Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO"

Transkript

1 Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge sektren: Sklefritidsrdningen ved Kaiskuru Nærmiljøsenter, Gakri, Kmsa, Elvebakken g Bssekp skler Helse- g ssial sektren: De hjemmebaserte tjenester i sne vest g sne øst Elvebakken sykehjem (km med vår 2009) Drift- g utbyggingssektren: Renhldstjenesten (km med vår 2009) Felles fr alle virksmhetene: Ivaretakelse g tilrettelegging fr gravide arbeidstakere. I tillegg til virksmhetene i prsjektet deltk Ekrnsvingen sykehjem, Helsesenterets sykehjem, Sykestua g Legetjenesten. 1

2 Innhld 1. Bakgrunn 2. Organisering 3. Målsettinger 4. Øknmi 5. Status g resultat fr ulike aktiviteter/tiltak sm har blitt gjennmført 6. Delprsjekt: Ivaretakelse g tilrettelegging fr gravide arbeidstakere 7. Synliggjøring av prsjektet 8. Videreføring av gde tiltak g verktøy Vedlegg 1: Prsjektplan Vedlegg 2: Organisering g mandat Vedlegg 3: Statistikk fr utvikling av sykefravær Vedlegg 4: Resultater fra medarbeiderundersøkelsene samt versikt ver hvr mange sm har hatt medarbeidersamtale med sin leder Vedlegg 5: Oversikt kurs g knferanser med deltakere fra Alta kmmune i frbindelse med Kvalitetskmmuneprgrammet Vedlegg 6: Resultater fra brukerundersøkelser Vedlegg 7: Regnskap fr 2008, 2009 g 2010 Vedlegg 8: Retningslinje vedrørende tilrettelegging fr gravide arbeidstakere Vedlegg 9: Veileder til samtalene mellm leder g den gravide 2

3 1. Bakgrunn Alta kmmune ble tatt pp i Kvalitetskmmuneprgrammets første pulje med ppstart i april Prsjektleder ble tilsatt i 50 % stilling fra 1.september 07 (40 % fra ). Prgrammet har på nasjnalt plan vært et samarbeid mellm staten, KS g arbeidstakerrganisasjnene. Målet var å øke kvaliteten g effektiviteten på det kmmunale tjenestetilbudet gjennm en knstruktiv samhandling mellm de flkevalgte lederne g de ansatte slik at innbyggeren merket en frbedring. Det var et særskilt mål å redusere sykefraværet i kmmunesektren. I Kmmuneprpsisjnen 2011, Prp.124 S, s.31, står følgende: Kvalitetskmmuneprgrammet har vært regjeringens viktigste satsing på kvalitetsutvikling i kmmunene i periden kmmuner har deltatt i prgrammet, sm er frankret i en avtale fra ktber 2006 mellm staten, kmmunesektren g arbeidstakerrganisasjnene. Bakgrunnen fr å søke prsjektet g den lkale frankringen i Alta kmmune var at både den plitiske ledelsen, Fagfrbundets hvedtillitsvalgte g Utdanningsfrbundets hvedtillitsvalgte hadde et ønske m å være innsatskmmune med det mål å redusere sykefraværet spesielt innen t tjenestemråder, et i Oppvekstsektren g et i Helse- g ssialsektren. Innen disse t sektrene ble Hjemmetjenesten, sne øst g vest, g Sklefritidsrdningen ved de 5 sentrumsnære sklene valgt. Bakgrunnen fr valget av disse tjenestemrådene var et vedvarende høyt sykefravær, samt at medarbeiderne var i direkte kntakt med innbyggerne i sitt arbeid. Fr øvrig var følgende mmenter vektlagt sm kmmunen ønsket å viderebringe erfaringer fra: I gjennmførte Alta kmmune et sykefraværsprsjekt fr barnehagene. Dette prsjektet skulle sikres erfaringsverføring med tanke på verktøy sm risikvurdering av helse, miljø g sikkerhet, trivselsmålinger, stress g stressmestring. I 2006 deltk Helse- g ssialsektren i prsjektet Medarbeiderskap i regi av Flink med Flk i KS. 98 medarbeidere fra 14 virksmheter deltk. Den filsfien sm ble lagt til grunn her, ønsket man gså å legge til grunn i Kmpetanseløftet 2015 g var i tråd med kmmunens lkale arbeidsgiverplitikk. Rådmannen hadde i Alta kmmunes virksmhetsplan fr 2007 gitt føringer på at alle sektrer skulle gjennmføre brukerundersøkelser i minst 2 tjenestemråder hver. Det skulle gjennmføres bruker- g medarbeiderundersøkelser sm grunnlag fr sykefraværstiltak i dette prsjektet. Ansvarliggjøring hs hver enkelt medarbeider er en grunnfilsfi sm skulle legges til grunn i sykefraværsarbeid i Alta kmmune g ville gjøre det gså i dette prsjektet. Alta kmmune hadde vedtatt ny styringsdel fr Helse, miljø g sikkerhet sm er tuftet på kmmunens arbeidsgiverplitikk. Denne har vært prsjektets plattfrm. Alta kmmune hadde signert en lkal avtale Plattfrm fr kvalitetsutvikling i Alta kmmune - et samarbeid mellm Alta kmmune, Fagfrbundet, Uni, Akademikerne g Ys. Vedlegg 1: Prsjektplan 3

4 2. Organisering Prsjektansvarlig g ppdragsgiver: Rådmann Bjørn Atle Hansen Prsjektleder: Britt Gunnberg (50% stilling sept.07- mai08, 40% stilling juni08-aug 10) Prsjektstart: Sept 2007 Prsjektslutt: August 2010 Prsjektet har vært rganisert med en styringsgruppe g en prsjektgruppe, samt lkale arbeidsgrupper ute ved virksmhetene sm har deltatt. Trepartssamarbeidet har blitt sikret ved at deltakere fra plitisk, administrativ g tillitsvalgtes side har vært representert i styringsgruppa g prsjektgruppa. I arbeidsgruppene har den plitiske sida vært representert med brukerrepresentanter. Styringsgruppa har bestått av: Ordfører Geir Ove bakken Leder hvedutvalg Barn g unge Ott Erik Aas Leder hvedutvalg Helse g ssial Trfinn Reginiussen Rådmann Bjørn Atle Hansen (leder fr styringsgruppa) Leder fr Barn g unge sektren Per Hindenes Leder fr Helse g ssial sektren Aina Irene Olsen ( ) g Per Prebensen ( ) Leder fr Drift g utbyggingssektren Bengt Fjellheim ( ) Hvedtilllitsvalgt Utdanningsfrbundet Unni Tllefsrud Hvedtillitsvalgt Fagfrbundet Grete Thmassen Hvedtillitsvalgt Sykepleierfrbundet Brita Karlsen ( ) Styringsgruppa har hatt 9 møter i prsjektperiden enten alene eller sammen med prsjektgruppa. Prsjektgruppa har bestått av: Prsjektleder Britt Gunnberg Leder Administrasjnsutvalget Anita Håkegård Pedersen Leder Omsrgsavdelingen Mette Skipperud ( ) g Marie Stavang ( ) Rådgiver Barn g unge sektren Marianne Berge ( ), Nina Sørensen ( ) g Ole Jhansen ( ) Seksjnsleder Renhldstjenesten Rigmr Endresen ( ) Tillitsvalgt Fagfrbundet Hans Petter Slberg ( ) g Isak Eira Thmassen ( ) Tillitsvalgt Utdanningsfrbundet Siri Marsdal Tillitsvalgt Sykepleierfrbundet Helene Thresen Haugsnes Persnalsjef Linda Pedersen ( ), Paul Erling Andersen ( ) g Linda Pedersen (2010) Prsjektgruppa har hatt 25 møter i periden. Vedlegg 2: Organisering g mandat 4

5 3. Målsettinger Hvedmålet med prsjektet: Alta kmmune skal øke kvaliteten på det kmmunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en frbedring. Resultatmål: Virksmhetene skal ppnå kvalitetsfrbedring ved: 1. Økt tilstedeværelse sm følge av at sykefraværet halveres i løpet av prsjektperiden. 2. Lederne i virksmhetene har fått økt bevissthet m sitt ansvar i frhld til medarbeidertilfredshet gjennm: At alle ansatte sm blir sykemeldte følges pp gjennm IA-prsessen At alle ansatte følges pp med medarbeidersamtaler minst 2 ganger i løpet av prsjektperiden 3. Økt medarbeidertilfredshet sm måles gjennm medarbeiderundersøkelser før g i slutten av prsjektperiden. 4. Økt medvirkning gjennm antall medarbeidere sm har gjennmført pplæring i medarbeiderskap g sm deltar i medvirkningsprsessene. 5. Økt brukertilfredshet sm måles gjennm brukerundersøkelser før g ved slutten av prsjektperiden. 6. Økt brukermedvirkning ved å pprette kvalitetsutvalg med brukerrepresentasjn i hver virksmhet g disse fungerer gdt. 7. I løpet av 2009 skal minst t nye tjenestemråder innfases i prsjektet med erfaringslæring fra Sklefritidsrdningen g Hjemmetjenesten. 8. Alta kmmune har tatt i bruk et system fr registrering av sykefravær sm er pålitelig g gir et gdt grunnlag fr IA-ppfølging. 9. De verktøy g metder sm brukes g vi lykkes med i prsjektet skal søkes å implementeres i Alta kmmunes rutiner permanent. 4. Øknmi Prsjektet fikk i 2008 tildelt kr ,- i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark. I tillegg fikk prsjektet kr ,- til sammen fra Fagfrbundet fr 2008 g 2009 g kr ,- fra Vital frsikring fr hvert av årene 2007, 2008 g Kvalitetskmmuneprgrammet nasjnalt har dekt flyreise g pphldsutgifter fr deltakere fra kmmunen på sentrale nettverksknferanser. Dette vises i regnskapet sm refusjn fra KS. Fr 2008, 2009 g 2010 har prsjektet hatt eget prsjektnummer i regnskapet under Lønn- g persnalavdelingen. Vedlegg7: Regnskap fr 2008, 2009 g så langt i

6 5. Status g resultat fr ulike tiltak sm har blitt gjennmført vurdert pp mt målene sm ble satt Mål 1 Redusere sykefraværet / øke nærværet Mål 2 Øke ledernes ppfølging av med- Tiltak Det har vært et kntinuerlig fkus på sykefravær / nærvær g helse-, miljø g sikkerhet gjennm hele prsjektperiden. Det ble tidlig klart at lavt nærvær hadde mange årsaker. Fr å øke nærværet ville det kreve et systematisk frbedringsarbeid ver tid. I kartleggingsfasen ga medarbeiderundersøkelser g drøftinger av arbeidsmiljøet i persnalgruppene mange innspill på hva sm kunne frbedres. Tiltakene innenfr de andre målmrådene beskriver hva sm er gjrt. Prsjektleder har utarbeidd versikt ver utviklingen av sykefraværet fra 2007 g gjennm hele prsjektperiden. Beregningen av hva fraværet kster er basert på anbefaling fra KS / Kvalitetskmmuneprgrammet. Vedlegg 3: Statistikk fr utvikling sykefravær I kartleggingsfasen ble det avdekket at det varierte i hvilken grad sykemeldte arbeidstakere ble fulgt pp av sin leder i henhld til IA-avtalen g i hvilken grad det ble gjennmført medarbeidersamtaler. På bakgrunn av erfaringer fra prsjektet Status/resultat Utviklingen av sykefraværet har vært psitiv fr fire av SFO ene sm deltk i prsjektet. Den femte SFO en har i hele periden slitt med høyt langtidsfravær hvr lite har blitt avklart. Ttalt har sklefritidsrdningen ved de 5 sklene fra vært 2553 timer friskere, ne sm tilsvarer 1,3 årsverk. Tre av SFO ene nådde målsettingen i prsjektet m halvering av sykefraværet, g den fjerde SFO en har hele periden ligget lavt. Sykefraværsutviklingen har vært psitiv i de hjemmebaserte tjenester, særlig innenfr hjemmesykepleien sne øst g sne vest, samt hjemmehjelp sne øst. Sne øst nådde målsettingen m halvering av sykefraværet. Ttalt har de hjemmebaserte tjenester vært 2290 timer friskere fra , ne sm tilsvarer nesten 1,3 årsverk. Elvebakken sykehjem (medregnet msrgsbligene) har vært 2748 timer friskere fra , ne sm tilsvarer 1,5 årsverk. Omsrgsbligene nådde målsettingen m halvering av sykefraværet. Innenfr Renhldsseksjnen har svært mange av medarbeiderne slitt med stre helseprblemer, g mange har i 2009 hatt eller venter på perasjner g behandling/rehabilitering. En psitiv utvikling i sykefraværet 1.g 2. kvartal 2010 frdi mange arbeidstakere har fått avklart sin arbeidsevne / helsesituasjn. Men fra var de ansatte (65,6 årsverk) 9987 timer sykere, ne sm tilsvarer 5,1 årsverk. Når antall ansatte er lavt innenfr en virksmhet, har et langtidsfravær fr en eller nen få ansatte stre utslag på fraværsstatistikken. Krttidsfraværet er i all hvedsak lavt ved alle virksmheter gjennm prsjektperiden. Prsjektet har ført til et større fkus på ppfølging av sykemeldte, særlig langtidsfraværet. Persnalteamet har bistått lederne i arbeidet med ppfølging av sykemeldte, g det ble tidlig klart i prsjektet at lederne ville trenge mer bistand g kmpetanse på mrådet. Kmmunen har vedtatt å 6

7 arbeiderne har prsjektleder deltatt i utviklingen av reviderte rutiner i frhld til ppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Første del av rutiner fr ppfølging av sykemeldte ble gjennmgått med alle ledere vår Høst 2010 skal gså ledere få pplæring i maler g verktøy sm skal brukes i frhld til rutinen. Prsjektgruppa har utarbeidd en mal fr gjennmføring av medarbeidersamtaler, g prsjektleder har hldt kurs fr lederne. Vedlegg 4: Oversikt ver hvr mange sm har hatt medarbeidersamtale med sin leder. Tallene er hentet ut fra medarbeiderundersøkelsene. Prsessen viste at det var nødvendig å få avklart rllene mellm rektr g SFOleder, g hvilket ansvar g ppgaver SFO-leder skal ha. Barn g unge sektren har bestemt at det skal være t fellesmøter i året mellm rektrer g SFO-ledere. pprette et nærværsteam på tre persner sm skal hjelpe lederne i nærværsarbeidet g med ppfølging g avklaring av sykemeldte. Det har etter hvert blitt pprettet gd kntakt med NAV Arbeidslivstjeneste. Det har skjedd klare frbedringer i frhld til gjennmføring av medarbeidersamtaler. Det er i all hvedsak SFO-lederne sm gjennmfører samtalene med de ansatte innenfr SFO. Det gjenstår ennå en gd del fr å nå målet i arbeidsgiverplitikken. Se vedlegg. Det er rektr sm har det frmelle persnalansvaret fr de ansatte i SFO. Det varierer likevel ute i virksmhetene hvrdan arbeidsppgavene med ppfølging av sykemeldte, gjennmføring av medarbeidersamtaler g andre persnalppgaver frdeles innenfr ledelsen ved sklen. SFO-ledere må så lenge de får delegert ansvar fra rektrene til ulike persnalmessige ppgaver, gså få tilbud m kmpetanseheving / kurs i utføring av disse ppgavene. Det gjelder fr eksempel gjennmføring av medarbeidersamtaler, ppfølging av sykemeldte g andre HMSppgaver. I frhld til det frmelle persnalansvaret har prsjektet vist at det frtsatt er behv fr en avklaring innenfr en del av virksmhetene i frhld til SFO-leders ansvar g arbeidsppgaver. I møte med lederne innenfr msrgsavdelingen uttrykker de str frustrasjn mht. sitt ansvarsmråde g sine ppgaver. Det blir fr lite tid til å arbeide med utvikling av tjenesten g ppfølging av medarbeiderne. De gir uttrykk fr at de trenger større administrativ ressurs fr å lede virksmhetene slik at de selv kan bruke mer tid på ppfølging av sitt persnale. Det er lagt ned mye arbeid med utarbeiding av nye stillingsbeskrivelser Elvebakken sykehjem g de hjemmebaserte tjenester sne vest g sne øst har fått økt administrativ ressurs vår 2010 ved at stedfrtrederstillingene skal være 100 % faste stillinger. Det er mange ledere sm har sluttet, ne sm har skjedd både i de hjemmebaserte tjenester sne øst g ved Elvebakken sykehjem. Dette har ført til mindre fkus på prsjektet i g med at de nye lederne ikke har hatt tid til å følge pp prsessene sm var satt i gang. Den lkale frankringen har manglet. Manglende stillingsbeskrivelser har vært et minus i frhld til ppfølging av de ansatte. 7

8 fr de ansatte innen msrgsavdelingen, men de er ennå ikke tatt i bruk. Ved Elvebakken sykehjem har prsjektet avdekket at det trengs en større mrganisering g nytenking fr å frbedre arbeidsfrhldene både fr leder, ansatte g pasienter. Ledere g ansatte i virksmhetene har deltatt på knferanser i regi av prsjektet fr å høyne sin kmpetanse. Ledere g ansatte har gså deltatt på ulike kurs g fagdager i Alta i tillegg til at det har vært gjennmført intern pplæring fr ledere g ansatte i ulike tema. I utgangspunktet skulle endringer settes i verk i mars-april 2010, men pga. lederskifte er innføring av ønsketurnus utsatt til høsten Erfaringer utver våren 2010 viser gså at det bør kjøres en grundig medvirkningsprsess sammen med persnalgruppa i frhld til samarbeid, fleksibilitet g hldninger g hva sm vil gi kvalitetsfrbedring fr pasientene. Både eksterne g interne kurs g knferanser har bidratt til økt kmpetanse hs medarbeiderne. Det legges gså vekt på at medarbeidere skal viderefrmidle det de har lært g erfart til øvrige ansatte i virksmhetene. Mål 3 Økt medarbeidertilfredshet Vedlegg 5: En samlet versikt ver kurs g knferanser i frbindelse med Kvalitetskmmuneprgrammet med deltakere fra Alta kmmune. Alle virksmhetene har gjennmført medarbeiderundersøkelser gjennm bruk av verktøyet Prsessen i etterkant har fått fram ulike utfrdringer g frbedringsmråder sm det har blitt arbeidet med. Vedlegg 4: resultater fra medarbeiderundersøkelser Medarbeiderne ved SFO ene satte seg sm mål å frbedre internt samarbeid g kmmunikasjn med sklen g lærerne. Det har blitt lagt str vekt på kmpetanseheving fr de ansatte. Innenfr SFO har det vært t læringsdager hver høst i Alta i regi av Barn- g unge sektren (prsjektet har bidratt med øknmisk tilskudd) g eksterne kurs i Osl g Trndheim. Innenfr Omsrgsavdelingen har medarbeidere deltatt på både fagdager i Alta g eksterne kurs. Innenfr Renhldstjenesten har det vært et kntinuerlig fkus på kmpetanseheving gjennm interne kurs Vi er gdt frnøyd med verktøyet g prsessene sm har vært gjennmført fr å følge pp resultatene i undersøkelsene. Det har vært gd medvirkning fra medarbeiderne. Fire av virksmhetene har hatt økning i scren fr medarbeidertilfredshet, t ligger på det samme, mens tre har hatt tilbakegang. Renhldstjenesten har høyest scre av alle, men likevel en liten tilbakegang fra 4,7 til 4,6. Interne prsesser sm går på samarbeid med lærerne på sklen, kmmunikasjn, ppfølging fra leder g kmpetanseheving har ført til større medarbeidertilfredshet hs de ansatte. Det er aksept fr at tjenesten skal ha ansatte med gd kmpetanse. Medarbeiderne ga gde tilbakemeldinger på kvaliteten av både læringsdager g eksterne kurs. Medarbeidere sm har deltatt på kurs bruker sin kmpetanse til intern pplæring g rganisasjnsutvikling. Teammøtene er en gd g trygg arena fr drøfting av arbeidsmiljø, HMS g kvalitetsfrbedring. Mange deltar i debatten g har frslag til 8

9 Mål 4 Økt medvirkning Mål 5 Økt brukertilfredshet g fagdager. Det er etablert faste teammøter fr at de ansatte kan utveksle erfaringer i mindre fra enn når alle er samlet i Kmmunestyresalen. Renhldstjenesten legger til rette fr at ansatte kan ta fagbrev. I hjemmetjenesten g ved Elvebakken sykehjem har det vært gjennmført kartlegging av arbeidsmiljøet ved risikg sårbarhetsanalyser fr å avdekke frbedringsmråder. I planleggingsfasen ble det satt sm mål å gjennmføre kurset Medarbeiderskap. Å sørge fr medvirkning fra de ansatte var avgjørende fr m vi ville lykkes med prsjektet. Tiltakene g aktivitetene sm ble satt i gang var helt avhengig av lkal frankring g ppslutning fra både ansatte g mttakere av tjenestene våre. Det er satt i gang en prsess ved Elvebakken sykehjem rettet både mt rganiseringen av dagen fr pasientene, inndeling g frdeling av pasientene innenfr avdelingene g arbeidstidsrdningene fr de ansatte. Prsjektet heter Drømmesykehjemmet. En arbeidsgruppe styrer prsessen. Det legges vekt på gd infrmasjn g medvirkning fra de ansatte. Det legges vekt på kmpetanseheving fr både ledere, tillitsvalgte g ansatte i frhld til nye turnusrdninger g ny rganisering av sykehjemmet. Vi har gjennmført brukerundersøkelse i alle virksmhetene ved hjelp av verktøyet Vedlegg 6: Resultater fra brukerundersøkelser. Samhandling g dialg med barna g mellm de vksne g barna er fellestrekk sm det har blitt satt fkus på ved SFO. frbedringer. Ttalt har 8 medarbeidere tatt fagbrev i løpet av 2009, g 20 har meldt seg på i Kartleggingen gir et grunnlag fr å frbedre helse, miljø g sikkerheten fr de ansatte sm gså har innvirkning på kvaliteten i tjenesten. Kurset Medarbeiderskap har ikke blitt gjennmført frdi styringsgruppa vurderte pplegget fr mfattende g kstnadskrevende. Medarbeiderne får i langt større grad delta i planleggingen av ppgaver sm de skal være med på å utføre både i sklen g i SFO. Leder ved sykehjemmet sluttet 1.april 2010, ne sm medførte en utsettelse av prsjektprsessen. Medarbeiderne g ny ledelse ser viktigheten av å frtsette prsessen, men igangsetting av ønsketurnus må utsettes til høst Måltidene fr pasientene er flyttet med ½ time (middag g kvelds). Turnusgruppa har fått gd kmpetanse i frhld nye turnusrdninger. Erfaringer fra andre kmmuner g virksmheter har gitt medarbeidere idéer g innspill på hva sm skal til fr å øke kvaliteten i tjenesten. Respektfull behandling fikk gjennmgående høyest scre i alle virksmheter. Mens infrmasjn g brukermedvirkning fikk lavest. Innenfr de hjemmebaserte tjenester har det ikke blitt gjennmført ny brukerundersøkelse i 2010, både av kstnadsmessige årsaker g kapasitetsmessig fr prsjektleder. Fr SFO har tre virksmheter gjennmført undersøkelse i I de virksmheter sm gjennmførte ny brukerundersøkelse, har brukermedvirkning g infrmasjn fått høyere scre. Se vedlegg. Prsjektet har bidratt til økt brukermedvirkning g kntakt med freldre. Lederne g medarbeiderne har fått fram hvr viktig det er med 9

10 Mål 6 Økt brukermed Ved alle SFO ene har man innført egne tiltak fr 3.klasse elevene fr å gjøre dagen mer spennende. SFO ved Kaiskuru var i gang med barnesamtalen før prsjektet startet. Samtalene gjennmføres fr at hvert enkelt barn bedre skal få kmme med innspill g være med å bestemme. Flere av de andre SFO ene bruker ulike varianter av pplegget til Kaiskuru. I nv.-des 2009 lagde en studentgruppe innenfr medialinja ved høgsklen i Finnmark en videprduksjn g en brsjyre m Gakri SFO. Fr mttakere av de hjemmebaserte tjenester ble brukerundersøkelsen gjennmført ved bruk av intervju. Elever fra Sykepleierhøysklen reiste hjem til mttakerne g intervjuet dem. Et knkret tiltak sm ble gjennmført fr å øke brukertilfredsheten var utarbeidelse av infrmasjnsbrsjyre m de hjemmebaserte tjenester. Denne ble laget etter en grundig prsess med str medvirkning fra de ansatte g brukerrepresentantene. Renhldstjenesten gjennmførte en OUprsess i 2006 sm ble brukt sm kartleggingsdata i prsjektet. Frbedringsmrådene var infrmasjn g kmmunikasjn både internt g ut til brukerne. Knkret ble det i 2010 satt i gang samarbeid med virksmheter sm særlig har stre utfrdringer i frhld til smitte. Kurs i smitterenhld fr renhlderne i juni Brukerne er representert i arbeidsgruppene sm er pprettet i hver virksmhet i prsjektet. innmeldingssamtale, freldresamtale, freldremøter, ulike infrmasjnsskriv. Virksmhetene infrmerer freldrene på ulike måter m hva sm skjer på SFO, bl.a. gjennm å vise bildespill når freldre g barn er samlet til ssiale aktiviteter. Dette har gitt mange psitive tilbakemeldinger fra freldre sm sier at dette gjør at de vet mer m innhldet i SFO. Barnesamtalene er en gd metde fr å bli bedre kjent med barna i SFO. De virker frebyggende i frhld til mbbing g bidrar til å unngå knfliktsituasjner. Videprduksjnen brukes både internt g eksternt, særlig ved Gakri skle, g brsjyren vil gi freldre g barn infrmasjn m innhldet i SFO. Trygghet g respektfull behandling fikk høyest scre på 3,5 av en skala fra 1-4. Mens brukermedvirkning g infrmasjn fikk lavest med henhldsvis 2,6 g 2,8. Infrmasjnsbrsjyren m hjemmetjenesten har blitt tatt gdt imt. Medarbeiderne må minnes på at den finnes slik at den blir delt ut til alle bebere g deres pårørende g blir brukt sm et kntinuerlig verktøy i infrmasjnsarbeidet. Renhldstjenesten har fkus på å få gitt infrmasjn m hva renhldstjenesten går ut på g hvrdan renhldet ved virksmhetene vil gjennmføres. Alle virksmheter har en renhldsplan. Samarbeidsmøter med smittevernpersnale, ledere fr virksmheter g renhld har ført til tettere dialg m felles utfrdringer. Flere av arbeidsgruppene har vært lite aktive i , ne sm innebærer at det har vært liten brukermedvirkning. Dette skyldes sannsynligvis at prsjektet ikke har vært gdt nk frankret lkalt. 10

11 -virkning Ekstra mål innenfr Renhlds tjenesten Mål 7 T nye tjenestemråder Mål 8 System fr registrering av sykefravær I sklene er det FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g Samarbeidsutvalg hvr freldre er representert. Leder g nestleder i Eldrerådet har representert brukerne innen de hjemmebaserte tjenester. Innenfr Renhld ble det tatt med et ekstra mål i frhld til kvalitetsfrbedring: Kvalitetsfrbedring ved økt faglig standard av renhldet ved at alle ansatte skal følge NS INSTA 800. Målet er å heve stltheten fr yrket hs renhlderne selv. Tiltak sm det arbeides med kntinuerlig: -Oppnå gd faglig kmpetanse g arbeide kntinuerlig fr å frbedre verktøy g metder. -Utføre arbeidet på riktig måte etter den standarden sm gjelder fr renhld. -Gi ansatte sm trenger det, mer pplæring i bruk av standarden sm gjelder fr renhld. -Arbeide kntinuerlig med å bedre infrmasjnen g samarbeidet med brukerne m hva sm er riktig standard fr renhldet. Styringsgruppa avgjrde at t stre virksmheter skulle innfases. Ny versjn av Agress ble tatt i bruk i 2009 med pplæring av lederne. En del utfrdringer g svakheter i ppstartsfasen fr å få riktige tall lagt inn i rapprtene. FAU g Samarbedsutvalget har eksistert i mange år innenfr sklene sm SFO er en del av. Prsjektet har ikke vurdert kvaliteten på denne brukermedvirkningen. Brukerrepresentantene har vært aktive i sin medvirkning i flere av tiltakene sm har blitt satt i verk. Innenfr helse- g ssialsektren er det ikke pprettet egne kvalitetsutvalg eller brukerutvalg på virksmhets- /avdelings- eler sektrnivå hvr brukerne er representert. Riktig arbeidsteknikk g bruk av riktig utstyr g metder har vært tema på hvert persnalmøte g på teammøtene. Intern veiledning g gde eksempler blir trukket fram fr å vise hvr viktig det er å arbeide riktig med tanke på å bevare helsa. Teamlederne er veiledere ute i sine gegrafiske mråder i frhld til de ansatte. Resultater sm gjelder ansatte innen Renhld er nevnt gså i klnnene ver. Renhldstjenesten g Elvebakken sykehjem ble innfaset i prsjektet vår Det virker sm m prgrammet innfrir frventningene, g lederne har bedre rutiner g verktøy fr å følge pp sine ansatte kntinuerlig g ha kntrll med fraværet deres. Kvalitetskmmuneprgrammet har bidratt til å avdekke at rutinene fr ppfølging av sykemeldte har vært fr utydelige g mangelfulle. 11

12 Mål 9 Videreføring av gde tiltak g verktøy Dette målet er tatt med i rapprten i pkt Delprsjekt: Ivaretakelse g tilrettelegging fr gravide arbeidstakere DELPROSJEKT FELLES FOR ALLE VIRKSOMHETENE Delprsjekt: Ivaretakelse g tilrettelegging fr gravide arbeidstakere. Prsjektstart: mars Prsjektslutt: august 2010 Resultatmål: 1. Redusere sykefraværet blant gravide arbeidstakere i de virksmhetene sm deltar. Fra 100 % sykemeldt i graviditetsuke 24,3 til graviditetsuke 32 (gjennmsnittet fr de sm deltar) 2. Øke ledernes kmpetanse m tilrettelegging av arbeidet fr gravide arbeidstakere 3. Ha en jrdmrtjeneste hvr alle jrdmødrene har kmpetanse m det å være gravid g i jbb 4. Ha gde verktøy g metder fr ivaretakelse g tilrettelegging av gravide arbeidstakere slik at den gravide ikke pådrar seg helseskader frut, under g etter svangerskapet. 5. Kartlegge risik i den enkelte virksmhet frbundet med den gravides arbeidsppgaver innenfr fysiske, psykiske g rganisatriske frhld. 6. Bidra til økt trygghet i frhld til ulike risikfaktrer man kan møte på arbeidsplassen gjennm infrmasjn til ledere g gravide. 7. Bidra til hldningsendring m svangerskap g arbeid. 8. Spre de erfaringer g metder fr tilrettelegging av gravide til øvrige virksmheter i Alta kmmune. Prblemstillinger sm evalueres Resultat / status Mål 1 Redusere sykefraværet blant gravide arbeidstakere i de virksmhetene sm deltar. Fra 100 % sykemeldt i graviditetsuke 24,3 til graviditetsuke 32 (gj.snittet fr de gravide sm deltar). Utvikling av sykefravær blant de gravide i prsjektet Variasjner i frhld til alder på de gravide g når de blir 100% sykemeldt eller får 100% permisjn på svangerskapspenger. 1.mai 09 hadde 14 gravide blitt 100 % sykemeldt eller fått 100 % permisjn på svangerskapspenger fra graviditetsuke 27,5. 1.mai 2010 var tallet 27,8 i gjennmsnitt fr 27 gravide. Utgangspunktet var uke 24,3 da vi startet prsjektet, en økning på 3,4 uker. Utvikling i frhld til alder: år: graviditetsuke 21,7 (3 stk) år: 23,5 (5 stk) år: 31,7 (9 stk) år: 29,3 (5 stk) år 27,4 (5 stk) Sm vi ser blir de yngste gravide (20-29 år) i gj.sn. langt tidligere sykemeldt/svangerskapspenger enn de eldste gravide. 9 av de gravide i aldersgruppa år ppnådde nesten målsettingen sm var graviditetsuke 32. Jrdmødrene sier at det uten tvil er mye hldninger sm kjennetegner yngre gravide g deres ønske m å bli tidlig sykemeldt. Samt mye 12

13 usikkerhet m det å være gravid, g at det faktisk er naturlig at det skjer endringer i krppen sm følge av graviditeten. Hva har kmmunen spart øknmisk ved reduksjn i sykefraværet blant gravide? Hver dag hvr en fulltidsansatt er brte fra jbb, innebærer et prduksjnstap på kr (Undersøkelse av SINTEF 2005 tall). 3,4 uker tilsvarer 17 arbeidsdager fr 27 ansatte (24 årsverk), ne sm tilsvarer en besparelse på kr ,- Hvr str andel av de gravide har hatt permisjn gjennm bruk av svangerskapspenger? 10 av 27 gravide har hatt permisjn med svangerskapspenger helt eller delvis. Mange av disse ble først sykemeldt fr deretter at det ble mgjrt til permisjn med svangerskapspenger. Prsjektet har ført til et langt større fkus på bruk av permisjn med svangerskapspenger i stedet fr sykemelding. Hvr str andel har hatt gradert sykemelding eller gradert svangerskapspenger? Hvr str andel har hatt aktiv sykemelding? 15 av 27 gravide har hatt gradert sykemelding eller permisjn med gradert svangerskapspenger i en eller flere perider i løpet av svangerskapet. Det er frtsatt lite vanlig at gravide blir mplassert til andre avdelinger hvis de ikke kan frtsette med sine rdinære ppgaver, g egen avdeling ikke har flere muligheter til tilrettelegging. 1 gravid har hatt aktiv sykemelding. Altså en lite brukt rdning med å utføre helt andre ppgaver enn de den gravide nrmalt har. Mål 2 Øke ledernes kmpetanse m tilrettelegging av arbeidet fr gravide arbeidstakere. I hvilken grad har prsjektet bidratt til å gi lederne økt kmpetanse i frhld til tilrettelegging av arbeidet fr gravide arbeidstakere? I en spørreundersøkelse til lederne (mai 2010) har kun 4 av 13 ledere svart, g 2 har svart at de ikke har grunnlag fr å svare. Til sammen utgjør det en svarprsent på 46. Her framkmmer det at 3 har svart at prsjektet har bidratt til å øke kmpetansen i svært str grad eller str grad g 1 har svart i liten grad. Den største kunnskapsdelinga har skjedd i trekantsamtalene med både leder, den ansatte g jrdmr til stede. 16 av 27 gravide har hatt trekantsamtale slik at de fleste lederne har deltatt i en eller flere samtaler. Leder kjenner arbeidssituasjnen, g jrdmr har kmpetanse m graviditet g hvilke belastninger de gravide kan utsettes fr. Prsjektgruppa har invitert til t erfaringsmøter i 2010 med lederne av virksmhetene, men påmeldingen har vært så dårlig at møtene har blitt avlyst. Det har vært en utfrdring med så str utskifting av ledere ved virksmhetene. 7 av 13 virksmheter sm har deltatt i prsjektet har hatt lederskifte i løpet av 13

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer