Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena."

Transkript

1 Innkalling Innkalling til styremøte 28. mars 2012 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Tormod Hermansen, Åmund K. Lekve, Atle Hauge, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan. Meldt forfall: Mette Løhren og Hanne Marthe Narud. Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena. Tid: kl 9 ca 13. Sluttidspunktet er usikkert, men det tas sikte på at møtet avsluttes etter lunsj. Lise Iversen Kulbrandstad høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs høgskoledirektør

2 Saksnr. HS 2012/15 HS 2012/16 HS 2012/17 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Eventuelt HS 2012/18 Møtedatoer for høgskolestyrets møter høsten 2012 og våren 2013 HS 2012/19 Virksomhetsrapport HS 2012/20 HS 2012/21 Ny anskaffelsespolicy for Høgskolen i Hedmark Prosjekt Innlandsuniversitetet Orienteringer RF 2012/3 - Tilsetting i 10% stilling som professor/førsteamanuensis i bioteknologi

3

4 HS 2012/15 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2012/16 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2012/17 Eventuelt

5 Dato: Arkivref: /218 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2012/18 Høgskolestyret Møtedatoer for høgskolestyrets møter - høsten 2012 og våren 2013 Forslag til vedtak: 29. august, 27. september, 15. november og 12. desember 2012, samt 12. mars, 25. april og 12. juni 2013 vedtas som møtedatoer for høgskolestyrets møter. Saksframstilling Det er tidligere vedtatt datoer for høgskolestyrets møter frem til sommeren Nå fremmes det forslag om datoer for møtene høsten 2012 og våren Følgende datoer foreslås: 29. august 27. september 15. november 12. desember 12. mars 25. april 12. juni

6 Dato: Arkivref: /416 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2012/19 Høgskolestyret Virksomhetsrapport pr Forslag til vedtak: Styret tar Virksomhetsrapport pr til orientering Saksframstilling Virksomhetsrapport pr fokuserer på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen har et positivt resultat på kr 2,746 mill. pr Totalt resultat pr for Høgskoleadministrasjonen (HA) og campus (inkl. BOA) Tall i 1 000,-. Campus Evenstad er inkl. institutt for landbruksfag på Blæstad Budsjetterte PIU-midler Det er i 2012 budsjettert med inntekter fra KUF-fondet på kr for utvikling av master- og Ph.Dsatsinger. Det gjelder kr for andre halvdel fase 11 ( ) og kr for første halvdel fase 12 ( ). PIU-midler 2012* Campus Hamar Campus Rena Campus Elverum Campus Evenstad Sum HH *Tall i tusen I tillegg er HH i 2012 tildelt en overgangsfinansiering på kr 667 til doktorgradssatsingene Profesjonsrettede lærerutdanning og Anvendt Økologi. Tildelingen gjelder andre halvdel fase 11 ( ). KUF-fondet vedtok den inntil videre å stanse all utbetaling fra KUF-fondet.

7 Høgskolen må derfor innstille seg på en stram økonomisk styrings ved alle enheter fremover.

8 Virksomhetsrapport pr

9 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr fokuserer på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling av regnskap og budsjett for Høgskolen i Hedmark. ØKONOMIRAPPORT HØGSKOLEN AKKUMULERT PR Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett INNTEKTER SUM ORDINÆR DRIFT BOA-B BOA-O HØGSKOLEN I HEDMARK SUM Regnskap og budsjett viser inntekter med negativt fortegn og kostnader med positivt fortegn. Negative avvik vises i rødt med negativt fortegn (avvik vises i absolutte tall). BOA betyr bidrags- og oppdragsaktiviteter og BOA-O innbefatter kun oppdragsvirksomheten med krav til leveranse. Overskuddet disponeres påfølgende år etter styrevedtak. BOA-B blir regnskapsført innenfor ordinær drift. Generelle kommentarer ordinær drift HH har et overskudd på ordinær drift pr på kr LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK Periodiseringer Det er i februar måned periodisert inn netto kr i kostnader. Dette er kostnader som har påløpt i perioden, men som ikke er fakturert eller betalt. Budsjetterte PIU-midler Det er i 2012 budsjettert med inntekter fra KUF-fondet på kr for utvikling av master- og Ph.D-satsinger. Det gjelder kr for andre halvdel fase 11 ( ) og kr for første halvdel fase 12 ( ). PIU-midler 2012* Campus Hamar Campus Rena Campus Elverum Campus Evenstad Sum HH *Tall i tusen I tillegg er HH i 2012 tildelt en overgangsfinansiering på kr 667 til doktorgradssatsingene Profesjonsrettede lærerutdanning og Anvendt Økologi. Tildelingen gjelder andre halvdel fase 11 ( ). KUF-fondet vedtok den inntil videre å stanse all utbetaling fra KUF-fondet. 1

10 HH må derfor innstille seg på en stram økonomisk styrings ved alle enheter fremover. Totalt resultat pr for Høgskoleadministrasjonen (HA) og campus (inkl. BOA) Diagram 1.1 Tall i 1 000,-. Campus Evenstad er inkl. institutt for landbruksfag på Blæstad Campus Hamar ØKONOMIRAPPORT HØGSKOLEN AKKUMULERT PR Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett INNTEKTER CAMPUS HAMAR BOA-B HAMAR BOA-O HAMAR SUM CAMPUS HAMAR Generelle kommentarer ordinær drift Campus Hamar har et overskudd på ordinær drift pr på kr 767. Overskuddet skyldes høyere lønnsrefusjon fra prosjekter enn budsjettert. Periodiseringer Det er i februar måned periodisert inn netto kr i kostnader for perioden. Dette dreier seg i all hovedsak seg om påløpte fakturaer, samt påløpte praksiskostnader. BOA-O Det er foreløpig ikke resultatført noen prosjekter for LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM

11 Campus Rena ØKONOMIRAPPORT HØGSKOLEN AKKUMULERT PR Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett INNTEKTER CAMPUS RENA BOA-B RENA BOA-O RENA SUM CAMPUS RENA Generelle kommentarer ordinær drift Campus Rena har et overskudd på ordinær drift pr på kr 396. LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM Campus Rena har i 2012 budsjettert med kr i overskudd for å betale tilbake gjeld i note 15. Resultatet for perioden er i henhold til intern plan. Periodisering Det er i februar måned periodisert inn netto kr 47 i inntekter. Det er periodisert inn offentlige refusjoner og kostnader som er forskuddsbetalt i perioden. BOA-O Foreløpig resultat for oppdragsvirksomheten ved campus Rena er kr 77. 3

12 Campus Elverum ØKONOMIRAPPORT HØGSKOLEN AKKUMULERT PR Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett INNTEKTER CAMPUS ELVERUM BOA-B ELVERUM BOA-O ELVERUM SUM CAMPUS ELVERUM Generelle kommentarer ordinær drift Campus Elverum har et overskudd på ordinær drift pr på kr 605. Lønnskostnadene har et positivt avvik. Det knytter seg i hovedsak til etterslep i planlagte tilsettinger. Periodiseringer Det er i februar måned periodisert inn netto kr 228 i kostnader. Dette knytter seg i hovedsak til påløpte fakturaer. BOA-O Det er ikke resultatført noen oppdrag foreløpig i år. LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM Campus Evenstad (inkl. studiested Blæstad) ØKONOMIRAPPORT HØGSKOLEN AKKUMULERT PR Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett INNTEKTER CAMPUS EVENSTAD BOA-B EVENSTAD BOA-O EVENSTAD SUM CAMPUS EVENSTAD LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM

13 Generelle kommentarer ordinær drift Campus Evenstad har et underskudd på ordinær drift pr på kr 389. Negativt resultat på ordinær drift skyldes i hovedsak studiested Blæstad. Campus Evenstad tok over studiested Blæstad høst 2010 og overtakelsen er mer krevende enn forutsatt. Underskuddet pr for studiested Blæstad er på kr. 334 og skyldes manglende inntekter og manglende lønnsrefusjoner fra planlagte bidragsprosjekter. Viser til styresak HS2011/93. Periodisering Det er i februar måned periodisert inn netto kr 141 i kostnader. Dette er kostnader som er påløpt perioden, men som ikke er fakturert eller betalt. BOA-O Det er ikke resultatført noen oppdrag foreløpig i år. Høgskoleadministrasjonen ØKONOMIRAPPORT HØGSKOLEN AKKUMULERT PR Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett HØGSKOLEADMINISTRASJONEN INKL IT OG BIBLIOTEK Generelle kommentarer ordinær drift HA har et overskudd på ordinær drift pr på kr INNTEKTER LØNN ADK SUM Overskuddet skyldes et bedre resultat enn budsjettert for alle enheter i høgskoleadministrasjonen. Positivt avvik på inntekter skyldes budsjetterte investeringer på prosjekt Terningen Arena, som ikke er gjennomført i perioden. Investeringer føres som kostnader på inntektskonto i henhold til regnskapsregler i universitets- og høgskolesektoren. Periodisering Det er i februar måned periodisert inn netto kr i kostnader i perioden. Dette er kostnader som er påløpt perioden, men som ikke er fakturert eller betalt. 5

14 Dato: Arkivref: /842 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2012/20 Høgskolestyret Ny anskaffelsesstrategi for Høgskolen i Hedmark Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar Anskaffelsesstrategi for Høgskolen i Hedmark Saksframstilling Høgskolestyret fikk i sak HS 2012/5 en orientering om tiltaksplanen for høyskolens arbeid med organisering og oppfølging av anskaffelser. Tiltaksplanen er oversendt til Kunnskapsdepartementet innen fristen 20. februar, og vi har per nå ikke mottatt tilbakemelding på denne. I tiltaksplanen er de to høyest prioriterte handlingspunktene å få vedtatt en revidert anskaffelsesstrategi, samt å fastsette mål og indikatorer på måloppnåelse. Styret bes nå om å vedta den vedlagte anskaffelsesstrategi, og bakgrunnen for denne er beskrevet i selve strategidokumentet. Når det gjelder mål, er det tatt skritt for å fastsette dette i de vedtatte Planer 2012, der det i sektormål 4 kreves en effektiv forvaltning av vår virksomhet, og dette er utdypet nærmere i Virksomhetsmål 4.4. Der fremheves kravene til høy kvalitet, god økonomistyring og effektiv ressursforvaltning. Disse målene, sammen med de tilhørende styringsparametrene og tiltakene for måloppnåelse, er de overordnede rammene for høyskolens anskaffelsesvirksomhet. Som fastsatt i tiltaksplanen, vil det fremover rapporteres på måloppnåelse i de virksomhetsrapporter som utarbeides til styremøtene. Nedenfor gis en kort beskrivelse av høyskolens innkjøps- og anskaffelsesvirksomhet. Nøkkeltall Kostnadene for den ordinære driften ved HH utgjorde i 2011 ca 500 millioner kroner. Driftskostnader ca 103 millioner kroner Husleie og energi ca 99 millioner kroner Lønn ca 297 millioner kroner Hovedtyngden av HHs anskaffelser er relatert til drift, inventar og utstyr, kontorrekvisita, reiser og overnatting, bøker, tidskrifter mv. Det foretas også anskaffelser av tjenester tilnyttet undervisning som ikke godtgjøres som lønn eller honorarer. Disse er formelt sett omfattet av reglene for offentlige anskaffelser. Husleiekostnadene er i det alt vesentlige knyttet til langsiktige leieavtaler med tilhørende driftsavtaler. For mange av disse er også kostnader til energi (strøm og oppvarming) inkludert i leiekostnadene, men der vi leier av blant annet Statsbygg er dette høyskolens eget ansvar.

15 Her inngås det leveranseavtaler etter konkurranse der det finnes alternative leverandører. Øvrige driftskostnader oppstår i stor grad på bakgrunn av inngåtte rammeavtaler. HH er i dag deltaker i mer enn 20 slike avtaler, og det jobbes jevnlig med å inngå nye for områder der dette vil være hensiktsmessig. Mange av avtalene er sektoravtaler, og vi har også flere andre avtaler som er inngått sammen med andre institusjoner. Det totale antall bilag i regnskapet for 2011 var Der ble inngående fakturaer behandlet i vår elektroniske fakturabehandling, mens var manuelle inngående fakturaer. Antall utgående fakturaer var Høyskolen er i ferd med å ta i bruk løsninger for e-handel og e-faktura i stor skala. Dette er etter pålegg fra overordnet myndighet, men det vil også kunne ha betydelige effektiviseringseffekter. Vi har valgt å være blant de siste i sektoren som tar i bruk løsningene fullt ut. Dette er basert på de erfaringer vi har hatt med å være tidlig ute med å ta i bruk nye systemløsninger. Vår beslutning innebar at vi i liten skala har testet ut løsningene uten å involvere hele organisasjonen og alle våre leverandører. Nå, innenfor de frister som er satt for statlig sektor, vil vi ta i bruk e-handel og e- faktura der dette faktisk er mulig. Dette krever fortsatt målrettet innsats, og vi har derfor foreslått dette som et eget område med beskrevet ønsket utvikling i anskaffelsesstrategien. I 2011 ble det foretatt 12 bestillinger gjennom det elektroniske bestillingssystemet. Bestilling på denne måten gir effektiviseringsgevinster fordi bestillingssystemet da blir inngangen inn i høgskolens økonomisystemer, og man sparer dermed at samme sak må behandles flere ganger. En elektronisk bestilling foretas av en godkjent bestiller, og når den så er godkjent av riktig budsjettdisponeringsmyndighet, går fakturaen til betaling uten ytterligere behandling av de samme personene. Totalt ligger 10 leverandører inne i dette systemet per nå, og dette tallet vil øke. I 2011 mottok HH 100 e-fakturaer fra til sammen 6 leverandører. Hittil i 2012 er ytterligere 3 leverandører kommet til, og det jobbes med å få inngått avtaler med samtlige leverandører. Fra overordnet myndighet stilles det som krav for å få levere til statlige virksomheter at man kan motta og sende e-fakturaer, så dette vil etter hvert komme på plass for alle leverandører av en viss størrelse. Organisering Frem til våren 2011 var innkjøp organisert som en del av høyskolens økonomiseksjon. I forbindelse med den omorganisering som denne seksjonen gjennomførte, med fokus på å tydeliggjøre økonomistyring og regnskap, var det naturlig å skille ut innkjøp/anskaffelser. Etter en vurdering ble ansvaret lagt til eiendomsseksjonen. I vurderingen ble det blant annet vektlagt at man i denne seksjonen har medarbeidere med omfattende innkjøpserfaring og juridisk kompetanse. En stor del av det konkrete arbeidet med en anskaffelse er direkte økonomioppgaver, og det er derfor nødvendig med et tett og forpliktende samarbeid med økonomiseksjonen om oppgaveløsningen. Erfaringene med modellen er så langt gode. HH har i lang tid samarbeidet med høgskolene i Oppland om innkjøp og gjennomføring av konkurranser, og ser god nytte av å kunne dele kunnskap og ressurser på denne måten. Tradisjonelt har det vært et stort antall ansatte med roller innen høgskolens bestillings- og innkjøpsfunksjoner. Dette er utfordrende rent oversiktsmessig i forhold til tildeling av fullmakter o.l., men også når det gjelder å sikre at alle med slike roller har den nødvendige kompetanse og kunnskap. I forbindelse med at HH tar i bruk elektroniske bestillingssystemer i stor skala er det tatt grep for å redusere antall aktører, med tilgang til selv å foreta bestillinger, vesentlig. Vi vil evaluere effekten av dette løpende fremover. Totalt antall brukere i bestillingssystemet er 28, der 8 har rollen som godkjenner, 12 er bestillere, 5 er økonomikonsulenter med tilgang til innkjøpsverktøy og 3 er administrative brukere med fulle rettigheter.

16

17 Anskaffelsesstrategi for Høgskolen i Hedmark

18 Bakgrunn og hensikt med dokumentet Stortingsmelding 36 Det gode innkjøp gir klare føringer for hvordan offentlige virksomheter skal arbeide målrettet med innkjøp og at det skal utarbeides mål og strategier for dette arbeidet: Innkjøp er ein av dei sentrale verksemdsprosessane i alle offentlege verksemder. Leiinga i kvar enkelt verksemd er ansvarleg for at innkjøp av varer og tenester støttar opp under måla som er sette for verksemda, og at dei vert utførte i samsvar med gjeldande lovar og reglar. Dette ansvaret kan ein leiar ikkje delegere. Leiarar har ansvar for å setje innkjøpsarbeidet inn i ein strategisk samanheng og sortere mellom ulike typar innkjøp. Det må utarbeidast mål og strategiar for innkjøpsarbeidet. Særleg gjeld dette innkjøp som har tydeleg samanheng med dei oppgåvene som verksemda skal løyse. Strategien for innkjøp må setjast i samanheng med verksemdas ressursar, både dei personellmessige, faglege og økonomiske. Leiaren må sjå til at planlegging av innkjøp vert sett i samanheng med verksemdas budsjett og verkemiddel som kunnskapsbygging og teknologi. Kunnskapsdepartementet har i årets tildelingsbrev fremhevet anskaffelser som et av fem områder som gis et særlig fokus i 2012, og manglende etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser er en gjenganger i Riksrevisjonens rapporter. Det fremheves at etterlevelse av regelverket er viktig i seg selv, men det poengteres også sterkt de mulige gevinster offentlig virksomhet kan oppnå ved å oppfylle kravene i regelverket. HH fastsetter dette dokumentet som et strategisk grunnlag for å jobbe mot å nå kravene fra overordnet myndighet. Ønsket ståsted i visjon Høgskolen i Hedmark foretar effektive og lønnsomme anskaffelser med riktig kvalitet og i tråd med gjeldende regelverk. Sammendrag fra kartleggingen av nåværende situasjon Kunnskapsdepartementet gjennomførte i 2011 en selvtest av status for offentlige anskaffelser og innkjøp i UH-sektoren. Resultatene av denne for HHs del var gjennomgående positive, men det var forbedringspotensial på samtlige av de dimensjoner som undersøkelsen var bygget på. Fra Riksrevisjonen har vi også fått tilbakemeldinger om at det fortsatt er forhold som det må jobbes mere med innen dette fagområdet. HH er gode på å hente ut økonomiske gevinster i de anskaffelser vi gjennomfører, og vi gjennomfører disse i stor grad i tråd med det gjeldende regelverk på området. Etterlevelsen er allikevel ikke total, og vi er ikke alltid i stand til å dokumentere at vi følger reglene. Det er også mangler i strukturen 2

19 anskaffelsene gjennomføres etter, og det samme gjelder for organisasjonens forståelse av hvorfor reglene må etterleves. Dette kan blant annet føre til at vi ikke alltid får leveranser til den kvalitet vi egentlig ønsker oss. Ønsket utvikling På bakgrunn av de funn og analyser som er beskrevet ovenfor settes fokus på fem strategiske områder. Det er nær sammenheng mellom områdene, og målene 2 og 3 bygger opp under mål 1. Ønsket utvikling område 1 Ved hjelp av kompetanseheving, og utvikling av en bredere innkjøpsorganisasjon, skapes det en felles interesse for fagfeltet og en forståelse for etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Mål: Regelverket for offentlige anskaffelser etterleves og arbeidet med å foreta gode innkjøp styrkes. Ønsket utvikling område 2 Ved hjelp av jevnlig oppfølging av ansatte med roller innen innkjøp og anskaffelser, bedre informasjon og bedre intern kontroll avdekkes eventuelle avvik, og omfanget vil på sikt reduseres slik at målet under område 1 kan nås. Mål: Avvik fra regelverk og rutiner avdekkes, og omfanget reduseres Ønsket utvikling område 3 Ved hjelp av bedre tilgjengelig informasjon og økt kompetanse i innkjøpsorganisasjonen involveres denne tidligere i høyskolens anskaffelsesprosesser. Dermed kan anskaffelsene allerede fra starten følge de rette spor i tråd med regelverket, og vi kan oppnå tilbud med riktig kvalitet til riktig pris. En slik utvikling oppnås raskest ved at man som bestiller opplever hjelp og støtte ved å kontakte innkjøpsorganisasjonen, og at den ikke utelukkende oppleves som et kontrollorgan. Mål: Innkjøpsorganisasjonen oppleves som en positiv bidragsyter når anskaffelser skal foretas 3

20 Ønsket utvikling område 4 Målsetning: Ved hjelp av elektroniske støtteverktøy reduseres behovet for ressursinnsats ved gjennomføring av HHs anskaffelser og oppfølging av foretatte innkjøp. Mål: I størst mulig grad skal anskaffelser gjennomføres som e-handel, og fakturamottaket skal i størst mulig grad være helelektronisk. Ønsket utvikling område 5 Målsetning: Ved hjelp av økt rapportering, blant annet gjennom virksomhetsrapportene som skrives til hvert styremøte, får styret og ledergruppen innsikt i måloppnåelse og utvikling innen anskaffelsesområdet. Mål: Det rapporteres jevnlig på innkjøpsområdets virksomhet. Gevinstrealisering HHs anskaffelsesstrategi bygger, som beskrevet innledningsvis, på en forutsetning om at vi allerede gjør økonomisk fordelaktige anskaffelser. Dersom det settes et større fokus på innkjøpsområdet, sammen med at det skapes en økt forståelse for effektene av konkurranse, vil det allikevel kunne bli foretatt enda bedre innkjøp. Den økonomiske gevinsten er vanskelig å tallfeste. Det brukes betydelige ressurser på å gjennomføre anskaffelsene, og med en bedre struktur på innkjøpsorganisasjonen og høyere utnyttelse av elektroniske støtteverktøy, kan det tas ut en gevinst ved redusert behov for innsats. Dette må sees i sammenheng med at man ved en slik strukturering også kan oppnå en høyere kvalitet på de innkjøp som foretas, og at andelen feilkjøp reduseres. 4

21 Handlingsplan Vedlagt følger handlingsplan for perioden , se Vedlegg 1. Handlingsplanen inneholder tiltak som må gjennomføres for å sikre oppnåelse av anskaffelsesstrategiens mål, og tilsvarer den tiltaksplan HH sendte inn til Kunnskapsdepartementet i februar 2012 som et svar på den tidligere nevnte selvtest om anskaffelser. Oppfølgning Etter styrets fastsettelse av HHs anskaffelsesstrategi må denne implementeres i alle relevante deler av organisasjonen. I tråd med handlingspunktene i den vedlagte tiltaksplanen skal dette skje i form av presentasjoner og diskusjoner i HHs ulike leder ledermøter, samt ved å utvikle et innkjøpsforum der alle sentrale parter som håndterer anskaffelser inviteres til å delta. Den øvrige oppfølging er beskrevet i handlingsplanen for perioden Anskaffelsesstrategien har varighet frem til 2014, og vil bli evaluert før periodens utløp. 5

22 Dato: Arkivref: /562 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2012/21 Høgskolestyret Prosjekt Innlandsuniversitetet - seminarsak Forslag til vedtak: Saksframstilling Høgskolestyret har mottatt løpende oppdateringer fra høyskoleledelsen i etterkant av siste styremøte. Utdypende referat fra sentrale møter vil bli presentert i selve styremøtet. I styremøtet planlegges det med at styret oppsummerer status, evaluerer måten prosjektet er gjennomført på så langt, og til slutt diskuterer veien videre.

23 Orienteringer

24 Orienteringer

25

26

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12 Virksomhetsrapport pr 31.07.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.07.12 fokuserer på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar 2013. Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Til stede : Gerd Wikan, Line M. Rustad, Mette Løhren, Torstein Storaas, Atle Hauge, Tormod

Detaljer

1. Sluttrapport fra PwC på oppdrag fra KD 2. Tiltaksplan for oppfølging

1. Sluttrapport fra PwC på oppdrag fra KD 2. Tiltaksplan for oppfølging Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 10.02.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-O-003/12 Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser 2011 Saksbehandler/-sted: Vedlegg:

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september 2013. Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Til stede 26. september: Gerd Wikan, Atle

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen,

Detaljer

Protokoll fra møtet 16. juni 2010

Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Fra anskaffelse til betaling

Fra anskaffelse til betaling Fra anskaffelse til betaling Jan Aasen Økonomi- og driftsdirektør på Høgskolen i Lillehammer I tillegg Leder Prioriteringsrådet for Bestilling og fakturahåndteringssystem Medlem av Økonomiutvalget og Innkjøpsutvalget

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 12.11.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Innkalling Innkalling til styremøte 13. desember 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 14. desember 2011. Vår ref.: 2011/891

Innkalling. Innkalling til styremøte 14. desember 2011. Vår ref.: 2011/891 Innkalling Innkalling til styremøte 14. desember 2011 Vår ref.: 2011/891 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 6. mars 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 6. mars 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 6. mars 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. november 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. november 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 12. november 2014 Til: Stine Dahl, Petter Dyndahl, Knut J. Mehlum, Atle Hauge, Sevat Lappegaard, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd

Detaljer

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kontor for innkjøp Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser E-handel brukerkonferanse 21.-22. mars 2012 Kjetil Skog Universitetet

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for UiB

Anskaffelsesstrategi for UiB Anskaffelsesstrategi for UiB 2016-2019 Innledning Universitetet i Bergen (UiB) kjøper varer og tjenester for over 1,5 milliarder kroner i året. Innkjøp utgjør dermed en vesentlig del av UiBs budsjett.

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Tertialrapportering 1. tertial 2017

Tertialrapportering 1. tertial 2017 Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling Møte: Høgskolestyret Sted: Campus Hamar, klasserom 114 i Biohus 3 Dato: 02.09.2011 Tid: 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 3. februar 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 3. februar 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 3. februar 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Thomas Engen Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14. september 2005 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 041-2005 SAK: Regnskapsrapport 2. tertial 2005 Tidl. sak(er):

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014

Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014 Til: Stine Dahl, Petter Dyndahl, Knut J. Mehlum, Atle Hauge, Sevat Lappegaard, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 10. juni 10.06.2011 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie (til kl. 14.00), Kari Kvigne, Sevat

Detaljer

Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Innkalling Innkalling til styremøte 13. februar 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 10.05.2017 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom RA Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for

Anskaffelsesstrategi for Anskaffelsesstrategi for Strand kommune for perioden 2014-2017 Dokumentansvarlig: Jon Ola Syrstad Utarbeidet av: Bente Aanestad Fjelde Dato opprettet: 28.02.14 Dato sist endret: 28.02.14 Arkivreferanse:

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 29. august 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid Sønsteby Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren,

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Revisjon av fylkeskommunens innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk Endring av styringsdokumenter knyttet til etikk og innkjøp

Revisjon av fylkeskommunens innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk Endring av styringsdokumenter knyttet til etikk og innkjøp Saknr. 13/13040-1 Saksbehandler: Øystein Sætrang Revisjon av fylkeskommunens innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk Endring av styringsdokumenter knyttet til etikk og innkjøp Innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Forutsetning 1 - def. verdikjeden Forutsetning Handlingsrom Verktøy Resultater Policy og strategi Organisasjon

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: 04/14 V-SAK 3 Journalnr.: 2014/459 Møtedato: 25. sept 2014 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Protokoll fra møtet 28. april 2010

Protokoll fra møtet 28. april 2010 Protokoll fra møtet 28. april 2010 Saksnr 2010/555 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN I HEDMARK. Møtedato: 7.10.16 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget Ingeborg

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.06.2016 kl. 10:00 13:50 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport akkumulert juli 2009 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 2009/7567 Dato: 2. Sept 2009 Saksbehandler: Økonomiseksjonen INGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler

Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler www.pwc.com Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler Generisk sluttrapport fra spørreundersøkelse utført av PwC på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport per oktober 2008 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 06/3942 Dato: 5. desember 2008 Saksbehandler: Økonomiseksjonen 1/6 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI 2014

Regnskapsrapport for SAI 2014 NOTAT Til: Fra: Sakstype: Saksnr: Møtedato: Notatdato: Instituttstyret Orientering O-sak Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu Regnskapsrapport for SAI 2014 I 2014 har SAI et underskudd på 1,4 mill. kr. Det

Detaljer

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014 Analyse av rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter: Rammeverk For å sikre deling av intern og ekstern kommunikasjon dersom misligheter skulle oppstå i organisasjonen er det behov for

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 20. april 2012 TID: 12.00 14.15 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrete E. Mestad, Christoffer

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PRIORITERINGER FOR KULTURMINNEFONDET I 2016... 3 3. RESULTATKRAV, FØRINGER OG OPPDRAG PÅ RESULTATOMRÅDET:... 3 4. FELLESFØRING

Detaljer

Orienteringssak: III k Saksnr.: 09/4975 Møte: 29. april 2009

Orienteringssak: III k Saksnr.: 09/4975 Møte: 29. april 2009 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III k Saksnr.: 09/4975 Møte: 29. april 2009 Rekneskap pr. 1 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Arkivsak 021-2 Dato 26.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 26. januar 2012 Tidspunkt Kl 0915-1500 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Detaljer

Gevinstrealisering krever styring og ledelse. 15. movember Anskaffelseskonferansen

Gevinstrealisering krever styring og ledelse. 15. movember Anskaffelseskonferansen Gevinstrealisering krever styring og ledelse 15. movember 2012 15.11.2012 Anskaffelseskonferansen 2012 1 Avdeling INnkjøp og Avtalestyring AINA mer for penga AINA når du skal ha deg noe AINA single point

Detaljer

EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER. Gøril Aune avdelingsdirektør

EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER. Gøril Aune avdelingsdirektør EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER Gøril Aune avdelingsdirektør Agenda Kort om DFØ Fra desentraliserte til sentraliserte tjenester Muligheter og fremtidsutsikter DFØs oppdrag Visjon Effektiv ressursbruk

Detaljer

Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring:

Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring: Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring: Område Tjeneste/Oppg Nivå Endringer Verktøy/digital Gevinster Org/lokalisering Innkjøp og

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for

Anskaffelsesstrategi for Anskaffelsesstrategi for Kommunene i Gjøvikregionen for perioden: 2012-2014 1 Innholdsfortegnelse: FORORD OG INNLEDNING... 3 1.0 BAKGRUNN OG HENSIKT MED DOKUMENTET OG VISJON FOR KOMMUNENES ANSKAFFELSESVIRKSOMHET...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN HEDMARK. Møtedato: 2.10.15 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget John Kvernbekkeng

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER TEMA OG STRUKTUR Definisjoner Virksomhetenes utfordringer Spesifisering av prosjektramme EVRYs metodikk for innkjøpsprosjekter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer