Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa. Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa. Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede"

Transkript

1 The internatinal assciatin f Lins Clubs District 104 A, Nrway Distriktsguvernør Halvdan Rkstad LC Sørreisa Mtt: LIONS hjelper med stlthet g glede Hnningsvåg Referat fra Distriktsrådsmøtet nr. 1 fr Linsåret Før ffisiell åpning av møtet ble det hldt minnestund ver nylig avdøde Alf Ivar Samuelsen. Det ble tent lys g satt fram bilde av Alf Ivar. DG hldt minnetale. Deretter ett minutts stillhet. Lysene var tent under hele møtet. Det er sendt kndlanse til etterlatte ledsaget av blmster til Alf Ivar`s kne. Rådet vil gså sende blmster i frbindelse med gravferden. Det ble ei verdig minnestund fr en avhldt Lins. Sak 1. Åpning av Distriktsrådsmøtet v/ Distriktsguvernøren (DG) a) Lins Mål lest av sekretæren b) DG presenterte seg g manet til r g fred i rganisasjnen Sak 2. Møteprgram / Administrative rdninger v/ DG a) Gjennmgang av saklista. Ingen merknader. En sak til Eventuelt. b) Reiseregningsfrmular sendt til medlemmene. Kan scannes g sendes til Gerg pr. mail. Husk å undertegne. Htellrmmet prises til kr 1095,- De resterende kr 200,- ( fr dbbeltrm) taes ikke med på reiseregningen, men betales privat. c) Lunsj inntas på kafe Crner. d) DG inviterer alle til ssial sammenkmst på sitt rm kl Sak 3. Referat fra styremøtet fredag v/ Distriktssekretæren (DS) a) Første pst på møtet var gjennmgang av administrative rdninger fr rådsmøte. b) En rientering m Alf Ivar Samuelsens brtgang, g hvrdan rådet bør frhlde seg til dette. c) Gjennmgangen av saklista fr rådsmøtet hadde hvedvekt på Distriktets ulike Handlingsplaner (HP). Styret påpekte viktigheten av at hele rganisasjnen har fkus på innhldet i handlingsplanene. HP skal være målrettet i frhld til hva vi sm rganisasjn ønsker å ppnå i linsåret. Skal dette bli en realitet må alle følge ljalt pp g klubbenes arbeid må speile målsettingen fr vårt distrikt. Halvdan Rkstad, DG 104 A. e - pst: mb.tlf Hjemmeside :

2 d) I frbindelse med Alf Ivar Samuelsen`s brtgang er vice -sneleder Dan Vigg Vårum LC Lften satt inn sm ny sneleder. IPDG May Lill Eliassen får ppdraget med å hjelpe g støtte han fram til nødvendig pplæring er gjennmført. Av frhld sm styret viet spesiell ppmerksmhet var - Kvinner i Lins - hvrdan hindre frafall ( årsaker, fadderansvar m.v) DG`s målsetting m at alle klubbene skal ha en nett økning på minst 2 medlemmer i dette linsåret. - Internasjnal president`s besøk i Trndheim i ktber - Lins Mint. Salget stuper Mye Mint på lager - Røde Fjær - Ungdmsleir Sakene vil bli gjenstand fr grundigere drøfting på rådsmøtet. Sak 4. Orientering fra Guvernørrådsmøtet v/ DG a) Mye Mint på lager. Halvert salg fra 2007 til Kan årsaken være at prisen er steget til kr 20,-, g dermed ikke blir så attraktivt. Andre årsaker kan være at Mint er ut. Rådets erfaring er at det er strt svinn slik salget er nå, g at det bør vurderes andre arenaer fr salg dersm en skal frtsette. b) Lins nypprettede Beredskapsplan (se på nettet) c) Merkevarebygging / Synliggjøring. Ut fra søknadene m mmsrefusjn har lins regnet ut at vi gir ca 120 mill til ulike frmål. I tillegg kmmer arbeid sm utføres av linsmedlemmene ne sm er stipulert til ver 80 mill. En kan med sikkerhet si at Lins Nrge bidrar med minst 200 mill til humanitært arbeid (Internasjnalt, Nasjnalt, Lkalt) I liten grad blir denne innsatsen gjrt kjent ver det ganske land. d) Rar Thrsen er tilsatt i 50 % stilling fr å arbeide med inntektsbringende arbeid. e) I frbindelse med Røde Fjær aksjnen er det skrevet ei bk De viktige årene sm kan kjøpes av klubbene fr kr 125,- g selges ut fr ca kr 250,-Nettinntekten av bøker sm medlemmene kjøper g gir brt kan gdskrive klubbkassa. Ei anna målgruppe fr salg er Innkjøpsrdninga fr Flkeblitekene g Sklebiblitekene. f) Det er mange tulipanvaser på lager. Egner seg gdt sm gaveartikkel. g) Frslag til ny distriktsinndeling er sendt til USA. Frslaget går utpå å redusere fra 10 til 7 distrikter. Sm en følge av reduksjn i antall distrikter blir det iverksatt revisjn av Lv g Arbeidsrdninger. Det er fra enkelte hld registrert en viss mtstand mt fastsetting av nye distriktsgrenser. h) Lins sentralt mener at utgiftene i frbindelse med sammenslåingen skal betales av det enkelte distrikt. Distriktsrådet i 104 A er uenig i dette. DG 104A. e DG - pst: 104A. e - pst: Hjemmeside:. Hjemmes ide ns.n : Strsteinnes, mbil

3 Orienteringen fra DG ble avbrutt, g det ble etter en debatt m saken gjrt slikt vedtak: Vedtak. Distriktsrådet fr 104A er av den bestemte mening at utgiftene i frbindelse med sammenslåingen betales av MD. Dette grunner seg i at det dreier seg m nasjnale utgifter sm ikke er direkte knyttet pp mt nåværende drift av 104 A. Distriktsguvernøren bes m å legge saken fram fr AU g Guvernørrådet. Sak 5. Multippeldistriktets Handlingsplan (HP) fr linsåret DG gjennmgikk utdrag fra HP fr MD 104 hvr medlemsutvikling g medlemsvekst var tatt fram sm viktige mråder i linsåret. - I debatten sm fulgte ble det satt fkus på at DG i sitt månedsbrev nevner nye medlemmer ved navn, g framhever psitive frhld i klubb g distrikt. - Framsnakking ikke baksnakking. - Å tjene andre ved å gjøre hverandre bedre. - Regelverket fr invitasjn av nye medlemmer. Den videre gjennmgang av handlingsplanen fr MD 104 reiste tvil m hva sm er krrekt / lvlig framgangsmåte ved invitasjn av nye medlemmer. Rådet er av den mening at det i altfr lang tid har hersket tvil mkring dette. På den ene siden står vårt lvverk. I andre tilfeller averteres det etter medlemmer. Dette må nå få sin endelige avgjørelse. Distriktsrådet fr 104 A fatter derfr slikt vedtak. Regelverket fr invitasjn av nye medlemmer må stadfestes. Dersm det er åpnet adgang fr åpen invitasjn til medlemsskap, må vårt regelverk bringes i verensstemmelse med dette. DG bes m å legge saken fram fr AU g Guvernørrådet. Sak 6. Distriktsguvernørens Handlingsplan fr Handlingsplanen lagt fram på møtet. Distriktsguvernøren vil bruke månedsbrevet aktivt hva gjelder å sette fkus på de mål sm er satt fr linsåret. Fagsjefer, snelede g klubbene bør arbeide aktivt fr en størst mulig grad av målppnåelse. Det er stre ulikheter i kmmunene med å få kjørt kurs i Mitt valg. Det krever str innsats fra klubbene, g det finnes ikke nen fasit på hvrdan dette bør angripes. DG 104A. e DG - pst: 104A. e - pst: Hjemmeside:. Hjemmes ide ns.n : Strsteinnes, mbil

4 Sak 7. Handlingsplan fr Fagsjefene. a) GMT. Handlingsplanen presentert. Ett viktig punkt i arbeidet bør være ppgradering av fadderansvaret. Det er viktig at fadder følger pp «sitt medlem» selv etter flere år. Klubbene anbefales å ta inn unge medlemmer sm igjen får etablere sin egen aktivitet under linsparaplyen. b) GLT Handlingsplan fr pplæringsmålene presentert. Det er pr. dat utdannet 6 Lins utdanningsintruktører s.k. FDI- instruktører (Faculty Develpment Instruktr). Disse vil - sammens med GLT være pplæringsansvarlige i distriktene. Snemøtene vil måtte få ett annet innhld i tiden framver. Mye av pplæringen vil bli lagt til det andre snemøtet. c) IRC Handlingsplanen ppfrdrer klubbene til å tegne fadderskap. Gamle prsjekter er på tur ut, g det vil fra sentralt hld kmme frslag til nye prsjekter. Snene ppfrdres til samarbeid m prsjekter. d) NAC I år ppst det nen feil med bestillingene. Dels skyldes det mangelfulle lister fra klubbene, dels feil fra de sm sender ut tulipaneskene. Det er viktig at klubbene er presise hva angår antall tulipaner g til hvilken flyplass de skal sendes. e) YEC Viktig å frberede ungdmmene på den reisen de skal ut på. Klubbene ppfrdres til å støtte vanskeligstilte barn. Herunder støtte til turutstyr g lignende. Dette kan gjøres i samarbeid med kmmunen. Løwelekene i friidrett fr bevegelseshemmende barn g unge er ett annet mråde vi bør ha fkus på. Sak 8. Klubbrapprter fra Snelederne Snelederne presenterte sine rapprter. Av disse går det fram at vi i 104 A har ett mangfld av aktiviteter/aksjner g bidrar med stre summer g str egeninnsats til internasjnalt, nasjnalt g lkalt humanitært arbeid. Sluttkmmentar til de framlagte rapprter. Vi fikk presentert mye gdt arbeid i vårt distrikt g vi har satt pp ambisiøse mål fr linsåret. Slik skal det gså være. Vi bør kunne styre etter stjernene selv m vi ikke skal dit. Tar vi histrien til hjelp vil ikke alle målene bli nådd i dette linsåret. Det ligger mye lærdm i en evaluering med sikte på å finne ut hvrfr vi ikke km helt i mål på enkelte mråder. Vi har nå ca. 9 måneder på ss til å innfri. Det vil si at vi bør ha en høg innsatsfaktr i månedene framver. DG 104A. e DG - pst: 104A. e - pst: Hjemmeside:. Hjemmes ide ns.n : Strsteinnes, mbil

5 Sak 9. Implementering av HP på klubbnivå. Skal vi lykkes med vår målsetting er det viktig at klubbene får gd infrmasjn g direkte ppfølging. Underveis i linsåret bør det kmme statusrapprter sm viser utviklingen innen de mrådene sm er presentert i handlingsplanene. Sak 10. Lins Røde Fjær (LRF 2015) Det arbeides med å få etablert ambassadører fr LRF aksjnen. Til nå har Cat Zahl Pedersen g Libe Rieber Mhn svart ja. Det er gjrt henvendelse til Halvdan Sivertsen. Det er bedt m støtte fra Regjeringen g fra Olav Thn Stiftelsen. Svar freligger ikke ennå. I uke 46 kmmer det en annnse i A- media. Statusrapprt vil bli sendt til DR. Sak 11. Ungdmsleir Rlf Stave LC Andenes presenterte pplegg g aktiviteter. Frberedelsene er i meget gdt gjenge. Tema fr leiren: Natur, Kultur, Miljø. Navn på leiren: Lins Camp 69 grader Nrd Budsjett krner. Sak 12, Kvinner i Lins. Det er satt av kr 25000,- til prsjektet g målet er 40 % kvinner i lins. Vi bør se til LC Strd Fitjar fr å få gde innspill. Egen kmite arbeider med strategier. Sak 13. Regnskap fr linsåret Budsjett Det freløpige regnskapet viser et verskudd på kr 60915,33. Vedtak. Beløpet kr 60915,33 settes på knt til Distriktsguvernørens dispsisjn. Linsårets budsjett tar utgangspunkt i 900 medlemmer. Eventuelt. Evy Einarsen LC Prsanger redegjrde fr frberedelsene til DM i Lakselv. Tidspunkt er satt til april Det er lagt pp til et meget spennende g variert pplegg hva angår Bli «Kjent- treff» g ledsagertur. Harald (sekr.) DG 104A. e DG - pst: 104A. e - pst: Hjemmeside:. Hjemmes ide ns.n : Strsteinnes, mbil

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer