Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr."

Transkript

1 MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/24924 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Sak om Medarbeideundersøkelsen 2010 tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Saksutredning: 1. Bakgrunn Rådmannen har nylig gjennomført medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte i Trondheim kommune. Det er tidligere gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2002, 2003, 2005 og Undersøkelsen ble sendt ut til alle ansatte i januar I arbeidet med utvikling og forbedring av tjenestene som vi yter befolkningen, er bruker- og medarbeiderundersøkelser et av flere verktøy for å oppnå høy tjenestekvalitet. Siktemålet med medarbeiderundersøkelsen er å få en tilbakemelding fra alle ansatte på hvordan de opplever ulike sider ved arbeidsmiljøet. Resultatene danner grunnlag for å iverksette konkrete forbedringstiltak på enhetene i samarbeid med de ansatte. Årets undersøkelse er i tre varianter; for ansatte, for enhetsledere og for ansatte i private barnehager, skoler og helseinstitusjoner. Alle private aktører innen de nevnte områder har fått tilbud om deltakelse i undersøkelsen til selvkost. I alt har 13 barnehager, to skoler og tre helseinstitusjoner i det private takket ja til dette tilbudet. Resultatene fra disse blir ikke gjengitt i denne saken. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i 2010 Undersøkelsen for 2010 er vesentlig endret i forhold til de tidligere undersøkelsene. I de tidligere undersøkelsene har hovedfokuset vært oppfattelse av arbeidsmiljø direkte knyttet til leder og ledelse. Perspektivet er betydelig utvidet i årets undersøkelse, og omfatter følgende hovedområder: Bakgrunnsopplysninger Organisering av arbeidet (sju spørsmål) Arbeidssituasjon (fem spørsmål) Fysiske arbeidsforhold (seks spørsmål) Samarbeid og trivsel med kollegene (tre spørsmål) Mobbing, diskriminering og varsling (fire spørsmål) Ledelse (på enhet) (sju spørsmål) Saksfremlegg - arkivsak 10/

2 Medarbeidersamtale Overordnet ledelse (tre spørsmål) Faglig og personlig utvikling (tre spørsmål) Stolthet over egen arbeidsplass (sju spørsmål) Helhetsvurdering De fleste spørsmålskategoriene avsluttes med et spørsmål om Alt i alt hvor fornøyd er du med. Undersøkelsen er i all hovedsak basert på Kommunenes sentralforbunds undersøkelse, som er spesialtilpasset kommunal sektor. I undersøkelsen for alle ansatte var det 49 spørsmål. I undersøkelsen for enhetslederne var det 53 spørsmål. Enkelte av spørsmålsformuleringene var noe annerledes for enhetslederne, samt at de fikk noen spørsmål i tillegg. Til slutt i skjemaet var det mulighet til å skrive inn kommentarer med egne ord. Det var i undersøkelsen åpnet for at det enkelte tjenesteområde kunne få mulighet til å legge inn inntil fem ekstra spørsmål på områder som var av særlig interesse for tjenesten. For barnehageansatte ble det lagt inn to ekstra spørsmål, for skoleansatte tre ekstra spørsmål og for ansatte i helse og velferd ett ekstra spørsmål. I undersøkelsen skulle respondenten forholde seg til ulike påstander og gradere sitt svar på en skala fra 1 til 6, hvor 1 står for i svært liten grad og 6 står for i svært stor grad. Ved tidligere undersøkelser har skalaen vært på fire tallverdier. 3. Oppslutning om undersøkelsen Svarprosenten for årets undersøkelse var på 74,7% for kommunen totalt sett. Dette må betegnes som gledelig og som en god oppslutning om undersøkelsen. Like fullt burde ambisjonen og ønsket være at svarprosenten var enda høyere. Dette vil være et av målene for neste undersøkelse i Årets svarprosent er et markant oppsving fra tidligere undersøkelser (66% i 2007, 53% i 2005, 54% i 2003 og 60% i 2002). Vi må anta at det er to hovedforklaringer på den forholdsvis gode svarprosenten; (1) undersøkelsen er anonym og (2) undersøkelsen er ny i formen, med spørsmål som kan antas å ha større aktualitet og være mer relevant i forhold til totalopplevelsen av arbeidsmiljøet og i større grad fange bredden i arbeidsmiljøet. I tillegg til dette har det vært aktiv markedsføring av undersøkelsen og det er lagt til rette for at flest mulig skal kunne svare, både med hensyn til å avsette tid til besvarelse på den enkelte enhet og gjennom å kombinere elektroniske og papirbaserte svarskjema. Svarprosenten varierer til dels mye mellom de ulike tjenesteområdene: Tabell 1: Svarprosent fordelt på tjenesteområde Tjenesteområde Svarprosent Oppvekst og utdanning 83 Helse og velferd 63 Byutvikling 75 Saksfremlegg - arkivsak 10/

3 Kultur og næring 77 Organisasjon og finans 89 Som det framgår av tabellen er det de interne tjenestene (organisasjon og finans) som har høyest svarprosent. Det er verdt og merke seg at barnehagene, innen tjenesteområdet Oppvekst og utdanning, var det området som hadde høyest svarprosent av de direkte tjenesteutøvende områdene, med 87,2 % (framgår ikke av tabellen). Som vi ser av tabellen, er Helse og velferd det området med lavest svarprosent. Her varierer svarprosenten også betydelig mellom enhetene. Den gruppen som har den aller høyeste svarprosenten er enhetslederne, med 97,7% (!). 4. Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultatene framstilles i rapportene til enhetene på to måter. Først i form av gjennomsnittstall på det enkelte spørsmål, etter skalaen fra 1 til 6. I tillegg vises svarfordelingen på hvert enkelt spørsmål både i antall svar og i prosentfordeling (frekvenser). I rapportene til enhetene vises både gjennomsnittstall for egen enhet, for tjenesteområde og for Trondheim kommune samlet. Disse tabellene gir mulighet for sammenligninger. Frekvenstabellene viser bare tall for egen enhet. 4.1 Resultatene fra undersøkelsen for ansatte Hovedtendensen i undersøkelsen er at ansatte i Trondheim kommune er overveiende fornøyd med arbeidsmiljøet sitt. I tabellen under gjengis gjennomsnittsscoren for alle spørsmålene, for Trondheim kommune samlet. Sammenligning med tidligere år er ikke mulig i og med at undersøkelsen er nykonstruert. Tabellen nedenfor er delt inn etter de ulike temaområdene. Hvert temaområde avsluttes med et alt i alt- spørsmål. Tabell 2: Gjennomsnittsscorer på de enkelte spørsmålene Ansatteundersøkelsen Organisering av arbeidet 1....får du tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre en god jobb? 4, er du kjent med målene for din enhet? 4, er du med på å utarbeide målene for din enhet? 4, bidrar du selv aktivt til at enheten når sine mål? 4, har du nok tid til å gjøre jobben din? 3, har du tilstrekkelig med utstyr til å få gjort jobben din (for eksempel data, verktøy, 4,5 hjelpemidler)? 7. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? 4,4 Saksfremlegg - arkivsak 10/

4 Arbeidssituasjonen 8....har du nok utfordringer i jobben? 4, har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver? 4, har du mulighet til å jobbe selvstendig? 5, mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? 5,0 12. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med arbeidssituasjonen din? 4,6 Fysiske arbeidsforhold er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din? 3, er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine? 4, opplever du arbeidsplassen som fri for uheldige fysiske belastninger? 4, er arbeidsplassen fri for plagsom støy? 3, opplever du arbeidsplassen som trygg i forhold til uhell og skader? 4,7 18. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene på 4,1 arbeidsplassen din? Samarbeid og trivsel med kollegene trives du sammen med dine kolleger? 5, løser dere felles arbeidsoppgaver på din enhet på en god måte? 4,7 21. Alt i alt, hvor fornøyd er du med samarbeidet med dine kolleger? 5,0 Mobbing, diskriminering og varsling er det et mobbefritt miljø på din enhet? 4, er din enhet inkluderende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv? 5, synes du at du kan varsle om kritikkverdige forhold på din enhet? 4, opplever du trusler og fare for vold i jobbsammenheng? 2,3 Ledelsen på enheten gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 4, gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør? 3, har innsikt i jobben du gjør? 4, er lydhør overfor dine synspunkter? 4, tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig? 4, gir støtte og veiledning i krevende situasjoner? 4,5 32. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen på din enhet? 4,5 Medarbeidersamtale din leder fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? 4, du fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? 4,8 Saksfremlegg - arkivsak 10/

5 Overordnet ledelse (Rådmann m/ ledergruppe) bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 3, er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 3,9 38. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med den overordnede ledelsen i kommunen? 3,6 Faglig og personlig utvikling legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? 4, utvikler du din kompetanse gjennom arbeidsoppgavene dine? 4,4 41. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med muligheten for læring og utvikling i jobben? 4,2 Stolthet over egen arbeidsplass opplever du at verdiene åpen, kompetent og modig blir vektlagt på din enhet? 4, opplever du tilhørighet til din enhet? 4, tror du Trondheim kommune har et godt omdømme blant innbyggerne? 3, tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra ditt tjenesteområde? 4, vil du anbefale andre å søke jobb på din enhet? 4, tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 4,9 48. Alt i alt, i hvilken grad er du stolt over enheten din? 4,8 Helhetsvurdering 49. Alt i alt, hvor fornøyd er du med jobben din i Trondheim kommune? 4,6 Generelle trekk Av tabellen kan vi se at resultatene jevnt over er gode. Hovedtendensen, sett ut fra gjennomsnittstallene, er at ansatte i Trondheim kommune er fornøyd med arbeidsmiljøet sitt. Disse tallene representerer kommunen samlet sett, variasjonen er naturlig nok stor mellom enheter og til en viss grad mellom tjenesteområdene. Temaene som går på arbeidssituasjonen og samarbeid og trivsel med kollegene peker seg ut som særlig positive områder. Forhold knyttet til fysisk arbeidsmiljø og synet på overordnet ledelse kommer dårligst ut. Spesifikke spørsmål De spørsmålene som særlig peker seg ut i positiv retning er: - Kjennskap til målene for enheten (spm. 2) - Eget bidrag ifht. enhetens måloppnåelse (spm. 4) - Nok utfordringer i jobben (spm. 8) - Kompetanse for å utføre egne arbeidsoppgaver (spm. 9) - Muligheten til å jobbe selvstendig (spm. 10) - Mestring av jobben ut fra forventninger som stilles (spm. 11) - Trivsel sammen med kollegene (spm. 19) - Inkludering ifht. kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv. (spm. 23) - Opplevelse av tilhørighet til enheten (spm. 43) Saksfremlegg - arkivsak 10/

6 De spørsmålene som kommer mer moderat ut er: - Involvering ifht. å utarbeide enhetens mål (spm. 3) - Opplevelsen av å ha nok tid til å gjøre jobben (spm. 5) - Inneklimaet på arbeidsplassen (spm. 13) - Standarden på arbeidslokalene (spm. 14) - Arbeidsplassen fri for uheldige fysiske belastninger (spm. 15) - Arbeidsplassen fri for plagsom støy (spm. 16) - Hvorvidt ledelsen på enheten gir tilstrekkelig tilbakemelding på jobben som gjøres (spm. 27) - Om den overordnede ledelsen bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne (spm. 36) - Om den overordnede ledelsen er tydelig ifht. kommunens retning og mål (spm. 37) - Om man tror at kommunen har et godt omdømme blant innbyggerne (spm. 44) Et av spørsmålene i undersøkelsen krever litt ekstra kommentarer; Spm. 25 I hvilken grad opplever du trusler og fare for vold i jobbsammenheng? Dette spørsmålet skiller seg fra de øvrige spørsmålene i den forstand at et godt resultat her skal komme til uttrykk i et lavt gjennomsnittstall, gitt måten spørsmålet er stilt på. På de øvrige spørsmålene vil godt resultat komme til uttrykk i et høyt gjennomsnittstall. I følge tabellen er gjennomsnittstallet på dette spørsmålet 2,3, noe som vi vurderer som høyere enn forventet. Både tilbakemelinger vi har fått og frekvensfordelingen tyder på at en del personer kan ha krysset av 5 eller 6 der de egentlig skulle satt 2 eller 1. Det vil si at det er rapportert mer av trusler og vold i jobbsammenheng enn det som reelt sett er tilfelle i praksis. Årsaken til dette er av spørsmålsteknisk art, i kombinasjon med det faktum at mange fyller ut slike spørreskjema uten å lese teksten nøye nok, noe spørsmål 25 krever. I tilbakerapporteringen til enhetene er dette spesifisert og krever derfor ekstra oppfølging for å finne hva som er den reelle opplevelsen av dette. Som nevnt i punkt 2 foran er denne undersøkelsen basert på Kommunenes sentralforbunds undersøkelse, som er spesialtilpasset kommunal sektor. Dette gjør det mulig og sammenligne Trondheim kommunes resultater med resultatene til 99 andre kommuner med til sammen over medarbeidere. I sammenligningen kan vi se at Trondheim kommune scorer gjennomgående bedre enn de andre kommunene. I synet på den overordnede ledelsen er våre ansatte betydelig mer tilfreds, selv om dette er det området som kommer svakest ut i vår undersøkelse sett i forhold til de andre områdene. Vi scorer også betydelig over i synet på medarbeidersamtalen. Vi scorer noe over på fysisk arbeidsmiljø og synet på ledelsen ved enheten. På de andre områdene ligger vi marginalt over. Samlet sett kan vi derfor si at ansatte i Trondheim kommune er mer fornøyd med arbeidsmiljøet sitt enn ansatte i de 99 andre kommunene. (kilde: Medarbeidertilfredshet i kommunene Hva forteller kommunenes medarbeiderundersøkelser?, Rapport Agenda november 2009, ) 4.2 Resultatene fra undersøkelsen for enhetslederne Hovedtendensen i undersøkelsen er at enhetslederne i Trondheim kommune er overveiende meget godt fornøyd med jobben sin og arbeidsmiljøet. I tabellen under gjengis gjennomsnittsscoren for alle spørsmålene, for enhetslederne i Trondheim kommune samlet. Sammenligning med tidligere år er ikke mulig i og med at undersøkelsen er nykonstruert. Tabell 3: Gjennomsnittsscorer på de enkelte spørsmålene Enhetslederne Saksfremlegg - arkivsak 10/

7 Organisering av arbeidet 1....får du tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre en god jobb? 5, er du kjent med målene for ditt tjenesteområde? 5, er du med på å utarbeide målene for ditt tjenesteområde? 5, bidrar du selv aktivt til at tjenesteområdet når sine mål? 5, har du nok tid til å gjøre jobben din? 3, har du tilstrekkelig kompetanse på enheten til å utføre de oppgaver dere er satt til? 4, er lederavtalen et godt arbeidsverktøy for deg som leder? 4, har du tilstrekkelig med utstyr til å få gjort jobben din (for eksempel data, verktøy, 5,1 hjelpemidler)? 9. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? 4,9 Arbeidssituasjonen har du nok utfordringer i jobben? 5, har du tilstrekkelig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver? 5, mestrer du jobben din ut fra de krav og forventninger som stilles til deg? 5, har du tilstrekkelig handlingsrom til å utføre jobben din? 4, har du tilstrekkelig tid til faglige lederoppgaver/faglig utviklingsarbeid på enheten? 3, har du tilstrekkelig tid til økonomistyring og administrative lederoppgaver? 4, har du tilstrekkelig tid til personalledelse/personalutvikling? 4,0 17. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med arbeidssituasjonen din? 4,8 Saksfremlegg - arkivsak 10/

8 Fysiske arbeidsforhold er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din? 4, er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine? 4, opplever du arbeidsplassen som fri for uheldige fysiske belastninger? 4, er arbeidsplassen fri for plagsom støy? 4, opplever du arbeidsplassen som trygg i forhold til uhell og skader? 5,4 23. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene på 4,9 arbeidsplassen din? Samarbeid og trivsel med medarbeiderne trives du sammen med medarbeiderne på enheten? 5, løser dere felles arbeidsoppgaver på din enhet på en god måte? 5, opplever du at du har tilstrekkelig støtte fra dine medarbeidere? 5,2 27. Alt i alt, hvor fornøyd er du med samarbeidet med dine medarbeidere? 5,3 Mobbing, diskriminering og varsling er det et mobbefritt miljø på din enhet? 5, er din enhet inkluderende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv? 5, synes du at du kan varsle om kritikkverdige forhold i Trondheim kommune? 5, opplever du trusler og fare for vold i jobbsammenheng? 2,2 Nærmeste leder gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 5, gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør? 3, har innsikt i jobben du gjør? 4, er lydhør overfor dine synspunkter? 4, tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig? 5, gir støtte og veiledning i krevende situasjoner? 4, og du har tilstrekkelig kontakt? 4,2 39. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med din leder? 4,8 Overordnet ledelse (Rådmann m/ ledergruppe) bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 4, er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 4,7 42. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med den overordnede ledelsen i kommunen? 4,6 Saksfremlegg - arkivsak 10/

9 Faglig og personlig utvikling legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for deg i jobben 4,8 din? utvikler du din kompetanse gjennom arbeidsoppgavene dine? 5,1 45. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med muligheten for læring og utvikling i jobben? 5,0 Stolthet over egen arbeidsplass opplever du at verdiene åpen, kompetent og modig blir vektlagt i Trondheim 4,6 kommune? opplever du tilhørighet til Trondheim kommune? 5, tror du Trondheim kommune har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen? 4, tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra ditt tjenesteområde? 4, vil du anbefale andre å søke jobb i Trondheim kommune? 5, tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 5,4 52. Alt i alt, i hvilken grad er du stolt over å jobbe i Trondheim kommune? 5,2 Helhetsvurdering 53. Alt i alt, hvor fornøyd er du med jobben din i Trondheim kommune? 5,2 Av tabellen kan vi se at enhetslederne i Trondheim kommune er overveiende (meget) godt fornøyd med arbeidsmiljøet sitt. Gjennomsnittscorene er jevnt over høye. Naturlig nok er det variasjoner her også, men tendensen er klar. Det er to områder hvor vi kan påpeke noe svakere tendenser; (1) forholdet til nærmeste leder og (2) tid til å gjøre jobben. Når det gjelder forholdet til nærmeste leder kan vi se at enhetslederne nok kunne tenkt seg mer tilbakemelding på jobben de gjør. I tillegg etterspør de til en viss grad at leder har mer innsikt i jobben de gjør og at de kunne hatt mer kontakt. Gjennomsnittstallene på de to siste spørsmålene er ikke lave verdimessig sett, men lavere sett i forhold til de andre spørsmålene i undersøkelsen. Spørsmål om tid er i undersøkelsen for enhetslederne delt i fire deler; (1) tid til å gjøre jobben generelt sett (spm. 5), (2) tid til å utføre faglige lederoppgaver/ utviklingsarbeid (spm. 14), (3) tid til administrative lederoppgaver (spm. 15) og (4) tid til personalledelse/ personalutvikling lederskap (spm. 16). Generelt sett kan vi si at tid til å utføre de ulike delene av lederjobben ikke oppleves som tilstrekkelig. Det å være enhetsleder er en travel jobb. Svarene på disse spørsmålene må i imidlertid ses i sammenheng med svar på andre relevante spørsmål. Der framgår det at enhetslederne opplever at de mestrer jobben godt (spm. 12), har tilstrekkelig kompetanse for å utføre den (spm. 11) og har nødvendig handlingsrom (spm. 13). Dette kan tyde på at knapphet på tid ikke oppleves som direkte problematisk eller helseskadelig for de fleste. På den annen side viser frekvensfordelingen at en del ledere synes å ha for lite tid (svart 1 eller 2). Hvordan de har svart på for eksempel spørsmålet om mestring gir ikke tallmaterialet foran svar på, men det kan undersøkes gjennom nærmere analyser. Slik svarene framstår kan det virke som at det er den faglige ledelsesutøvelsen og personalledelse som Saksfremlegg - arkivsak 10/

10 tidsmessig kommer dårligst ut dvs. det de opplever å ha minst tilstrekkelig tid til. 5. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2010 Alle enheter har mottatt en rapport med resultatene fra sin enhet. Denne ble sendt ut ca. 1. mars. Alle enhetsledere er pålagt å følge opp undersøkelsen i samarbeid med enhetens arbeidsmiljøgruppe (AMG). Oppfølgingen er tenkt tredelt; (1)gjennomgang og vurdering av resultatene i AMG, (2) presentasjon av resultatene med refleksjon og vurdering sammen ansatte og (3) utarbeide tiltaksplan og iverksette tiltak. Det forutsettes at alle ansatte involveres i arbeidet. Oppfølging av undersøkelsen ligger også inn som en del av Lederavtalen. Medarbeiderne er ikke bedt om å vurdere hvor viktig de ulike temaene er for opplevelse av medarbeidertilfredshet. Det er derfor viktig at enhetsleder og ansatte på enhetene diskuterer i fellesskap om det er noen områder som har større betydning for tilfredshet enn andre. Som støtte i oppfølgingsarbeidet er det utarbeidet en egen folder som beskriver hvordan oppfølgingsarbeidet kan gjøres. I tillegg er det opprettet en egen gruppe med prosessledere som kan bistå enhetene ved behov. Enhetene kan få tilbud om bistand på ulike nivå: - Spørsmål og svar/ drøfting/ tolking via telefon og e-post - En fra prosessledergruppa møter enhetsleder og AMG for drøfting/ tolking og planlegging av oppfølgingen - En fra prosessledergruppa leder seansen med tilbakerapportering og prosessen med tiltaksutforming. Det er pr. 1.juni 75 enheter som har bedt om bistand i en eller annen form. Neste undersøkelse er planlagt gjennomført i januar Rådmannen i Trondheim, Elin Rognes Solbu kommunaldirektør Øyvind Husby rådgiver Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift... Sett inn saksutredningen over denne linja Saksfremlegg - arkivsak 10/

11 Saksfremlegg - arkivsak 10/

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/18397 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/18397

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 05/30643 1 Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2005 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 05/30643

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Arkivsaksnr.: 11/10315 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. :::

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Arkivsaksnr.: 15/168 3 Arkivnr.: 440 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 SAMMENDRAGSRAPPORT Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2014 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2014 ble avviklet i september og oktober og gjennomført

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 0 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... Kort om undersøkelsens formål... Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen... Resultater

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Saksframlegg. HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011 Arkivsaksnr.: 11/32061

Saksframlegg. HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011 Arkivsaksnr.: 11/32061 Saksframlegg HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011 Arkivsaksnr.: 11/32061 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om bruker- og ansatteundersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT BERGHEIM BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT STAVSETMYRA BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om oppfølging av forvaltningsrevisjon etiske retningslinjer til orientering.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om oppfølging av forvaltningsrevisjon etiske retningslinjer til orientering. Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON ETISKE RETNINGSLINJER Arkivsaksnr.: 06/41630 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om oppfølging av forvaltningsrevisjon etiske retningslinjer til orientering. Saksfremlegg

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 2016 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... 3 Kort om undersøkelsens formål... 3 Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet

MØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.08.2014 kl. 07:30-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 2015/33 Saksbehandlar: Rune Håseth Dato: 19.02.2015 Medarbeidarundersøkjing 2014 Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Saksframlegg. Sykefraværsrapport for 1. kvartal Trondheim kommune. Arkivsaksnr.: 09/20831

Saksframlegg. Sykefraværsrapport for 1. kvartal Trondheim kommune. Arkivsaksnr.: 09/20831 Sykefraværsrapport for 1. kvartal 2009 Arkivsaksnr.: 09/20831 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Administrasjonsutvalget tar sykefraværsrapport 1.kvartal

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Orientering DK

Orientering DK Orientering Medarbeiderundersøkelsa 2009 Medarbeiderundersøkelse Aktivitet i effektivitetsnettverket Steinkjer, Stjørdal, Verdal, Orkdal Første gang 2003 Medarbeider og brukerundersøkelser annakvart år

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Nr. 4 februar 8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 7 HOVEDRESULTATER INKLUDERING HØY TRIVSEL DELTAKELSE ENGASJEMENT 1 7.indd 1 12.2.8 11:15:41 Fortsatt fremgang i medarbeidertilfredshet Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Dato Saksbehandler 10.12.2012 Monica Holmen Skjeldrum Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Saksnr. Møtedato

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1974-8 Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: 440 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - HELSE OG SOSIAL

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: 440 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - HELSE OG SOSIAL SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4105-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - HELSE OG SOSIAL Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling:

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 440

Søgne kommune Arkiv: 440 Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2013/681-22315/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 25.06.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Kartlegging av medarbeidertilfredshet Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag kl.

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag kl. Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 29.04.2015 kl. 15:30-17:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Kundeundersøkelse 2017

Kundeundersøkelse 2017 Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forbindelse med vår leveranse på arbeidsog inkluderingstjenester til NAV. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 5659/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORSØKSORDNING MED 6 TIMERSDAG Arkivsaksnr.: 06/1684

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORSØKSORDNING MED 6 TIMERSDAG Arkivsaksnr.: 06/1684 FORSØKSORDNING MED 6 TIMERSDAG Arkivsaksnr.: 06/1684 Saksframlegg Forslag til innstilling: I tråd med bystyrets vedtak i sak 196/08, videreføres ikke forsøket med 6-timersdag ved Miljøservice, Trondheim

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 23.11.2016 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010

Medarbeiderundersøkelsen 2010 Ringerike kommune R I N G E R I K E K O M M U N E Medarbeiderundersøkelsen 2010 Hønefoss kino 4. februar Program Innledning og noen aktuelle tema v/rådmannen Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2010

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF FORSIDE 1/36 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever

Detaljer