Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging."

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedato Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for saken Systematisk utvikling av arbeidsmiljø og den enkelte medarbeider har positiv sammenheng med medarbeidertilfredsheten i organisasjonen og resultatoppnåelse. Sykehuset i Vestfold satser derfor bredt på gjennomføring av MUSIK-konseptet, der medarbeiderundersøkelsen er utgangspunktet for systematisk arbeid med utvikling av arbeidsmiljø og den enkelte medarbeider. Hensikten med denne saken er å gi styret en orientering om hovedresultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2013 og plan for oppfølging. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 6

2 1 Om medarbeiderundersøkelsen 1.1 Generelt: I september 2013 ble Medarbeiderundersøkelsen gjennomført for niende gang ved Sykehuset i Vestfold (SIV) og for femte gang felles for hele Helse Sør-Øst. 1.2 Den tekniske gjennomføringen Medarbeiderundersøkelsen 2013 er gjennomført for fjerde gang i dataverktøyet Confirmit. Det er få tekniske utfordringer knyttet til gjennomføringen, noe som trolig bidrar til positiv utvikling i svarprosenten. 1.3 Sammenligningsgrunnlag Medarbeiderundersøkelsen 2013 er felles for hele Helse Sør-Øst. Undersøkelsen gjennomføres imidlertid til forskjellig tidspunkt i de enkelte helseforetakene. SiV var en av de første som gjennomførte undersøkelsen. Dette innebærer at vi p.t. ikke har samligningsgrunnlag mot resten av RHF`et for I rapporten er det hovedfokus på å sammenligne seg med egen utvikling fra 2012, samt referanseverdi som er resultater HSØ. 1.4 Spørsmål og tolkning Medarbeiderundersøkelsen 2013 tar for seg hovedområdene: Resultat og utviklingsfokus, Verdier, Arbeidsglede og motivasjon, Arbeidsmiljø og samspill, Vold og trusler, Jobbrelatert sykefravær, Opplevd lederadferd og Pasientsikkerhetskultur. Hvert av hovedområdene er delt opp i delområder som igjen består av enkeltspørsmål. Totalt har medarbeiderundersøkelsen 65 spørsmål. Resultatene fremstilles i rapporten på en scala fra 1 100, der 1 oppfattes som mest belastende/minst ønsket og 100 minst belastende/mest ønsket. Målet er imidlertid ikke et arbeidsmiljø der alle scorer 100 på alt. Det vil alltid være en viss grad av belastning i en enhet/organisasjon. Det er derfor ønskelig å fokusere mer på utviklings- og forbedringsområder enn det faktiske resultatet. Tolkningen av resultatene i den enkelte seksjon skjer ut fra følgende kriterier: Sammenlign med resultatene fra forrige undersøkelse i 2012 i egen enhet. Score på 75 eller mer er bra. (Det betyr at gjennomsnittet er enige eller helt enige) Se om det er vesentlige avvik fra referanseverdi HSØ 2013/SiV HF/klinikken. Husk at referanseverdi og gjennomsnittet ved SiV HF speiler ordinær sykehusdrift. Har seksjonen andre oppgaver kan det være en naturlig forklaring på avvik fra normen/siv. Svarprosent og resultater 2.1 Svarprosent Svarprosent SIV 64% 70% 73 % 76 % 80 % Svarprosenten på 80 % anses tilfredsstillende. Det er en økning på 4 % fra forrige undersøkelse i 2012 og en totaløkning på 26 % fra undersøkelsen i Side 2 av 6

3 2.2 Resultater Score delområder - SiV HF: Endring Mål Forbedringer Faglig utvikling Kvalitet Trygghet Respekt Motivasjon Arbeidsglede Tilhørighet Medvirkning Rolleklarhet Sosialt samspill Konflikter Arbeidsbelastning Egenkontroll Rollekonflikt Opplevd lederadferd Pasientsikkerhetskultur Indikatorer: Jobbtilfredshet Jobbrelatert sykefravær Oppfølging (andel svart ja): Involvert i oppfølging av forrige medarbeiderundersøkelse Gjennomført utviklings-/ medarbeidersamtale Opplevd kvalitet medarbeidersamtalen % 60 % 62 % 64 % 55 % 73 % 74 % 74 % 66 % 71 % 75 % 73 % Sammenlignet med resultater 2012, viser samlede resultater for 2013 at det er 0-1 poeng forbedring på alle spørsmålsgrupper bortsett fra Arbeidsbelastning og Egenkontroll som går 1 poeng ned. Dette er ikke signifikante endringer. De samlede resultatene for SiV HF kan allikevel tyde på en positiv tendens fra i fjor. I perioden fra 2010 til 2013 er det en signifikant positiv forbedring på områdene mål, forbedringer, faglig utvikling, medvirkning, pasientsikkerhetskultur, involvering i oppfølging av forrige medarbeiderundersøkelse, gjennomført medarbeidersamtale og opplevd kvalitet i medarbeidersamtalen. Resultatene på aggregert nivå blir imidlertid veldig generelle. Det er på seksjonsnivå at variasjonene og forskjellene fremkommer. Det er positivt at trenden viser en positiv utvikling, men det er i den enkelte seksjon forskjellene fremkommer, resultatene tolkes og tiltak skal velges. Side 3 av 6

4 2.3. Analyser På bakgrunn av bakgrunnsvariablene er det foretatt 2 analyser, en med fordeling på alder og en med fordeling på yrkesgrupper. For å ivareta anonymiteten må det minimum være 30 svar pr. variabel for å ta ut analyser. Det er kun tatt ut analyser på HF nivå. Analysen med fordeling på aldersgruppe viser veldig små forskjeller mellom aldersgruppene. Det som er å nevne er at ansatte under 30 viser noe mindre opplevelse av arbeidsbelastning og de over 60 viser noe mer arbeidsglede enn snitt score HF. Analysen med fordeling av score på yrkesgrupper viser noen forskjeller. Det kan imidlertid være forklarbare årsaker til at det er noen opplevde forskjeller mellom yrkesgruppene. Teknisk/forsyning og adm/kontor scorer noe høyere enn snittscore HF på gjennomført medarbeidersamtale og egenkontroll, men noe lavere på opplevd pasientsikkerhetskultur. Leger scorer noe lavere på invovlering i medarbeiderundersøkelsen og lab.personell scorer noe lavere på opplevd egenkontroll. 3 Oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen Ansvaret for å følge opp resultatene fra medarbeiderunderøskelsen ligger hos den enkelte leder. Leder for ledere har et spesielt ansvar for å følge opp ledere med dårlige resultater, evt. med bistand fra HRavdelingen og/eller Bedriftshelsetjenesten. 3.1 Forbedringsfokus Medarbeiderundersøkelsen skal danne grunnlag for lokalt forbedringsarbeid. Systematisk og god oppfølging av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen vil bidra i utvikling av arbeidsmiljøet for SiV samlet sett, men spesielt i den enkelte seksjon. 3.2 Oppfølgingen Det systematiske arbeidet med utvikling av arbeidsmiljøet og den enkelte medarbeider er grunnleggende i arbeidet med utvikling av medarbeidertilfredsheten ved SiV gjennom MUSIK-konseptet. MUSIK-konseptet består av følgende elementer: Medarbeiderundersøkelse UtviklingsSamtaler Individuelle Kompetanseutviklingsplaner Medarbeiderundersøkelsen er primært et verktøy for forbedring av arbeidsmiljøet i den enkelte seksjon, den er en temperaturmåling og en informasjonskilde til hvordan ansatte opplever arbeidsmiljøet. Det er de ansatte i den enkelte seksjon som kjenner arbeidsmiljøet, som skal tolke resultatene og komme frem til de riktige fokusområdene og forbedringstiltakene i egen seksjon. Leder inviterer til gruppesamtale og medarbeidersamtale, som ender ut i konkret tiltaksplan for forbedring og utvikling av arbeidsmiljøet i egen seksjon og for det enkelte individ. For ledere med resultatansvar settes det følgende minimumskrav til oppfølging: 1. Bekjentgjøre og informere om resultatene fra undersøkelsen. 2. Involvere alle ansatte i forbedringsarbeidet etter undersøkelsen (gruppesamtalen), som skal ende ut i konkrete forbedringstiltak som registreres i elektronisk HMS-handlingsplan. 3. Sørge for at alle medarbeidere får tilbud om medarbeidersamtale. 4. Utarbeide individuelle kompetanseplaner. Side 4 av 6

5 Prosedyrer for gjennomføring av gruppesamtale og medarbeidersamtale ble revidert i Elektronisk HMS-handlingsplan ble innført i Elektronisk HMS-handlingsplan vil bli oppgradert til ny versjon i november 2013 og det ses på mulighetene for ytterligere forbedringer i MUSIK har egen intranettside med informasjon om konseptet. Rapportene fra medarbeiderundersøkelsen og HMS tiltakene til alle enheter/seksjoner er lagt tilgjengelig på denne siden. Det er gjennomført opplæring av ledere og verneombud i MUSIK-konseptet og oppfølgingsarbeidet. Handlingsplanene inngår i og rapporteres iht. det ordinære HMS-arbeidet i Kvalitetssystemet. 4 Administrerende direktørs vurdering Adm direktør er tilfreds med den tekniske gjennomføringen av undersøkelsen, økningen i svarprosent, samt den forsiktige, men stabile positive utviklingen innen de fleste spørsmålsgrupper. De samlede resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2013 viser at de fleste områder har en positiv utvikling fra 2010 og resultatene tyder på at hovedvekten av ansatte i SiV generelt er tilfreds med jobben. Ledere ved SiV får tilbud om opplæring og tilbud om støtte i oppfølgingsarbeidet. Hensikten er at ledere i SiV følger opp undersøkelsen på en systematisk og god måte, slik de er gitt ansvar for. Den høye svarprosenten og positive utviklingen i scoren knyttet til oppfølgingen av undersøkelsen antas å ha sammenheng med at at det jobbes godt og systematisk med forbedringsarbeidet ute i den enkelte seksjon. Dette er adm.direktør godt fornøyd med, da MUSIK primært er et verktøy for lokal forbedring i den enkelte enhet/seksjon. Side 5 av 6

6 Side 6 av 6

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Kongsvinger kommune En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Gjennomføring og resultater RAPPORT 17. februar 2010 PS! Rapporten er underlagt sperrefrist til mandag 8. mars 2010 kl. 08:00 Oppdragsgiver:

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.06.05 Møtestad: Eidfjord Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 1 Innhold 1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010.... 5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 2. SYSTEM OG METODER I BRUK... 8 2.1 Kvalitetssystem...8 2.2 Kvalitetsmodell...9

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer