til å lære. Skoletimene preges av trygghet, der elevene tør å si fra og be om hjelp hvis det er noe de ikke forstår. Elevene anser de planlagte samtalene (elevsamtalene) som nyttige. Elevene er stort sett fornøyde med opplegget knyttet til prosjekt til fordypning. Utfordringer: Resultatene tyder på at arbeidsro i timene fortsatt er en utfordring. Det er elever på bygg- og anleggsteknikk, TIP og idrettsfag som oftest opplever at det er mangel på arbeidsro. Det kan virke som om det er for mange elever som opplever at lærerne håndterer regelbrudd på forskjellig måte. Skal skolens ordensreglement ha effekt, er det en fordel at personalet har en noenlunde lik oppfatning av hvilke konsekvenser brudd på reglene skal få. Dersom elevene opplever at lærerne praktiserer dette ulikt, kan det være med på å svekke ordensreglementets legitimitet. Det samme gjelder for hvilken oppførsel som skal tolereres. Det er elever på idrettsfag og studiespesialisering som oftest opplever at reglene håndteres på forskjellig måte. Når det gjelder karriereveiledning, er elevene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer jevnt over mer fornøyde med informasjonen de får på skolen om ulike utdannings- og yrkesvalg, sammenlignet med elever på studieforberedende utdanningsprogrammer. 10

11 Endringer siden sist: Det er små endringer på fylkesnivå siden sist. Avvik: På følgende variabler er det stor variasjon mellom noen skoler, det vil si at resultatene varierer fra rød til grønn på skolenivå: Fysisk læringsmiljø Faglig veiledning Karriereveiledning Elevdemokrati Bruk av digitale verktøy Fornøydhet med prosjekt til fordypning Det er også slik at elevenes vurdering av arbeidsmåter i enkeltfag varierer mellom skolene. Vi anbefaler at disse resultatene tolkes med varsomhet, siden dette kun dreier seg om ett enkelt spørsmål, og at fagnavnene ikke alltid harmonerer med videregående skole. Resultatene på arbeidsmåter i fag bør vurderes opp mot faktiske resultater målt i karakterer i de samme fagene. Da får man en bredere forståelse av tilstanden. Elever som ikke skal svare på spørsmålene, dvs de elevene som ikke har faget inneværende år, er imidlertid tatt ut. Vær oppmerksom på at ett av spørsmålene under faglig veiledning dreier seg om hvor ofte lærerne forteller elevene hva de bør gjøre for at de skal bli bedre i fagene. Dette sier først og fremst noe om kvantitet, ikke kvalitet. Vær også oppmerksom på at variabelen karriereveiledning bygger på kun ett spørsmål, noe som øker sannsynligheten for tilfeldige feil. På følgende variabler er alle skoler på et forholdsvis høyt nivå: Lyst til å lære (Fravær av) mobbing på skolen Trygghet Planlagte samtaler 11

12 På følgende variabler finner vi ingen skoler på grønt nivå: Mestring Indre motivasjon Mobbing på nett (her er alle skoler på gul pluss) Tilpasset opplæring Arbeidsro Felles regelhåndtering Medbestemmelse Arbeidsmåter i norsk 12

13 3 En modell for elevenes læringsmiljø Læringslabens analyse bygger på en modell for elevens læringsmiljø. I elevenes vurdering av motivasjon inngår elevenes svar fra variabelen motivasjon (interesse for å lære). I elevenes vurdering av miljø inngår elevenes svar fra variablene trivsel og mobbing. Vi benytter de samme variablene som Skoleporten. Variabelen motivasjon (interesse for å lære) består av følgende spørsmål: - Er du interessert i å lære på skolen? - Gjør du leksene dine? - Hvor godt liker du skolearbeidet? - Følger du med og hører etter når læreren snakker? Variabelen trivsel består av følgende spørsmål: - Trives du godt på skolen? - Trives du sammen med elevene i gruppa/klassen din? - Trives du i friminuttene/ fritimene? Variabelen mobbing på skolen består av ett spørsmål: - Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Den teoretiske modellen forutsetter at underbegrepene miljø og motivasjon er så forskjellige at de fremstår som ulike begreper. Samtidig forventer vi en korrelasjon mellom dem, slik at vi kan argumentere for at de inngår i det overordnede begrepet læringsmiljø. Ved bruk av eksplorerende faktoranalyse får vi støtte i datamaterialet for å skille mellom begrepene motivasjon og miljø. Korrelasjonsanalysen gir oss belegg for å si at motivasjon og miljø er positivt korrelerte og at korrelasjoner innad i motivasjon og miljø er større enn korrelasjoner mellom motivasjon og miljø. Dette er viktig hvis vi skal beholde modellen der faktorene er korrelerte, men ulike. Analysen kan fremstilles på følgende måte 1 : 1 Datagrunnlaget for denne modellen er hentet fra flere fylkeskommuner. For mer informasjon om metoder og framgangsmåter, henviser vi til grunnlagsrapporten for Elevundersøkelsen 2007 (Læringslabens publikasjon , se 13

14 Vi velger å fremstille resultatene ved bruk av ulike figurer, for eksempel boblekart. Boblekartet består av to akser. Den første aksen, som går horisontalt, inneholder informasjon om elevens vurdering av motivasjon. Her inngår elevenes svar fra de fire spørsmålene som dreier seg om motivasjon. Den andre aksen, som går vertikalt, inneholder informasjon om elevens vurdering av miljøet. Her inngår elevenes svar fra de fire spørsmålene som dreier seg om miljø. Boblekartet er en forenkling. Figuren på neste side viser elevenes fordeling i boblekartet som gjelder for Buskerud fylkeskommune. 14

15 Hva de ulike posisjonene betyr, blir forklart på neste side. 15

16 Godt miljø, høy motivasjon I denne kvadranten ser vi hvor mange elever som oppgir at miljøet er godt på skolen og at motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, samt at de viser vilje og evne til å opprette og vedlikeholde et arbeidsfellesskap der elevene fungerer godt sammen med hverandre. Mindre godt miljø, høy motivasjon I denne kvadranten ser vi hvor mange elever som oppgir at miljøet ikke er så godt på skolen, samtidig som at motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen også virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, men de er ikke i like stor grad inkludert i et arbeidsfellesskap. Dette trenger ikke bety at de ikke ønsker å være inkludert. Det kan også bety at de opplever at de er ekskludert. Midten Her ser vi hvor mange elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen, plasseres ved origo. Denne elevgruppen kjennetegnes ved at de er middels motiverte og synes miljøet er middels godt. Godt miljø, lav motivasjon I denne kvadranten ser vi hvor mange elever som oppgir at miljøet er godt på skolen, samtidig som at motivasjonen ikke er så høy. Teoretisk forventer vi at det er viktig for elever med denne svarprofilen å være inkludert i et sosialt fellesskap, der de kan vise seg frem for sine medelever. Det er ikke nødvendigvis et arbeidsfellesskap der en hjelper hverandre med skolearbeid som er det sentrale. Skolen blir et sted å være, ikke et sted å lære. Mindre godt miljø, lav motivasjon I denne kvadranten ser vi hvor mange elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen oppgir at miljøet på skolen ikke er så bra, samtidig som at motivasjonen ikke er så høy. Teoretisk kan vi forvente at disse elevene har opplevd mange nederlag i skolesammenheng. Når målene mister verdi for elevene, vil de heller ikke anstrenge seg for å nå dem, og de opplever heller ikke at lav måloppnåelse er forbundet med nederlag. Ofte kan slike elever fremstå som likegyldige. Det er nærliggende å tro at mange elever med denne svarprofilen står i fare for å slutte på skolen, hvis de ikke får hjelp. De fleste skoler ønsker å ha elever som er høyt motiverte og som trives godt på skolen. Over tid vil slike elever ha den største kapasiteten til å arbeide godt med fagene, samtidig som de bidrar til et godt skolemiljø. Vi ser av figuren at nesten 50 % av elevene i Buskerud har en svarprofil som passer til denne gruppen. Resultatene fra Buskerud er omtrent på samme nivå som det nasjonale utvalget vi har mulighet for å sammenligne med. På den neste siden finnes en oversikt over fordelingen i Buskerud de fire siste årene. Som vi ser, blir andelen elever som har en svarprofil som tilsvarer at de er høyt motiverte og trives godt stadig større. Dette resultatet er en indikasjon på at elevenes opplevelse av læringsmiljøet blir stadig bedre. 16

17 17

18 4 Resultater på skolenivå I det følgende vil vi presentere en kort oppsummering av hver enkelt skoles resultater i Elevundersøkelsen Eiker videregående skole Elevene sier de viser interesse for å lære og legger ned innsats i skolearbeidet. Undervisningen er preget av trygghet, der elevene tør å si fra hvis de ikke forstår. Mobbing forekommer sjelden. Elevrådet synes å fungere og elevene er fornøyde med elevsamtalene. Utfordringer: En del elever opplever lite medbestemmelse i undervisningen. Dette var også tilfelle i fjor. Her bør skolen undersøke hvilke enkeltspørsmål som elevene er negative til. Det er ikke et poeng at elevene skal være med på å bestemme alt, men det er viktig å være tydelige på hva som er oppe til diskusjon, og hva som ikke er det. Øvrige resultater tyder jo på at elevrådet fungerer godt. En bør også spørre elevene om hvorfor elevene sier de ikke er så fornøyde med arbeidsmåtene i norsk. Dette har elevene svart flere år på rad. Endringer siden sist: Det har vært en liten forbedring i resultatene på de fleste indikatorer som dreier seg om motivasjon, mestring og arbeidsmiljø. Det er også flere elever som opplever at de er med på å sette egne læringsmål og lærerne spør oftere om hvordan elevene vurderer skolearbeidet sitt. 4.2 Rosthaug videregående skole Undervisningen er preget av trygghet, der elevene tør å si fra hvis de ikke forstår. Det er vanlig å få faglig støtte og hjelp når de trenger det. Elevene er fornøyde med elevsamtalene. De er også fornøyde med prosjekt til fordypning, med unntak av elevene på medier og kommunikasjon. 18

19 Utfordringer: Det finnes en del elever som mener at lærerne ikke reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene og for disse elevene virker det som om lærerne ikke har de samme reglene for elevenes oppførsel. En del elever opplever plagsomt bråk og uro i arbeidsøktene. Dette gjelder særlig på idrettsfag, bygg- og anleggsteknikk og TIP. En del elever er negative til deler av det fysiske læringsmiljøet, men også her er det forskjeller mellom utdanningsprogrammene. Endringer siden sist: Det er en svak nedgang på mange indikatorer, sett opp mot fjoråret. Endringene er ikke store hver for seg, men en bør følge med på om det er et mønster. 4.3 Røyken videregående skole Mobbing forekommer sjelden. Dette resultatet har vært stabilt godt over flere år. Elevene sier de har lyst til å lære og de opplever at du får faglige utfordringer. Undervisningen er preget av trygghet, der elevene tør å si fra hvis de ikke forstår. Elevrådet synes å fungere godt også i år. Elevsamtalene oppleves som nyttige. Elevene er fornøyde med prosjekt til fordypning. De er også fornøyde med bruken av digitale verktøy. Utfordringer: Det finnes en del elever som mener at lærerne ikke reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene og for disse elevene virker det som om lærerne ikke har de samme reglene for elevenes oppførsel. Unntaket er elevene på service og samferdsel, men det er en liten gruppe elever som har svart fra dette utdanningsprogrammet. Endringer siden sist: Selv om elevene sier at de har lyst til å lære, finnes det en del elever som sier at de ikke liker skolefagene og ikke liker å gjøre skolearbeid. En del elever trenger å få styrket sin indre motivasjon for skolefagene. Dette gjelder særlig elever på studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk. 19

20 4.4 Ål videregående skole Som i fjor sier elevene at de har lyst til å lære og de har tro på at de kan lære mer, hvis de selv vil. Undervisningen er preget av trygghet, der elevene tør å si fra hvis de ikke forstår. Elevrådet synes å fungere godt, med unntak for elever fra bygg- og anleggsteknikk og helseog sosialfag. Elevsamtalene oppleves som nyttige. De er fornøyde med bruken av digitale verktøy, med unntak for elever fra bygg- og anleggsteknikk. Utfordringer: Det finnes en del elever som sier de har problemer med arbeidsmåtene i engelsk og matematikk. Når det gjelder engelsk, dreier dette først og fremst seg om elever på bygg- og anleggsteknikk og service og samferdsel. Når det gjelder matematikk, dreier dette først og fremst seg om elever på helse- og sosialfag og service og samferdsel. Endringer siden sist: Elevene opplever at medbestemmelsen er litt styrket, mens det er flere som sier de har problemer med arbeidsmåtene i matematikk. 4.5 Gol videregående skole Mobbing forekommer sjelden. Undervisningen er preget av trygghet, der elevene tør å si fra hvis de ikke forstår. Elevrådet synes å fungere godt. De mener de har fått god opplæring i nettvett. Elevene er også fornøyde med arbeidsmåtene i engelsk og kroppsøving. Utfordringer: Resultatene tyder på at en del elever på design og håndverk, restaurant og matfag, samt medier og kommunikasjon sliter med motivasjonen og opplever ofte ikke å mestre arbeidsoppgavene. Resultatene tyder også på at det finnes utfordringer knyttet til Prosjekt til fordypning. 20

21 Endringer siden sist: Resultatene knyttet til felles regelhåndtering og arbeidsro er litt forbedret siden sist. Det samme gjelder elevsamtalene. Det virker som om det er flere elever som har problemer med arbeidsmåtene i norsk. 4.6 Lier videregående skole Mobbing forekommer sjelden. Dette resultatet har vært stabilt godt over flere år. Elevene sier de har lyst til å lære og at de er interesserte i å lære, selv om de ikke alltid mestrer arbeidsoppgavene sine. Undervisningen er preget av trygghet, der elevene tør å si fra hvis de ikke forstår. Elevsamtalene oppleves som nyttige og de er fornøyde med karriereveiledningen. Elevene er også jevnt over fornøyde med prosjekt til fordypning, med et lite unntak for design og håndverk. Elevrådet synes å fungere godt. Utfordringer: Resultatene tyder på at elevene på helse- og sosialfag har problemer med arbeidsmåtene i samfunnsfag. Endringer siden sist: Elevdemokratiet og elevenes mulighet for medbestemmelse synes å være klart styrket. Resultatene tyder også på at elevene i større grad er med på å sette egne læringsmål og at lærerne oftere spør dem om hvordan de vurderer sitt eget skolearbeid. 4.7 Kongsberg videregående skole Mobbing forekommer sjelden på skolen. Dette resultatet har vært stabilt godt over flere år. Et lite unntak mht mobbing kan være TIP. Elevene sier de har lyst til å lære. Undervisningen er preget av trygghet, der elevene tør å si fra hvis de ikke forstår. Det er vanlig å få faglig støtte og hjelp når de trenger det. Elevsamtalene oppleves som nyttige. Som tidligere år er elevene jevnt over fornøyde med prosjekt til fordypning. 21

22 Utfordringer: Resultatene tyder på at en del elever har motivasjonsutfordringer, blant annet på idrettsfag og musikk, dans og drama. Lav innsats synes også å være et problem blant noen elever på restaurant- og matfag og naturbruk. På noen utdanningsprogrammer mener elevene at undervisningen ikke er tilpasset deres nivå. Dette gjelder særlig på idrettsfag. Bråk og uro er også en utfordring, særlig på restaurant- og matfag, påbygg, samt musikk, dans og drama. Endringer siden sist: På skolenivå er det ikke store endringer siden sist, men det ser ut som om det er noen flere elever som har problemer med arbeidsmåtene i norsk. 4.8 St. Hallvard videregående skole Elevene trives godt på skolen og mobbing forekommer sjelden. Dette resultatet har vært stabilt godt over flere år. Med få unntak har elevene lyst til å lære. Undervisningen er preget av trygghet, der elevene tør å si fra hvis de ikke forstår. Elevrådet synes å fungere godt, også i år. Mange elever er også i år fornøyde med måten de arbeider på i engelsk og kroppsøving. Utfordringer: Det finnes også i år en del elever som mener at lærerne ikke reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene og for disse elevene virker det som om lærerne ikke har de samme reglene for elevenes oppførsel. Noen elever er heller ikke i år så fornøyde med arbeidsmåtene i norsk. En del elever er misfornøyde med den informasjonen de får på skolen om ulike yrkesog utdanningsvalg. En del elever er kritiske til deler av det fysiske læringsmiljøet, særlig luft og temperatur i klasserommene. Endringer siden sist: Styrkene og utfordringene er omtrent de samme som i fjor. Vi finner ingen klare endringer, verken i positiv eller negativ retning. 22

23 4.9 Numedal videregående skole Elevene trives godt på skolen og mobbing forekommer sjelden. De sier at de har lyst til å lære og de er interesserte i å lære. Det er imidlertid forskjeller mellom utdanningsprogrammene i forhold til hvilken innsats de legger ned i skolearbeidet. Elevene opplever stort sett at de får faglig støtte og hjelp fra lærerne når de trenger det. De trives med lærerne og opplever dem som engasjerende. Undervisningen er preget av trygghet, der elevene tør å si fra hvis de ikke forstår. De mottar tydelige beskrivelser av hva de har fått til og hvordan de kan forbedre seg fra nåværende nivå. Elevene er fornøyde med prosjekt til fordypning. Elevrådet synes å fungere godt. Elevene er fornøyde med bruken av digitale verktøy og de mener de har fått god opplæring i nettvett. Utfordringer: Det finnes en del elever som sier de ikke liker skolearbeid, særlig på studiespesialisering, påbygg og bygg- og anleggsteknikk. Endringer siden sist: Det er noen flere elever som opplever at arbeidsmåtene i engelsk og matematikk er utfordrende. På den annen side er elevene mer fornøyde med arbeidsmåtene i samfunnsfag. Det er også noen flere elever som i år mener at undervisningen ikke er tilpasset deres forutsetninger Ringerike videregående skole Elevene trives godt på skolen og mobbing forekommer sjelden. Det finnes noen elever som ikke trives så godt, først og fremst på service og samferdsel. Elevene sier at de har lyst til å lære og de trives stort sett med lærerne sine. Elevsamtalene oppleves som nyttige. Elevrådet synes å fungere godt. 23

24 Utfordringer: En del elever er kritiske til deler av det fysiske læringsmiljøet, særlig luft og temperatur i klasserommene. Det finnes også i år en del elever som mener at lærerne ikke reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene og for disse elevene virker det som om lærerne ikke har de samme reglene for elevenes oppførsel. En del elever opplever plagsomt bråk og uro i arbeidsøktene. Dette gjelder særlig på idrettsfag og service og samferdsel. Elevene stiller spørsmål med om digitale verktøy brukes på riktig måte. En del elever sier at måten digitale verktøy brukes på gjør det vanskeligere å konsentrere seg om skolearbeidet. Endringer siden sist: På skolenivå er det ikke store endringer siden sist, men det ser ut som om det er noen flere elever som har problemer med arbeidsmåtene i naturfag Åssiden videregående skole Skolen har også i år mange gode resultater i Elevundersøkelsen. Elevene trives godt på skolen. De sier de er interesserte i å lære, har lyst til å lære og de legger ned innsats i skolearbeidet. De trives med lærerne, synes de er engasjerende og de får faglig støtte og hjelp når de trenger det. De sier at de stort sett vet hva som kreves for å nå de ulike kompetansemålene og de vet hva de skal lære i de ulike fagene. Undervisningen er preget av trygghet, der elevene tør å si fra hvis de ikke forstår. De mottar tydelige beskrivelser av hva de har fått til og hvordan de kan forbedre seg fra nåværende nivå. Det er vanlig at lærerne spør elevene om hvordan de selv vurderer sitt læringsarbeid. Elevsamtalene oppleves som nyttige. Karriereveiledningen synes å fungere godt, med et mulig unntak for design og håndverk. De er også fornøyde med prosjekt til fordypning, med et mulig unntak for service og samferdsel. Resultatene tyder på at elevrådet fortsatt fungerer godt, bortsett fra på service og samferdsel. Utfordringer: Det er fortsatt noen elever som opplever bråk og uro i arbeidsøktene, særlig på bygg- og anleggsteknikk, service og samferdsel, samt påbygg. 24

25 Endringer siden sist: På skolenivå er det ikke store endringer siden sist Drammen videregående skole Også i år trives elevene godt på skolen og mobbing forekommer sjelden. Undervisningen er preget av trygghet, der elevene tør å si fra hvis de ikke forstår. Elevene sier de har lyst til å lære. Det fysiske miljøet oppleves som godt. Utfordringer: En del elever gir uttrykk for at de ikke har oversikt over kriteriene for gode faglige prestasjoner, samt hva som kreves for å nå de ulike kompetansemålene. Det finnes en del elever som mener at lærerne ikke reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene og for disse elevene virker det som om lærerne ikke har de samme reglene for elevenes oppførsel. Generelt tyder resultatene på at vi finner de største utfordringene på service og samferdsel, og det er svarene fra dette utdanningsprogrammet som drar skolens samlede resultat noe ned. De gir uttrykk for å være mindre interesserte i skolearbeid, opplever ofte ikke å mestre arbeidsoppgavene, de trives ikke like godt som de andre, synes de får mindre oppfølging, og har mindre oversikt over mål og kriterier. Endringer siden sist: Elevene er mer positive til det fysiske miljøet. Dette gjelder skolebygget som helhet, skolebibliotek, garderobe/dusj og toaletter. Men mange synes fortsatt at luften og temperaturen i klasserommene er et problem Hønefoss videregående skole Elevene sier de har lyst til å lære og de viser interesse for å lære. De mener selv at de jobber hardt med skolefagene. Elevene sier at de får faglig støtte og hjelp når de trenger det fra engasjerende lærere. De vet hva som kreves for å nå kompetansemålene, de har god oversikt over kriteriene for gode faglige prestasjoner og de blir oppmuntret til selv å vurdere sitt skolearbeid. Elevsamtalene oppleves som nyttige. 25

26 Utfordringer: En del elever er også i år kritiske til det fysiske læringsmiljøet. Dette gjelder først og fremst luften og temperaturen i klasserommet, garderobe/dusj og toaletter. Resultatene kan tyde på at enkelte elever opplever mobbing på skolen. Dette gjelder først og fremst på bygg- og anleggsteknikk og TIP. Det virker som om kvaliteten på den informasjonen elevene får om ulike yrkes- og utdanningsvalg varierer mellom utdanningsprogrammene. Elever på studiespesialisering, design og håndverk og medier og kommunikasjon er ikke like fornøyde som de andre. Endringer siden sist: På skolenivå er det ikke store endringer siden sist. 26

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Resultater fra elevundersøkelsen i Buskerud 2010

Resultater fra elevundersøkelsen i Buskerud 2010 Rapport 10/2010 Resultater fra elevundersøkelsen i Buskerud 2010 Fylkesrapport 1 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 3 UTVALG ELEVER... 4 FORHOLDET MELLOM MOTIVASJON OG MILJØ - ELEVENES FORDELING... 7 KRITERIEBASERT

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Elevundersøkelsen 2006-2009. Resultater Buskerud fylkeskommune

Elevundersøkelsen 2006-2009. Resultater Buskerud fylkeskommune 1 Elevundersøkelsen 2006-2009 Resultater Buskerud fylkeskommune 2 Innhold: Elevportalen Formålet med elevundersøkelsen Utvalg En modell for elevens læringsmiljø Boblekart Kriteriebasert vurdering hele

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Videregående opplæring, Buskerud fylkeskommune skoleåret 2010/11 Samlerapporter fra PULS per skole (til sammen13) 1. Hvordan lese rapportene 2. Buskerud/nasjonalt 3.

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Læringslabens rapport 6/2011. Presentasjon av resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2011

Læringslabens rapport 6/2011. Presentasjon av resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2011 Læringslabens rapport 6/2011 Presentasjon av resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2011 1 1 ILEDIG... 4 1.1 OPPSUMMERIG ELEVUDERSØKELSE... 5 1.2 UTVALG ELEVER... 10 2 ELEVEES LÆRIGSMILJØ E MODELL...

Detaljer

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Rapport 4/2008 Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Fylkesrapport Forord Denne utviklingsrapporten bygger på kvantitative spørreundersøkelser som er gjennomført på de videregående skolene

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Vedlegg 2. Utdrag frå elevundersøkinga

Vedlegg 2. Utdrag frå elevundersøkinga Vedlegg 2 Utdrag frå elevundersøkinga På oppdrag frå Opplæringsavdelinga analyserte Læringslaben elevundersøkinga for Vg1 i 2010. Det såkalla boblekartet under viser samansetninga i elevgrunnlaget for

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Analysere data fra Elevundersøkelsen med PULS. Anders Ruud Fosnæs

Analysere data fra Elevundersøkelsen med PULS. Anders Ruud Fosnæs Analysere data fra Elevundersøkelsen med PULS Anders Ruud Fosnæs Forenkling av informasjonen i data slik at eventuelle mønstre avdekkes «Å organisere og sammenfatte datainformasjonen slik at det går an

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Grunnskole Elevundersøkelsen Læringsmiljø - Elevundersøkelsen Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Offentlig skole Grunnskole 1.-7. trinn christikrybbe.skole@bergen.kommune.no

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Studieforberedende 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 7.mai 2009 utarbeidet av Per E. Garmannslund, Oxford Research Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen og

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/ Ås kommune Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02223-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: 1 Elevundersøkelsen

Detaljer

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 16.5.08 utarbeidet av Karl Skaar, Oxford Research og Einar Skaalvik, NTNU Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring

Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole KFU område F Bolteløkka skole 06.05.2014 Agenda Siden sist Elevundersøkelsen 201 Oslostandard for skole-hjem samarbeid Evt. Elevundersøkelsen201 Utdanningsdirektoratets undersøkelse Nasjonalt er undersøkelsen

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Analyser av indekser på Skoleporten 2012

Analyser av indekser på Skoleporten 2012 Christian Wendelborg Analyser av indekser på Skoleporten 2012 Analyse av Elevundersøkelsen 2012 på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. og 10. trinn, samt VG1 Rapport 2012 Mangfold og inkludering Christian

Detaljer

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Bakgrunn 8. trinn 9. trinn 10. trinn I alt I alt Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 36,1% 30,6% 33,3% 96,7% 118/122 Trivsel Helt enig Litt enig

Detaljer